Taijiquan 24

Form
Standard Simplified Orthodox Chinese National Version, T'ai Chi
Ch'uan 24 Moement Form, !"#$, %an& St'le
!( )ossi*on de +ni*io , Taijiquan Qi Shi)
2( Separar la *rin del *a-allo salaje , Ye Ma Fen Zong .
/( 0a &rulola -lan*a a-re sus alas , Bai E Liang Chi)

4( 1rush 2nee (Lou Xi)
#( To*ando laud (Shou Hui Pi Pa .
$( )asos ha*ia atras ' re*ha3ando el mono , Dao Nian Hou)
4( Tomar la *ola del &orrion 5 +3quierda , Zuo Lan Que Wei .
6( Tomar la *ola del &orrion 5 7ereha , You Lan Que Wei .
"( 0ati&o simple , Dan Bian)
!8( Moerlas manos *omo nu-es , Yun Shou)

!!( 0ati&o simple , Dan Bian .
!2( )almada alta al lomo del *a-allo , Gao Tan Ma .
!/( )atear *on talon dere*ha , You Deng iao)

!4( 9olpear las orejas del oponente , Shuang Feng Quan E!)
!#( )atear *on talon i3quierda , Zuo Deng iao .
!$( 0a serpiente repta ha*ia a-ajo, :l &allo dorado se para en
pata i3quierda , Xia Shi" in i Du Li)
!4( 0a serpiente repta ha*ia a-ajo, :l &allo dorado se para en
pata dere*ha , Xia Shi" in i Dui Li .

!6( 0a hermosa dama hila *on el huso , Yu Nu Chaun Suo)
!"( ;&uja en el fondo del mar , Hai Di Zhen)

28( ;-ani*o ha*ia atras , Shan Tong Bei .
2!( ;delantar, defender ' &olpear , Zhuan Shen Ban Lan Chui)


22( Como sellad, ;parentando *ierre , #u Feng Si Bi .
2/( Cru3ar las mnos , Shi Zi Shou .
24( <e*i-iendoel poten*ial , Shou Shi Tajiquan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful