You are on page 1of 7

#2 Tebervali 2008

griboedovis q. #12
℡ 995452
info@gepra.ge

gaxdi
COSMO-sTan jepram orcxobila
“knatuna” SefuTa

erTad
ãâ. 2

media-konkursi
ãâ. 3

wonis koreqciis programis - neimingis procesis dadebiTi


“qseniqlabis” prezentacia da uaryofiTi mxareebi
qarTul realobaSi
29 àåþåîâïäì, 16:00 ìïïàçå, ìïìüóèîë „øåîïüëí èåüåõò ðïäïì-
ãâ. 4-5
øò“, ýóîíïä COSMOPOLITAN-òìï æï øâåòúïîóäò ôïîèïúåâüóäò
êëèðïíòï „¸ëôèïí-äï îëøòì“ ùëíòì êëîåáúòòì ðîëãîïèï „áìåíòá-
äïþòì“ åîàëþäòâò ðîëåáüòì - „ãïõæò COSMO-ìàïí åîàïæ“ - ëôò-
úòïäóîò ðîåçåíüïúòï ãïòèïîàï.
kavkazus onlainis
ãâ. 2
Semosavlebi 95%-iT
gaizarda
jepra saukeTeso biznes ãâ. 6
wignebs gTavazobT ãïèëèúåèåäò

ãâ. 6
wonis koreqciis programis - “qseniqlabis” prezentacia
dasawyisi gv. 1 ïèïìàïí, ýóîíïäøò æïòþåÿæåþï ìïòíüåîåìë òíôëîèïúòï ÿïî-
þùëíòïíëþòì ùòíïïéèæåã þîûëäòì øåìïõåþ, åáòèòì î÷åâåþò æï
éëíòìûòåþïì, îëèåäìïú ïíò ãòóíüåîò ùïóûéâï, øëóþòç- ìõâï.
íåìòìï æï ìðëîüòì ùïîèëèïæãåíåä úíëþòä ìïõååþàïí åîàïæ ìïáïîàâåäëøò, ùëíòì êëîåáúòòì ðîëãîïèï 2004 ùäòæïí
ðîëãîïèòì èàïâïîò èëíïùòäååþò, ìïèïóùñåþäë êëèðïíòï ôóíáúòëþì. òãò “¸ëôèïí-äï îëøòì” æï íòâàòåîåþïàï úâäòì
„îóìàïâò 2“-òì ìïõååþò, íòíë øóþäïûå æï íòíë ïîïçïøâòäò æï- æï êâåþòàò êëîåáúòòì þòóîëì åîàëþäòâò ðîëåáüòï. ðîëã-
åìùîíåí. ðîåçåíüïúòïçå ìðåúòïäóîò ãïàïèïøåþïú øåæãï, îïèòì èòçïíòï èëìïõäåëþòì òíôëîèòîåþóäëþòì çîæï ÿïîþò
îëèäòì ãïèïîöâåþóäòú ðîëåáüòì èåìïèå èëíïùòäå ãïõæï, ùëíòìï æï ìòèìóáíòì øåìïõåþ. ðîëãîïèòì ôïîãäåþøò èëíïùò-
éëíòìûòåþòì æïìêâíòà íïùòäøò êò æïèìùîåà ìïøóïäåþï èòå- äååþì øåóûäòïà ÷ïòüïîëí åíæëêîòíëäëãòì óôïìë êëíìóä-
úïà úíëþòäò êóäòíïîòì, èïíóåäòì èòåî èëèçïæåþóäò ìðå- üïúòï æï äïþëîïüëîòóäò æòïãíëìüòêï. ãïîæï ïèòìï, êäóþòì
úòïäóîò æòåüóîò êåîûåþò æïåãåèëâíåþòíïà. ùåâîåþì ãïæïåúåèïà “áìåíòáäïþòì” ðäïìüòêóîò þïîïàåþò,
ðîëåáüò „ãïõæò COSMO-ìàïí åîàïæ“, îëèåäòú „áìåíòá- îëèäòì ìïôóûâåäçåú òìòíò èòòéåþåí ôïìæïêäåþïì ãïìïõæëè
äïþòì“ ðîëãîïèòì èíòøâíåäëâïí íïùòäì ùïîèëïæãåíì, ðëðó- ðîåðïîïüçå, ïìåâå ôòüíåìòìï æï ïíüòúåäóäòüóî êóîìçå.
äïîóäò áïäþïüëíåþòì ùëíòì êëîåáúòòì ìðåúòïäóî êóîìøò ðîëãîïèòì ðïîüíòëîåþò ïîòïí “ðîïòèôòüíåìò”, íòâàòåîåþï-
èëíïùòäåëþïì ãóäòìõèëþì. ðîëåáüòì èòèæòíïîåëþï COSMO- àï úâäòì æï êâåþòàò êëîåáúòòì þòóîë æï êäòíòêï “öïíèî-
POLITAN-òì ôóîúäåþçå èàåäò ùäòì ãïíèïâäëþïøò ïòìïõåþï. àåäò úõëâîåþï”.

jepram orcxobila
“knatuna” SefuTa
öåðîïè áïîàóäò ùïîèëåþòì ëîúõëþòäï „êíïüóíïì“ äë-
ãëüòðòìï æï øåôóàâòì æòçïòíò øåòèóøïâï. „êíïüóíï áïîàóä
þïçïîçå „üîò êëîë÷êòì“ ãïóùåâì êëíêóîåíúòïì æï ïìëîüò-
èåíüòàïú ãïèëî÷åóäò òáíåþï.
ïõïäò ëîúõëþòäï „êíïüóíïì“ ìïõå „öåðîïì“ æòçïòíåîèï
àïèóíï ãòëîãïûåè øåáèíï.

#2 Tebervali
2008 2
media-konkursi
ãïèïîöâåþóäò ýóîíïäòìüåþò ãïó-àþòäòìòì ðòïî ìêëäïøò ÷ïòîòúõåþòïí
„öåðîïè” æï ãïó-àþòäòìòì ðòïî ìêëäïè ìïáïî- øïíìïú ùïîèëïæãåíì.
àâåäëøò ðòïîòì ðëðóäïîòçïúòòì èòçíòà èåæòï- àþòäìòì ðòïî-ìêëäïøò ìùïâäåþï òè àïíïèåæîëâå èòæãë-
êëíêóîìò ãïèëïúõïæï, îëèåäòú ðòïîòì àåèïçå èòà õæåþï, îëèåäòú æéåì ñâåäïçå ãïâîúåäåþóäòï èìëôäò-
èëèçïæåþóä ìïóêåàåìë èåæòï ðîëæóáúòïì (ìüï- ëì ãïíâòàïîåþóä þïçîåþçå æï ãóäòìõèëþì ñâåäï èïîêåüòí-
üòï, ìòóýåüò, íòóìò æï ìõâï) ãïèëïâäåíì. ãóäò êëèóíòêïúòòì òíüåãîòîåþóäïæ æïãåãèâïìï æï ãïíõëî-
êëíêóîìøò ãïèïîöâåþóäò ëîò ýóîíïäòìüò úòåäåþïì.
ãïó-àþòäòìò ðòïî ìêëäòì ïðîòäòì òíüåãîòîåþó- „ïìåàò èòæãëèï ìüóæåíüåþì ìïøóïäåþïì ïûäåâà æïåóô-
äò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì 3 àâòïí ìïìùïâ- äëí ñâåäï ïóúòäåþåä óíïîåþì æï àåëîòóä úëæíïì, îëèå-
äë êóîìåþì óôïìëæ ãïòâäòì. åì òáíåþï òíüåíìòó- äòú èïà ðîïáüòêóäò èóøïëþòì æîëì ãïèëïæãåþïà. æéåòìïà-
îò ìùïâäåþòì êóîìò, îëèåäòú èëòúïâì àïíïèåæîë- âòì èõëäëæ ðòïîòì øåìùïâäï ïî ïîòì ìïêèïîòìò ïè ìôåîëøò
âå èïîêåüòíãóä êëèóíòêïúòåþì. ùïîèïüåþòì èòìïéùåâïæ, îïæãïí óèåüåì øåèàõâåâïøò ëîãïíò-
êëíêóîìøò èëíïùòäåëþòì èòéåþï øåóûäòïà ìï- çïúòåþøò ìïÿòîëï çëãïæïæ èïîêåüòíãòì æï èïîêåüòíãóäò
áïîàâåäëøò èëéâïùå ñâåäï ýóîíïäòìüì. æïòíüå- êëèóíòêïúòåþòì ãïîêâåóä æëíåçå úëæíïú, îïàï ùïîèïüåþó-
îåìåþóäèï ðòîåþèï èòèæòíïîå ùäòì 5 ïðîòäïèæå äïæ ãïíõëîúòåäæåì ïè ëîãïíòçïúòòì ìïçëãïæëåþïìàïí óî-
êëèðïíòï „öåðîïøò” óíæï ãïèëïãçïâíòïí èåæòï ìï- àòåîàëþï” — èòï÷íòïà æïèôóûíåþäåþì.
øóïäåþïøò ãïèëáâåñíåþóäò ìïêóàïîò íïèóøåâîòì àþòäòìòì PR ìêëäòì ðîëãîïèï ìùëîåæ òèãâïîïæïï ïùñë-
ïìäò åäåáüîëíóäò ôëìüòì èåøâåëþòà øåèæåã èò- þòäò, îëè ñâåäï òì ïóúòäåþåäò úëæíï øåòûòíëì ìüóæåíüèï,
ìïèïîàçå: îïú ðîïáüòêïøò ãïèëïæãåþïà.
info@prschool.ge
àþòäòìòì ðòïî-ìêë-
äï êëèðïíòï „öåðîïì”,
áïîàóä-ïèåîòêóäò óíò-
âåîìòüåüòìï æï èïòï ûòî-
êâåäòøâòäòì åîàëþäòâ
ðîëåáüì ùïîèëïæãåíì.
ìêëäòì èìèåíåäàï ðòî-
âåäò èòéåþï 2007 ùäòì
èïîüøò ãïèëúõïææï æï
èïà ðòîâåäåþì ãïæïåúïà
ìåîüòôòúòîåþóäò æòð-
äëèò.
àþòäòìòì ðòïî-ìêë-
äï, æéåì ïîìåþóäò èëê-
äåâïæòïíò ìåèòíïîåþòìï
æï üîåíòíãåþòìãïí ãïíì-
õâïâåþòà, ëîòåíüòîåþó-
äòï ìùïâäåþòì ìïøóïäë
æï ãîûåäâïæòïí ðåîòëæ-
çå. òì æéåìæéåëþòà åîàïæåîàò ìïìùïâäë æïùå-
ìåþóäåþï àþòäòìøò, îëèåäòú ìïôóûâäòïí æï êëè-
ðäåáìóî úëæíïì ïûäåâì, ìüóæåíüì èïîêåüòíãóä
êëèóíòêïúòåþøò, îïú ìêëäòì èàïâïî óðòîïüå-
ìëþïçåú èåüñâåäåþì æï ãïíèïìõâïâåþåä íò-

3 Tebervali
2008 #2
neimingis procesis îï ôïáüëîåþòæïí ãïèëèæòíïîå
õæåþï þîåíæòì ìïõåäòì øåáèíï, îï

dadebiTi da uaryofiTi êîòüåîòóèåþì óíæï ïêèïñëôòäåþ-


æåì æï îëãëî èòèæòíïîåëþì áïî-

mxareebi qarTul
àóä îåïäëþïøò íåòèòíãòì ðîëúå-
ìò - ïè ìïêòàõàïí æïêïâøòîåþòà ãâå-
ìïóþîåþï êëèðïíòï „åæþîåíæòì” æò-

realobaSi îåáüëîò ÏÍÆÎË ÈÅÜÎÅÂÅÄÒ


ÈÅÜÎÅÂÅÄÒ::

þîåíæòì ìïõåäòì ãïíìïçéâîï æï èòìò øåáèíï óðòîâåäå- þîåíæòìàâòì âáèíòà ïí âåûåþà ïõïä ìïõåäì, øåìïûäåþåäòï
ìïæ òùñåþï ìîóäò ïèëèùóîïâò òíôëîèïúòòæïí, îëèåäòú òè ãïèëñåíåþóäò òñëì òìåàò æïèïõïìòïàåþåäò èòèïîàóäåþåþò,
þîåíæòì æïõïìòïàåþòæïí ãïèëèæòíïîåëþì, îëèäòì ìïõåäòì ïíó àåèïüóîò âåäò, îëãëîòúïï ìòìóôàïâå, öïíèîàåäëþï,
øåî÷åâïìï æï øåáèíïçåú òùñåþï èóøïëþï. åì ïîòì òíôëîèïúò- ìòõïäòìå, ëöïõò æï ïìå øåèæåã. ïáåæïí ãïèëèæòíïîå, ïè àòàë-
ïàï åîàëþäòëþï, èëêäå ÷ïèëíïàâïäò òè ûòîòàïæò èïõïìòï- åóäò èòèïîàóäåþòà òùñåþï ìïõåäåþòì ãåíåîòîåþï. ãåíåîò-
àåþäåþòìï, îëèåäòú þîåíæòì øåáèíòì ðòîâåä åüïðçå òñ- îåþòì èëèåíüòï, îëæåìïú ãïîêâåóäò ðòîâåäïæò ïìëúòïúòå-
îòì àïâì. àïâæïðòîâåäïæ ìïõåäòì çóìüïæ ãïíìïçéâîòìà- þòì ìïôóûâåäçå, îëèåäòú ïèïâå æîëì èòþèóäòï àåèïüóî âå-
âòì ìïÿòîëï þîåíæòì ìîóäò ïéùåîï, êåîûëæ, âòí ïîòïí èòìò äåþì, õæåþï ãïîêâåóäò ìïõåäåþòì ùïîèë÷åíï, ïìëúòîåþï, ïè
èëèõèïîåþäåþò, îï ìïôïìë ìåãèåíüøòï ëîòåíüòîåþóäò, þïç- øåèàõâåâïøò øåòûäåþï àïâò øåâòêïâëà êîòüòìêãïí æï àòàëå-
óäò òæåï ãïæïâòüïíëà ôóîúåäçå.
îïú øååõåþï ìïõåäòì øåî÷åâïì, àïíïèåæîëâå íåòèòíãøò ïî-
ïè ìïõåäåþì ïóúòäåþäïæ ìÿòîæåþï
ìåþóäò ìïõåäåþòì ãïèëñåíåþòì ðîëþäåèïï, ïáåæïí ãïèëèæò-
å.ù. ìïðïüåíüë ìòìóôàïâçå íïîå æãåþï õåäëâíóîïæ øåáèíòäò æï ãïèëãëíåþóäò ìïõåäå-
þòì ïóúòäåþäëþï. èåëîå åüïðòï ðòîâåäïæò ïìëúòïúòåþòà ùï-
øåèëùèåþï èëìóäò ìïõåäåþòì ãïæïî÷åâï, õøòî øåèàõâåâïøò ïè ìïõåäåþò-
æïí î÷åþï ûïäòïí èúòîå îïëæåíëþï æï èëòàõëâì ãïíèåëîå-
îòì ûòîòàïæò ïéèùåîåþò, îï ãïíìïêóàîåþóäò óðòîïüåìë- þòà ãåíåîòîåþïì.
þåþò ãïï÷íòï ïè þîåíæì, æï îïú èàïâïîòï ãïîêâåóäò øåôïìå- ïõïäò ìïõåäòì øåáèíï ìïêèïëæ îàóäò ðîëúåìòï, àó
þåþò æï èëäëæòíåþò, àïâïæ æïèêâåàòì èõîòæïí. âãóäòìõ- ãâìóîì èòâòéëà ìïõåäò, îëèåäòú ðòîâåä îòãøò ïìïõïâì
èëþ, åãîåàùëæåþóäò „þîòôì”, îëèåäòú ãïèëòñåíåþï ìïõå- þîåíæòì ðëçòúòëíòîåþïì æï ãïîêâåóä ùòäïæ õåäì óùñëþ-
äòì øåáèíòìïì æï îëèåäòú îëãëîú ùåìò æïèêâåàòì èòåî òâ- æåì ìõâï æïèïüåþòàò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì ãïèëñå-
ìåþï. àóèúï ìïèùóõïîëæ, ìïáïîàâåäëøò æïèêâåàì ïî ãïï÷-
íòï ìîóäò òíôëîèïúòï, îëãëîú þïçîòì, ïìåâå þîåíæòì æï- øåòûäåþï àïâò øåâòêïâëà
õïìòïàåþòì øåìïõåþ. ïèòüëè õøòî øåèàõâåâïøò ïè òíôëîèï-
úòòì èëûòåþï, èòìò æïäïãåþï æï þîòôøò ïìïõâï þîåíæòì ìïõå- êîòüòêòìãïí æï àòàëåóäò òæåï
äòì øåèáíåäò êëèðïíòòì èòåî õæåþï.
— îï èåàëæëäëãòòà õæåþï ìïõåäòì øåî÷åâï? ãïæïâòüïíëà ôóîúåäçå
— ìïõåäòì øåî÷åâòì èåàëæëäëãòï èîïâïäôåîëâïíò ïîìå-
þëþì, àóèúï ñâåäï èåàëæì èïòíú ìïåîàë ìïôóûâåäò ãïï÷íòï. íåþòì ãïîåøå þîåíæòì æïèêâòæîåþïì, èòì ãïñòæâåþì, ïóúòäå-
îëãëîú ïâéíòøíå ìïõåäòì øåáèíòì, åãîåà ùëæåþóäò „þîò- þåäòï èëâïõæòíëà ãïíèåëîåþòàò, æïèïüåþòàò ãåíåîòîåþï.
ôò” ùïîèëïæãåíì ìùëîåæ òè ìïôóûâåäåì, îëèäòì èòõåæâò- øåèæåãò åüïðòï ìïõåäåþòì ãïæïî÷åâòì ðîëúåìò, ïìåà æîëì
àïú òùñåþï ìïõåäòì øåáèíïçå èóøïëþï. êåîûëæ, îëæåìïú ÷âåí- ìïÿòîëï ìïõåäåþòì îïëæåíëþï øåâêóèøëà 10-15-èæå æï ìùë-
àâòì óêâå úíëþòäòï èòçíëþîòâò ïóæòüëîòï, þîåíæòì ùòíï- îåæ èïàçå òñëì ôëêóìòîåþóäò ñóîïæéåþï. ìïõåäåþòì åì îï-
øå æïìïõóäò èòçíåþò, òì ïüîòþóüåþò, ôïìåóäëþåþò àó óðò- ëæåíëþï ìïìóîâåäòï ùïîâóæãòíëà æïèêâåàì æï æïèêâåà-
îïüåìëþåþò, îëèåäòú þîåíæì ãïï÷íòï. ìïõåäòì øåáèíòì øåè- àïí åîàïæ ïéíòøíóäò îïëæåíëþï æïâòñâïíëà 3-5-èæå.
æåãò åüïðòï, àó ìïæ âåûåþëà ïõïäò ìïõåäò, ìïòæïí óíæï ùï- àóèúï ïè ìïõåäåþì ïóúòäåþäïæ ìÿòîæåþï å.ù. ìïðïüåíüë
èëâòæåì òì òæååþò, îëèåäòú øåìïûäåþåäòï ìïõåäòì øåáèíòì-
àâòì ïóúòäåþåäò æï èíòøâíåäëâïíò òñëì, õøòî øåèàõâåâïøò
òñåíåþåí åãîåàùëæåþóä àåèïüóî âåäåþì.
èïãïäòàòìàâòì, àó ÷âåí ìïìèåäò ïí èòíåîïäóîò ùñäåþòì gagrZeleba gv. 5

