P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 1|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on May 16, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2014

pdf

text

original

גרבסגינק .

א ברה 'סמב הרזחל תולאש תבש ( :ול - :במ ) א ריי "עשת ד


1 . .םהיניב מ"קפנ 'בו ,רתיהה רואיבב םיכרד 'ב ןת ?המוטקו הפורג הריכ ג"ע תוהשהל רתומ המל ראב
.ונלש ך"עלב ןינעב א"וזחה תטיש הז יפל
ן"במר 'חמ[ םש ן"רו )ףורגיש דע ה"ד :ול( הפורג ןינע שוריפב , 'חמ "ה ג"פ( תבש 'לה ם"במר ה - ו ) ףסכו
ך"מרה םשב םש הנשמ רתיהב םוטקו ףורג ל ,רונת תח ):ול( רפוס ם א"וזח , )ט תוא זל 'יס( ]

2 . .םהיניב מ"קפנ 'גו ,ךכל םימעט 'ב ןת ?המוטקו הפורג הניאש הריכ ג"ע ריזחהל ה"ב ורסא המל
'חמ[ י"שר \ 'סותו י"שר 'חמ ,רוסיאה םעטב ת"ר דגנ ן"ר )ה"בו ה"ד :ול( 'סות 'חמ ,תבש ברעב הרזח יבגל
)והמ ה"ד .זל( ם"במרהו )י"ה ג"פ( תבש 'לה א"מרה 'חמ ,הכימסב הרזח יבגל )ה"ס גנר 'יס( יבגל ג"מפהו
יוג י"ע הרזח , א"וזח )אכ תוא זל 'יס( ]

3 . גמ" ךותב לישבת תוהשהל רתומ םאה "םומיח תרי (warming drawer) תבשב ריזחהל רתומ םאה ?
.ראב ?הכותל
)חכ ק"ס גנר 'יס( ב"מ ,):חל( הנשמ ,).זל( 'מג[ כ תוא לושיב דע 'יס ד"ח( מ"גא , " א"פ( תבש תוחרא ,)ו
ס "נ ]גיליוו מ"ר ,)םש מ 'עהו ג

4 . ,םינושארה הזב וקספ דציכ ?הייהש רוסיא יבגל ןנברו היננח וקלחנ המב וקלחנ המב ?א"מרהו ,ע"ושה
?א"מרה תטיש רואיבב א"וזחהו הרורב הנשמה
םש ל"הבו )א"ס גנר 'יס( א"מרו ע"וש ,)ד"ה ג"פ( תבש 'לה ם"במר ,)רמא ה"ד :זל( 'סותו י"שר ,):ול( 'מג[
])ג תוא זל 'יס( א"וזח ,)וגהנו ה"ד(

5 . ןשיל רתומ םאה ,תבשב הניש רדחב רואה הביכ 'א םא ןידה המ ?המל ?אוהה רדחב
[ )לשבמה ה"ד( םש ל"הבו )א"ס חיש 'יס( ע"וש א"רגהו ג"מפה םשב )ג"כה ו"פ( תבש 'לה ם"במר , ]

6 . רתומ יתמ .תבשב הכאלמהמ תונהיל רוסא תבשב גגושב הכאלמ השע לארשי םאש ע"ושה קספ )א
הכאלמהמ תונהיל – ?י"שר תטישל םעטה המ ?ם"במרה תעדלו ,י"שר תעדל
ת )ב ידכב ןיתמהל ךירצש הדוי ם"במרה ףא יתמ .םהיניב מ"קפנו ,ם"במרה תטיש ראבל םיכרד 'ב ן
?המל ?ושעיש
[ 'יס( ג"מפו ,)ה ק"ס חיש 'יס( ב"מ ,)ח"ה ו"פ ,ב"יה ג"פ( תבש 'לה ם"במר ,)יבר ה"ד .וט( ןילוח י"שר
)ף"ירב .זי( ן"ר ,)ג"כה ו"פ( הנשמ דיגמ ,)בכ ק"ס א"א הכש ]

7 . )א בע" ?וז איעביא ם"במרהו ,ש"ארה ,י"שר ושריפ דציכ ".יאמ ההשו ר
דציכ ?ם"במרהו ף"ירה תטיש לע השק המ ?א"שרהמה שריפ דציכ ?י"שר תטיש לע השק המ )ב
?ד"ירגה ראיב
])ג"ה ט"פ ,ט"ה ג"פ( תבש 'לה ם"במר ,)א 'יס ףוס( םש ש"אר ,םש א"שרהמו ).חל( י"שר[

8 . תונהיל םירחאל רתומ םאה ,תבשב המוטקו הפורג הניאש הריכ ג"ע לישבת ההשו חכש 'א םא
תבשב לישבתהמ – ?יכדרמה תעדלו ,ש"ארה תעדל
[ ו )א"ס גנר 'יס( רוט ,)א 'יס ףוס( ש"אר י"ב )איעביא ותו ה"ד( םש םהרבא ןגמ , )אי ק"ס( םש ]

9 . גגושב תבשב שאה יבג לע הרידק ריזחה לארשי םא ןידה המ – ?המל ?א"מרה יפלו ,י"רשא תוהגה יפל
?ב"מה הזב ףיסוה המ
])חל ק"ס( םש ב"מו )א"ס גנר 'יס( א"מר ,)ב 'יס ג"פ( י"רשא תוהגה[

11 . רמגל ןנטצי אלש ךירצ המל ?תבשב שאה ג"ע הרידק תרזחה ריתהל ידכ ךירצ םיאנת 'ה הזיא י – תעדל
.םהיניב מ"קפנ ןתו ?א"גמה תעדלו ,א"רגה
])חס ק"ס( םש ב"מ ,)ב"ס גנר 'יס( א"מרו ע"וש ,):חל( 'מג[
11 . שאה ג"ע הריזחהל רתומ םאה ,הריזחהל ותעד ךא עקרק ג"ע הרידק חינה םא ןידה המ – ,'מגה יפל
?המל ?המורתה רפסו ,ם"במרה ,ן"רה
ר 'יס( י"ב ,םש ן"רו ):חל( 'מג[ ג"פ( ימלשורי ,)י"ה ג"פ( תבש 'לה ם"במר ,המורתה רפס םשב )ב"ס גנ
])בנ 'עה א"פ( כ"שש ,)ג"ל תוא לושיב דע 'יס ד"ח( מ"גא )א"ה

12 . םיקלוחה ףא יתמ ?ריזחהל ותעדו ודיב ןדוע לש םיאנתה יבגל ימלשוריה י"פע הכלהל ן"רה שדיח המ
ב שאה ג"ע רק לכוא ריזחהל רתומש ודוי ן"רה לע ?תבש
)ה"ס( םש ע"וש ,)ב"ס גנר 'יס( א"מר ,)ף"ירב :זי( ן"ר[ ל טרביונ ברו גיליוו מ"ר 'חמ ,הרידק ג"ע הרידק יבג
ל ]תילמשח הטלפ יבג

13 . .ראב ?רחא שא ג"ע הרידקה תתל רתומ םאה ,תבשב הרידק תחת שאה הבכנ םא ןידה המ
[ גה םשב )ב"ס גנר 'יס( ל"הב ,א"קער ה"ד :גפ( תומבי 'סות ךש בר ,םש םינשי 'סותו )ןיא ]

14 . םאש הנמטה יבגל ןמקל 'מגב ןנירמא אהד השקו ".וקית והמ םחימל םחיממ ןניפ ישא בר יעב" )א
ל רתומ םחימל םחיממ הניפ לו רוזח בר קפתסנ המל כ"או ,ןושאר םחיממ רתוי לק ינש םחימש ירה ,ןימטה
רזח יבגל ןאכ ישא שאה ג"ע םחימה ת הזב וצרית המ ? ?ן"רהו ,ש"ארה 'סותה ,'סותה
?ט"נעלושטל םימח םימ ףיסוהל ול רתומ םאה ,ףרשהל דמוע ולש ט"נעלושטהש האור םדא םא )ב
?ךאברעיוא ז"שרגה הזב שדיח המ ?המל
,)זמ ק"ס גנר 'יס( ןויצה רעש ,)ף"ירב :זי( םש ן"ר ,םש ש"ארה 'סותו )הניפ ה"ד( םש 'סות ,):חל( 'מג[
דמ 'עה א"פ( כ"שש ])

15 . תטיש תא ד"ירגה ראיב דציכ ?שבי רבדב לושיב רחא לושיב ןיא ןידב א"בשרהו ם"במרה וקלחנ המב
?הז דוסי יפל ראבל רשפא ם"במרב הטיש דוע הזיא ?ם"במרה
])דיק ק"ס חיש 'יס( ןויצה רעש ,)ג"ה ט"פ( תבש 'לה ם"במר ,)לכ ארמג ה"ד .טל( א"בשר[

16 . 'ר איבה היאר הזיא החד דציכ ?ה"יבארה בישה המ ?תבשב היפא רחא לושיב שיש ץיממ רזעילא
רחא לושיב יבגל א"בשרהו ם"במרה תקולחמל ז"טה תרבס ןיב רשקה המ ?ה"יבארה ירבד תא ז"טה
?לושיב
])ו ק"ס חיש 'יס( ז"ט ,):חל( תוכרב 'מג ,).אמ( םיחספ 'מג ,)בש 'יס( יכדרמ[

17 . לושיב רחא לושיב שי םאה חל רבדב – ?תוטישהמ 'א לכ לע השק המ ?ם"במרה תעדלו ,י"שר תעדל
?םתטיש ראבל רשפא דציכ
,)'ו תוא הפוא( ךוניח תחנמ ,)א ק"ס א"א דנר 'יס( ג"מפ ,)ג"ה ט"פ( תבש 'לה ם"במר ,)אי 'יס( ש"אר[
])ט תוא נ 'יס( א"וזח

18 . רבדב לושיב רחא לושיב ןינעב תשדוחמה א"מרה תטיש איה המ א"גמהו א"וזחה וקלחנ המב ?חל
.רבדב מ"קפנ 'ב ןת ?א"מרה תטיש רואיבב
,'ב תוא לושיב דע 'יס ד"ח( מ"גא ,)זל ק"ס גנר 'יס( א"גמ ,)ג"י תוא זל 'יס( א"וזח ,)ו"טס חיש 'יס( א"מר[
])ט"י

19 . ורקימב לשבמה םאה )א - ?אנידל הנימ אקפנ יאמ .ראב ?אל וא ת"המ בייח תבשב לג
)ב ?המל ?תבשב שמש דודב שמתשהל רתומ םאה
'עה בי 'יס א"ח( המלש תחנמ ,)בנ 'יס ג"ח( מ"גא ,)ירשד ה"ד .טל( י"שר[ 4 ,)ג"בשר ה"ד .טל( א"בשר ,)
ה"מס א"פ 'ב ארודהמ ,זס 'עהו ט"כס א"פ 'א ארודהמ( התכלהכ תבש תרימש ,)אס 'יס( ל"שרהמ ת"וש
])זכק 'עהו

21 . ןימח םדא םחי אל" )א ט"ויב ןימח םמחל רוסא ה"בל ףאש עמשמ ".ןיריתמ ה"בו...)ט"ויב( וילגרל
ךרוצ לכל ימנ הרתוה שפנ לכוא ךרוצל לושיב הרתוהש ךותמ םירבוס ה"ב ירה השקו .ופוג לכ ןהב ץוחרל
.תוטישה ןיב מ"קפנ 'ג ןתו ?ם"במרהו 'סותה הז לע וצרית המ ?םויה
חלקתהל רתומ םאה )ב (to take a shower) .ראב ?ם"במרה תעדל ז"הזב םימח םימב ט"ויב
תיב ,)ט ק"ס איקת 'יס( צ"העש ,)ף"ירב :חי( ן"ר ,)ז"טה א"פ( ט"וי 'לה ם"במר ,)ה"בו ה"ד :טל( 'סות[
])'ג ,'א תוא הציחר דע 'יס ד"ח( מ"גא ,)ח ק"ס( םש א"גמ ,)א"ס וכש 'יס( ריאמ

21 . )א קו .לשבמ וניא ינש ילכד 'מגב ראובמ לשבל רתומ יאמא וב תדלוס די רועישכ םימח םימה םאד הש
םהירבד ראבל םיכרד 'ב ןת ?'סותה הז לע וצרית המ ?ינש ילכב – ןיב מ"קפנ 'ב ןתו .רדייא ש"רו ,א"וזח
.םיכרדה
)ב ינש ילכב ףא לשבל רוסא יתמ – .רדייא ש"ר יפלו ,א"וזחה יפל הז ןיד ראב ?'מגה יפל
תוא בנ 'יס( א"וזח[ ח"י - ,)א"יס חיש 'יס( רוט ,)לבא ה"ד .במ( 'סות ,)טנת 'עה( רדייא ש"רל תבש 'לה ,)ט"י
]ג"מפה םשב )זמ ק"ס חיש 'יס( ב"מ

22 . ינש ילכב חנומה חתור רשב תכיתח יבג לע פ"ושטק תתל רתומ םאה – רשפא דציכ ?א"גמה יפל
.םיכרד 'ב ןת ?וז הטיש תוחדל
)ז"ס דצ 'יס( ד"וי א"מר 'חמ[ 'יס( ד"וי ד"ווח ,)המ ק"ס חיש 'יס( א"גמ ,ל"שרהמ םשב )די ק"ס( םש ז"טו
])'ה תוא לושיב דע 'יס ד"ח( מ"גא ,)זכ ק"ס בצ


םינוש םינינע

1 םיכרד 'ב ןת ?רוכז תשרפ תוצמ רדג איה המ . רבדה רואיבב .םהיניב מ"קפנ 'בו ,
)זט ק"ס הפרת 'יס( ב"מ[ חלשב תשרפ יבגל ךוניחה רפס , )דרת הוצמ( םישנ יבגל ]

2 .תואמגוד 'ג ןת ?תבש רכש לבקל רתומ יתמ .
])ה"ס( םש ע"וש ,)ב"יס( םש ש"הורע ,)וט ק"ס( םש ב"מו )ד"ס וש 'יס( ע"וש[

3 ד רואיבב ח"רו י"שר וקלחנ המב ".תאטח בייח תבשב ותילט רענמה" . ןי הדומ י"שר ףא יתמ ?הז
ש םירקמ 'ב ןת ?ותילט רענל רתומ .
])טפ 'עה ו"טפ( התכלהכ תבש תרימש ,)א"ס בש 'יס( א"מר ,םש ח"רו י"שרו ).זמק( 'מג[

4 .תוטישה ןיב מ"קפנ 'ב ןת ?ץמח רועיב לע תכרב יבגל דוד וניברו ש"ארה וקלחנ המב .
])אלו ה"ד( םש ל"הבו )א"ס ולת 'יס( א"מר ,הואלח ם"רהמ ,).ז( םש דוד וניבר ,)י 'יס א"פ( םיחספ ש"אר[

5 אל וא הנווכ תוכירצ תווצמ םאה . – ראבל 'א ךרד ןתו ,הזב ן"רהו הנשמ דיגמה ירבד ןת ?ם"במרה תעדל
.ן"רה ומכ שריפ אל מ"מה המל
])ף"ירב :ז( ה"ר ן"ר ,םש רפוש 'לה מ"מ ,)ד"ה ב"פ( רפוש 'לה ,)ג"ה ו"פ( הצמו ץמח 'לה ם"במר[

6 ב שמתשהל רתומ םאה . crockpot תבשב – גה תעדל ש"ירגהו ,ךאברעיוא ז"שרגה ,ןייטשנייפ מ"ר
?המל ?בישילא
תוחרא רפס ףוסב ז"שרגה 'ושת ,)'ד תוא הנמטה דע 'יס ד"ח( מ"גא ,םש ג"מפו )א"ס ףוס גנר 'יס( א"מר[
]תבש

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->