P.O.Box – (101), Mae Sod, Tak. 63110, Email: ndf.burma@gmail.

com

“ Aမ်ဳိးသားဒီမက
ို ေရစီတပ္ေပါင္းစု (၃၈) ႏွစျ္ ပည့္ Aထိမး္ Aမွတ္ ထုတျ္ ပန္ေၾကျငာခ်က္ ”
ျမန္မာျပည္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုတို႔၏ Aမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိင
ု ္ခင
ြ ့္ရရွိေရး၊ ဒီမိုက ေရစီကို
Aေျခခံေသာ

စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး

ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မ်ား

ၿပီးျပည့္စံုရန္Aတြက္

Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု-မဒတ ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေထာင္ကာ ေတာ္လွန္တိုက္ပ၀
ဲြ င္လာခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ
(၁၀) ရက္ေန႔တြင္ (၃၈) ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခ့ၿဲ ပီျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု စုေပါင္းေနထိုင္ စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာပါေစေၾကာင္း ဆုမန
ြ ္ေကာင္းေတာင္းAပ္ပါသည္။
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုတို႔၏ Aမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးေတာ္လွန္ေရးကာလတေလ်ာက္ Aသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြး၊
AိုးAိမ္စည္းစိမ္မ်ားစြာကို ေပးဆပ္ရင္းႏွီးလွဴဒါန္းခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုAေပါင္းႏွင့္ Aာဇာနည္ ေခါင္း ေဆာင္
ရဲေဘာ္ရဲေမ

Aေပါင္းတိ႔A
ု ား

Uီးညြတ္ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ပါသည္။

ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့တ
္ ကြ

တပ္မွဴး၊

တပ္သား

ထို႔ျပင္

Aားလံုး

ဆက္လက္တိုက္ပ၀
ဲြ င္ေနၾက

ေဘးAႏၱရာယ္

သည့္

ကင္းရွင္းပါေစေၾကာင္း

ဆု

ေတာင္းေမတၱာေပးပိပ
႔ု ါသည္။
ဘ၀တူ

Aမ်ဳိးသားလူမ်ဳိးစုမ်ားAၾကား

ဏာရွင္Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္
သားလူမ်ဳိးစု

တည္ၿမဲေနမႈေၾကာင့္

Aင္AားAသံုးခ်

လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လာမႈမ်ားမွ

တႏိုင္ငံလုးံ Aဘက္ဘက္မွ

Aသီးသီး၏ နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ခုခံတန
ြ ္းလွန္ေနမႈ

ဂ်ဳိးက်လာသည့္

ခၽြတ္ၿခံဳက်သြားသည့္Aျပင္၊

Aရွိနျ္ မင့္မားလာရာ

စစ္Aာ

Aဖိႏွိပ္ခံ

Aမ်ဳိး

ဖိႏွိပ္သူႏွင့္ ခုခံတန
ြ ္းလွန္သူ

တို႔၏

ျပင္းထန္ေသာAမ်ဳိးသားေရးဒါဒမ်ားကို ကိုယ္စီကိုင္စလ
ဲြ ာၾကျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လကၡဏာရပ္ မဟုတ္ေတာ့ ေၾကာင္း
မဒတ-တပ္ေပါင္းစုမွ

သတိေပးလိုေပသည္။

ထိုသို႔

ျပည္တြင္းညီညတ
ြ ္ေရးAေျခAေန

Aားနည္းလာျခင္း၊

ေဒ

သတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ေနရာ၊ ရိကၡာ၊ စြမ္းAင္ Aရင္းAျမစ္လိုAပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရး Uီးတည္ပစ္မွတ္Aျဖစ္ မိမိ
တို႔ႏိုင္ငံက်ေရာက္လာျခင္းသည္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံလူမ်ဳိးေပါင္းစံုျပည္သူတရပ္လံုး၏

တည္ရွိေနမႈကို

ၿခိမ္းေခ်ာက္လာသည့္

က်ယ္ျပန္႔ေသာAေရးAခင္းAျဖစ္ မဒတ မွ ႐ႈျမင္သုးံ သပ္မိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Aက်ပ္Aတည္းေပါင္းစံု ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးAတြက္ UPWC ႏွင့္ UNFC / NCCT
ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ဟန္ခ်က္ညီ

လက္ေတြ႔ခ်U္းကပ္

ေျဖရွင္းေနသည့္Aေပၚ

ျမန္မာ့

Aေရး

ေဆာင္ရက
ြ ္ေနသည့္

Aင္AားစုAားလံုး၊ ပုဂၢိဳလ္Aားလံုး ၀ိုင္းရံေထာက္ခံကူညီၾကပါရန္ မဒတ-တပ္ေပါင္းစုမွ တိက
ု ္တန
ြ ္းလိုေပသည္။ ထို႔A ျပင္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သို႔ မဒတ-တပ္ေပါင္းစုမွ AေလးAနက္ ေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ၁။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ တန္႔ၿပီး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္မ်ားတြင္ လက္ေတြ႔က်က် ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္။

၂။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ထန
ြ ္းမႈ AေျခAေန Aရပ္ရပ္ႏွင့္ Aခက္Aခဲမ်ားကို လူမ်ဳိးစံုျပည္သူတရပ္လံုးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သို႔
တရား၀င္Aစီရင္ခၿံ ပီး၊ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ သေဘာထားAႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လိုက္နာခံယူရန္။

၃။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္ႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားေၾကာင့္

လူမ်ဳိးစံုျပည္သူAားလံုး၏

ဘ၀ျမႇင့္တင္

လုပ္ငန္းစU္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို လံုး၀ ထိခိုက္မႈ မရွိေAာင္ တာ၀န္ယူရန္။
“တည္ၿငိမ္ေAးခ်မ္းေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို Uီးတည္လ်က္”

Uီးေဆာင္ေကာ္မတီ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၀)ရက္ေန႔။

Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု - မဒတ

Liberty

Equality

Social Progress

ေရး

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful