Α/α Όλνκα θξάγκαηνο

1

Αγ. Βαξβάξα

2

Αγ.Γεώξγηνο

3

Αγηνλέξη

4

Αηκηιηαλόο

5

Αηζύκεο (Λνπηξνύ)

6

Ακαξίνπ = Πνηακώλ

7

Αλαξξάρεο

8

Άλνημε

9

Άλσ Μεξά

10

Απνιαθηά

11

Όλνκα ηακηεπηήξα

Έηνο
θαηαζθεπήο

Φάζε έξγνπ Όλνκα πνηακνύ

Αγ. Βαξβάξα

2003-2007

u

Αιηάθκνλαο

1996

u

Βαζύιαθθνο

2000-

c

ρ. Διαζζόλαο

1995

u

Ξεξόιαθθνο

Αγηνλεξίνπ
Αιεμαλδξνύπνιεο

u
c

Αλαξξάρεο

2006-(εθηηκ.2008) c

εμσπνηάκηα ιηκλνδεμακελή

1994

u

Ρ. Σδαλή

1997

u

ρ. Άλσ Μεξά

1989

u

ρ. Απνιαθθηώηεο

Απνζειέκε

c

ρ.Απνζειέκεο

12

Αξδάλην-Κάβεζζνο

u

13

Αξηδάλ-Ακάηνβν

14

Αζθήηεο

15

Αζηεξίνπ

16

Αζώκαηα

17

Άλσ Μεξά

Ληκλνδεμακελή Αξηδάλ Ακάηνβν

2000-

c

2000

uf

άληιεζε από πεξηκεηξηθή
ηάθξν "Αγηάθ"

c

Παξαπείξνο

u

Αιηάθκνλαο

Αζσπνύ

c

Αζσπόο

18

Αρπξώλ

c

19

Βαθέηαο

u

20

Βαιζακηώηε

c

ρ. Βαιζακηώηεο

21

Βαζηιεηάδαο (Μειηζζόηνπνο)

2006-2008

u

Σξία ξέκαηα

22

Βαζηιηθά

1996

u

23

Βξάρνπ

Βξάρνπ

24

Γαδνπξά

Γαδνπξάο

25

Γέξκαο

Γέξκαο

26

Γξαηηλή

27

Γπξηώλε

Γπξηώλεο

28

Γαθλνδσλάξα

Γαθλνδσλάξαο

29
30

1985

Βαζηιεηάδαο

c

Μπνπγάδη

2007

u

Γαδνπξάο

2006

u

Γηάδηα

2002

u
c

Πελεηόο

(εθηηκ. 2008)

c

Αρειώνο

ΓΓ Άθξεο "Κξέκαζε"

2002-2003

u

1992

u

1984-1985

u

32

ΓΓ Καιπβίσλ Κνθθηλνπήινπ
"Γειαδαξηέο"
ΓΓ Καιπβίσλ Κνθθηλνπήινπ
"Παιαηνκνλάζηεξν"
ΓΓ Πνπξλαξίνπ "΋ξληα¨"

1998-2001

u

33

Δγγαξώλ

Ληκλνδεμακελή Δγγαξώλ

1994

u

34

Δκπνξίνπ 1

Δκπνξίνπ 1 (Αλαξξάρεο)

2006-(εθηηκ.2008) c

Γεμηόο Κιάδνο Δκπνξίνπ

35

Δκπνξίνπ 2

Δκπνξίνπ 2 (Αλαξξάρεο)

2006-(εθηηκ.2008) c

Γεμηόο Κιάδνο Δκπνξίνπ

36

Δμνρή

1998

uf

Ρ. Σαξαβίγθαο

37

Δξεζζόο

Δξεζζόο

2002

u

ρ. Υαιάληξαο

38

Δύελνο

Δύελνο

2001

u

Δύελνο

39

Επθηά

Επθηά

1994

u

ρ. Επθηάο

40

Θενδσξαθηό

u

Γαηόξεκα

41

Θέξκεο

42

Θεζαπξόο

43

Ηαζίνπ

44

Ηιαξίσλαο

Ηιαξίσλα

45

Ηλί-Μαραηξά

Ηλίνπ-Μαραηξά

46

Ηηέα

c

47

Καζαξάδα-Αριαδνρώξη

u

48

Καθήο Λαγθάδαο

31

Θεζαπξνύ

Ληκλνδεμακελήο Καθήο Λαγθάδαο

ρ. Δγγαξώλ

1993

u

1996

u

Νέζηνο

c

ρ.Ηαζίνπ

2003-

c

Αιηάθκνλαο

2002

u

ρ. Κνινθπζάο / ρ. Ηλίνπ

1998

u

Ρ. Καθήο Λαγθάδαο

49

Καιακάο

u

Καιακάο

50

Καιακσηήο-Καηξάξε

Καιακσηήο

c

ρ. Καηξάξεο

51

Καιύβα-Κνκαξώλ, ξέκα

Καιύβα

c

Ρέκα Καιύβα

52

Κακάξεο

f

53

Κάξια

c

54

Καζηαληάο

Καζηαληάο

55

Καζηξάθη

Καζηξαθίνπ

56

Καηαθάιε

57

Καηάθπην

58

Κέληξν

59

Κνιρηθή

60

Κνληηά

61

Κόξεο Γεθύξη

62

1975

c

Ρέκα Καζηαληάο

u

Αρειώνο

u

Ρ. Καξαβίδα

2001

u

ρ. Πεξζέθ & ΢ηλέ (Γηάππιεο)

1995

uf

Γθηώλε

c

Λπθόξεκα

1976

u

ρ. Υαλδξηάο

(εθηηκεκ. 2008)

c

Παξζέλεο

Κξαλέαο "Αγειηλάδηθα"

1999-2001

u

63

Κξαλέαο "Καξλά"

1992-1993

u

64

Κξαλέαο "Ληβάδηα"

1997-2000

u

65

Κξεκαζηά

1962-1965

u

66

Κξήλεο

67

Κξεηελία

Κξεηελία

(εθηηκ, 2009)

c

Λίλεξν

68

Λάδσλαο

Λάδσλαο

1951-1955

u

Λάδσλαο

69

Λάθθνο

Λάθθνο Νπκθαίνπ

70

Λεηβάδη

Ληβάδη

1997

u

ρ. Λεηβάδη

71

Λεηβάδη

Ληβάδη

2005

u

ρ. Λεηβάδη

72

Λεπθόγεηα

Λεπθνγείσλ

1994

u

ρ. Μπιόξεκα & Κξπνλέξη

c

Λεζαίνο

Κόξεο Γεθύξη

Κξεκαζηώλ

1969

c

c

Λεζαίνπ a
73

Λεζαίνπ b

74

Ληβάδα

75

Αρειώνο

Ληκλνδεμακελή Ληβάδα

2003

u

Ληβάδη

1998-2004

u

76

Ληβαδίνπ "Καζηέιη"

2000-2001

u

77

Ληζόηνπνπ / ΢ηξπκόλα (Κεξθίλεο)

1982

u

΢ηξπκόλαο

78

Λνγγά

1997-2000

u

Mνπξγθάλη

79

Λόγρκε

u

Κνξπθόξεκα

80

Λνύξνο

1954

u

Λνύξνο

81

Λνπηξνύ "Κξέκαζε"

2000-2001

u

82

Λόθνο

1992-1994

u

83

Λύθνη

84

Λύξα ΗΗ

85

Μαξάζη

86

Μαξαζώλα

87

Μαξκαξά

88

Μαπξαλαίνη

89

Μαπξνκάηi

90

Μαπξνλέξη

91

Μεγάινπ Διεπζεξνρσξίνπ

92

Μεζεκέξην

93

Μεζόβνπλνπ

Μεζόβνπλνπ

2002 -(εθηηκ.2008) c

Ρέκα Αγίσλ Αλαξγύξσλ

94

Μεζνρώξα

Μεζνρώξα

1985-

c

Αρειώνο

95

Μεηζνβίηηθνο

2002-

c

Μεηζνβίηηθνο (Άξαρζνο)

