You are on page 1of 2

Šta je u ponudi

China Smart Expo 2014, koji će biti organizovan u dva bloka, od 12. juna do 14.
juna ( za mađarsku publiku ) i od 16. juna do 18. ( za međunarodnu publiku ) ima za
ilj da pove!e preduzeća iz "entralne i #sto$ne %vrope sa svojim potenijalnim
kineskim partnerima. &ve trodnevne izlo!be i sajmovi pru!aju veliku mogućnost za
preduzeća u regionu "#% da se direktno upoznaju sa kineskim proizvođa$ima i
odgovare nji'ovim potrebama. (ored toga, preduzeća će imati priliku da se upoznaju
sa re)enjem *inansiranja inovaija do +, - )to nudi "%"., i da tako konkuri)u na
tr!i)tu postizanjem bolji' i br!i' rezultata.
(osetioi izlo!be će imati priliku ne samo da upoznaju pouzdanog proizvođa$a iz
/ine, već i da odma' potpi)u ugovor o partnerstvu, pa bi mogli da u)tede zna$ajne
tro)kove putovanja u /inu i da izbegnu zamoran posao odabira pravog poslovnog
partnera. "'ina 0mart %1po ima za ilj da pomogne malim i srednjim preduzećima
u #sto$noj i "entralnoj %vropi koja su zainteresovana za poslovanje sa /inom
pru!ajući im sve2u2jednom re)enje, dopunjeno sa uslugama *inansiranja i logistike
pru!enim od strane "%". "entralno2evropsko d.o.o.
#zlaga$i iz provinije 3andong će stići u 4udimpe)tu u drugom delu ( 16218 jun )
izlo!be. 5okom ovog dela predstavnii mađarski' preduzeća mogu ne samo da
upoznaju preduzeća iz 3andonga, nego i iz mnogi' susedni' zemalja u regionu "#%.
(omoću "'ina 0mart %1po sistema povezivanja (link), mađarska mala i srednja
preduzeća i strana preduzeća će imati mogućnost da pregovaraju sa svojim
potenijalnim kineskim partnerima li$no, direktno na izlo!bi.
#zlaga$i iz kineski' provinija će predstavljati proizvođa$e sa proizvodima iz mnogi'
industrija, uklju$ujući i proizvodnju elektronski' uređaja, vozila i delova ma)ina,
alata , opreme za osvetljenje, mali' aparata itd. &etaljne in*ormaije o izlaga$ima se
mogu naći preko na)e stranie na internetu %1'ibitors page i na)e aplikaije za smart
tele*one. (osetioi izlo!be moći će da saznaju vi)e o *inansijskim re)enjima i drugim
mogućnostima "%". "entralno2 evropsko d.o.o. putem "%". in*ormativni'
punktova na izlo!bi.
6esto odr!avanja izlo!be obezbeđuje 4udapest "'ina 6art (4"6), izlo!beni entar
za kineske kompanije koji je skoro deeniju star. 6ilijardu *orinti vredan investiioni
*ond osnovan pro)le godine u ilju daljeg razvoja kinesko 2 mađarski' trgovinski'
odnosa je takođe na raspolaganju ove godine. 60( koja će u$estvovati na izlo!bi
mogu se registrovati za tender na sajtu. (rema iskustvima iz 2,17, uslovi i kori)ćenje
ovog *onda će se promeniti, ali on ipak ima za ilj da obezbedi odr!ivo re)enje za
jedan od najveći' izazova sa kojima se suo$avaju 60(8 inovaije i *inansiranje
zali'a.
9inansiranje +,- vrednosti inventara putem ovog *onda mo!e zna$ajno povećati
mogućnosti za regionalnu poslovnu ekspanziju, u domaćim malim i srednjim
preduzećima. "%". "entralno 2 evropsko d.o.o. obezbeđuje sredstva preko svoji'
kineski' partnera za svr'e pred*inansiranja. : slu$aju poslovnog plana i garanije,
"%". *inansira +,- vrednosti robe koja će se poru$iti u roku od 12, dana. (osetioi
izlo!be će biti detaljnije obave)teni o uslovima *inansiranja inventara na sajtu.
"%". nudi i druge usluge pored *inansiranja8 prodajni servis 2 besplatno u 6ađarskoj
za godinu dana, skladi)tenje i logisti$ka re)enja u /ini za komerijalne partnere,
nabavke i logistike, revizije robe, pravno savetovanje, organizaiju marketin)ki'
događaja, i tuma$enje ; prevod u obe zemlje.
/omerijalna i logisti$ka zona osmi)ljena od strane "%". je jedinstvena te vrste.
<na u!iva zna$ajnu podr)ku kineske vlade, 6inistarstva trgovine =arodne >epublike
/ine. .a'valjujući ovom projektu, u protekloj deeniji 6ađarska je postala entralna
baza kineske trgova$ke ekspanzije u entralnoj i isto$noj %vropi. : regionu "#%,
6ađarska *unkioni)e kao neka vrsta kapije od /ine do %vrope, u smislu skladi)tenja
i tranzita robe. <vaj projekat se usklađuje i sa strategijom ? #sto$no otvaranje? koja
sti$e sve veću popularnost u 6ađarskoj.