P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on May 16, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2014

pdf

text

original

סב " ד ופ ןילוח הדועס םויס

א דומע גק ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
היל רמא : ברד ידימלתכ ידבע אנא . אתדועסב יבתי ווה ברד ידימלת לאננח ברו אנורב ברד , אבס אביי בר והיילע יאק .
היל ורמא : ךירבינו ןל בה . היל ורמא ףוסל : יתשינו ןל בה . והל רמא , בר רמא יכה : ךירבינו ןל בה ותירמאד ןויכ -
ל וכל ארסתיא יתשימ . אמעט יאמ - וכייתעד ותיחסאד .

שר " ב דומע גק ףד םיחספ תכסמ י
ךירבינו בה - ןוזמה תכרב , ורמאו וכילמא רדהו : יתשינו אשירב בה .
ךירבינו בה ותירמאד ןויכ - ןוזמה תכרב , היתשמ וכייתעד ותיחסא , ןוזמה תכרב רחאל דע יתשימל רוסאו , אמלא ,
רצו אוה אתעד יחוסא ןוזמה תכרב ךרבלו רוזחל ךי .

בשר " ב דומע גק ףד םיחספ תכסמ ם
יתשימל וכל רוסא . אוה אתעד יחוסא ןוזמה תכרב אמלא ןניגיהנ יכהו ןוזמה תכרב רחאל ךרבלו רוזחל ךירצו . ףאו
יעמשד בג לע ' ןוזמה תכרב ךירבנד ימקימ וירחאל ןייה לע יכורב יעב אל אוה אתדועס יקוספא ןוזמה תכרבד אכהמ
תכרבש יפל ותרטופ ןוזמה כ והל יגס שלש ןיעמ תחא אתשהד " יעב אלד בתכ ימנ תולודג תוכלהבו ןמצע תוכרב שלש ש
ןוזמה תכרב רחאל דע וירחאל ןייה תכרב יכורבל :

א דומע במ ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
ןתנ ברד הירב אנוה בר יבל עלקיא אפפ בר , לכימל ידימ והיימקל ותייא והייתדועס רמגד רתב , אקו אפפ בר לקש
ליכא . היל ירמא : לוכאלמ רוסא רמג רמ הל רבס אל ? - והל רמא : רמתא קלס . שיר יבל ועלקיא אריז יברו אבר
אתולג , אתולג שיר יבמ אנתסיר והל ורדש והיימקמ אכת וקילסד רתבל , ליכא אל אריז יברו ליכא אבר . היל רמא :
לוכאלמ רוסא קלס רמ הל רבס אל ? - היל רמא : א ןנא ןניכמס אתולג שירד אכת .
בר רמא : ןמשב ליגרה - ובכעמ ןמש . ישא בר רמא , ןל רמא אנהכ בר יב ןניוה יכ : אחשמב ןניליגרד ןנא ןוגכ - אחשמ
ןל אבכעמ . אתתעמש ינה לככ אתכלה תילו , בר רמא ישא רב אייח יבר רמאד אה יכ אלא , ןה תופיכת שלש : ףכת
הטיחש הכימסל , הלפת הלואגל ףכת , ףכת הכרב םידי תליטנל .

שר " א דומע במ ףד תוכרב תכסמ י
לוכאלמ רוסא - ןוזמה תכרב ךרביש דע , וינפל אבה לע ךרביו רוזחיו , רמגד ןויכד - הנושאר הכרבמ היתעד חסא
היתדועסמו .
רמתא קלס - ןחלשה לעמ לכואה לכו םחלה קלס םא , וכרב אל ןיידעו - לוכאל רוסא .
ןניכמס אתולג שירד אכתא - קולס ונתקוליס ןיאו , לכאנ ונילא וינפ תאמ תואשמ אשי םא ונתעדש .
אתתעמש ינה לככ אתכלה תילו - ןמשב אלו קולסב אלו רמגב אל יולת הדועס םויס ןיא , םינורחא םימב אלא , לכ
םינורחא םימ לטנ אלש ןמז - לוכאל רתומ אוה , לטנשמו - לוכאל רוסא .
םידי תליטנל - םינורחא םימד - תכרב ןוזמה , ונוזמ לע ךרביש דע םולכ לכאי אלו .

א דומע במ ףד תוכרב תכסמ תופסות
רמתא קלס - מהב םדוק ןחלשה קלסל היה ןכרדש עמשמ " ז קלסל אלש םידיפקמ ונאש ונלש גהנמל השק הרואכלו
ןיבוסמה ראש ינפלמ םא יכ ךרבמה ימקמ ןחלשה ןיקלסמ ויה אל ימנ םהימיב אמשו םדוק םחלה ויהש יפל ןהל
ונחלש לע לכוא ומצע ינפל דחא לכו םינטק תונחלש קלסל האנ ןיא דחא ןחלש לע ונלוכ לוכאל םיליגרש ונא לבא
ןוזמה תכרב רחאל דע ןחלשה .
לכא אל אריז יבר - םלועה םישרפמש המ יפל המית וינפלש הכרב אלב יתשמל רוסא ךירבנו ןל בה לכא אל יאמא
ישבת היה אמשו לוכילו הילע ךירבל טנו איצומה תכרב ךירצ היהו תפ וב היהש ל " ךכ לכ תושעל היה חרוטו י .
ןניכמס אתולג שירד אכתא - אנמחרד אכתא ןנאד תעדה חסיה וניא ךירבנו ןל בה רמאו ןמוקיפא לוכאל חכשש ימ
א ןמוקיפא לכא אלו ךרבו חכש םאו ןניכמס " תויושע הוצמ םשל תוצמ לכד רוזחל צ ןל בה רמא יכ ןנירמאד אהו
חרוא אל לבא תיבה לעב רמא יכ אקוד ונייה ןלוכ םירוסא ןכו יתשמל רוסא ךירבנו ) רמא יכ ונייה ןלוכ םירוסא יכו
העב " ןירסאנ ןניא חרוא ליבשב לבא ב ( העב םע לוכאלו רוזחל לוכי אפוג והיא ףאו " ב .
ןניכמס אתולג שירד אכתא - שי הז רחא הזב םהל ןיאיבמו תוריפ ינימ לוכאל ליגרשכו דח לכא ךרבל ךירצש רמוא
העב םהל ןתי םא םיעדוי ןניאש יפל דחו " העב ןחלש לע ןיכמוסש יפל ךרבל ךירצ ןיאש הארנו רתוי ב " שיר יבד ונייהו ב
אתולג .
הכרב םידי תליטנל ףכת - ךרביש דע לוכאל רוסא הדועס רחאל הנורחאב וידי לטנש ןויכ ךכלהו םא ןידה אוהו
יפא ךירבנו ןל בה רמא ' אלב הליטנ .www.swdaf.com 1
סב " ד ופ ןילוח הדועס םויס
אר " ו קרפ תוכרב תכסמ ש
אל ןמיס
.. . כ אלא יכה אתכלה תילו " ירמאד לוכאל לוכי הכרבל וידי לטנ אלש ז ' אתתעמש ינה לככ אתכלה תילו אה יכ אלא
הכרב םידי תליטנל ףכת הלפת הלואגל ףכת הטיחש הכימסל ףכת ןה תופיכת שלש בר רמא ישא רב אייח בר רמאד יאו
ךירבנו ןל בה רמא שרפל ימד וידי לטנכ " בשרפלו י " ז ם " ל דע יתשמל וכל רוסא ךירבנו ןל בה ותירמאד ןויכ ושריפש
ןוזמה תכרב ותיכרבמד רבתסמ אלו הליכאל היתש ןיב ןיקלחמ שיו :

בשרה ישודיח " א דומע במ ףד תוכרב תכסמ א
תילו ג ישא רב אייח בר רמאד אה יכ אלא אתתעמש ינה לככ אתכלה ' כית ןה תופיכת וכו הכרב םידי תליטנל ף ,' רמולכ
הכרב םינורחא םימל ףכית לוכאל רוסא וידי לטנ יכמו , הילע לבק הכרבל וידי לטנש ןויכד איצומה תכרבב וליפאו
יכורבל , ה ךירבנו בה רמא יאו " םעטה אוהו ה , כו " יכורבל שוריפב הילע ליבק אהד אוה ש , בארהו " ז ד " יאר איבה ל ' לע
והל רמאדמ הז ] ק םיחספ " ב ג ' [ אלו יתשמל וכל רסתיא ךירבנו בה ותירמאד ןויכ בר רמא יכה ברד ידימלתל אבס אביי בר
ב הילע םיכרבמ יא והל רטנ " אל וא ןפגה פ , רמאק הכרבב וליפא יתשמל רוסא אמלא , ז יספלא ברה לבא " ןכ בתכ אל ל
סמב ' םיחספ .

ירה לע הנוי וניבר " א דומע ל ףד תוכרב תכסמ ף
כ אלא " נ אלש ז ליכא יצמ הכרבל וידי לט לוכאלמ ותעד קליסש ןויכ ןיי ןינעלש יפ לע ףאו רמאו ) ב גק םיחספ ( בה
ךירבנו ןל ךרביש דע תותשל ול רוסא יפאו לוכאלמ ותעד קליסש יפ לע ףא אלא ןכ וניא תפה ןינעל ' םא ןחלשה וקליס
א ותליכאל רוזחל הצר " לתסנ אל ךרבל וידי לטנ אלש לכש תרחא םעפ ךרבל צ תפה תליכאמ ירמגל ק לטנש רחאו
יפאו תותשל ול ןיא וידי ' הכרבב טנל ףכתד ךרבל ול שי וידי לטנש ןויכש " הכרב י . רנ ברה ירומ יפמ " ו :

טעק ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
… ה בתכ ןכו " הנוי ר ) םש ( הכרבב וליפאו תותשל ול ןיא וידי לטנש רחאש אהד אוה תעדה חסיה םעטמ אלד הארנו
דה חסיה לכאש המ לע הנורחא הכרב קיקזמ וניא תע ראבתנש ומכ ןל אמייקד ןויכד םושמ םעטהש יל הארנ אלא
הכרבב רבכ ליחתה וליאכ יוה הכרבל ןמוזמ תויהל ידכ וידי לטנש ןויכ הכרב םידי תליטנל ףכית קיספהל רוסאו
ללכ הייתשו הליכאב תעדה חסיה לש םעט אלא ןאכ ןיאש ךרבנו ןל בהב ןכ ןיאש המ לע הלחת ךרבישכ יכה םושמו
החישב וליפא הכרבל םינורחא םימ ןיב קיספהל ןיא םעטה הזמו יגס לוכאל הצורש המ …

ב דומע ופ ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלת
ברד ידימלת לאננח ברו אנורב ברד , אתדועסב יבתי ווה , אבס אביי בר והיילע יאק , היל ורמא : ךירביל בה ! ורמא רודה
היל : יתשיל בה ! אבס אביי בר והל רמא , בר רמא יכה : ךירביל בה רמאד ןויכ - ארמח יתשמל היל רסתיא ; ימנ אכה ,
יוסכל היל לפטיאד ןויכ , הכרבל היל בייחיא ! אתשה יכה ! םתה - רשפא אל ידדה ידהב יכורבו אתשמ , אכה - רשפא
אדחב טיחשד , אדחב יסכמו .

שר " ב דומע ופ ףד ןילוח תכסמ י
ךירביל בה - מ תותשל גוזמ ורמאו וכלמנו ורזחו ןוזמה תכרבל סוכ גוז .
ךירביל בה רמאד ןויכ - אתדועס הרמגד היתעדב אילג וינפל ךרביש דע תותשל רוסאו הדועסל תפרטצמ ןיאש
הנושאר .

ב דומע ופ ףד ןילוח תכסמ תופסות
יתשימל וכל רוסא - פגה ירפ ארוב וכרבת אל םא לאננח וניבר ןכו סרטנוקב שריפ ירפ ארוב תכרב ידי לע לבא ן
הצור םא ךרבל ךירצו רמג יוה ךירבנו ןל בהד יכיה יכד ריפש יתיימ אתשהו ןוזמה תכרב םדוק יתשימל ירש ןפגה
תותשל םיחספ יברעב ןכו הטיחשה לע ךרבל ךירצו רמג יוה יוסכ ימנ יכה ) גק ףד (. ךרבמד ןאמל אדבוע ךהמ היאר יתיימ
ןכו אתכרבד אסכאו אמק אסכא רשבה לכ קרפב ) זק ףד ןמקל (: הסורפו הסורפ לכ לע ךרבמ שמשד ןנירמא הארנ ןיא
מהב םעפ לכב ךרבל ךירצד " לע ףא יתשימל וכל רוסא אביי בר והל רמאד אהו ךרבל ךירצ יאדו איצומה תכרב אלא ז
תשיו ועטי אלש םהל הרומ היה םוקמ לכמ הלחת ןפגה ירפ ארוב ךרבל םיצור םא עדוי היה אלש יפ הכרב אלב ו אהו
הכרב ןינועט ןירזוח ןהשכו ערפמל הכרב ןינועט ןיאצוי ןהשכ הלוח וא ןקז וחינה אלשבד םיחספ יברעב רמאד
מק הבוט הצע םתה הלחתכל " התוא לע ןוזמה תכרב ךרבל ולכוי אל בושו םיבער והיש דע הברה והשי אמשד ל
הדועס תוכרבב רמאדכ ) אנ ףד (: הצע אלא איוה אלד עמשמ ןכו א ואצישכ ןוזמה תכרב ךרבל ןיכירצ םאד הבוט " כ
או הלחתכל הכרב ןינועטד אטישפ ורזחישכ " ןיכרבמ דציכ קרפב ןנירמאד ת ) במ ףד םש (. אכת וקילס ולכא אריז יברו הבר
וכ והיימקל ותייא והיימקמ ' ןויכ לכא אל יאמא אתשהו לכא אל אריז יברו יכמס אק אתולג שירד אכתא אנא רמא לכא הבר
ד יו הלחתבש הכרב אלא ןוזמה תכרב יעב אל " ךרבלו וידי תא לוטיל ול השק היהו םחל וב ברועמ היה לכאמ ותואבד ל
תוכרבד אתפסותב אינתד אהו איצומה תכרב ) פ " ד ( ערפמל ךרבל ךירצ ןיא ומע רבדל וריבח וארק לכוא היהש תיבה לעב
רחאל אל הלחתכל ךרבמ רזוח אוהשכו ערפמל ךרבל ךירצ גילפה אנשיל עמשמדכ ערפמל ךרבל ךירצד רמאק גילפהש
ההשי אמש אציש םדוק ערפמל ךרבל ךירצ ךכל רוזחי יתמ עדוי וניאו קוחר ומע ךלילו גילפהל וארקש ונייה גילפה אלא
www.swdaf.com 2
סב " ד ופ ןילוח הדועס םויס
ישילש קרפב עמשמ ןכו בער אהיש דע ) ל ףד אמויב (. מהב לבא עמשמ םידי תליטנ ךירצ גילפהו וריבח םע רביד רמאד " ז
ךירצ אל היתווכ אינתד אדסח ברכ אלא אתיירב התואכ הכלה ןיאו גילפיש עדי אל אצישכ יריימו איצומהו הליטנ אלא
םיחספ יברעב ) בק ףד (. אמק היעבקלד הלחתכל הכרב וליפא ךרבל ךירצ ןיא ןמוקמב ןהירחאל הכרב םינועטה םירבדבד
הלוח וא ןקז םש וחיניש ךירצמד הדוהי יברכ איתא אתיירב ךהו רדה .

א דומע זפ ףד ןילוח תכסמ תופסות
רשפא אל ידדה ידהב יכורבו אתשמ - רה רמוא היה ןאכמ " אבו רזוחשכ ללפתהו ותליכאמ דמע םאש בוט םוי ר
אלד הארנ ןיאו רשפא אל ידדה ידהב ייולצו לכימד םושמ איצומה ךרבלו וידי לוטילו ןוזמה תכרב ךרבל ךירצ לוכאל
ךירבנו בה אכהד םושמ ללכ ימד יוה אל הלפת לבא ידדה ידהב רשפאד ואל יא יוסכ ןכו קספה יוהו רבד רמג יוה
הדועסל רמג הפב וליפא וא םימערה לע הדועסב ךריב םא וטאד " יכורבו לכימד םושמ איצומה ךרבלו וידי לוטיל ךרטצי ג
םיחספ יברעב ןנירמא אידהבו רשפא אל ידדה ידהב ) בק ףד (. ורקעו םיריבח תצקמ וחינה םאד כהבל ךליל ןהילגר " נ
םייתנב וללפתהש יפ לע ףא הלחתכל אלו ערפמל אל הכרב ןינועט ןיא ןירזוח םהשכ .

אר " ו קרפ ןילוח תכסמ ש
ה ןמיס
א ה " ברד ידימלתמ אנש יאמ ישא ברד הירב אחא בר הל ירמאו אברד הירב אחא ברל אניבר ל . לאננח ברו אנורב ברד
יאקו אתדועסב יבתי ווה ברד ידימלת א אבס אביי בר והיילע " א רדהו ךירבינו ןל בה ל " יתשנו ןל בה ל . אביי בר והל רמא
בר רמא יכה אבס שר שריפ יתשמל וכל רסתיא ךירבינו ןל בה רמאד ןויכ " לאננח וניבר שריפ ןכו וינפל ךרביש דע י
ז " ל . צו הנושאר הכרב קוליסו רמג ךירבינו ןל בה יוהד יכיה יכד היאר ריפש יתיימ אתשהו םא ןפגה ירפ ארוב ךרבל ךיר
תותשל הצור . ה " טוחשל אב םא הטיחשה לע ךרבל ךירצו ןושארה השעמ רמג יוה יוסיכה נ . יתשימל רוסא םישרפמ שיו
ןוזמה תכרב ותיכרבמד דע . היארל המוד ןודנה ןיאד אריהנ אלו . םיחספ יברעב םגו ) א גק ףד ( אדבוע יאהמ יתיימ
אסכאו אמק אסכא ךרבמד ןאמל היאר תותשל אבשכ ךרבל ךירצו קוליסו רמג יוה ןוזמה תכרבד אתכרבד . קרפב ןמקלו
רשבה לכ ) ב זק ףד ( ךרבמ רמאק אלדמ ןוזמה תכרב ךרבל ךירצש עמשמ אל הסורפו הסורפ לכ לע ךרבמ שמש יבג
הסורפו הסורפ לכ רחא . הקלתסנ רבכש יפל תותשל וא לוכאל הצור םא הנושאר הכרבל וקקוז תעד חסיה אמלא
תותשל וא לוכאלמ ותעד חיסהשכ הנושאר הכרב . םדוק התשו לכאש המ לע ךרבל וקיקזמ תעדה חסיה ןיא לבא
תרחא םעפ התשיו לכאיש . נ יאמד " תודועס יתש לע ןוזמה תכרב ךרביו תרחא םעפ לכאי םא הזב מ . וניצמ אלד
ספהל ושח השעמל הנושאר הכרבה ןיב קר הנורחא הכרבל השעמ ןיב קספה ששח שיש ק . םידי תליטנ ןיב ןוגכ
הליכאל איצומה תכרבו . רסתיא אביי בר םהל רמאש המו ךרבל יצמ הליכא התואמ בער ןיאש ןמז לכ הליכא רחא לבא
אל וא הכרב ידי לע תותשל ןיצור ויה םא עדוי היה אלש יפ לע ףא יתשימל וכל . ךרבל ןיבייחש םהל היה הרומ . המו
םיחספ יברעב ורמאש ) ב אק ףד ( אלשכ ןינועט ןירזוח ןהשכו ערפמל הכרב ןינועט ןיאצוי ןהשכ הלוח וא ןקז םש וחינה
הלחתכל הכרב . מק הבוט הצע אלא הנורחא הכרבל קקוז תעדה חסיהש ליבשב אל " בער אהיש ךכ לכ ההשי אמש ל
לכאש המ לע ןוזמה תכרב ול הלעי אלו הדועס תמחמ תוכרבב ןנירמאדכ . כרב ןיכירצ העש לכב יאד ךל עדת ערפמל ה
הכרב ןינועט רמאקד אה יאדו אלא הלחתכל הכרב ןיכירצש לוכאל ןכ ירחא ואב םאד ערפמל וכריבש אכיה רמול ךירצ המ
מק הבוט הצע אלא הבוח הניא ערפמל " ל . הלחתכל הכרב ןינועט ןירזוח ןהשכ ואצישכ ערפמל וכרב אל םא רמאק יכהלו
ערפמל הכרב ןינועט ןיא לבא תעדה חסיה םושמ . הו העב תוכרבד אתפסותב אינתד א " וריבח וארק לכואו בסימ היהש ב
א ומע רבדל " ערפמל ךרבל צ . ערפמל ךרבל ךירצ גילפה . הלחתכל ךרבמ רזוחשכו . ערפמל ךרבמד רמאק רזחשכ ואל .
גילפהל וארקשכ ונייה רמאקד גילפהו . מק הבוט הצעו " ליעל תישירפדכ ל . ינש קרפ אמויבו ) א ל ףד ( בח םע רביד אינת ורי
טנ ינתדמ עמשמו םידי תליטנ ןועט גילפה " ה י " מהב לבא איצומה תכרב ה " עדי אלשכ יריימ אוהה ךירצד ינתק אל ז
או גילפהל ול היהש הלחתמ " פב ןנירמאד אה ת ' ןיכרבמ דציכ ) א במ ףד ( והיימקמ אכת וקילס ילכא ווה אריז יברו הברד
לכא אל אריז יבר לכא הבר אנתסיד והל ותייא . א " אל ל לוכאל רוסא קליס רמ הל רבס . אתולג שירד אכתא אנא היל רמא
מהב ךירצ היה אל םא אתשהו אנכימסק " יו לכוא היה אל המל הלחת ז " וילע היהו וב ברועמ היה םחל לכאמ ותואד ל
איצומה תכרב ךרבלו וידי לוטיל חרוט :

ר " ירה לע ן " א דומע טכ ףד ןילוח תכסמ ף
… או " בי תקספמ החישהש יהנו ת חאו טוחשיו ךר " ךירבנו בהב ןנירמאד יכיה יכ םהינש הסכי כ עאד " רסתיאד ג
פא הכרב אלב יתשמל " ןוזמה תכרב ךרבל בייח וניא ה ה התשיש רחא אלא " ותטיחש רמג רחאל אלא הסכי אל נ .
במרה ץרית " ז ן " ח טחש רמא אלו ףועה תא טוחשי ךכ רחאו הנסכי היח טחש רמאד הדוהי יברדמ הל רמגד רשפאד ל הי
חאו היחה הסכיו ףועה תא טוחשי " חאו הנושאר הוצמ רומגל ךירצ ןה תוקולח תוצמש ןויכ אמלאד ףועה כ " הינשב ליחתי כ
רכ הכלה ןיאש יפ לע ףאו ' חסד ןנברל הינימ ןנירמג הדוהי ] ןנברל [ רל ףועו היחכ ' והל ווה החישב ןקיספהש ןויכד הדוהי
חאו הסכי ךכיפלו תוצמ יתש " א והימו טוחשי כ ןיכס וא ףוע יל ןתכ הטיחש יכרצמ איהש החיש תקספמ החישהש יפ לע ף
קספה ווה אלד ירותל ליבגו ךורכ לוטב ןנירמאדכ קספה וניא . סותב ובתכו ' ] יפ לע ףא רבדל רוסאש [ ךרבלו רוזחל ותעדש
ול אב קרפב אמוי תכסמב ןנירמאדמ רבדל היארו תחאב תאצל לוכיש םוקמב תוכרב םורגל רוסאש ) ע ףד א ( סמבו ' הטוס
פב ' ןירמאנ ולאו ) א אמ ףד ( ר רמא היב ירקינו הרות רפס יתינו הב ןניוהו הפ לע והרוק םידוקפה שמוחבש רושעבו " ןב ש
הברה תוכרבב בויח םורגל רוסא תחא הכרבב ומצע רוטפל לוכיש םוקמ לכ אמלא הכירצ הניאש הכרב םושמ שיקל .
רה בתכ ךלמנ ןינעלו " ז םלושמ ר " ל ךירצש ל הטיחשה לע ךרבלו רוזח רוזחל ךירצש ךלמנב ןנירמאדכ ] ךרבלו [ לכ לע
www.swdaf.com 3
סב " ד ופ ןילוח הדועס םויס
סוכו סוכ עאד ותדועס ךותב לכואו בשויל ימד אלו " ךרבמו רזוח וניא לוכאל אלש ובלב רמגש פ פב רמאדכו ' דציכ
ןיכרבמ ) א במ ףד ( או וידי לוטיש דע לוכאל רתומ קלס וליפאו רמג וליפאד " יכאל עבק שיד אוה םתהד ךרבל צ הל
ךרבמו רזוח ךלמנ ךכיפלו עבק ןיא היתשל לבא הלודג הדועסל ךשמנו הנטק הדועסב בשוי םדאש םימעפו שמו " ה
ימנ ןנירמא ] ב זק ףד ןילוח [ סב ךומסב בותכאש ומכ הסורפו הסורפ לכ לע ךרבמ שמשד " כו ד " במרה כ " ז ן " ךלמנד ל
רד ידימלתד אדבועל היל ןנימדמדמ היאר איבמו ךרבמו רזוח טוחשל בה ורמאד ןויכד אוה ךלמנ םושמ יאדו םתהד ב
כו ןייה תכרב ןיכרבמו יתשמלמ והייתעד ורקע ךירבנו " בארה כ " ז ד " ל :

ירמאדו ' יתשמל וכל רסתא ךירבנו בה ותירמאד ןויכ בר רמא יכה אבס אביי בר והל רמא שרפ " ז י " דע ל
רפ ןכו וינפל ךרביש " ז ח " חספ יברע קרפב תוכלהב ספלא ברה בתכ ןכו ל א והימו םי " ותייתש םדוק ןוזמה תכרב ךרבל צ
הסורפו הסורפ לכ לע ךרבמ שמשהש ורמא ירהש ןלוכל תחא הכרב וירחאל לבא וינפל ךרבל ךירצש ךלמנב ןידה ךכש
ןלוכל הנורחאב תחא הכרב אלא תחאו תחא לכ לע וירחא ךרבל ךירצ וניאש יפ לע ףאו ךלמנ אוהש ינפמ הינפל רמולכ
או " פב אינת אהו ת םיחספ יברע קר ) ב אק ףד ( וכו תאצל םהילגר ורקעו ןיבוסמ ויהש םירבח ' וא ןקז םש וחינה אל לבא
ךרבל ךירצ ימנ ערפמל אמלא הלחתכל הכרב ןינועט ןירזוח ןהשכו ערפמל הכרב ןינועט ןיאצוי םהשכ הלוח י " יונשד ל
א וירחאל ךרבל ךירצ וינפל ךלמנב וליאד ךלמנמ יפט קספה יוה םוקמ " רבל צ וינפל ךרבמ םוקמ יונשב וליאו ך
סותב לבא וירחאלו ' או וינפל ךרבמש ךלמנכ םוקמ יונשד ובתכ " הצע ערפמל ןיכרבמש ינתקד אהו וירחאל ךרבל צ
מק הבוט " ולכאש המל ןוזמה תכרב ליעות אל בושו םיבער והיש ידכ דע והשי אמש ןיאצוי ןהשכ ערפמל ןיכרבמש ל
פב חכומדכ ' ולכאש השלש ) א אנ ףד ( ןיכרבמ אלא ערפמל הכרב ןינועט ןיא ןירזוח ןהשכ ערפמל וכרב אלו ואצי םא לבא
העב תוכרבד אתפסותב אינתד אהו תוליכאה יתשל הנורחאב תחא הכרבו םחלה תכרב " וריבח וארקו בסימ היהש ב
א ומע רבדל " ש רמאק רזוח אוהשכ ואל הלחתב ךרבמ רזוח אוהשכ ערפמל ךרבל ךירצ גילפה ערפמל ךרבל צ ךרבל ךירצ
שמו גילפהל וארקש ונייה רמאקד גילפה אלא ערפמל " ההשי אמש רמאק אציש םדוקו ערפמל ךרבל ךירצש רמאק ה .
פ אמויבו " ג ) א ל ףד ( טנ ןועט גילפהו ורבח םע רבד אינת " טנ ןועטדמ עמשמ י " הד י " מהב לבא איצומה תכרב ה " ינתק אל ז
שמו גילפיש הלחתמ עדוי היה אלשב יריימו " וניא ה ערפמל הכרב ךירצ . אל ידדה ידהב יכורבו אתשימ ןנירמאדמו
ןועט לוכאל רזוח אוהשכ ותדועס ךותב ללפתמו ללפתה אל ןיידעש ותדועס ךותב רכזנש ימש ודמלש שי רשפא
רשפא אל ידדה ידהב ייולצו לכימד הכרב םתה אינתד בג לע ףאו רשפא אל ידדה ידהב יכורבו אתשימד אכה ןנירמאדכו
פב ' יברע כהבל ךליל םהילגר ורקע םיחספ " אלו ערפמל אל הכרב ןינועט ןיא ןירזוח ןהשכ םירבח תצקמ םש וחינהו נ
הלחתכל איה תושרד הקספה םתה םייתנב וללפתה אמתסמד בג לע ףאו פב ןנתד יאמד ימנ אמעט ונייהו ' דציכ
ןיכרבמ ) א במ ףד ( או ןוזמה ךותבש ןייה תא רטופ ןוזמה ינפלש ןייה לע ךריבד םתהד איצומה תכרבב קיספהש יפ לע ף
הבוח וילע איצומה תכרב ןיאש יפל אמעט ונייה הלפתהש ןויכ תרבוע העשו ותדועס ךותב הלפת ןמז עיגהשב לבא
כו ךרבל ךירצ לוכאל רזוח אוהשכ רשפא אל ייולצו לכימו הבוח וילע " ז יספלא ברה תעד נ " ל מב " פב ויתוכלהב ש '
דד הכרב ןינעל םיחספ יברע ' כ תוסו סותה לעב ברה לבא ' ז " ירמא יכד בתכ ל ' אתשימד םושמ ךרבלו רוזחל ךירצד
ה רשפא אל ידדה ידהב יכורבו " מהבכ קולסו רמג אוהש רבדב מ " יוסכ ןכו קספהו רמג אוהש ז רשפאד אמעט ואל יא
ידדה ידהב ייוסכלו טחשמל ךרבלו רוזחל ךירצ וניא תוכרב ראשו הלפתכ רמג וניאש רבד אה :

במר " ם ד קרפ תוכרב תוכלה
ז הכלה
חאו תותשלמ וא לוכאלמ ובלב רמג " ע ףא תותשל וא לוכאל ךלמנ כ " ךרבמו רזוח ומוקמ הניש אלש פ , רמג אל םאו
תינש ךרבל ךירצ וניא ולוכ םויה לכ קספ וליפא תותשלו לוכאל רוזחל ותעד אלא ובלב . /+ בארה תגשה " ד / וא לוכאלמ ובלב רמג
וכ תותשלמ ' נש ךרבל דע תי . בארה בתכ " ז ד " ל / א " א / דבלב היתש ןינעל אלא הליכא ןינעל ורמא אל , םינורחא םימב אלא הקספה איוה אל הליכא ןינעל לבא
םונמנב וא הנישב וא כע " ל +.
ח הכלה
ושדקי וא וכרביש דע תותשל םהילע רסאנ םויה שודיק שדקנו ואוב וא ןוזמה תכרב ךרבנו ואוב ורמאו ןיתוש ויה , םאו
ל וצר ע ףא ושדקי וא וכרביש םדוק תותשלו רוזח " ןפגה ירפ ארוב הלחת ךרבלו רוזחל םיכירצ םיאשר םניאש פ
חאו " ותשי כ , ךרבלו רוזחל ןיכירצ ןיא לידבנו ואוב ורמא םא לבא . /+ בארה תגשה " ד / וכו ןיתוש ויה ' ןיכירצ ןניא לידבנו ואוב ורמא םא לבא דע
ךרבלו רוזחל . בארה בתכ " ז ד " ל / א " א / ריע ע ףא שודיקה תקספהש ןאכ שי םירבד יבוב " ןכ ןיאש המ קיספהל בייח םויה שדקש ןויכ שדקנו ואוב ורמא אלש פ
עאש הלדבהב " מ קיספמ וניא הכישחש פ " הכרב אלב יתשימל רוסאו היתשמ הישפנ קילס אה לידבנו ואוב רמא םא מ +.

ד קרפ תוכרב תוכלה הנשמ ףסכ
ח הכלה
… ריפ תותשל םהל רסאנד אהו ש " ירה וקספ ןכו וכרביש דע ונייהד םדה יוסכ קרפב י " ארהו ף " ז ש " ל וניבר תעד לבא
הכרב ןיכירצ םיאשר ןניאש יפ לע ףא תותשל םיצור םאו הכרבב וליפא תותשל םהל רוסאש . נו " בתכש וניברד ל
הו קיתעהש אוה ארמגה ןושל אלא אקוד ואל תותשל רסאנ " לוכאל רוסאד ה מ אלד תותשל טקנ אתוברלו לוכאל איעבי
כ וניאש תותשל וליפא אלא רוסאד עבק אוהש " מק היתעד חסא אל יארעד אתליממד הדועסל ףרטצמד אמינו עבק כ " ל ,
חאו תותשלמ וא לוכאלמ ובלב רמג יבג ךומסב ליעלש יפ לע ףאו " אוה יאשרש עמשמד ךרבמו רזוח בתכ ךלמנ כ
ךרביש דבלבו תותשל וא לוכאל רימח ךירבנו ןל בה ורמא יכ ךרבל וליחתה רבכ וליאכ יוהד יפט :
ע קרפבש עדו " פ ) ק םש " ג (: וכו ךירבנו ןל בה ותירמאד ןויכ רמאד ברד ידימלתכ אתכלה תילד רמא ישא ברד ןנירמא ' ףאו
ירה וקספ אוה ארתב ישא ברד בג לע " ס אוה ארתבד ארטוז רמו הילע יגילפ םיברד םושמ ברד ידימלתכ םיקסופהו ף " ל
ידימלתכ םתה ימנ וניבר תעד ןכו ןניטקנ יכה ךכליה ברד :
www.swdaf.com 4
סב " ד ופ ןילוח הדועס םויס
טעק ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
… וירבדו ) במר " ם ( רמתיא קליס והל רמאו לוכאל רוסא רמג רמ הל רבס אל אפפ ברל היל ירמא אהד ןיהומת
לוכאל רתומו תעדה חסיה יוה אל ןחלושה לעמ לכואה וקליס אלש ןמז לכש רמול הצרד עמשמו שר שריפ ןכו " י
יסאו קליס םגו דוע לוכאל אלש ותעדב רמג וליפאד אמלא הכרב םידי תליטנל ףכיתד איהה יכ אלא יכה אתכלה תילו אנק
או וידי לטנ אלש ןמז לכ לוכאלו רוזחל לוכי ןחלושה לעמ לכואה " לוכאל רוסא רמגד קספ ךאיה כ . בארה וגישה רבכו " ד
הז לע : במרהש רמול רשפאו " תד אדבועב ןחכשאד ןויכד רבוס ם יתשימל רוסא ךרבנו ןל בה רמאד ןויכד ברד ידימל
ברד אדבוע איההו לוכאל ול רוסא דוע לוכאלמ ובלב רמגש לכש עמשמ אליממ היתשו הליכאמ ותעד חיסהש ינפמ
היה םירחא תיבב חראתמ אפפ אמתסמד לוכאל ול רוסא היהש ול ורמא וינפל היהש לכאמה לוכאלמ רמגש ןויכו
ו לכאמ ותוא רמגש הארשכ וינפל לכאמ דוע ואיבי אלש בשח יכ לכאמה ןמ ותעד חיסה רחא לכאמ ףכית ול ואיבה אל
םחלה קליס אלש ןמז לכש רמולכ רמתיא קליס בישה אוהו ךרבל ול היהש ול ורמא רחא לכאמ ואיבה ףוסבלשכ ךכיפלו
יבה םא ךרבלו רוזחל ךירצ וניא ךכליהו לכאמה ןמ ותעד חיסמ וניא חרואה ינפלמ ןחלושהו חא וינפל וא " לכאמ כ
דוע ... במרהד יל הארנ אתתעמש ינה לככ אתכלה תילו יכה רתב ארמגב ןנירמאד יאמו " ינה לככ סירג אל ם
וכו ןה תופיכת שלש בר רמא ישא רב אייח בר רמאד אה יכ אלא יכה אתכלה תילו סירג יכה אלא אתתעמש ' ףכית
הכרב םידי תליטנל . מאד יאמא יאק אלד שרפמ אוהש הארנו םתה אתיאד אהא אלא לוכאל רוסא קליס וא רמג ןניר
אה יכ אלא יכה אתכלה תילד רמאקו הלחת ךוסיש דע ןוזמה תכרב ךרבמ וניאו רמולכ ובכעמ ןמש ןמשב ליגרה ךומסב
תליטנל ףכית בר רמאד ןמש תכיסב קיספמ וניאו הכרב םידי ...

תפה תעיצב תוכלה םייח חרוא רוט , הדועס , ןמיס ןוזמה תכרבו טעק
שריפ לוכאל רוסא םינורחא םימ וידי לטנו ותדועס רמג " הרב ךרביש דע י " קיקזמ וניא תעדה חסיהד ןכ הארנ אלו מ
הלחת וילע ךרביש דע לוכאלו תותשל רוסא שוריפ אלא לכאש המ לע הנורחא הכרב חיסה ךרבל ידכ וידי לטנש ןויכד
המ תרטופ הלחת ךריבש הכרבה ןיאו תותשלו לוכאלמ ותעד וילע ךרבל ךירצ ךכלו דוע תותשלו לוכאל הצורש רמא יאו
טנ ומכ תעדה חסיה יוה ךירבנו ןל בה " תעדה חסיה יוה אל ךירבנו ןל בה רמא וליפא םירחא ןחלוש לע ךמוסש ימו י
תיבה לעב רמאיש דע :

טעק ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
… חישב וליפא הכרבל םינורחא םימ ןיב קיספהל ןיא םעטה הזמו ןיכרבמ דציכ קרפב ןנירמאדכ ה ) במ (. תליטנל ףכית
ארה וליפא ירהש יאק םינורחא םימא אמלע ילוכלד עמשמו הכרב םידי " טעמל ואל םינושאר םימא יאקד רבוסש ש
אתא םינורחא םימ סק ןמיסב וניבר בתכ ירהש " או ו " ז א " רבדל אלשו קיספהל אלש םינושארב ףא ליגר היה ל ןיאד אמלא
נ ןיב קיספהל הליכאה ינפל הכרבו הליכאב םהיניב קיספהל ןיאש ןכש לכו רובידב וליפא ןוזמה תכרבל הליט ךכיפלו
צ הזב וניבר ירבד " ע :
... מו " יתבתכ רבכ םידי תליטנ ומכ תעדה חסיה יוה ךרבנו ןל בה רמא יאו וניבר ש ) ע טנק " ד ב " שיו ה ( אלא אתילד
רביש דע לוכאל רוסא ךרבנו ןל בהבד םישרפמה תעדל רתומ ךרבנו ןל בהבד םישרפמה ירבדל לבא ןוזמה תכרב ך
ךרביש דע הכרבב וליפא תותשלו לוכאל ול רוסא וידי לטנבד אבוט והייניב אכיא הלחת וילע ךרביש אוהו לוכאל
לכאש המ לע ןוזמה תכרב :

תפה תעיצב תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש , הדועס , טעק ןמיס ןוזמה תכרבו
א ףיעס
ותדועס רמג > א < םינורחא םימ וידי לטנו , א לוכי וניא ) א ( תותשל אלו לוכאל , ) * ב ( ב מהב ךרביש דע " ז ; רמא םאו :
) ג ( ךרבנו ןל בה , ול רוסאו תעדה חסיה יוה ) ד ( א אלא תותשל " הלחת וילע ךרבי כ , ) ה ( היתשכ הניד הליכאו
ארהל " ש ; רהל לבא " רהו הנוי ר " ן > ב < ינאש הליכא , עאש " פ ) ו ( מ ודי קליסש לוכאל ) * ז ( ןחלשה וקלס וליפאו * הצר םא
) ח ( ותליכאל רוזחל * א " תרחא םעפ ךרבל צ , וידי לטנ אלש לכש ) ט ( הליכאמ ירמגל קלתסנ אל .
ב ףיעס
םירחא ןחלש לע ךמוסש ימ , * רמא וליפא : ךרבנו ןל בה , ) * י ( תעדה חסיה יוה אל ג ) * אי ( תיבה לעב רמאיש דע ד .
ג ףיעס
ןל בה רמא אל םא וידי לטנ אל םגו ךרבנו , ) * בי ( ךרבל סוכה לטנשמ ה ) גי ( תעדה חסיה יוה .

טעק ןמיס הרורב הנשמ
) א ( לוכאל - הו " הלחתכל רהזיל שיש ה ] א [ רובדב קיספי אלש ] ב [ טעמ וליפא הכרב הליטנל ףכיתד ] שי אמעט יאהמו
תוהשל אלש רהזיל ] ג [ כו הליטנה רחא הבורמ היהש " הזיאב קוסעל אלש ש קסע [ קיספהל ךירצ םא ךא ] ד [ וא ץוחנ רבדב
הכרב םינורחא םימ תליטנל ףכית תויהל ידכ תינש וידי לוטי קיספה םא דבעידב :
) ב ( מהב ךרביש דע " ז - הלחתמ איצומה ךרביש קרו לוכאל רתומד ךרבנו ןל בהל ימד אלו לטנש ןויכד הימקלדכו
קיספהל רוסא וידי . שי הנהו ] ה [ סד םיקסופ המכ " אד ל הלחתמ איצומה ךרביש קרו וידי לטנב ףא לוכאל רוסיא ןי
כו " כ ] ו [ לקהל םינורחאה הכרבל הליטנ הכומס אהתש תינש וידי לוטי ותליכא רחאד קרו בה תעד הלחתכלד אלא " ח
מהו " הזב רהזיל ךירצד א הבב ןייעו " הזב דוע ונבתכש המ ל . כו " לוכאל הצור וניאשכ רובדב קיספהל לבא הליכא ןינעל ז
לו קסע הזיאב קסעתהל וא תותש ] ז [ וכל רוסא " ע ] א " כו ר " סק ןמיסב ליעל םינורחא המכמ מ " ו :[
www.swdaf.com 5
סב " ד ופ ןילוח הדועס םויס
) ג ( ךרבנו ןל בה - יפ ' סוכ אלב ןיכרבמשכו ךרבל סוכ ונל ןת ] ח [ ג ךרבנו ואוב םירמוא םא " חסיה יוהד יכה אניד כ
תעדה . דוע תותשלמ ובלב אידהב ותעד חיסה םא ןכו חאו " תותשל הצור כ ] ט [ ג " צ כ הקשמה לע הלחתמ ךרבל ךיר :
) ד ( תותשל - ג הנורחא הכרב ךרבנו ואוב ורמאו היתשל קר ןיבוסמ םאו " תותשל רוסאו תעדה חסיה יוהד יכה אניד כ
הכרב אלב דוע : ) ה ( היתשכ הניד הליכאו - היתש ןינעל קר אידהב רכזנ אל ארמגבד סו " הד ל " הליכאל ה :
) ו ( לוכאלמ ודי קליסש - ר " וליפא ל ] י [ ג לוכאל אלש ותעדב רמ :
) ז ( ןחלשה וקליס וליפאו - סד ףא ונייהו הנוי וניבר ןושלמ והז " פא ךרבנו בהמ יפט תעדה חסיה בישח הזד ל " אל ה
שמ ןייעו הליכא ןינעל ינהמ " הבב כ " ארה תעדב ל " הזב ש :
) ח ( וכו ותליכאל רוזחל ' - טה בתכ " א היתשל םג ובל ררגנ לוכאל רזחש וז הליכא תמחמ םאד ז " צ וז העדל הכרב
ארירג הליכא רתבד היתשה לע םג ושה יריימ אלו ךרבנו ןל בה הלחתמ רמאש ףא " ךירצמד היתש ןינעל הלחתב ע
וכל ךרבל " הליכאל םג רזח אלשכ קר ע :
) ט ( קלתסנ אל - אשמ וידי לטנשכ אלא רומג תעדה חסיה בישח אל הלודגל הנטק הליכאמ ררגהל ךרדד םושמ " כ
לכ תעדה חסיהב היתשב ךלמנשכ תינש ךרבל ךירצו ותייתשמ קלתסנ רבכ והד . הבב ןייעו " םיקסופ הברה ונאבהש ל
ארה תעדכ םירבוסש " צק ןמיסב ןמקל רבחמה םתס ןכו הכרב אלב רוסא הליכאב ףאו הדועס רמג בישח ךרבנו בהבד ש " ז
ס " יע א " ש עו " ךרבנו ןל בה רמאש רחא לוכאל אלש רהזיל שי יאדוב הלחתכל כ כו " הדב פ " ח . הכרב ךירצש ימד עדו
הדועס עצמאב ] אי [ ג הליטנ ךירצ " וידי רמש אל ותעד חיסהד ןויכד כ ] בי [ טנ תכרב קרו " ךרבל ול ןיא י :
) י ( תעדה חסיה יוה אל - ותעד יאדוד ] גי [ העב הצרי םא " תותשלו לוכאל ב ] די [ ומע התשיו לכאי ומע תעשב םאו
העב התשיו לכאיש ףאש רוריבב ותעד חיסה ותרימא " חא ךלמנו ומע התשיו לכאי אל ב " ךרבל ךירצ כ ] תעדל ונייה
ארהלו דבל היתשב הנוי וניבר " הליכאב ףא ש [ כו " ינהמד וידי לטנשכ ש ] מ " שו א " א :[
) אי ( העב רמאיש דע " ב - זאו ] וט [ ןירוסא ןיבוסמה לכ וירבדל ומיכסהו וקתששכ אקודו לוכאל ותעד חרואה םא לבא
העב רמאש ףא יאשר דוע תותשלו " ךרבנו בה ב ] זט [ והובשחי אלש תעדה חסיה ול היה אלש ןיבוסמה ינפל הלגיש בוטו
ךלמנכ :
) בי ( וכו סוכה לטנשמ ' - ףידעו ] זי [ קיספהל רוסא החישב וליפא ודיב סוכה לטנש ןויכד ךרבנו ןל בהמ ןמקלדכ
פק ןמיסב " ס ג " ו :
) גי ( תעדה חסיה יוה - םידי תליטנכ ונידו ] מ " א [ פלו " רבחמה תעדל ז סב ליעל " היתשב ןיבו הליכאב ןיב בוש רוסא א
וכל " קסב ליעל ןייעו ע " מב ב " שמ ב " םידי תליטנ ןינעל כ :

טעק ןמיס הכלה רואיב
* מהב ךרביש דע " ז - מ ןייע " שמ ב " ךרבנו ןל בהל המוד םינורחא םימד םיקסופ המכ תעדד כ איצומה ךרבישכ ידו
לוכאל הצריש המ לע בה ךא " מהו ח " לחתכלד ובתכ א הזב רהזיל שי ה . הזב לקהל ןיא יאדוב ןנובתנ רשאכ הנהו
שר תעד אוהו הזב ןירימחמש םינושארה ילודג המכל וניצמד הלחתכל " בשרו י " ואו ם " במרהו ובר םשב ןכ איבהו ז " ם
בארו " ד ] בשרב אבוה " א [ בשרו " הנוי וניברו א ] כו " רגה כ " בהכ רבוס אוהש ותעדב א " מכ אלד י " טה ש " הדומ אוה םגד ז
טנבד בשרמ ןכו ירש הינש הלי " מהבל ומצע ןיכה רבכד םושמ םעטה בתכש א " ג עמשמ ז " תינש הליטנ ליעומ ןיאד כ [
ארהו " ירהל ורואיבב ה " ף ג תוכרבב " ליבק אה הכרבל וידי לטנש ןויכד םושמ איצומה ךרבל הצרי םא וליפא רוסאד בתכ כ
מהב יכורבל הילע " ז בב ףא לוכאל ורימחה םהמ המכ ךרבנו אבהב ףאו מהבל ומצע ןיכהד םושמ הכר " קלתסנו ז
הזב ןיליקמה ובר לבא הדועסהמ ] יר " רו ף " שרו ח " ארו תופסותה םגו הכרבב וריתה ןילוחב י " נה והייתעייסו ש " רלו ל " י
רו " הכרב ילב ףא הליכאב רתומ ן [ כע לבא " רימחהל שי יאדוב וידי לטנב פ רגה תנקסמ אוה ןכו " ע ורואיבב א " בתכש ש
מהב ךירצש " אקוד ז טנב " י :
* ןחלשה וקלס וליפאו - ןחלשה לעמ ןוזמ יראשו םחלה קליסש ונייה ] שריפדכ " ארמגב םש י [ עמשמ הז ןושלמ הנהו
ךרבנו בה ןמ יפט תעדה חסיה בישח הזד או " ארהל כ " כ ךרבנו בהב ךרבל ךירצמד ש " ןחלשה קוליסב ש תמאב לבא
רהו הנוי וניבר תטישל קר והזד ןכ וניא " ן תוכרבד איגוסהד ארהל לבא הליכא ןינעל קר יריימ " ךרבנו בה הברדא ש
ס ןחלשה קוליסבו יפט תעדה חסיה בישח " אתכלה תילו אנקסמב רמאקד םש ארמגב חכומדכ תעדה חסיה בישח אלד ל
שריפדכו קוליסא םג יאקד אתתעמש ינה לככ " םש י . ושב הנהו " ארה תעדל אידהב ראובמ אל ע " ךרבנו ןל בהב קר ש
יסה םא םתסב לבא ושב רכזוה אל ךרבנו ןל בה רמא אלו דוע תותשלו לוכאלמ ותעד ח " ארה תעדל ללכ ע " הז םא ש
אל וא ךרבלו רוזחל וכירצמ ] במרה הנהו " חאו דוע תותשלו לוכאל אלש ובלב רמג םאד אידהב קספ ם " לוכאל ךלמנ כ
בב וירבד ואבוהו ומוקמ תא הניש אלש ףא ךרבמו רזוח תותשלו " רה תעדמ ךפיה י " רו ן " י הלחתמ ארמגב םש רמאש המו
במרה שרפמ יכה אתכלה תילו הז לע קיסמ ףוסבלו לוכאלמ רוסא רמג " הצר הלחתמו היתדועס רמגד ונייה רמגד ם
ג הזד רמול ארמגה " ינה לככ אתכלה תיל קיסמ הז לעו ותעד חיסה אליממ רמגש ןויכ אמתסמד תעדה חסיה בישח כ
לוכאל אלש אידהב ובלב רמג םא לבא אתתעמש ןחלשה קוליסו רמגמ ףידע הז דוע תותשלו . כ " וירבדו זוע לודגמב אוה ז
במרה תעדב דאמ םינוכנ " ג אוה ןכו ם " ארה תעד כ " חאו לוכאל אלש ךלמנד אכיהד ה " וינפל ךרבל ךירצ לכואו רזוח כ [
עו ותדועס רמגש ונייה רמג ארמגב שרפמ אוהד רשפאד " וכו אתכלה תילו קיסמ ז ' ירמא ןחלשה קליסד ףאד ןנ
והז הידידלד רשפא דוע תותשלו לוכאלמ אידהב ותעד חיסה םא לבא לכאיש לוכאל ול ןמדזישכ ותעד היה ןיידעד
ןחלשה קוליסמ םג ףידע במרה תעדל ומכו " ףוסבלו הזב ריעה אוה םגד ריאמ תיב רפסב יתאצמו ךרבנו ןל בהל המודו ם
ג דדצמ " ארה תעדל ןכ רמול כ " הליכאב ףא ינהמ תעדה חסיהד ש כו ךרבלו רוזחל וכירצהל " רגה כ " ז :
www.swdaf.com 6
סב " ד ופ ןילוח הדועס םויס
* וכו ותליכאל רוזחל הצר םא ' - מפב ןייע " ה תפב אקוד ואלד בתכש ג " ג ןוזמד ידימ ראשב ה " קלתסנ אל כ
ררהל " רו י " ן הנושאר הכרב אלב יאשר דוע לוכאל הצור םאו הנורחא הכרב ךרבנ רמואב :
* וכו ךרבל ךירצ ןיא ' - אידהב רבחמה עירכה אל הכלהל הנה ררהכ ותעדד הרואכל הארנו ןאמכ " רו י " םיבר םהש ן
צק ןמיסב ןכא " ס ג " ארה תעדכ רבחמה םתס א " הדועס רמג יוה ךרבנו בהד ש ] יע " קס םהרבא ןגמב ש " ב [ תמאבד
ארה תעד " הזב אוה האדיחי ואל ש במרה םגד " ס ם " לוכאל רוסא ךרבנו ןל בה רמאשמד ל ] רוסא הכרבב ףאד רבוס אוהו
בב אבומש ומכו " ע י " ש [ ג אוה ןכו " מ תוכרבב תופסותה תעד כ " ד ב " ע ףכית ה " ג אוה ןכו ש " ואה תעד כ " עק תואב ז " ז
צק תואבו " ע ד " ג אוה ןכו ש " בשרה תעד כ " מ תוכרבב א " ד ח " ע ובהי ה " חאו ש " אב יתאצמ כ " םיקסופ הברה דוע איבהש ר
ארהכ ןכ ןירבוסש " ע ש " ררה תעדד בתכו ש " מאמב ןייעו אוה האדיחי הז רבדב י " ש ר רהבד וילע גישה " הז רבד איבה ן
במרה םשב " רהו ן " יע וז הטישב ימייקד םלושמ ר " ךרואב ש מו " ארהכ ןירבוס םיקסופ בורה היהיש ךיא מ " קוליח ןיאד ש
אב קיסמו היתשל הליכא ןיב " נד ר " רואיבב םנמא וינפל ךרביש דע לכאי אל ךרבנו ןל בהבד השעמל הכלהל ל
רגה " נד בתכ א " ררהכ אנידל רקיעל ל " רהו י " מ תוכרבב חטש ןב ןועמשד אדבוע ךהמ ן " ח ] ק םיחספב ןייעו " ע ג " ב
ד " אלבד אלא דבעד אוה הימרגל תמאב הז םגד וצרתו וז אישוק ושקהש ןויכ ה " כו היל יחד ה " בשרה םג כ " תוכרבב א
מ " ח [ עו " כו הכרב קפס יוהד ךרבנו ןל בה רמאש רחא לוכאל אלש רהזיל שיו הזב אנידל עירכהל לכונ אל כ " כ
הדב " ח . ג ךרבנו ןל בה רמא אלש ףא לוכאל אלש אידהב ותעד חיסה םא ןכו " אלש הלחתכל רהזיל דאמ ןוכנ כ
נכו הזב רימחהל ןירבוסש םינושאר הברה שי הזב םגד לוכאל " ל :
* וכו ןל בה רמא וליפא ' - מ ןייע " ב מפמ עמשמו " קסב ג " אב ג " חיסה יאדוב אמתסמד ןנירמא וידי לטנ םאד א
לכב ותעד ינווג כו " יחב כ ' ער " ע קלוח הדוהי הטמ רפסבו ןשוש חרפ תבושת םשב א " ע ז " לאומש תחנמ רפסב ןכו ש :
* תעדה חסיה יוה אל - מ ןייע " מה ןושלמ אוהו ב " העב ןיאשכד הזמ עמשמ הרואכלו א " חרואהו דוע התושו לכוא ב
ךרבנו ןל בה רמא ירהד רוסאד תותשלו לוכאל הצורו הנושארה ותבשחממ ךלמנ ותעד חיסהו לכד רמול שי תמאב לבא
העב רמא אלש ןמז " כ רוריבב ןיידע ותעד חיסה אל יאדובד ללכ חרואה לש תעדה חסיה בישח אל ךרבנו בה ב " ז
העב רמא אלש " ךרבנו ןל בה ב ושה ןושל הרומ ןכו " ע שובלהו ע " חא ש " סב יתאצמ כ ' ג בתכש לאומש תחנמ " ונירבדכ כ :
* העב רמאיש דע " ב - הו " דג ה ןחלשה לו ] א " צ םשב ר " ל [ עמשמ הרואכל םירחא ןחלש לע בתכש רבחמה ןושלו
העב תעד ינפמ אקוד " רחא ןפואב אל לבא ותעד לטבמ םדא ב מפב תצק עמשמ ןכו " ע ג " ש צו " השעמל ע :
* סוכה לטנשמ - העב אוה ךרבמה םא הזב יולת ןיבוסמה ראש ןינעלו " ומצעב ב ] אה תעד יפל ןחלשה לודג וא " ר
נה " ל [ פ ןרירג הירתב ןיבוסמה לכד טוש תעדה חסיה בושח יאדוב ומצעב ךרבמה ןיבוסמהמ דחא אוה ךרבמה םא לבא
פק ןמיסב ןמקל םיקסופה תועדב הז רבד יולת ןיבוסמ ראשו ולצא " סוכה לטנש רחא חישהל ןיאשר ןיבוסמה םא ג
כ הירתב ןיררגנ ןיא יאדוב והדידלד ודיב " ךרבנ ורמא אלו םתעד וחיסה אלש ז מהב " ז :


בנקת ןמיס תוינעת ראשו באב העשת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ט ףיעס
> ב < עבק תדועס י הירחא דוע לוכאל ותעד ןיאש תקספמה הדועסב הז לכ , תוצח רחא אוהשכו ; םדוק היה םא לבא
תוצח , תוצח רחא וא ) כ ( עבק תדועס הירחא לוכאל ותעדו , וללה םירבדב רהזיל ךירצ ןיא . הגה : לוכאל זנכשא תולילג לכב גהנמו
החנמ םדוק העובק הדועס , ) אכ ( חאו " תקספמ הדועס םילכואו החנמ ןיללפתמ כ ) ירהמ " ל .( ןיגהונו ) בכ ( הנושאר הדועסב תצק תוברהל , םהל קיזי אלש אי ידכ
םירופיכ םויב ומכ םוי דועבמ םיקסופו ליאוה תינעתה ; יתבר הכיא שרדממ בי הזל היאר תצק שיו ; והימ ול קיזמ תינעתה ןיאש ומצעב עדויו ומצע ףגסל לכויש ימ
ומצע לע רימחמו , נכ שודק ארקנ " ל .

בנקת ןמיס הרורב הנשמ
) אכ ( חאו " וכו החנמ ןיללפתמ כ ' - דב " ירהמ םשב מ " היבל ןיכלוהש אתיא ל " החנמ ןיללפתמו מ ] זט [ אמתסמו
ג ךריב " מהב כ " הלחתמ ז :
) בכ ( וכו תצק תוברהל ' - םיברו ] זי [ גנעתהלו ןילישבת ינימ המכב הלחתמ תוברהל הזב החונ םתעד ןיא םינורחאמ
תדועס ןיעכ קר אוהו תקספמ הדועס רכזל לכוא ללכ אמצ וניאו בער וניאש החנמ רחאו ותדועס רקיע והזו םהב
יארע ] חי [ עו " נכו םיציב וא םישדע לכאי החנמ רחאו דחא לישבת קר החנמ םדוק לכאי אלש רמואש םהמ שי כ " ל
ידדהא יפרטצמ אל אוה לישבת ללכב הז םגש ףאו . אהו " גהנמה תא תצק קידצהל בתכ ר זו " ןמז לכד ינא רמוא ל
של ןיוכמ אוהש " נה תנוכב ש " ל ] תינעתה ול קיזי אלש ונייהד [ כע לבא ודיב תושרה " ומצע עיבשי אלש םדא לכ הארי פ
ועס החנמה רחא לוכאל לכויש ידכ ושארב ויניע םכחהו יאדמ רתוי כע יארעו הסג הליכאכ אהי אלש תקספמה הד " ל
לישבת םע תפ לוכאל לכוי תקספמה הדועסבו מהב ךריבש ןויכ ידדהא יפרטצמ אלו " עצמאב החנמ ללפתה םגו ז :

www.swdaf.com 7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->