You are on page 1of 2

Omladinsko udruenje Vatan Projekt: Reminiscencije

JELENA GRUBA | 1

_________________________________________
Jelena Gruba
Prva kraljica Bosne
_________________________________________

elena Gruba je bila prva kraljica na
bosanskom tronu prvo kao supruga
kralja Stjepana Dabie od 1391
1395. godine, ali i u vrijeme
interregnuma, odnosno nakon smrti
svoga mua kralja Stjepana Dabie
(1395. godine) pa do trenutka
postavljanja na tron kralja Stjepana
Ostoje (1398. godine). Dakle njena
samostalna vladavina trajala je tri
godine. Roena je u porodici Nikolia,
plemikoj porodici koja je vladala
jednim dijelom Huma.
Njen dolazak na vlast bio je vrlo
komplikovan i dramatian. Naime u
poetku svoje vladavine Stjepan Dabia
uspjeno uva granice bosanske drave
koje je naslijedio od prvog bosanskog
kralja Tvrtka I Kotromania. U proljee
1392. godine Dabia odbija i napad
Turaka u Bosnu. Meutim razdor
izmeu Dabie i bosanske vlastele s
jedne strane, a s druge strane hrvatskog
plemstva, iskoristio je ugarski kralj
Sigismund da im zada bolan udarac.
Nakon to je razbio uporite hrvatskih
velikaa Dobor 1394. godine, a njih
zarobio, i Dabia je bio primoran da se
potini ugarskom kralju, to se pokazalo
kobnim za budunost bosanske drave.
Odrekao se Dabia vlasti nad Hrvatskom
i Dalmacijom, primio je vazalne odnose i
zajedno s vlastelom sloio se da poslije
njegove smrti krunu Bosne preuzme
Sigismund, mu unuke Stjepana II
Kotromania. Sigismund je izabran jer je
bio mu ugarske vladarice Marije, koja je
bila kerka Elizabete Kotromani i
unuka bana Stjepana II. Meutim, kako
je Marija umrla u maju 1395. godine,
tako je Sigismund izgubio pravo na
bosanski tron, pa je nakon smrti
J


Omladinsko udruenje Vatan Projekt: Reminiscencije

JELENA GRUBA | 2

Stjepana Dabie, 8. septembra 1395.
godine, Jelena Gruba izabrana za kraljicu
od strane bosanske vlastele.
Vladala je uz pomo sabora
(stanak) i prvaka vlastele (vojvode
Hrvoja Vukia Hrvatinia, vojvode
Sandalja Hrania Kosae, i kneza Pavla
Radinovia). U poetku kraljica Jelena je
imala potekoa s podizanjem
dubrovakih tributa (Stonski dohodak i
Svetodmitarski dohodak) jer nije mogla
potpisati stare privilegije i povelje u
odnosima izmeu Bosne i Dubrovnika.
Uz pomo Dubrovanina, protovestijara
(u savremenom znaenju ministra
financija) ore Bokia, Dubrovanima
je objanjeno stanje interregnuma koje
je vladalo u Bosni i oni su joj tek tada
isplatili tribute, 1397. godine.
Za vrijeme njene vladavine
ojaale su krupne velmoe koje su de
facto upravljale veim dijelom drave.
Oni su vodili samostalnu politiku i u
sklopu svojih posjeda su ubirali carine
ime su direktno naruavali centralnu
vlast. Posljednje godine vladavine
provela je u zapadnom Zahumlju, na
posjedu svog zeta Jurja.
Njena vladavina je okonana u
maju 1398. godine, kada ju je bosanska
vlastela, predvoena vojvodom Hrvojem
Vukiem, razrijeila vlasti a za novog
kralja Bosne izabrala Stjepana Ostoju.
Jelena Gruba je nakon vladavine
nastavila ivjeti u Bosni sa titulom i asti
kraljice. Izvori je nazivaju "prisvitla i
privisoka gospoja kir Gruba. Poznato je
da je 18. marta 1399. godine jo bila iva
ali joj se nakon toga datuma gubi svaki
trag. Neki autori tvrde da se povukla u
samostan i tu umrla.
O kraljici Jeleni saznajemo iz
samo dva historijska izvora. Ti
dokumenti su jedna povelja upuena
Dubrovniku, te jedan zahtjev. Nije kovala
novac sa svojim likom, nego je koristila
novac prethodnog bosanskog kralja,
svoga mua, Stjepana Dabie.
U poveljama, kraljica Jelena
Gruba se potpisivala na latinskom jeziku
kao Helena, regina Bosniae, Stephani
Dabissa[e] uxor, to znai: Jelena, kraljica
Bosne, supruga Stjepana Dabie, a njena
puna titula glasila je:
Mi, gospoja kira Jelena, po izvoljenju
Boju kraljica Srbljem, Bosne i Primorju i
zapadnem stranam i k tomu.