You are on page 1of 7

3.

3 PEMBANGUNAN KERJAYA / KENAIKAN PANGKAT

Jabatan Pelajaran Perak memberi perhatian yang serius kepada aspek
pembangunan kerjaya dan kenaikan pnagkat pegawai, kakitangan dan guru-
guru di bawh tadbirannya. Ini memandangkan bahawa latihan
adalahmerupakan asas penting kea rah melahirkan kakitangan yang
produktif, efisien dan berkualiti.

3.3.1 Urusan Kenaikan Pangkat

Setiap individu memerlukan peningkatan dalam kejaya mereka. Satu
daripada cara meningkatkan kerjaya ialah melalui kenaikan pangkat.
Urusan ini bukanlah satu urusan yang mudah dalam sebuah
organisasi yang besar seperti Jabatan Pelajaran kerana akan wujud
perasaan tidak puas hati sama ada di kalangan yang tidak berjaya
dan juga dikalangan yang berjaya berdasarkan penempatan dan
pertukaran. Urusan kenaikan pangkat terdiri daripada 2 jenis:

i Kenaikan Pangkat secara berkumpulan
ii Kenaikan Pangkat secara “Time-Based”

Kenaikan Pangkat Secara Berkumpulan

Kenaikan pangkat secara berkumpulan terdiri daripada beberapa
kumpulan berdasarkan jawatan:

(a) Kenaikan Pangkat dari Pegawai Jabatan Pelajaran Perak
Perkhidmatan Pendidikan Siswazah hanya memanjangkan
Gred DG48 ke Gred DG52 permohonan dan
urusannya dibuat oleh
Kemanterian Pelajaran
Malaysia.
(b) Kenaikan Pangkat dari Pegawai Jabatan Pelajaran Perak
Perkhidmatan Pendidikan Siswazah hanya memanjangkan
Gred DG44 ke Gred DG48 permohonan dan
urusannya dibuat oleh
Kemanterian Pelajaran
Malaysia.

(c) Kenaikan Pangkat DGA32 ke
DGA34

(d) Kenaikan Pangkat DGA29 ke
DGA32
(e) Kenaikan Pangkat N17 ke N22 dan Jabatan Pelajaran Perak
hanya memanjangkan
N22 ke N26
permohonan dan
urusannya dibuat oleh
Kemanterian Pelajaran
Malaysia.
Jabatan Pelajaran Perak
(f) Kenaikan Pangkat C17 ke C22 dan hanya memanjangkan
permohonan dan
C22 ke C26
urusannya dibuat oleh
Kemanterian Pelajaran
Malaysia.

(g) Kenaikan Pangkat N1 ke N4 Jabatan Pelajaran Perak
hanya memanjangkan
permohonan dan
urusannya dibuat oleh
Kemanterian Pelajaran
Malaysia.

Berdasarkan surat penurunan kuasa dari Kementerian Pelajaran
Malaysia, Jabatan Pelajaran telah diberi kuasa untuk menguruskan
penempatan pertukaran dan kenaikan pangkat Gred DGA29 ke
DGA32 dan DGA32 ke DGA34.

i Jawatankuasa Kenaikan Pangkat Negeri Perak terdiri dari:

Pengarah Pelajaran Perak atau - Pengerusi
Timbalan Pengarah Pelajaran

Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan - Ahli
Pembangunan

Ketua Sektor Pengurusan Sekolah - Ahli

Unit Naik Pangkat Jabatan Pelajaran - Urusetia
Perak

ii Kriteria Pemilihan Kenaikan Pangkat

Jabatan Pelajaran Perak akan mengedarkan pekeliling/iklan ke
sekolah-sekolah untuk tindakan pegawai yang layak memohon
melalui Pengetua/Guru Besar.

Syarat-syarat yang ditetapkan adalah seperti berikut:

a. Tarikh lantikan pegawai yang memohon hendaklah berada di dalam
zon kenaikan pangkat yang telah ditetapkan oleh Kementerian
b. Pelajaran Malaysia.
c. Pegawai telah disahkan dalam jawatan
d. Pegawai telah memenuhi syarat ujian Penilaian Tahap Kecekapan
e. Pegawai telah melapor harta dan telah diluluskan
f. Pegawai tidak terlibat dalam kes tatatertib
g. Mempunyai pencapaian prestasi yang cemerlang
h. Lulus tapisan keutuhan BPR
i. Mendapat sokongan dari Ketua Jabatan
Bebas daripada pinjaman tegar

Urusetia Naik Pangkat akan memproses semua permohonan dan
menyemak semua butir-butir pemohon beserta denan markah prestasi 3
tahun mengikut wajaran seperti berikut:

Tahun Pertama - 20%
Tahun Kedua - 35%
Tahun Ketiga - 45%
Jumlah - 100%

Bagi permohonan ke Gred DGA34, pegawi-pegawai yang memegang
Jawatan sebagai Guru Besar dan Pegawai yang bertugas di Jabatan
Pelajaran Perak diberi markah bonus.

Tempoh Di atas Jawatan
GB/JPN/PPD Markah Bonus

0 - 1 0
1 - 2 1
2 - 3 2
3 tahun ke atas 3

Setelah urusan permohonan dikemukakan ke Kementerian Pelajaran
dengan menggunakan format-format yang ditetapkan beserta dengan
kertas kerja yang lengkap mengenai kekosongan dan perlantikan
yang oerlu dibuat untuk tahun berikutnya. Kelulusan diterima dari
Kementerian Pelajaran setelah Lembaga Naik Pangkat Kementerian
Pelajaran bersidang dengan menyenaraikan nama pegawai-pegawai
yang layak untuk diberi kenaikan pangkat.

URUSAN PEMANGKUAN KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2008

JENIS DAN GRED JAWATAN JUMLAH YANG CATATAN
DIPERAKUKAN
Pemangkuan PPPLD DGA29 KE ) Bagi urusan )
DGA32 Tahun 2009
Pemangkuan PPPLD DGA32 KE
DGA34 Belum
diluluskan
Pemangkuan PPPS DG48 ke
DG52(Bidang Umum)
Belum
Pemangkuan PPPS DG48 KE DG52 dluluskan
(Bidang Pendidikan Islam) 45

Pemangkuan PPPS PPPLD DG48 ke Belum
DG5(Penyandang Pengetua dluluskan
Sekolah Menengah Ting.6 dan
Sekolah Murid 1750 ke atas) 20

Pemangkuan PPPS PPPLD DG48 ke
DG52 (Guru Ting.6 Akademik di Belum
Sekolah Menengah Ting.6). dluluskan

JENIS DAN GRED JAWATAN JUMLAH YANG CATATAN
DIPERAKUKAN

Pemangkuan PPPS PPPLD DG41 ke 25 Belum dluluskan
DG44 Penolong Kanan dan Ketua
Bidang (Sekolah Menengah Ting.6)

Pemangkuan PPPS PPPLD DG41 ke 453 Belum dluluskan
DG44 Guru Tingkatan 6 Akademik

Urusan kenaikan pangkat Guru 25 Belum dluluskan
Besar PPPS DG41 ke Gred DG44
Yang ditempatkan secara Khas
Untuk Penyandang (KUP) Gred
DGA34/DGA32 di Sekolah Rendah

Pemangkuan N22 ke N26 14 Penempatan
dibuat oleh KPM
mengikut
kekosongan

3.3.2 Urusan Pertukaran/Penempatan Kenaikan Pangkat DGA32/DGA34

Setelah dikenalpasti bilangan kekosongan jawatan dan sekolah yang
terdapat kekosongan, mesyuarat dalaman diadakan bersama Ketua Unit
Sekolah Rendah dan Penolong PPD Rendah dari setiap daerah.
Dalam mesyuarat tersebut, dibuat pemilihan tempat yang paling sesuai bagi
setiap calon mengikut daerah masing-masing dan sekiranya tiada calon dari
daerah berkenaan, calon dari daerah lain akan mengisi kekosongan setelah
memikirkan berbagai-bagai faktor behubung dengan kesesuaian dan
kemanusiaan.

Mesyuarat Jawatankuasa Naik Pangkat, Jabatan Pelajaran Perak akan
diadakan setiap 6 minggu untuk membincangkan cadangan yang
dikemukakan oleh Pejabat Pelajaran Daerah. Dalam Tahun 2008, Jabatan
Pelajaran Perak telah menguruskan kenaikan pangkat seperti berikut:-

Umum Cina Tamil Jumlah

Kenaikan Pangkat DGA32 ke DGA34 = 372 75 31 478
Kenaikan Pangkat DGA29 ke DGA32 = 525 85 43 653

3.3.3 Kenaikan pangkat Secara ‘Time-Based”

Dalam tahun 2008 Kenaikan Pangkat secara ‘Time-Based’ telah
dilaksanakan, pegawai-pegawai yang berjaya akan terus dilantik sebagai
Khas Untuk Penyandang (KUP). Kenaikan Pangkat secara ‘Time-Based’ ini
terbahagi kepada 2 iaitu:-

a) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan SIswazah (PPPS) dari Gred
DG41 ke Gred DG44(KUP)
b) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan SIswazah (PPPS) dari Gred
DG44 ke Gred DG48(KUP)
c) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD)
Gred DGA29 ke DGA32(KUP)

Kenaikan Pangkat ini diberi secara terus kepada mereka yang memenuhi
syarat tanpa pemangkuan.

PRINSIP/SYARAT KHUSUS BAGI PPPS
1. Kenaikan pangkat dari Gred DG41 ke DG44 dan dari DG44 ke DG48
2. Kenaikan pangkat dari Gred DG41 ke Gred DG44 hendaklah tidak
kurang dari 10 Tahun perkhidmatan atas Gred DG3/DG41 dan kenaikan
pangkat ke Gred DG48 pula tidak kurang dari 12 tahun perkhidmatan
atas Gred DG3/DG41/DG44 pada tarikh dinaikkan pangkat.
3. Pegawai-pegawai yang berada di matagaji P1T11 hingga P1T26 atau di
matagaji yang setaraf di P2 atau P3 pada 31.10.2002.
4 Berkhidmat di atas Gred DG3 selama tidak kurang dari 8, 9, 10 atau 11
tahun mengikut mana berkenaan pada 31.10.2002
5. Kelonggaran syarat daripada lulus PTK Tahap 1 atau 2 dan 3 bagi
pegawai-pegawai tertentu
6. Pegawai yang layak mengikut syarat matagaji tetapi kurang dari
tempoh yang ditetapkan, kenaikan pangkat mereka hendaklah dirujuk
kepada JPA untuk pertimbangan.

PRINSIP/SYARAT KHUSUS BAGI PPPLD

1. Kenaikan pangkat dari Gred DGA29 ke DGA32
2. Berada di matagaji P1T21 dan P1T20 atau di matagaji yang setaraf di
P2 atau P3 pada 31.10.2002
3. Berkhidmat di atas Gred DGA6 selama tidak kurang dari 9 tahun pada
4. 31.10.2002
Kelonggaran syarat daripada lulus PTK 1 atau 2

URUSAN TAHUN 2008
JUMLAH YANG DIPERAKUKAN
GRED JAWATAN JUMLAH

PPLD DGA29 KE DGA32 (KUP) 1081
PPPS DG41 KE DG44 (KUP)
PPPS DG44 KE DG48(KUP)

JUMLAH KELULUSAN YANG DITERIMA
GRED JAWATAN JUMLAH

PPLD DGA29 KE DGA32 (KUP) 1047
PPPS DG41 KE DG44 (KUP)
PPPS DG44 KE DG48(KUP)

3.4 PENGURUSAN PRESTASI / MOTIVASI / PENGIKTIRAFAN

Selaras dengan matlamat dan hasrat Pekeliling Pwerkhidmatan Bil.4/2002,
Jabatan Pelajaran Perak telah memberi tumpuan yang serius terhadap aspek
prestasi kakitangan di bawah pengurusannya.
Bagi memantap dan mengemaskinikan proses pengurusan prestasi
kakitangan di semua peringkat di JPN, PPD dan sekolah, aktiviti-aktiviti
berikut dapat dilaksanakan.

Bil Aktiviti Tarikh Tempat Sasaran
1 Taklimat 26 - 28 Hotel - Pegawai
Pengurusan Mac 2006 Langkasuka, Maklumat ICT
Prestasi Langkawi - Pegawai
Eksekutif
2 Taklimat 03 - 04 INTIM, Ipoh & - Semua PPD
Pengurusan Julai 2006 Pusat Latihan - Semua PEngetua
Prestasi Penjara Taiping - Semua Guru
Besar

Bagi menjamin keadilan dan objektif dalam oelaksanaan Penilaian pRestasi,
Jabatan telah memastikan bahawa Panel Pergerakan Gaji di peringkat Jabatan ,
PPD dan sekolah jelas tentang fungsi dan peranan mereka. Ini telah dapat
mengurangkan aduan, aras tidak senang hati dan lain-lain isu berbangkit
mengenai keputusan pergerakan gaji guru dan kakitangan di semua peringkat.
Pada tahun 2006 peruntukan waran berjumlah RM3,122,236.00 untuk
membiayai perbelanjaan APC tahun 2006 bagi setiap daerah dan JPN.
Jabatan Pelajaran telah mengadakan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang kepada
semua anggota di bawah Panel mengikut Pekeliling Kemajuan Perkhidamtan
Awam Bil 2/2002:

Panel Bil. Keseluruhan Bil. 8% Yang
Menerima APC
Jabatan Pelajaran 1993 158
Perak
PPD & Sekolah 36675 2934
Jumlah 3092

Calon-calon yang berjaya telah dihadiahkan sebanyak RM1000.00 dan Sijil
Perkhidmatan Cemerlang. Majlis Anugerah telah disempurnakan mengikut
daerah masing-masing.