You are on page 1of 2

China SMart Expo 2014

Registracioni list
Ime:
____________________________________________________________
__
Prezime:
___________________________________________________________
Pozicija:_____________________________________________________
_______
Naziv organizacije:
__________________________________________________
Adresa:
___________________________________________________________
Telefon:_____________________________________________________
______
E-mail:
________________________________________________________
Web:

________________________________________________________

Vrsta preduzeća ( S, M) ili drugo:
______________________________________
Planirani dan posete:
_______________________________________________
Sredstvo prevoza na Expo (organizovani bus ili individualno):
_______________
Polje interesovanja: ________________________________________________

Napomena:________________________________________________________

Popunjen prijavni list molimo da vratite na brandcollection2014@gmail.com

Brand Collection Ltd., H-1149 Budapest, Egressy u. 113.