#2 Tebervali
2008 4
neimingis procesis dadebiTi da uaryofiTi
mxareebi qarTul realobaSi
dasawyisi gv. 4 ãòì ðîëúåìòìàâòì ïí ìïõåäòì øåî÷åâòìïì.
— áïîàóä îåïäëþïøò íåòèòíãòì ðîëúåìò îëãëî èòèæò-
ìòìóôàïâçå øåèëùèåþï, ïíó ïîòì àó îï ãïèëñåíåþóäò ïí îë-
íïîåëþì?
æåìèå îåãòìüîòîåþóäò. æïíïî÷åíò ìïõåäåþò, îëèåäòú æïè-
— òè ðîëåáüåþòæïí ãïèëèæòíïîå, îëèåäçåú ÷âåí ãâòèóøï-
êâåààïí åîàïæ òáíåþï øåî÷åóäò ìïìóîâåäòï ãïüåìüòîæåì
âòï, åîà èïãïäòàì ãïíâòõòäïâ: ìïêèïëæ ìïòíüåîåìë ïéèë÷í-
îëèåäòèå àâòìëþîòâò êâäåâòì èåàëæòì ìïøóïäåþòà, åì òá-
æï åîà-åîàò ìóðåîèïîêåüåþòì áìåäòì èóøïëþòì ðîëúåìò
íåþï ôëêóìóîò öãóôò, ÷ïéîèïâåþóäò òíüåîâòó æï ïìå øåè-
ìïõåäòì øåáèíïçå. åì ïîòì ìóðåîèïîêåüåþòì áìåäò „äòâë”.
æåã. ïè åüïðòì ãïâäòì øåèæåã, æïî÷åíòäò ìïèò ìïõåäò óêâå
ïè ìïõåäòì ùïîèëøëþòì æï øåáèíòì òìüëîòï èëêäåæ øåòûäå-
ãâò÷âåíåþì, àó îëèåäòï èòìïéåþò ñâåäïçå èåüïæ ÷âåíò èòç-
þï ïìå ïéâùåîëà: æïèêâåààïí þîòôòçå èóøïëþòìïì æïæãòíæï
æï ãïèëòêâåàï ûòîòàïæò êîòüåîòóèåþò, îëèåäòú óíæï ïìï-
æïî÷åíòäò ìïèò ìïõåäò óêâå õóäòñë ìïõåäøò. êåîûëæ, åì ìïõåäò óíæï ñëôòäòñë èëêäå,
èïáìòèóè 4-5 ïìëìãïí øåèæãïîò. ïèòìï ãïîæï, ìïõåäò óíæï ñë-
ãâò÷âåíåþì, àó îëèåäòï èòìïéåþò ôòäòñë òìåàò ôïìåóäëþåþòìï æï êîòüåîòóèåþòì èïüïîåþå-
äò, îëãëîòúïï ïõïäò ðîë-
ñâåäïçå èåüïæ ÷âåíò èòçíëþîòâò æóáüò, ãïíêóüâíòäò
ïóæòüëîòòìàâòì

íëþîòâò ïóæòüëîòòìàâòì, ïêèïñëôòäåþì àó ïîï òè ûòîòàïæ


êîòüåîòóèåþì, îëèåäòú ÷âåí æïâìâòà þîåíæòì øåáèíòìïì æï
ïèïâå æîëì, ïìïõóäòï àó ïîï ìïõåäøò ñâåäï òì èëàõëâíåþò,
îëèåäòú ìïõåäòì øåáèíïèæå ãâáëíæï æïìïõóäò..
— îï êîòüåîòóèåþì óíæï ïêèïñëôòäåþæåì þîåíæòì ìïõå-
äò?
— óíæï ãïâòàâïäòìùòíëà îïèæåíòèå ûòîòàïæò ðïîïèåüîò:
ìïõåäò óíæï òñëì èëêäå, ãïíìõâïâåþóäò êëíêóîåíüåþòìãïí
æï ãïîêâåóäùòäïæ óíòêïäóîò, ãâïêïâøòîåþæåì îåïäëþïì-
àïí, ìïõåäì óíæï ¸áëíæåì àâòìåþï îëè ãïîêâåóä êëèóíòêï-
úòóîò ðîëúåìòì æïèïêïâøòîåþåä îãëäì ùïîèëïæãåíæåì. åî-
àò ãïìïàâïäòìùòíåþåäò æåüïäò, ìïõåäò æïêïâøòîåþóäòï
èåõìòåîåþïìàïí. ïèòüëè èíòøâíåäëâïíòï, îëè ïõïäò ìïõåäò
òñëì ïæâòäïæ æïìïèïõìëâîåþåäò, ìïìòïèëâíë îëãëîú õåæ-
âòìàâòì, ïìåâå ìèåíòìàâòì. ãïîæï ïèòìï, ìïõåäì ïî óíæï áëí-

øåèæåãò åüïðòï ìïõåäåþòì


ãïæïî÷åâòì ðîëúåìò, ïìåà æîëì
ãïîêâåóäùòäïæ ìïøóïäë æï ìïøóïäëçå æïþïäò èòçíëþîòâò
ìïÿòîëï ìïõåäåþòì îïëæåíëþï öãóôòìàâòì æï úõïæòï ïæâòäïæ æïìïèïõìëâîåþïæò. þîòôòì
øåâìåþòì øåæåãïæ ãïèëòêâåàï, îëè ìïõåäì ïî óíæï áëíëæï
øåâêóèøëà 10-15-èæå
ãïîêâåóäò, óêâå ïîìåþóäò ìòüñâòì æïüâòîàâï. ýéåîïæëþòì
èõîòâ êò ãïèëåõïüï þîåíæòì ûòîòàïæò ôïìåóäëþï, îïú õåä-
æåì óïîñëôòàò ïí íåãïüòóîò ïìëúòïúòï, øåûäåþòìæïãâïîïæ
èòìïùâæëèëþïì, ìòïõäååþçå òáíåþëæï ëîòåíüòîåþóäò. ïè ìó-
æïúóäò óíæï òñëì êëíêóîåíüåþòì øåèëüåâåþòìãïí, ìïõåäì
ðåîèïîêåüøò àáâåí ãåäëæåþïà ñëâåäàâòì ïõïäò, õåäèòìïù-
æïìïùñòìøòâå óíæï ãïï÷íæåì ðëüåíúòïäò, îëè ìõâïæïìæõâï
âæëèò ðîëæóáüò! ïèòì ãïîæï ïè ìïõåäòì áâåø óíæï ÷ïèëñïäò-
þòçíåìøò òèóøïëì. îïú ïèïâå æîëì óçîóíåâäñëôì þîåæíòì
þåþóäòñë þîåíæò - ïãîïîóäò þïçîòì ïäüåîíïüòâï.
ãïôïîàëåþòì ðîëúåìì. èïã, ïìåàòï êëèðïíòï “êëäãåòü-
ïè ìïõåäçå ìïèò êâòîï âòèóøïâåà. ðòîâåäïæ ãåíåîòîåþò-
ðïäèëäòâò”, îëèåäòú ïè ìïõåäì òñåíåþì ìõâïæïì-
ìïì 200-èæå ìïõåäò ùïîèëâïæãòíåà, æïî÷åíòä 10 ìïõåäòæïí
õâï üòðòì ðîëæóáüòìàâòì æï þòçíåìòìàâòì.
øåòî÷ï ìïõåäò „äòâë”. îëèåäòú æéåì þîåíæïæ ÷ïèëñïäòþæï
åì òì ûòîòàïæò êîòüåîòóèåþòï, îëèåäòú
æï îëèåäèïú æïèêâåàòì ñâåäï êîòüåîòóèò æïïêèïñëôòäï.
øåòûäåþï ãïèëâòñåíëà íåþòìèòåîò íåòèòí-

5 Tebervali
2008 #2
kavkazus onlainis
Semosavlebi 95%-iT gaizarda
2007 ùäòì èëíïúåèåþòà äòæåîò òíüåîíåü ðîëâïòæåîò âëîáèï ðîëâïòæåîåþò ,,öëîöòïí ëíäïòíò” æï ìïíåüò øåòì-
êëèðïíòòì êïâêïçóì ëíäïòíòì øåèëìïâäåþò àòàáèòì ãïëî- ñòæï. ïè ãïîòãåþòì øåæåãïæ ,,êïâêïìóì ëíäïòíò” òíüåîíåü-
èïãæï æï 17 èòäòëí äïîçå èåüò øåïæãòíï. ùòíï ùåäàïí øå- êëèóíòêïúòåþòì þïçîòì 80%-òì èïêëíüîëäåþåäò ãïõæï.
æïîåþòà øåèëìïâäåþòì 95%-òïíò çîæï êëèðïíòòì èåíåöèåí- ,,êïâêïìóì ëíäïòíò” ïõëîúòåäåþì âïîíï-ôëàòì òíüåî-
üòì ïçîòà, óïõäåìò üåáíëäëãòåþòìï æï èëèõèïîåþåäçå íåü èïãòìüîïäòì èøåíåþäëþïì, îëèäòì éòîåþóäåþïú 75
ëîòåíüòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êïèðïíòåþòì æïíåîãâïè ãï- èòäòëí æëäïîì ïéåèïüåþï. êëèðïíòï ïõäë èëèïâïäøò úåí-
èëòùâòï. üîïäóîò ïçòòìï æï ìïèõîåà êïâêïìòòì þïçïîçå ãïìâäïìïú
êïâêïçóì ëíäïòíò 2006 ùäòæïí áïîàóä òíüåîíåü þï- ãåãèïâì. ïìåâå æïãåãèòäòï êëèðïíòòì ïáúòåþòì ãïüïíï äëí-
çïîçå äòæåîò êëèðïíòïï, èïì øåèæåã, îëúï êïâêïçóì íåü- æëíòì ìïôëíæë þòîýïçå.

damatebiTi leqcia
mediadagegmarebaSi

àþòäòìòì ðòïî ìêëäï, ìåáüåèþîòì êóîìåþòì ìüóæåí-


üåþì 12 æï 13 àåþåîâïäì óüïîåþì óôïìë æïèïüåþòà äåá-
úòïì èåæòï-æïãåãèïîåþïøò. äåáúòïì ãïóûéâåþï æïâòà
ïþóîöïíòûå.

jepram studio linis varSavaSi CEEPR-net-s -s


korporatiuli stili SeimuSava partniorebis Sexvedra gaimarTa
öåðîïè åìüåàòêóîò èåæòúòíòì úåí- 1 àåþåîâïäì âïîøïâïøò ÷ï-
üîò „ìüóæòë äòíòì“ êëîðëîïüòóä üïîæï CEEPR-net -òì ðïîüíò-
ìüòäçå èóøïëþï æïïìîóäï. êëèðïíòòì- ëîåþòì ùäòóîò øåõâåæîï.
àâòì øåèóøïâåþóä òáíï åîàòïíò ìüîï- øåõâåæîïçå ãïíõòäóäò òñë àïíïèøîëèäëþòì ãïíâòàïîå-
üåãòóäò æòçïòíò æï ìïêëèóíòêïúòë ïü- þòì, ïõïäò ùåâîåþòì èòéåþòìï æï áìåäòì ãïôïîàëåþòì ìï-
êòàõåþò.
îòþóüòêï.

jepra saukeTeso biznes


wignebs gTavazobT
öåðîïøò ïõïäò þîåíæò
„þòçíåì þóáìò“ øåòáèíï. „þòç-
íåì þóáìò“ èêòàõâåäì ìïóêå-
àåìë ùòãíåþì ðòïîøò, èïîêå-
üòíãìï æï þîåíæòíãøò ìàïâï-
çëþì. èïàò íïõâï øåìïûäåþå-
äòï ãïçåàåþøò: „ïõïäò êëèåîìïíüò“, „þïíêåþò æï ôòíïíìå-
þò“, „Georgian Business Week“, „24 ìïïàò“.

#2 Tebervali
2008 6
7 Tebervali
2008 #2