You are on page 1of 7

#12 ivnisi 2009

griboedovis q. #12
℡ 995452
info@gepra.ge

jepras TanamSromeli
oTar qiria: dRes
momxmarebeli arsebobazea
orientebuli da ara

‘’sabas’’ gamarjvebulia ganviTarebaze


ãâ. 2-3

socialuri momsaxurebis
saagentos Sexvedra
qobuleTSi gaimarTa
ãâ. 4

iusticiis saministros
sakomunikacio strategias
jepras eqspertebi
daamuSaveben
ãâ. 7
ãâ. 6

media turi qobuleTSi


kavkasiis media skolis
studentebi jepraSi gaivlian
staJirebas
ãâ. 7
ãïèëèúåèåäò

ãâ. 5
oTar qiria: dRes momxmarebeli arsebobazea
orientebuli da ara ganviTarebaze
„ðïìòóîëþï ìóäïú ïî ïîòì óïîñëôòàò ôïáüëîò, æéåì àó âòíèåì ôóäò
ìïõäøò ïáâì ãïæïíïõóäò, íòøíïâì îëè òì õâïäòìàâòì åèçïæåþï“

ãïæïúåèï 4P êëèðïíòï öåðîïìï æï ãïó àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì åîàëþäòâò îïæòë


ðîëåáüòï, îëèåäòú àïíïèåæîëâå áïîàóä æï óúõëóî þòçíåì-ìïèñïîëøò èòè-
æòíïîå ìòïõäååþìï æï úâäòäåþåþì åõåþï . ãïæïúåèï 13 èïòìòæïí ñëâåä ëàõøï-
þïàì îïæòë êëèåîìïíüòì åàåîòà ãïæòì æï èòì èòçïíì ðòïîòì, èïîêåüòíãòì, êëè-
ðïíòåþòì îåþîåíæòíãòì, ïõïäò ðîëæóáüåþòì, èòèæòíïîå òâåíàåþòìï æï þòçíåìøò
ïîìåþóäò ðîëþäèåþòì èòèëõòäâï ùïîèëïæãåíì. ãïæïúåèòì ìïèòçíå ìåãèåíüì êò
þòçíåìòà æïêïâåþóäò ïæïèòïíåþò, þòçíåìòì ùïèëùñåþòì èìóîâåäåþò æï ïéíòøíó-
äò ìôåîëàò æïòíüåîåìåþóäò ïæïèòïíåþò ùïîèëïæãåíåí.
îï ãïâäåíï òáëíòï èìëôäòëøò øåáíòäèï åêëíëèòêóîèï êîòçòìèï èëèõèïîåþäòì
èìëôäèõåæâåäëþòì ÷ïèëñïäòþåþïçå, îëãëîò ãïõæï èïàò áúåâï, îï ãïíìõâïâå-
þïï áïîàâåä æï óúõëåä èëèõèïîåþåäì øëîòì, ïè æï ìõâï ìïêòàõåþçå ãâåìïóþîå-
þï üåäåêëèðïíòï ?óìàïâò 2–òì ãïæïúåèï æòäï èøâòæëþòìï ìïáïîàâåäëì ðîå-
ìòì èòèëèõòäâåäò, ýóîíïäòìüò ËÀÏÎ ÁÒÎÒÏ.

- þïüëíë ëàïî, îï ãïíïðòîëþåþì æéåì èëèõèïîåþäòì áúå- - ¸ïîâïîæòì þòçíåì-ìêëäòì ðîëôåìëîåþò öëí êóåä÷ò æï
âòì ôïáüëîì, îëãëîò òñë èòìò ìåãèåíüïúòï êîòçòìïèæå, æï îï êåüåîòí öëíìò îåúåìòòì æîëì êäòåíüì 4 êïüåãëîòïæ ñëôåí,
úâäòäåþåþò èëõæï êîòçòìòì øåèæåã? ãï÷åîåþóäåþò, îëèäåþòú êâåúåí ñâåäï ìïõòì õïîöåþì, èëèàèå-
- èìëôäòë åêëíëèòêóîò êîòçòìòì æïùñåþïèæå, èëèõèïîåþäòì íåþò,îëèäåþòú óôîë ïî÷åâòà çëãïâåí ôóäì, óçîóíâåäñëôò-
áúåâòì ôïáüëîò áâåñïíïøò øåáèíòäò åêëíëèòêóîò èæãëèïîåëþòì äåþò, îëèäåþòú ãïíïãîûëþåí ñòæâïì, àóèúï íïêäåþïæ àâïäøò-
ïæåêâïüóîò òñë. êåîûëæ, ñâåäïçå èæòæîåþò ïíó òíëâïüëîåþò ìïúåèïæ, æï óæïîæåäåþò,îëèåäàï ìïèëèõèïîåþäë áúåâï ûòîò-
òíâåìüòúòåþòà òñâíåí æïêïâåþóäò, ìïêóàïî úõëâîåþïøò êò øå¸- àïæïæ ïî øåúâäòäï. æïñëôòì åì ðîòíúòðò áïîàâåä èëèõèïîå-
áëæïíà íåþòìèòåîò ïõïäò àó ûâåäò, îëèåäòú õïçì ãïóìâïèæï èïà þåäçå àó ïòìïõåþï æï ÷âåíàïí èëèõèïîåþäòì îëèåäò êïüåãë-
ãïíìïêóàîåþóäëþïìï æï ðòîâåäëþïì. ñâåäïçå éïîòþåþò êò, üîï- îòï ìÿïîþëþì?
æòúòóäïæ, èõëäëæ ïîìåþëþòìàâòì òþîûëæíåí. èïãîïè, èïà øë- - ÷âåíàïí ñâåäïôåîò òæåíüóîòï èìëôäòëøò èòèæòíïîå ðîë-
îòì èñëôò 6 êïüåãëîòï êò, ÷âåóäåþòìïèåþî, ïí èïéäòìêåí ìùîïô- úåìåþòìï, èïãîïè èïìøüïþåþòï ìõâï. óôîë îëè æïâêëíêîåüæåà.
âïì úæòäëþæï, ïí øåáèíòäò èæãëèïîåëþòæïí ãïèëèæòíïîå äëòï- ïâòéëà þîåíæò, èïãïäòàïæ ¸åîèåìò, îëèåäòú ïùïîèëåþì óèïé-
äóîïæ òáúåëæï. èëèõèïîåþäòì áúåâòì åì ëîò ôïáüëîò, èìëô- äåìò õïîòìõòì üñïâì, ïþîåøóèì æï ïìå øåèæåã. òì, ìõâïàï øëîòì,
äòë åêëíëèòêóîò êîòçòìòì, æï ÷âåíì áâåñïíïøò êò, ãïíìïêóàîå- åîàïæåîàò þîåíæòï èàåä èìëôäòëøò, îëèåäìïú îåúåìòòì æîëì
þòà ïãâòìüëì úíëþòäò èëâäåíåþòì øåèæåã ìïêèïëæ øåòúâïäï. þîåíæ âïäòó ïíó þîåíæòì äòêâòæóîëþï èëåèïüï.
èìëôäòëøò åêëíëèòêóîò êîòçòìòì øåèæåã àòàáèòì ñâåäï ìïåîàëæ, ôóôóíåþòì èùïîèëåþåäàï èëèõèïîåþäòì ìåãèåíüï-
ìåãèåíüøò, ãïîæï áâåæï ôåíòìï, èëõæï îïæòêïäóîò úâäòäåþï. úòï ïìåàòï: ïîìåþëþì õïäõò, îëèåäòú óêâåàïâì æï àâåëþòà
êåîûëæ, òíëâïüëîåþòì æòæò íïùòäò, îï àáèï óíæï, òìåâ èòäòïî- åäëæåþï åîàåóä íòèóøåþì. ìïóþïîòï íïõåâïîèòäòëíòì éòîåþó-
æåîò ïí èòäòëíåîòï, èïãîïè æåðîåìòïè îïèæåíòèå èòäòïîæåîò èò- äåþòì ÷ïíàïçå. ïìåâå õïäõò, îëèåäòú èóæèòâïæ ñòæóäëþì òèïì,
òñâïíï îåúåìòïèæå. ìïæéïú øóïøò èñëôò ôåíï, îëèåäòú ùäåþòì îïú æïõäçåï ãïèëôåíòäò æï èåìïèå, õïäõò, îëèåäòú ôóäì ïã-
ãïíèïâäëþïøò,úæòäëþæï ìïêóàïîò àïâò, àóíæïú åîàò æåüïäòà, îëâåþì òèòìàâòì, îëè úõëâîåþïøò åîàõåä èïòíú ¸áëíæåì åì ðîë-
ìõâåþòâòà çåæï ôåíïøò æïåôòáìòîåþòíï, ÷ïèëáâåòæï, öòþåì õåäò æóáüò. îï èëõæï îåúåìòòì æîëì? ðòîâåäì òìåâ ïáâì ôóäò æï øå-
èëóÿòîï æï ôóôóíåþï æîëåþòà õâïäòìàâòì ãïæïæë. àòàáèòì óûäòï ûâòîïæéòîåþóäò üñïâò øåòûòíëì. èåëîå êïüåãëîòï ãïòõ-
ñâåäï, îëèåäòú øóï êïüåãëîòïøò òñë, æéåì åîàòïí ìëúòóèøò äò÷ï ëîïæ - åîàò, îëèåäòú ïãîûåäåþì èëçëèòäïæ úõëâîåþïì
èëåáúï. æï èåëîå, îëèåäòú òúæòì æï èëòõèïîì ïîìåþóä íòâàåþì òè æîëè-
îïú øååõåþï ìïáïîàâåäëì, õøòîïæ èìèåíòï, îëè ïãâòìüëì æå, âòæîå ïî æïþîóíæåþï ûâåä ôòíïíìóî ðëçïøò. õëäë èåìïèå
ëèòì ìòèûòèåè èìëôäòë åêëíëèòêóîò êîòçòìòì èëìïäëæíåäò êïüåãëîòï èàäòïíïæ æïòêïîãï. ¸åîèåìòì øåèàõâåâïøò ìïáèå òì
øåæåãåþò ãïæïôïîï. ìïèùóõïîëæ, ÷âåí ëîòâå ãïèëâúïæåà, èïãï- ïîòì, îëè èåìïèå êïüåãëîòïçå àâòàëí þîåíæò ïáúåíüì ïéïî ïêå-
äòàïæ ïâòéëà ìïèøåíåþäë þòçíåìò: äëì ïíöåäåìøò ìïúõëâîå- àåþì. òì ïî ïîòì èïìòóîò, òì ïî ïîòì ùïîèëæãåíòäò ñâåäãïí, èòìò
þåäò þòíï èòäòëíò æéå ïéèë÷íæï, îëè åì èõëäëæ âòîüóïäóîò èïéïçòï ñâåäï ãïæïìïõâåâøò ïî ïîòì æï ïìå øåèæåã... óôîë èåüòú,
æï èïîêåüòíãòì æïíïõïîöåþòì øåæåãïæ ãïþåîòäò ôïìò òñë. øåìï- ¸åîèåìòì øåûåíòà ôóäòïíàï êïüåãëîòïè ãïò÷òíï áëíåþòì ôäë-
þïèòìïæ, îåúåìòòì ìïôóûâåäçå ãïòîêâï, îëè èòìò äòêâòæóîëþï þòì ãïíúæï. ïíó àó òñòæò èòì íòâàì òì ìïèóæïèëï, ïíüòêâïîïæ òá-
ôïìòì ôëíçå ìóäïú ïî ïîòì òìåàò åôåáüóîò. òì âåéïî ãïûâòî- úåâï æï èòìò ôïìò èóæèòâïæ ãïòçîæåþï. ôòíïíìóîò èï÷âåíåþäå-
æåþï òè æîëèæå, âòæîå ðäïíåüïçå ìîóäò òæòäòï ïî òáíåþï. ãïí-
þòì èòõåæâòà ¸åîèåìò åîàïæåîàò þîåíæòï, îëèåäìïú æéåì
âòõòäëà èåëîå ôïáüëîò ïæãòäèæåþïîåëþï. îïèæåíïæ îåïäó-
þîóíâï èëåèïüï.
îòï, îëæåìïú àþòäòìøò, îóìàïâåäòì ãïèçòîçå æï øëíçåäòçå-
- ïéíòøíåà, îëè åêëíëèòêóîò êîòçòìò ìïáïîàâåäëøò,ãïîê-
çå ôïîàòì ôïìò òæåíüóîòï? åì ìïìòïèëâíëï, èïãîïè åêëíëèòêó-
âåóäùòäïæ, èìëôäòë êîòçòìèïú ãïíïðòîëþï. æï èïòíú îï ãïíì-
îïæ èúæïîòï. îïüëè? øëíçåäòçåçå þòçíåìò óêâå ìïóêóíååþòï
õâïâåþïï áïîàâåä æï óúõëåä èëèõèïîåþåäì øëîòì?
ñâïâòì, îóìàïâåäçå êò ãïøåøåþóäò ðîëåáüåþò æãïì. èåùïîèåàï
- ïíïäëãòóîò ðîëúåìåþò õæåþï ìïáïîàâåäëøòú. æéåì èëèõ-
ìåáüëîèï èåîòòì èúæåäëþï ûïäòïí ïîïìùëîïæ ïéòáâï, îëèåäòú
èïîåþåäèï æïãîëâòäò ôóäòà þòíòìï æï èòùòì íïúâäïæ, ëáîë
îóìàïâåäòì ãïäïèïçåþòìï æï îåêëíìüîóáúòïì ãóäòìõèëþæï. ïè
òñòæï. îïæãïí åîàòì èõîòâ, èòùòì ñòæâï óôîë îàóäòï, âòæîå
øåèàõâåâïøò åîàèï àïâòìò ìïáèå øåïìîóäï èåëîåè ïîï. áó÷ï ãï-
ëáîëìò æï èåëîå, èïãïäòàïæ ëèòì æîëì óûîïâ áëíåþïì âåî ãïñò-
äïèïçæï, àóèúï åì ïî íòøíïâì òèïì, îëè þòçíåìò ãïíâòàïîæï. ìïè-
æò, ëáîëì êò ñâåäãïí ùïòéåþ. òíâåìüòúòï êò, àóêò ïèòì øåìïûäåþ-
ùóõïîëæ, áó÷ï þòçíåìòìàâòì ïî èëèçïæåþóäï. èåùïîèååþèï êë-
äëþï ïí ìóîâòäò ïîìåþëþì èòíòèóèïèæåï æïñâïíòäò ïí ûïäòïí èë-
èåîúòóä ôïîàåþì ïìüîëíëèòóäò, ïîïïæåêâïüóîò ôïìåþò æïï-
çëèòäòï. ÷âåí ïè ìïõòì ðîëúåìåþì óêâå ñëâåäæéòóîïæ âïùñæå-
æåì æï åì ñâåäïôåîò óêâå ëîò ùåäòï ãïøåøåþóä èæãëèïîåëþï-
þòà.
øòï, èõëäëæ òè èòçåçòì ãïèë, îëè ìóîà òìå ãïïáòîïëí, îëãëîú
- îëæòì æïòùñë èëèõèïîåþåäèï ìïáïîàâåäëøò ôóäòì æï-
þëíæ ìàîòàçå ïí èïæïè äóòìçå, îïú ãïèëîòúõóäòï.
çëãâï. ïãâòìüëì ëèì àó ãïâòõìåíåþà, èëèõèïîåþåäì
- æï èïòíú, åêëíëèòêóîò êîòçòìòì ôëíçå îëãëîòï èëèõèï-
þïíêåþòæïí æïíïçëãò ãïèë¸áëíæïà æï ìïêâåþì òèïîï-
îåþäòì áúåâï?
ãåþæíåí, ïõäï îëãëî òáúåâï èëèõèïîåþåäò, ôóäì
- ðòîâåä îòãøò üîïíçòüòóäò ïíó ãïîæïèïâïäò. èïîàïäòï ïî
òìåâ þïíêøò òíïõïâì?
ïîòì èëèõâåÿåäëþòàò, àóèúï òì óôîë ïîìåþëþïçåï ëîòåíüå-
þóäò, âòæîå ãïíâòàïîåþïçå. gagrZeleba gv. 3

#12 ivnisi 2009 2


„ÐÏÌÒÓÎËÞÏ ÌÓÄÏÚ ÏÎ ÏÎÒÌ ÓÏÎÑËÔÒÀÒ ÔÏÁÜËÎÒ,
ÆÉÅÌ ÀÓ ÂÒÍÈÅÌ ÔÓÄÒ ÌÏÕÄØÒ ÏÁÂÌ ÃÏÆÏÍÏÕÓÄÒ,
ÍÒØÍÏÂÌ ÎËÈ ÒÌ ÕÂÏÄÒÌÀÂÒÌ ÅÈÇÏÆÅÞÏ“
dasawyisi gv. 2 - æïêïîãï àó ïîï áïîàâåäèï èëèõèïîåþåäèï þòçíåì?åáüë-
îòì íæëþï æï îïèæåíïæ ïêâòîæåþï êîòçòìòì æîëì þòçíåìòì ìõâï-
- ïîï, ôóäò ïõäï ìïõäøò ïáâà... æï âôòáîëþ åì èïîüòâò ãåë-
æïìõâï ìåáüëîòì ãïàâäåþì, ìùëîïæ ïôïìåþåí àó ïîï èïà èúæå-
èåüîòïï.. ïáïèæå ôóäòì äëþåþì, îïèæåíïæ ïõæåíì þòçíåìòì æòôåîåíúòîåþïì èòìò áèå-
åîàò íïùòäò èòæòëæï úõëâîåþïøò ïíó èëèõèïîåþäóîò
æåþåþòì èòõåæâòà?
èëàõëâíåþòì æïìïêèïñëôòäåþäïæ, èåëîå êò ãïíâòàïîåþòìàâòì
- èëèõèïîåþåäèï àó æïêïîãï þòçíåì?åáüëîòì íæëþï, åì íòø-
ïí þïíêøò, ïí óûîïâ áëíåþïøò ïþïíæåþæíåí, ïí óêåàåì øåèàõâåâïøò
íïâì, îëè åì ëîò ìóþòåáüò ìõâïæïìõâï ìòâîúóä ùåîüòäøò òèñë-
þòçíåì ïôïîàëâåþæíåí. ïõäï ïøêïîïï, îëè åîàò ôåîæò ïè ìïè-
ôåþï, îïú úóæòï. ìëúòóèò ìïæïú òìòíò úïäúïäêå ïîòïí æï åîà-
êóàõåæòæïí ãïáîï. þïíêøò ôóäò ïî øåæòì, ïõïäèøåíåþäëþåþøò
èïíåàì øëîòæïí óñóîåþåí ïî òàâäåþï äòþåîïäóî þòçíåìãïîå-
ôóäì ïéïîïâòí ïþïíæåþì, èòùï òèæåíïæ ãïòïôæï îëè ãïñòæâòìïú
èëæ. èëèõèïîåþåäò àïâïæ ïîòì þòçíåìåáüëîòì ãïíóñëôåäò íï-
åøòíòïà. îï õæåþï ìïèêóàõåæòì èåëîå ôåîæçå? òì òìåâ ÷âåóä îå-
ùòäò, èòìò øåèëáèåæò, æòîåáüëîò, ãïíèêïîãïâò, ðîëæòóìåîò,
ýòèøò ãïíïãîûëþì èóøïëþïì: ìïêâåþò, üïíìïúèåäò, ìïñëôïúõëâîå-
èùïîèëåþåäò... àó òì ãïîåà ïîòì èïøòí ìïáèå ûäòïí úóæïæ ãâïáâì.
þë íòâàåþò òìåâ òñòæåþï. åì èïéïçòåþò æï áìåäåþò òìåâ èóøïëþì
æéåì ïèòìï ìïøòøîëåþï, íïèæâòäïæ, æãïì.
æï èåüòú, òìåâ ãïï÷íòïà èïêåüòíãóäò æïíïõïîöåþòì øåìïûäåþäë- - îëãëî óíæï æïòþîóíëì êëèðïíòïè èëèõèïîåþäòì íæëþï?
þï.
îëãëî ôòáîëþà, áïîàóä êëèðïíòåþì êïîãïæ åìèòà áïîàâåäò
- èëèõèïîåþäòì áúåâïøò îëãëî ïòìïõåþï êîòçòìò? îï îëäì
èëèõèïîåþäòì îåúåìòóäò ôìòáëäëãòï, ïîåãóäòîåþåí àó ïîï
àïèïøëþì ïè æîëì ôìòáëäëãòóîò ôïáüëîò?
ïè áúåâòì èòõåæâòà ðîëæóáüåþòì ïí ìåîâòìåþòì ðëîüôåäåþì?
- åì íïèæâòäïæ ïî ïîòì òì øåèàõâåâï, îëæåìïú øòøò øåòáèíì
- ðòîâåä îòãøò óíæï ïéòêâåàëì üñóòäò, îëèåäòú ïèïõòíöåþì
ìòñâïîóäìï... ïè øåèàõâåâïøò øòøò óêâå ìõâï èòèïîàóäåþåþì ïñï-
êëíìòóèåîòçèì æï àïâïæ èïîêåüòíãìïú. åõäï çóìüïæ òì æîëï, îë-
äòþåþì, øòøò óôîë ìïøòøò õæåþï. ïìåà æîëì òþïæåþï íò¸òäòçèò,
úï âåéïîïâòì âåî èëïüñóåþ. íåþòìèòåîò ìïîåêäïèë îãëäò ïîòì
ìïìëùïîêâåàï, óíæëþäëþï... àóèúï êëåäòëè àáâï, êîòçòìò èë-
üñóòäò õïîöò àó èòì óêïí çóìüïæ òì ðîëæóáüò ïî æåâì, îïìïú
èåùëíï, îïæãïí êïúëþîòëþïì ïæïèòïíóîò éòîåþóäåþåþòì ïîìå-
ãâàïâïçëþåí. æéåì òì æîëï, îëúï èëèõèïîåþåäò ðëèòæëîì ñâåäï
þëþï øåïõìåíïë.
èõîòæïí øåèëïþîóíåþì æï èõëäëæ èåîå èëïàïâìåþì ìïìùëîçå.
- ãïæïâòæåà þòçíåì-ìåáüëîçå. èëèõèïîåþäòì ðïìòóîëþïè
- îïèæåíïæ èãîûíëþòïîåï èëèõèïîåþåäò ôïìòìïæèò?
ñâåäïçå èåüïæ îëèåäò ìåáüëîò æïïçïîïäï?
- ðîëæóáüòì ôïìò ðòîâåäïæò ôïáüëîò. ïìå òñë êîòçòìïèæå
- æéåì ðïìòóîëþï ìóäïú ïî ïîòì óïîñëôòàò ôïáüëîò. àó âòí-
æï ëèïèæåú... ìïåîàëæ ÷âåíàïí öåî ïî æïèæïãïîï òì æîë, îëúï
èåì ôóäò ìïõäøò ïáâì æïþïíæåþóäò, íòøíïâì îëè òì õâïäòìàâòì
ìïôïìë ðëäòüòêï êëèðïíòåþøò ìåîòëçóä êëèðëíåíüïæ ãïíòõò-
åèçïæåþï æï ìóäïú ïî óìâïèì õïçì èòì ìòûóíùåì. æéåì èïí åì ôó-
äåþï æï èïìçå æîë æï åíåîãòï òõïîöåþï. îïüëè? þïíêòì ðîëúåí-
äò, îëè æïõïîöëì, òèæåíïæ ïîïðîëãíëçòîåþïæò ãïîåèëï, øåìïû-
üò ïìüîëíëèòóäïæ ûâòîòï... ôïìíïèïüò ïíó å.ù. èïîêïðò ìïêèïëæ
äëï ìóä æïêïîïãëì æï úïîòåäò æïî÷åì, îïú ìïêèïëæ ìïîòìêëï
ìëäòæóîòï. òãòâå ðîëæóáüò ìõâï áâåñïíïøò, ìïæïú ôîåí÷ïòçò æï
æï ùïîèëøëþì þòûãì, àóíæïú êîòèòíïäòìêåí. ïèòüëè åì ðïìòóîë-
ìùëîò îòàåòäò ïíó âïÿîëþïï ÷ïèëñïäòþåþóäòï.
þï ïè øåèàõâåâïøò ãïèïîàäåþóäòï. îïú øååõåþï ñâåäïçå æïçïîï- - òáíåþ ÷ïèëãâòàâïäëà òì êëèðïíòåþò, îëèäåþòú ìïáïîàâå-
äåþóä ìôåîëåþì, ñâåäïçå èåüïæ èëïèõîåþäòì ðïìòóîëþïè ìïè-
äëøò øåáèíòäò âòàïîåþòì ãïàâïäòìùòíåþòà ìùëîò èïîêåüòíãó-
øåíåþäë ìåáüëîò æïïçïîïäï æï èëèâïäøò óôîë æòæ ìïôîàõåì äò ãïàâäåþòà èëáèåæåþåí? îïè ãïíïðòîëþï ïìåàò ïî÷åâïíò?
óíæï âåäëæëà. àóèúï èòçåçò øåáèíòäò ãïîåèëì ãïîæï, àïâïæ ìïè-
- þïäò òìåâ 2 àåàîòï, åì ïþëìäóüóîïæ ìùëîò èòæãëèï òñë...
øåíåþäë êëèðïíòåþøò óíæï âåûåþëà, èïà èïîêåüòíãóäò ìáåèï ðò-
èïíãëì èïéïçòï ìïêèïëæ úóæ æîëì ëèòì æîëì ãïòõìíï, èïãîïè
îïèòæòì èëæåäòà ïïùñâåì. ãïñòæåì èõëäëæ ¸ïåîò, ôóîúäåþò...
çóìüò æï æîëóäò òñë... åò÷åìþòìò, îëèåäòú åîàò âòæåëîãë-
èïãîïè òì ìïèøåíåþäë êëèðïíòåþò, îëèäåþòú ïè ìüîïüåãòòà ïî
äòì ãïîåøå ãïõæï äëêïäóîò ãîïíæò... ìïìùïâäë æïùåìåþóäåþå-
èóøïëþæï æéåì ãïæïî÷íåí. ùâîòä?âîòäò êëèðïíòåþò æï ïèõïíïãë-
þòì íïùòäò. êïâêïìòòì þòçíåìêëäï, òåìåèò, áïîàóä?èåîòêóäò óíò-
þåþò, îëèäåþèïú ôóäò èòòéåì æï ãïàâäòäò 200 äïîòì íïúâäïæ
âåîìòüåüò... èïà õïäõì øåìàïâïçåì øåæïîåþòà òïôò æï èëþòäó-
ìïèøåíåþäë èïìïäïøò æïåõïîöïà 100 äïîò. ïìåàò êëèðïíòåþòì èïì-
îò ðîëæóáüåþò. ãïíïàäåþïøò ôóäòì õïîöâï æïæåþòàïæ èëáèå-
øüïþò èúòîåï, èïãîïè ðîëæóáüò õåäøåìïõåþò.
æåþì. óðòîâåäåìïæ, âòéåþà ãïíïàäåþïì, øåèæåã òèåæì, îëè õâïä
ûïäòïí îàóäò èæãëèïîåëþïï ìïþïíêë ìôåîëøòú, þïíêåþèï óû-
ñâåäïíïòî îåúåìòïì ãïâóèêäïâæåþò. ïèòì øåèæåã æîëì âòñåíåþà
îïâ áëíåþïøò ìïêèïëæ æòæò àïíõåþò æïõïîöåì, êëèåîúòóäò ôïî-
èïîàåþóäïæ æï ïî âçòâïî ìïíåîâòóäëæ. àóèúï ïè øåèàõâåâï-
àò úåíüîïäóî àó ìõâï ãïèçòîåþçå øåòûòíåì æï ñëâåä ãçïöâï-
îåæòíçå ôòäòïäò ãïõìíåì. þïíêåþèï ïèòà, ìïêóàïîò àïâòì ãïî- øòú, ìùëîò ïî÷åâïíòï ãïìïêåàåþåäò. àþòäòìøò æéåì ïîòì ìïêèï-
æï, æïïçïîïäåì ìïâïÿîë áìåäòì ãïíâòàïîåþïú. ìïÿòîëåþïì ïî ëæ þåâîò êïíüëîï, ìïæïú ãðòîæåþòïí èïéïä æëíåçå ãïìùïâäïì,
ùïîèëïæãåíæï ôïîàåþòì þïäïíìçå ïìïõâï æï áëíåþòì ãïæïìïõï- èïãîïè ïéèë÷íæåþï îëè òìòíò ïîòïí ôìòáëðïàåþò, îëèäåþòú ãò-
æòì üâòîàòì èëèïüåþï, êïüïìüîëôóäò úâäòäåþïï òèðëîüøò. ñóîåþåí, îëãëîú èõëäëæ âïäòì ãïìüóèîåþòì ìïøóïäåþïì.
àóèúï æéåì ïîòì ìïóêåàåìë æîë ïæãòäëþîòâò ùïîèëåþòìàâòì - æï þëäëì, êîòçòìò ïæîå àó ãâòïí æïìîóäæåþï, èïãîïè îïè-
æï ìïøóïäë æëíòì þòçíåìåáüëîòì ãïíâòàïîåþòìàâòì. èúòîå æï- æåí õïíì øåòûäåþï ãïãîûåäæåì îåúåìòóäò ôìòáëäëãòï, îï óí-
íïõïîöåþòà õâïä øåòûäåþï åîàèï èúòîå ìïùïîèëèïú êò æòæò èïì- æï ãïïêåàëí êëèðïíòåþèï, îëè åì ôïáüëîò ìùîïôïæ æïòûäòëì?
øüïþåþò øåòûòíëì. - îåúåìòï ûäòïí æòæ õïíì ïî æïìîóäæåþï. òì ïî èëî÷åþï åî-
- îåúåìòòì æîëì, îïèæåíïæ ìïìóî âåäòï êëèðïíòåþèï ãïòïçîëí
ìïìóîâåäòï àò üîïíçïáúòòà, åîàò âòçòüòà, ïáúòòà, ïáúòòì æïøäòà, øåõâåæ-
êäòåíüàï øåúâäòäò ìïÿòîëåþåþò æï èòìò ãïàâïäòìùòíåþòà èëï- îòà ïí ëþïèïì ãïíúõïæåþòà. æéåì ãïíúõïæåþåþòì ïéïîâòì ìöåîï.
ùåìîòãëí àïâòïíàò êëèóíòêïúòåþò, ìüîïüåãòåþò, øåàïâïçåþåþò. îåúåìòï æïìîóäæåþï èïøòí, îëúï ñâåäï ìïèìïõóîì æïòþîóíåþì,
ìïòíüåîåìëï îëãëî òáúåâï þòçíåìòì ìõâïæïìõâï ìåáüëîò êîòçò- óôîë èåüòú, æïìïáèåþòì ðîëþäåèï áâåñïíïøò æïîåãóäòîæåþï,
ìòì ôëíçå? îï ìòïõäååþò óíæï øåìàïâïçëí èïà èëèõèïîåþåäì? îëúï óûîïâò áëíåþòì ôïìò òáíåþï äòêâòæóîëþòà ãïàâäòäò, îå-
- öåîöåîëþòà, èïàò áúåâï ïæåêâïüóîòï... ñâåäï ìïîåêäïèë úåìòï æïìîóäæåþï èïøòí, îëúï êïâøòîò ãïíïàäåþïìï æï ïíïçéï-
îãëäò ïè ðîëúåìì èëòúïâì... àóèúï ïêäòï æïèïöåîåþäëþï. ïæ- óîåþïì øëîòì òáíåþï ïæåêâïüóîò, ìõâï øåèàõâåâïøò ñâåäï ìåáüë-
îå àó þïíêåþò ïíïþîòì ãïõìíïì óþîïäëæ ãàïâïçëþæíåí, æéåì òìò- îò, ìëúòóèòì ñâåäï íïùòäò òáíåþï áïëìøò. îåúåìòïì ïõäë èëèï-
íò êîòçòìòì ãïèë ÿêóïì ãâïîòãåþåí, àóèúï èàïâïçëþåí òìåâ ïíï- âïäøò ïóúòäåþäïæ ãïèëòñåíåþåí àïâòì ãïìïèïîàäåþäïæ, èòçå-
þïîì æï èåüì ïîïôåîì... èëèõèïîåþåäì ïè ôëíçå óÿòîì ãïæïùñâå- çïæ, ìïþïþïæ, æïèíïøïâåæ ñâåäïôåîòìï îïú áâåñïíïøò õæåþï. îïú
üòäåþòì èòéåþï. èïîêåüòíãò ïî ïîòì èõëäëæ îåêäïèï. øååõåþï, øåáèíòäò èûòèå èæãëèïîåëþòì æïûäåâïì, ïóúòäåþåäòï
òì ïîòì ìïèò êëèðëíåíüòì åîàëþï. ðîëæóáüò, êë- àïíõåþò ÷ïòæëì òìåà ìôåîëøò, îëãëîòúïï ãïîåèëì æïúâï, üó-
èóíòêïúòï ïíó êïèðïíòï æï õåäèòìïùâæëèëþï. îòçèò, ìëôäòì èåóîíåëþï, èëèìïõóîåþï, ôîåí÷ïòçòì õåäøùñëþï
æéåì ìïþïíêë ðîëæóáüò ìïèùóõïîëæ èëòêëÿ- æï îïú óèàïâîåìòï õåäëâíåþï, îæïãïí èïì îåúåìòòì æîëì ïìü-
äåþì. îëíëèòóäò èùâåîâïäåþòì èòéùåâï øåóûäòï.

3 ivnisi
2009 #12
socialuri momsaxurebis saagentos
Sexvedra qobuleTSi gaimarTa
25 òâíòìì, áëþóäåàøò
ãïòèïîàï ìëúòïäóîò
èëèìïõóîåþòì ìïïãåí-
üëì ùïîèëèïæãåíåäàï
øåõâåæîï ïÿïîòì
ïâüëíëèòóîò îåìðóþ-
äòêòì èèïîàâåäëþòì
æï àâòàèèïîàâåäëþòì
ëîãïíëåþòì õåäèûéâï-
íåäåþàïí. øåõâåæîïçå
ãïíõòäóäò òáíï
ìïïãåíüëì ìïáèòïíëþï,
ìëúòïäóîò æïõèïîåþòì
ìòìüåèïøò ãïíõëîúòå-
äåþóäò æï æïãåãèòäò
îåôëîèåþò, ìòìüåèòì
ìîóäñëôòì ðîëúåìøò
ïæãòäëþîòâò àâòàè-
èïîàâåäëþåþòì æï
àåèåþòì ÷ïîàâòì
øåìïûäë èåáïíòçèåþò.

#12 ivnisi 2009 4


media turi qobuleTSi

1 òâäòìì, áëþóäåàøò
ìëúòïäóîò èëèìïõó-
îåþòì ìïïãåíüëì
òíòúòïüòâòà ãïòèïî-
àï èåæòï üóîò. æïèìù-
îå ýóîíïäòìüåþì
ãïïúíåì ìïïãåíüëì
ìïáèòïíëþï, ìëúòïäó-
îò æïõèïîåþòì ìòìüå-
èïøò ãïíõëîúòåäåþó-
äò æï æïãåãèòäò
îåôëîèåþò.

5 ivnisi
2009 #12
ìïóêåàåìë
îëèïíòì íëèò-
íïúòïøò äòüå-
îïüóîóäò
ðîåèòï “ìïþïì”
ãïèïîöâåþó-
äò öåðîïì
àïíïèøîëèå-
äò àåëíï æë-
äåíöïøâòäò
ãïõæï.

jepras TanamSromeli
‘’sabas’’ gamarjvebulia
#12 ivnisi
2009 6
kavkasiis media skolis studentebi
jepraSi gaivlian staJirebas

êïâêïìòòì èåæòï ìêëäòì èåëîå êóîìòì øâòæò ìüóæåíüò öåðîïøò ãïòâäòì ìüïýòîåþïì. ìüóæåíüåþò êëíêîåüóäò ðîëåáüåþòì
ãïíõëîúòåäåþïøò ÷ïåîàâåþòïí, îïú èïà æïåõèïîåþïà àåëîòóäò úëæíï ðîïáüòêïøò ãïíïõëîúòåäëí.

iusticiis saministros
sakomunikacio strategias
jepras eqspertebi daamuSaveben
koloreqtuli kibos sawinaaRmdego
USAID-òì ðîëãîïèï
PAR (Public Administrative
Reform)-òì èòåî ãïèëúõï-
æåþóä üåíæåîøò, îëèå-
kampaniis farglebSi media-
äòú òóìüòúòòì ìïèòíòìüîëì ìïèùäòïíò ìïêëèóíòêïúòë seminari gaimarTa
ìüîïüåãòòìï æï ìïèóøïë ãåãèòì øåèóøïâåþïì ãóäòìõèëþæï,
5 òâíòìì, ìïìüóèîë âåîå ðïäïìøò èåæòï ìåèòíïîò ãïòèïî-
êëèðïíòï IMG-è æï öåðîïè ãïòèïîöâåì. 3 àâòì ãïíèïâäëþïøò
àï, îëèåäòú êëäëîåáüóäò êòþëì ìïùòíïïéèæåãë êïèðï-
ðîëåáüçå öåðîïì 4 óôîëìò êëíìóäüïíüò òèóøïâåþì.
íòòì èòèæòíïîåëþïìï æï èíòøâíåäëþïì èòåûéâíï. êïèðïíòòì
èòçïíòï ìïçëãïæëåþïøò òíôëîèïúòòì ãïâîúåäåþï æï øå-
èåúíåþòì ïèïéäåþï. òâäòìøò, ðîëãîïèòì ôïîãäåþøò ÷ïüïî-
æåþï èåæòï-êëíêóîìòú.

7 ivnisi
2009 #12