You are on page 1of 9

#1 ianvari 2008

griboedovis q. #12
℡ 995452
info@gepra.ge

“jepra” klientebs
dResaswaulebis sainteresod

jepra axal wels gatarebas sTavazobs

rebrendingiT Sexvdeba ãâ. 5

Tegeta motorsma
ISO 9001:2000 miiRo

ãâ. 8

ìïêëíìóäüïúòë öãóôò „öåðîï” ïõïä ùåäì ïõïäò ìïõòàï æï ïõïäò ìüîïüå- kavkasus onlaini 300
ãòòà õâæåþï. èëõæåþï öåðîïì öãóôøò øåèïâïäò êëèðïíòåþòì þîåíæòíãò æï ðîë-
æóáüåþòì îåæòçïòíòíãò ãïíõëîúòåäæï. ïéíòøíóäò ðîëúåìò êëèðïíòòì îåþîåí-
students daasaqmebs
æòíãòì øåèïæãåíåäò íïùòäòï æï êëèðïíòïàï öãóôòì ìüîïüåãòóäò ãïíâòàïîå-
þòì ïõïä èòèïîàóäåþåþì ïìïõïâì.

ãâ. 2
ãâ. 8

brendingis piar mxardaWeris “aibijis” saaxalwlo


korporatiuli RonisZieba
mizans pozitiuri ganwyobis ãâ. 8
formireba warmoadgens
Tbilisis piar skolam
studenturi konkursi
gamoacxada

ãâ. 7
„öåðîïì“ þîåíæòíãòì êëíìóäüïíüò ãòãï õïîåþïâï ãòïèþëþà, àó îïüëè èò-
èïîàïâåí êëèðïíòåþò áïîàóä àó óúõëóî ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòåþì ãïèëèúåèåäò
þîåíæòíãòìï æï îåþîåíæòíãòì ãïíõëîúòåäåþòìïàâòì

ãâ. 3-4
jepra axal wels rebrendingiT Sexvdeba
ìïêëíìóäüïúòë öãóôò „öåðîï” ïõïä ùåäì ïõïäò ìïõòàï ïèïìàïí, èòï÷íòï, îëè öåðîïè æîëóäïæ óðïìóõï þïçîòì ëî
æï ïõïäò ìüîïüåãòòà õâæåþï. èëõæåþï öåðîïì öãóôøò øåèï- ãïèëùâåâïì, êåîûëæ, êëèðäåáìóî ìïêëèóíòêïúòë èëèìïõóîå-
âïäò êëèðïíòåþòì þîåíæòíãò æï ðîëæóáüåþòì îåæòçïòíòíãò. þïìï æï èïéïä ðîëôåìòëíïäóî ìåîâòìçå èçïîæ èëàõëâíò-
ïéíòøíóäò ðîëúåìò êëèðïíòòì îåþîåíæòíãòì øåèïæãåíåäò íï- äåþòì êóàõòà.
ùòäòï æï êëèðïíòïàï öãóôòì ìüîïüåãòóäò ãïíâòàïîåþòì „îåþîåíæòíãò öåðîïøò þòçíåì-ðîëúåìåþòìï æï èïîàâòì
ïõïä èòèïîàóäåþåþì ïìïõïâì. ôòäëìëôòòì ãïîêâåóäò úâäòäåþåþòì øåæåãòï. þëäë
ùäåþøò èëèõæïîò øòæï úâäòäåþåþò êëèðïíòïì ìïøóïäå-
þïì ïûäåâì ìüîïüåãòóäïæ ïõïä èòèïîàóäåþåþçå ãïï-
êåàëì ïáúåíüò. êëèðïíòïøò øåòáèíåþï ìïèåàâïäñóîåë
ìïþÿë, îëèåäøòú ìïáïîàâåäëì ðòïî æï èïîêåüòíãòì
ìôåîëì ïéòïîåþóäò æï ïâüëîòüåüóäò ðòîëâíåþåþò
øåâäåí. ÷ïèëñïäòþæåþï ìðåúòïäóîò ìïêëèóíòêïúòë ðï-
êåüåþò ìïøóïäë æï èìõâòäò êëèðïíòåþòì èëèìïõóîåþò-
ìïàâòì, ãïûäòåîæåþï ðòïî æï èïîêåüòíãóäò ïóæòüòì
èòèïîàóäåþïú” — ïéíòøíïâì „öåðîïì” þîåíæ-èåíåöåîò
ãòãï õïîåþïâï.
2007 ùåäò öåðîïì ìüîïüåãòóä ãïíâòàïîåþïøò óèíòøâíå-
äëâïíåìò òñë. êëèðïíòïè èòòéë õïîòìõòì èïîàâòì ìåîàòôò-
êïüò ISO 9000:2001, ãïùåâîòïíæï úåíüîïäóîò æï ïéèëìïâäåà
åâîëðòì ðòïî êëèðïíòïàï áìåäøò, ðïîüíòëîóäò óîàòåîàë-
þåþò æïïèñïîï óêîïòíòì, åìüëíåàòì, ïçåîþïòöïíòìï æï ìëè-
õåàòì ðòïî êëèðïíòåþàïí.
öåðîïè àïâòì ðïîüíòëîåþàïí åîàïæ ÷ïèëïñïäòþï àþòäò-
ìòì ðòïî ìêëäï, îëèåäòú òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êë-
èóíòêïúòåþòì ìùïâäåþòì ðòëíåîò æï äòæåîò ãïõæï ìïáïîàâå-
äëøò. ãïçåà “24 ìïïààïí” åîàïæ ãïèëòúåèï ãïçåàò „îåïäó-
îò êïðòüïäò”.
„÷âåíàâòì ìïòíüåîåìë ãïõæï èåæòï-þòçíåìòì èòèïîàóäå-
þòì ãïíâòàïîåþïú. óêâå ùåäì âïðòîåþà îïèæåíòèå ðîë-
åáüòì æïùñåþïì æï èëèïâïäøò ìïãïçåàëì ãïîæï, òíüåî-
„÷âåí âòñïâòà, âïîà æï âòáíåþòà áïîàóäò ìïêëèóíòêï- íåü èåæòï-îåìóîìåþòì øåáèíïçåú ïáüòóîïæ âïðòîåþà èó-
úòë þïçîòì äòæåîåþò. öåðîïì, îëãëîú þòçíåìòì, ïìåâå øïëþïì. ìïîåêäïèë þïçïîçåú ãâòíæï èëâìòíöëà ÷âåíò ûï-
þîåíæòì ãïíâòàïîåþòì âåáüëîò æïìïâäåàòì ùïèñâïíò äåþò. ïáúåíüì âïêåàåþà ïäüåîíïüòóä ìïîåêäïèë ìïøó-
êëèðïíòåþòì ðïîïäåäóîòï. 2008 ùåäì ÷âåí êëîðëîïüò- ïäåþåþçå, îëèåäòú ìïáïîàâåäëìàâòì æï ìïèõîåà êïâ-
óä êäòåíüåþì ïîïåîà òíëâïúòïì øåâàïâïçåþà – åì òá- êïìòòìïàâòìïú ìòïõäå òáíåþï”, — ãïíïúõïæï “öåðîïì” æò-
íåþï èëèìïõóîåþòì ïõïäò ìüïíæïîüåþòì æïèêâòæîåþï, îåáüëîèï ìëìë ãïäóèïøâòäèï.
ïîï èõëäëæ ìïáïîàâåäëøò, ïîïèåæ èàåäì êïâêïìòòì îå- öåðîï 2002 ùåäì æïïîìæï æï ðòïî æï èïîêåüòíãóäò êë-
ãòëíøò” — ãïíïúõïæï „öåðîïì” ïéèïìîóäåþåäèï æòîåá- èóíòêïúòåþòì äòæåîò êëèðïíòïï ìïáïîàâåäëøò. öåðîïì ìïá-
üëîèï êïõï èïéîïûåè. èòïíëþï èëòúïâì ðòïîòì, èïîêåüòíãòì, òâåíà èåíåöèåíüòì, èå-
öåðîïì îåþîåíæòíãò èëòúïâæï êëèðïíòòì íïùòäëþîòâ îå- æòïìàïí óîàòåîàëþòì, þîåíæòíãòìï æï þòàòåäòì ìåîâòìåþì.
ðëçòúòëíòîåþïì, ìüîóáüóîòì úâäòäåþïì, êëèðïíòòì äëãë-
üòðòìï æï ðîëæóáüåþòì äëãëåþòì îåæòçïòíòíãì, ìïôòîèë æï
êëîðëîïüòóäò ìüïíæïîüåþòì øåèëéåþïì. îåþîåíæòíãòì ìïåî-
àë þòóöåüèï 70 ïàïì äïîì ãïæïïÿïîþï.
„àòàëåóä ððîëæóáüì,
îëæóáüì, àòàëåóä ìåîâòìì æï èëèìïõóîå-
þïì èóæèòâò êëíüîëäò ìÿòîæåþï. ñâåäï þîåíæ èåíåöåîì
àó êëèðïíòåþòì õåäèûéâïíåäì èóæïè „ðóäìçå óíæï åÿò-
îëà õåäò“, îïæãïí þîåíæò, àïíïèåæîëâå, êëíêóîåíüó-
äò æï ìùîïôïæ úâïäåþïæò þòçíåì ãïîåèëì ðòîëþåþøò,
òíïî÷óíåþæåì ìòúëúõäòìóíïîòïíëþïì æï ïèïâæîëóäïæ
âòàïîæåþëæåì. öåðîïì øåèàõâåâïøò, îåþîåíæòíãòì åì
ðîëúåìò, øåáèíòäèï ïóúòäåþäëþïèïú ãïíïðòîëþï” – ïé-
íòøíïâì êïõï èïéîïûå.

