Prijedlog

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske
(Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
________________ godine donijela


O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva


I.

U Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (Narodne novine, br.
140/2009 i 42/2012), u točki III. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Savjet ima 31 člana, i to: 15 predstavnika tijela javne vlasti - nadležnih
ministarstava, ureda Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga
društva, 13 predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva i 3 predstavnika
civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca.".

II.

U točki IV. u uvodnom dijelu podtočke a) riječi: "tijela državne uprave i ureda
Vlade Republike Hrvatske, i to:" zamjenjuju se riječima: "tijela javne vlasti, i to:".

U podtočki a) na kraju alineje četrnaest točka se zamjenjuje zarezom, te se
dodaje petnaesta alineja koja glasi:

"- Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.".

U podtočki b) na kraju alineje dvanaest točka se zamjenjuje zarezom, te se
dodaje trinaesta alineja koja glasi:

"- zaštite potrošača.".

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim
novinama.


Klasa:
Urbroj:

Zagreb,
PREDSJ EDNIK


Zoran Milanović
2
OBRAZLOŽENJE
Savjet za razvoj civilnoga društva osnovan je Odlukom Vlade Republike Hrvatske
2002. godine i sada djeluje u svom petom sazivu. Na 4. sjednici Savjeta održanoj 12. veljače
2014. predloženo je pokretanje postupka za dopunu Odluke o osnivanju Savjetu za razvoj
civilnoga društva (Narodne novine, br. 140/2009 i 42/2012) radi povećanja broja
članova/zamjenika članova za dva, i to iz reda predstavnika Nacionalne zaklade za razvoj
civilnoga društva i predstavnika organizacija civilnoga društva koje djeluju u području zaštite
potrošača.

Imajući u vidu da su predstavnici Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i do
sada sudjelovali, prema potrebi, u radu Savjeta, očekuje se da će stalno članstvo doprinijeti
boljoj povezanosti, promicanju i podršci razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Sve prisutnija potreba pružanja pomoći građanima u zaštiti njihovih potrošačkih
prava, dovela je do potrebe uvođenja novog područja djelovanja u Savjetu pod nazivom
"zaštita potrošača". Član i zamjenik člana birat će se na prijedlog udruga i drugih organizacija
civilnoga društva, sukladno postupku propisanom u Poslovniku Savjeta za razvoj civilnoga
društva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful