You are on page 1of 12

#1 noemberi-dekemberi-ianvari 2009

griboedovis q. #12
℡ 995452
info@gepra.ge

opelis axali modelis sareklamo kompania


“auTdor.ji”-m msxvili
prezentacia sareklamo saagentoebi
Seisyida
ãâ. 4

jepra The Economist-is


-is
wliur gamocemaSia
warmodgenili
ãâ. 2
gau Tbilisisi piar skolaSi
studentebis miReba
grZeldeba
ãâ. 7
jepra logistikis menejmentis
instituts emsaxureba

ãâ. 6
ãâ. 11
jepras ISO 9001:2000 sertifikatis en servisis
vada 2009 welsac gaugrZelda rebrendingi
jepram
ganaxorciela
ãåîèïíóäò êëèðïíòï TUV SUD-
ãâ. 8
òì ìïìåîüòôòêïüë ïóæòüòì
axali qarTuli Srifti
ìïôóûâåäçå, öåðîïì õïîòìõòì
“jepra”
èïîàâòì ìåîüòôòêïüò ISO
ãâ. 9
9001:2000 èëáèåæåþòì âïæï
ãïèëèúåèåäò
åîàò ùäòà ãïóãîûåäæï.
jepra The
Economist-is
wliur
gamocemaSia
warmodgenili
öåðîïè ðëðóäïîóäò
ýóîíïäòì The Economist-òì
ùäòóî ãïèëúåèïøò ìïêóàïîò
þîåíæåþòì æï ìóþ-þîåíæåþòì
îåêäïèï ãïíïàïâìï.

#1 noemberi-dekemberi-ianvari
2009 2
piar skolis promouSen
kampanias skolis
kursdamTavrebulebi akeTeben
ðòïî ìêëäòì òïíâîòì êóîìåþòì ðîëèëóøåíì ìêëäòì
êóîìæïèàïâîåþóäåþò àòíïàòí ìïèñóîïøâòäò æï
íïàòï íïîèïíòï ïùïîèëåþåí. êïèðïíòòìàâòì æïòþåÿæï
ôäïåîåþò ìïæïú ïìåâå êóîìæïèàïâîåþóäåþòì
èïîòïè øïæóîòì, íïíë ãëãòïì, æïâòà ðïüïîòûòì æï
ïíóêò õóúòøâòäòì ôëüëåþòï ãïèëñåíåþóäò.

3 noemberi-dekemberi-ianvari
2009 #1
sareklamo kompania
“auTdor.ji”-m msxvili
sareklamo saagentoebi
Seisyida
16 æåêåèþåîì ìïìüóèîë àþòäòìò èïîòëüøò ìïîåêäïèë êëèðïíòï „ïóàæëî.öòì“ ðîåçåíüïúòï ãïòèïîàï. éëíòìûòåþïçå „ïóà-
æëî.öò“-ì ùïîèëèïæãåíäåþèï ìïçëãïæëåþïì êëèðïíòòì ïõïäò ìïîåêäïèë èëèìïõóîåþï æï ìïèëèïâäë ãåãèåþò ãïïúíåì.
êëèðïíòï „ïóàæëî.öò“ èëèõèïîåþåäì ìàïâïçëþì ìïîåêäïèë êïèðïíòòì æïãåãèïîåþïìï æï îåêäïèòì ãïíàïâìåþïì èàåäò ìïáïîà-
âåäëì èïìøüïþòà îëãëîú þòäþëîæåþçå, äïòàþëáìåþçå, üóèþëåþçå æï èëíòüëîåþçå, ïìåâå æòæ ôëîèïüòïí ïîïìüïíæïîüóäò
øåíëþåþòì ôïìïæåþìï æï ìïõóîïâåþçå.
êëèðïíòï „ïóàæëî.öò“-è øåòìñòæï ãïîå îåêäïèòì 6 èìõâòäò êëèðïíòòì ìïîåêäïèë êëíìüîóáúòï.
„÷âåíò ïçîòà, êëèðïíòåþòì ãïåîàòïíåþïè õåäò øåóùñë ãïîå ìïîåêäïèë þòçíåìøò ïîìåþóäò ìòüóïúòòì æïêëîåáüòîåþïì æï
ïõïäò, àïíïèåæîëâå ìïîåêäïèë êëíìüîóáúòåþòì æïñåíåþòì ìïøóïäåþïì“
ìïøóïäåþïì“,- ïúõïæåþì êëèðïíòï „ïóàæëî.öò“-ì ôòíïíìóîò æò-
îåáüëîò þïüëíò ïäåáìïíæîå ãëãëõòï.
éëíòìûòåþòì ëîãïíòçåþï êëèðïíòï öåðîïè óçîóíâåäñë.

#1 noemberi-dekemberi-ianvari
2009 4
2008 ùäòì 27
æåêåèþåîì æïìîóä-
æï ãïó - àþòäòìòì
ðòïî ìêëäòì ìåáüåè-
þîòì êóîìåþò.
ãïòèïîàï ãïèëìïøâå-
þò ìïéïèë, ãïó -
àþòäòìòì ðòïî
ìêëäòì ìïóêåàåìë
æï ñâåäïçå ùïîèï-
üåþóä ìüóæåíüåþì
ìðåúòïäóîò ìïîåêë-
èåíæïúòë ùåîòäåþò
ãïæïåúïà, îëèåä-
ìïú ìêëäòì óêäåþ-
äòâ ñâåäï äåáüëîò
ïùåîì õåäì.

piar skolis studentebs


profesiuli rekomendacia gaewiaT

5 noemberi-dekemberi-ianvari
2009 #1
opelis axali 9 òïíâïîì ëðåäòì úåíüîøò ãïòèïîàï ïõï-
äò èëæåäòì ëðåä òíìòíòïì ðîåçåíüïúòï.
öåðîïè éëíòìûòåþòì èåæòï æïôïîâï óç-
modelis prezentacia îóíâåäñë.

#1 noemberi-dekemberi-ianvari
2009 6
ori saukeTeso studenti
jepraSi staJirebas gadis
ãïó-àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì ëîò êóîìæïè-
àïâîåþóäò àòíïàòí ìïèñóîïøâòäò æï íïàòï
íïîèïíòï ðîïáüòêïì öåðîïøò ãïæòïí. èïàò
øåî÷åâï ìïãïèëúæë üåìüòìï æï äåáüëîå-
þòì øåôïìåþòì ìïôóûâåäçå ãïíõëîúòåäæï.

àòíïàòí ìïèñóîïøâòäò ìüïýòîåþïì öåðîïøò ãïòâäòì

gau Tbilisisi piar skolaSi


studentebis miReba grZeldeba
ãïó àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòí-
ãóäò êëèóíòêïúòåþòì ìïìùïâäë êóîìçå ðòîâåäò öãó-
ôò æïêëèðäåáüåþóäòï. æïìîóäæï èåëîå öãóôòì øåâ-
ìåþï. ÷ïüïîæï éòï êïîòì æéå. ìùïâäï 26 òïíâïîì æïòùñë.

7 noemberi-dekemberi-ianvari
2009 #1
en servisis rebrendingi jepram ganaxorciela
êëèðïíòï “åí ìåîâòìò”, îëèåäìïú åêóàâíòì ôîïíãóäò þîåí-
æåþòì èïéïçòåþòì áìåäò “ìåäòë”, “åüïèò”, “1,2,3” æï ãåîèï-
íóäò “üëè üåòäëîò” þïçïîçå ïõïäò êëîðëîïüòóäò ìïõå-
äòà æï äëãëàò ãïèëâòæï. öåðîïè êëèðïíòòì îåþîåíæòíãò
EBRD-òì ðîëãîïèï BAS-òì æïõèïîåþòà ãïíïõëîúòåäï.

#1 noemberi-dekemberi-ianvari
2009 8
axali qarTuli Srifti “jepra”

9 noemberi-dekemberi-ianvari
2009 #1
#1 noemberi-dekemberi-ianvari
2009 10
gau-Tbilsis piar skola radio
proeqts iwyebs
ãïó-àþòäòìòì ðòïî ìêëäï,
öåðîï æï îïæòë êëèåîìïíüò åî-
àëþäòâ ðîëåáüì ãïíïõëîúòåäå-
jepras TanamSromeli ‘’weros’’
þåí. ðîëåáüò ðòïîòìï æï òíüåãîò- Jiuris wevria
îåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêï- 2008 ùäòì 8-æïí - 29 íëåèþåîïèæå ìïáïî-
úòåþòì ðëðóäïîòçïúòïì òìïõïâì àâåäëøò äòüåîïüóîóäò êëíêóîìò “ùå-
èòçíïæ. îë” ãïòèïîàï. “ùåîëì” ýòóîòì ùåâîò öåð-
îïì àïíïèøîëèåäò æï åæòüëî.öòì èåíåöå-
îò àåëíï æëäåíöïøâòäò ãïõäæïà.
jepra socialuri sistemis
reformis sainformacio
jepras konsultantma treningi
kampanias ganaxorcielebs
8 æåêåèþåîì ãïôëîèæï õåäøåêîóäåþï öåðîïìï æï Caatara
‘’ìëúòïäóîò ìóþìòæòåþòì ìïïãåíüëì’’ øëîòì ìëúòïäóîò öåðîïì êëíìóäüïíüò êëíìüïíüòíå èïéîïûå ãïíïàäåþò-
ìòìüåèòì îåôëîèòì øåìïõåþ ìïòíôëîèïúòë êïèðïíòòì èëèçï- ìï æï èåúíòåîåþòì ìïèòíòìüîëìï æï öïíæïúâòì ìïèòíòìü-
æåþòìï æï ãïíõëîúòåäåþòì àïëþïçå. õåäøåêîóäåþòì ãïôëî- îëì àïíïèøîëèäåþòìïàâòì ÷ïïüïîåþì üîåíòíãì ìïçëãïæë-
èåþïì ùòí óûéâëæï ëîåüïðòïíò üåíæåîò, îëèåäøòú öåðîïì åþïìàïí óîàòåîàëþòì ìôåîëøò.
èòåî øåàïâïçåþóäèï ìïüåíæåîë ùòíïæïæåþïè ãïòèïîöâï.

jepram global kompaqtis


jepra logistikis menejmentis
vorqSofSi miiRo monawileoba
instituts emsaxureba
ðòîâåäïæ ïèòåîêïâêïìòòì 19 íëåèþåîì ÷ïüïîåþóäò ãäëþïä
èïìøüïþòà, áïîàóä-ïèåîò- êëèðïáüòì âëîáøëôò ìëúòïäóîò ïíãïîò-
êóäò óíòâåîìòüåüòì þïçïçå øòì èëèçïæåþòì èåàëæòêïì èòåûéâíï.
òáèíåþï äëãòìüòêòì èåíåö-
èåíüòì òíìüòüóüò(LMI). öåðîïì LMI-ì ìïðîëèëóøåíë êïè-

rusTavi Cveni qalaqia erTad


ðïíòïì ïõëîúòåäåþì.

jepras konsultanti GIPA-Si gavufrTxildeT mas!


leqciebs waikiTxavs ‘’ìïèëáïäïáë ãïíâòàïîåþòì ìïïãåíüëøò“ ÷ïüïîåþóä
ðîåì-êëíôåîåíúòïçå îóìàïâòì èåîèï èïèóêï ÷òáëâïíèï ùï-
öåðîïì êëíìóäüïíüò èïíïíï óãóäïâï GIPA-øò ïæïèòïíó- îïæãòíï æïìóôàïâåþòì èëìïêîåþäòì ïõïäò ìòìüåèï.
îò îåìóîìåþòì èïîàâïøò äåáúòåþì ùïòêòàõïâì.

jepra xmovan pres-relizebs jepra garemos dacvis


gaavrcelebs saministros uwevs konsultaciebs
öåðîïì ïéèïìîóäå-
2009 ùäòì òïíâîòæïí öåðîï ðîåì-îåäòçåþì ðëæêïìüå-
þåäò æòîåáüëîò ìïáïî-
þòì (õèëâïíò ïóæòëôïòäåþòì) ìïõòà ãïïâîúåäåþì. öåðîï
àâåäëì ãïîåèëì æïúâò-
èëèõèïîåþåäì ðëæêïìüåþòì ýïíîëþîòâ èîïâïäôåîëâíåþï-
ìï æï þóíåþîòâò îåìóî-
ìïú øåìàïâïçåþì. èëèõèïîåþåäì øåóûäòï ãïæèëáï÷ëì ïóæòë
ìåþòì ìïèòíòìüîëì ìï-
ôïòäò æï èòìàâòì èëìïõåîõåþåä æîëì èëóìèòíëì
çëãïæëåþïìàïí óîàò-
åîàëþåþòì ìïèìïõóîòì
êëíìóäüïíüò ãïõæï.

11 noemberi-dekemberi-ianvari
2009 #1
jepras strategia brendebis saxlis koncefcias daefuZneba
öåðîïè 2009-2012 ùäåþòì
ìüîïüåãòóäò ãïíâòàïîåþòì
ãåãèï æïïèüêòúï. þïçîòì
üåíæåíúòåþòæïí ãïèëèæòíïîå,
êëèðïíòïè óïîò ãïíïúõïæï
èõëäëæ åîàò “áëäãï-þîåíæòì”
ãïèëñåíåþïçå æï èòì
ãïíâòàïîåþïçå æï ïáúåíüì
úïäêåóäò þîåíæåþòì
ðîëèëóøåíçå ãïïêåàåþì.
öåðîïì þîåíæåþòì ðëîüôåäò
¸ëîòçëíüïäóîò èùêîòâòì
ãïôïîàëåþïçå òáíåþï
ëîòåíüòîåþóäò. þîåíæòì
ìïõäòì øåáèíòì êëíúåôúòï
“öåðîïì” ìïáèòïíëþòì
æòâåîìòôòêïúòòì èåëîå åüïðì
ùïîèëïæãåíì æï 2007 ùåäì
èòéåþóäò æëêóèåíüòì “ôøïâòì
èïíòôåìüòì” ûòîòàïæ
ðîòíúòðåþì åôóûíåþï.

“Cveni fermeri” rZis produqtebis


bazarze liderobas apirebs

åæþîåíæòì, öåðîïì æï “íòêëîïì” èïîêåüòíãóäò ãóí-


æòì åîà ùäòïíò ìïáèòïíëþòì ðîëæóáüò “÷âåíò ôåîèåîò”
þïçïîçå 1 íëåèþåîì ãïèëâòæï. ãïåîàòïíåþóäò ãóíæòì èò-
2009 wlidan jepra xarisxis sruli
åî øåèóøïâåþóä òáíï ìïõåäò, æòçïòíò, þîåíæòíãò æï èïî-
êåüòíãóäò ìüîïüåãòï. ïéìïíòøíïâòï, îëè þîåíæò “÷âåíò
marTvis ((TQM)) standartebze
ôåîèåîò” ÷ïèëñïäòþæï èìëôäòëøò àïíïèåæîëâå èëæåäòì gadavida
þîåíæ þëîþïäòì èåàëæëäëãòòì èòõåæâòà. ìïáïîàâåäë-
øò ïìåàò èåàëæò ðòîâåäïæ òáíï ãïèëñåíåþóäò. 2009 ùäòæïí öåðîïøò TQM ìüïíæïîüò æïòíåîãåþï.êëè-
ðïíòòì èåíåöèåíüò èòò÷íåâì, îëè õïîòìõòì èïîàâòì ïè èë-
æåäòì æïíåîãâï þòçíåì-ðîëúåìåþòì ñâåäï ôóíáúòëíïäóî
íïùòäøò õïîòìõòì êëíüîëäòìï æï èïîàâòì øåìïûäåþäëþïì
ãïçîæòì.

#1 noemberi-dekemberi-ianvari
2009 13