#1ianvari2008 2
brendingis piar mxardaWeris mizans pozitiuri ganwyobis
formireba warmoadgens
îïüëè èòèïîàïâåí êëèðïíòåþò
áïîàóä àó óúõëóî
ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòåþì

þîåíæòì ìõâïæïìõâï ãïíèïîüåþï ïîìåþëþì. àïâæïðòîâå-


äïæ þîåíæò ìêïíæòíïâòóî åíåþøò, óþîïäëæ, æïèéïì íòøíïâ-
æï, îëèäòàïú ïî÷åâæíåí àó âòì åêóàâíëæï ìïáëíåäò (cat-
tle). ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò üåîèòíòì èíòøâíåäëþïè ãïîêâåó-
äò åâëäóúòï ãïíòúïæï. èëãâòïíåþòà òì ðîëæóáúòòì èïîêò-
îåþòì ïéèíòøâíåäïæ òáúï.
èïîàïäòï, ïéíòøíóäò üåîèòíòì àïíïèåæîëâå ãïíèïî-
üåþòì èîïâïäò âåîìòï ïîìåþëþì, àóèúï þîåíæò - åì èï-
òíú òíôëîèïúòòì, ùïîèëæãåíåþòì, åèëúòåþòì ãïîêâåó-
äò åîàëþäòëþïï, îïú ãïíìïçéâîïâì èëèõèïîåþäòì æï-
èëêòæåþóäåþïì ðîëæóáüòìï, àó êëèðïíòòìïæèò.
„ëîãïíòçïúòòì ôóíáúòëíòîåþòìàâòì þîåíæòíãò æï îå- êëèðïíòï „öåðîïì” - þîåíæ èåíåöåîò ãòãï õïîåþïâï
þîåíæòíãò èíòøâíåäëâïíò ðîëúåìåþòï. çëãòåîà øåèàõâå-
âïøò þîåíæòíãò ïõïäò ëîãïíòçïúòòì æïôóûíåþòì, àó ïõï- øåèæåã òùñåþï þîåíæòì ðäïüôëîèòì æï èòìò ïüîòþóüåþòì
äò ðîëæóáüòì ãïèë÷åíòì ðïîïäåäóîò ðîëúåìòï. àóèúï, ôëîèòîåþï. ïéíòøíóäò ðîëúåìò èëòúïâì þîåíæòì èòìòòì, éò-
ïîìåþëþì øåèàõâåâåþò, îëæåìïú ëîãïíòçïúòï æãåþï îåþóäåþåþòì, õåæâòì, èòìò âòçóïäóîò, ïóæòë òæåíüòôòêï-
îåþîåíæòíãòì ïóúòäåþäëþòìï æï ïîìåþòàïæ ãïíìõâïâåþó- üëîåþòì, ãîïôòêóäò ìüïíæïîüåþòì, ìïîåêäïèë-ìïêëèóíòêï-
äò èïîêåüòíãóäò ïèëúïíåþòì ùòíïøå, îïú øåìïûäåþåäòï ãï- úòë êïèðïíòòì êëíúåðúòòì øåáèíïì. ïèòì øåèæåã õæåþï èòìò ùïî-
èëùâåóäò òñëì, îëãëîú êîòçòìòà, ïìåâå êëèðïíòòì çîæòà, æãåíï øòæï æï ãïîå ïóæòüëîòòìàâòì. ìùëîåæ ïè ðîëúåìøò
þïçïîçå èëèõæïîò úâäòäåþåþòà, ðëçòúòëíòîåþòì àó ìåã- òùñåþï ðòïî èõïîæïÿåîòì óçîóíâåäñëôï.
èåíüòì øåúâäòà. èëèõèïîåþåäì óðòîâåäåìïæ àâïäøò ïè — þëäë ðåîòëæøò ëîãïíòçïúòåþò ïéíòøíóäò ðîëúåìòì
ðîëúåìòì ãïîåãíóäò èõïîå, âòçóïäóîò ïüîòþóüåþòì óêåà ùïîèïîàâòìàâòì èòèïîàïâåí ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíò-
úâäòäåþï õâæåþï, îïú þîåíæòíãòì ðîëúåìòì èõëäëæ èúò- çïúòåþì, îïèæåíïæ åôåáüóîòï þîåíæòíãòì ðòïî-èõïîæïÿå-
îåæò íïùòäòï. þîåíæòíãò ãïíìïçéâîïâì ìïáëíäòì „øåôóà- îï?
âïìïú“. èòìò ìïõåäò, æòçïòíò, ìïìïáëíäë õïçòì êëíúåðúòï, — ëîãïíòçïúòåþèï ãïïúíëþòåîåì, îëè æéåì ïîìåþóäò êëí-
ðëçòúòëíòîåþï, ôïìò - ñëâåäòâå þîåíæòíãòì êëíúåðúòòæïí êóîåíúòòì æëíòì ãïàâïäòìùòíåþòà ÷ïèëñïäòþåþóäò þîåíæòì
ãïèëèæòíïîåëþì,” – ãïíèïîüïâì êëèðïíòï „öåðîïì” - þîåíæ ôäëþï ïóúòäåþåäòï. øåìïþïèòìïæ, òìòíò óêâå èòèïîàïâåí áïî-
èåíåöåîò ãòãï õïîåþïâï. àóä, àó óúõëóî ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòåþì. þîåíæòí-
— ìïáïîàâåäëøò åì ðîëúåìåþò îëãëî ùïîòèïîàåþï? ãòì ðîëúåìøò, þóíåþîòâòï, ìïìóîâåäòï ãïîåøå ìïêëíìóäüï-
— ìïáïîàâåäëøò ïè ðîëúåìåþì æïèïüåþòà êòæåâ åîàò àï- úòë ëîãïíòçïúòòì æïõèïîåþï. îïæãïí, õøòî øåèàõâåâïøò, ëî-
âòìåþóîåþï ïõïìòìàåþà: ïá èëéâïùå êëèðïíòåþòì æòæ íïùòäì ãïíòçïúòòì øòæï ìüîóáüóîåþòì ùïîèëèïæãåíäåþòì ùòíïøå
ìïáèòïíëþòì ìïùñòì åüïðçå þîåíæïæ ÷ïèëñïäòþåþïçå ïî óç- æãåþï, îëãëîú ëþòåáüóîò, ïìåâå ìóþòåáüóîò ðîëþäåèåþò.
îóíòï. ãïîæï ïèòìï, åì úíåþïú óèîïâäåìëþòìàâòì ïî ñëôò- åîàòì èõîòâ, èïààâòì, îëãëîú ëîãïíòçïúòòì íïùòäòìàâòì
äï íïúíëþò. øåæåãòú êïíëíçëèòåîòï, åîàòì èõîòâ, ïîìåþëþì ìïêèïëæ îàóäòï ïîìåþóäò èæãëèïîåëþòì èòóêåîûëåþäïæ
þîåíæòì ìðëíüïíóîïæ ÷ïèëñïäòþåþóäò úïäêåóäò åäåèåí- ïõìíï æï øåôïìåþï, èåëîåì èõîòâ, ÷íæåþï ðîëþäåèï, îëæåìïú
üåþò, èåëîåì èõîòâ, êò ïîïàïíèòèæåâîóäò èïîêåüòíãóäò ðë- òìòíò òûóäåþóäíò ïîòïí ïíãïîòøò ãïóùòëí, èïéïäò îïíãòì èå-
äòüòêï æï ïîïøåìïþïèòìò ìïêëèóíòêïúòë ïáüòâëþåþò.. íåöèåíüòì øåõåæóäåþåþì, îïú øåìïûäëï èúæïîò ïéèë÷íæåì.
— îïì èëòúïâì çëãïæïæ þîåíæòíãòì ðîëúåìò? æéåì, õøòî øåèàõâåâïøò, êëèðïíòì þîåíæòíãò êëíìóäüïí-
— þîåíæòíãòì ðîëúåìò øåìïûäåþåäòï ìïè èòèïîàóäåþïæ üåþòì æï êëèðïíòòì ùïîèëèïæãåíäåþòì åîàëþäòâò ûï-
æïòñëì: êâäåâòàò æï ïíïäòüòêóîò êîåïüòóäò ìôåîë, øòæï äòìõèåâòà õëîúòåäæåþï. þîåíæòì ôëîèòîåþòìïì èíòøâ-
êëèóíòêïúòï, ãïîå êëèóíòêïúòï. êâäåâòàò æï ïíïäòüòêóîò íåäëâïíòï ëîò ôïáüëîò, êåîûëæ, àó îïèæåíïæ èòìéåþò
ìïáèòïíëþï èëòúïâì àâòìëþîòâò æï îïëæåíëþîòâò êâäåâå- òáíåþï òì èëèõèïîåþäòìàâòì æï àïâïæ êëèðïíòòìàâòì.
þòì ìåîòïì, ïãîåàâå ëîãïíòçïúòòì èòçíåþòìï æï
ïèëúïíåþòì øåìïùïâäïì, ïìåâå, òá ïîìåþóäò
êëîðëîïüòóäò êóäüóîòì, êëíêóîåíüóäò
ãïîåèëì ïíïäòçì. øåæåãåþòì ïíïäòçòì
gagrZeleba gv. 4

3 ianvari
2008 #1
brendingis piar mxardaWeris mizans
pozitiuri ganwyobis formireba
warmoadgens

þîåíæòíãòì ðòïî èõïîæïÿåîòì èòçïíì ùïîèëïæãåíì þîåí- ãïîêâåóä åüïðïèæå åì ìïêèïîòìò ïéèë÷íæï. àóèúï æòíïèòó-
æòì ãïúíëþï æï èòì èòèïîà ðëçòüòóîò ãïíùñëþòì ôëîèòîå- îïæ çîæïæò ëîãïíòçïúòòìàâòì, ìïæïú èêâåàîïæ òçîæåþï
þï. êïèðïíòòì ìïèòçíå öãóôåþì óðòîâåäåìïæ ùïîèëïæãåíì ðë- êäòåíüåþòì, àïíïèøîëèäåþòì, ôòäòïäåþòì îïëæåíëþï, ÷ïèë-
üåíúòóîò èëèõèïîåþåäò, øòæï ïóæòüëîòï (àïíïèøîëèäåþò ñïäòþåþóäò þîåíæòì ïîìåþëþï ïóúòäåþåäò ãïõæï.
æï ïáúòëíåîåþò) æï èåæòï. þîåíæòíãòì ïóúòäåþäëþïì èëèõèïîåþåäàï îïëæåíëþòì
— þîåíæòíãòì ðîëúåìøò îï îëäì àïèïøëþåí ëîãïíòçï- ãïçîæïú ãïíìïçéâîïâì, ìïúïäë þïçïîçå ãïìâäòìïì èëèõèï-
úòòì àïíïèøîëèäåþò? îåþåäì èêïôòëæ óíæï ãïíóèïîüë, îïì ìàïâïçëþ æï îï óðò-
— ûïäçåæ èíòøâíåäëâïíòï ëîãïíòçïúòòì àïíïèøîëèäåþ- îïüåìëþòà ìïîãåþäëþ.
èï ãïòúíëí æï èòòéëí þîåíæò. àòàëåóäò èïàãïíò þîåí- „þïçòìþïíêòì” ìïáèòïíëþòì êâäåâòì åüïðçå ãïèëòêâåàï òì
æòì êëèóíòêïüëîïæ óíæï òáúåì. þîåíæòì øåìïþïèòìò óí- ûòîòàïæò èïõïìòïàåþäåþò, îïìïú èòìò þîåíæò óíæï æïñîæ-
æï òñëì ëîãïíòçïúòòì éòîåþóäåþåþò, ìïáèòïíëþòì ìüò- íëþëæï. åì òñë ìïìïîãåþäë þïíêòì êëíúåôúòï. þïíêò êäòåí-
äòì, áúåâòì íëîèåþò. üåþì èïààâòì èïáìòèïäóîò ìïîãåþäòì èëèüïí æï ëðüòèïäóî
ìïùñòì åüïðçå þîåíæòì ôëîèòîåþòìïì üëð-èåíåöèåíüòì ìïþïíêë ðîëæóáüåþì ìàïâïçëþì.
øåõåæóäåþòì ãïàâïäòìùòíåþï ïóúòäåþåäòï. þîåíæò âåî èë- þîåíæòì ûòîòàïæò èïõïìòïàåþäåþòì ãïíìïçéâîïìàïí åî-
òðëâåþì ãïîå ïóæòüëîòòì ïéòïîåþïì, àó òì, ðòîâåä îòãøò, àïæ èëõæï îå-æòçïòíòíãòú. ëîãïíòçïúòïøò ãîïôòêóäò ìüïí-
àïâïæ ëîãïíòçïúòïøò ïî òáíåþï ãïàïâòìåþóäò. æïîüåþò ïî ïîìåþëþæï, îïú æëêóèåíüåþòì, ìïîåêäïèë-ðë-
þîåíæòì ôëîèòîåþòì øåèæåã ãïîå ïóæòüëîòïçå èòèïîàó- äòãîïôòóäò èïìïäòì øåáèíòìïì ãïîêâåóä ðîëþäåèåþì áèíò-
äò ñâåäï ìïõòì ìïêëèóíòêïúòë ïáüòâëþï (ìïîåêäïèë êïèðï- æï.
íòï, èåæòï êïèðïíòï, òâåíàåþò, ðîëèë éëíòìûòåþåþò) èïìàïí øå- øåòáèíï „þîåíæþóáò“, îëèäòàïú ãïíòìïçéâîï ïõïäò äë-
ìïþïèòìëþïøò óíæï òñëì. ïèòüëèïú ïîòì, îëè åîàòïíïæ õëî- ãëì, êëîðëîïüòóäò ôåîåþòì, øòæï æëêóèåíüïúòòì æï
úòåäåæåþï þîåíæ ìïêëèóíòêïúòë êïèðïíòòì æïãåãèâï, ìõâï- ìïîåêäïèë èïìïäåþòì èïêåüåþòì ãïèëñåíåþòì ùåìåþò.
æïìõâï ìïõòì êëèóíòêïúòòì ìòíáîëíòçïúòï, øòíïïîìëþîòâò õëäë åãîåàùëæåþóäò „þîåí÷þóáòà“ ãïíòìïçéâîï ôòäò-
èõïîòì àïíõâåæîòì óçîóíâåäñëôï. ïäåþòì ãïôëîèåþòì ùåìåþò, ÷ïèëñïäòþæï ëîãïíòçïúòòì
— èïãïäòàïæ, „öåðîïì”àïíïèøîëèäëþï „þïçòìþïíêàïí”... „æîåì-êëæò“.
îï ðîëúåìåþòì ãïâäï èëãòõæïà åîàëþäòâïæ? ïíïäòüòêóîò ìïáèòïíëþòì æïìîóäåþòì øåèæåã, ðòîâåäò
— åîàòì èõîòâ, „þïçòìþïíêì“ ïî ¸áëíæï þîåíæòíãòì èêïôò- éëíòìûòåþï ìùëîåæ, þîåíæòì àïíïèøîëèäåþòìàâòì ùïîæãå-
ëæ ãïèëêâåàòäò, ôëîèïäòçåþóäò êëíúåðúòï, èåëîåì èõîòâ, íï òñë, éëíòìûòåþï øïîøïí, òâäòìøò, ãóæïóîøò ãïòèïîàï. øåè-
êò èïì ãïï÷íæï ìðëíüïíóîïæ, àïâòìàïâïæ ÷ïèëñïäòþåþóäò æãëè åüïðçå êò, ùåìòìïèåþî, ìïîåêäïèë æï èåæòï-êïèðïíòòì
êëîðëîïüòóäò êóäüóîï, ðîòíúòðåþò, êëíúåðüóïäóîò õåæ- æïãåãèâï ãïíõëîúòåäæï.
âï, îïú ãïíìïçéâîïâæï êäòåíüåþòìï æï ðïîüíòëîåþòìæèò
èòæãëèåþìï æï øòæï óîàòåîàëþåþì. þïíêòì ãïíâòàïîåþòì

#1ianvari2008 4
“jepra” klientebs
dResaswaulebis sainteresod
gatarebas sTavazobs
„öåðîï“ áïîàóä þïçïîçå ïõïäò þîåíæòà ãïèëæòì:
„ôïîàò ðîëèëóüåîò“ êëîðëîïüòóäò êäòåíüåþòì
ùâåóäåþåþòì, æéåìïìùïóäåþòìï æï ùïèïõïäòìåþåäò
ãïàïèïøåþåþòì èëùñëþïçå òáíåþï ëîòåíüòîåþóäò.
êëèðïíòïøò êëîðëîïüòóäò ìóäòì,
àïíïèøîëèäåþòì èëüòâïúòòìï àó ïèïéäåþóäò
ãïíùñëþòì øåìïáèíåäïæ øòæï êëîðëîïüòóäò
ùïèïõïäòìåþåäò éëíòìûòåþåþòì èëùñëþï èíòøâíåäëâïí
îëäì àïèïøëþì. åì øåòûäåþï òñëì ìïïõïäùäë
éëíòìûòåþï, òóþòäå, êëîðëîïüòóäò þïíêåüåþò æï
ìõâï éëíòìûòåþåþò.
ëîãïíòçïúòòì àïíïèøîëèäåþì øëîòì ïõäë æï
èåãëþîóäò óîàòåîàëþòì ÷ïèëñïäòþåþï, èïàò
ãóíæóîò èóøïëþï æï øòæï êëèóíòêïúòòì ãïóèöëþåìåþï
íåþòìèòåîò êëèðïíòòì åîà-åîàò ïóúòäåþåäò ðòîëþïï.
„ìùëîåæ ïè èòçíòà „ôïîàò ðîëèëóüåîò”
êëîðëîïüòóä êäòåíüåþì æïèïüåþòà ìàïâïçëþì èïîòêï ìïîýâåäïûå - òâåíà-èåíåöåîò
ãóíæóîò éëíòìûòåþòì – àòèþòäæòíãòì ëîãïíòçåþïì,
îïú ãóäòìõèëþì àïíïèøîëèäåþòì ïáüòóî ÷ïîàâïì èëàõëâíòì õïîòìõòïíïæ æïêèïñëôòäåþïì âåî ïõåîõåþåí.
ãóíæóî èóøïëþïøò. ìõâïæïìõâï ìïâïîöòøëåþòì ÷âåí óþîïäëæ èëàõëâíïì øåìïþïèòìò èòùëæåþòà
øåìîóäåþòì àó ùïèïõïäòìåþåä-ãïìïîàëþò àïèïøåþòì âóðïìóõåà. „ôïîàò ðîëèëóüåîò“ êëîðëîïüòóä
ìïôóûâåäçå. ïèïâå æîëì, ÷âåíò êëèðïíòï êäòåíüåþì êäòåíüåþì ÷âåóäåþîòâò òâåíàåþòìãïí ãïíìõâïâåþóä
éëíòìûòåþòì ìîóä èåíåöèåíüì ìàïâïçëþì, ìåîâòìåþì ìàïâïçëþì. øëþï-ïõïä ùåäì æï ìõâï
éëíòìûòåþòì ìîóäò êëíúåôúòòì ÷ïèëñïäòþåþòæïí èòìò æéåìïìùïóäåþì ÷âåíò êäòåíüåþò ìõâåþòìãïí
ãïíõëîúòåäåþòì ÷ïàâäòà. èïà øëîòì, îåìüëîíòì, ãïíìõâïâåþóäïæ æï óïéîåìïæ ìïòíüåîåìëæ ïüïîåþåí,
ìïìüóèîëì æïöïâíï, þòóöåüòì øåæãåíï æï ïìå øåèæåã,” îïú „ôïîàò ðîëèëóüåîòì” ûòîòàïæò èòçïíòúïï“, -
— ïéíòøíïâì „öåðîïì” êëíìóäüïíüò èïîòêï èòï÷íòïà „öåðîïøò”.
ìïîöâåäïûå.
„ïõïäò þîåíæòì øåáèíï îïèæåíòèå èòçåçòà òñë
ãïèëùâåóäò. ðòîâåä îòãøò, åì íïþòöò þïçïîçå
ïîìåþóäèï ìòüóïúòïè ãïæïãâïæãèåâòíï. ìåãèåíüò
ïþìëäóüóîïæ àïâòìóôïäòï æï îëãëîú ðòïî æï òâåíà
~ öåðîïìàâòì êëîðëîïüòóäò
æéåìïìùïóäåþòì ëîãïíòçåþòì

`
èåíåöèåíüòì þïçîòì äòæåîò êëèðïíòòìïàâòì,
„öåðîïìàâòì“, åì ìåãèåíüò ìïòíüåîåìë ïéèë÷íæï.
úïäêåóäò öãóôåþò àó òíæòâòæóïäóîò ðòîåþò þïçîòì
ìåãèåíüò ìïòíüåîåìë ïéèë÷íæï

5 ianvari
2008 #1
gau – Tbilisis piar skolaSi
swavla daiwyo ôëîèòîåþïì ðïòîòì æï èïîêåüòíãóäò êëèóíòêï-
ãïó- àþòäòìòì ðòïî ìêëäïè èìèåíåäàï ïõïäò íïêïæò èòò-
éë. 25 æï 26 òïíâïîì ðòïî ìêëäïøò ìùïâäï ëîèï öãóôèï æï- úòåþòì ìôåîëì èíòøâíåäëâïíò ìòïõäååþòìï æï ìï-
òùñë. ùòíï êóîìåþòìãïí ãïíìõâïâåþòà ìùïâäòì õïíãîûäëâëþï òíüåîåìë áåòìåþòì øåìïõåþ. ïèïìàïí, åì ïî òáíåþï
ãïçîæï æï13 êâòîòà ãïíòìïçéâîï, îïú èìèåíåäåþì ìïøóïäå- úïäèõîòâò ðîëúåìò. øåìïþïèòìïæ èïàïú åáíåþïà
þïì èòìúåèì óôîë éîèïæ øåòìùïâäëì òíüåãîòîåþóäò æï èïî- ìïøóïäåþï ìïêóàïîò èëìïçîåþåþò àó ãïèëúæòäå-
êåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþò. þï ïèï àó òè ìïêòàõòì øåìïõåþ ãïãâòçòïîëí ÷âåí æï
êäóþòì ñâåäï ùåâîì.
ïæïèòïíòì ìïáèòïíëþòì íåþòìèòåî ìôåîëì ìÿòîæåþï
„ðòïî êäóþò“ ñâåäï ãïíâòàïîåþï æîëìàïí åîàïæ, èïà øëîòì ðòïîìïú. åì
êóîìæïèàïâîåþóäì ãïïåîàòïíåþì èòìòï ìùëîåæ ðòïî ìêëäòì êäóþèï æï èòìèï ãïèëúæòäèï
ùåâîåþèï óíæï òêòìîëí” — èòï÷íòï „öåðîïì” üîåíòíã-
ðîëãîïèåþòì êëëîæòíïüëîì åäåíå ëáîëèÿåæäòøâòäì.
„ðòïî ìêëäòì êóîìæïèàïâîåþóäåþàïí óîàòåîàëþï àþòäòìòì ðòïî ìêëäï
èõëäëæ æòðäëèòì ïéåþòà ïî ìîóäæåþï. èïààâòì øåâáèå- 2007 ùäòì æïìïùñòìøò êëèðï-
íòà àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì êäóþò, ìïæïú ãïåîàòïíåþòì ìï- íòï „öåðîïì”, áïîàóä-ïèå-
øóïäåþï ñâåäï ìüóæåíüìï æï êóîìæïèàïâîåþóäì åáíåþï. îòêóäò óíòâåîìòüåüòìï æï
ìïòíüåîåìë øåõâåæîåþò, ìåèòíïîò æï îïú óèàïâîåìòï òí- èïòï ûòîêâåäòøâòäòì èòåî
ôëîèïúòòì óîàòåîàãïúâäï - åì òáíåþï ìêëäòì êäóþòì ûò- æïôóûíæï. ìêëäòì èìèåíåä-
îòàïæò æïíòøíóäåþï. ìõâïæïìõâï òíìüîóèåíüåþòì ãïèëñå- àï ðòîâåäò èòéåþï 2007 ùäòì
íåþòà, ÷âåí ïóúòäåþäïæ èëâïõæåíà êäóþòì ùåâîåþòì òí- èïîüøò ãïèëúõïææï.

„öåðîïì” üîåíòíã-ðîëãîïèåþòì
êëëîæòíïüëîò åäåíå
ëáîëèÿåæäòøâòäò

#1ianvari2008 6
Tbilisis piar skolam studenturi
konkursi gamoacxada
„öåðîï” ìëúòïäóîò ðïìóõòèãåþäëþòì ðîëåáüåþòì ãïíõëîúòåäåþïì òùñåþì
àþòäòìòì ðòïî ìêëäïè ìüóæåíüóîò êëíêóîìò ãïèëïúõïæï. êëíêóîìøò ãïèïîöâåþóäò êò òíüåãîòîåþóäò èïîêå-
üòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì òïíâîòì ìïìùïâäë êóîìåþì óôïìëæ ãïòâäòì. åì òáíåþï ìïèàâòïíò òíüåíìòóîò ìùïâäåþòì êóîìò,
îëèäòú èëòúïâì àïíïèåæîëâå èïîêåüòíãóä êëèóíòêïúòåþì æï îëèäòì êóîìæïèàïâîåþóäåþì øåìùåâåà óíïîò ùïî-
èïüåþòà ãïïãîûåäëí ìïáèòïíëþï íåþòìèòåî ëîãïíòçïúòïøò ðòïî ìðåúòïäòìüòìï æï èåíåöåîòì àïíïèæåþëþïçå.
îïú øååõåþï êëíêóîìïíüåþòìàâòì ìïêëíêóîìë æïâïäåþïì, åì ïîòì ìïáïîàâåäëøò òíüåîíåü ìôåîëì ãïíâòàïîå-
þòì ðòïî ìüîïüåãòï.
„ïõïäãïçîæåþøò ìïêèïëæ ðëðóäïîóäòï òíüåîíåü ìôåîë, øåìïþïèòìïæ èïààâòì úíëþòäòï áïîàóä òíüåîíåü
þïçïîçå èëáèåæò òíüåîíåü ðîëâïòæåîåþò, èïàò ìïáèòïíëþï, ìòïõäååþò, èòçíåþò, èëèìïõóîåþòì õïîòìõò, ðîëþ-
äåèåþò... ÷âåíàâòì ìïòíüåîåìëï èïàò òæååþò, èëìïçîåþåþò, ðîëþäåèòì ãïæïÿîòì ãçåþò ïéíòøíóä ìôåîëøò.
èïîàïäòï, êëíêóîìïíüåþòìãïí ïî âåäòà ìîóäôïìëâïí æï ÷ïèëñïäòþåþóä ìüîïüåãòïì, àóèúï ÷âåíàâòì ìïê-
èïëæ ìïòíüåîåìë æï èíòøâíåäëâïíòï èïàò õåæâï ïéíòøíóäàïí æïêïâøòîåþòà. êëíêóîìòì ûòîòàïæò ðòîëþïï,
êëíêóîìïíüò òñëì ìüóæåíüò æï ïòíüåîåìåþæåì ðòïîòì ìôåîë. ìïðîëåáüë ùòíïæïæåþåþòì èòéåþòì þëäë âï-
æïï 21 æåêåèþåîò. îïú øååõåþï øåèæãëè ðîëúåæóîïì, êëíêóîìïíüåþòì íïøîëèåþì ðòïî ìêëäòì êóîìæïèàïâ-
îåþóäåþò øåïôïìåþåí æï ãïèëïâäåíåí ãïèïîöâåþóäì. 2008 ùåäì êò æïãåãèòäòï ïíïäëãòóîò üòðòì êëíêóîìò
ýóîíïäòìüåþòìàâòìï æï ìüóæåíüóîò ëîãïíòçïúòåþòìàâòì” — ãïíèïîüïâì ðòïî ìêëäòì ìïìùïâäë êóîìåþòì
êëëîæòíïüëîò åäåíå ëáîëèÿåæäòøâòäò.

7 ianvari
2008 #1
Tegeta motorsma
ISO 9001:2000 miiRo
êëèðïíòï “àåãåüï èëüëîìì“ æï èòì øâòäëþòä êëè-
ðïíòïì øðì “àåãåüï àîïá & þïìì“ èìëôäòëøò ïéòïîåþó-
äò õïîòìõòì èåíåöèåíüòì ìåîüòôòêïüò IøO 9001:2000 èò-
åíòÿï. ìåîüòôòêïüòì ãïæïúåèòì úåîåèëíòïäò 2007 ùäòì
19 æåêåèþåîì ãïòèïîàï.

kavkasus onlaini 300 students


daasaqmebs
20 æåêåèþåîì ãïòèïîàï êïâêïìóì ëíäïòíòì, ìïáïîà-
âåäëì üåáíòêóîò óíòâåîìòüåüòìï æï àþòäòìòì ìïõåä-
èùòôë óíòâåîìòüåüòì åîàëþäòâò ðîëåáüòì – ìüóæåí-
üåþòì æïìïáèåþòì ðîëãîïèòì ðîåçåíüïúòï. ìïùñòì åüïð-
çå êïâêïìóì ëíäïòíøò 300 ìüóæåíüò æïìïáèæåþï.

jepra global kompaqtis wevri


gaxda
êëèðïíòï öåðîï ãïåîàòï-
íåþóäò åîåþòì ëîãïíòçïúò-
òì ãäëþïä êëèðïáüòì ùåâîò
ãïõæï, îïú êëèðïíòïì æïèï-
üåþòà ïâïäæåþóäåþì ñâåäï æïòíüåîåìåþóä èõïîåì ùïîóæ-
ãòíëì ñëâåäùäòóîò ïíãïîòøò òè ðîëãîåìòì øåìïõåþ, îëèåä-
ìïú èïí èòïéùòï ãäëþïäóîò øåàïíõèåþòì 10 ûòîòàïæò ðîòí-
úòðòì ãïíõëîúòåäåþòì ìôåîëøò.

“aibijis” saaxalwlo
korporatiuli RonisZieba
7 òïíâïîì, “òþåîòï þòçíåì öãó-
ôòì“ êëîðëîïüòóäò ìïïõïäùäë
ùâåóäåþï ãïòèïîàï. éëíòìûòåþïøò
èëíïùòäåëþï èòòéåì êëèðïíòòì ìïèïìïèæå àïíïèøîëèåäèï, èïà
ëöïõòì ùåâîåþèï, êëèðïíòòì ðïîüíòëîåþèï æï èåãëþîåþèï.
ùâåóäåþïçå, îëèåäìïú íòêï áïâàïîïûå óûéâåþëæï, ãïòèïî-
àï àïíïèøîëèåäàï æïöòäæëåþåþò ìõâïæïìõâï íëèòíïúòåþøò,
ôïîóäò êïèåîòì ÷âåíåþï, êïîïëêå æï èîïâïäò ìõâï êëíêóîìò.

#1ianvari
2008 8
9 ianvari
2008 #1