You are on page 1of 4

Strana 1.

od 4
PROJEKTNI ZADATAK : 1

Konstrukcija reznih alata

1.1 Konstrukcija prizmatinog radijalnog profilnog noa

Proraunati funkcionalne kote koje su potrebne za dimenzionisanje prizmatinog
radijalnog profilnog noa (slika 1.1). Materijal radnog predmeta je bakar, a materijal alata
je elik .6880.

r1 = 10 mm r2 = 20 mm r3 = r4 = 30 mm r5 = 24 mm r6 = 18 mm

l1 = 19 mm l2 = 29 mm l3 = 38 mm l4 = 47 mm 1 = 24

Nakon izvrenog prorauna, nacrtati:

a) crte funkcionalnih dimenzija radnog predmeta (prema slici 1.1),
b) radioniki crte radnog predmeta,
c) radioniki crte dimenzionisanog noa,
d) sklopni crte naina oslanjanja dimenzionisanog noa.


1.1.1. Proraun funkcionalnih dimenzija radnog predmeta:

1. hp = r1 sin 1 = 10 sin24 =10 0,407 = 4,07 mm hp = 4,07 mm

2. sin 2 =

2 = arcsin

= arcsin 0,2035 = 11,74 2 = 11,74


sin 3 = sin 4 =

3 = arcsin

4 = arcsin

= arcsin 0,136= 7,82 3 = 4 =7,82


sin 5 =

5 = arcsin

= arcsin 0,170 = 9,79 5 = 9,79


sin 6 =

6 = arcsin

= arcsin 0,226 = 13,06 6 = 13,063. A1 = r1 cos 1 = 10 cos24 = 10 0,913 = 9,13 mm A1 = 9,13 mm
A2 = r2 cos 2 = 20 cos11,74 = 20 0,979 = 19,58 mm A2 = 19,58 mm
A3 = A4 = r3 cos 3 = r4 cos 4 = 30 cos7,82 = 30 0,991 = 29,73 mm A3=A4= 29,73 mm
A5 = r5 cos 5 = 24 cos9,79 = 24 0,985 = 23,64 mm A5 = 23,64 mm
A6 = r6 cos 6 = 18 cos13,06= 18 0,974 = 17,532 mm A6 = 17,532 mm


Strana 2. od 4

4. C2 = A2 A1 = 19,58 9,13 = 10,45 mm C2 = 10,45 mm
C3 = C4 = A3 A1 = A4 A1 = 29,73 9,13= 20,6 mm C3=C4=20,6 mm
C5 = A5 A1 =23,64 9,13 = 14,51 mm C5 = 14,51 mm
C6 = A6 A1 = 17,532 9,13 = 8,402 mm C6 = 8,402mm

1.1.2. Proraun prizmatinog radijalnog profilnog noa:
1. Bira se 1 = 12 , a imamo zadato 1 = 24
1 = 1 + 1 = 12 + 24 = 36 1 = 36

2. P2 = C2 cos 1 = 10,45 cos36 = 10,45 0,809 = 8,454 mm P2 = 8,454 mm
P3 = P4 = C3 cos 1 = C4 cos 1 = 20,6 cos36 = 20,6 0,809 = 16,665 m P3=P4= 16,665 mm
P5 = C5 cos 1 = 14,51 cos36 = 14,51 0,809 = 11,739 mm P5 = 11,739 mm
P6 = C6 cos 1 = 8,402 cos36 = 8,402 0,809= 6,797 mm P6 = 6,797 mmStrana 3. od 4
1.2 Konstrukcija profilnog glodala sa leno struganim zubima
Za profilno glodalo sa ispupenim polukrunim profilom (slika 1.2) dato je :
D = 130 mm =11 1 = 5 0 = 8 t0 = 18 mm

Treba odrediti broj zubaca z i dimenzije meuzublja.
Nakon izvrenog prorauna, nacrtati radioniki crte dimenzionisanog glodala.


1. Broj zuba :
z =

;

bira se p = 0,5 (koeficijent za glodala sa obinim zubima kod kojih je podnoje zuba
paralelno sa osom glodala.)
z =

= 9,475 , pa usvajam z =10 z = 102. Provjera veliine lenog ugla N u ravni normalnoj na sjeivo, u taki sa nagibom
0 = 8 , na dubini 18 mm.

tg N =

N = arctg

=
= arctg

=
= arctg 0,0373 = 2,14 N = 2,14

N = 2,14 > 2 , uslov zadovoljen
3.Ugao profila meuzublja :

=

+ 10
=

= 36 = 36
=

+ 10 = 28; usvajam =30 =30


Strana 4. od 4
4. Veliina hinterpada (pada krivine postrugivanja) :
K =

tg =

tg11 = 40,82 0,194= 7,919 mm , usvajamo K = 7 mm K = 7 mm5. Poluprenik za glodalo sa nebruenim profilom :
R0 = R t0 0,8K = 65 18 0,8 7 = 41,4 mm R0 = 41,4 mm

6. Radijus zaobljenja podnoja meuzublja :
r =


Biram centralni ugao ekscentra praznog hoda

= 60

+


= 6 + 1,875 +

= 18,02

= 18,02
r =


=

= 6,865 mm; usvajam r = 7 mm r = 7 mm7. Visina meuzublja glodala (ukupna visina zuba):
H = R R1

R1= A + hr = 17,186 + 19,124 = 36,31
A =

= 17,186 mm A = 17,186 mm
hr = r (ctg

1) = 7 (ctg15-1) = 7 2,732 =19,124 mm hr = 19,124 mm


H = 65 17,186 19,124 =28,69 mm

Vrijednost ukupne visine zuba zaokruujemo na: H 29 mm H 29 mm
Iz tablice 2 na osnovu precnika glodala D=130 mm biram prenik otvora glavine
d=40 mm.

Debljina zuba:
B = mm
Vrijednost debljine zuba zaokruujemo na B = 29 mm