‫הרב א‪ .

‬קניגסברג‬

‫שאלות לחזרה במס' שבת (לו‪-:‬מב‪):‬‬

‫אייר תשע"ד‬

‫‪ .1‬למה מותר להשהות ע"ג כירה גרופה וקטומה? תן ב' דרכים בביאור ההיתר‪ ,‬וב' נפק"מ ביניהם‪ .‬באר‬
‫לפי זה שיטת החזו"א בענין בלע"ך שלנו‪.‬‬
‫[מח' רמב"ן (לו‪ :‬ד"ה עד שיגרוף) ור"ן שם בפירוש ענין גרופה‪ ,‬מח' רמב"ם הל' שבת (פ"ג ה"ה‪-‬ו) וכסף‬
‫משנה שם בשם הרמ"ך בהיתר גרוף וקטום לתנור‪ ,‬חתם סופר (לו‪ ,):‬חזו"א (סי' לז אות ט)]‬
‫‪ .2‬למה אסרו ב"ה להחזיר ע"ג כירה שאינה גרופה וקטומה? תן ב' טעמים לכך‪ ,‬וג' נפק"מ ביניהם‪.‬‬
‫[מח' רש"י\ר"ן נגד ר"ת בטעם האיסור‪ ,‬מח' רש"י ותוס' (לו‪ :‬ד"ה וב"ה) לגבי חזרה בערב שבת‪ ,‬מח' תוס'‬
‫(לז‪ .‬ד"ה מהו) והרמב"ם הל' שבת (פ"ג ה"י) לגבי חזרה בסמיכה‪ ,‬מח' הרמ"א (סי' רנג ס"ה) והפמ"ג לגבי‬
‫חזרה ע"י גוי‪ ,‬חזו"א (סי' לז אות כא)]‬
‫‪ .3‬האם מותר להשהות תבשיל בתוך "מגירת חימום"‬
‫לתוכה? באר‪.‬‬
‫[גמ' (לז‪ ,).‬משנה (לח‪ ,):‬מ"ב (סי' רנג ס"ק כח)‪ ,‬אג"מ (ח"ד סי' עד בישול אות כ"ו)‪ ,‬ארחות שבת (פ"א‬
‫סנ"ג והע' מ שם)‪ ,‬ר"מ וויליג]‬
‫)‪(warming drawer‬‬

‫בשבת? האם מותר להחזיר‬

‫‪ .4‬במה נחלקו חנניה ורבנן לגבי איסור שהייה? כיצד פסקו בזה הראשונים‪ ,‬השו"ע‪ ,‬והרמ"א? במה נחלקו‬
‫המשנה ברורה והחזו"א בביאור שיטת הרמ"א?‬
‫[גמ' (לו‪ ,):‬רש"י ותוס' (לז‪ :‬ד"ה אמר)‪ ,‬רמב"ם הל' שבת (פ"ג ה"ד)‪ ,‬שו"ע ורמ"א (סי' רנג ס"א) ובה"ל שם‬
‫(ד"ה ונהגו)‪ ,‬חזו"א (סי' לז אות ג)]‬
‫‪ .5‬מה הדין אם א' כיבה האור בחדר שינה בשבת‪ ,‬האם מותר לישן בחדר ההוא? למה?‬
‫[שו"ע (סי' שיח ס"א) ובה"ל שם (ד"ה המבשל) בשם הפמ"ג והגר"א‪ ,‬רמב"ם הל' שבת (פ"ו הכ"ג)]‬
‫‪ .6‬א) פסק השו"ע שאם ישראל עשה מלאכה בשוגג בשבת אסור ליהנות מהמלאכה בשבת‪ .‬מתי מותר‬
‫ליהנות מהמלאכה – לדעת רש"י‪ ,‬ולדעת הרמב"ם? מה הטעם לשיטת רש"י?‬
‫ב) ת ן ב' דרכים לבאר שיטת הרמב"ם‪ ,‬ונפק"מ ביניהם‪ .‬מתי אף הרמב"ם יודה שצריך להמתין בכדי‬
‫שיעשו? למה?‬
‫[ רש"י חולין (טו‪ .‬ד"ה רבי)‪ ,‬רמב"ם הל' שבת (פ"ג הי"ב‪ ,‬פ"ו ה"ח)‪ ,‬מ"ב (סי' שיח ס"ק ה)‪ ,‬ופמ"ג (סי'‬
‫שכה א"א ס"ק כב)‪ ,‬מגיד משנה (פ"ו הכ"ג)‪ ,‬ר"ן (יז‪ .‬ברי"ף)]‬
‫‪ .7‬א) "עבר ושהה מאי‪ ".‬כיצד פירשו רש"י‪ ,‬הרא"ש‪ ,‬והרמב"ם איבעיא זו?‬
‫ב) מה קשה על שיטת רש"י? כיצד פירש המהרש"א? מה קשה על שיטת הרי"ף והרמב"ם? כיצד‬
‫ביאר הגרי"ד?‬
‫[רש"י (לח‪ ).‬ומהרש"א שם‪ ,‬רא"ש שם (סוף סי' א)‪ ,‬רמב"ם הל' שבת (פ"ג ה"ט‪ ,‬פ"ט ה"ג)]‬
‫‪ .8‬אם א' שכח ושהה תבשיל ע"ג כירה שאינה גרופה וקטומה בשבת‪ ,‬האם מותר לאחרים ליהנות‬
‫מהתבשיל בשבת – לדעת הרא"ש‪ ,‬ולדעת המרדכי?‬
‫[רא"ש (סוף סי' א)‪ ,‬טור (סי' רנג ס"א) וב"י שם (ד"ה ותו איבעיא)‪ ,‬מגן אברהם שם (ס"ק יא)]‬
‫‪ .9‬מה הדין אם ישראל החזיר קדירה על גבי האש בשבת בשוגג – לפי הגהות אשר"י‪ ,‬ולפי הרמ"א? למה?‬
‫מה הוסיף בזה המ"ב?‬
‫[הגהות אשר"י (פ"ג סי' ב)‪ ,‬רמ"א (סי' רנג ס"א) ומ"ב שם (ס"ק לח)]‬
‫‪ .11‬איזה ה' תנאים צריך כדי להתיר החזרת קדירה ע"ג האש בשבת? למה צריך שלא יצטנן לגמרי – לדעת‬
‫הגר"א‪ ,‬ולדעת המג"א? ותן נפק"מ ביניהם‪.‬‬
‫[גמ' (לח‪ ,):‬שו"ע ורמ"א (סי' רנג ס"ב)‪ ,‬מ"ב שם (ס"ק סח)]‬

‫‪ .11‬מה הדין אם הניח קדירה ע"ג קרקע אך דעתו להחזירה‪ ,‬האם מותר להחזירה ע"ג האש – לפי הגמ'‪,‬‬
‫הר"ן‪ ,‬הרמב"ם‪ ,‬וספר התרומה? למה?‬
‫[גמ' (לח‪ ):‬ור"ן שם‪ ,‬ב"י (סי' ר נג ס"ב) בשם ספר התרומה‪ ,‬רמב"ם הל' שבת (פ"ג ה"י)‪ ,‬ירושלמי (פ"ג‬
‫ה"א) אג"מ (ח"ד סי' עד בישול אות ל"ג)‪ ,‬שש"כ (פ"א הע' נב)]‬
‫‪ .12‬מה חידש הר"ן להלכה עפ"י הירושלמי לגבי התנאים של עודן בידו ודעתו להחזיר? מתי אף החולקים‬
‫על הר"ן יודו שמותר להחזיר אוכל קר ע"ג האש בשבת?‬
‫[ר"ן (יז‪ :‬ברי"ף)‪ ,‬רמ"א (סי' רנג ס"ב)‪ ,‬שו"ע שם (ס"ה) לגבי קדירה ע"ג קדירה‪ ,‬מח' ר"מ וויליג ורב נויברט‬
‫לגבי פלטה חשמלית]‬
‫‪ .13‬מה הדין אם נכבה האש תחת קדירה בשבת‪ ,‬האם מותר לתת הקדירה ע"ג אש אחר? באר‪.‬‬
‫[בה"ל (סי' רנג ס"ב) בשם הגרעק"א‪ ,‬תוס' יבמות (פג‪ :‬ד"ה אין) ותוס' ישנים שם‪ ,‬רב שך]‬
‫‪ .14‬א) "בעי רב אשי פינן ממיחם למיחם מהו תיקו‪ ".‬וקשה דהא אמרינן בגמ' לקמן לגבי הטמנה שאם‬
‫פינה ממיחם למיחם מותר לחזור ול הטמין‪ ,‬הרי שמיחם שני קל יותר ממיחם ראשון‪ ,‬וא"כ למה נסתפק רב‬
‫אשי כאן לגבי חזרת המיחם ע"ג האש? מה תירצו בזה התוס'‪ ,‬התוס' הרא"ש‪ ,‬והר"ן?‬
‫ב) אם אדם רואה שהטשולענ"ט שלו עומד להשרף‪ ,‬האם מותר לו להוסיף מים חמים לטשולענ"ט?‬
‫למה? מה חידש בזה הגרש"ז אויערבאך?‬
‫[גמ' (לח‪ ,):‬תוס' שם (ד"ה פינה) ותוס' הרא"ש שם‪ ,‬ר"ן שם (יז‪ :‬ברי"ף)‪ ,‬שער הציון (סי' רנג ס"ק מז)‪,‬‬
‫שש"כ (פ"א הע' מד)]‬
‫‪ .15‬במה נחלקו הרמב"ם והרשב"א בדין אין בישול אחר בישול בדבר יבש? כיצד ביאר הגרי"ד את שיטת‬
‫הרמב"ם? איזה עוד שיטה ברמב"ם אפשר לבאר לפי יסוד זה?‬
‫[רשב"א (לט‪ .‬ד"ה גמרא כל)‪ ,‬רמב"ם הל' שבת (פ"ט ה"ג)‪ ,‬שער הציון (סי' שיח ס"ק קיד)]‬
‫‪ .16‬איזה ראיה הביא ר' אליעזר ממיץ שיש בישול אחר אפיה בשבת? מה השיב הראבי"ה? כיצד דחה‬
‫הט"ז את דברי הראבי"ה? מה הקשר בין סברת הט"ז למחלוקת הרמב"ם והרשב"א לגבי בישול אחר‬
‫בישול?‬
‫[מרדכי (סי' שב)‪ ,‬גמ' פסחים (מא‪ ,).‬גמ' ברכות (לח‪ ,):‬ט"ז (סי' שיח ס"ק ו)]‬
‫‪ .17‬האם יש בישול אחר בישול בדבר לח – לדעת רש"י‪ ,‬ולדעת הרמב"ם? מה קשה על כל א' מהשיטות?‬
‫כיצד אפשר לבאר שיטתם?‬
‫[רא"ש (סי' יא)‪ ,‬רמב"ם הל' שבת (פ"ט ה"ג)‪ ,‬פמ"ג (סי' רנד א"א ס"ק א)‪ ,‬מנחת חינוך (אופה אות ו')‪,‬‬
‫חזו"א (סי' נ אות ט)]‬
‫‪ .18‬מה היא שיטת הרמ"א המחודשת בענין בישול אחר בישול בדבר לח? במה נחלקו החזו"א והמג"א‬
‫בביאור שיטת הרמ"א? תן ב' נפק"מ בדבר‪.‬‬
‫[רמ"א (סי' שיח סט"ו)‪ ,‬חזו"א (סי' לז אות י"ג)‪ ,‬מג"א (סי' רנג ס"ק לז)‪ ,‬אג"מ (ח"ד סי' עד בישול אות ב'‪,‬‬
‫י"ט)]‬
‫‪ .19‬א) האם המבשל במיקרו‪-‬גל בשבת חייב מה"ת או לא? באר‪ .‬מאי נפקא מינה לדינא?‬
‫ב) האם מותר להשתמש בדוד שמש בשבת? למה?‬
‫[רש"י (לט‪ .‬ד"ה דשרי)‪ ,‬אג"מ (ח"ג סי' נב)‪ ,‬מנחת שלמה (ח"א סי' יב הע' ‪ ,)4‬רשב"א (לט‪ .‬ד"ה רשב"ג)‪,‬‬
‫שו"ת מהרש"ל (סי' סא)‪ ,‬שמירת שבת כהלכתה (מהדורא א' פ"א סכ"ט והע' סז‪ ,‬מהדורא ב' פ"א סמ"ה‬
‫והע' קכז)]‬
‫‪ .21‬א) "לא יחם אדם חמין לרגליו (ביו"ט)‪...‬וב"ה מתירין‪ ".‬משמע שאף לב"ה אסור לחמם חמין ביו"ט‬
‫לרחוץ בהן כל גופו‪ .‬וקשה הרי ב"ה סוברים מתוך שהותרה בישול לצורך אוכל נפש הותרה נמי לכל צורך‬
‫היום? מה תירצו על זה התוס' והרמב"ם? ותן ג' נפק"מ בין השיטות‪.‬‬

‫ב) האם מותר להתקלח )‪ (to take a shower‬ביו"ט במים חמים בזה"ז לדעת הרמב"ם? באר‪.‬‬
‫[תוס' (לט‪ :‬ד"ה וב"ה)‪ ,‬רמב"ם הל' יו"ט (פ"א הט"ז)‪ ,‬ר"ן (יח‪ :‬ברי"ף)‪ ,‬שעה"צ (סי' תקיא ס"ק ט)‪ ,‬בית‬
‫מאיר (סי' שכו ס"א)‪ ,‬מג"א שם (ס"ק ח)‪ ,‬אג"מ (ח"ד סי' עד רחיצה אות א'‪ ,‬ג')]‬
‫‪ .21‬א) מבואר בגמ' דכלי שני אינו מבשל‪ .‬וק שה דאם המים חמים כשיעור יד סולדת בו אמאי מותר לבשל‬
‫בכלי שני? מה תירצו על זה התוס'? תן ב' דרכים לבאר דבריהם – חזו"א‪ ,‬ור"ש איידר‪ .‬ותן ב' נפק"מ בין‬
‫הדרכים‪.‬‬
‫ב) מתי אסור לבשל אף בכלי שני – לפי הגמ'? באר דין זה לפי החזו"א‪ ,‬ולפי ר"ש איידר‪.‬‬
‫[חזו"א (סי' נב אות י"ח‪-‬י"ט)‪ ,‬הל' שבת לר"ש איידר (הע' תנט)‪ ,‬תוס' (מב‪ .‬ד"ה אבל)‪ ,‬טור (סי' שיח סי"א)‪,‬‬
‫מ"ב (סי' שיח ס"ק מז) בשם הפמ"ג]‬
‫‪ .22‬האם מותר לתת קטשו"פ על גבי חתיכת בשר רותח המונח בכלי שני – לפי המג"א? כיצד אפשר‬
‫לדחות שיטה זו? תן ב' דרכים‪.‬‬
‫[מח' רמ"א יו"ד (סי' צד ס"ז) וט"ז שם (ס"ק יד) בשם מהרש"ל‪ ,‬מג"א (סי' שיח ס"ק מה)‪ ,‬חוו"ד יו"ד (סי'‬
‫צב ס"ק כז)‪ ,‬אג"מ (ח"ד סי' עד בישול אות ה')]‬
‫ענינים שונים‬
‫‪ .1‬מה היא גדר מצות פרשת זכור? תן ב' דרכים בביאור הדבר‪ ,‬וב' נפק"מ ביניהם‪.‬‬
‫[מ"ב (סי' תרפה ס"ק טז) לגבי פרשת בשלח‪ ,‬ספר החינוך (מצוה תרד) לגבי נשים]‬
‫‪ .2‬מתי מותר לקבל שכר שבת? תן ג' דוגמאות‪.‬‬
‫[שו"ע (סי' שו ס"ד) ומ"ב שם (ס"ק טו)‪ ,‬ערוה"ש שם (סי"ב)‪ ,‬שו"ע שם (ס"ה)]‬
‫‪" . 3‬המנער טליתו בשבת חייב חטאת‪ ".‬במה נחלקו רש"י ור"ח בביאור דין זה? מתי אף רש"י מודה‬
‫שמותר לנער טליתו? תן ב' מקרים‪.‬‬
‫[גמ' (קמז‪ ).‬ורש"י ור"ח שם‪ ,‬רמ"א (סי' שב ס"א)‪ ,‬שמירת שבת כהלכתה (פט"ו הע' פט)]‬
‫‪ .4‬במה נחלקו הרא"ש ורבינו דוד לגבי ברכת על ביעור חמץ? תן ב' נפק"מ בין השיטות‪.‬‬
‫[רא"ש פסחים (פ"א סי' י)‪ ,‬רבינו דוד שם (ז‪ ,).‬מהר"ם חלאוה‪ ,‬רמ"א (סי' תלו ס"א) ובה"ל שם (ד"ה ולא)]‬
‫‪ .5‬האם מצוות צריכות כוונה או לא – לדעת הרמב"ם? תן דברי המגיד משנה והר"ן בזה‪ ,‬ותן דרך א' לבאר‬
‫למה המ"מ לא פירש כמו הר"ן‪.‬‬
‫[רמב"ם הל' חמץ ומצה (פ"ו ה"ג)‪ ,‬הל' שופר (פ"ב ה"ד)‪ ,‬מ"מ הל' שופר שם‪ ,‬ר"ן ר"ה (ז‪ :‬ברי"ף)]‬
‫ב‪crockpot‬‬

‫בשבת – לדעת הגר"מ פיינשטיין‪ ,‬הגרש"ז אויערבאך‪ ,‬והגרי"ש‬

‫‪ .6‬האם מותר להשתמש‬
‫אלישיב? למה?‬
‫[רמ"א (סי' רנג סוף ס"א) ופמ"ג שם‪ ,‬אג"מ (ח"ד סי' עד הטמנה אות ד')‪ ,‬תשו' הגרש"ז בסוף ספר ארחות‬
‫שבת]‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful