TAJUK : BAB 1: PENDUDUKAN JEPUN DI NEGARA KITA

Arahan: Pilih jawapan yang paling tepat bagi soalan-soalan berikut.
1. Apakah tujuan penting Jepun menguasai Tanah Melayu?
A. Menyebarkan kebudayaan Jepun
B. Membantu Tanah Melayu mencapai kemerdekaan
C. Memajukan ekonomi Tanah Melayu
D. Mendapatkan bahan mentah untuk industri
Ms4
. !uasa manakah yang sangat bimbang dengan perkembangan rancangan Jepun di Asia
Tenggara?
A. "usia
B. China
C. Britain
D. Amerika
Ms5
#. Apakah tujuan Jepun menggunakan slogan di atas?
A. $ntuk mempengaruhi penduduk tempatan
B. $ntuk menjalankan dasar penjepunan
C. $ntuk melaksanakan dasar pemodenan
D. $ntuk membangkitkan semangat nasionalisme
Ms5
%. Antara yang berikut& yang manakah merupakan masalah yang dihadapi oleh Jepun?
i. !eperluan bahan mentah
ii. !ekurangan tanah pertanian
iii. !ebangkitan golongan tentera
i'. !eperluan ka(asan pasaran baru
A. i& ii dan iii
B. i& ii dan i'
C. i& iii dan i'
D. ii& iii dan i'
Ms%
). Taktik Bumi *angus yang dilaksanakan British di +ara(ak bertujuan untuk memusnahkan
A. pelabuhan
B. pengangkutan
C. telaga minyak
D. kemudahan a(am
Ms1,
-. .entadbiran Jepun di Tanah Melayu& +abah dan+ara(ak merupakan pemerintahan/
A. tentera
B. "epublik
C. sosialis
D. Demokratik
Ms1)
0. Jepun ingin menghapuskan semua pengaruh barat di Asia dan digantikan dengan semangat
persaudaraan sejagat. Bagaimanakah Jepun ingin mencapai hasrat tersebut?
A. Melalui peperangan
B. Melalui pentadbiran
C. Melalui pengintipan
D. Melalui 1dasar penjepunan2 ms,
1
• Asia untuk 3rang
Asia
• +emangat Asia
4. Antara berikut yang manakah merupakan langkah5langkah dasar penjepunan Jepun?
i. .enggunaan bahasa Cina
ii. .aksaaan menyanyikan lagu !imigayo
iii. .engumuman cuti perayaan 6egara Jepun
i'. .enggunaan 6ippon57o sebagai bahasa pengantar di semua sekolah
A. i& ii dan iii
B. i& ii dan i'
C. i& iii dan i'
D. ii& iii dan i' ms,
8. .ersamaan antara tokoh di atas ialah /.
A. Membantu kemaraan Jepun di Tanah Melayu
B. Menentang pendudukan Jepun di Tanah Melayu
C. Bekerjasama dengan pentadbiran Jepun
D. Mencadangkan penubuhan !"9+
Ms,
1,. .ihak Jepun menubuhkan !oa !unrenjo kepada penduduk tempatan. Tujuan penubuhannya
ialah /
A. Menjimatkan kos pentadbiran
B. Memberi latihan perniagaan
C. Menjadi pengintip kepada Jepun
D. Melatih orang Melayu dalam pentadbiran
Ms#,
11. .endudukan Jepun di Tanah Melayu telah memberikan kesedaran kepada orang Melayu
supaya tidak mudah mempercayai penjajah. .eribahasa yang sesuai ialah /
A. *arapkan pagar& pagar makan padi
B. Telunjuk lurus kelingking berkait
C. Biar putih tulang& jangan putih mata
D. +udah jatuh ditimpa tangga.
#
1. :konomi tanah Melayu semasa pendudukan Jepun ialah
A. ekonomi bebas
B. ekonomi ka(alan
C. :konomi komersial
D. :konomi berpusat
##5#)
1#. Apakah pengalaman yang ditempuh penduduk Tanah Melayu di ba(ah pemerintahan Jepun?
i. !egigihan dan ketabahan
ii. !adar in;lasi yang tinggi
iii. Catuan ke atas pembelian beras
i'. .ersaingan perdagangan antarabangsa
A. i& ii dan iii
B. i& ii dan i'
C. i& iii dan i'
D. ii& iii dan i'
#-5#4
1%. Apakah perjuanagn !esatuan Melayu semasa pendudukan Jepun?