96

Μεινρσξίνπ

Μεινρσξίνπ

2006 -(εθηκ. 2008) c

Υείκαξνο Αγξόκπινο

97

Μόξλνο

Μόξλνο

1976

u

Μόξλνο

98

Μπξακηαλόο

Βξακηαλόο

1986

u

Βξακηαλόο

99

Μπινπόηα /Μπινπόηακνο

Μπινπόηα

1995

u

ρ. Μπινπόηαο

1998

u

Υάβξνο

100 Παιαηνρώξη

Κεξθίλε

Λνύξνο
Λόθνο

Mπαινύ

u
2003

u

Μαξάζη

1992

u

ρ. Μαξάζη

Μαξαζώλα

1931

u

Υάξαδξνο

c

Αθξνπόηακνο

1992
΢νύξπεο

u
c

ξ. Μαπξνκάηη

c
1995-1997

u
c

Ρ. Πεγή

101 Παλαγηώηηθν

Παλαγηώηηθν

1999-2003

102 Πάλνξκνο

u

ρ. .Πιαηαλόξεκα

c

103 Παπαδηά

(εθηηκ. 2008)

c

ρ. Γεξνπόηακνο

104 Παξζέλη

2002

u

ρ. Παξζέλη

c

ρ.Παξνξίνπ & ρ. Κξαηεξνύ,
Πξνζειηαθόο θαη Μάια

u

ρ. Πέδη (Υαιάξη)

u

΢ρηζκέλν Ρέκα

105 Παξόξην
106 Πεδί -Ράρεο

1995

107 Πεληαπιάηαλεο
108 Πέληε Αιώληα 1

Πεγέο Αώνπ

1990

u

Αώνο

109 Πέληε Αιώληα 2

Πεγέο Αώνπ

1990

u

Αώνο

110 Πεξδίθαο

Πεξδίθαο

1962

f

Σζηγόξα/Πεξδίθαο/Σζηξόλγθα

111 Πεγέο Αώνπ

Πεγέο Αώνπ

1989

u

Αώνο

112 Πεγή Παηνλίαο / Μεηαιιείν

2000

u

ρ. Κόηδα Νηέξε

113 Πελεηόο Ζιείαο

1968

u

Πελεηόο

114 Πιαθηώηηζζαο

c

ρ. Αλαπνδάξεο

115 Πιαηάλε

u

ρ. Μέγα Ρέκα

116 Πιαηαλόβξπζε

Πιαηαλόβξπζεο

1998

u

Νέζηνο

117 Πνιηηζέο

Πεγέο Αώνπ

1990

u

Αώνο

118 Πνιηηζέο 1

Πεγέο Αώνπ

1990

u

Αώνο

119 Πνιηηζέο 2

Πεγέο Αώνπ

1990

u

Αώνο

120 Πνιηηζέο 3

Πεγέο Αώνπ

1990

u

Αώνο

121 Πνιύθπην

Πνιπθύηνπ

1974

u

Αιηάθκνλαο

122 Πνπξλάξη

Πνπξλαξίνπ

1981

u

Άξαρζνο

123 Πνπξλάξη ΗΗ

Πνπξλαξίνπ ΗΗ

1989-1998

u

Άξαρζνο

2007

u

ρ. Πξακόξηηζα

124 Πξακόξηηζα
125 Πξνβαηώλαο
126 Ραπεληώζα

u
Ραπεληώζα

2005

u

127 Ρνύθνπλα

u

Λαγθάδη

128 ΢αξαπηό

c

πεγέο Ρήλαο & ρείκαξνο

129 ΢εδνύληαο άλπδξνο

c

130 ΢έηηα-Μαλίθηα

΢έηηα - Μαλίθηα

131 ΢ηζαλίνπ
132 ΢κόθνβν

΢κόθνβν

133 ΢ηελό

c
2008

u

Πνηακόο Μύξηρνο

1983-1996

u

΢νθαδίηεο

2003

u

ρ. ΢ηελό

134 ΢ηξάηνο

΢ηξάηνπ

1988

u

Αρειώνο

135 ΢πθηά

΢πθηά

1996-

c

Αρειώνο

1985

u

Αιηάθκνλαο

137 ΢ρνηλάο

c

ρ. ΢ρνηλάο

138 Σάθα

c

139 Σαμηάξρεο

c

Ρ.Καινγήξνπ

u

Σαπξσπόο (Αρειώνο)

136 ΢θεθηά

140 Σαπξσπόο

Πιαζηήξα

1955-1973

141 Σνύξινπ

u

142 Σξηάδην

1993

143 Σξηαληαθπιιηά

f
c

ρ. Σξηαληαθπιιηάο

144 Φαλεξσκέλε

Φαλεξσκέλε

2004

u

ρ. ΢θίλνπ

145 Φαλεξσκέλεο Μεζζαξάο

Φαλεξσκέλε

2005

u

ρ. Κνπηζνπιίδεο

1994

u

Κξπόιαθθνο

1996

u

ρ. Γόμα

146 Φέιιην
147 Φελεόο (Γόμα Φελενύ)

Φελεόο

148 Φεξέθακπνο
149 Φιόθα

c
1965

u

Αιθεηόο

150 Φσιηά
151 Υαιαπξηαλνύ

Φσιηά

1991

u

Γαθλόξεκα

c

ρ. Υαιαπξηαλόο

Ννκόο Δηακέξηζκα Πιεζηέζηεξε πόιε Τύπνο θξάγκαηνο Σηεγαλσηηθή δηάηαμε Ζκαζίαο Μαθεδνλίαο Βέξξνηα TE ie Γξεβελώλ Μαθεδνλίαο Λάξηζζαο Θεζζαιίαο Γξεβελώλ Μαθεδνλίαο Έβξνπ Θξάθεο Ρεζύκλνπ Κξήηεο Κνδάλεο Μαθεδνλίαο Γξεβελώλ Μαθεδνλίαο Κπθιάδσλ (Μπθόλνπ) Νήζσλ Αηγαίνπ Γσδεθαλλήζνπ (Ρόδνο) TE Διαζζόλα ER ie TE Αιεμαλδξνύπνιε ER ie ER Πηνιεκαίδα TE h TE Μύθνλνο PG/FSHD fc Νήζσλ Αηγαίνπ TE ie Ζξάθιεην Κξήηεο TE ie Έβξνπ Θξάθεο Κηιθίο Μαθεδνλίαο TE ie Ρνδόπεο Θξάθεο TE Αραΐα Πεινπόλλεζνο TE ie Ζκαζίαο Μαθεδνλίαο TE ie (clay) Κνξηλζίαο Πεινπόλλεζνο Αηησιναθαξλαλία ΢ηεξεάο Διιάδαο TE ie Κπθιάδσλ (Σήλνπ) Νήζσλ Αηγαίνπ PG MS hc Υαλίσλ Κξήηεο Υαληά FSHD fc Καζηνξηάο Μαθεδνλίαο Βαζηιεηάδα TE ie Θεζζαινλίθεο Μαθεδνλίαο Καζηνξηάο Μαθεδνλίαο Βξάρνο ER ie Γσδεθαλλήζνπ (Ρόδνο) Νήζσλ Αηγαίνπ Ρόδνο TE core Καζηνξηάο Μαθεδνλίαο Αξγνο Οξεζηηθό TE ie (δηάθξαγκα -12m) Ρνδόπεο Θξάθεο TE ie Λάξηζζαο Θεζζαιίαο Λάξηζα PG hc Αηησιναθαξλαλίαο ΢ηεξεάο Διιάδαο Αγξίλην PG hc Λάξηζζαο Θεζζαιίαο Κξαλέα Διαζζόλαο TE h Λάξηζζαο Θεζζαιίαο Κνθηλνπειόο Διαζζόλαο TE h Λάξηζζαο Θεζζαιίαο Κνθηλνπειόο Διαζζόλαο TE h Λάξηζζαο Θεζζαιίαο ΢πθνύξην TE h Κπθιάδσλ (Νάμνπ) Νήζσλ Αηγαίνπ Νάμνο ΣΔ m Κνδάλεο Μαθεδνλίαο Πηνιεκαίδα PG hc Κνδάλεο Μαθεδνλίαο Πηνιεκαίδα PG hc Πηεξίαο Μαθεδνλίαο E Λέζβνπ Νήζσλ Αηγαίνπ TE ie Αηησιναθαξλαλίαο ΢ηεξεά Διιάδα TE ie Υίνπ Νήζσλ Αηγαίνπ TE h Πέιιεο Μαθεδνλίαο TE Θεζζαινλίθεο Μαθεδνλίαο TE Γξάκαο Μαθεδνλίαο Ρνδόπεο Θξάθεο Κνδάλεο Μαθεδνλίαο Ζξάθιεην Κξήηεο Γξεβελώλ Μαθεδνλία TE ΢εξξώλ Μαθεδνλίαο TE Κεξθύξαο (Παμνί) Νήζσλ Ηνλίνπ Βέξξνηα ΣΔ Υίνο Γξάκα ER ie (clay) ER ie (clay) Αηαλή TE ie (clay) Ζξάθιεην TE ie Παμνί m .

Θεζπξσηίαο Ζπείξνπ Υίνπ Νήζσλ Αηγαίνπ Υίνο TE ie Έβξνπ Θξάθεο Οξεζηηάδα TE ie Κπθιάδσλ (΢ίθλνπ) Νήζσλ Αηγαίνπ ΢ίθλνο Μαγλεζίαο Θεζζαιίαο Μαγλεζίαο (Αιόλεζνο) Θεζζαιίαο ΑΛΟΝΝΖ΢Ο΢ ER ie Αηησιναθαξλαλίαο ΢ηεξεά Διιάδα Αγξίλην ΣΔ ie (clay) Γξεβελώλ Μαθεδνλία TE Γξάκαο Μαθεδνλίαο TE Γξεβελώλ Μαθεδνλία ΣΔ Φισξίλεο Μαθεδνλίαο TE ie (diaphragm wall) Λήκλνπ Νήζσλ Αηγαίνπ Λήκλνο TE ie Υίνο Νήζσλ Αηγαίνπ Υίνο PG/FSHD fc Λάξηζζαο Θεζζαιίαο Κξαλέα Διαζζόλαο TE h Λάξηζζαο Θεζζαιίαο Κξαλέα Διαζζόλαο TE h Λάξηζζαο Θεζζαιίαο Κξαλέα Διαζζόλαο TE h Δπξπηαλίαο & Αηησιναθαξλαλίαο ΢ηεξεάο Διιάδαο ΣΔ ie (clay) ραιθηδηθή Μαθεδνλίαο ΣΔ Γσδεθαλλήζνπ (Ρόδνο) Νήζσλ Αηγαίνπ Αξθαδία Ρόδνο ie TE ic Πεινπόλλεζνο PG hc Φιώξηλαο Μαθεδνλίαο ΣΔ h Γσδεθαλλήζνπ Αζηππάιαηα Γσδεθαλλήζνπ Πάηκνο Γσδεθάλεζα TE h Νήζσλ Αηγαίνπ CFRD fc Γξάκαο Μαθεδνλίαο TE ie Σξηθάισλ Θεζζαιίαο FSHD cf TE ie Αζηππάιαηα Καιακπάθα Κπθιάδσλ (Σήλνπ) Νήζσλ Αηγαίνπ Σήλνο TE m Λάξηζζαο Θεζζαιίαο Διαζζόλα ΣΔ ie Λάξηζζαο Θεζζαιίαο Ληβάδη Διαζζόλαο TE h ΢εξξώλ Μαθεδνλίαο Σξηθάισλ Θεζζαιίαο Καιακπάθα TE ie Γξεβελώλ Μαθεδνλία Πξέβεδα Ζπείξνο Άξηα PG hc Λάξηζζαο Θεζζαιίαο Κξαλέα Διαζζόλαο TE h Λάξηζζαο Θεζζαιία Διαζζόλα ΣΔ ie Πέιιεο Μαθεδνλίαο TE Έβξνο Θξάθεο ER Κπθιάδσλ (Μπθόλνπ) Κπθιάδσλ Μύθνλνο PG/FSHD fc Αηηηθήο ΢ηεξεά Διιάδα Αζήλα PG hc Καβάιαο Αλ. Μαθεδνλίαο Καβάια ER ie Γξεβελώλ Μαθεδνλία TE Μαγλεζίαο Θεζζαιίαο TE ie Μαγλεζίαο Θεζζαιίαο Λάξηζζαο Θεζζαιίαο TE h Πέιιεο Μαθεδνλίαο Κνδάλεο Μαθεδνλίαο Πηνιεκαίδα ER ie Σξηθάισλ Θεζζαιίαο Σξίθαια CFRD fc Ησαλλίλσλ Ήπεηξνο TE ie (clay) Κνδάλεο Μαθεδνλίαο Πηνιεκαίδα TE h ΢ηεξεάο Διιάδαο Ληδνξίθηνλ TE ie Λαζηζίνπ Κξήηε Ηεξάπεηξα TE ie Κπθιάδσλ (Ίνπ) Νήζσλ Αηγαίνπ Ίνο ER fc Γξεβελώλ Μαθεδνλία TE Πνηακηά Διαζζόλαο TE TE .

Μαγλεζίαο Θεζζαιίαο Βόινο CFRD Μαγλεζίαο (΢θόπεινο) Θεζζαιίαο ΢θόπεινο ER Φισξίλεο Μαθεδνλίαο Φιώξηλα ER ie Γσδεθάλλεζα (Λέξνο) Νήζσλ Αηγαίνπ TE ie Φισξίλεο Μαθεδνλίαο ER Ηθαξίαο-΢άκνπ (Ηθαξία Ράρεο) Πέιιεο Νήζσλ Αηγαίνπ Ησαλλίλσλ Ζπείξνπ Ησάλληλα ER ie Ησαλλίλσλ Ζπείξνπ Ησάλληλα ER ie Κνδάλεο Μαθεδνλίαο Πηνιεκαΐδα TE ie Ησαλλίλσλ Ζπείξνπ Ησάλληλα ER ie Κηιθίο Μαθεδνλία CFRD fc Ζιεηαο Πεινπόλλεζνο Ακαιηάδα TE ie Ζξάθιεην Κξήηεο Μεζζαξά TE ie Πέιιεο Μαθεδνλίαο Γξάκαο Μαθεδνλίαο Γξάκα RCC h Ησαλλίλσλ Ζπείξνπ Ησάλληλα ER ie Ησαλλίλσλ Ζπείξνπ Ησάλληλα ER ie Ησαλλίλσλ Ζπείξνπ Ησάλληλα ER ie Ησαλλίλσλ Ζπείξνπ Ησάλληλα ER ie Κνδάλεο Μαθεδνλίαο ER ie (clay) Άξηαο Ήπεηξνο Άξηα ΣΔ ie (clay) Άξηαο Ήπεηξνο Άξηα TE ie (clay) Κνδάλεο Μαθεδνλίαο ER ie Έβξνπ Θξάθεο TE Αηηηθή ΢ηεξεά Διιάδα CFRD fc Κπθιάδσλ (Αλάθεο) Νήζσλ Αηγαίνπ PG hc Υίνο Νήζσλ Αηγαίνπ ER ie Λέζβνπ Νήζσλ Αηγαίνπ Δύβνηαο ΢ηεξεά Διιάδα Υαιθίδα ER ie Κνδάλεο Μαθεδνλίαο ΢ηάηηζηα ER ie Καξδίηζαο Θεζζαιία Καξδίηζα ER ie Κπθιάδσλ (΢έξηθνο) Νήζσλ Αηγαίνπ Ληβάδη PG/FHSD hardfill fc Αηησιναθαξλαλίαο ΢ηεξεά Διιάδα Αγξίλην TE ie Σξηθάισλ-ΚαξδίηζαοΆξηαο Θεζζαιίαο Σξίθαια TE ie Ζκαζίαο Μαθεδνλίαο ER ie Γσδεθάλλεζα (Κάξπαζνο) Αξθαδίαο Νήζσλ Αηγαίνπ TE ie Γξεβελώλ Μαθεδνλία Καξδίηζαο Θεζζαιία Κπθιάδσλ (Πάξνο) Νήζσλ Αηγαίνπ Θεζζαινλίθεο Μαθεδνλίαο Φισξίλεο Μαθεδνλίαο Κπθιάδεο (Νάμνο) Νήζσλ Αηγαίνπ Ζξάθιεην Δύδεινο Μαθεδνλίαο ER fc ie TE TE Αλάθε m Κάξπαζνο Πεινπόλλεζνο TE Καξδίηζα Θέξκε VA hc PG MS hc TE ER ie CFRD fc Κξήηε TE ie Γξεβελώλ Μαθεδνλία TE Κνξηλζίαο Πεινπόλλεζνο Κηάην TE Μαγλεζίαο Θεζζαιίαο ΢θύξνο ER Ζιείαο Πεινπόλλεζνο Νάμνο ie .

Καβάιαο Μαθεδνλίαο Κξήηε Καβάια ER ie .

5 400 1390 23.2 + ηάθξνο ζηεγαλόηεηαο 28 5245 6 1800 9000 R 75 760 14 6600 (44.2 476 6 393 600 48 240 7 53.5 12 756 7600 61 660 8 3350 (27. ηόθθνη.000 200 8 20 R 48 17 R (εθαηζηεηαθά δηαβαζηθά) 44 50 S 20 22.000) R (ζεξπεληηλεο.200 R (θπιιίηεο.3 88.5 3. αζβεζηόιηζνη.800 S 15 115 9 36 5000 R 28 7 40 2550 (1250) 6000 24. ηάιθεο) 52 205 1450 10.000) R (κάξγεο) 30.5 7 68 12 780 2450 14. αξγηιώδεο άκκνο) 8.300) 17 S (άξγηινο.500 27 200 6 250 500 R 53 396 1682 12.10 2400 7 1000 3000 195 10 542 16.000 170 370 17 R (ιάβεο) 41 350 R 126 640 R (κάξγεο) 23 215 6 16 15.7 116 2.000 113.000 (412.000 60 19 R 21.Θεκειίσζε Ύςνο θξάγκαηνο (m) Μήθνο Πιάηνο Όγθνο θξάγκαηνο θξάγκαηνο (m) ζηέςεο (m) (x 1000m3) Όγθνο ηακηεπηήξα (x 1000m3) S 20.3 32 R 24.000 (565.7 405.5 67 585 10 3250 63. ακκντιύο.9 15 .35 1. αζβεζηόιηζνη) 130 540 15 8800 520.5 300 10 500 1750 260 5 83 138 17 15.000 1004 4 450 1138 18 R 31 170 4.4 R (γξαληηνγλεύζηνη-ζρηζηόιηζνη) 172 480 12.000 705.5 15 120 66 310 17.5 44 1000 R (κάξγεο) 46. ηιπώδεο άκκνο.1 1948.5 S 25 135 23 60 20 70 20 50 15 220 4 200 570 R 19 60 1.000) 52.

000 3000 20 140 21 110 28 250 R (θιύζρεο: θξνθαινπαγέο ζε ελαιιαγέο κε ηιπνιίζνπο θαη ςακκίηεο) 165 R 41 556 R (αζβεζηόιηζνη) 56 101.5 254 4 167 (1100) R 41 221 6.5 2900 R 63 285 5 179 41.000) 400 800 2000 3.4 3.5 300 8 71.000 R (γξαληηηηηθά) 45 500 8 500 5000 191 10 20 50 1300 (1200) 52 19 200 25 R 37 312 8 179 740 R 150 340 Ζ 5000 358.000 R 63 660 3000 15.828.000) S 11 850 200 (250) S 20 303.5 350 8 750 8500 R 28 250 7 249 609 (510) R (ςακκίηεο.5 155 300 R 125 815 17.7 255 15 780 4 12.7 160 2500 S 21+ 266 5.5 6 120 450 R (γλεύζηνη) 41 360 8 835 12.805. ηιπόιηζνη) 96 547 5218 (785.000 R 23 120 90 215 15 8 7 .000 R 32+ 260 5.37 1000 20 R (αζβεζηόιηζνη) 18 ή 22 23 R 25 135 150 7 90 600 20 20 R 30 265 4.R 40 340 10 5000 R 38.5 170.000 780.5 32.5 R/S(ζρηζηόιηζνη) 31.7 (750) 16 28 R (αλδεζίηεο) 24.5 R 460 8170 18.000 (2.45 289 45 245 305 (1700) R 25 150 41 R 24 250 150 390 97 12.000 (228.600 (46.000) 19 R (γλεύζηνη) 33.4 34 57.200) 235 5 100 875 30 223.

5 1467 R 76 485 8 3077.000 R (γλεύζηνη) 82 220 1620 18.1 69.8 R (θιαζηηθά πεηξώκαηα) 35 πεξίπνπ 170 8 256 1000 20 300 R 60 196 9 415 2600 R 34 121.8 15 (1628) (150) S 67 540 R (ζρηζηόιηζνη) 25.ζρηζηόιηζνη) 49 270 5 451.000 R (νθηόιηζνη) 78 300 3000 180.000) 16 R 39 R 19 103. γξαλίηεο.000) S(αιινύβηα) & R(θιύζρεο.000 53 300 S 8 18.4 20.000 (12.000 19 R (αζβεζηόιηζνη) 83 220 15 75.5 R 75 R (γλεύζηνη.220.000) R 170 397 12.000) R (θιύζρεο) 87 580 >10 9000 730.77 19.5 100 (300.38 42.000 4500 (3600) R 57 194 630 5600 156 1300 57.000 R (θιύζρεο) 31 242 420.R 45 150 142.91e5 R (γξαλνδηνξίηεο) 30 168 5 70 720 S (αιινύβηα) & R (θιύζρεο) 26 1900 2800 (11.000 (145.000 ή 1.600 20 R (γλεύζηνη. ν εθρεηιηζηήο θαη ν ζηαζκόο παξαγσγήο) 15 2000 8 700.400 502.600 420.4 8 115 820 R 104 450 3000 3000 137.5 4 13.000 (303.000) 2. γξαληηνγλεύζηνη) 95 270 450 R (θιύζρεο) 40 235 493 R 18 130 43 R 15 130 31 R 25 180 216 R (γλεύζηνη) 112 296 3459 (1.000 17 106 (785) 10 163 (1000) 37 R (γξαλίηεο) 29 21 R 30 286 482 R 17 180 135 R 30 352 530 10.5 5.000) 33 143 130 2450 53 2100 11.8 1100 8 4000 12.5 185 235 3500 14.670 225 8 683 5179 19 R (θπιιίηεο) 56 25 900 .

R 23 56 134 86 915 938 .

2 182.7 2600 S 101.1 102 I I 2.50E+05 I S 65 I 3.5 I 9.7 1000 CIS 7. πδξνδόηεζε ΑΖ΢ Κνκνηελήο 68 463 W 140 0.80E+01 SI .18 IC 5 12.1 HI 1700 1600 27.80E+04 ΖSI 5005 6205 2.7 4200 69 1 982 1300 1.5 0.25 I 17.4 90 0.Επηθάλεηα ηακηεπηήξα (x 1000m2) Μήθνο Σθνπόο ηακηεπηήξα (km) 900 Λεθάλε Παξνρή 2 απνξξνήο (km ) ππεξρεηιηζηή (m3/s) HISR 1520 I 2000 - Η 336 1523 I 230 0.67 20 SIR 1.21 70.50E+01 SI 5.5 60 S.00E+04 HIC 6000 I 63 785 1.7 S 100 I 1.26E+02 I 3.5 0.5 I 150 SI 30 7.5 S 147.5 Η 7000 5000 340 2 H 1350 3250 26 I 5 I 7 I I 9.20E+02 SI 500 S 143 I 1660 I - I - 2.22 IC 5 I 7.

00E+03 H 760 1.45E+02 SI 3700 I I 3.16 IC 9 SI SI I 16.55 28 2???? .42E+04 HIS 1.2 155 67 655 S 4.05E+02 SI 57 54 1 S 1 17 1.2 580 33.20E+02 I S 26 I 25 I 40 I 150 21.I 633 1.60E+01 IH 2 19 H 3300 H 65 0.82 SI 18 I 7.2 I 25.7 82 2.19E+03 2 SI 55.70E+02 H 26 I 60 I 1400 40 IF I 500 4 SI 103 S 100 I 200 I 64 90 25 I IF 80 0.50E+04 100 IS I 3.6 80600 219 3000 I 162 11 S 26 240 4.5 7800 25 3.

30E+03 ΖΗ 7330 7. 5800 296 SHI 180 I C 25 11.0 IH 49.2 CG 3.25E+02 0.976 165 171 6 S 14 255 108 1.7 223 Η (Ζ) 1.52E+04 HISR 460 1.00E+03 SI 8.125 S 13 150 I & ςύμε ΑΖ΢ Μειίηεο 77 420 SI I 100 SI 108 I 1175 4 S 680 11500 9 H 2 I 884 11 I 2770 I 420 87 160 I 3.6 8. HI.23 I 2. εθηξνπή Αρειώνπ 5700 4300 H 1600 141 SIF 5.44 90 S 1.8 160.06E+01 SIRW IS 1.09E+02 I I .40E+03 HI 4000 12800 HI.40E+04 HISC 1375 20600 H 6100 650 αλαξξύζκηζε.16 SI 340 3.64 I 95 860 17000 157 I 5.

180 I 5.20E+03 Η 187 .

ΑΝ.ΑΓ. (Γ. & Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢ ΘΡΑΚΖ΢ V. L ΤΠ. κεησπηθόο ΓΔΖ L ΠΔΡ.ΑΝ.) L. κεησπηθόο ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ L Γήκνο Υαζίσλ L Γήκνο Οιύκπνπ L Γήκνο Οιύκπνπ L Γήκνο Νέζζσλνο ΤΠ.Δ. Καζηνξηάο L.Α.Γ.ΑΝ.ΑΝ. - ΤΠ.ΑΝ. Πιεπξηθόο από ζθπξόδεκα ΓΣΤ Ν. .Α.Γ. κεησπηθόο ΤΠΔΥΧΓΔ L.ΑΓ.Μ.ΑΝ.ΑΝ. .Α. Κπθιάδσλ ΟΑΓΤΚ L.ΑΝ L ΤΠΔΥΧΓΔ L Τπ. κεησπηθόο από ζθπξόδεκα ΤΠ. L ΓΔΤΑ Αιεμαλδξνύπνιεο ΟΑΓΤΚ Ννκαξρία Κνδάλεο Ννκαξρία L ΤΠ. ζήξαγγεο ΓΔΖ L. Τ. Πιεπξηθόο από ζθπξόδεκα ΓΣΤ Ν.ΥΧ. ΑΝΑΣ.Τύπνο ππεξρεηιηζηή Κύξηνο έξγνπ V ΓΔΖ Ννκαξρία L.ΑΓ.ΑΓ.ΔΤΓΔ/Ο΢ΤΔ V.ΑΓ.ΑΓ. θεθιηκκέλε δηώξπγα ΓΔΖ ΤΠ.ΠΔ.ΑΓ.ΥΧ. κεησπηθόο ΤΠ.ΠΔ./ ΔΤΓΔ-Ο΢ΤΔ Ν. Καζηνξηάο L ΓΔΖ V.ΑΝ. πιεπξηθόο ΤΠΑΓΑΝ Ννκαξρία ΤΠ.ΑΓ. Πεξηθέξεηα L. πιεπξηθόο & δηώξπγα Τ.ΑΓ. κεησπηθόο ΤΠΔΥΧΓΔ L.Σ. V.ΑΝ L Ννκαξρία Κνδάλεο L Ννκαξρία Κνδάλεο Γήκνο Διαθίλαο L ΤΠ.Δ.ΑΓ.

ΑΝ. ΝΑ Υίνπ L Πεξηθέξεηα L Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ L ΓΔΖ Ννκαξρία ΤΠ.ΑΓ.ΑΝ.ΑΓ. ΣΟΔΒ Ννκαξρίαο . L L Γήκνο Υαζίσλ L Γήκνο Υαζίσλ L Γήκνο Υαζίσλ V ΓΔΖ L ΤΠ.ΑΓ.ΑΓ. L ΤΠ.ΑΝ.ΑΝ.ΑΝ. κεησπηθόο Ννκαξρία ΓΔΒ αξδεπηηθή επηηξνπή L.ΑΝ.Τ. L Γήκνο Ληβαδίνπ Πεξηθέξεηα Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ΤΠ.ΑΓ.ΑΓ.Α.ΠΔ.ΥΧ.ΑΓ.ΑΓ.ΑΝ. L ΔΤΓΑΠ L. κεησπηθόο L Γήκνο Πνηακηάο L Ννκαξρία Κνδάλεο V ΓΔΖ ΓΔΖ L Ννκαξρία Κνδάλεο EYDAP L ΤΠΔΥΧΓΔ L ΤΠ. Ννκαξρία L ΓΔΖ L Γήκνο Υαζίσλ L Γήκνο Οιύκπνπ L ΤΠ. V ΓΔΖ L ΤΠ. ΣΟΔΒ Ννκαξρίαο ΓΔΒ Ν.ΑΓ.ΑΝ.Δ.ΑΝ.Γ. L ΤΠ. L Ννκαξρία ΓΔΒ ΤΠ.ΑΝ. Φιώξηλαο L ΣΟΔΒ ΤΠ.ΑΓ.

ΑΓ. ΤΠ. Γ6 & ΔΒΔ Ννκαξρίαο L/V Ministry of Public Works ΤΠ.Δ.ΑΝ.ΑΝ V ΓΔΖ V Τ.ΑΝ. V ΓΔΖ ΓΔΖ ΓΔΖ ΓΔΖ ΓΔΖ V ΓΔΖ V ΓΔΖ L ΓΔΖ ΓΣΤ Ννκαξρίαο L L ΔΝΑ ΥΨΟΤ L Πεξηθέξεηα ΢ηεξεάο Διιάδαο L Ννκαξρία Κνδάλεο L Τ.ΑΝ.L Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ΤΠ.ΑΓ.Α. ΓΔΖ ΓΔΖ L Ministry of Coordination V ΓΔΖ L Τ. ΤΠ. Ννκαξρία L ΤΠ.ΑΓ.ΑΓ.ΥΧ.ΑΝ. L ΤΠ.Γ.Δ.ΠΔ.ΠΔ.ΑΓ.ΑΓ. V ΓΔΖ L Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ L ΓΔΖ Ν.ΠΔ.ΥΧ.Γ.ΑΓ.ΠΔ. Τ.Γ.ΑΝ. .ΑΓ.Δ. ΓΔΖ ΤΠ.Γ.ΑΝ.ΑΓ. L ΤΠ.ΑΓ.ΥΧ.Δ.ΑΝ.ΥΧ. Κπθιάδσλ Γήκνο Θέξκεο Ννκαξρία ΤΠ. ΣΟΔΒ L ΤΠ.ΑΝ.ΑΝ.

ΑΓ. & ΓΔΚΔ Πεξηθέξεηαο ΤΠ.ΥΧ.ΑΝ. .L Τ.ΠΔ.Δ.Γ.

.Έδαθνο ΤΓΡΟΣΔΚ (Γεσηερληθή ζεκειηώζεσλ) ΓΔΖ ΔΝΜ ΓΔΖ ΤΓΡΔΣΜΔ .Απνζηνιίδεο.Θ.Δ. SGI ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΑ΢Ζ Ο.Π.Θ.Παπιίδεο Θενθάλεο Δπηηξνπή Δξεπλώλ Α. Κσλζηαληηλίδεο (΢ύκβνπινο θαηαζθεπήο ΓΔΖ).Παπιίδεο Θενθάλεο Τδξνζύζηεκα Γ.Π.Λνπκπηέ & ΢ΗΑ.Θ.Μειεηεηήο ΓΔΖ ΤΓΡΔΣΜΔ Κόκεο Λαγαξίαο. .Π. ΔΝΜ Καξαβνθύξεο . ΓΔΖ/ΓΑΤΔ (΢ύκβνπινο θαηαζθεπήο ΓΔΖ) Δπηηξνπή Δξεπλώλ Α. ΔΝΜ Κνηλνπξαμία Απνζειέκε Δμάξρνπ-Νηθνιόπνπινο (Γεσηερληθή ζεκειηώζεσλ) ΤΓΡΔΣΜΔ-ECOS ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ-Καξαβνθύξεο ΓΔΖ Τδξνζύζηεκα Γθόθαο & ΢πλεξγάηεο (αλαζεώξεζε κειέηεο & ΢ύκβνπινο θαηαζθεπήο ΓΔΖ/ΓΑΤΔ) Τδξνζύζηεκα Υαηδεζηεθάλνπ Ζιίαο Εέξεο-Αλησλαξόπνπινο Λαδαξίδεο.Παπιίδεο Θενθάλεο Φξαθηάδεο . . ΤΓΡΔΣΜΔ ΤΓΡΔΣΜΔ & Καξαβνθύξεο ΤΓΡΔΣΜΔ ΤΥΔΚ ΤΥΔΚ ΤΥΔΚ Δπηηξνπή Δξεπλώλ Α.

e. Γαιαλόο (Γεσηερληθή ζεκειηώζεσλ) ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΟΞΗΑΓΖ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΗ Α. ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΖ ΘΔΜΔΛΗΧ΢ΔΧΝ ΔΠΔ) ΤΓΡΟ΢Τ΢ΣΖΜΑ (΢ύκβνπινο θαηαζθεπήο Γεσηερληθή ζεκειηώζεσλ) (αλαζεώξεζε κειέηεο ΓΔΖ/ΓΑΤΔ) ΣΤΓΚ (ηερληθνί ζύκβνπινη ΓΔΖ/ΓΑΤΔ) Omnium Lyonais ΔΣΔΡ ΣΤΓΚ Κσιηληάηεο . II Nuovo Castoro SPA..E.-PANGAEA CONSULTING ENGINEERS a.E.Co. Γθόθαο. Lahmayer Int. Γ. ΓΔΖ-ΓΑΤΔ ΓΔΖ ANKO A.Ρνδάθεο ΣΤΓΚ ANKO A. EBASCO SERVICES INC Νάζθνο-Γεώγλσζε Mediterranean Sup. Καιανύδεο. ENM Τδξνζύζηεκα ΣΤΓΚ ΣΤΓΚ ΣΤΓΚ Engineering Consultants INC Κόκεο. Γεσέξεπλα.Π. ΔΝΜ Τδξνζύζηεκα Ulen & Co (USA) ΑΠΘ (ζύκβνπινο θαηαζθεπήο Έδαθνο) ΢ύκπξαμε γξαθείσλ Καξαβνθύξεο & ΢πλ/ηεο.Δ.΢νθηόο. Σεηξάθηηο Γανύιαο ΔΦΗΛΟΝ . Δμάξρνπ-Νηθνιόπνπινο (΢ύκβνπινο θαηαζθεπήο ΓΔΖ. Κσλζηαληηλίδεο Γθόθαο & ΢πλ.-PANGAEA CONSULTING ENGINEERS a. Λνπκπηέ ΓΔΖ OTME. Δδαθνο ΔΠΔ.. Λαγαξίαο. Γ.e.

Σξηαληάθπιιν ΢εξγνπιόπνπινο ANKO A.E. Κσλζηαληηλίδεο .e.-PANGAEA CONSULTING ENGINEERS a. Μπίκπα.Νηθνιόπνπινο Κσλζηαληηλίδεο .Λαδαξίδεο ΓΔΖ ΓΔΖ-KMY ΓΔΖ-KMY ΓΔΖ-KMY ΓΔΖ-KMY Electrowatt ΓΔΖ ΓΔΖ ΓΔΖ Δμάξρνπ .Νηθνιόπνπινο (Γεσηερληθή ζεκειηώζεσλ) . ΓΔΖ-ΓΑΤΔ ΤΓΡΟ΢Τ΢ΣΖΜΑ (Γεσηερληθή ζεκειηώζεσλ) ΓΔΖ ΓΔΖ-ΓΑΤΔ ΓΔΖ ΤΓΡΟΔΞΤΓΗΑΝΣΗΚΖ ΛΑΕΑΡΗΓΖ΢ (Γεσηερληθή ζεκειηώζεσλ) ΤΓΡΟΣΔΚ-ΟΣΜΔ KNAPPEN /OMNIUM LYONNAIS COTECI (΢ύκβνπινο θαηαζθεπήο EBASCO) Δμάξρνπ . Electrowatt. Κεθαινύθνπ.Νηθνιόπνπινο (αλαζεώξεζε κειέηεο & ΢ύκβνπινο θαηαζθεπήο ΓΔΖ/ΓΑΤΔ) Νάζθνπ.ΔΝΜ ΓΔΖ Mαληδηάξαο ΓΔΖ-KMY ΓΔΖ-KMY F. Γάιιαο & ΢πλ. Υξηζηόπνπινπ. Kocks ΓΔΖ-KMY ΔΝΜ Κπξηάθνο. Γεκαξά.Γνμηάδεο Δμάξρνπ .

Σεηξαθηηο .

΢αξαληόπνπινο ΑΣΔΚ ΣΔΡΝΑ ΑΔΓΔΚ ΑΔ GENER ΟΓΟΜΠΔΣΟΝ ΑΣΔ 1ε θάζε Μεζάηθνο 2ε θάζε Δδξαζνκεραληθή ΜΔΣΧΝ-ΑΔΓΔΚ ΓΟΜΟΚΑΣ Α.Καηαζθεπαζηήο ATHINA AETB ΚΞ ΑΘΖΝΑ ΑΔΣΒ & ΣΔ-ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΣΔ ΓΣΤ Ννκαξρίαο ΑΣΡΑΠΟ΢-ΠΣΟΛΔΜΑΗΟ΢ Γηάθεληξνο. ΣΔΡΝΑ ΑΣΡΑΠΟ΢-ΠΣΟΛΔΜΑΗΟ΢ ΑΣΡΑΠΟ΢-ΠΣΟΛΔΜΑΗΟ΢ Δπθιείδεο Μεηνλ .ΑΔΓΔΚ Φσθηθή ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ-ΣΔΒ-΢ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ΢ ΑΔΓΔΚ - .Δ.

Αξρηξόδνλ EUROKAT .K.Δπξνεμειηθηηθή Kaiser Engineering and constructions ΋ΜΖΡΟ΢ LODIDIANI-RECCHI-ΟΓΧΝ ΟΓΟ΢ΣΡΧΜΑΣΧΝ Παληερληθή ΝΗΑ΢Α TENET. Σερλνδνκηθή. Αζελατθή Σερληθή ΚΞ ΜΔΛΚΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΔ & ΓΟΜΟ΢ΣΑΣΗΚΖ ΑΔ Omnium Lyonais ΔΣΔΡ Αθηηο ΢αξαληόπνπινο Ulen & Co (USA) Κ.E. ΟΓΧΝ ΟΓΟ΢ΣΡΧΜΑΣΧΝ-ΓΟΜΗΚΖ-ΔΓΟΚ ΔΣΔΡ ΚΞ Καξθαληάο Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο-Δγλαηία ΑΣΔΒΔ EL.Δ.Έδξαζε Φαιιίδαο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ Α. Οκεξνο . Γξάζηο. Γνκηθή.T. ΢θαπαλεύο. ΜΔ΢ΑΨΚΟ΢ .ΣΔΝΑ Μεηνλ ΑΔΓΔΚ ΒΗΟΣΔΡ-ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ-ΔΓΡΑ΢Ζ ΦΑΛΛΗΓΑ΢ ΑΚΜΖ O&O.

Παληερληθή. ΟΓΧΝ-ΟΓΟ΢ΣΡΧΜΑΣΧΝ-΢ΚΑΠΑΝΔΤ΢ (ζηαζκνο παξαγσγήο) ΣΔΝΔΣ (θξάγκα). Western Constr. ΔΣΚΑ-ΣΔΝΔΣ (ζηαζκόο παξαγσγήο) ΜΔΣΡΟ Δπξσκεραληθή ΑΔ Διιεληθή Σερλνδνκηθή ΔΤΚΛΔΗΓΖ΢-ΑΔΓΔΚ-ΔΛΗΚΑ ΣΔΓΚ. Corp. ΑΔΓΔΚ-HIDROGRANDJA ΑΔΓΔΚ ΑΔΓΔΚ ΑΔΓΔΚ ΑΔΓΔΚ ΔΓΟΚ-ΔΣΔΡ-ΟΓΧΝ ΟΓΟ΢ΣΡΧΜΑΣΧΝ Α. ΢αξαληόπνπινο EDRACO ATE (πξσελ ΛΤΚΟΓΖΜΟ΢ ΑΣΔ) COSINT ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ-ΑΣΣΗΚΑΣ ΑΣΣΔΜΚΔ ΟΓΧΝ-ΟΓΟ΢ΣΡΧΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟ Α.ΓΔΚΑΣ ΑΚΣΧΡ- ΢αξαληόπνπινο ΑΔΓΔΚ ΑΔΓΔΚ Soc. Francaise d'Entreprises. Γνκηθή. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ (θξάγκα). Γνκηθή.Δ. O&O. ΑΛΗΑΚΜΧΝ (ζήξαγγα εθηξνπήο). O&O ΑΔΓΔΚ EDOK-ETER.Δ. OMNIUM LYONNAIS COTECI ΓΔΚΑΣ ΔΛΣΔΡ Ηόληνο .

Γνκηθή Δηαηξεία Καβάιαο .

000 m3 ΋ΥΗ 5.958.098.000 0 25 3.900Δ OXI OXI 381 440 25 124 ή 157.000 δξρ - 400.232.000 m3 ΋ΥΗ 1.94 4.000E 0.3e10 δξρ 0 0 6.400.Ιζρύο (MW) Ελέξγεηα (GWh/έηνο) 0.000 m3 ΋ΥΗ 7.016.22e6 E 130 2.502.727 OXI 2.5 2.000Δ 1.334.65 OXI 12.47 5.572.000 6.500.845.334.000E 0.000 6.455.260.1 OXI 4.23e6 E 6.000 E 3251650Δ - 108 - OXI OXI 8.500.150Δ 1.5 413 - - 102e6 E 2.2 29.517.000 3.000E 0.600.5 - Αξδεπόκελεο εθηάζεηο (km2) Όγθνο γηα Μεηαζηέγαζε 3 πιεκκύξα (hm ) πιεζπζκώλ Πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο Κόζηνο θαηαζθεπήο ΟΥΗ - 29 OXI OXI 5.2 OXI - - 490 OXI OXI 49.136.000Δ 6 - - - OXI 1.575.500E .690.043.92 4.45 117.000.5 OXI OXI 3.4 102.000 € - 10 43 - OXI OXI - - 0.000 1.

090.501.210.732.825.000 1.00 2.6 - 437.1.2 OXI 18.000Δ 5.500.181 δξρ ΟΥΗ 12.3 50 0.700.500.179.000E 3.000 δξρ - - - - 320 598 - OXI 3.335Δ 1.870.700 .200Δ - - - - 25-56 9.000 1.2 88.4 102.000E 0.6 132.400.0 2.000 m3 ΋ΥΗ 2.4 5 355.000 160 29 1.000 Δ 0.000E 10.863.152.3 2.000.500Δ 3.000 m3 OXI 4.4 88.4e8 δξρ 3.000δξρ OXI OXI 1.000E 2 4.000E 1 646.5 70 6559061Δ 85 εθαη $ OXI 260 2.000.000.553.722.800Δ OXI OXI 44.000.000E 0.5-4.000 4.000E 2.000 E - - - - OXI 12 εθαηνκ 0.000E 0.440.494.25 73.300.000E 20 ρσξηά 848 1.400.

500.700E 5 OXI 7.2ε9 δξρ 4.15E+03 375 420 187 300 235 33.300Δ 6.000.6 45 - - 2.5 315 380 - - 1.000Δ OXI OXI 440.525.553.5 126.001 6.38e7 E OXI OXI 1970 εθαηνκκ.223.38e6 E .5 OXI 2.9.600Δ 10 - - 150 237 2.32 0 0. Γξρ OXI 2.20E+01 108 240 1.500.200.120.200E 4 4.001 1.000Δ 210 165 3727000Δ 2.000δξρ 5.000.984.5 8 2.9e9 δξρ 8.000drc 15 e6 Δ 130 198 35-45 20 - - 2.000E 0.64e6 E - - 0.000 m2 ΋ΥΗ 6.740.000.3 OXI 1 12.400.00ε9 δξρ 35.

2472 .

ιεηηνπξγεί ζα ιίκλε δελ πθίζηαηαη αξδεπηηθό δίθηπν. θαηνιίζζήζεηο δεμηνύ αληεξείζκαηνο κεκβξάλε γηα ζηεγαλνπνίεζε ηακηεπηήξα . θόληεςε λα θηλδπλεύζεη κε θαηάξξεπζε ηνλ 11/99 αλεπαξθήο κειέηε θαηνιηζζήζεηο αληεξεηζκάησλ (αιιαγή αξρηθνύ ζρεδηαζκνύ) κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο Νέαο ΢άληαο ζα αξδεύζεη 50km2 επηπιένλ ζηεγάλσζε ηακηεπηήξα (Λεθάλε Διάηεο) . ηερληθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ θαηαζθεπή. ιεηηνπξγεί ζα ιίκλε δελ πθίζηαηαη αξδεπηηθό δίθηπν. ελδηαθέξνληα ζέκαηα/ζπκβάληα.Σρόιηα. ιεηηνπξγεί ζα ιίκλε έρεη γίλεη πξνζσξηλή παξαιαβή θαη πηζαλώο θαη νξηζηηθή 11/2006 ππάξρνπλ δηαξξνέο. ζα γίλεη δηαγσληζκόο γηα αληηκεηώπηζε. ιεηηνπξγία δελ πθίζηαηαη αξδεπηηθό δίθηπν. δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί αξδεπηηθό δίθηπν ην ζύλνιν ηνπ Έξγνπ Τδξαγσγείν & δηπιηζηήξηα πξνβιέπεηαη ζπκβαηηθά λα νινθιεξσζεί ηέινο ηνπ 2008 αιιά εθηηκάηαη ηέινο ηνπ 2009 κεκβξάλε γηα ζηεγαλνπνίεζε ηακηεπηήξα θαηαζθεπάζηεθε εκπεηξηθά.

έθπησζε 1νπ αλαδόρνπ ζηακάηεζε ε θαηαζθεπή-εγθαηάιεςε από Δξγνιάβν Πξνβιήκαηα Θεκειίσζεο ζε θαθνύο ηιπώδνπο άκκνπο κεκβξάλε γηα ζηεγαλνπνίεζε ηακηεπηήξα ην αξδεπηηθό δίθηπν θαηαζθπάζηεθε κεηαμύ 89-95 αιιά δελ ππάξρεη ΣΟΔΒ λα ην ιεηηνπξγήζεη . θξαηηέηαη ε ζηάζκε ρακειόηεξα από ηελ Α΢Λ (ζην +276. ππάξρεη δίθηπν Τςόκεηξν (+1568) . αζαθέο ην ηί ζα γίλεη πιήξσζε από θεξηά. 12/97 θαηαζηξάθεθε ην δεμί ηκήκα ηνπ θξάγκαηνο & κηθξόο ηακηεπηήξαο Κνιρηθή 2. αλαπξνζαξκνγή από ζύκβνπιν θαηαζθεπήο Δδαθνο ην εθκεηαιιεύηαη αξδεπηηθή επηηξνπή. πνιύ κηθξόο ρξόλνο θαηαζθεπήο (πεξίπνπ έλα έηνο) νηθνινγηθή παξνρή=30% κέζεο εαξηλήο παξνρήο πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Λεζαίνπ α & β: κηθηόο ηύπνο θξάγκαηνο (ρσκάηηλν πνπ θνπκπώλεη ζην RCC) δηαζσιήλσζε πδξαπιηθή ζε δηεπηθάλεηα λένπ & παιηνύ δελ έρεη ΜΠΔ. δηάθξαγκα από ζηέςε σο ζεκειίσζε ππνζθαθή από αξνπξαίνπο ηνπ θαηάληε πξαλνύο (θπηεκέλν κε ριόε). θαηαζηξνθή αλάληη ιηζνξξηπήο (θπλεγνί) δηαξξνέο από αληεξείζκαηα (δηάιπζε αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ-ζπλδεηηθνύ θξνθαινπαγώλ & ζύζηεκα ξεγκάησλ) ηεο ηάμεο ησλ 1.60). ιεηηνπξγεί σο run of river αλεπαξθήο κειέηε αξρηθή κειέηε πξνβιήκαηα.5m3/sec. ιεηηνπξγεί ζα ιίκλε δελ πθίζηαηαη αξδεπηηθό δίθηπν. κειέηε νινθιήξσζεο Έξγνπ & απνθαηάζηαζεο δεκηώλ ΓΔΖ/ΓΑΤΔ δελ πθίζηαηαη αξδεπηηθό δίθηπν.θξάγκα εθηξνπήο ζηνλ Καιακά γηα άξδεπζε ηεο νκώλπκεο πεδηάδαο άξδεπζε βόξεηαο πεξηνρήο Άξδα δηάβξσζε αληεξεηζκάησλ από ππεξπήδεζε.

ιεηηνπξγεί ζα ιίκλε θξάγκα εθηξνπήο Αιθεηνύ γηα ύδξεπζε ηεο νκώλπκεο πεδηάδαο . ΣΟΔΒ Δδεζζαίνπ.Γηαξξνέο Κνπξηίλαο (ηα 200GW από άληιεζε. αλεπαξθήο κειέηε δηαξξνέο από ζθπξόδεκα ζηαζκνύ (καζηίρε). είλαη pump-storage).Σζηκεληελέζεηο .κεκβξάλε γηα ζηεγαλνπνίεζε ηακηεπηήξα κεξηθώο αλεπαξθήο κειέηε ζα αξδεύεη ππάξρνλ αξδεπηηθό δίθηπν. έρεη γίλεη πξνζσξηλή παξαιαβή θαη πηζαλώο θαη νξηζηηθή 11/2006 Καηνιηζζήζεηο . δηαξξνέο απνδεθηέο 250lt/sec αζηνρία από δηαζσιήλσζε Ηνύληνο 2007 δελ πθίζηαηαη αξδεπηηθό δίθηπν.

karst .

ρ ς δ .

-6326 -14477 1568 289496.6 765 9 .12 4485861.

2064 18580 823 .

.

Όνομα Φράγματος Νομός/ Περιοχή Αγ. Ισάλλε Αγ.Αλησλίνπ Αγηνο Ισάλλεο Αίπνο Αικσπαίνπ Ακηξώλ Ακπγδαιηάο Αλδξηαλή Άλσ Αζίηεο Αμηνύ-Έιιεο Αηέλη Βαζπξύαθα Βειίλα Βνπθνιηέο Γεξαθώλα Γνπκέληζζαο Διεπζεξώλ Δπηζθνπή Δρίλνο Θπκηαλά Ιάζκνπ Καζαξνύ Καθόο Πνηακόο (αλ δελ ηαπηίδεηαη κε ην Ψαξόπεηξα) Καιακαύθαο Καιάκη Καινύδα Καιπβίσλ (παιαηνκνλάζηεξνπ) Καιπβίσλ Γειαδαξηέο Καξβνύλη Καξιόβαζη Κάξπζηνο Κάζπαθαο Καηάπνια Κεξακίδη Κεξαζνύιαο Κλίδε Κνκπόηη Κνληνύ Ππξγί Κνπξάξε Κνπξνύληα Κξνπζνβίηεο Λαγθνύβαξδνο Λάξδνο Ληζίλσλ Ληκλνδεμακελή Άγηνο Γεκήηξηνο Λίζνο Μάλζεηα Μαξηέο Θάζνπ Μέγαξα Μειηδίσλ Μειηζζνύδη Μεηαμνρσξίνπ Μία Μόξλαο-Μαπξνλεξίνπ Λαζηζίνπ Κξήηεο Θεζζαινλίθεο Κπθιάδεο Μήινο Χίνο Πέιια Κξήηεο Ηξαθιείνπ Λάξηζα Ρνδόπεο Κξήηεο Ηξαθιείνπ Θεζζαινλίθεο Κπθιάδεο Άλδξνο Χίνπ Κνξηλζίαο Ψαξά Κηιθίο Κηιθίο Καβάια Κπθιάδεο Κύζλνο Ξάλζε Χίνπ Ξάλζε Κξήηεο Λαζηζίνπ Χίνπ Κξήηεο Λαζηζίνπ (Ιεξάπεηξα) Κξήηεο Ηξαθιείνπ Λάξηζα Λάξηζα Λάξηζα ΢άκνπ-Ιθαξίαο ΢άκνο ΢άκνπ-Ιθαξίαο ΢άκνο Δπβνίαο Λήκλνο Κπθιάδεο Ακνξγόο Κπθιάδεο Κέα Σξηθάισλ Γξεβελά Άξηα Χίνο Χίνπ Χίνπ ΢εξξώλ Μεζζελίαο Γσδεθαλλήζνπ Ρόδνο Κξήηεο Λαζηζη (΢εηεία) Λαθσλία Ρνδόπεο Έβξνπ Καβάια Αηηηθή Ξάλζε Κεξθύξαο Κηιθίο Γσδεθάλλεζνπ Κώο Πηεξίαο .

Μνπδαθίνπ Μπξόθπιιν Μύξηνπ Μπξηνθύηνπ Νενρσξίηε ή Νενρώξη Νεζηνξίνπ Ξεξηάο Αικπξνύ Παιαηνδεξιί Παιηνκνλάζηεξν Πηηπόο Πιαηέσο Πνιύρληηνο Πνπλαξίνπ (Σζαίξηα) Πνπξλαξίνπ (Όξληα) Πξνκαρώλ Πύιε Πύξγνο Ρεγγίλη Ρνπκαηηαλόο ΢εδνύληαο Ι ΢εκπξεληώηεο ΢ηδεξνθάζηξνπ ΢νξσλή ΢ηαπξόο ΢θαθεξά Σάλνο Σαπξσλίηεο Σεξςηζέα Σηηάλνπ Σξνπαηνύρνο Σζηθαιαξηό Σζηθληάο Φιακνπξηά Φπξόιαθαο Χαιαπξηαλώλ. Χαιαβξηαλνύ Χείκαξνπ Κνκςάηνπ Χξπζνζθαιίηηζζα ιηκλνδεμακελή Ψαξόπεηξα Ψαρλώλ Καξδίηζα Σξίθαια Κξήηεο Λαζηζίνπ Καβάια Σξίθαια Καζηνξηά Μαγλεζία Λάξηζα Λάξηζα Χίνπ Κξήηε Ρέζπκλν Λέζβνο Λάξηζα Λάξηζα Πέιια Σξίθαια Κπθιάδεο Κίκσινο Κέξθπξα Κξήηεο Χαληά Λέζβνο Κξήηεο Χαληά ΢έξξεο Γσδεθαλλήζνπ Ρόδνο Λέζβνο Κέξθπξα Αξθαδία Κξήηεο Χαληά Λάξηζα Σξίθαια Φιώξηλα Κπθιάδεο Νάμνο Λέζβνο Πέιια Χίνο Κξήηεο Ηξαθιείνπ Ρνδόπεο/ Ξάλζεο Κξήηεο Χαλίσλ Χίνο Δπβνίαο .

Φάση Μεγάλο Φράγμα? pd ? d λαη ? λαη ? λαη λαη λαη d d d d d d d d λαη d d d d λαη d d-c λαη λαη d d d d λαη λαη d d d d c d d-c pd pd -d d d d d-c pd d pd d λαη λαη λαη λαη λαη κηθξό λαη λαη λαη λαη ? Ληκλνδεμακελή θξάγκα. κάιινλ όρη κεγάιν θξάγκα λαη λαη λαη όρη d d d κάιινλ όρη d d d u ΥΠΟΜΝΗΜΑ pd: preliminary design d: ππό ζρεδηαζκό c: ππό θαηαζθεπή f: έρεη αζηνρήζεη λαη .

d d d d d d pd d d d d d u u d-c d d d d d d pd d d d d d d d d d d d-c c c pd f c pd -d λαη λαη λαη λαη λαη λαη λαη λαη ? ? λαη λαη λαη λαη λαη λαη λαη λαη λαη λαη λαη λαη λαη λαη λαη λαη λαη λαη λαη ? ? small ? λαη .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful