rpt pj kssr t3

MINGGU TEMPOH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1
2- 4/1/2013 Gimnastik Asas
1.1 Berkebolehan melakukan
kemahiran hambur
(srin!" #an $n#aratan
dengan lakuan yang betul
1.1.1 Melakukan hambur dari aras tinggi dan
mendarat ke aras rendah.
1.1.2 Melakukan hambur dari aras rendah dan
mendarat ke aras tinggi.
2
7- 11/1/2013 Gimnastik Asas
1.2 Berkebolehan melakukan
pergerakan yang
memerlukan ka%a&an
ba#an dan s'k'n!an(
1.2.1 Melakukan imbangan di atas bangku gimnastik.
1.2.2 Melakukan rangkaian imbangan di atas bangku
gimnastik.
1.2.3 Mengimbang badan sebelum dan selepas
melakukan guling depan.
1.2.4 Melakukan imbangan secara berkumpulan.
3
14-1/1/2013 Gimnastik Asas
1.2 Berkebolehan melakukan
pergerakan yang
memerlukan ka%a&an
ba#an dan s'k'n!an(
1.2.1 Melakukan imbangan di atas bangku gimnastik.
1.2.2 Melakukan rangkaian imbangan di atas bangku
gimnastik.
1.2.3 Mengimbang badan sebelum dan selepas
melakukan guling depan.
1.2.4 Melakukan imbangan secara berkumpulan.
4
21-2!/1/2013 Gimnastik Asas
1.3 Berkebolehan melakukan
kemahiran !a)ut dan a)un
dengan lakuan yang betul.
1.3.1 Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah
tangan menggunakan genggaman atas pada
posisi badan lurus.
1.3.2 Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah
tangan lurus menggunakan genggaman atas
dan lutut di"leksikan.
!
2/1- 1/2/2013 Gimnastik Asas
1.4 Berkebolehan melakukan
kemahiran utaran
dengan lakuan yang betul.
1.4.1 Melakukan guling belakang.
#
4/2-/2/2013 P$r!$rakan B$rirama
1.! Berkebolehan melakukan
pelbagai corak
$r!$rakan mengikut
irama(
1.!.1 Melakukan pelbagai $enis langkah lurus
mengikut tempo seperti step-close, schottische,
polka, dan grapevine.
1.!.2 Melakukan satu rangkaian pergerakan
menggunakan pelbagai $enis langkah lurus
mengikut tempo.
7
11/2-1#/2/2013 P$r!$rakan B$rirama
1.! Berkebolehan melakukan
pelbagai corak
$r!$rakan mengikut
irama(
1.!.1 Melakukan pelbagai $enis langkah lurus
mengikut tempo seperti step-close, schottische,
polka, dan grapevine.
1.!.2 Melakukan satu rangkaian pergerakan
menggunakan pelbagai $enis langkah lurus
mengikut tempo.
MINGGU TEMPOH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1/2-22/2/2013 P$r!$rakan B$rirama
1.! Berkebolehan melakukan
pelbagai corak
$r!$rakan mengikut
irama(
1.!.1 Melakukan pelbagai $enis langkah lurus
mengikut tempo seperti step-close, schottische,
polka, dan grapevine.
1.!.2 Melakukan satu rangkaian pergerakan
menggunakan pelbagai $enis langkah lurus
mengikut tempo.
10
2!/2-1/3/2013 K$mahiran Asas P$rmainan
1.7 Berkebolehan melakukan
kemahiran asas permainan
kat$!'ri *arin! dengan
lakuan yang betul.
1.7.1 Melakukan ser%is menggunakan tangan& kaki&
dan alatan.
1.7.2 Menerima dan menghantar bola menggunakan
tangan dan kaki.
1.7.3 Melakukan pukulan pepat menggunakan
alatan.
1.7.4 Melakukan pukulan kilas menggunakan alatan.
'
+,-,./0- 1 2,-,./0-
PKBS 0
11
4/3-/3/2013 K$mahiran Asas P$rmainan
1.7 Berkebolehan melakukan
kemahiran asas permainan
kat$!'ri *arin! dengan
lakuan yang betul.
1.7.1 Melakukan ser%is menggunakan tangan& kaki&
dan alatan.
1.7.2 Menerima dan menghantar bola menggunakan
tangan dan kaki.
1.7.3 Melakukan pukulan pepat menggunakan
alatan.
1.7.4 Melakukan pukulan kilas menggunakan alatan.
12
11/3-1!/3/2013 K$mahiran Asas P$rmainan
1.7 Berkebolehan melakukan
kemahiran asas permainan
kat$!'ri *arin! dengan
lakuan yang betul.
1.7.1 Melakukan ser%is menggunakan tangan& kaki&
dan alatan.
1.7.2 Menerima dan menghantar bola menggunakan
tangan dan kaki.
1.7.3 Melakukan pukulan pepat menggunakan
alatan.
1.7.4 Melakukan pukulan kilas menggunakan alatan.
13
1/3-22/3/2013 K$mahiran Asas P$rmainan
1. Berkebolehan melakukan
kemahiran asas permainan
kat$!'ri m$ma#an!
dengan lakuan yang betul
1..1 Melakukan balingan bola atas bahu.
1..2 Memukul bola yang pegun menggunakan
alatan pemukul.
.-,-3-0,-,./0-
4UTI PERTENGAHAN SEMESTER
14
1/4 - !/4/2013 K$mahiran Asas P$rmainan
1. Berkebolehan melakukan
kemahiran asas permainan
kat$!'ri m$ma#an!
dengan lakuan yang betul
1..3 Menangkap bola pada pelbagai aras.
1..4 Melakukan balingan tangan lurus mengikut
arah pusingan $am.
1..! Melakukan balingan tangan lurus mela(an arah
pusingan $am.diperolehi.
1! /4-12/4/2013 O&ahra!a Asas
1.' Berkebolehan melakukan
kemahiran asas b$r&ari
dengan lakuan yang betul.
1.'.1 Berlari dalam pelbagai kela$uan.
1.'.2 Berlari dalam pelbagai $arak.
MINGGU TEMPOH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
1!
1!/4-1'/4/2013 O&ahra!a Asas
1.10 Berkebolehan melakukan
kemahiran asas
&'matan dengan lakuan
yang betul.
1.10.1 Melompat menggunakan sebelah kaki dan
mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
1.10.2 Melompat menggunakan sebelah kaki dan
mendarat dengan kaki yang sama.
1.10.3 Melompat menggunakan kaki kanan dan
mendarat dengan kaki kiri dan sebaliknya.
1.10.4 Melompat melepasi halangan pada pelbagai
aras.
1#
22/4-2#/#/2013 O&ahra!a Asas
1.11 Berkebolehan melakukan
kemahiran asas ba&in!an
dengan lakuan yang
betul.
1.11.1 Melontar ob$ek s"era pada pelbagai $arak.
1.11.2 Mere$am ob$ek pan$ang pada pelbagai $arak.
1.11.3 Melempar ob$ek leper pada pelbagai $arak.
17
2/4-3/!/2013 Akuatik Asas
1.12 Berkebolehan melakukan
kemahiran k$)akinan #an
k$s$&amatan di air.
1.12.1 Menga(al perna"asan untuk satu $angkamasa
semasa di ba(ah permukaan air.
1
#/!-10/!/2013 Akuatik Asas
1.13 Berkebolehan melakukan
k$mahiran r$nan!
dengan lakuan yang
betul.
R$kr$asi #an K$s$n!!an!an
1.14 Berkebolehan melakukan
akti%iti r$kr$asi #an
k$s$n!!an!an.
1.13.1 Melakukan tendangan keribas )"lutter kick)
dalam posisi meniarap untuk satu $arak
dengan bantuan alat apungan.
1.13.2 Melakukan tendangan keribas )"lutter kick)
dalam posisi telentang untuk satu $arak
dengan bantuan alat apungan.
1.14.1 Bermain permainan strategi yang melibatkan
kemahiran motor halus seperti karom& dam&
congkak& dan catur.
1.14.2 Bermain permainan tradisional yang
melibatkan daya tahan dan kekuatan otot
seperti *arik +pih dan Batik ,ampung.
1
13-1'/!/2013 Gimnastik Asas
2.1 Berkebolehan memahami
konsep hambur #an
$n#aratan.
2.1.1 Menyatakan perbe-aan lakuan semasa
melakukan hambur dari pelbagai aras.
20-24/!/2013 Gimnastik Asas
2.2 Berkebolehan memahami
konsep ka%a&an ba#an
#an s'k'n!an dalam
pergerakan.
2.2.1 Menyatakan lakuan mengekalkan imbangan
di atas bangku gimnastik.
2.2.2 Membe-akan luas tapak sokongan semasa
melakukan bentuk-bentuk imbangan dalam
kumpulan.
.2,532,6,./0-
4UTI PERTENGAHAN TAHUN
1'
10/#-14/#/2013 Gimnastik Asas
2.3 Berkebolehan Memahami
konsep !a)ut #an a)un
dalam pergerakan.
2.3.1 Mengenal pasti posisi bergayut dengan
genggaman atas yang stabil.
MINGGU TEMPOH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
20
1'/#-21/#/2013 Gimnastik Asas
2.4 Berkebolehan memahami
konsep utaran dalam
pergerakan.
2.4.1 Mengenal pasti kedudukan badan semasa
melakukan guling belakang.
21
24/#-2/#/2013 P$r!$rakan B$rirama
2.! Berkebolehan
mengaplikasi konsep
$r!$rakan mengikut
irama.
2.!.1 Mengenal pasti pelbagai $enis langkah
pergerakan mengikut tempo.
22
1/7-!/7/2013 K$mahiran Asas P$rmainan
2.# Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip dalam kemahiran
asas permainan kat$!'ri
s$ran!an.
2.#.1 Mengenal pasti lakuan semasa menghantar
dan menerima bola.
2.#.2 Mengenal pasti lakuan semasa mengelecek
dengan tangan& kaki& dan alatan.
2.#.3 Menyatakan keadaan yang sesuai untuk
mengadang dan memintas.
2.#.4 Mengenal pasti kemahiran dalam kategori
serangan.
23
/7-12/7/2013 K$mahiran Asas P$rmainan
2.7 Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip dalam kemahiran
asas permainan kat$!'ri
*arin!.
2.7.1 Mengenal pasti lakuan ser%is menggunakan
tangan& kaki& dan alatan.
2.7.2 Mengenal pasti lakuan menerima dan
menghantar bola.
2.7.3 Membe-akan lakuan pukulan pepat dengan
pukulan kilas menggunakan alatan.
2.7.4 Mengenal pasti titik kontak pada ob$ek yang
dihantar
2.7.! Mengenal pasti kemahiran dalam kategori
$aring.
24
1!/7-1'/7/2013 K$mahiran Asas P$rmainan
2. Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip dalam kemahiran
asas permainan kat$!'ri
m$ma#an!.
2..1 Menyatakan kedudukan tangan yang paling
sesuai )angle o" release. semasa melepaskan
bola dalam kemahiran balingan.
2..2 Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alat
pemukul semasa memukul bola.
2..3 Mengenal pasti kedudukan tangan semasa
menangkap bola pada pelbagai aras.
2..4 Mengenal pasti kemahiran dalam kategori
memadang.
2!
22/7-2!/7/2013 O&ahra!a Asas
2.' Berkebolehan mengaplikasi
konsep dan prinsip
pergerakan dalam
kemahiran asas b$r&ari(
2.'.1 Mengenal pasti postur badan yang betul
semasa berlari.
2.'.2 Mengenal pasti koordinasi tangan dan kaki
semasa berlari.
2#
2'/7-2//2013 O&ahra!a Asas
2.10 Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip pergerakan dalam
kemahiran asas &'matan(
2.10.1 Mengenal pasti postur badan yang betul
semasa melompat.
2.10.2 Mengenal pasti kaki yang digunakan untuk
melon$ak.
MINGGU TEMPOH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
27
!/-#//2013 O&ahra!a Asas
2.11 Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip pergerakan dalam
kemahiran asas ba&in!an(
2.11.1 Mengenal pasti postur badan yang betul
semasa melakukan lontaran.
2.11.2 Mengenal pasti postur badan yang betul
semasa melakukan re$aman.
2.11.3 Mengenal pasti postur badan yang betul
semasa melakukan lemparan.
2307,7 ,./0-
4UTI PERTENGAHAN SEMESTER .
2
1'/-23//2013 Akuatik Asas
2.12 Berkebolehan
mengaplikasi konsep
k$)akinan #an
k$s$&amatan di air.
2.12.1Mengenal pasti cara menga(al perna"asan di
ba(ah permukaan air.
2'
2#/-30//2013 Akuatik Asas
2.13 Berkebolehan
mengaplikasi konsep dan
prinsip pergerakan dalam
k$mahiran r$nan!(
2.13.1 Mengenal pasti postur badan semasa
melakukan tendangan keribas )"lutter kick.
dalam posisi tiarap dan telentang
30
2/'-#/'/2013 R$kr$asi #an K$s$n!!an!an
2.14 Berkebolehan
Mengaplikasi
pengetahuan dan strategi
dalam akti%iti r$kr$asi
#an k$s$n!!an!an.
2.14.1 Mengenal pasti strategi dalam permainan
seperti karom& dam& congkak dan catur.
2.14.2 Mengenal pasti cara bermain permainan
tradisional yang melibatkan daya tahan dan
kekuatan otot seperti *arik +pih dan Batik
,ampung.
31
'/'-13/'/2013
K'ns$ K$8$r!asan
3.1 Berkebolehan melakukan
akti%iti "i-ikal berpandukan
k'ns$ k$8$r!asan.
3.1.1 Melakukan akti%iti yang dapat meningkatkan
suhu badan& kadar perna"asan& kadar nadi& dan
kean$alan otot
3.1.2 Melakukan akti%iti menye$ukkan badan.
3.1.3 Mengira kadar nadi sebelum dan selepas
melakukan akti%iti "i-ikal.
32
1#/'-20/'/2013 K'm'n$n K$8$r!asan
3.2 Berkebolehan melakukan
senaman meningkatkan
kaasiti a$r'bik.
3.2.1 Melakukan senaman yang dapat meningkatkan
kapasiti aerobik dalam $angkamasa yang
ditetapkan.
33
30/'-4/10/2013
7/10-11/10/2013
K'm'n$n K$8$r!asan
3.3 Berkebolehan melakukan
senaman meningkatkan
k$&$nturan.
K'm'n$n K$8$r!asan
3.4 Berkebolehan melakukan
senaman meningkatkan
#a)a tahan #an k$kuatan
't't.
3.3.1 Melakukan senaman regangan dinamik dan
regangan statik pada otot-otot utama dengan
lakuan yang betul.
3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung&
ringkuk tubi separa& $engkit kaki setempat& lentik
belakang ubah suai& hamstring curl, dan tekan
tubi ubah suai seberapa banyak ulangan dalam
$angkamasa 10 hingga 1! saat.
34
7/10-11/10/2013 K'm'n$n K$8$r!asan
3.! Berkebolehan mengenal
pasti k'm'sisi ba#an.
3.!.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat
badan.
3.!.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian
dan berat badan.
MINGGU TEMPOH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
3!
14/10-1/10/2013 K'ns$ K$8$r!asan
4.1 Berkebolehan mengaplikasi
k'ns$ k$8$r!asan
semasa melakukan akti%iti
"i-ikal
4.1.1 Membe-akan tu$uan memanaskan badan dan
menye$ukkan badan.
4.1.2 Membe-akan kadar nadi sebelum dan selepas
melakukan akti%iti "i-ikal.
4.1.3 Mengenal pasti kuantiti air yang perlu diminum
semasa dan selepas melakukan akti%iti "i-ikal.
3#
21/10-2!/10/2013 K'm'n$n K$8$r!asan
4.2 Berkebolehan menguasai
konsep asas kaasiti
a$r'bik(
K'm'n$n K$8$r!asan
4.2 Berkebolehan menguasai
konsep asas kaasiti
a$r'bik
4.3 Berkebolehan menguasai
konsep asas k$&$nturan(
4.4 Berkebolehan Menguasai
konsep asas k$kuatan
#an #a)a tahan 't't.
4.2.1 Mengenal pasti kesan senaman terhadap
$antung.
4.2.2 Mengenal pasti peranan $antung dan paru-paru
semasa melakukan senaman.
4.2.1 Mengenal pasti kesan senaman terhadap
$antung.
4.2.2 Mengenal pasti peranan $antung dan paru-paru
semasa melakukan senaman.
4.3.1 Mengenal pasti senaman yang meningkatkan
kelenturan.
4.3.2 Menyatakan tu$uan senaman regangan statik
dan regangan dinamik.
4.4.1 Mengenal pasti otot-otot besar yang terlibat
semasa senaman daya tahan dan kekuatan
otot.
4.4.2 Menerangkan kepentingan senaman daya
tahan dan kekuatan otot.
37
2/10-1/11/2013
4.! Berkebolehan memahami
konsep k'm'sisi ba#an.
P$n!urusan #an
k$s$&amatan
!.1 Berkebolehan mematuhi
dan mengamalkan elemen
pengurusan dan
keselamatan.
4.!.1 Membanding berat dan tinggi sendiri dengan
rakan dan carta pertumbuhan normal.
4.!.2 Menyatakan nutrien makanan yang memberi
tenaga dan membantu tumbesaran.
4.!.3 Mengenal pasti perkaitan antara senaman
dengan berat badan.
!.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian
mengikut akti%iti.
!.1.2 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat
melakukan akti%iti.
!.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan.
!.1.4 Meletakkan alatan di tempat yang selamat
semasa dan selepas melakukan akti%iti "i-ikal.
3
4/11-/11/2013
Tan!!un!*a%ab K$n#iri
!.2 Berkebolehan mempunyai
keyakinan dan
tanggung$a(ab kendiri
semasa melakukan akti%iti
"i-ikal.
!.2.1 Berkeupayaan menetapkan matlamat kendiri
dalam akti%iti /endidikan 0asmani.
!.2.2 Berkeyakinan melakukan akti%iti mengikut
peranan.
!.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa
melakukan akti%iti.
!.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam
permainan secara positi".
MINGGU TEMPOH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
3'
4/11-/11/2013 Int$raksi S'sia&
!.3 Berkebolehan
berkomunikasi dalam
pelbagai cara semasa
melakukan akti%iti "i-ikal.
!.3.1 Berkomunikasi antara rakan& guru& dan ahli
kumpulan semasa melakukan akti%iti "i-ikal.
!.3.2 Mengiktira" kebolehan dan menerima
kekurangan rakan sebaya.
UJIAN AKHIR TAHUN
40
11-1!/11/2013 Dinamika Kumu&an
!.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan
beker$asama dalam
kumpulan.
!.4.1 Melakukan akti%iti secara berpasangan.
!.4.2 Membentuk kumpulan kecil bagi melakukan
akti%iti.
!.4.3 Beker$asama semasa melakukan akti%iti "i-ikal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful