You are on page 1of 26

MkŒ ujsUæ Bdjky

B.V.Sc. & A.H., M.V.Sc (Vety. Pathology)
ifjp;%
 ;g if{k;ksa dk ,d ?kkrd] Nwrnkj] fo"kk.kw&tfur jksx gSA
 eq[;r% eqfxZ;ksa] cRr[kksa ,oa eqxkZfc;ksa dks izHkkfor djrk gSA
 ysfdu lwdj ,oa ekuo esa Hkh lEizsf"kr gks ldrk gSA
 izHkkfor if{k;ksa esa Lkk/kkj.k lnhZ t+qdke ls ysdj e`R;w rd gks
ldrh gSA
lEizs"k.k%
 izoklh i{kh bl jksx dk eq[; L=ksr gSA
GADWALL NORTHERN PINTAIL
GARGANEY GREYLAG GOOSE
COMMON TEAL NORTHERN SHOVELER
COMMON POCHARD TUFTED DUCK
EURASIAN WIGEON BAR HEADED GOOSE
lEizs"k.k%
 jksx dk QSyko fuEufyf[kr dkj.kksa ls gks ldrk gS%&
 fcekj@ladzfer if{k;ksa ls lh/kk lEidZ]
 nwf"kr gok]
 nwf"kr nkuk&ikuh o cSfMxa]
 nwf"kr lktks&lkeku]
 efD[k;ka vkfnA
y{k.k%
 chekj if{k;ksa esa fuEufyf[kr y{k.k ik,s tkrs gSa%&
 vDlekr vR;f/kd e`R;q ( 50 - 100 %)
y{k.k%
 chekj if{k;ksa esa fuEufyf[kr y{k.k ik,s tkrs gSa%&
 vDlekr vR;f/kd e`R;q ( 50 - 100 %)
 mnklh] nkuk NksM+uk] T;knk ikuh ihuk
y{k.k%
 chekj if{k;ksa esa fuEufyf[kr y{k.k ik,s tkrs gSa%&
 vDlekr vR;f/kd e`R;q ( 50 - 100 %)
 mnklh] nkuk NksM+uk] T;knk ikuh ihuk
 [kkalh] [kwuh t+qdke
 dyxh lwtuk ,oa uhyh iM+uk
y{k.k%
 chekj if{k;ksa esa fuEufyf[kr y{k.k ik,s tkrs gSa%&
 vDlekr vR;f/kd e`R;q ( 50 - 100 %)
 mnklh] nkuk NksM+uk] T;knk ikuh ihuk
 [kkalh] [kwuh t+qdke
 dyxh lwtuk ,oa uhyh iM+uk
 vk[kksa ds pkjksa vksj o flj esa lwtu
y{k.k%
 chekj if{k;ksa esa fuEufyf[kr y{k.k ik,s tkrs gSa%&
 vDlekr vR;f/kd e`R;q ( 50 - 100 %)
 mnklh] nkuk NksM+uk] T;knk ikuh ihuk
 [kkalh] [kwuh t+qdke
 dyxh lwtuk ,oa uhyh iM+uk
 vk[kksa ds pkjksa vksj o flj esa lwtu
 Vkxksa ij [kwu teuk@ uhy iM+uk bR;kfnA
y{k.k%
 chekj if{k;ksa esa fuEufyf[kr y{k.k ik,s tkrs gSa%&
 vDlekr vR;f/kd e`R;q ( 50 - 100 %)
 mnklh] nkuk NksM+uk] T;knk ikuh ihuk
 [kkalh] [kwuh t+qdke
 dyxh lwtuk ,oa uhyh iM+uk
 vk[kksa ds pkjksa vksj o flj esa lwtu
 Vkxksa ij [kwu teuk@ uhy iM+uk bR;kfnA
 gjs irys nLr tks ckn es lQsn gks ldrs gSaA
funku%
 y{.kksa ds vk/kkj ij
 vpkud vR;f/kd e`R;q (50 - 100%)
 mnklh] dyxh lwtuk] nLr vkfn
 [kwu dh tk¡p }kjk
 fo"kk.kw i`Fdhdj.k }kjk
 ykj o fo"Bk ds uewuksa ls
 e`r if{k;ksa ls
cpko%
 fuEufyf[kr lqj{kkRed mik; fd, tk ldrs gSa%&
 QkeZ ij lQkbZ rFkk LoNrk cuk,s j[ksaA
 lqj{kk oL=] xecwV ;k jcM+ dh pIiysa iz;ksx djsaA
 ckM+ksa] okguksa o lkeku ij nokbZ dk fNM+dko djsaA
 efD[k;ksa pwgksa o taxyh if{k;ksa dh jksd&Fkke djsaA
 ikuh dh fudklh dk mfpr izca/k djsaA
 xzkgdksa ls ØsV o Vªs u yh tk,aA
 eqxhZ;ksa ds lkFk eNfy;ka] lwvj] cÙk[k ;k VdhZ vkfn u ikysaA
Vhdkdj.k@ bZykt%
 fo"kk.kw }kjk cgqr tYn izfrjks/kd {kerk fodflr dj ysus ds
dkj.k Vhdkdj.k vf/kd izHkkoh ugha gSA
 vkmVczsd dh fLFkfr esa izHkkfor ,oa vklikl ds if{k;ksa dks
ekjdj u"V dj fn;k tkrk gSA
 i'kq&if{k;ksa esa bZykt izfrcaf/kr gSA
egRo%
 eqxhZ&ikyu O;olk; ds fy, vR;Ur gkfudkjd%&
 if{k;ksa dh e`R;q ,oa v.Mk mRiknu esa deh
 ek¡x esa deh
 cktkj ewY; esa fxjkoV
 ekuo tkfr ds fy, [krjk%&
 if{k;ksa ls euq"; esa QSyus dh lEHkkouk
 euq"; esa Hkh ?kkrd
 euq"; ls euq"; esa QSyus dh lEHkkouk & t+cjnLr egkekjh
D;k lEHko gS bl egkekjh ls cpuk\

D;k cWMZ ¶yw ds izdksi ls cp ldrk gS
eqxhZ&ikyu O;olk;\

‘;fn gk¡ rks dSls\\\\\
lEHko gS bl egkekjh ls cpuk
 bl jksx ls Mjus ;k ?kcjkus dh vo’;Drk ughaA
 vo’;Drk gS lnk gksf’k;kj ,oa rS;kj jgus dhA
 Hkkjr ljdkj }kjk rS;kj dk;Z;kstuk dk ikyu djrs gq, cgqr
izHkkoh rjhds ls cMZ ¶yw dk fu;U=.k fd;k tk ldrk gSA