P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on May 16, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2014

pdf

text

original

ב ד"ס ר תייא הכונח תורנ ס הכו מ ו

www.swdaf.com 1
האורה תכרב


ד הכלה כ קרפ םירפוס תכסמ תונטק תותכסמ
.םיתש האורהו ,שלש ךרבמ קילדמה ןושארה םויב ,ןיכרבמ דציכ רמוא קילדמה רשא םלועה ךלמ וניהלא י"י התא ךורב ,
ויתוצמב ונשדק ןיקילדמ ונא וליאה תורינה ,רמואו הנתמו ,הכונח לש רנ קילדהל ונויצו לעו םיסינה לעו תועושיה לע
א ,תואלפנה שמתשהל תושר ונל ןיאו ,שדוק וליאה תורינה הכונח ימי תנומש לכו ,םישודקה ךינהכ ידי לע וניתובאל תישע רש
;ךיתעושי לעו ךיסינ לעו ךיתואלפנ לע ךמש תודוהל ידכ ,דבלב ןתוארל אלא ןהב ךורב ,רמואו ;ונייחהש התא ךורב ,רמואו
םיסנ השעש התא לבא ,קילדמל וליא . רמוא וניא ,האורל קילדמה ,ךליאו ןאכימ .השעשו ונייחהש ,םיתש אלא ןושאר םויב
.םיסנ השעש ,רמוא האורהו ;הנתמו ,קילדהל ךרבמ

וכ אתליאש חלשיו תשרפ יאחא ברד תותליאש
אסינ והל שיחרתמד 'נדיעב אימש ימק יחובשלו ייודואל לארשי תיבד ןיבייחימד אתליאש ... והל שיחרתיאד אמוי יטמ דכו
לארשיל אסינ אגרש לע הכונחב הזה ןמזב וניתובאל םיסינ השע רשא ךורב יכורבל בייחימ םירופו הכונח ןוגכ לע םירופב
הכונחד ימוי אינמת אילילה רמגימל בייחמו 'יי ךורב ורתי רמאיו 'אנש הלגמ ארקמ ...

א דומע ומ ףד הכוס תכסמ תופסות
ךרבל ךירצ הכונח לש רנ האורה - ו בלולא ןוגכ תוצמ ראשב םושמ הכונח רנ יבג אלא האורל ךרבל וניקת אל הכוס
אחינ ןושאר םעטו הוצמה םייקל םדיב ןיאו םיתב םהל ןיאש םדא ינב המכ שיש םושמ םגו סנה תוביבח היל ישקית אלד
.ךרבמ השועה ןיאש הכרב האורל ןקתל ךייש ןיאד שרפל שי דועו הזוזמ

א דומע גכ ףד תבש תכסמ א"בשרה ישודיח
האורה מ .םיתש ךרב ןיא יכה ואל אה ,הלילה קילדהל דיתע וניאו ותיב ךותב וילע וקילדה אלו קילדה אלשב ארבתסמ
ךותב וילע ןיקילדמש פ"עאד ושריפד ל"ז אתווברמ שיו ,היארה לע ךרבמו רזוחו הוצמה ןמ אצוי וניצמ אלד ךרבל ךירצ
וכומסיש המ לע םהל ןיאו ,היארה לע ךרבל ךירצ ותיב .

א דומע גכ ףד תבש תכסמ יריאמל הריחבה תיב
קילדמה הכונח רנ ... וניאש קפס ןיא ותיבב רבכ ךריב םא ךרבל םיבייחמ ונאש הז האור םיסנ השעש ל"ר תחא ךרבמ האורהו
לבא ךרבל בייח םאו ךרבמ וזיפשוא תיבב חרוא וא ויבא תיבב ןב ןוגכ ךרבל דיתע וניא םא ותיבב ןיידע ךריב אל םא
דיתע ותיב ךותב וילע ןיקילדמש אלא ךרבל דיתע וניאו ךריב אלש ימ מ"מו וישכע ותייארב ךרבל ךירצ וניא ןיידע ךרבל
ןכ יל הארי אלו ךרבלמ ותוא ןירטופ שי :
ימ הלילב ונייחהשו םיסנ השעש ומצעל ךרבמש םירמוא שי תוארל ול רשפא אהיש םוקמב וניאו קילדהל ול ןיאש
לכב םיסנ השעשו הנושאר ןיארנ םירבדהו תולילה הכונח ימי ךותב ול אבו ןיידע קילדה אלש ימש בתכש ימ יתיאר ןכו
:ןמז ךרבמ קילדמ אוהש הנושאר הלילש
ימ וניאש רחא הקלדהמ רטפנ אלש קילדהל ותוא םיבייחמ שי םיוג לש רפכ ןוגכ האור וניאו קילדמ וניאש רפכב היהש
תורודה ילודג ףאו הקלדה םוש ומוקמב האור םיארנ םירבדה ןיאו וזב םמצע לע ורימחה ונינפלש :
שי יניאו קילדהל בייח אוהש המ לכ האור אוהש העשב הנורחאב םיסנ השעשו הנושארב קילדהל תכרב ךרבל ןיקדקדמ
ןתיישעל רבוע םעטמ ותלחתב ךרבל יואר אהימ קילדהל מ"מו ךכב חרכה האור :

וערת ןמיס הכונח תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
לילב ךרבמ ,ןושאר לילב ןמז ךריב אל םאו ;ונייחהשו ,םיסנ השעשו ,הכונח רנ קילדהל [א] (א) :תוכרב שלש ךרבמ ןושאר לילב קילדמה
.רוכזישכ וא (ב) ינש
ב ףיעס
.םיסנ השעשו ,קילדהל :םיתש (ג) ךרבמ ךליאו ןושאר לילמ <א> <ב> (ד) תוכרבה לכ ךרביו * :הגה .(ל"ירהמ) קילדהל ליחתיש םדוק
ג ףיעס
רנ האורשכ ,ותיב ךותב וילע ןיקילדמ ןיא א םגו <ד> (ו) ,הלילה ותואב קילדהל דיתע וניאו <ג> (ה) קילדה אלש ימ
ונייחהש :םג ךרבמ ןושאר לילבו ,םיסנ השעש :ךרבמ הכונח :ךרבמו רזוח וניא ב (ז) קילדהל אב 'ג וא 'ב לילב כ"חא םאו ,
ייחהש .ונ

וערת ןמיס הרורב הנשמ
(ב) רוכזישכ וא - הקלדהה תעשב תולילה ראשב רוכזישכ ל"ר [שובל] הקלדהה רחא רכזנ םאו [ג] וז הלילב ךרבמ וניא דוע :
(ה) הלילה ותואב קילדהל דיתע וניאו - :הקלדהה לע כ"חא ךרבל לכויד ןויכ היארא ךרבי אל כ"חא קילדי םא לבא
(ו) 'וכו ןיקילדמ ןיא םגו - םגו [י] קילדמ וניא ומצעב אוהד ןויכ ותיבב וילע ןיקילדמש עדוי וליפאד ירבסד [ט] םיקסופ שיו
יאדכ וניא מ"מו [אי] ונייחהש זא ךרבל םגו סנה לע תודוהל היארה לע ךרבל ךירצ יטירפב םירחא םע ףתתשמ וניא
לקהל תוכרב קפסד השעמל ןכ תושעל :

ב ד"ס ר תייא הכונח תורנ ס הכו מ ו
www.swdaf.com 2


(ז) וניא 'וכו רזוח - תקלדמש ותשא לע ךמסד םושמ ללכ ךריב אל לומתאב םאו .תורנה הארשכ לומתאמ ךריב אלהד םושמ
ינש לילב אב םא כ"ע ומצעב קילדהש ומכ בושח ותיב ךותב וילע תקלדמ ותשא םאד רבחמה ירבדמ חכומד המ יפכו ותיבב
:ונייחהש תכרב ךרבל ךירצ וניא [בי] קילדמו ותיבל

וערת ןמיס ןויצה רעש
ינימש לילב הז ערא םא םנמא ,הקלדהה תעב רחא םויב ןמז ךרבל האריש ,רמול הצורו ,בקעי תועושי םשב םלוע יחתפ (ג)
,ןויע ךירצ ,ונייחהש תכרב ירמגל לטבתי אליממו לע יאק אוהד ,קושב וליפא ורמוא ןמזד ןל אמייק אמלעב ומכד רשפאד
ה אוהד רשפא ,בוט םויה םצע הז וכמס הלחתכלד אלא ,תואלפנו םיסנ וב ושענש הכונחד ןמזה םצע לע יאקד הזב ןיד
יריאמב אצמנ יתרבס ןיעכו ,הקלדהד ןמז לע םירמוא שי ,תוארל ול רשפאש םוקמב וניאו קילדהל ול ןיאש ימ ,ונושל הזו
יארנ םירבדהו ,תולילה לכב םיסנ השעשו 'א הלילב ונייחהשו םיסנ השעש ומצעל ךרבמש ,ונושל ןאכ דע ,ם ןויע ךירצו :
,יכה ירבסד םינושאר המכ דוע איבהש הבר הילאב ןייעו .יריאמב בתכ ןכו ,י"שרמ ןכ םג חכומ ןכד בתכש א"רגה רואיבב ןייעו ,יכדרמ (ט)
:הכלהל ןכ הבר הילאו שדח ירפו ח"בה וקספ ןכ לעו ,האדיחי אוה יכדרמ תעדד בתכש ז"טה תעדכ אלשו

ד"ירגה ירועיש רטכש יבצ ברה י"ע ומשרנ ,תבש תכסמ לע
וא ,היבגל ןייווה הוצמה תוכרבכו ,קילדמ תרותב ךרבמ אוה םא ,ונייחהשו םיסנ השעש ךרבמה קילדמב ע"ליד הארנו
יתש ךרבל ות לכויש ידכב קילדהל תכרב רחאל ףכית ,הליחת קילדהל ךירצ םא ,הזב מ"קפנו .רחא האורכ ךרבמ אוהש
וא ,תופסונה תוכרבה ינשה דצהכ אידהל 'כש (ב"ס ו"ערת 'יסב) א"מרעו .ןתיישעל רבוע לכה ךרבמש ... ןייעמה ןכא
ירפוס תכסמב (ו"ה כ"פ) ם תרותב ךרבמש הארנכו...'אה דצהכ ל"סד הארי האור ... ס"מה דיפקה עודמ ,ע"לי ללכב ךא
איוה תאז הרימאד רמול רשפאו .תורחאה תוכרבה 'ב םרטב אקודב וללה תורנה רמול םיסנ השעש תכרבד ,אבוכיעל
תאירק אכיאד ,וז הכרב ךרבל שי ריפש הליגמה תאירקב ןכלו .הפב רמאנה יטרפ סנ הזיאל ףרטצהל דימת הכירצ
לע תכרב םוקמב איה ונלאג רשא תכרבש חספ לילב ןכו .הדומ אוה וילעש סנה השעמ רופיס תללוכה הליגמה
ידומ ונא םהילעש םיסנה לש טוריפ הב שיו,םיסנה הזה סנה ריכזהל ידכב ,וללה תורנה רמאיש ןניעב...הכונחב ךא .ם ,
תאצמנש ,וללה תורנה רמא אל םאבו ,אבוכיעל והזש תויהל לוכיו .סנה ד"ע םירבדב רפסמ וניא תוקלוד תורנה תויה םצעד
...אושלו הלטבל םיסנ השעש תכרב עשו ונייחהש תכרבד ,ס"מה 'ישכ ל"סד האורה תכרבב י"שר 'ישב פ"לנו םיסנ הש
,ףכית התע ךרבי אל המלו ,ומצעב אוה וקילדה דע ןיתמי עודמ כ"או ,האורה תכרב תרותב םלועל םה תורמאנ ח"נב
תוכרב תויהל תולוכי ןה ולא תוכרבד ,א"מרה 'ישל לבא .דיספי המו הוצמה אוה קילדיש דע םרמאלמ ןיתמי םא
ותייאר תעב התע םרמאל ול ןיא...ומצעב ב חיורהל לכוי יכ , .האורב ע"ושה קספד ט"הו .וניתמה

ןכ תושעל בטומ תועידה לכ ידי תאצל רשפאד אכיהד ,ע"נ ,מ"רגה ויבאמ לביק 'רו .מ"כב א"מרב 'להש פ"עא , שי אכהו
תונורחאה תוכרבה 'ב וכרב םרט ,קילדה אלש 'א רנ פ"כע ריאשהלו קילדהל תכרב רחאל 'א רנ פ"כע קילדהל רהזיל .
דה 'ב ידי אצוי ג"הכבד ,תרחא הצע תויהל א"אד 'א לילב ךא .ןושארה הארש רחאלו ,ראשהד ןתיישעל רבוע ךריב ירהש ,תועי
.א"מרה קספכ גוהנל םיכירצ כ"עב


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->