You are on page 1of 1

AMB TU, TOT ÉS POSSIBLE

AVAL CANDIDATURA

Jo,____________________________________________
amb DNI __________________________, delegat
/delegada al 1er Congrés Provincial de la Província
d’Alacant, per l’agrupació
________________________________, avale la
candidatura de Marcos Muñoz Trelis a la secretaria
general de Joves Socialistes de la Província d’Alacant.

SIGNATURA