A. Bergerak ba(ah tanah menentang British
B. Berundur ke hutan melancarkan perang gerila
C. Bekerjasama dengan Jepun menentang British
D. Bertindak ganas terhadap orang Cina dalam M.AJA 5#

< Albert !(ok
< =eop Mahidin
1). .ilih pernyataan yang benar tentang kesan pemerintahan Jepun di tanah Melayu.
i. !esengsaraan hidup
ii. !emerosotan ekonomi
iii. .encapaian kemerdekaan
i'. .erluasan pengaruh komunis
A. i& ii dan iii
B. i& ii dan i'
C. i& iii dan i'
D. ii& iii dan i'
85#4
1-. Jepun menggunakan akhbar ini untuk menyebarkan propagandanya di 9nndonesia dan Tanah
Melayu.
A. >ajar Asia
B. ?arta 6egara
C. >ajar +ara(ak
D. $tusan Melayu
8
10. .endudukan Jepun berlangsung selama tiga tahun setengah telah menyemarakkan semangat
kebangsaan orang Melayu. .ilih bukti yang menyokong pernyataan tersebut.
i.7erakan anti5Jepun
ii. !ekalahan British kepada Jepun
iii. +logan Jepun @Asia untuk 3rang AsiaA
i'. .enyerahan kalah Jepun tanpa syarat
A. i& ii dan iii
B. i& ii dan i'
C. i& iii dan i'
D. ii& iii dan i'
85#
.
14. Apakah kesan5kesan pendudukan Jepun di negara kita?
i. !ita perlu yakin untuk mentadbir tanah air kita sendiri
ii. !ita tidak boleh mengharapkan kuasa lain mempertahankan tanah air.
iii. !ita perlu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan rakyat.
i'. ..enderitaan penjajahan Jepunmelahirkan masyarakat berdikari dan mementingkan kemerdekaan
A. i& ii dan iii
B. i& ii dan i'
C. i& iii dan i'
D. ii& iii dan i'
85#
• +etiap keluarga dihadkan dua gantang beras sebulan
• .embeli beras mesti menggunakan kupon
18. Apakah kesan daripada tindakan di atas?
A. .enyeludupan beras berleluasa dan ramai ditangkap
B. .etani mengambil inisiati; untuk menanam padi sendiri
C. !ehidupan petani menjadi miskin kerana tidak dapat menjual beras
D. !ekurangan makanan menyebabkan penduduk menghadapi masalah kesihatan.
##5#)
,. Mengapakah Jepun membenci orang Cina di Tanah Melayu?
A. 3rang Cina tidak pandai menggunakan senjata untuk berperang
#
Jeneral 9tagi menyerahkan pedang kepada British
pada 1 +eptember 18%) menandakan
tamatnya penjajahan Jepun
B. 3rang Cina tidak mahu memberi kerjasama kepada Jepun
C. 3rang Cina tidak memberi sumbangan ekonomi untuk membantu tentera Jepun
D. 3rang Cina tempatan memberi bantuan kepada rakyat negeri China untuk menentang
Jepun.
#
1.
1930-an dan 1940-an
• .erang China5Jepun
• Jepun menakluk Mancuria
11
Berdasarkan rajah di atas& peristi(a B mungkin sekali
A Jepun menyertai pakatan ACis
B Jepun memenangi .erang "usia5 Jepun.
C Jepun menghadapi sekatan ekonomi
D Jepun menjalin hubungan dengan Thailand

Bagaimanakah Jepun memastikan rancangannya di atas dapat dilaksanakan
dengan berkesan
)
A Melaksanakan dasar ekonomi bebas
B Memberikan pendidikan percuma
C Menghapuskan semua pengaruh barat
D Melibatkan pemimpin tempatan dalam pentadbiran

# Apakah persamaan yang boleh dikaitkan dengan gerakan di atas
A Menentang pendudukan Jepun
B Dipimpin oleh pihak British
C Mendapat bantuan kuasa asing
D *anya bergiat di negeri +abah

1941
• Jepun menyerang .earl *arbor
%
X
!a(asan !esemakmuran Bersama Asia Timur
• >orce 1#-
• 7erila !inabalu
+trategi berkesan
% "ajah di atas menerangkan ;aktor yang menyumbangkan kepada kemenangan
Jepun di Tanah Melayu
>aktor B ialah
A taktik serangan hendap
B semangat perjuangan tentera Jepun
C Bilangan tentera Jepun yang sangant ramai
D kerjasama semua penduduk di Tanah Melayu
1#
) Dangkah di atas merupakan cara pentadbiran Jepun yang mengamalkan ekonomi
A ka(alan
B saradiri
C komersial
D terancang
##5#)
- Berdasarkan pernyatan di atas mengapakah Jepun berjaya menakluk seluruh
Tanah Melayu dalam masa yang singkat?
9 Jepun tidak ditentang oleh kuasa besar lain
99 Jepun memiliki kelengkapan perang yang canggih
999 British lebih menumpukan pertahanan di +ingapura
9E British tidak mempunyai tentera yang terlatih dalam perang gerila
-58
A 9 dan 99
B 99 dan 999
C 999 dan 9E
D 9 dan 9E
)
>aktor5;aktor
!emenangan Jepun
di Tanah Melayu
B
.erancangan rapi
• Catuan makanan
• !aisha
• 4 Disember 18%1 F .antai +abak !ota
Bharu
Bahasa
6ippon5go
Bahasa
.enghantar
di sekolah
0 Berdasarkan rajah di atas mengapakah pihak Jepun mengambil langkah tersebut?
A Merapatkan hubungan antara kaum di Tanah Melayu
B Me(ujudkan golongan pentadbir rendah
C Memastikan ketaatan rakyat kepada pemerintah
D Menggalakan rakyat menguasai pelbagai bahasa
14
4 Jepun telah memperkenalkan ekonomi ka(alan di Tanah Melayu
Antara yang berikut& apakah kesan ekonomi ka(alan terhadap penduduk tempatan?
9 Berlaku in;lasi
99 *arga barangan harian melambung tinggi
999 :konomi meningkat
9E .endapatan lumayan
A 9 dan 99
B 99 dan 999
C 999 dan 9E
D 9 dan 9E
##5#)
8 Maklumat di atas merujuk kepada usaha Jepun untuk
A menyelesaikan masalah kekurangan makanan di Tanah Melayu
B mengurangkan kadar in;lasi
C memulihkan keadaan ekonomi yang hamper lumpuh
D mengkomersialkan tanaman tradisional
##5#)
#, .endudukan Jepun di Tanah Melayu meninggalkan kesan yang positi; ke atas
penduduk -egara ini. Antaranya ialah
A Tanah Melayu mencapai kemerdekaan
B .enduduk Tanah Melayu tidak percaya kepada kuasa Barat
C melahirkan semangat nasionalisme dikalangan penduduk Tanah Melayu
D ramai penduduk Tanah Melayu celik huru; dan mempunyai kemahiran
#
#1 Antara yang berikut& yang manakah berkaitan dengan kegiatan !MM?
A Menubuhkan organisasi ba(ah tanah untuk menentang Jepun
B Memberi bantuan ketenteraan terhadap British
C Menyokong pergerakan komunis meluaskan pengaruhnya
D Menghasut penduduk tempatan untuk membenci pihak Jepun dan British
-
• Memperkenalkan padi Tai(an
• !a(asan tanaman getah digantikan
dengan tanaman ubi kayu
Berpura5pura Baik dan
berkerjasama dengan Jepun
!esatuan
Melayu
Muda
Bahasa
.enghantar
di sekolah
.ertubuhan bercorak
nasionalisme
5)
Kaum Layanan
Melayu Baik
Cina !asar
9ndia Baik
# Maklumat di atas menunjukkan layanan Jepun terhadap penduduk di Tanah
Melayu. Mengapakah Jepun bersikap demikian?
9 Mendapat sokongan orang Melayu
99 Dipengaruhi oleh .erang China5 Jepun
999 3rang Melayu tidak menentang kedatangan Jepun
9E Takut kepada kekuatan orang Melayu
5)
A 9 dan 99
B 99 dan 999
C 999 dan 9E
D 9 dan 9E
## .:TA ditubuhkan oleh Jepun semasa pemerintahannya untuk
A melatih pemimpin tempatan mentadbir
B menggalakan penglibatan orang Melayu dalam politik
C melatih sukarela(an mela(an British
D menjayakan dasar penjepunan
#,5#1
• !edah
• .erlis
• Terengganu
• !elantan

#% Jepun telah menyerahkan negeri5negeri di atas kepada +iam. Mengapa Jepun
berbuat demikian?
A $ntuk membalas jasa +iam
B untuk melicinkan pentadbiran Jepun
C $ntuk memajukan ekonomi negeri5negeri utara
D $ntuk menumpukan lebih perhatian kepada negeri5negeri lain
#
#) 6egara manakah yang diambil oleh Jepun sebagai model untuk maju?
A 6egera5negara komunis
B 6egara5negara Timur Tengah
C 6egara5negara Amerika Datin
D 6egara5negara Barat
#
#- Berikut adalah keadaan yang berlaku semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu kecuali
A Jepun menghalang pergerakan yang berbentuk politik
B .erpaduan dan kerjasama kaum digalakkan oleh Jepun
C .engeluaran (ang Jepun yang tidak terka(al
D !emerosotan tara; kesihatan memba(a (abak penyakit
5#4
#0 ?ang pokok pisang telah diperkenalkan& berlaku catuan pembelian beras dan
kadar in;lasi tinggi semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu.
7ambaran keadaan yang (ujud di Tanah Melayu akibat daripada

0
A .emerintahan kejam daripada M.AJA
B Gaman darurat berlaku di Tanah Melayu
C .emerintahan tentera Jepun semasa .erang Dunia !edua
D .entadbiran tentera british di Tanah Melayu
##5#)
#4 Mengapakah Jepun mengiktira; institusi beraja semasa pendudukan mereka di Tanah Melayu?

A !edudukan +ultan setara; dengan Maharaja Jepun
B +ultan membantu Jepun mene(askan British.
C 9nggeris menghormati cara hidup orang Melayu
D Jepun ingin mendapat sokongan orang Melayu.
10514
+oalan #8 berdasarkan senarai di ba(ah.
$bi kayu
Duit pokok pisang
Baju guni
#8 .ernyataan di atas merujuk kepada kehidupan penduduk Tanah Melayu pada Haman
A pemerintahan Brooke
B penjajahan Jepun
C penjajahan British
D kon;rontasi
##5#4
%, Antara pernyataan berikut& yang manakah merupakan tujuan utama Jepun menguasai Tanah Melayu?
A Mencari tempat tinggal baru bagi penduduk Jepun.
B Mendapat bahan mentah bagi perusahaan Jepun.
C Menyuburkan kebudayaan Jepun di Tanah Melayu.
D Mencari pasaran baru bagi hasil kilangnya.
%
%1 Jepun terpaksa berundur dari Tanah Melayu pada bulan 3gos 18%). Mengapakah pengunduran itu berlaku?
A !erana sekatan ekonomi yang dikenakan oleh Amerika.
B !erana pemberontakan orang Melayu
C !erana pengebuman 4actor *iroshima dan 6agasaki.
D !erana serangan M.AJA
27
42 +erangan British ke Borneo $tara bermula di Miri kerana
A kedudukannya 4actor4ic
B pusat pertahanan British
C markas tentera yang terbesar
D mempunyai bekalan minyak yang penting
4
Soaan 43 berdasarkan senarai di ba(ah
• Asia $ntuk Asia
• Dingkungan !esemakmuran Bersama
Asia Timur "aya
%% Berdasarkan kedua5dua slogan di atas& mengapakah Jepun menggunakannya?
A Menjadikan Asia berada di ba(ah pemerintahan orang Asia
B Menjadikan Asia ka(asan yang maju dan terkenal di dunia
4
! Mendapatkan bahan mentah dan mengalahkan Barat
D Mendapatkan sokongan penduduk Asia mengusir kuasa Barat
)
Soaan 4" berdasarkan peta di ba(ah
%) erdasarkan peta di atas& apakah 8actor yang menyebabkan Jepun berjaya menduduki Tanah Melayu dalam
tempoh yang singkat?
A +emangat juang yang tinggi di kalangan tentera Jepun
B +emangat bekerjasama di kalangan penduduk tempatan
! +trategi pertahanan British yang tidak terancang
D +trategi peperangan British yang mantap dan tersusun
0
Soaan 4# berdasarkan pernyataan di ba(ah
@ .eristi(a tersebut merupakan pengalaman yang patut dan dahsyat yang
pernah dialami oleh Angkatan Tentera Daut British di Tanah MelayuA
%- .ernyataan di atas telah disuarakan oleh +ir ?inston Churchill. Apakah peristi(a yang dimaksudkan?
A .engeboman Jepun ke atas !ota Bahru dan Terengganu
B .engeboman Jepun ke atas pangkalan laut British di .ulau .inang
! .engeboman Jepun ke atas kapal perang "epulse dan .rince o; ?ales
D .engeboman Jepun ke atas pangkalan laut British di +ingaoura
0
Soaan 4$ berdasarkan pernyataan di ba(ah
8
.asukan polis tentera @!empeitaiA telah ditubuhkan oleh Jepun untuk menjaga
!epentingan Jepun dan diletakkan di ba(ah penga(asan !etua !ampung
dan !etua Anak 6egeri
%0 Apakah tujuan u%ama penubuhan pasukan polis tentera !empeitai ini?
A Melicinkan lagi soal pentadbiran negeri
B Mengintip kegiatan anti5 Jepun di kalangan rakyat
! Memberikan latihan ketenteraan kepada orang Melayu
D Menghapuskan saki baki tentera British dan pengikutnya
#-
%4 British telah mengamalkan @.enentangan +ecara Bumi *angusA semasa kemaraan Jepun. Apakah cara
yang dilakukan oleh British ini?
A Mengebom ka(asan yang diisytiharkan ka(asan putih
B Memusnahkan ka(asan yang menjadi sumber ekonomi
! Membakar segala kubu pertahanan Jepun yang dikenalpasti
D Membakar segala kemudahan yang terdapat di Tanah Melayu
10
Soaan 49 berdasarkan senarai di ba(ah
• 7obek untuk mendapatkan api
• 7aram daripada air laut
• 7ula dibuat daripada nira kelapa
• Baju dibuat daripada guni dan kulit kayu
%8 +enarai di atas menunjukkan baha(a
A orang tempatan tidak mahu perubahan dan kemajuan
B orang tempatan gigih berikhtiar menempuh kesukaran
! orang tempatan sangat kreati; merekacipta bahan baru
D orang tempatan tidak pandai berdikari dan berusaha
##5#4
Soaan "0 berdasarkan senarai di ba(ah

• >orce 1#-
• M.AJA
), Berdasarkan senarai di atas& apakah 1,irri5ciri persamaan yang terdapat pada pertubuhan di atas?
I .asukan penentang Jepun
II Bergerak secara sulit
1,
III Bekerjasama dengan Jepun
I& Menerima latihan ketenteraan daripada British
A 9 dan 99
B 99 dan 999
! 999 dan 9E
D 9 dan 9E
)
)1 Apakah tujuan penubuhan !esatuan "akyat 9ndonesia +emenanjung I!"9+J?
I Menentang tentera British
II Membina perpaduan Melayu
III Membentuk 9ndonesia "aya
I& Menghapuskan tali barut British
A 9 dan 99
B 99 dan 999
! 999 dan 9E
D 9 dan 9E
#15#
) Beberapa langkah telah dilakukan oleh Jepun untuk melaksanakan Dasar .enjepunannya. Apakah langkah5
langkah tersebut?
I Menghapuskan segala bentuk pendidikan Barat
II Masyarakat tempatan diajar tentang bahasa dan budaya Jepun
III +ekolah Cina tidak boleh dibuka langsung
I& Minggu Bahasa Jepun diadakan di 11andar5bandar
A 9& 99 dan 999
B 9& 99 dan 9E
! 9& 999 dan 9E
D 99& 999 dan 9E
,
)# Antara berikut& yang manakah pentadbiran di Borneo $tara semasa pemerintahan Jepun
I !etua Tempatan
II .ega(ai Daerah
III 7abenor
I& !etua ?ilayah
A 9& 99 dan 999
B 9& 99 dan 9E
! 9& 999 dan 9E
D 99& 999 dan 9E
1-
)%.
Maklumat di atas merujuk kepada masalah yang dihadapi Jepun untuk membangunkan negaranya.
Bagaimanakah Jepun mengatasi masalah di atas?
A meminta bantuan daripada Amerka +yarikat
B Menjalinkan hubungan dengan negara Asia
11
• !ekurangan ka(asan pertanian
• !etiadaan bahan mentah
C Melaksanakan dasar peluasan kuasa
D Mengimport bahan mentah
%5)
)).
Apakah kesan langsung daripada tindakan Amerika +yarikat di atas
A Jepun mengebom .earl *arbour
B Jepun menyerang Tanah Melayu
C Jepun mennakluki Machuria
D Jepun menyertai pakatan aksis
%
)-.
!edua F dua buah kapal perang British di atas berjay ditenggelamkan oleh Jepun di perairan !uantan. Apakah kesan
langsung daripada peristi(a di atas.
A Bermulanya .erang Dunia !e5
B .ertahanan British menjadi lumpuh
C Brtish menyerah kalah kepada Jepun
D Jepun berjaya menguasai +ingapura
0
)0
Tentera Jepun mengambil tindakan sedemikian kerana menghadapi masalah
A pentadbiran
B ke(angan
C .ertahanan
D .ergaduhan
1)51-
)4 Jepu telah membentuk sebuah pertubuhan ketenteraan yang dikenali sebagai .embela Tanah Air I .:TAJ.
Tujuan penubuhan .:TA ialah
A membantu penduduk memajukan kegiatan pertanian
B melatih sukarela(an menentang British
C menyeru orang Melayu akti; dalam politik
D mendesak penduduk tempatan memulau barangan Barat
#,5#1
)8
.ada pendapat anda mengapakah pihak Jepun bersikap sedemikian?
A Menjayakan dasar penjepunan
B Memperkenalkan sistem pendidikan Jepun
C Menggalakkan penyertaan ke sekolah teknikal
1
Amerka +yarikat melanCcarkan sekatan ekonomi
dengan menghalang eksport getah& minyak& minyak
dan bijih timah ke jepun
"epulse
.rince o; (ales
Tentera Jepun telah menyatukan Tanah Melayu
dengan +umatra tetapi mengasingkan semula
menjelang April 18%#
• Menghapus kansemua bentuk pengaruh Barat
• Mengharamkan penggunaan Bahasa 9nggeris dan Cina di
sekolah
D Membangkitkan semangat kebangsaan dikalangan penduduk Tanah Melayu
,
-, .endudukan Jepun di negara kita telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada penduduk tempatan.
Anatara kesannya ialah
A sistem pendidikan diselaraskan
B berkembangnya semangat nasionalisma
C kemudahan asas diperbaiki
D Tanah Melayu semakin maju
85#4
1#

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful