#1 noemberi-dekemberi-ianvari 2009

griboedovis q. #12
℡ 995452

info@gepra.ge

opelis axali modelis
prezentacia

sareklamo kompania
“auTdor.ji”-m msxvili
sareklamo saagentoebi
Seisyida
ãâ. 4

jepra The Economist-is
-is
wliur gamocemaSia
warmodgenili
ãâ. 2
gau Tbilisisi piar skolaSi
studentebis miReba
grZeldeba
ãâ. 7
jepra logistikis menejmentis
instituts emsaxureba

ãâ. 6

jepras ISO 9001:2000 sertifikatis
vada 2009 welsac gaugrZelda
ãåîèïíóäò êëèðïíòï TUV SUDòì ìïìåîüòôòêïüë ïóæòüòì
ìïôóûâåäçå, öåðîïì õïîòìõòì
èïîàâòì ìåîüòôòêïüò ISO
9001:2000 èëáèåæåþòì âïæï
åîàò ùäòà ãïóãîûåäæï.

ãâ. 11
en servisis
rebrendingi
jepram
ganaxorciela
ãâ. 8
axali qarTuli Srifti
“jepra”
ãâ. 9
ãïèëèúåèåäò

jepra The
Economist-is
wliur
gamocemaSia
warmodgenili
öåðîïè ðëðóäïîóäò
ýóîíïäòì The Economist-òì
ùäòóî ãïèëúåèïøò ìïêóàïîò
þîåíæåþòì æï ìóþ-þîåíæåþòì
îåêäïèï ãïíïàïâìï.

#1 noemberi-dekemberi-ianvari
2009

2

piar skolis promouSen
kampanias skolis
kursdamTavrebulebi akeTeben
ðòïî ìêëäòì òïíâîòì êóîìåþòì ðîëèëóøåíì ìêëäòì
êóîìæïèàïâîåþóäåþò àòíïàòí ìïèñóîïøâòäò æï
íïàòï íïîèïíòï ïùïîèëåþåí. êïèðïíòòìàâòì æïòþåÿæï
ôäïåîåþò ìïæïú ïìåâå êóîìæïèàïâîåþóäåþòì
èïîòïè øïæóîòì, íïíë ãëãòïì, æïâòà ðïüïîòûòì æï
ïíóêò õóúòøâòäòì ôëüëåþòï ãïèëñåíåþóäò.

3

noemberi-dekemberi-ianvari
2009

#1

sareklamo kompania
“auTdor.ji”-m msxvili
sareklamo saagentoebi
Seisyida
16 æåêåèþåîì ìïìüóèîë àþòäòìò èïîòëüøò ìïîåêäïèë êëèðïíòï „ïóàæëî.öòì“ ðîåçåíüïúòï ãïòèïîàï. éëíòìûòåþïçå „ïóàæëî.öò“-ì ùïîèëèïæãåíäåþèï ìïçëãïæëåþïì êëèðïíòòì ïõïäò ìïîåêäïèë èëèìïõóîåþï æï ìïèëèïâäë ãåãèåþò ãïïúíåì.
êëèðïíòï „ïóàæëî.öò“ èëèõèïîåþåäì ìàïâïçëþì ìïîåêäïèë êïèðïíòòì æïãåãèïîåþïìï æï îåêäïèòì ãïíàïâìåþïì èàåäò ìïáïîàâåäëì èïìøüïþòà îëãëîú þòäþëîæåþçå, äïòàþëáìåþçå, üóèþëåþçå æï èëíòüëîåþçå, ïìåâå æòæ ôëîèïüòïí ïîïìüïíæïîüóäò
øåíëþåþòì ôïìïæåþìï æï ìïõóîïâåþçå.
êëèðïíòï „ïóàæëî.öò“-è øåòìñòæï ãïîå îåêäïèòì 6 èìõâòäò êëèðïíòòì ìïîåêäïèë êëíìüîóáúòï.
„÷âåíò ïçîòà, êëèðïíòåþòì ãïåîàòïíåþïè õåäò øåóùñë ãïîå ìïîåêäïèë þòçíåìøò ïîìåþóäò ìòüóïúòòì æïêëîåáüòîåþïì æï
ïõïäò, àïíïèåæîëâå ìïîåêäïèë êëíìüîóáúòåþòì æïñåíåþòì ìïøóïäåþïì“
ìïøóïäåþïì“,- ïúõïæåþì êëèðïíòï „ïóàæëî.öò“-ì ôòíïíìóîò æòîåáüëîò þïüëíò ïäåáìïíæîå ãëãëõòï.
éëíòìûòåþòì ëîãïíòçåþï êëèðïíòï öåðîïè óçîóíâåäñë.

#1 noemberi-dekemberi-ianvari
2009

4

2008 ùäòì 27
æåêåèþåîì æïìîóäæï ãïó - àþòäòìòì
ðòïî ìêëäòì ìåáüåèþîòì êóîìåþò.
ãïòèïîàï ãïèëìïøâåþò ìïéïèë, ãïó àþòäòìòì ðòïî
ìêëäòì ìïóêåàåìë
æï ñâåäïçå ùïîèïüåþóä ìüóæåíüåþì
ìðåúòïäóîò ìïîåêëèåíæïúòë ùåîòäåþò
ãïæïåúïà, îëèåäìïú ìêëäòì óêäåþäòâ ñâåäï äåáüëîò
ïùåîì õåäì.

piar skolis studentebs
profesiuli rekomendacia gaewiaT

5

noemberi-dekemberi-ianvari
2009

#1

opelis axali
modelis prezentacia

#1 noemberi-dekemberi-ianvari
2009

9 òïíâïîì ëðåäòì úåíüîøò ãïòèïîàï ïõïäò èëæåäòì ëðåä òíìòíòïì ðîåçåíüïúòï.
öåðîïè éëíòìûòåþòì èåæòï æïôïîâï óçîóíâåäñë.

6

ori saukeTeso studenti
jepraSi staJirebas gadis
ãïó-àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì ëîò êóîìæïèàïâîåþóäò àòíïàòí ìïèñóîïøâòäò æï íïàòï
íïîèïíòï ðîïáüòêïì öåðîïøò ãïæòïí. èïàò
øåî÷åâï ìïãïèëúæë üåìüòìï æï äåáüëîåþòì øåôïìåþòì ìïôóûâåäçå ãïíõëîúòåäæï.

àòíïàòí ìïèñóîïøâòäò ìüïýòîåþïì öåðîïøò ãïòâäòì

gau Tbilisisi piar skolaSi
studentebis miReba grZeldeba
ãïó àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì ìïìùïâäë êóîìçå ðòîâåäò öãóôò æïêëèðäåáüåþóäòï. æïìîóäæï èåëîå öãóôòì øåâìåþï. ÷ïüïîæï éòï êïîòì æéå. ìùïâäï 26 òïíâïîì æïòùñë.

7

noemberi-dekemberi-ianvari
2009

#1

en servisis rebrendingi jepram ganaxorciela
êëèðïíòï “åí ìåîâòìò”, îëèåäìïú åêóàâíòì ôîïíãóäò þîåíæåþòì èïéïçòåþòì áìåäò “ìåäòë”, “åüïèò”, “1,2,3” æï ãåîèïíóäò “üëè üåòäëîò” þïçïîçå ïõïäò êëîðëîïüòóäò ìïõåäòà æï äëãëàò ãïèëâòæï. öåðîïè êëèðïíòòì îåþîåíæòíãò
EBRD-òì ðîëãîïèï BAS-òì æïõèïîåþòà ãïíïõëîúòåäï.

#1 noemberi-dekemberi-ianvari
2009

8

axali qarTuli Srifti “jepra”

9

noemberi-dekemberi-ianvari
2009

#1

#1 noemberi-dekemberi-ianvari
2009

10

gau-Tbilsis piar skola radio
proeqts iwyebs
ãïó-àþòäòìòì ðòïî ìêëäï,
öåðîï æï îïæòë êëèåîìïíüò åîàëþäòâ ðîëåáüì ãïíïõëîúòåäåþåí. ðîëåáüò ðòïîòìï æï òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì ðëðóäïîòçïúòïì òìïõïâì
èòçíïæ.

jepra socialuri sistemis
reformis sainformacio
kampanias ganaxorcielebs
8 æåêåèþåîì ãïôëîèæï õåäøåêîóäåþï öåðîïìï æï
‘’ìëúòïäóîò ìóþìòæòåþòì ìïïãåíüëì’’ øëîòì ìëúòïäóîò
ìòìüåèòì îåôëîèòì øåìïõåþ ìïòíôëîèïúòë êïèðïíòòì èëèçïæåþòìï æï ãïíõëîúòåäåþòì àïëþïçå. õåäøåêîóäåþòì ãïôëîèåþïì ùòí óûéâëæï ëîåüïðòïíò üåíæåîò, îëèåäøòú öåðîïì
èòåî øåàïâïçåþóäèï ìïüåíæåîë ùòíïæïæåþïè ãïòèïîöâï.

jepra logistikis menejmentis
instituts emsaxureba
ðòîâåäïæ ïèòåîêïâêïìòòì
èïìøüïþòà, áïîàóä-ïèåîòêóäò óíòâåîìòüåüòì þïçïçå
òáèíåþï äëãòìüòêòì èåíåöèåíüòì òíìüòüóüò(LMI). öåðîïì LMI-ì ìïðîëèëóøåíë êïèðïíòïì ïõëîúòåäåþì.

jepras konsultanti GIPA-Si
leqciebs waikiTxavs
öåðîïì êëíìóäüïíüò èïíïíï óãóäïâï GIPA-øò ïæïèòïíó-

jepras TanamSromeli ‘’weros’’
Jiuris wevria
2008 ùäòì 8-æïí - 29 íëåèþåîïèæå ìïáïîàâåäëøò äòüåîïüóîóäò êëíêóîìò “ùåîë” ãïòèïîàï. “ùåîëì” ýòóîòì ùåâîò öåðîïì àïíïèøîëèåäò æï åæòüëî.öòì èåíåöåîò àåëíï æëäåíöïøâòäò ãïõäæïà.

jepras konsultantma treningi
Caatara
öåðîïì êëíìóäüïíüò êëíìüïíüòíå èïéîïûå ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì ìïèòíòìüîëìï æï öïíæïúâòì ìïèòíòìüîëì àïíïèøîëèäåþòìïàâòì ÷ïïüïîåþì üîåíòíãì ìïçëãïæëåþïìàïí óîàòåîàëþòì ìôåîëøò.

jepram global kompaqtis
vorqSofSi miiRo monawileoba
19 íëåèþåîì ÷ïüïîåþóäò ãäëþïä
êëèðïáüòì âëîáøëôò ìëúòïäóîò ïíãïîòøòì èëèçïæåþòì èåàëæòêïì èòåûéâíï.

rusTavi Cveni qalaqia erTad
gavufrTxildeT mas!
‘’ìïèëáïäïáë ãïíâòàïîåþòì ìïïãåíüëøò“ ÷ïüïîåþóä
ðîåì-êëíôåîåíúòïçå îóìàïâòì èåîèï èïèóêï ÷òáëâïíèï ùïîïæãòíï æïìóôàïâåþòì èëìïêîåþäòì ïõïäò ìòìüåèï.

îò îåìóîìåþòì èïîàâïøò äåáúòåþì ùïòêòàõïâì.

jepra xmovan pres-relizebs
gaavrcelebs
2009 ùäòì òïíâîòæïí öåðîï ðîåì-îåäòçåþì ðëæêïìüåþòì (õèëâïíò ïóæòëôïòäåþòì) ìïõòà ãïïâîúåäåþì. öåðîï
èëèõèïîåþåäì ðëæêïìüåþòì ýïíîëþîòâ èîïâïäôåîëâíåþïìïú øåìàïâïçåþì. èëèõèïîåþåäì øåóûäòï ãïæèëáï÷ëì ïóæòë
ôïòäò æï èòìàâòì èëìïõåîõåþåä æîëì èëóìèòíëì

11

jepra garemos dacvis
saministros uwevs konsultaciebs
öåðîïì ïéèïìîóäåþåäò æòîåáüëîò ìïáïîàâåäëì ãïîåèëì æïúâòìï æï þóíåþîòâò îåìóîìåþòì ìïèòíòìüîëì ìïçëãïæëåþïìàïí óîàòåîàëþåþòì ìïèìïõóîòì
êëíìóäüïíüò ãïõæï.

noemberi-dekemberi-ianvari
2009

#1

jepras strategia brendebis saxlis koncefcias daefuZneba
öåðîïè 2009-2012 ùäåþòì
ìüîïüåãòóäò ãïíâòàïîåþòì
ãåãèï æïïèüêòúï. þïçîòì
üåíæåíúòåþòæïí ãïèëèæòíïîå,
êëèðïíòïè óïîò ãïíïúõïæï
èõëäëæ åîàò “áëäãï-þîåíæòì”
ãïèëñåíåþïçå æï èòì
ãïíâòàïîåþïçå æï ïáúåíüì
úïäêåóäò þîåíæåþòì
ðîëèëóøåíçå ãïïêåàåþì.
öåðîïì þîåíæåþòì ðëîüôåäò
¸ëîòçëíüïäóîò èùêîòâòì
ãïôïîàëåþïçå òáíåþï
ëîòåíüòîåþóäò. þîåíæòì
ìïõäòì øåáèíòì êëíúåôúòï
“öåðîïì” ìïáèòïíëþòì
æòâåîìòôòêïúòòì èåëîå åüïðì
ùïîèëïæãåíì æï 2007 ùåäì
èòéåþóäò æëêóèåíüòì “ôøïâòì
èïíòôåìüòì” ûòîòàïæ
ðîòíúòðåþì åôóûíåþï.

“Cveni fermeri” rZis produqtebis
bazarze liderobas apirebs

åæþîåíæòì, öåðîïì æï “íòêëîïì” èïîêåüòíãóäò ãóíæòì åîà ùäòïíò ìïáèòïíëþòì ðîëæóáüò “÷âåíò ôåîèåîò”
þïçïîçå 1 íëåèþåîì ãïèëâòæï. ãïåîàòïíåþóäò ãóíæòì èòåî øåèóøïâåþóä òáíï ìïõåäò, æòçïòíò, þîåíæòíãò æï èïîêåüòíãóäò ìüîïüåãòï. ïéìïíòøíïâòï, îëè þîåíæò “÷âåíò
ôåîèåîò” ÷ïèëñïäòþæï èìëôäòëøò àïíïèåæîëâå èëæåäòì
þîåíæ þëîþïäòì èåàëæëäëãòòì èòõåæâòà. ìïáïîàâåäëøò ïìåàò èåàëæò ðòîâåäïæ òáíï ãïèëñåíåþóäò.

2009 wlidan jepra xarisxis sruli
marTvis ((TQM)) standartebze
gadavida
2009 ùäòæïí öåðîïøò TQM ìüïíæïîüò æïòíåîãåþï.êëèðïíòòì èåíåöèåíüò èòò÷íåâì, îëè õïîòìõòì èïîàâòì ïè èëæåäòì æïíåîãâï þòçíåì-ðîëúåìåþòì ñâåäï ôóíáúòëíïäóî
íïùòäøò õïîòìõòì êëíüîëäòìï æï èïîàâòì øåìïûäåþäëþïì
ãïçîæòì.

#1 noemberi-dekemberi-ianvari
2009

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful