You are on page 1of 10

K thut in

Chng 1:
Cu 1: Cu to v nguyn l lm vic ca rle in t v rle nhit:
- Rle in t:

Khi cho dng in I i vo cun dy (2)
ca nam chm in (1), th np (3) s chu
mt ht in t Fdt. Khi dng in I ln
hn dng in tc ng Idt, th lc in t
Fdt > F ca l xo (4), lm ng tip im
(5). Khi I < dng in tr v Itv, F l xo>
Fdt, role nh, ct tip im (5).
Nhc: cng sut tc ng ln, nhy thp.
- Rle nhit:
B phn t nng (1) u ni tip vi mch
in chnh ca thit b cn bo v. Khi dng
in chy trong mch tng ln qu mc quy
nh th nhit lng ta ra lm ming kim
loi kp (3) cong ln pha trn. Nh lc ko
l xo (5), n by (4) s quay v m tip
im (2), lm mch in t ng ct in.
Khi b phn t nng ngui i, thanh kim
loi kp ht cong, n nt (6) a rle v v
tr c, tip im (2) ng.
Cu 2: nh ngha, cu to c bn v nguyn l ca cng tc t in t:
2 b phn c bn: c cu in t v c cu
chuyn ng. C cu chuyn ng gm h thng
tay n v tip im ng, c cu phi c kt cu
hp l gim thi gian thao tc ng ngt, tng
lc p cc tip im v gim ting ku do va p.
Phn tnh (1) c ghp cht c nh, phn ng
(2) l np cn gi l phn ng c ni vi cc
tp im (3) qua h thng tay n (4). Cun dy (5) c in tr rt b so vi in
khng. Khi c dng qua cun dy, s c lc in t ht np (2), thng qua h thng
tay n, ng tip im (3), ng mch in.
Cu 3: H thng tip im ca cng tc t gm nhng loi no? Nu nh
ngha mi loi tip im?

H thng tip im gm cc tip im thng h v tip im thng ng.
Khi c dng in vo cun dy, li st b ht xung 1 lc thng lc y ca l xo
phn lm tip im thng ng h ra v tip im thng m ng li. Nu cun
dy mt in do tc dng lc y ca l xo, h thng tip im v v tr ban u.


Cu 4: Trnh by nguyn l hot ng ca s iu khin ng c lng sc?


M my: n nt m my M, dng in i t pha C qua cu ch CC, qua D, K, tie
im thng ng 1RN, 2RN ca rle nhit, v trung tnh O. Cun dy K c in,
ng tip im K4 t kha nt M (b tay n nt M mch vn hot ng).
Mun ct ng c n nt D, cun dy cng tc t mt in, cc tip im K1, k2,
k3, k4 h, ng c ngt khi ngun.
Bo v ng c: cu ch CC bo v ngn mch, 2 rle nhit bo v qu ti.
Cu 5: Gii thch nguyn l lm vic ca c cu rle bo v dng in cc tiu:
Dng cc tiu to ra lc thng lc l xo.Chng 2

Cu 1: nh ngha cc i lng: quang thng , cng sng I, ri E. Nu
tn v k hiu n v o cc i lng trn

Cu 2:

Cu 3: So snh u nhc im ca n si t v n hunh quang. Cho
kin v s dng 2 loi n ny chiu sng trong nh?
- n si t:
u: pht sng lin tc, ch s th hin mu tt, cho php chiu sng cht lng cao,
bt sng tc thi, gi thp, mu m.
Nhc: hiu sut pht quang thp, gy pht nng, ko tit kim in
Thch hp mc chiu sng thp.
- n hunh quang:
u: hiu sut pht quang cao, tui th cao, tit kim in
Nhc: gi cao, cn nhiu ph kin, cn mi phng in, b tr lp t phc tp.

Cu 4: Trnh by nguyn l lm vic ca n hunh quang:
Khi lm vic, hin tng phng in gia 2 in cc trong mi trng c hi thy
ngn, p sut thp, lm ion ha hi thy ngn v pht ra cc tia t ngoi. Tia t
ngoi l cc tia s cp, tc dng vo lp bt hunh quang thnh ng, to ra cc
bc x th cp l nh sng. Mu nh sng ph thuc vo bn cht v liu lng bt
hunh quang
Cu 5: u v nhc im ca b n chiu sng trc tip
u: kinh t
Nhc: chiu thng xung t nn nhn trc tip gy chi, ri d khng phn b
ng u.

Chng 3
Cu 1: Cc yu cu i vi mng in h p:
1) tin cy cp in
m bo lin tc cp in mc cao nht, ngha l bt c tnh hung no cng ko
mt in. Mun vy h loi 1 phi dc cp in t 2 ngun, 1 l li in quc
gia, 2 l my pht d tr.
2) Cht lng in nng:
c nh gi bng 2 ch tiu l tn s v in p. Ch tiu tn s do c quan iu
khin h thng quc gia iu chnh, ngi thit k cp in phi m bo in p
cho khch hng.
3) Kinh t:
So snh chn ra phng n kinh t nht
4) an ton:
Cng trnh cp in m bo vn hnh thun tin, hp l, an ton cho ngi vn
hnh v s dng.

Cu 2: Hy nu cc phng n s mng in ca mng in h p
Mng in sn xut:


Mng sinh hot khu vc th:Cu 3: Trnh by phng php chn tit din dy dn v dy cp:

Cu 4: Phng php chn cu dao, cu ch v ptmt:

Imcd l dng in nh mc cu dao
2. Chon cu ch:
Chng 5:
Cu 1: Cu to, nguyn l lm vic ca my bin p mt pha hai dy qun?
* Cu to: hai b phn chnh l li thp v dy qun.
Li thp gm hai b phn:
- Tr: l ni t dy qun.
- Gng: l phn khp kn mch t gia cc tr.
Dy qun my bin p thng c ch to bng dy ng (hoc nhm), c tit
din trn hoc hnh ch nht, bn ngoi dy dn c bc cch in.
Dy qun gm nhiu vng dy v c lng vo tr li thp.
* Nguyn l lm vic:
Nguyn l lm vic ca my bin p da trn c s ca hin tng cm ng in
t. Nu t vo cun dy s cp ca my bin p mt dng in xoay chiu vi
in p U1, dng in xoay chiu qua cun dy s to ra trong mch t mt t
thng phi (chiu t thng phi tun theo quy tc vn nt chai). Do mch t khp kn
nn t thng ny mc vng qua cc cun dy ca my bin p v sinh ra trong
sc in ng.
Vi cun s cp l:
Vi cun th cp l:

Khi my bin p khng ni vi ti, dng in trong cun th cp I2= 0, sc
in ng s cp thc t gn bng in p s cp E1xp x U1v sc in ng th
cp gn bng in p th cp E2= U20( U20l in p th cp khng ti).

Cu 2: Tm phng trnh cn bng in p s cp, th cp ca my bin p:
* Phng trnh cn bng in p cun s cp:

* Phng trnh cn bng in p cun th cp:

Cu 3: Tn tht v hiu sut ca my bin p: trang 81
Cu 4: Bin p t ngu? ng dng?
My bin p t ngu hay cn gi l my t bin p thng thit k vi cng sut
nh, thng dng trong cc phng th nghim, nhng ni cn thay i in p.
My bin p t ngu khc bin p thng ch dy qun h p l mt phn ca dy
qun cao p, nh vy trong my 2 cun dy khng ch lin h v mt t m cn lin
h vi nhau v in.

Chng 6:
Cu 2: Nu v phn tch phng php m my ca ng c in khng ng
b ba pha: