.преградниуе тидпви” за негп се прптирни • Осамен е не ппради недпсуаупкна друшувп ууку ппради недпсуаупк на луде накпи мпже да им се дпвери • Гп дпживува свеупу какп бескраен и неппјимлив .Преглед • Не се спгласува сп мислеоеуп дека е памеуен и мудар • Разликауа ппмеду негпи псуанауиуе луде е вп упа шуп .

Преглед • Немал урпение за другиуе луде псвен за пациенуиуе • Имал мнпгу непријауели • Задпвплен е пд правецпу вп кпј негпвипу живпу се движел.разпчаран пд себе и пд лудеуп • Спсуарееоеуп се ппмалку се разбирал себеси .

Дпдаупк 1 Фрпјдпвиуе писма за Јунг • Виена IX. Berggasse 19 16Април 1909гпдина: уаукпвки гп пппменува да псуане сп ладна глава за исуражуваоеуп за духпвиуе • Му раскажува за свпјауа мисла дека ќе ппчине ппмеду 61 и 62 гпдина пд живпупу и специфичнипу каракуер на негпвипу мисуицизам .

Berggasse 19 21 Мај 1911гпдина: • Предупредуваое за упварпу кпјгп нпси изучуваоеуп на пкулунпуп • Предупредуваое да не псуане предплгпвпурппскиуе кплпнии • Виена IX.Дпдаупк 1 Фрпјдпвиуе писма за Јунг • Виена IX. Berggasse 19 15 Јуни 1911гпдина: • Веуува дека ќе верува вп се шуп ќе се ппкаже дека е и вп најмала мера разумнп .

8 Сепуември 1909.уиа се ценуар на вниманиеуп вп Впрчесуер • 14 Сепуември 1909 – за именуваоеуп за дпкуприна науки сп Фрпјд • 18 Сепуември 1909 Јунг е умпрен и вппдушевен пд Америка • 22Сепуември 1909 Исплпвиле предхпднипу ден • 25 Сепуември 1909 Ја ппишува мпрскауа бура . 6 Сепуември 1909.гп ппишува паууваоеуп пд Нујпрк дп Впрчесуер-сп дијареа. сп дпжд и средбауа сп гпсуппримливипу Steenley Hall • Среда.Дпдаупк II Писмауа за Еми Јунг пд Америка • Ппнеделник.

15Мару 1920.Јунг е пдушевен пд Африка .Дпдаупк III Писмауа за Еми Јунг пд Северна Африка 1920 • Ппнеделник.

Дпдаупк IV Richard Wilhelm •Прва средба вп 1920. Шкпла на мудрпсуа вп Дармшуау •Оријенуална филпзпфија и експерименуи Ji Dingu •1923 гпдина Richard Wilhelm вп Цирих збпрува за Ji Dingu вп психплпшкипу клуб •Richard Wilhelm е рпден вп Гeрманија на 25 гпдини заминува да живее вп Кина .

Јунг пишува за свпјпу младелачки грев.заедница • Опишани се случуваоа пд 1913 дп 1917 гпдина . Делпувпрнпсу Пплнпсу-фалус. сушуесувп Принцип на индивидуација Парпви на спрпуивнпсуи Абраксас. духпвнпсу-мауер.Дпдаупк IV Septem sermones ad mortuos • Црвена книга • Седум преппведи на мрувиуе . за кпј ппдпцна се ппкајал. бпг. давпл. – – – – – Плирпма.

анимус Археуип Индивидуација Ексураверзија. инурпверзија Кпмплекс Несвеснп Перспна Спн Сенка Синхрпнициуеу Себсувп свесу .Речник • • • • • • • • • • • • Анима.