You are on page 1of 1

"Kjære Raphamn-venn!

Etter at saken om asylmottak gikk vår vei i Formannskapet den 12. oktober, har vi fått oss en pust i
bakken. Nå er sirkuset igang igjen, men aksjonskomiteen i Raphamn Vel er årvåkent med videre. Nå
har Ostra Consult (OC), ikke overraskende, valgt å klage på vedtaket. Klagen skal først til
kommunen. Kommunen kan velge å omgjøre sitt eget vedtak, eller opprettholde det. Vi anser det som
sannsynlig at vedtaket blir opprettholdt, all den tid det var enstemmig. Når kommunen opprettholder
vedtaket, havner klagen hos Fylkesmannen i Oppland. Der vil alle sakens dokumenter bli presentert
og Fylkesmannen fatter et vedtak.

Fylkesmannen kan velge å gjøre ett av tre:
1. Han kan sende saken tilbake til kommunen for ny behandling.
2. Han kan omgjøre vedtaket.
3. Han kan stadfeste vedtaket.

Hva skal du gjøre nå?
Du trenger ikke gjøre noen ting. Om du ønsker, kan du skrive leserinnlegg til GD. Da gjelder det
å støtte det politiske miljøet i Sel. Mange av oss reagerer sterkt på OCs stadige angrep. De har kalt
ordføreren løgner, de har stemplet både politikere og hytte-eiere som drevet av fremmedfrykt og de
har truet kommunen med erstatningssøksmål. Ganske drøyt av noen som sier de ønsker samarbeid,
og mener de er seriøse forretningsfolk.

Hva gjør Raphamn Vel nå?
Vi leser klagen med lupe og vil forfatte et brev med kommentarer knyttet til klagen. Vi avviser
kategorisk alt som har med fremmedfrykt å gjøre. Vi sender våre kommentarer til politikerne og
Fylkesmannen, slik at de følger med i saksbehandlingen. Dette gjør vi for å være sikre på at vårt syn
når helt frem - og for å støtte politikerne som fattet et godt og riktig vedtak i denne saken.

Våre vurderinger:
Klagen fra Ostra fremstår svak. Det er mye følelser og lite rasjonelle argumenter i klagen.
Vi mener vi har en ok sjanse hos Fylkesmannen, men dette lever litt sitt eget liv.
Når alle dokumenter havner på Fylkesmannens bord anslår vi sjansen til 50/50. Det er grunn til å tro at
saken drøyer til godt utpå nyåret før vi har en endelig avgjørelse.

Generelt:
Vedtaket hos Fylkesmannen er endelig.
Om han velger å stadfeste vedtaket har vi vunnet frem. Da blir det ikke asylmottak på Raphamn.
Velger han å sende saken tilbake til kommunen for ny behandling er det åpent. Det kommer bl.a. an
på grunnlaget for å be om ny behandling (saksbehandlingsfeil, andre momenter).
Skulle han velge å omgjøre vedtaket begynner det å se mørkt ut. Da har vi en siste mulighet, å gå til
Sivilombudsmannen - noe vi vil vurdere.

Det er dessverre ikke anledning til å sende ut alt til alle pr post hele tiden. Vi oppdaterer
likevel nettsidene med informasjon, og alle dokumenter etterhvert som de kommer;
www.raphamnvel.net
Det er også alltid mulighet til å kontakte Dagfinn Holsether, 977 75 709 eller Kårstein Løvaas, 913 78
135 med spørsmål eller kommentarer.

Med vennlig hilsen
Aksjonskomiteen, Raphamn Vel"