Judecătoria _______________

Dosar nr. ______________
Termen: __________________

RAPORT
de expertiză contabilă
Cap. I Introducere
Subsemnatul __________________, domiciliat ___________, str. _______________,
_____, ap.____, expert contabil din anul ______, carnet nr._____, înscris în Tabloul
Experţilor şi Contabililor Autorizaţi din România, partea I, numit de Judecătoria _______
expert contabil în dosarul nr.____________ privind pe ___________________________
Împrejurările în care s-a dispus efectuarea expertizei contabile
Prin actul Constitutiv autentificat de _______________________ sub numărul
__________ s-a constituit firma __________________ cu următorii asociaţi:
_____________ cu aport total de __________ lei, reprezentând ___________%,
_____________ cu aport total de __________ lei, reprezentând ___________%,
În luna _______________, în urma divizării???? societăţii _____________, o parte
din activele şi pasivele acesteia şi anume cele care aparţineau fostei
__________________au fost preluate de societatea nou înfiinţată ________________.
Administrator al societăţii nou create a fost ales asociatul _____________an, care a
preluat în gestiune activele fostei ____________________. La art.___________ al. ___,
lit. ___________ din Actul constitutiv al societăţii, se prevede că administratorul
În acţiunea promovată în instanţă de către _____________________ se arată că
Pentru rezolvarea acestei cauze Judecătoria ____________ prin încheierea de şedinţă
din data de _______________ s-a dispus proba cu expertiză contabilă cu următorul
obiectiv:
1. Să se stabilească _______________________________________________________
Părţile din dosarul nr.________________ au formulat şi ele următoarele obiective:
(daca este cazul)
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________

Cap. II. Desfăşurarea expertizei
Pentru efectuarea expertizei contabile părţile au fost convocate cu scrisoarea nr.
________________(anexată). Daca este cazul

1

registrul jurnal şi registrul cartea mare.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale. Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene. 2. Ordinul nr. Registrele de vânzări pentru perioada aprilie _________. Încheierea nr. prin Judecătorul delegat.___ din _____ Procesul verbal de predare primire a activele din ______________.__________________a ORC. cu modificările şi completările ulterioare. Bilanţul contabil încheiat la ______________ însoţit de: lista de inventariere şi de evidenţă a mijloacelor fixe predate cuprinse în bilanţ şi de lista cu utilajele existente în ce nu au fost prinse în bilanţ.82/1991 . Ordinul ministrului finanţelor publice nr. parte componentă a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Documente contabile aflate în arhiva societăţii ____________. Să se stabilească _______________________________________________________ Din verificarea documentele puse la dispoziţie de societate şi de părţile implicate în dosar am constatat că ______________________________________________________ Opinia expertului este că _______________________________________________ Obiective stabilite de _____________________ 2 . Obiective stabilite de ___________: 1. Legea nr. Raport de evaluare_________ a mijloacelor fixe încheiat la data de _______________. 3. ________________________pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.Materialul documentar şi actele normative şi care au stat la baza efectuării expertizei contabile (se specifica exact actele si reglementarile legale corespunzatoare) 1.1753 din 22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv. Acte normative care reglementează aspectele vizate de expertiza contabilă Legea contabilităţii nr. ________________ privind registrele şi formularele financiar-contabile. Protocolul privind diviziunea ___________________ înregistrat sub nr. de modificare a actului constitutiv. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005. Registrul de inventar. Documentele puse la dispoziţie de către părţi: Actul constitutiv al societăţii şi Certificatul de înregistrare al ______________-.republicată cu completările şi modificările ulterioare. Registrele de casă şi de bancă pentru perioada aprilie ___________.

Cap. 3. 3 . _____________________________________________________________________ Obiectivele stabilite şi depuse la dosar __________________________________ 1.3. 2. 4. _____________________________________________________________________ 4. III Concluzii Opinia expertului este că ___________________________________________ Opinia expertului este că ___________________________________________ Opinia expertului este că ___________________________________________ Opinia expertului este că ___________________________________________ Data Expert contabil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful