You are on page 1of 276

B E N K E L E K : A szkelyfldi rgszeti kutatsok

eredmnyei
K D D Z O L T N : A szkely er edet kr ds
H E R M A N N G U S Z T V M I H L Y : R endi sg s nemzetisgi
identitstudat a szkelyeknl
Z E P E C Z A N E R J E N : O rbn B alzs temetsei
B R D I N N D O R : I mpriumvlts (S zkelyudvarhelyen
1918-1920
V E R E S P T E R : A Z identits jelkpei
D E M N Y L A J O S : A zkely O klevltr j sorozata
(S zkely autonmiaterv - 1946
E rdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
Kvetkez szmunk tartalmbl
SZCSI GBOR: A trtnelmi megismers
alapjairl
SEBK FERENC: A J agell-kori rendisg
kutatsa a kt vilghbor kztt
S os ISTVN: K srlet a magyar nyelv
diplomatika megteremtsre -
H orvt I stvn
TOMKA BLA: A totalitarizmuselmletektl
az j t rsadal omt rt net i i g
Feminizmus s trtnetrs -
B eszlgets S usan A rpaddal
JOAN KELLY-GADOL: A nemek trsadalmi viszonyai
SANDRA HARDING: E pisztemolgiai krdsek
CZOCH GBOR-SZAB GBOR-ZSINKA LSZL:
V ltozsok a magyar vros-
s teleplsrendszerben
1784-1910 kztt
T rtnetrs N agy-B ritanniban -
B eszlgets R . J. W. E vansszel
A z A E T A S krkrdse a magyar
trtnettudomny helyzetrl
1993/3
AETA&
Trtnettudomnyi folyirat
A kiadvnyt szerkesztette:
BRDI NNDOR s KORD ZOLTN
A kiadvny a S oros A laptvny, a J zsef A ttila A laptvny,
az M H B K urtor T ncsics M ihly A laptvny,
az I llys G yula A laptvny, a S zeged M egyei J og V ros
nkormnyzata, a D lmagyarorszg K nyv- s L apkiad K ft.,
a P ro R enovanda C ultura H ungri A laptvny
s a szegedi J zsef A ttila T udomnyegyetem
K zmveldsi B izottsga tmogatsval jelenik meg.
Szerkesztsg:
DEK GNES (fszerkeszt)
ARADI ZSUZSA (a szerkesztsg titkra)
DVID TAMS, KOSZTA LSZL, LELE JZSEF,
PELYACH ISTVN, TOMKA BLA, TTH SZERGEJ,
VAJDA ZOLTN.
TARTALOM
Tanulmnyok
Benk Elek: A szkelyek s a S zkelyfld rgszeti
kutatsnak eredmnyei s feladatai 5
Kord Zoltn: A szkely eredetkrds
az jabb kutatsok tkrben 21
Hermann Gusztv Mihly: R endisg s nemzetisgi identitstudat
a szkelyeknl 40
Zepeczaner Jen: O rbn B alzs temetsei 57
Brdi Nndor: I mpriumvlts S zkelyudvarhelyen
1918-1920 76
Forrskzls
K elemen L ajos levele B nyai J noshoz (kzzteszi: Zepeczaner Jen) 121
Vincze Gbor: S zkely autonmia a XX. szzadban:
illzi vagy realits? 130
S zkely autonmiaterv - 1946 139
Kitekints
Demny Lajos: A S zkely O klevltr j sorozata ,. 151
Veres Pter: A z identits jelkpei 163
Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
K olozsvri levltrak (K iss A ndrs) 176
E rdlyi R eformtus E gyhzkerlet K zponti G yjtlevltra, K olozsvr
(S ipos G bor) 189
llami L evltr, M arosvsrhely (P l-A ntal S ndor) 191
llami L evltr H argita megyei fikja, C skszereda (A lbert D vid) 201
E gyetemi s A kadmiai K nyvtr, K olozsvr (J ak K lra) 207
T echnikai tlterheltsg miatt a romn kezeteket a tanulmnyok jegyzeteiben nem tudtuk feltntetni.
O lvasink s szerzink elnzst krjk.
S zkely N emzeti M zeum, S epsiszentgyrgy (P l J udit) 212
T udomnyos K nyvtr, S zkelyudvarhely (R th A ndrs L ajos) 220
B rukenthal K nyvtr, N agyszeben (D oina N agler) 224
B atthyaneum K nyvtr, G yulafehrvr (I acob M rz) 227
T eleki T ka, M arosvsrhely (D e N agy A nik) 230
Figyel
B oldog V rad
(Boldog Vrad. Szerk. Blint Istvn Jnos. Httorony Kiad. Budapest, 1992.)
Dr. Adrin Rusu 241
A z erdlyi romn felvilgosods
(Kosry Domokos: Mvelds a XVIII. szzadi Magyarorszgon. Akadmiai Kiad.
Budapest, 1980.)
Remus Cmpeanu 244
V lemnyek egy j Forrsok s tanulmnyok" sorozatrl
(Encyclopaedia Transylvanica. ELTEBTK. Budapest, 1992.)
Stelian Mndruf 246
A tragikus titok
(Raffay Ern: Trianon titkai, avagy hogyan bntak el orszgunkkal. Tornado-Danenija.
Budapest, 1990.)
B erkes T mea 250
A mozaik egy szne
(Kocsis Kroly: Egy felrobbant etnikai mozaik esete. Teleki Lszl Alaptvny. Budapest, 1993.)
Mirnics Kroly 253
K irekesztk - B efogadk
(Kirekesztk: Antiszemita rsok 1881-1992. Vlogatta s a bevezet tanulmnyt rta:
Karsai Lszl. Aura Knyvkiad. Budapest, 1992.
Befogadk. rsok az antiszemitizmus ellen 1882-1993. Vlogatta s a bevezet
tanulmnyt rta: Karsai Lszl. Aura Knyvkiad. Budapest, 1993.)
Balog Ivn 256
V res histria
(Frank Chalk-Kurt Johanson: The History and Sociology of Genocide. Tale University
Press, Neivhaven & London, 1990.)
Vincze Andrs 263
Szmunk szerzi 265
Tanulmnyok
BENK ELEK
A szkelyek s a Szkelyfld
rgszeti kutatsnak
eredmnyei s feladatai
A z utbbi vekben jelentsen gyarapod, szkely tmj szakiroda-
lomban kevss ltvnyos, de szilrd helyet foglal el nhny sszefoglal ig-
ny rgszeti tanulmny. M egszletsket, a korigny mellett, mindeneke-
ltt annak ksznhetik, hogy a szkelysg s a S zkelyfld rgszeti kutatsa
az 1980-as vekre jutott el oda, hogy a korbbi, alig hasznlhat apr adat-
tredkeket lassanknt rtkelhet kpp rendezze. 1974-ben M esterhzy
K roly mg mindssze hrom oldalon szmolhatott be a szkelyfldi rg-
szeti kutatsok tanulsgairl
1
, az azta eltelt idszak feltrsai a kzpkor tr-
gyi leleteit E rdly s a S zkelyfld teleplstrtnetnek igen jelents, nll
trtneti mondanivalt hordoz forrscsoportjv tettk.
A z albbiakban a szkelyfldi rgszeti kutats ltalnos helyzett pr-
blom ttekinteni gy, hogy egyszerre legyek tekintettel az elrt eredmnyek-
re, a kutats bels ellentmondsaira, adssgaira s feladataira.
K zelrl szemllve a kutats llapott, a ktsgtelen eredmnyek dac-
ra az elnk trul kp cseppet sem idilli. S zkelyfldi kutatsokat vgz r-
gszknt ismtelten nyomon kvethettem, miknt vltak somms publikcik
korntsem mindig szilrd satsi megfigyelsei idvel biztosnak hitt trtneti
kvetkeztetss. E tren a helyzetet rendkvl rontotta az, hogy a szkszav
satsi beszmolkbl, a mdszeres anyagkzlsek hinybl s a szmtalan
kzletlen trgybl fakad nehzsgek mellett az amgy is tvoles vidk r-
gszeti leletei - kzismert, tudomnyon kvli okokbl - hossz vtizedekig
elrhetetlenek voltak a magyarorszgi kutats szmra. E kzben a csak eml-
tsbl ismert leletek nha nll letre keltek, a kzztett adatokat ugyanis
rgsz is, trtnsz is a helyszni ellenrzs lehetsge nlkl knyszerlt fel-
hasznlni. A z vtizedek ta nem publiklt satsok nhny kzztett adat-
nak gyakori ismtelgetse nmagban is tovbbi hibk forrsa. A keresztr-
szki Fiatfalva hatrban 1962-64-ben S zkely Z oltn egy kiterjedt, ks
npvndorlskori falu 40 nem egykor, rszben egymsra sott hzt bontot-
ta ki A feltrt teleprszlet 199l-re teljesen kisott, 44 hzbl ll faluv vlto-
zott. H asonl trtnt K zdipolyn - K ht V I -I X/ X. szzadi, 1964-66 k-
ztt kutatott teleplsvel is, melynek megismert rszlete negyedszzad ml-
tn egy ... 14 kunyhbl ll V I -V I I . szzadi, valamint erre a V I I I -X. sz-
zad kztti idben rtelepedett 16 kunyht szmll falu"-knt szerepel.
2
A helyi mzeumok anyagnak s a vonatkoz szakirodalom megllap-
tsainak ttekintse egyarnt arrl gyzheti meg a rgszt, hogy korszakha-
trhoz rkeztnk. A S zkelyfld rgszeti kutatsa tljutott a kezdetek s ta-
llgatsok hskorn", szmos eredmnye a trtnetrs maradand rtk-
nek bizonyult. M sfell azonban a tovbblps szmottev akadlya az, hogy
5
Tanulmnyok
rszletes satsi beszmolk, monogrfik s mdszeres anyagkzlsek he-
lyett vltozatlanul az elmlt vtizedek szkszav, somms jelentseire s mi-
nimlis kzztett rgszeti leletre tmaszkodhatunk. S lyosbtja a problmt
a szkelyfldi mzeumok genercis vlsga is A terletet az 1950-es vek
ta kutat Ferenczi G za, J nos P l, M olnr I stvn s a legtbbet sat s
publikl S zkely Z oltn nyugalomba vonulsa, tbbek - kztk e sorok r-
jnak - tvozsa s a mostoha nemzetisgi politika megktsei nyomn a S z-
kelyfld kzpkori rgszeti kutatsa jelenkori mlypontja fel tart. I lyen k-
rlmnyek kztt a mg munkakpes kutatk felelssge rendkvl nagy,
ugyanis az elmlt vtizedek kisllegzet, nem korszer, de mgiscsak j ered-
mnyeket hoz satsainak hinyos dokumentcija s lassan sszekevered
leletei feldolgoz utn kiltanak. K tsgtelen, hogy e hldan feladattal az
egykori satknak kellene, kellett volna megbirkzniuk, fl azonban, hogy
ez ppgy az utkorra marad, mint szmos, ingatag alapokon nyugv elmlet
knyszer lebontsa. K lnsen idszerv teszi mindezt, hogy sok lelhely
s pletmaradvny pusztulsa utols stdiumban vrja a tudomnyos ig-
ny terepszemlt, hitelest satst vagy rszletes felmrst. S zmolni kell az-
zal is, hogy a vidk nyugdjas kor helytrtnszeinek s a lelhelyeket, ha-
trneveket, nphagyomnyokat felidzni kpes ids fldmveseknek emlke-
zetre mr csak korltozott ideig lehet tmaszkodni.
A kutatsra nehezed teriafantomok kritikja s felszmolsa taln
mg a vrva vrt anyagkzlseknl is srgetbb feladat, ezek kiindulpontja
ugyanis csak kisebb rszben hibs rgszeti rtelmezs, feltnsk gyakrab-
ban azoknak az nll forrskritikra nem vllalkoz rgszeknek a jhisze-
msgvel" fiigg ssze, akik hitelt adtak medievista eldeik kzlseinek, min-
denekeltt K emny J zsef oklevl-hamistvnyainak.
3
E tekintetben szubjek-
tv, de el nem fogadhat magyarzat lehet az, hogy a S zkelyfldre vonatko-
z kzpkori, klnsen pedig az rpd-kori okleveles anyag rendkvl kis,
mg erdlyi vonatkozsban is igen szerny mennyisge szmos helytrtnszt
visszariasztott attl, hogy szmukat a hamistvnyok kiiktatsval tovbb
cskkentse. U gyanakkor a kevs rott adat mellett hatatlanul felrtkeldtek
a rgszeti megfigyelsek, melyeket sajtos kettssg jellemzett. A lapknt -
nhny kivteltl eltekintve - kisllegzet, szondzs- vagy leletments-jelle-
g feltrsok szolgltak, melyekkel kapcsolatban igen nagy elvrsokat t-
masztottak (j adatok a szkelyek bekltzse eltt a ksbbi S zkelyfld te-
rletn lt lakossgrl, a szkelyek eredetrl, K elet- s D lkelet-E rdlybe te-
leptsk idrendjrl, az rpd-kori szkelysg teleplsrendjrl stb.), ami
azzal jrt, hogy a viszonylag kisszm rgszeti emlkre gyakran tlsgosan is
slyos, azok teherbrst meghalad elmleteket ptettek. M indebben nagy
szerep jutott a msodkzbl vett, ellenrizetlenl felhasznlt trtneti ada-
toknak, illetleg a rgszek s helytrtnszek ltal vgzett, mkedvel nyel-
vszeti fejtegetseknek.
K emny J zsef oklevl-hamistvnyai, ktsgkvl tudatosan, kt, k-
vetkezmnyeiben rendkvl jelents tma, a szkelyfldi rpd-kori vrak, il-
letve az lltlag itt lt idegen etnikumok (besenyk, romnok) krdse krl
srsdnek. K zlk taln az 1301-es, Castrum Vduord kirlyi vrt (a sz-
kelyudvarhelyi vrat) s a kzeli Olahfalu U rsus nev kenzt emlt oklevl
6
B enk E lek A szkelyek s a Szkelyfld rgszeti kutatsnak eredmnyei s feladatai
hamis volta ment t leginkbb a kztudatba
4
, mg a kzdiszentlleki kirlyi
vrat (Castrum nostrum Regium Zenth Lelewkh in confinijs terre Siculorum
superioribus annis per Tartarorum rabiem ... destructum) emlt, 1251-re, il-
letve 1271-re keltezett hamis oklevlre
5
, valamint az 1353-ra datlt, a pog-
nyok s besenyk ellen ptett, majd a szendlekihez hasonlan a tatrok ltal
lltlag elpuszttott L cfalva-vrhegyi kirlyi vrat, tovbb az ugyanitt, a he-
gyek kztt felplt Zechelneez (!!!) rtornyot gyans rszletessggel trgyal
K emny-fle hamistvnyra
6
hiteles forrsknt tmaszkodhatott mg a kzel-
mlt rgszeti kutatsa is
7
E nnl jval nagyobb bonyodalmat okozott K e-
mny J zsef msik hamistvny-sorozata. A C sk- s K zdi-szk kztt Fehr
megyei enklvknt elterl T orja birtokhoz tartoz S zrazpatakon kt
1324-ben kelt oklevl rutnokat (Rutenos) emlt, akiknek nevt K emny -
aligha vletlenl - kvetkezetesen B icenos [besenyk - szerk. megj.] form-
ban kzlte.
8
J llehet a krdses diploma helyes szvegt mr a S zkely O k-
levltr n. V I I I . ktetben jrakzlte B arabs S amu, s az lltlag korb-
ban besenyk ltal lakott, de nagyon elpusztult csk-szki L zrfalvt
(+1365), tovbb a hajdan szintn besenykkel benpestett A ls- s Fels-
R kost (+1421) emlt hamis oklevelekrl
9
is kztudott volt, hogy szintn a
fenti forrsbl szrmaznak, a torjai falusatson elkerlt nhny rpd-kori
cserpst-tredk, egy E rdvidken szrvnyknt tallt, hromlb bronze-
dny tves etnikai meghatrozsa, megtmogatva az idzett hamistvnyok-
kal, elegendnek tnt ahhoz, hogy S zkelyfldn szmottev beseny npes-
sget felttelezzenek.
10
A z rpd-kori fazekasok legjellemzbb alkotsai, a
cserpstk maguk is sok baj okozi. A romn kutats szvesen tekinti jel-
legzetesen" beseny ednyeknek ket (vagy brmilyen egyb eredetnek, a
brmilyenbl is lehetleg a magyart kizrva), s ez az idejtmlt hipotzis
olyan mrtkben magval ragadta az udvarhely-szki B gzben falusatst
vgz rgszeket, hogy egyetlen cserpst-perem s krlmnyes nyelvszke-
ds utn U dvarhely-szk terlett is vegyes, elmagyarosodott (!!!) kzdi sz-
kely-beseny lakossggal npestettk be
11
A z ellenrizhet rszletek alapjn nem meggyzek azok az elkpzel-
sek sem, melyek - kln-kln is bizonytatlan trtneti, rgszeti s nyelv-
szeti tletek egymsra halmozsa nyomn - a S zkelyfld klnbz kor s
jelleg vrait idben egymst vlt hatrvr-rendszerek lncszemeiv fzik, s
e kpzeletbeli vrlncolatokbl fontos teleplstrtneti kvetkeztetseket
vonnak le
12
C sak rintlegesen emltem a szkely telepts eltt a terleten lt ro-
mn slakossgrl szl elkpzelseket, melyek alapjul nem rgszeti vagy
trtnelmi tnyek, hanem a tudomnytl merben idegen politikai hajok
szolglnak.
13
M ieltt a legfontosabbnak vlt idtll rgszeti eredmnyek ttekin-
tsre trnk, ismtelten utalnom kell arra a nyilvnval tnyre, miszerint a
szkelyek rgszete nem tekintend azonosnak a S zkelyfld kzpkori rg-
szeti kutatsval. R gszek szmra kztudott, hogy a honfoglals- s kora
A rpd-kor trgyi hagyatkban a korabeli rott forrsokban emltett etniku-
mokat, csatlakozott npeket vagy nptredkeket, illetve trzseket rgszeti
mdszerekkel ma mg nem tudjuk meghatrozni. H asonl a helyzet a szke-
7
Tanulmnyok
lyek esetben is, akiknek korbbi, krpt-medencei szllsterleteire trtneti
s nyelvszeti adatok utalnak, rgszetileg azonban mindmig nem sikerlt
azonostani ket. M sfell a S zkelyfld j nhny kutatja szmra nem volt
idegen az az elkpzels, miszerint ez a korbban lakadannak vlt terlet igen
korn, a szkelyek sfoglalsa" nyomn vlt S zkelyfldd. N yelvszek hv-
tk fel elszr a figyelmet arra, hogy a ksbbi S zkelyfld nyugati peremte-
rletn a szkelysg egy mr korbban itt megtelepedett magyar npessgre
rtegzdtt. A z utbbi vek teleplstrtneti s rgszeti kutatsa hasonl
eredmnyre vezetett. M a mr a valsznsg magas fokn llthatjuk, hogy
M aros-szk az rpd-kori T orda megye, U dvarhely-szk K kll megye,
H romszk s a kls medenck szkei pedig Fehr megye terletn szerve-
zdtek, ahol a bekltz szkelyek megyei keretek kztt l magyar alapla-
kossgot talltak. U gyanakkor a fenti hrom megye keleti rszn megteleplt
szkelyek a hrom f szkely nyelvjrst jelent ms-ms dialektusban beszl-
nek, ami arra vall, hogy mindenik rintett megynek megvolt a maga kln
szkely trtnete, a szkek kialakulsa pedig nem egy kezdetben egysges,
hipottikus S zkelyfld utlagos feldaraboldsval, hanem igen korn, a be-
telepts eltr krlmnyeinek s az azt megelz megyei beosztsnak meg-
felelen, fldrajzilag is jl elklnl tjegysgek szerint trtnhetett.
M indez a rgsz szmra azt jelenti, hogy a tbb kirlyi megye tarto-
zkaibl valamikor a XI I -XI I I . szzad folyamn kialakult S zkelyfldn fel-
trt rpd-kori leleteknl, teleplsmaradvnyoknl kln mrlegelst ig-
nyel annak eldntse - mr ha egyltaln ez eldnthet - , hogy mely telep-
lsek kthetk a szkelysg eltti, megyei keretek kztt l magyarsghoz,
melyek a tbb esetben joggal felttelezhet szlv maradvnylakossghoz vagy
a ks rpd-kori magnbirtokokra teleptett rutnokhoz, s melyeket lak-
hattk az ide kltztetett szkelyek, akiknek falvai gyakran a korbbi, rpd-
kori teleplsek folytatst jelentik.
A tbb szakaszban kialakul S zkelyfldet kutat rgszet vitathatat-
lan eredmnye, hogy a vizsglt terleten szmos rpd-kori teleplsnyomot
sikerlt felfedeznie s hozzvetlegesen kelteznie is A zokon a terleteken,
ahol mdszeresebb kutatsra is sor kerlhetett, kiderlt, hogy a ma meglv
falvak dnt tbbsge rpd-kori eredet, erre azonban csak rgszeti leletek
s a teleplsnevek nvtpusai utalnak, els rsos emltsk ugyanis, a sz-
kelyfldi okleveles gyakorlat s rsbelisg fejletlensge miatt, igen gyakran
csak a ks kzpkorbl datldik. A kevs s kisllegzet falusats, lelet-
ments sorn (U dvarhely-szkben: B gz, C sekefalva, N agymedesr, S z-
kelykeresztr, C sk-szkben: C skszentkirly, H romszken: C sernton, S ep-
sikilyn, S epsiszentgyrgy, T orja)
14
az rpd-korbl ltalnosan ismert fldbe
sott, agyagkemencs hzakat, szabadtri kemencket, szemtgdrket s k-
lnbz rendeltets vermeket trtak fel, az satsok volumene azonban se-
hol sem tette lehetv nagyobb, sszefgg falurszletek megismerst. A z
egykori falvak bels szerkezetnek dokumentlst gy csupn a majdani ku-
tatstl vrhatjuk, akrcsak annak kidertst, hogy milyen hatssal volt a sz-
kely bekltzs szmos ms korbban meglv s ksbb is eredeti helyn
tovbbl teleplsre. K ln figyelemremlt egyttest alkotnak azok a tele-
plsmaradvnyok, melyeket a korbban D l-E rdlyben lt szkely csoportok
8
B enk E lek A szkelyek s a Szkelyfld rgszeti kutatsnak eredmnyei s feladatai
felttelezett szllsterletn stak ki, kzlk is kiemelkeden fontos a XI I .
szzadi rmvel keltezett medgyesi s barthelyi leletegyttes.
15
A z utbbi
helyen igen jelents falurszietet trt fel E . Z aharia s L . B rzu, az 198l-es
satsi idny vgre a kibontott hzak szma 45-re, a gdrk, vermek 76-ra
emelkedett, bennk sok XI I -XI I I . szzadi kermit (kztk cserpstk da-
rabjait), fmtrgyakat - tbbek kztt feltnen sok sarkantyt - s egy feli-
rat nlkli, a XI I . szzad msodik felbl szrmaz magyar dnrt talltak.
A z satst vgzk ltal termszetesen romn jellegnek" vlt leletekben a
kutats jzan vonulata (belertve tbb romn rgszt is) az erdlyi szszok
bekltzsekor keletre teleptett szkelyek felhagyott lakhelyt ltja.
16
E rend-
kvl valszn rtelmezshez azonban a korbban elmondottak rtelmben
felttlenl szksges hozzfzni, hogy a K irlyfldn tallt, a szsz telepts-
nl korbbi rpd-kori leleteknl - pusztn a trgyak alapjn - rendkvl
problematikus annak meghatrozsa, hogy a feltrt emlkanyag innen elkl-
tztt szkelyekhez vagy magyarokhoz vagy - bizonyos terleteken - esetleg
ms npcsoportokhoz kthet. A z el- s bekltzs tnynek regisztrlsa
mindenesetre nem tnik remnytelen feladatnak. U dvarhely-szk nyugati pe-
remn, K eresztr fiszk terletn az utbbi vek kutatsa arra figyelt fel,
hogy - ms erdlyi vidkekhez hasonlan - az rpd-kori hzak tapasztott
agyagkemenck, kermia s teleplsi szoksok jelentsen eltrnek a ks
npvndorlskori npessg gyakran flrees mellkvlgyekben ltrehozott,
kkemencs putrikbl ll falvaitl s azok leleteitl. A z ugyanitt a XI I -XI I I .
szzad fordulja krl hirtelen s jelentsen megemelked teleplsszm sej-
teti a telegdi szkelyek bekltzsnek hozzvetleges idpontjt.
17
R eml-
jk, hogy hasonl, rszletekbe men elemzs a S zkelyfld tbbi rszn is
minsgileg j felismerseket eredmnyezne. N agy jelentsg lenne, ha a
kzpkori M agyarorszg azon terletein, melyek a szkelyek korbbi szlls-
terletei lehettek, a teleplstrtneti s rgszeti kutats olyan megfigyelse-
ket tehetne, melyek elvndorlsra, lakossgcserre utalnnak, gondolhatunk
itt a teleplsrendet, a falvak bels szerkezett s szmt rint jelentsebb
trsekre, a kzel egykor temetk fl jonnan telepl falvakra s viszont,
a nemrg elhagyott telepek fltt nyitott j temetkre.
A teleplseknl lnyegesen kevesebbet tudunk a S zkelyfld rpd-
kori npessgnek temetkezseirl. A kutats balszerencsjre a szp szmmal
ismert telepekhez, falvakhoz tartoz temetket csak a legritkbb esetben si-
kerlt eddig felfedezni s mdszeresen feltrni, ami azrt is sajnlatos, mivel a
temetkezsi szoksokra, srmellkletekre s relatv kronolgira alapoz te-
metelemzsek rnyaltabb, idrendi szempontbl szilrdabb megfigyelseket
eredmnyeznek, mint a szkelyfldi telepsatsok rmvel nem keltezett, csak
bizonytalan rvny analgik segtsgvel datlhat kermiaanyaga.
I lyen krlmnyek kztt kivteles jelentsg az orbai-szki P etfal-
vn s Z aboln kisott kt temet
1S
, mg akkor is, ha - tovbbi balszeren-
csnkre - egyik esetben sem ismerjk a temethz tartoz telepet. A petfal-
vi s zabolai rpd-kori srmezt teljesen feltrta S zkely Z oltn, a 283, illet-
ve 198 kibontott temetkezs azonban a rszpublikcik eltr adatai s az
sats eltt mr elpusztult srok miatt egyik esetben sem tekinthet a teljes
srszmnak. A kt srmez a X-XI . szzadi kznpi temetk szoros prhuza-
9
Tanulmnyok
ma, azzal a rendkvli klnbsggel, hogy mg az elbbiek a XI . szzad v-
gn vagy legksbb a XI I . szzad elejn megsznnek s templom krli te-
metknek adjk t a helyet, az utbbiaknl a legkorbbi rmk sem utalnak a
XI I . szzad msodik felnl korbbi idre. A temetk terletn templom
nyomt a feltrk nem szleltk, igaz, mindkettben megfigyelhet egy-egy
res, temetkezsre nem hasznlt, kelet-nyugat irnyba hzd folt, ahol eset-
leg nyom nlkl elpusztult fatemplom llhatott. A z elzetes kzlsek nyo-
mn sokig gy tudtuk, hogy a kor temetkezsi szoksaihoz kpest viszony-
lag gazdag srokat (a koponya krl S -vg hajkarikk, melyekbl nha tb-
bet is brszjra erstettek, vcsatok, sodrott, tovbb pasztabettes vagy v-
sett dsz fejesgyrk, bronz fggk, valamint vas s csont nylcscsok, cso-
roszlyaszer vasks, llatcsontok, kztk lllkapocs s lfog) I I . G za, I I I .
I stvn s I I I . B la rmi kelteztk. gy szinte nknt knlkozott a kvetkez-
tets, hogy e temetk kezdett a dl-erdlyi Altland I I . G za-kori szsz be-
npestsvel s a korbban itt lak szkely/magyar hatrrk keletre kltz-
tetsvel kell sszefggsbe hozni.
19
A petfalvi temet j, rszletes publik-
cijbl s S zkely Z oltn kzletlenl maradt cikkbl
20
- melyet a szerz
szvessgbl olvashattam - derlt ki, hogy a kt temet sokat emlegetett I I .
G za- s I I I . I stvn-kori rmi a valsgban felirat nlkli, a XI I . szzad m-
sodik felbl vagy vgrl szrmaz magyar dnrok, melyeknek uralkod-
hoz ktst napjaink kutatsa bizonytalanabbnak tartja, mint H man B lint
monogrfija
21
vagy az t kvet U nger-fle remhatroz. gy, br a szsz
telepts s a szkelyek keletre kltztetse kztti oksgi sszefggs E rdly
rpd-kori trtnelmnek szilrd tnye marad, a rszletek tekintetben va-
tosabb fogalmazsra knyszerlnk. K tsgtelen, hogy a fenti kt temet, a
XI I . szzad msodik felben mr archaikusnak szmt temetkezsi szoksai-
val, a kzponti hatalom ltal az O jtozi-szoros elterbe teleptett lovas-jsz
hatrrk s hozztartozik srjt rejti. T ovbbra sem vilgos azonban, hogy
idekerlsk kzvetlen sszefggsben ll-e a S zszfold legkorbban betele-
ptett rsznek (A ltland) elzetes kirtsvel, avagy egy ltalnosabb folya-
mat rszrl van sz, melynek sorn a XI I . szzadi magyarsg szmos, korb-
ban gazdasgilag nem hasznostott, kedveztlenebb adottsg vlgyet s me-
denct npestett be, s ekzben a gyepk is keletebbre toldtak. H a a Z abo-
ln s P etfalvn eltemetettek szkelyek voltak, olyan korai szkely csoporttal
kell szmolnunk, mely semmikppen sem lehetett azonos a ksbb idetelep-
tett orbai szkelyek kzssgvel. R endkvl lnyeges e tekintetben G yrfy
G yrgy felismerse, aki az 1247-ben a Feketegynl a johannitknak adott
400 eke fldet a ksbbi O rbai-szk terletvel azonostotta
22
, az orbai sz-
kelyek ide gy csak ezutn kltzhettek. A korbban itt l hatrrket val-
sznleg a tatrjrs sprte el, taln nem vletlen, hogy a petfalvi temet
legksbbi pnze I V . B la korai verete (C N H I . 271.) volt.
A z utbbi vekben felfedezett, teljesen mg fel sem trt segesvri te-
met azt sejteti, hogy a Z abola-P etfalva tpus srmezk krdse sztfeszti
az A ltland-H romszk teleptsi kpletet. L eletei a fentiekhez hasonlk, a s-
rokat itt is XI I . szzadi, felirat nlkli magyar veretek s I I I . B la pnzei kel-
teztk. A helyenknt tbbrteg temetben templom nyomra mg nem
bukkantak
23
. E sorok rjnak a kzeli, K eresztr fiszki S zentbrahmon
10
B enk E lek A szkelyek s a Szkelyfld rgszeti kutatsnak eredmnyei s feladatai
vgzett satsa ugyanakkor azt bizonytotta, hogy a XI I . szzadban a S zkely-
fld terletn mr kismret ktemplomok kr is temetkeztek.
24
S zrvnyos
adataink szerint a XI I . szzadi szentbrahmi templom a krnyken nem llt
egyedl, trsait az 1332-37-es ppai tizedjegyzkben felsorolt egyhzak leg-
korbbi, csak rgszetileg kimutathat peridusaiban kell keresnnk. K utat-
sukat megnehezti, hogy e kismret falusi templomok mr a XI I I -XI V . sz-
zad folyamn szknek bizonyultak, fljk j, tgasabb egyhzat emeltek, le-
bontott maradvnyaikat pedig - pl. a szentbrahmi 1. templom dnglt
agyag alapozst - a ksbbi ptkezsek s a mlyre sott, ks kzpkori,
kora jkori srok csonktottk meg. A z satssal is kutatott szkelyfldi temp-
lomoknl (U dvarhely- s K eresztr-szkben: Felsboldogfalva, R ugonfalva,
S zkelykeresztr; H romszk terletn: rkos, C sernt on- S zentkert,
I kafalva, K zdikvr/ P eselnek, K iskszon, K ks, R ty, S epsikilyn)
25
az ed-
dig kzztett megfigyelsek alapjn mg nem vilgos, hogy a feltrt, ks r-
pd-kori jelleg pleteket mikor is emeltk, s hogy megelzte-e ket egy
korbbi egyhzi plet vagy pedig egy Z abola-P etfalva tpus temet. S aj-
nlatos tny, hogy a fenti satsok sorn a templom krli temetk nagyobb
rszletnek mdszeres feltrsra - nhny srs kivtelektl eltekintve - az
satst vgzk nem vllalkoztak.
H asonlkppen keveset tudunk a S zkelyfld rotundinak (G yergy-
szentmikls, K zdiszentllek, S zkelyudvarhely, S zkelyszldobos)
26
funkci-
jrl s pontosabb keltezsrl. C sak gyantjuk, hogy a K zdiszentllek-
P erkn ll kpolna javasolt kora rpd-kori eredeztetse
27
ppgy irrelis,
mint a szkelyudvarhelyi J zus-kpolna XV I . szzadi datlsa.
28
A S zkelyfld rpd-kori vagy annak vlt vrai kezdettl fogva a kuta-
ts homlokterben lltak, taln velk kapcsolatban szletett a legtbb rsz-
publikci s vita is O ka ennek - azon tlmenen, hogy a vrak ltalban
kedvelt clpontjai rgszeknek s kincskeresknek egyarnt - az lehetett,
hogy a kevs hiteles rott adatot felmutat kzpkori S zkelyfldn a vrak
klnsen beszdes forrsnak grkeztek: helyi hatalmi centrumokat, a kirlyi
hatalom jelenltt, hatrvr-rendszerek elmletnek igazolst vrtk tlk,
olyan informcikat, melyek, a cseppben a tenger elve alapjn, a szkelysg
kzpkori teleplstrtnett lettek volna hivatva jobban megvilgtani.
kutatst alaposan bernykolta az a hiedelem, hogy a kzpkori szkelyeknek
nem voltak vraik, teht az itt tallt rpd-kori erssgek a szkelyek bekl-
tzsnl korbbi idszakbl szrmaznnak, s - egyes elmletek szerint -
kozr-beseny-korai szkely rsg vagy vrmegyei keretek kztt l magya-
rok ltal vdett kirlyi vrak lettek volna, melyeket a szkelyek letelepedse-
kor elhagytak. A szkely vonatkozs kzpkori vrak ltt tagad elkpzel-
sek valsznleg egy 1492-ben kelt oklevl tves rtelmezsre vezethetk
vissza. A szkelyek ekkor ugyanis nem a szkelyfldi vrpts tilalmnak lta-
lnos rvny elvt mondtk ki, hanem a sajt terletkre B thori I stvn ltal
pttetett szkelyudvarhelyi Cctstellum emelse s a vajda ltal rjuk erltetett
vrtartomny lte ellen tiltakoztak.
29
E llenpldval szolglva, 1415-ben a sepsi szkelyek B otfalu kzelben
vrat (quoddam Castrum sew fortalicium in terra ipsorum) kezdtek pteni
contra notabiles domini nostri R egs E mulos.
30
A z eddigi kutatsnak nem
11
Tanulmnyok
tnt fel, hogy a szban forg erssg knnyen azonosthat az ersdi C s-
ks-vrval, ahol S zkely Z oltn egy kzpkori kvr maradvnyait trta fel.
31
A S zkelyfld s krnyke, K elet- s D lkelet-E rdly legkorbbi k-
zpkori vrai kbl-fbl ptett, elg kismret ptmnyek. M a mg nem
vilgos, hogy a kora rpd-kori kirlyi megyk keleti peremn tallhat fld-
vrak (S ajsrvr, M alomfalva, H omordoklnd, U gra, B arcafldvr stb.) egy
ma mg bizonytalanul krvonalazd, foghjas kls hatrvr-vezet tagjai
32
,
vagy pedig feudlis magnvrak
33
, esedeg korai hatrrfalvak helyi kzpont-
jai
34
voltak. E z utbbi lehetsgre utal, hogy S ajsrvr tbbperidus fld-
vra mellett kora rpd-kori telepet s XI . szzadi temet rszlett is feltr-
tk. S okatmond tny az, hogy a M aros-vlgy fl emelked, a maga kateg-
rijban kiterjedtnek szmt malomfalvi fldvr megsznte (XI I I . szzad)
utn, a tle alig 12 km-re kialakul M arosvsrhelyet, M aros-szk kzpontjt
a XI V . szzadban mg N vum Forum S iculorumnak neveztk.
35
E z arra vall,
hogy a malomfalvi fldvr - melynek eredeti nevt nem ismerjk, a Malom-
falva nevet a bekltz marosi szkelyek adtk - virgkorban tbb volt egy-
szer tellenrz- vagy hatrvrnl, minden bizonnyal a krnyk npnek r-
gi kzpontja, rott forrsokban nem szerepl Vetus Forum"-a lehetett.
A XI -XI I . szzadnl mindenkppen ksbbre keltezend szkelyfldi
kvrak krdse, ha lehet, mg nyitottabb.
36
E gyre valszndenebbnek t-
nik, hogy valamennyi ilyen vr kirlyi kzben lev hatrvr lett volna, vr-
rendszer(ek)be val illesztsk is tbb mint ktsges. M ind tbb adat s
szempont utal viszont arra, hogy egyes ilyen erssgek feudlis magnbirto-
kok tartozkai lehettek. S okatmond tny, hogy tbbk azon a C sk- s H -
romszk kztt elterl, a S zkelyfldhz soha nem tartoz, Fehr megyei
szigeten s kzveden krnykn fekszik, mely a kzpkorban az A por s a
H dvgi M ik csald birtoka volt. A kt birtoktest oklevelekben gyakorlatilag
nem szerepl vrai kztt ritka kivtel a torjai B lvnyos-vr
37
mellett a sep-
sibkszdi S lyomk vra, mely utbbirl egy 1366-os oklevlbl derl ki,
hogy a hdvgi M ikk tulajdonban volt.
38
A fenti enklv klnbz tpus
vraihoz hasonl erssgek a S zkelyfld ms pontjain is ismertek, gy csb-
tnak tnik annak felttelezse, hogy ezeken a helyeken is megyei terleten
fekv, szigetszer magnbirtokokkal szmolhatunk, melyeket utlag a sz-
kelysg bekebelezett. E z a folyamat, amennyiben a dolgok valban gy tr-
tntek, egyltaln nem tekinthet rendkvlinek, ugyanis a S zkelyfld olykor
erszaktl sem visszariad terjeszkedse megyei terletek rovsra szmos
kzpkori oklevllel bizonythat.
A kzpkori szkelyek menedkhelyl skori fldvrakat is felhasznl-
tak. J plda erre a nagygalambfalvi dkkori fldvr sncainak megjtsa, r-
kainak jrassa a XI I I . szzad folyamn, valamint az a sajtos vdelmi egyt-
tes, melynek feltrsa H omordalms hatrban jelenleg is tart.
39
E z utbbi
helyen a V argyas-patak szurdokvlgynek barlangjait hasznlta fel, szintn
skori elzmnyek utn, a krnyk menedket keres npe, melyekbl
XI I I -XV I I I . szzadi kermia kerlt el. A barlangokhoz vezet utat a kzp-
korban snccal zrtk le gy, hogy az gy lehatrolt terletbe egy kismret,
az rpd-korban jra hasznlt dkkori fldvrat (Pipsok dombja) is belefog-
laltak. A sncon kvl egy patkves szently, ks rpd-kori kis templom
12
B enk E lek A szkelyek s a Szkelyfld rgszeti kutatsnak eredmnyei s feladatai
romjai tallhatk. A lelhelyen az utbbi vek satsai XI I /XI I I -XI V . szzadi
kermit trtak fel.
40
A S zkelyfld ks kzpkornak jobb megismerst az elmlt vtize-
dek folyamn ltalban nem soroltk a kutats f feladatai kz, ennek ellen-
re szmos sats s vrosi leletments mellktermkeknt, tovbb a mzeu-
mok tevkenysgtl tbb-kevsb fggetlen templomrenovlsok rvn a
trsg XI V -XV I I . szzadi trgyi emlkanyagrl egyre tbbet tudunk.
sszefgg ks kzpkori falurszietet eddig csak a keresztr-szki
C sekefalvn sikerlt feltrni.
41
A teleplsek archaikus vonsa, hogy az rpd-
korban ltalnosan hasznlt veremhzak itt mg a XI V -XV . szzadig kimu-
tathatk, ugyanakkor a XI V . szzadtl mr fldfelsznre boronatechnikval
ptett, tbb osztat lakhzakkal is szmolhatunk (Fiatfalva, C sernton)
42
,
C sekefalvn egy XV I I . szzadi pince is elkerlt. I zgalmasnak grkezik a be-
fejezetlen s kzleden cskszentmihlyi falusats, ahol a XV I I . szzadban
elpusztult Cibrefalva felszni hzmaradvnyai a legel gyeprtege alatt megle-
pen j llapotban trhatk fel.
43
A ks kzpkori szkelyfldi hzak elen-
gedheteden tartozkai - nemcsak a rangosabb pletekben - a klyhaszemek-
bl s dszes klyhacsempkbl sszelltott klyhk.
44
A klyhacsempk dn-
t tbbsge mzadan, vagy vrs-fehr fests bortja. D sztsk ersen pro-
vincilis-npi z, de igen vltozatos mintakincset rkt meg, melyen a tvoli
nagy kzpontok jellegzetes alkotsainak (pl. a budai lovagalakos klyhnak)
visszfnye is tkrzdik. A mdosabb megrendelre utal mzas s/vagy t-
trt csempk a leletanyag igen kis rszt teszik ki N hny esetben (K nyd,
S zkelykeresztr) a leletek vatos klyharekonstrukcit is lehetv tesznek
45
A szmos, jl keltezhet csempe-egyttes (C sekefalva, C skszentkirly,
C skszentmihly-C ibre, Fiatfalva, G yergyszrhegy, K nyd, M arosvsrhely,
S zkelykeresztr) a szkelysg ks kzpkori trgyi emlkanyagnak legn-
vsabb rszt kpezi, melynek tovbbi kutatsa helyi mhelyekre, tgabb er-
dlyi kapcsolatokra s a szkelyfldi csempekszts M oldva fel trtn kisu-
grzsra ppgy fnyt vethet, mint a klnbz kor s rendeltets tzel-
alkalmatossgok jabb, hitelesebb rekonstrukcijra.
A csekefalvi falusats remmel jl keltezett XV I -XV I I . szzadi ker-
mija alapul szolglhat egy nagyobb trsg ks kzpkori-kora jkori, illetve
ebbl megszlet npi" kermijnak feltrshoz, a ks kzpkori lelet-
anyag egsze pedig a trtneti nprajz szilrdabb megalapozshoz jrul
hozz.
A z utbbi vek szkelykeresztri leletmentsei a kzpkori K eresztr
mezvros trgyi emlkeit hoztk napfnyre. Figyelemre mltk azok a lele-
tek, melyek a krnyez falvak hagyatknl sznvonalasabb hasznlati tr-
gyakra (asztali kermira, vegednyekre, importbl szrmaz kisleletekre,
ignyesebb klyhacsempkre) s mestersgekre (vas- s sznesfmfeldolgozs-
ra, brmvessgre) utalnak, de jelentsek azok az satsi eredmnyek is, me-
lyek a krnyk falusi templomait messze fellml mret keresztri plbnia-
templom kzpkori ptstrtnett tisztztk.
46
E nnl is tbb eredmnnyel kecsegtetnnek az 1980-as vek elejn j-
raindult, majd megtorpant szkelyudvarhelyi kutatsok, ahol az eddigi leletek
s a telepls neve egy rmai castrum romjaira plt kirlyi/kirlyni curtis
13
Tanulmnyok
maradvnyait sejtetik, melyre (a ks rpd-korban?) domonkos kolostor
plt. A z egyhzi plet
ck
alapfalait s a templom krli temet kis rszlett
Ferenczi I stvn mg kzletlen satsa trta fel. A rendkvl fontos trtneti
mondanivalt hordoz leletegyttes tovbbi satsa, a korbbi maradvnyok
fl emelt, ma is ll, XV I -XV I I . szzadi vr jl dokumentlt falkutatsa,
akrcsak a vros belterletn gyjthet kzpkori emlkek nyomn indtand
leletmentsek, a J zus-kpolna s a B udvr hitelest satsval egytt a jv
kiemelt feladatai kz tartoznak.
A szkely frend (primr) csaldok udvarhzainak kutatsa izgalmas,
de a szba jhet lelhelyek jkori beptettsge miatt csak nehezen megva-
lsthat feladat, melynek ma mg egyetlen pldjaknt emlthetjk a
XV I -XV I I . szzadi gyergyszrhegyi L zr-kastly helyrelltssal egybek-
ttt falkutatst s satst.
47
sszefoglalsunkat mr a mvszettrtnet fel tereln a S zkelyfld
kzpkori templomait is rint javtsok, renovlsok ttekintse, melyek v-
rl vre jabb ks kzpkori rszleteket hoznak napfnyre. I tt csupn az
1992-es v legjelentsebb felfedezst, a szkelydlyai reformtus templom
eddig ismeretien S zent L szl-falkpnek feltrst emltem.
A S zkelyfldn feltrt kzpkori leletanyag ttekintse utn, mrle-
gelve az anyag mennyisgt s feldolgozottsgi fokt is, elkerlhetetlennek
tnik annak jbli megllaptsa, hogy a szban forg leletek nem klnbz-
nek a kzpkori M agyarorszg ms terletein kisott hasonl trgyaktl, ille-
tleg a klnbsgek nem nagyobbak, mint az orszg klnbz vidkei k-
ztt ltalban megfigyelhet, regionlis jelleg eltrsek.
N em sikerlt a szkelyek korai srjaiban - a kunok vagy jszok pldj-
ra klnleges temetkezsi szoksok vagy viselet nyomra bukkanni, ami
esetleg nem magyar eredetket valsznsthette volna, de kermijuk, hasz-
nlati trgyaik, teleplseik s teleplsneveik sem utalnak ilyesmire. E sorok
rja a napfnyre kerlt emlkanyag alapjn azok vlemnyvel rt egyet, akik
az rpd-kori szkelyeket a magyarsg szerves rsznek s nem valamilyen
trkl beszl, csatlakozott np ppen elmagyarosodott leszrmazottainak
tekintik.
48
E gy korbbi csatlakozs rgszeti bizonytst rendkvli mrtk-
ben nehezti, hogy a szkelyekkel kapcsolatba hozhat XI I -XI I I . szzadi er-
dlyi leletek idben nagyon messze esnek hipotetikus csatlakozsuknak a ma-
gyar honfoglalst megelz idpontjtl.
49
M ivel a szkelysg strtnete"
egyrtelmen E rdlyen kvli terletekhez ktdik, a tovbbi kutats szem-
pontjbl dnt jelentsg lenne, ha a szkelyek korai krpt-medencei
szllsterleteirl is rendelkeznnk vgre nagy valsznsggel szkely erede-
t, rtkelhet leletanyaggal.
A z E rdlyben feltrt rpd-kori szkely leletekbl ha idegen eredetet
nem is, de szmos archaikus vonst felttlenl ki lehet olvasni. E zek kztt a
XI I -XI I I . szzadban mr szokatlan temetkezsi szoksokat ppgy emlthet-
jk, mint a kermia szmos rgies vonst vagy a veremhzak feltnen ksei
elfordulsait.
G yrfy G yrgy vette szre, hogy a hrom nembli" szkelyek (fem-
berek/primorok, lfk s kzszkelyek) kzpkori tagoldsa a S zent I stvn
trvnyeiben tkrzd comes-miles-pauper rtegzdsnek felel meg, s
14
B enk E lek A szkelyek s a Szkelyfld rgszeti kutatsnak eredmnyei s feladatai
ugyan j prhuzamokat tallt a szkely nemek s gak, illetve a magyar ne-
mesi, vrjobbgyi s udvarnoki genusok, valamint a szkely katonai szervezet
s a vrjobbgyok hasonl szervezete kztt.
50
M indez nem meglep, ugyan-
is a szkelyek mr E rdlybe kltzsk eltt is mint hatrrk rpd-kori
magyar megyk kirlyi vrbirtokain ltek. T rsadalmi tagoldsuk is az r-
pd-kor berendezkedst s nem a honfoglalk trsadalmt vagy a nemzet-
sgi egyenlsgen alapul trsadalmi rendet" pldzza. A mi a szkelysg h-
rom nagy trsadalmi rtegt illeti, kzlk az elsre rpd-kori oklevelek, az
utbbira korabeli rgszeti leletek utalnak. Figyelemremlt rgszeti adal-
kot jelentenek e tekintetben a S zkelyfldn mr elg szp szmban elkerlt
XI I I -XI V . szzadi ktl kardok, melyek a knnylovas kznpbli" szke-
lyeknl mdosabb s nehezebb fegyverzet rteg felszerelsbl szrmaznak,
s egyben arra figyelmeztetnek, hogy a szkelysg feudalizldsnak, trsa-
dalmi tagoldsnak folyamatt pusztn rott forrsok segtsgvel ismt csak
megksve kvethetnnk.
Jegyzetek
1. Mesterhzy Kroly: Szkelyek s magyarok. A szkelyfldi rgszeti kutatsok tanul-
sgai. Archaeologiai rtest 101. (1974) 260-262.
2. Szkely Zoltn: Kora kzpkori teleplsek a Szkelyfldn (XI-XIV. szzad). Vesz-
prmi Trtnelmi Tr 1990. 10-11. Az satsokrl Szkely Zoltn korabeli kzl-
sei: Aluta VI-VII. (1974-1975) 35-55. (Fiatfalva); Matrii si cercetari arheolo-
gice IX. (1970) 312., X. (1973) 221.; Aluta III. (1971) 129-130. (Kzdipolyn)
3. Mlyusz Elemr: Grf Kemny Jzsef oklevlhamistvnyai. Levltri Kzlemnyek
59. ( 1988) 2. 197-216.
4. Szkely Oklevltr I. 29-31. , Anjou-kori Oklevltr (Szerk. Krist Gyula) Bp. - Sze-
ged, 1990, I. 74.; v. Albert Dvid: A szkelyudvarhelyi vr. Szkelyudvarhely,
1991. 5.
5. Szkely Oklevltr I. 8. 17.
6. Uo. 62-63.
7. Szkely Zoltn: Adatok Dl-Kelet Erdly erdtmnyeinek s lakhz-tpusainak
krdshez. Aluta VIII-IX. (1976-1977) 73.; U.: Asezarea din epoca bronzului
de la Sinzieni. Aluta XIV-XV. (1983) 52.
8. Szkely Oklevltr I. 38-39. 40-41.
9. Uo. 68-69. 115-116.
10. Szkely Zoltn: Pecenegitii in sud-estul Transilvaniei. Aluta XVII-XVIII.
( 1985- 1986) 197- 210.
11. Ferenczi Istvn: A Nagykkll menti Bgz kzsgnek s nevnek eredetrl. A
Szkelykeresztri Mzeum Emlkknyve 1974. 165- 182. ; Ferenczi, G-
za-Ferenczi, Istvn: Sapaturi arheologice la Mugeni III. Acta Musei Napocensis
XIV. (1977) 295-304.
12. A kelet-erdlyi vrlncolatok" s a krlttk kibontakozott vita legfontosabb iro-
dalma: Ferenczi, Alexandra: Cetati antice in judetul Ciuc. Anuaral monumentelor
istorice. Sectia pentra Transilvania 4. (1938) 235-352. ; Horedt, Krt: Zur sieben-
brgischen Burgenforschung. Sdost-Forschungen VI. (1941) 576-614. ; Ferenczi
15
Tanulmnyok
Gza-Ferenczi Istvn: Szkelyfldi gyepk. Korunk XXXI. (1972) 305-312. ; Sz-
kely Zoltn: Adatok Dl-kelet Erdly erdtmnyeinek s lakhz-tpusainak krd-
shez. Aluta VIII-IX. (1976-1977) 73-110.; Benk Elek: Kelet-Erdly korai" k-
vrai. Castrum Bene I. ( 1989) 68- 85. ; Ferenczi Istvn: Megjegyzsek (. . . ).
Memlkvdelem XXXV. (1991) 220-226. ; Benk Elek: Szent Lszl-kori kvrak
Erdlyben? TJo. 227-236.
13. A legutbbi ilyen elkpzels s brlata: Magyar Tudomny XXXVI. (1991) 11. sz.
1397-1403. (Benk Elek: Ion I. Russu: Romanii si secuii. Bucuresti 1990.)
14. Horedt, Kurt: Asezarea de la Sf. Gheorghe-Bedehza. Materiale si cercetari arheo-
logice II. (1956) 7-39. ; Prda, Constantn: Sapaturile arheologice de la Sincraieni.
Uo. VI. (1959) 833.; Szkely Zoltn: A kezdeti hbrkor kutatsnak nhny kr-
dse Erdly dlkeleti rszben (X-XIII. sz.). Aluta 1971. 158- 159. ; Ferenczi,
Gza-Ferenczi, Istvn: Sapaturi arheologice la Mugeni III. Acta Musei Napocensis
XIV. (1977) 295-304. ; Szkely Zoltn: Kora kzpkori teleplsek a Szkelyfldn
(XI-XTV. szzad). Veszprmi Trtnelmi Tr 1990. 3-19'.; Benk Elek: A kzp-
kori Keresztr-szk rgszeti topogrfija. Bp. 1992.
15. Szkely Zoltn: A kezdeti hbrkor (...) Aluta 1971. 158-159. , 6-7. tbla.; Zaharia,
Eugnia: Spaturile arheologice de le Bratei. Materiale si sercetari arheologice XV
( 1983) 449- 451.
16. Nagler, Thomas: Die Ansiedlung der siebenbrger Sachsen. Bukarest, 1979.
113-114. ; Bna Istvn, In: Erdly rvid trtnete (Fszerk: Kpeczi Bla) Bp.
1989. 154.; hasonl eredmnyre jutott ugrai kutatsai nyomn Radu Popa is: Popa,
Radu-Stefanescu, Radu: Santierul arheologic Ungra. Materiale si cercetari
arheologice XIV. (1980) 496-503.
17. Benk Elek: A kzpkori Keresztr-szk rgszeti topogrfija. Bp. 1992. 29- 30.
(Tovbbiakban: Benk: Keresztr-szk.)
18. Szkely Zoltn: Korai kzpkori temetk Dlkelet-Erdlyben. Korunk vknyv.
Kolozsvr, 1973. 219-228.
19. Horedt, Kurt: Das frhmittelalterliche Siebenbrgen. Thaur/Innsbruck, 1988.
112.; Bna Istvn: A szkely krds mai llsa egy rgsz-trtnsz szemszgbl.
In: Trtnelem, rgszet, nprajz. Debrecen, 1991. 13- 15. ; U. : Korunk II.
(1991) 12. sz. 1529-1536. Lsd mg a 16. jegyzetet.
20. Szkely, Zoltn: Necropola medievala de la Peteni. Studii si cercetari de istorie
veche 41. (1990) 87-110. ; U.: Necropola din epoca feudalismului timpuriu de la
Zabala. 1973. Ez utbbi tanulmny a kiszedse s trdelse utn betiltott Studii de
istori a nationalitatii maghiare II. ktetnek 11-32. lapjn jelent volna meg.
21. Magyar pnztrtnet. Bp. 1916. 236-273.
22. Az rpd-kori Magyarorszg trtneti fldrajza II. Bp. 1987. 113.
23. Lukcs Antal s Radu Harhoiu (Rgszeti Intzet, Bukarest) satsa.
24. Benk: Keresztr-szk. 209-238.
25. Knya dm: A kksi kzpkori templom. Aluta 1970. 157-162. ; Dvid Lszl: A
kzpkori Udvarhelyszk mvszeti emlkei. Bukarest, 1981.; Szkely, Zoltn:
Cimitirul si biserica datind din feudalismul timpuriu de la Chilieni. Materiale si
sercetari arheologice XVI. (1986) 215-224. ; U.: Kora kzpkori teleplsek a
Szkelyfldn (XI-XIV. szzad). Veszprmi Trtnelmi Tr 1990. 6-15. ; Benk:
Keresztr-szk.
26. Szkely Zoltn: Dlkelet-Erdly a VT-XIII. szzadban. Aluta VI-VII. ( 1974- 1975)
67. 6- 7. bra; Dvid Lszl: i. m. 295., 318- 321. ; Bna Istvn, In: Erdly
trtnete (Fszerk. Kpeczi Bla) I. Bp. 1988. 581.
16
B enk E lek A szkelyek s a Szkelyfld rgszeti kutatsnak eredmnyei s feladatai
27. Kralovnszky, Aln: Baukunsthistorische Angaben zur Frage des Auftauchens des
vierapsidalen Kirchentypus in Ungarn. Flia Archaeologica XXXV. ( 1984)
125-127.
28. Beldie, Mariana: Rotonda" din Odorheiu Seculiesc si problma datarii monumen-
tului. Revista Muzeelor si Monumentelor 1974. 1. 59-62.
29. Szkely Oklevltr I. 272-280. , tves, 1493-as kelettel.
30. Uo. I. 109-112.; III. 33-36.
31. Aluta XII-XIII. (1980-1981) 42-19.
32. Bna Istvn, In: Erdly rvid trtnete 148.
33. Bna Istvn, In: Erdly trtnete I. 223.
34. Uo. 234.
35. Szkely Oklevltr passim; Kelemen Lajos: Mvszettrtneti tanulmnyok II. Bu-
karest, 1982. 30-37.; Gyrffy Gyrgy: Gyulafehrvr kezdetei, neve s kptalanj-
nak registruma. Szzadok 117. (1983) 5. sz. 1134.
36. Lsd a 12. jegyzetet
37. Entz, Gza: Die Baukunst Transilvaniens im 11-13. Jahrhundert. II. Acta Histri
Ardum XIV. (1968) 129., 165-166. ; Gyrfy Gyrgy: Az rpd-kori Magyaror-
szg trtneti fldrajza II. Bp. 1987. 202.; Szkely Zoltn: Adatok Dl-kelet Erdly
(...) Aluta VIII-IX. (1976-1977) 73., 81-87.
38. Benk Elek: Szent Lszl-kori kvrak Erdlyben? Memlkvdelem XXXV. (1991)
4. 236., 24. jegyzet. Az 1421-ben munimentum ac turrium Solyomkav-t emlt
oklevl (Szkely Oklevltr I. 117-118. ) Kemny-fle hamistvny.
39. Ferenczi Gza s Viorica Soiom satsa.
40. Kzletlen leletek a Cskszeredai Mzeumban. Lsd: Mareu, Mariana: Vechi cerce-
tari in pesterile de la Meresti. Muzeul National III. (1976) 73-95.; Dvid Lszl:
i. m. 142-143.; Ferenczi Gza: Ujabb adalkok a moldvai csngk krdshez II.
Korunk 1. ( 1990) 3. 382.
41. Benk Elek: Keresztr-szk 57-71.
42. Uo. 189-191.; Szkely Zoltn, Veszprmi Trtnelmi Tr 1990. 5., 7.
43. Ferenczi Gza s Szcs Jnos satsa. Kzl etl en leletek a Cskszeredai
Mzeumban.
44. Benk Elek-Ughy Istvn: Szkelykeresztri klyhacsempk. Bukarest, 1984.
45. Kzleden ill. rszben feldolgozott leletek a Szkelykeresztri Mzeumban, lsd:
Benk Elek: A kzpkori Keresztr-szk rgszeti topogrfija. Bp. 1992.
160-162. , 69-72. tbla.
46. Benk: Keresztr-szk
47. Munteanu, Luminita: Cercetari arheologice si istorice efectuate la castelul Lazarca.
Cercetari arheologice VII (1984) 245-273.
48. Bna Istvn: A szkelyek eredete. Rubicon 1992. 3. sz. 27.
49. Fodor Istvn: A ketts honfoglals. Rubicon 1992. 3. sz. 25.
50. Gyrfly Gyrgy: A magyarsg keleti elemei. Bp. 1990. 9., 75.; megjelent: Szzadok
92. ( 1958) 44- 76.
17
B enk E lek A szkelyek s a Szkelyfld rgszeti kutatsnak eredmnyei s feladatai
Elek Benk
Ergebnisse und Aufguben der urchdologischcn Forschungen ber
die Szekler und das Szeklerltmd
D er A utor bietet einen U berblick ber die jetzige L age der archo-
logischen Forschung ber das S zeklervolk und das S zeklerland (O st-S ieben-
brgen, R umnien) im M ittelalter als solch einer Forscher, der in den 1980-
er J ahren im S zeklerland auch selbst als A rcholog tatig war. D ie Forschung-
en nach den S zeklern, dieser siebenbrgischen ungarischen V olksgruppe be-
trachtlicher B evL kerungszahl werden - nebst dem, fr die M inderheitsfor-
schung'en bis heute ungnstigen rumnischen innenpolitischen K lima - auch
von der T atsache in bedeutendem M afie verhindert, dafi die bisherigen A us-
grabungen, von einigen A usnahmen abgesehen, noch immer nicht publiziert
worden sind, man hat aber gleichzeitig auch viele falsche T heorien an H and
von mangelhaft bekannten und publizierten Fakten aufgestellt. D ie Z ahl der
letzteren sind auch von den bis heute als authentisch verwendeten falschen
U rkunden von J zsef K emny (1795-1855) erhht worden. D ie Folgerung-
en aus den falschen U rkunden oder mifiverstandenen/falsch interpretierten
archologischen Funden auf das V orhandensein einer zahlreich vermuteten
rumnischen oder petschenegischen B evlkerung im S zeklerland gehrt zu
den R ealitten des arpadenzeitlichen S iebenbrgens genauso nicht, wie die
heutzutage vllig berholte T heorie ber die szeklerische U rbesetzung"
dieses, frher fr unbewohnt gehaltenen G ebietes.
E s ist schon auf G rund der historischen und archologischen For-
schungen der letzten J ahrzehnte evident, dafi die U bersiedelung der S zekler
nach O st-S iebenbrgen die letzte, auch in sich selbst mehrstufige S tation
eines lngeren siedlungsgeschichtlichen P rozesses gewesen war. D ie archo-
logischen A usgrabungen im S zeklerland betrafen oft die der ungarischen
L andnahme vorangegangenen, weit ausgebreiteten D rfer der slawischen
B evlkerung, anstatt deren die B evlkerung der frhen A rpadenzeit ein
neues, auf G rund von neuen, von der vorherigen abweichenden P rinzipien-
ausgestaltetes B esiedlungssystem entwickelt hatte. D iese, berwiegend unga-
rische B evlkerung lebte in R ahmen von K omitaten, u.zw. auf dem G ebiet
der K omitate T orda, K kll und Fehr, an deren stlichen R ndern die K -
nige des A rpadenhauses im L aufe des 12.-13. J hs. in mehreren Wellen S zek-
ler als G renzwchter aus S d-S iebenbrgen und aus dem K omitat B ihar
westlich von S iebenbrgen angesiedelt hatten. D ie A ufgliederung des von
verschiedenen G ebieten bersiedelten, voneinander abweichende D ialekte
sprechenden, in verschiedenen K omitaten aufgeteilten S zeklervolkes in S thl-
en hat sich vermutlich frher, als im bisher allgemein angenommenen 14
15. J ahrhundert ausgestalten. D as ethnische B ild des G ebietes im 13.-14.
J ahrhundert wird von den sich in den B ereichen der unter den S zeklern ein-
keilenden K omitatsenklaven nachweisbaren kleineren G emeinschaften der
R uthenen und von der, an das S zeklerland grenzenden deutschen (sch-
sischen) B evlkerung von stattlicher A nzahl ergnzt, sowie von den seit dem
S ptmittelalter sporadisch auftauchenden R umnen vervollstndigt. N ach
einem berblick der Freilegungen von mittelalterlichen D rfern, K irchen,
18
B enk E lek A szkelyek s a Szkelyfld rgszeti kutatsnak eredmnyei s feladatai
Friedhfen und B urgen zieht der V erfasser die Folgerung, dafi die vorge-
kommenen Funde von den hnlichen G egenstanden aus anderen G ebieten
des mittelalterlichen U ngarns nicht abweichen, bzw. die U nterschiede sind
nicht grB er, als die, unter den verschiedenen L andschaften des L andes
allgemein bemerkbaren A bweichungen regionalen C harakters. E s ist nicht
gelungen, auf die S puren von besonderen B estattungsriten oder einer be-
sonderen T racht in den frhen B estattungen der S zekler - wie z.B . bei den
K umanen oder J asygen - zu kommen, die eventuell auf ihren nicht-unga-
rischen U rsprung hinweisen wrden. D er A utor ist mit der M einung von den
Forschern einverstanden, die die S zekler der A rpadenzeit als einen organisch-
en T eil des U ngartums, und keinesfalls als frisch madjarisierte A bkmmlinge
von irgendeinem trkisch sprechenden H ilfsvolk betrachten. E r bemerkt zu-
gleich, dal? es, nachdem die U rgeschichte" des S zeklervolkes eindeutig an
die G ebiete aufierhalb S iebenbrgens gebunden werden kann, vom G esichts-
punkt der weiteren Forschung aus von grundlegender B edeutung ware, ber
bewertbares Fundmaterial mit grofier Wahrscheinlichkeit szeklerischen U r-
sprungs auch von den frhen Quartiergebieten der S zekler im K arpaten-
becken zu verfgen.
Elek Benk
Results and tasks of archaeological research concerning
the Szeklers and Szkelyfld
T he author surveys the present situation of the archeological research
of the S zeklers and S zkelyfld ('S zeklerland', E astern T ransylvania, R uma-
nia) in the M iddle A ges with the eye of a researcher who was working in
S zkelyfld in the 1980s himself. I n addition to the internl political climate
in R umania still unfavourable for minority researches, the research of the
S zeklers, this significantly large M agyar ethnic group in T ransylvania, has
been hindered by the fact that the excavatons done so far have not, with a
few exceptions, been published in detail and that at the same time a number
of erroneous theories have been erected upon incompletely known and par-
tially published facts. T he number of these have been further increased by
the forged documents of J zsef K emny (1795-1855), which are sli used as
genuine. N either the existence of the assumedly large R umanian or P echeneg
population conjectured from the forged charters or misunderstood archaeo-
logical findings nor the by now entirely outdated idea of the S zekler U r-
C onquest" of the territory previously believed to have been empty, belong
among the realities of T ransylvania during the rpd era.
T hanks to the historical and archaeological researches of the last de-
cades, it is now obvious that the moving of the S zeklers into E astern T ransyl-
vania was the last, but in itself als a multiple-stage, step in a longer process
of setdement history. T he archaeological excavaons in S zkelyfld many
times touched the extensive villages of the preceding S lavonic period, which
were replaced with a new network of settlements based on new, different
19
B enk E lek A szkelyek s a Szkelyfld rgszeti kutatsnak eredmnyei s feladatai
principles by the population of the early rpd era. T his mostly M agyar
population lived within the framework of counties, in the territories of
T orda, K kll and Fehr counties, and S zeklers were settled from S outhern
T ransylvania and B ihar county west of T ransylvania upon the eastern borders
of these counties during the 12-13th centuries by the kings of the rpd
dynasty with the defense of the borders in view. T he S zeklers, resetded from
various places, speaking different dialects of H ungrin and divided into
different counties, frmed their own administrative units (szkek) earlier than
the hitherto usually assumed 14-15th centuries. T he ethnic picture of the
region in the 13-14th centuries is complemented by smaller, settled R uthe-
nian communities in the county enclaves wedged among the S zeklers and by
a sizable G ermn (S axon) population along the borders of S zkelyfld, and is
completed by R umanians, who appeared sporadically from the late M iddle
A ges.
A fter surveying the mediaeval vilig, church, cemetery and castie ex-
cavations in S zkelyfld, the author concludes that the findings are not dif-
ferent from similar objects found in other parts of mediaeval H ungary, a nd/
or that the differences do not amount to more than the generally observed
rginl variations. U nlike in the case of the C umans or J azygians, it has
been impossible to find traces of special funeral customs or garbs in the early
S zekler graves that would perhaps make their non-M agyar origin probable.
T he author agrees with those who regard the S zeklers of the rpd era as an
integrl part of the M agyars and not as the M agyarified descendants of som
T urkic speaking people that had joined the M agyars. H e als adds that, since
the earliest history of the S zeklers cleatiy connects them to regions outside
T ransylvania, it would be of crucial importance for further research if appre-
ciable archaeological findings of very probably S zekler origin fforn the early
S zekler settiement areas in the C arpathian B asin were available for scholars.
20
Tanulmnyok
KORD ZOLTN
A szkely eredetkrds
az jabb kutatsok tkrben
N apjainkban a szkelykrdssel kapcsolatos kutatsban ngy irnyzat
klnthet el: a hun szrmazst, illetve a szkelysg eredeti hunT tagyomny-
tudatt valamilyen formban elfogad elmletek, a ketts honfoglals"-t, a
magyar szrmazst vall koncepcik, valamint a csatlakozott katonai segd-
riepi sttussal kapcsolatos elkpzelsek
1
. A tudomny perifrijn vagy azon is
tT fT lhatk a dilettnsnak minsthet (sumr vagy ms dics" sket fel-
kutatni kvn) irnyzatok s a nyltan aktualpolitikai clokat kiszolgl (pl-
dul a szkelyek elmagyarosodott dkoromn mivoltt bizonygat) trekv-
sek, melyekkel jelenleg nem kvnunk foglalkozni. A szkelykrdst tudom-
nyos problmnak tekintjk, a kzpkori magyar trtnelem egyik nehezen
tlthat, tbboldal megkzeltst ignyl rejtlynek, amelynek a megold-
st csak a trtneti jelleg diszciplnk (filolgia, nyelvtrtnet, rgszet,
nprajz stb.) szablyainak a betartsval, eredmnyeik egyttes figyelembev-
telvel lehet megksrelni.
A z eredetkrdstl teljesen fggeden problma a jelenkori szkelysg
identitstudata, nemzeti vagy kulturlis hovatartozsa. A kt krdskr ahis-
torikus sszekapcsolsa nemcsak a politikai, rzelmi tltettel thatott megnyi-
latkozsokra jellemz, de gyakran jl kpzett kutatk is beleesnek abba a
csapdba, hogy akarva-akaratanul a ksbbi llapotok igazolst olvassk ki
az eredetkrds homlyos, hinyos mozaikjbl, megfeledkezve arrl, hogy a
modern nemzett alakuls folyamatn keresztlment mai szkelysg, magyar-
sg (vagy ppen romnsg) nem azonos kzpkori elzmnyvel. T eljessg-
gel trtnelmiedenek azok a trekvsek, amelyek a szkelysgnek T ulajdonn
tott idegen" szrmazs rvnjarbljk megkrdjelezni e npcsoportnak a
magyarnemzethez val tartozst. Feleslegesek azonban azok az erfesztsek
is,amel^k"jjtS sgyokeres""I nagyr eredet hangslyozsa ltal kvnjk mege-
rsteni az identitstudat trtneti alapjait. A szkelysg ugyanis - brmilyen
szrmazs is legyen - vszzadok ta magyarul beszl, s kultrja a sajtos
vonsokkal egytt sem tr el lnyegesen a magyarsgtl, ami azt jelenti,
hogy C saba npe" rszt vett a magyarsg etnogenezisnek, npp vlsnak
tbb vszzados folyamatban. E z a folyamat mr jval a honfoglals eltt
megkezddtt, de nem rt vget a K rpt-medencben val megtelepedssel,
hanem hossz ideig folytatdott tovbb. T udjuk, de legalbbis sejtjk, hogy
lmos s rpd npe sszettelt, nyelvt illeten nem volt egysges, hiszen
a finnugor tmegek mellett trk, irni stb. elemek is tartoztak a honfoglalk
krbe, mint pldul az eredetileg biztosan nem magyarul beszl kabarok.
A klnbz etnikumok, npcsoportok beolvadsa az j hazban val meg-
telepedst kveten sem maradt abba; besenyk, kunok, jszok, szlvok al-
kottk tbbek kztt a magyarsghoz asszimilldok szles krt, nem be-
szlve a kalandozsok sorn behurcolt klnfle eredet foglyok tmegrl.
21
Tanulmnyok
A hogy nem volt jelentsge e kzpkori soksznsgnek a XI X-XX. szzadi,
modern rtelemben vett magyar nemzet kiformldsa tekintetben, ugyan-
gy rdektelen ebbl a nzpontbl a szkelysg szrmazsa is. N em kzm-
bs viszont trtneti szempontbl, hiszen az eredetkrds vizsglatval elr-
het eredmnyek, ha nem is befolysoljk a szkelysg mai llapott s hely-
zett, de gazdagthatjk s pontosabb tehetik a magyarsg mltjnak a meg-
ismerst.
2
E trtneti feladat megoldst teht nem a jelenbl a mlt fel trtn
visszatekintssel, hanem csakis a korabeli forrsok sszevetse, mrlegelse r-
vn lehet megksrelni. S zernysgre int az adatok gyr mivoltbl fakad el-
lentmondsos rtelmezsek lehetsge, valamint azon tudsok hossz sora,
akik ugyan sok fontos rszkrdst tisztztak, de vglegesnek" kikiltott
megoldsaik sokszor tmenetinek bizonyultak. H a ennek ellenre az albbi-
akban az jabb kutatsi eredmnyek sszefoglalsa mellett sajt felfogsunk
kifejtsre is sort kertnk, ez avval az rmteli ktelessggel indokolhat,
amely arra kszteti kzpkori trtnelmnk kutatit, hogy a tveds kockza-
tt is vllalva, idrl-idre megprbljk oszlatni a szkely-krdst krlvev
homlyt.
1. A hunelmlet
A szkelysg s a hunok rokonsgra vonatkoz elkpzels vitathatat-
lanul a legrgibb, legnagyobb mlttal rendelkez teria, amelyet azonban a
XI X-XX. szzadban kialakult - a forrskritika eszkztrt alkalmaz - mo-
dern trtnetrs alapos vizsglat trgyv tett s lnyegben megalapozatlan-
nak tallt. E nnek ellenre az A ttila s C saba kirlyfi" npvel val azonos-
ts, illetve rokonts jbl s jbl felbukkan a szkelysg mltjval foglalko-
z munkkban, rabul ejtve a trtnelmi krdsek irnt fogkony kzvle-
mny egy rsznek kpzelett.
3
A hunszrmaztats kidolgozi a kzpkori magyar krniksok voltak;
elsknt (a vlhetleg a XI I I . szzad elejn alkot) Anonymus utalt rviden a
szkelysg eredetre. S zerinte a honfoglal magyarok egyik - M n-M art bi-
hari vezr ellen indul - seregrsze a T isztl nem messze, a K rogy-r vize
mellett tallkozott a szkelyekkel, akik, mint a gestar megjegyzi, elbb A t-
tila kirly npe voltak" (
v
qui primo erant populi Atthyle regis"), most pedig
nknt csatlakoztak az O sb s V elek ltal vezetett sereghez, s els had-
rendknt indultak M n-M art ellen harcba".
4
A hunokhoz fzd vkony
szlat azutn Kzai Simon krnikja fonta ers ktelkk. ugyanis mr tel-
jesen azonosnak tartotta a szkelyeket (s a magyarokat) a hunokkal. E lad-
sa szerint A ttila halla utn fiai, C saba s A ladr kztt testvrhbor trt ki,
amelynek az lett az eredmnye, hogy C saba veresget szenvedve G rgor-
szgba, majd S zktiba meneklt, az a hromezer hun pedig, akik a K rpt-
medencben maradtak, a nyugati npektl val flelmkben a C sigle nev
mezn (in campo Chigle'''') hzdtak meg, s ettl kezdve szkelyeknek ne-
veztk magukat. M iutn megtudtk, hogy a magyarok ismt P annnia meg-
hdtsra rkeztek, csatlakoztak a visszatrkhz s egytt vettk birtokba
az orszgot. R szt is nyertek belle, de nem P annnia skjn, hanem a vla-
chokkal egytt a hatrvidk hegyei kztt".
5
K zai huntrtnete rszv vlt
22
K ord Z oltn A szkely eredetkrtls az jabb kutatsok tkrben
a ksbbi krnikaszerkesztseknek: nmileg bvtett vltozatt tvette a XI V .
szzadi krnikakompozci, majd a XV . szzadi trtnetrk, gy a M tys
uralkodsa alatt alkot Thurczy Jnos is, s elfogadta sok XV I . szzadi histori-
kus, mint pldul Szkely Istvn vagy Verancsics Antal.
6
B r korbban is napvilgot lttak a hun szrmazstl eltr elmletek,
a krdskr s ezzel egytt a szkely eredetkrds mdszeres vizsglata csak a
XI X. szzad msodik felben, a kiegyzst kveten indult meg. A z ekkor kia-
lakul forrskritikai irnyzatnak arra kellett vlaszt keresnie, hogy az A nony-
musnl s K zai S imonnl lertak vajon a valsgot rz hagyomnyanyagbl
tpllkoznak, vagy - sok ms esethez hasonlan - a valdi ismeretanyagot
nlklz kzpkori krniksok kpzeletnek szlemnyei. A vitt Hunfalvy
Pl 1876-ban megjelent, M agyarorszg ethnographija" cm knyve ind-
totta el; ebben a szerz arra a megllaptsra jutott, hogy a hun- trtnet
idegen fldrl jutvn a magyar krnikkba,...trtnelmi alap nlkl szkl-
kdik; mesnl nem egyb. V ilgos ennl fogva, hogy az is csak mese, a mit a
krniksok abbul szrmaztatnak; mesnl nem egyb a szkelyek hun eredete
is"
7
A nnak ellenre, hogy H unfalvy egyes - fleg a szkely nv etimolgijra
vonatkoz - megllaptsai nem lltk ki az id prbjt, s helytelen irnyvo-
nalnak bizonyult a trtneti problmk tlzottan egyoldal nyelvtrtneti
megkzeltse is, az alapttel helyessgt nem sikerlt megingatnia a vitba
bekapcsold neves trtnsznek, Szab Krolynak s kvetinek sem.
8
A z azta eltelt tbb, mint egy vszzad alatt tudsok sora vizsglta a
hun rokonsggal kapcsolatos forrsokat, s szmos krds megvlaszolsval
lehetv tette e teria trtneti rtknek, keletkezsi krlmnyeinek a tisz-
tzst. A munklatok nyomn vilgoss vlt, hogy A nonymus - akit a mrva-
d kutats I I I . B la (1172-1196) jegyzjnek tart, s gestjnak a keletkez-
st a XI I I . szzad elejre helyezi
9
- nem szigor rtelemben vett krnikt rt,
hanem regnyes gest t, vagyis olyan mvet, amelynek elsdleges clja a szra-
koztats, az irodalmi kpessgek megcsillogtatsa s a meslkedv szabadjra
engedse volt. E nnek megfelelen rendkvl nehz elvlasztani nla a trt-
neti rtkkel br hagyomnyanyagot a fantzia szlte magyarzatoktl, tr-
tnetektl. A N vtelen azonban nem pusztn szrakoztatni akart, hanem a
szmra kedves politikai koncepcik altmasztsra is felhasznlta mvt.
C lja egyebek mellett az volt, hogy jogszer", dicssges tettknt brzolja
a j hrom vszzaddal korbbi honfoglalst; ennek rdekben nem ejt szt a
besenyktl s a bolgroktl elszenvedett veresgekrl (amelyek nagy szere-
pet jtszottak az esemnyek elindtsban), hanem helynevekbl letre kel-
tett, kitallt szemlyekkel (Gyal, Saln, Mnmart stb.) s anakronisztikusan
szerepeltetett npeikkel (romnok, grgk stb.) npesti be a K rpt-me-
denct. A jogbiztosts kellkeknt szerepel nla A ttila sszekapcsolsa Al-
mossal s Arpddai: a magyarok nem idegen hdtkknt jelentek meg e te-
rleten, hanem a fejedelmi dinasztia stl", a hres hun uralkodtl rjuk
maradt rksget vettk birtokukba. A hogy ez a fiktv rokonsg nem az r-
pd-hz eredeti hagyomnybl tpllkozott (ezt bizonytja egyebek mellett
a Turul-monda, a dinasztia totemisztikus eredetmondja is, amelyik lmos-
hoz kapcsolja a nemzetsg felemelkedst
10
), ugyangy nem lehet sz szerint
rtelmezni a szkelyekre vonatkoz megjegyzst sem. A nonymus a magya-
23
Tanulmnyok
rokhoz hasonlan a szkelyeket sem azonostja a hunokkal, pusztn annyit l-
lt rluk, hogy elbb A ttila kirly npe voltak". A bellts clja egyrtelm:
a K rpt-medencben a honfoglalkhoz csatlakoz npessg segtsgvel t-
hidalni a hunok itteni szereplse s a magyarok megjelense kztti rt, ilyen
mdon is megtmogatva a jogszer" hazaszerzs koncepcijt. M indezek
tkrben A nonymus idzett passzusbl legfeljebb azt a kvetkeztetst lehet
levonni, hogy a XI I I . szzad elejn mg lt annak az emlke, hogy a szke-
lyek csatlakoztak a magyarsghoz, korbban pedig ms npalakulathoz tar-
toztak; semmi sem mutat viszont arra, hogy valban kzk lett volna A ttil-
hoz vagy a hunokhoz.
11
A nonymusnl jval szorosabbra fzte a szkelyek s A ttila npe" k-
ztt a szlat a rviden mr idzett C saba-motvum. A huntrtnetrl s a
benne foglalt C saba-mondrl a kiterjedt kutatsoknak ksznheten ma
mr sok mindent tudunk vagy sejtnk, gy lehetsgess vlt egy fbb vonalai-
ban hitelesnek tekinthet kp megrajzolsa. T isztzdott, hogy a hun-trt-
net szerzje I V . L szl (1272-1290) papja, Kzai Simon, aki 1283 krl rta
krnikjt.
12
M vben egyenlsgjelet tett a magyarok s a hunok kz, A tti-
lt pedig (A nonymushoz hasonlan) az A rpd-hz seknt brzolta, kiter-
jesztve a magyar strtnetet a hun korra. E nnek histrijt azonban nem a
hazai hagyomnyanyag alapjn rta meg, hanem ahogy maga fogalmaz mve
elszavban: gondom volt r, hogy e np trtnett, amely I tliban, Fran-
ciaorszgban, N metorszgban a klnbz iratokban sztszrtan s ssze-
fggstelenl tallhat, egy ktetbe szerkesszem".
13
A szerkeszts" eredm-
nye egy meglehetsen mess, anakronizmusokkal megtzdelt hun-trtnet
lett, amelyhez K zai rtkes hagyomnyokat is felhasznlt (pldul a csoda-
szarvasmondt), gy azonban, hogy a hun rokonsg rdekben bizonyos vl-
toztatsokat eszkzlt (gy lett nla a monda vlhet eredeti Onogur nevbl
Hunor
14
). A XI I I . szzadi krniks azonban nem tudatos hamistsra treke-
dett, hanem a magyar mondakincset s a klfldi auktorok adatait kvnta
sszhangba hozni, amiben nha ltszlagos egyezsek is segtettk: nem tud-
hatta pldul, hogy a hunoknak Jordanesnkl megrztt eredetmtosza s a
magyar csodaszarvasmonda nem a kzs szrmazs miatt hasonlt egymsra,
hanem olyan toposzrl van sz, amely szmos steppei npnl fellelhet.
H asonl a helyzet a C saba-trtnettel is. E nnek a hunokhoz (vagy
esetleg az avarokhoz) val ktse nem csak azrt problms, mert a forrsok
nem tudnak A ttila ilyen nev firl, hanem azrt is, mert feltehetleg olyan
szkely hagyomnyrl van sz, amelynek eredete legfeljebb a X. szzadra
nylik \vissza. A sok rtkes, rgi adatot megrz humanista trtnetrnl,
Aventinusak ugyanis az augsburgi csata lersa kapcsn szerepel egy bizonyos
Schaba nev vezr (regulus), akit a kutats azonost a B alkn-flszigetre kl-
tztt s a V ardar foly krnykn megtelepedett magyar (szkely?) npessg
vezrvel. re vonatkozhat az A nonymusnl tallhat Csabamagyarja (S o-
bamogera") kifejezs, valamint a K zai ltal idzett szkely kzmonds: A k-
kor trj vissza - mondjk a tvoznak - , amikor majd C saba visszatr G rg-
orszgbl".
15
A krnikar teht e X. szzadi C sabval kapcsolatos szkely
mondt ismerhette, amelyet igyekezett egyeztetni a Jordanes G etica" cm
mvben lertakkal. E zt a trekvst is megknnytettk bizonyos ltszlagos
24
K ord Z oltn
A szkely eredetkrtls az jabb kutatsok tkrben
hasonlsgok: A hun-trtnet rja ugyanis a jordanesi A ttila keletrekltz
fit azonostotta a npmonda keletre kltztt C saba vezrvel".
16
E rre - va-
lamint a szkelyek huntrtnetbeli szerepeltetsre - ismt csak azrt volt
szksg, hogy biztostva legyen a kzveen kapcsolat A ttila kora s az A rpd-
fle honfoglals kztt, hogy szilrdan lljanak a magyar honszerzs jogi"
alapjai.
A szkelyek hun" hagyomnyt (s szrmazst) teht nem tmaszt-
jk al forrsok,
17
a C saba-monda ebben a formjban kzpkori rtelemben
vett tuds kombinci eredmnye, s nem tmogatjk ezt az elkpzelst a r-
gszeti megfigyelsek sem;
18
gy e nagy mlt terit a patins, de trtnel-
mileg igazolhatatlan tradcik kz kell sorolnunk.
19
~~ "
2. A ketts honfoglals"
A Lszl Gyula nevhez fzd ketts honfoglals" koncepcija a
szkely-krds trtnetben az utbbi vtizedek egyik nll - br nem elz-
mnyek nlkli - fejezett kpezi. A z elmlet - melynek feltevs jellegt maga
a szerz szokta hangslyozni - 1970-ben ltott elszr napvilgot, s nem
sokkal megjelense utn vitt kavart, mely a mai napig sem lt el egszen.
20
A
szertegaz teria lnyege a kvetkez: 670 tjn az akkor avar fennhatsg
alatt ll K rpt-medencbe_j etnikum rkezett, a ks avarok". A z
rgszetT hagyatkuk s az rpd-fle honfoglals magyarjainak a lelhelyei -
L szl G yula megfigyelse szerint - f tmbjeikben kiegsztik egymst. E zt
az llapotot vettette r azutn arra a trkpre, amelyet Kniezsa Istvn ksz-
tett,
21
a XI . szzadi magyar nyelvterletrl (jrszt a helynevekre tmaszkod-
va). A szerz szerint az sszevets nyomn az emltett lelhelyek kirajzoljk a
K niezsa ltal fellltott nyelvhatrt, ami azt jelenti, hogy a ks avarok" ma-
gyarul beszltek, s nagy szmban megrvn a honfoglals kort, csatlakoztad
A rpad""hpe*sseghez. E korai onogur-magyar npessgben, ltja L szl G yula
a szkelyeket, akiket az'Fsza'gszeiein, a gyepkn teleptettek le.
" /jkctts honfoglals" elmlett - vagy legalbb is annak bizonyos
elemeit - tbben, elfogadtk, mg tbb azonban azon kutatk szma, akik
nyoms ellenrveket hoztak fel a koncepcival szemben.
22
A brlatok rmu-
tattak arra, hogy L szl G yula mdszertani hibt kvetett el akkor, amikor a
XI . szzadi llapotokat tkrzni kvn K niezsa-trkpre minden megkts
nlkl rvettette a jval korbbi leletanyagot, mikzben ktelyek merltek
fel a trkp nyelvszeti megalapozottsgval szemben is. K ritika rte a szerzt
a trtneti forrsok kezelse (a krnikkban tallhat klnbz tves v-
szmvarinsokra val tmaszkods, valamint megbzhatatlan ktfk felhasz-
nlsa) miatt, illetve a trtneti szociolgia eredmnyeinek a figyelmen kvl
hagysrt. K ifogsoltk nyelvszeti szempontbl, hogy a korai magyarok-
nak" tulajdontott hely- s szemlynevek bizonytanyagaknt csak ksei
(XI -XI I I . szzadi) forrsokra tmaszkodik a szerz. R gszek megkrdje-
leztk, hogy a ksei avarok" valban nagy szmban rtk meg a honfogla-
lst, illetve azt, hogy azon a terleten, ahol e npessg kialakulsa vgbe- p
ment, valaha is finnugor nyelv tmegek ltek. A ntropolgiai oldalrl arra
mutattak r, hogy a honfoglal magyarsg s a K rpt-medencben tallt po
pulci embertani kpe eltr egymstl.
25
Tanulmnyok
A lecsitulni ltsz vitba Engel Pl 1990-ben kifejtett llsfoglalsa ho-
zott jabb fejlemnyt.
23
O a szkelyeket ugyangy a magyarsgtl megk-
lnbztetend npnek tartja, mint a besenyket vagy a kunokat, de a maga
rszrl lehetetlennek vli, hogy eredetileg trk nyelvek voltak". B r ma-
gyar etnikumak, de kizrtnak tartja, hogy a honfoglalskor kltztek be,
mert sem a trk nyelv kabarokhoz, sem a magyar trzsekhez nem sorolha-
tk" . A T zkclyeket: a magyar trzsektl eltr, sajtos kapcsolat tzte a
trkkhz vagy a kazrokhoz (rovsrs). M indezrt nem ltja okt, hogy
kteK edjek'abbn a H agyomanyban, amely szerint a honfoglalskor mr itt
tartzkodtak." M ivel jelents szm magyar nyelv avar npessg lt a K r-
pt-medencben a magyarok bejvetelekor", konklzija szerint a ks ava-
rok s a_szkelyek azonosak^.
24
" - - - - - -
~ E ngel gondoataiir Fodor Istvn reflektlt;
25
arra mutatott r, hogy
A sem trtneti, sem rgszeti forrsok nem igazoljk az avarok nagy tmegben
val fennmaradst a X. szzadig. A ktfk azon hradst, miszerint Nagy
Kroly frank csszr s Krum bolgr uralkod slyos embervesztesggel jr
veresgeket mrtek az avarsgra a V I I I -I X. szzad fordulja krl, a rgszeti
leletek is altmasztjk, hiszen mindeddig egyetlen avar kzssg temetje
sem kvethet teljes bizonyossggal a 10. szzadig".
26
B r a N yugat-
D unntlon igazolhat bizonyos avar csoportok tovbblse, s ez felttelez-
het az A lfld egyes vidkeirl is, a megmaradt lakossg nagy rsze azonban
minden valsznsg szerint a I X. szzad folyamn beolvadt a jvevny szlv-
sgba. A nnak felttelezst sem engedik meg az rott forrsok, hogy a magya-
rok mr a I X. szzadot megelzen megjelentek volna a K rptok kzelben
vagy azokon bell, mivel seink e tjkon val legkorbbi kalandozst is
csak a 830-as vekre helyezi egy biznci ktf. I gazolhatatlan tovbb a ksei
avarok magyar nyelvsge, s nem llthat ez a szkelyek seirl sem, akik
Fodor felfogsa_szerint bolgr-trk szrmazsak_voltak, de a honfoglals
idejre mr jrszt elmagyarosodtk, gy E rdlybe val" teleptskkor , a
XT -XI I . szzadban mr mai nyelvkn beszltek.
~ ' M agunk egyetrtnk E ngel P lnak azzal az szrevtelvel, hogy a
szkelysg eredetileg a magyarsgtl etnikailag s trsadalmilag vilgosan el-
klnl csoport, magyarn klnll np volt"
27
, nem tartjuk ugyanakkor
meggyznek (e megllapts fnyben meglepnek tn) kvetkeztetst,
miszerint az etnikumuk magyar volt"
28
. A mint erre mr Fodor I stvn is
utalt, a szkelysg eredeti magyar nyelvsgt nem lehet a jval ksbbi lla-
potok alapjn bizonytani, hiszen az els, vitathatatlan hitel, sszefgg sz-
kely nyelvemlk csak a XV I . szzad elejrl szrmazik, s a szkely hely-, illet-
ve szemlyneveket tartalmaz oklevelek sem rgebbiek (egy kivtelvel) a
XI I I . szzadnl. A XI I -XI I I . szzadi - felttelezhet - magyarnyelvsgnek
nincs bizonyt ereje a szkelysg klnllsra utal (E ngel ltal is emltett)
jelekkel szemben. (A mennyiben a rovsrs a korai idszalag visszavezethet,
s tnylegesen a szkelysghez kthet, gy ezt is e jelek kz kell sorol-
nunk.
29
) N em osztjuk a szerznek azt az llspontjt sem, mely szerint nem
ltja okt, hogy ktelkedjk abban a hagyomnyban, amely szerint a honfog-
lalskor mr itt tartzkodtak" [a szkelyek - K . Z .].
30
A korbban mr kifej-
tettek rtelmben, ha ltezett is valamilyen szkely hagyomny, az legfeljebb
26
K ord Z oltn A szkely eredetkrtls az jabb kutatsok tkrben
X. szzadi szereplk s esemnyek kr fondott; ezt azutn az vszzadok-
kal ksbbi krniksok mr sajt felfogsuknak megfelelen hasznltk fel.
M indezek alapjn gy vljk, hogy a ksei avar"-szkely azonossg-
gal szemben felmerlt slyos problmkat s ellenvetseket E ngel P l - tbb
szempontbl elgondolkodsra ksztet - feltevsnek sem sikerlt semleges-
tenie, gy a ketts honfoglals" nagy llegzet elmlett a tovbbiakban sem
tudjuk a szkelykrdst megold kulcsnak elfogadni.
3. Magyareredet
N apjainkban a szkelysg szrmazst firtat irnyzatok kzl ktsg-
kvl a magyar s a csadakozott katonai segdnpi eredetet vallk rendelkez-
nek a legtekintlyesebb tudomnyos vrtezettek A tsgykeres" magyarere-
dettel kapcsolatos elmletek szintn tbb vszzados mltra tekinthetnek
vissza; a manapsg rvnyben levk egyik fontos jellegzetessgt abban hat-
rozhatjuk meg, hogy tartoszlopaikat elssorban nyelvszeti s rgszeti fo-
gantats rvek kpezik.
31
N yelvtrtneti oldalrl ltalban a szkelysg ere-
deti nyelvre vonatkoz vizsglatok jelentik a kiindulpontot: bizonyossg-
gal llthatjuk, hogy anyanyelvileg a szkelysg beteleplsekor magyar, hi-
szen klnben a hely- s szemlynvanyag is ms lenne".
32
H a trk erede-
tek lettek volna, kitl, hogyan s mikor lett volna idejk magyarul megta-
nulniuk?"
33
A hely- s szemlynvi anyag, valamint a nem- s gnevek kutat-
sa mellett a nyelvjrsok sszehasonltsa is fontos szerepet tlt be e koncep-
cikban: a szkelyek nyelvjrsi alagon_tisztn meg^J agthatanji^^^gyarsg
klnbz rfegeiB fhegszeryczett hatrr csoport voltak, akik nyugaton is
risf fia tr r telepe ke t alkottak".
34
A mi a szkelyelnevezst illeti7T zF"a1FnT
:f
gyr eredetet vall kutatok tbB nyire'nem~nllo^npnvnkJ ^^^ml'saJ S tos
trsadalmi helyzetbl, katonskodsbl" credTTfgltilkMmvnck tartjk.
35
R gszeti szempont bl a X-XI I I . szzadi magyar hagyatk s a
szkelysgnek tulajdonthat leletanyag egyezst tbben dnt jelentsg
mozzanatnak tartjk az eredetkrdst illeten: A magyartl eltr etnikumra
utal rgszeti kvetkeztetsek ... az rpd-kori szkelysg trgyi hagyatk-
bl nem vonhatk le, a feltrt leletek nem klnbznek a rrfnetflvI agyaF*
orszg brmely ms pontjn kisott trgyaktl... A z idegen eredetet nem iga-
zol, negatv rgszeti adatok azok vlemnyt erstik, akik szerint a sz-
kelysg a magyar honfoglals utn nem kln etnikum, hanem hatrvd ma-
gyar npcsoportokH ol^T kozponti laH loni ltal szer vezE f f ^ges^gj ^t i ' .
3 6
*~A z" eredetkrds alapvet dilemmjban, vagyis, hogy e npessgnek a
kzpkorban megfigyelhet trsadalmi, szervezeti klnllsa etnikai alapok-
ra vagy sajtos letformra, foglalkozsra vezethet-e vissza, a magyar szr-
mazst vallk az utbbi llspontra helyezkednek. B r idnknt olvashatk
olyan somms vlekedsek, miszerint a szkelysg idegen (trk) szrmazs-
val kapcsolatos, semmi nyoms rvvel nem tmogathat feltevst ma mr
csupn tudomnytrtneti rdekessgnek, de semmikppen sem valsgnak
kell tekintennk",
37
illetve, hogy ezek a koncepcik nem egyebek bizonyta-
lan elmleteknl"
38
, magunk egyltaln nem ltjuk e krdst lezrtnak. A ma-
gyar eredetet bizonytani hivatott rvekkel zemben ugyanis tbb kifogs is
megfogalmazdik. A szkelysg nyelvre vonatkoz rott forrsok - mint mr
27
Tanulmnyok
erre utaltunk - meglehetsen kseiek: a hely- s szemlyneveket tartalmaz
oklevelek zmkben nem rgebbiek a XI I I . szzadnl, mg sszefgg, bizo-
nythatan szkely nyelvemlkek csak a XV I . szzad kezdettl fogva marad-
tak fenn. B rmekkora hagyomnyrz ert is tulajdontsunk a nyelvjrsok-
nak, igencsak kockzatos vllalkozs a honfoglals utn hatszz vvel keletke-
zett nyelvemlkekbl, illetve a mai nyelvi llapotbl a szkelysg eredetre
vonatkoz nagy horderej kvetkeztetseket levonni. A szrmazs krdst
egybknt az sem oldja meg, ha elfogadjuk a szkelyek XI I -XI I I . szzadi ma-
gyar nyelvsgre vonatkoz lltst. Fodor Istvn is figyelmeztetett arra,
hogy egy, a K rpt-medence megszllst megelzen a magyarsghoz csat-
lakozott npcsoportnak tbb vszzad is a rendelkezsre llt a nyelvi asszi-
milcihoz. E vonatkozsban egybknt a legkzenfekvbb analgit a kaba-
rok nyjtjk, akik a honfoglalst megelzen, pontosan nem ismert idpont-
ban (feltehetleg az j hazba val kltzs eltt nhny vtizeddel) csatla-
koztak a magyarokhoz, s akikrl a X. szzad kzepn mr azt rja Bborban-
szletett Konstantin biznci csszr, hogy a kazrok nyelvre is megtantot-
tk ezeket a trkket [magyarokat - K. Z .], s mostanig hasznljk ezt a
nyelvet, de hasznljk a trkk msik nyelvt is".
39
V agyis az eredetileg a ma-
gyartl eltr (valamilyen trk vagy irni) nyelven beszl kabarok mintegy
szz v leforgsa alatt elrtk a bilingvizmus llapott, majd pedig teljesen el-
magyarosodtak. E z a folyamat oly mrtkben sikeres volt, hogy - br trtn-
tek r ksrletek - sem a nyelvjrsok kutatsa, sem ms nyelvtrtneti vizsg-
lat nem tudta meggyzen klnvlasztani a kabarokat a magyarsgtl. A sz-
kely nevet illeten pedig az a legfbb problma, hogy a sok megfejtsi ksrlet
ellenre a mai napig si ncs~hi te11~rdem 1 , elfogadott etimolgija^ addig vi-
szont, amg ilyenneriinr fendlkezrik, nem fogadhatjuk el.a. foglalkozs-
nvvel kapcsolatos bizonytalan magyarzatokat^ csak annak tekinthetjk ezt
az elnevezst7 arhi: egy ""nll npessg jelljnek, vagyis npnvnek. H i-
nyoznak radsul azok a szleskr, specilis vizsglatok, amelyek arra lenn-
nek hivatottak, hogy kimutassk a szkelysgnl azon nyelvi, szerkezeti stb.
jelensgek megltt vagy hinyt, amelyek segthetnnek eldnteni az esetle-
ges nyelvcsere krdst; fontos lenne annak tisztzsa is, hogy a nyelvjrsi
egyezsek valban a kzs terletrl val szrmazst bizonytjk, vagy pedig
arrl (a tbb helytt is megfigyelhet) jelensgrl van sz, hogy a peremvi-
dkek dialektusaiban tnyleges kapcsolatok nlkl is kialakulhatnak hasonl
sajtossgok.
H asonl jelleg problmk merlnek fel az archeolgiai rvekkel
szemben is. A szkely s a magyar leletanyag azonossgra val hivatkozs
azrt nem fogadhat el dnt bizonytkknt, mert az gy rvel kutatk ma-
guk hvjk fel a figyelmet arra, hogy a magyar honfoglalk rgszeti hagya-
tkban nem lehet elklnteni trk s finnugor emlkeket, ami term-
szetesen nem jelenti azt, hogy klnbz sztyeppei npelemek nem trsultak
mr a honfoglals eltt a magyarokhoz".
41
I smtelten a kabarokra szeretnnk
utalni, akik nemcsak nyelvtrtneti, de rgszeti szempontbl is kisiklanak a
kutat trekvsek ell; ha az rott forrsok s az A nonymus ltal felhasznlt
bizonytalan hagyomny (ht kun" vezr csatlakozsa a honfoglalkhoz)
nem rzik meg emlkket, ma mr nagy valsznsggel semmit sem tud-
28
K ord Z oltn A szkely eredetkrtls az jabb kutatsok tkrben
nnk rluk. U gyangy megfoghatatlan ezekkel az eszkzkkel a szkelysg
szrmazsa is; nemcsak a szkely" s magyar" rgszeti hagyatk sztv-
lasztsa tkzik nehzsgekbe, de ahol egyes vlemnyek szkely-magyaro-
kat" ltnak,
42
ott msok olyan 11-12. szzadi rgszeti horizont" megltt
sejtik, amelyik nem a szkelysghez, hanem a mg vrmegyei keretek kztt
l magyar npessghez kthet;
43
de vitatott a szkelysggel kapcsolatba
hozhat kzpkori vrak eredete s funkcija is.
44
M ind a nyelvtrtnet, mind pedig az archeolgia rtkes segtsget
tud nyjtani a szkelysg korai trtnetnek a vizsglathoz: az elbbi fleg a
nyelvi sajtossgok kutatsa rvn, az utbbi pedig a teleplskp vltozsai-
nak feltrsa, a hasznlati trgyak, eszkzk stb. bemutatsa tjn. B rmilyen
fontosak is azonban ezek az informcik, a fentebb krvonalazott problmk
is bizonytjk, hogy az ily mdon nyerhet ismeretanyagnak megvannak a
maga nehezen thghat korltai. M ondjuk ki vilgosan: a nyelvtrtnet s a
rgszet - legalbb is jelenleg - nmagban nem alkalmas a szkelykrds
megoldsra. T ermszetesen nem e diszaplnk e T e ^
rlT n' szo/hogy ezt nhny szemrehny hangvtel rs sugallja), s nem is
az egyes tudomnygak szembelltsrl vagy rangsorolsrl (miknt ezt
ppen a szemrehnysok egyik-msik megfogalmazja teszi), hanem arrl az
idnknt figyelmen kvl hagyott alapelvrl, hogy bonyolult trtnelmi prob-
lmk megoldst - amilyen a szkelykrds is - nem lehet a trtneti forr-
sok httrbe szortsval megksrelni.
4. Csatlakozott katonai segdnp
A zok az irnyzatok, amelyek a szkelyekben a honfoglalst megelz-
en a magyarsghoz csadakozott trks jelleg katonai segdnpet ltnak,
45
ltalban abbl indulnak ki, hogy a kzpkori kivltsgok, trsadalmi, jogi,
terleti stb. klnlls etnikai alapokra vezethetk vissza. E felfogs rtelm-
ben az eredetileg katonai segdnpi feladatokat ellt szkelysg nyelvi asszi-
milcija utn is folytatta hatrri, katonskod tevkenysgt, megrizte, il-
letve tovbbfejlesztette az ehhez kapcsold kivltsgait. N apjainkban az az
elmlet tekinthet a legelterjedtebbnek, amely a bolgr-trk (volgai bolgr)
'.s.g.l-'.s.k.l trzstl szrma.ztatja a szkelyeket. E trzs - melynelT hvet
eszeltl, eszkil, iszikil stb. formban szoktk olvasni - s a szkelysg rokons-
gt a kt nv sszehasonltsa, valamint a j trtneti megfelelsek alapjn fo-
gadja el a kutatk egy rsze: az a krlmny, hogy M agyarorszgon a volgai
bolgr trzsek tredkei megtallhatk, hogy a szkely npnv levezethet az
eszkil-bolgr trzs nevbl, hogy a szkelyek adzsa egyezik az eszkil-bolg-
rok adzsval, vgl, hogy E telkzben szak fel eszkil-bolgrok laknak a
magyar trzsek mellett, arra mutat, hogy a szkelyek eredett .egy csatlakom
zott eszkil-bolgr trzsben keressk".
46
~ \ sok szempntbolT neggyz elmlettel szemben azonban nyelvszeti T
oldalrl merltek fel olyan problmk, amelyeket mg nem sikerlt meg- y
nyugtatan tisztzni. Fleg az okozza a nehzsget, hogy a bolgr trzsnv
jabban rekonstrult alakja skl
47
amelybl a szkely npnevet nyelvtrtne-
tileg nehz megmagyarzni.
48
gy az egyeztetsi problmk kikszblsig
29
Tanulmnyok
ezt az elmletet sem tarthatjuk a szkelykrds minden szempontbl kielg-
t megoldsnak.
M agunk - rszben a korbbiakban mr kifejtettek rtelmben - gy
ltjuk, hogy pillanatnyilag a trtneti forrsok nyjthatjk a leginkbb hasz-
nlhat (br sajnlatosan hzagos) informcikat az eredetkrds megkzel-
tshez. (T ermszetesen emellett messzemenen figyelembe kell venni a tele-
plstrtnet, nyelvjrsok, hiedelmek stb. vonatkozsban a rgszet, nyelv-
trtnet, nprajz s ms tudomnygak tansgt is.) M ivel arra a krdsre,
hogy K ik a szkelyek?", az rott ktfk sem tudnak kzvetlen s pontos v-
laszt adni, a krdsfeltevs mdostsval arra kell feleletet keresni, hogy M i-
nek tekintettk a kortrsak e npcsoportot, milyen szemllet nyilvnult meg
irnyukban?". A XI I -XI V . szzadi elbeszl forrsok s a szkelyekre vonat-
koz korabeli oklevelek eltr jellegk s egymstl val fggedensgk foly-
tn szpen kiegsztik egymst, s eligazthatnak bennnket e problmban.
49
A szkelyekre vonatkoz legkorbbi rott feljegyzsek kt XI I . szzadi
tkzet, az 1116. vi O lsava s az 1146. vi Fischa folyk men csatk lersa
kapcsn maradtak rnk. A csehek s a nmetek elleni hbork sorn lezajlott
sszecsapsokat rszletesen elbeszli a XI V . szzadi krnikakompozci,
amelynek e rszei - legalbb is rszben - a XI I . szzadban keletkeztek, illetve
ebbl a korbl szrmaz feljegyzsekre vezethetk vissza.
50
A ktf a magyar
sereg elvdjeknt emlti a szkelyeket s a besenyket, s dicstelen katonai
szereplst tulajdontva nekik hitvny", gaz" {vilissimi, pessimi'
7
) jelzkkel
minsti ket. K ln rdekessge az 1146. vi tkzet lersnak, hogy a kr-
nika a szkelyeket s a besenyket a magyar sereg szoksos elvdjnek tartja,
s hatrozottan megklnbzteti ket a magyaroktl: ,,[a besenyk s a sz-
kelyek - K . Z .] szoks szerint a magyar csapatok eltt jrtak (qui more solito
preibant agmina Hungarorum"). s ekkor, mieltt a magyarok tkzetbe
kezdtek volna, nhny magyar csapat is megrmlt a teutonok dhtl".
51
A
csatkat elbeszl klfldi krniksok (a cseh Cosmas Pragensis s a nmet
Freisingi Ott) az esemnyekkel csaknem egy idben rtk mveiket,
52
annak
ellenre jl kiegsztve a magyar ktft, hogy nem emltik nv szerint a sz-
kelyeket, illetve a besenyket: C osmas Jiospitum legiones^-nek (idegenek,
vendgtelepesek csapatainak) nevezi az elhadat, Freisingi O tt pedig arrl
tudst, hogy az elvd kln ispnok vezetse alatt harcolt, s a feladata az
volt, hogy jaival tvol tartsa az ellensget a magyar hadsoroktl. (M ind a kt
klfldi ktf cfolja viszont a hazai krnika azon belltst, miszerint a sz-
kelyek s a besenyk rosszul vagy gyvn harcoltak volna.) A z egymstl fg-
getlen XI I . szzadi elbeszl forrsokbl nyerhet kp szerint teht a szke-
lyek ekkoriban a magyar hader elvdjt alkottk, vagyis olyan feladatot lt-
tit el, amelyaltalban a knnyfegyverzet csatlakozott katonai segdnpek-
nek jutott osztlyrszl; gy tnik, hogy a kortrsak hatrozottan megkln-
bztettk ket a magyaroktl, akiktl szervezetileg is klnlltak.
N em mondanak ellent ennek a' kpnlT a""XI I I
=
XI V . szzadi ktfk
sem. B r A nonymus s K zai S imon mess hun rokontsa nem llta ki a tr-
tneti kritikt, mind a ketten megriztk annak emlkt, hogy a szkelyek
csatlakoztak a magyarokhoz; K zai II. A ndrs 1217-1218. vi kereszteshad-
jratnak elbeszlsekor is kln emlti a magyarokat s a szkelyeket: a kirly
30
K ord Z oltn A szkely eredetkrtls az jabb kutatsok tkrben
a S zentfldn a magyarokkal s a szkelyekkel megfutamtotta a babiloni
szultn seregt".
53
A XI I I . szzad msodik felben a csehek s az osztrkok
ellen zajl hborknak is gyakori rsztvevi voltak a szkelyek, akiket klfldi
ktfk is megemltenek a magyar sereghez tartoz segdcsapatok kztt.
54
R endkvl tanulsgos mg e szempontbl egy XI V . szzadi elbeszl forrs, a
Nvtelen Minorita tredkesen rnk maradt krnikja, amely arrl ad hrt,
hogy 1345-ben a szkelyek az akkoriban kztk lev kevs magyarral kivo-
nultak a tatrok ellen, s kardjukkal megszmllhatatlan tatrt vgtak le".
M ajd ksbb hozzfzi: 1346-ban a szkelyek egyedl [kiemels tlem - K .
Z . ] nyomultak be nagy sokasggal a tatrok emltett fldjre, s ott csatt vv-
tak", sok ellensget meglve.
55
M indez taln bizonytja, hogy a XI I I -XI V .
szzadi elbeszl forrsok^ hasonlan a korbbiakhoz, nem egyszer hatro-
zott klnbsget tesznek a szkelysg s a magyarok kztt, az elbbieket a
katonaiXegti'nepclT Xztt mutatva~be, akik nlthagyomnyokkal rendel-
kezneK 7~s~K ik csatlakozsnak emlkt megrizte a tradci.
" Fontos figyelembe* venm~az okl\T lkB rrT yH het"informcikat is, hi-
szen e forrscsoport ms jelleg ismeretekkel szolglhat, mint az elbeszl
ktfk: a diplomk bizonyos jogi aktusok kellkei voltak (birtokadomnyo-
zs, privilgiumok elnyerse stb.j, killtik a meglev jogi llapotok, vltoz-
sok, esedeg az elzmnyek rgztsre trekedtek, nem volt cljuk olyan jel-
leg torztsok elkvetse, amilyenekkel gyakran tallkozhatunk a kzpkori
krniksoknl. K lnsen rdekesek a tatrjrs eltti, legkorbbi szkely vo-
natkozs oklevelek. E zek kzl a legrgebbi a bakonybli alaptlevl vita-
tott hitel S zent L szl-kori megerstse, amely Szkely szemlynevet tartal-
maz Scicul formban; ugyanez a nv Scichul alakban szerepel I I . B la 1131
krl keletkezett diplomjban.
56
E gy 1210 tjn jtszd esemny kapcsn
tesz emltst I V . B la ksbbi okirata az erdlyi szkelyek els ismert hadjra-
trl, amelyre I wachin szebeni ispn szszokbl, romnokbl s besenykbl
ll seregben kerlt sor (Saxonibus, Olaeis, Sieulis et Bissenis") ,
57
V ilmos er-
dlyi pspk 1213-ban lemond a B arcasgbl szrmaz tizedrl a N met
L ovagrend javra, kivve, ha magyarok vagy szkelyek (quod si Vngaros vei
Sieulos") jnnnek az emltett terletre, k tovbbra is a pspknek tartoznak
fizetni.
58
A Vradi Regestrum 1217-ben S zkelyszz" nevezet szznagy-
sgot (de centorionatu Steculzaz"), azaz katonai egysget vagy krzetet em-
lt,
59
mg I I . A ndrs 1222. vi oklevelben, illetve az 1224-ben kiadott And-
reanumbzn a szkelyek fldjeirl esik sz (1222: terram Siculorum", 1224:
terra Syculorum terrae Sebus").
60
I V . B la 1235-re keltezett diplomjban
t rt ni k emlts B ogomeri usrl , a szkelyek ispnjrl s vezrrl
(Bogomerium, filium Zubuslay, eomitem et ductorem Sieulorum").
61
M ilyen kvetkeztetsek vonhatak le ezekbl az adatokbl? E lszr is
az, hogy a szkely npnvnek mr lteznie kellett legksbb a XI I . szzad
elejn; addig ugyanis, amg az elnevezst nem sikerl hitelt rdemlen vala-
milyen foglalkozsnvvel vagy a rgi magyar nyelvben hasznlatos fnvvel
egyeztetni, addig csak annak tarthatjuk, ami mr vszzadok ta: egy npcso-
port jelljnek, vagyis nll etnonimnek, amelynek vannak szemlynvi s
(a ksbbi oklevelekben felbukkan) helynvi vltozatai is. M rpedig, ha a
npnv ltezett, akkor lteznie kellett a XI I . szzad elejn (de minden val-
31
Tanulmnyok
sznsg szerint mr jval korbban is) az ezt visel' npcsoportnak, a
szkelysgnek is. N em ll ezzel a megllaptssal szemben a V ilmos pspk
1213. vi diplomjban szerepl magyarok vagy szkelyek" kittel sem,
amely - mikppen ez a tgabb szvegkrnyezetbl kiderl - nem a kt n-
pessg kz tesz egyenlsgjelet, hanem a pspknek a B arcasgon kvli
npelemek tovbbi adztatsra vonatkoz ignyt fejezi ki. Fny derl az
oklevelekbl arra is, hogy a szkelyek (hasonlan a romnokhoz s a bese-
nykhz) nll fldterletekkel rendelkeztek, a magyar lakossg viszont a
megyei szervezet keretei kztt lte lett. E sokat hadakoz npcsoport ka-
tonai szervezete is eltr a magyarsgtl: feltn, hogy az erdlyi szkelyek
els ismert hadjratra csupa idegen npelem trsasgban kerl sor, B ogo-
merius szemlyben pedig minden valsznsg szerint az els, nv szerint is-
mert szkelyispnt (az oklevelekben meggykeresedett latin terminolgival:
comes Siculorum) lthatjuk, a legfbb katonai, bri elljrt. A V radi R e-
gestrum adata arra vilgt r, hogy nll katonai egysgekbe (esetleg krze-
tekbe) szerveztk ket. A tatrjrst kveten egyre inkbb megszaporod
oklevelek betekintst engednek a szkelysg sajtos adzsba, az egyre in-
kbb kikristlyosod kivltsgokba, az idegen etnikumok (szszok, kunok
stb.) terleti-kzigazgatsi-katonai-brskodsi autonmijt megtestest
szk-rendszernek a szkelysgnl trtn megjelensbe.
sszefoglalan elmondhatjuk, hogy a szkelyekre vonatkoz XI I -
XI V . szzadi elbeszl forrsok s oklevelek egy nll npnvvel, sajt ha-
gyomnytudattal rendelkez, katonskod, a magyarsgtl terletileg, kzi-
gazgatsilag elklnl, sajtos joglls npessg kpt rajzoljk meg. E z
pedig nem rhat a krniksok tudatlansgnak vagy torzt szndkainak a
szmljra, s nem magyarzhat egyfajta knnylovas-jsz alakulat llamala-
pts krli verbuvlsval sem. H a a klnbz idpontokban keletkezett,
egymstl jrszt fggetlen ktfk sokoldal tanvallomst komolyan
vesszk, akkor csak arra gondolhatunk, hogy a szkelysg eredetileg egy n-
ll np (vagy trzs) volt, amely mg a lioinfglls" el'tt csatlakozott " ma-
gyarsghoz. B r a forrsok nem ruljk el, hogy pontosan milyen npessgrl
van sz, szmos jel (a magyarsg steppei krnyezete, a szkely nem- s g-
szervezet, esetleg a rovsrs) arra utal, hogy trk (legalbb is trks) kr-
nyezetben_kell a szkelyek seit keresni. E npcsoport a honfoglalst kvet"
enliyelvileg ugyan T eljes mrtkbenjisszimilldott a magyarsghoz, s rg-
szeti H agyatka sem tr el a H tmagyar" trzsszvetsgtl/sokig meg-
rizte azonban nll hagyomnyait, katonskod letmdjt s szervezeti k-
lnllst. A kezdeti jogi sttust a csadakozott vagy hdoltatott katonai se-
gdnpek - alapveten nem sok privilgiumot biztost - helyzethez lehet-
ne hasonltani (erre utalnak a krnikban igaztalanul hasznlt dehonesztl
jelzk is). A XI I . szzad els negyedt (az utols beseny csoportok bevn-
dorlst) kveten megsznt a knnylovas-jsz fegyvernem utnptlst
biztost npelemek bekltzse - a kvetkez hullmot majd a kunok fog-
jk jelenteni a tatrjrs elestjn ami az e harcmodort kpvisel hazai ele-
mek, kztk a szkelyek szerepnek a felrtkeldshez vezetett.
62
E bben az
idben kezddhetett el a kivltsgok megszerzse, illetve a meglevk mege-
rstse (pldul a szkelyispni tisztsg kialakulsa); majd a folyamat a tatr-
32
K ord Z oltn A szkely eredetkrtls az jabb kutatsok tkrben
jrst kveten felersdtt (csak pldaknt: vtyi szkelyek szemlyes
hadbaszllsra feljogost kivltsglevele, A ranyos fld elnyerse, a szk-rend-
szer kialakulsa stb.). A z etnikai jelleg privilgiumok a XI V . szzadtl (de
bizonyos szempontbl mr a XI I I . szzad vgtl) rendi kivltsgokk ala-
kultak, s ekknt maradtak fenn vgig a kzpkor folyamn, valamint (tbb-
szrs mdosuls utn) az jkor nagyobb rszben is, hogy azutn a XV I I I -
XI X. szzad forduljtl a szkelysg rszt vegyen a modern rtelemben vett
magyar nemzet kiformldsban, s annak sajtos rszt alkossa a mai napig.
E z az a hatr, ahol a problmakr vizsglatban jelenleg megllunk, s
egyelre csak jelezzk, hogy tovbbi kutatsoknak kell pontostaniuk (ha le-
hetsges), hogy mely trzs vagy npessg tekinthet a szkelysg eldjnek,
de tisztzsra vr a kabarok s a szkelysg viszonya, az E rdlybe val telep-
ls idrendje, valamint a trsadalom- s a jogtrtnet megannyi vitatott kr-
dse is, egyszval azok a problmk, amelyek megoldsa nlkl nem kapha-
tunk teljes kpet a szkelysg kzpkori trtnetrl.
Jegyzetek
1. A szkely-krdssel kapcsolatos kutatsok utbbi vszzadnak az ttekintse 1985-
ig: Kord Zoltn: A szkelykrds trtnete. Mzeumi fzetek 4. Szkelyudvarhely,
1991. (Tovbbiakban: Kord: Szkelykrds.) Az azta eltelt idszak egyes szakiro-
dalmi termkeinek szubjektv rtkelse: Bna Istvn: A szkely-krds mai llsa
egy rgsz-trtnsz szemszgbl. Korunk 1992. 1533-1536. (Tovbbiakban:
Bna: A szkely-krds.) Bna szakmai szempontbl kifogsolhat felvetseihez
fiztt megjegyzseink: A szkely-krds buktati. Vlasz Bna Istvnnak. Korunk
1994. (megjelens eltt.).
2. A magyarsg etnogenezisvel foglalkoz jabb szakirodalombl: Krist Gyula: Le-
vedi trzsszvetsgtl Szent Istvn llamig. Bp. 1980. (Tovbbiakban: Krist:
Levedi.); Bartha Antal: A magyar honalapts. Bp. 1987. (Tovbbiakban: Bartha:
Honalapts.); Szcs Jen: A magyar nemzeti tudat kialakulsa. Magyar strtneti
Knyvtr. Szeged, 1992. (Tovbbiakban: Szcs: Nemzeti tudat.); Fodor Istvn: A
magyarsg szletse. Magyarorszg krnikja 1. Bp. 1992. (Tovbbiakban: Fodor:
Magyarsg szletse.); Krist Gyula: The Hungarians in the Ninth Century. (Meg-
jelens eltt.) (Tovbbiakban: Krist: Hungarians. Ezton is szeretnnk ksznetet
mondani a szerznek, hogy kziratban lev munkjt a rendelkezsnkre bocs-
totta.) A szkely identitstudat alakulsra vonatkozan lsd Hermn Gusztv Mi-
hly: Rendisg s nemzetisgi indentitstudat a szkelyeknl c., e szmunkban meg-
jelent tanulmnyt.
3. Nhny, a szkelysg hun rokonsgt elfogad munka az utbbi vtizedek - kln-
bz sznvonalat kpvisel - irodalmbl: Pais Dezs: A magyarsggal kapcsolatos
IX-X. szzadi npelemek s npmozgalmak. A szkelyek eredethez s a szkelysg
kialakulshoz. Magyar Nyelv 1967. 71-73. ; Dmmerth Dezs: Az rpdok nyo-
mban. Bp. 1977.; Bls Gbor: A szkelyek nyomban. Bp. 1984.; U.: A szke-
lyek. In: Magyarr lett keleti npek. Bp. 1988. 16-55.; Bls Gbor-Mester Mikls:
Szkely szervezetek. In: A szkely mvelds vszzadai. Bp. 1988. 13-40.; Ki-
szely Istvn: Honnan jttnk? (Elmletek a magyarok shazjrl). Bp. 1992. Itt
kell megemltennk, hogy a ketts honfoglals" elmlett 1970-ben kifejt Lszl
Gyula (e terirl a ksbbiekben mg sz lesz) mr korbbi, ismert mvben
kidolgozta a hun-avar-szkely azonossg ttelt: A honfoglal magyar np lete.
Bp. 1944. 97. , 101.
33
Tanulmnyok
4. Gbriel Silagi-Lszl Veszprmy: Die Gesta Hungarorum" des anonymen Notars.
Ungarns Geschichtsschreiber. Band 4. Sigmaringen 1991. 116. (Tovbbiakban:
Silagi-Veszprmy: Anonymus.) Magyar fordts: A magyarok eldeirl s a hon-
foglalsrl. Kortrsak s krniksok hradsai. Szerk. Gyrffy Gyrgy. Bp. 1975.
174. (Tovbbiakban: MEH.)
5. E. Szentptery: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis
Arpadianae gestarum. (Tovbbiakban: SRH.) I. Bp. 1937. 162-163. Magyar for-
dts: A magyar kzpkor irodalma. Bp. 1984. 132-133. (Tovbbiakban: Magyar
kzpkor.)
6. A szkely-krds korbbi trtnetre lsd Ember dn: A szkelyek eredetnek
irodalma s annak hatsa a nemzeti npi trekvsekre. Blcsszdoktori rtekezs.
Debrecen 1940.
7. Hunfalvy Pl: Magyarorszg ethnographija. Bp. 1876. 299.
8. A Hunfalvy s Szab Kroly kztti vita trtnete: Kord: Szkelykrds. 7- 18.
9. Az Anonymus-krds irodalma: Csapodi Csaba: Az Anonymus-krds trtnete.
Gyorsul id. Bp. 1978. A megjelens ta eltelt idszak fontosabb munki: Krist
Gyula: Szempontok Anonymus gestjnak megtlshez. In: Tanulmnyok az
rpd-korrl. Nemzet s Emlkezet. (Tovbbiakban: Krist: Tanulmnyok.) Bp.
1983. 369-392. ; Gyrffy Gyrgy: Anonymus. Rejtly avagy trtneti forrs? V-
logatott tanulmnyok. Bp. 1988.; Vkony Gbor: Anonymus kora s korhsge.
letnk 1991. 58-73. , 135-158. , 263-275. , 355-375. ; Silagi-Veszprmy: Ano-
nymus.
10. Gyrffy Gyrgy: Krnikink s a magyar strtnet. Bp. 1948. 38-47. (Tovbbi-
akban: Gyrffy: Krnikink.) Krist: Levedi. 133- 136. ; Szcs: Nemzeti tudat.
129-132.
11. Anonymus s a hun-trtnet kapcsolatra, valamint a szkelyek szerepre a
gestban: Gyrffy: Krnikink 129-146. ; U. : A honfoglals s megtelepeds
trtnete kapcsn a szkely eredetkrdsrl. In: A magyarsg keleti elemei.
(Tovbbiakban: Gyrffy: Keleti elem.) Bp. 1990. 80. ; Krist Gyula: Volt-e a
magyaroknak si hun hagyomnyuk? In: Tanulmnyok. 313-329.
12. Horvth Jnos: A hun-trtnet s szerzje. Irodalomtrtneti Kzlemnyek 1963.
446-476. (Tovbbiakban: Horvth: Hun-trtnet.)
13. SRH I. 141. Magyar fordts: Magyar kzpkor 115.
14. Gyrffy: Krnikink. 29-31.
15. Aventinus hradsa: Albinus Franciscus Gombos: Catalogus fontium histri Hun-
garicae. (Tovbbiakban: G.) I. Bp. 1937. 354. Anonymus adata: Silagi-Veszprmy:
Anonymus 108. Kzai idzett helye: SRH I. 163., fordtsa: Magyar kzpkor. 133.
A X. szzadi Csabra vonatkozan lsd Gyrffy: Krnikink. 32-33.; Krist: Levedi.
292.
16. Gyrffy: Krnikink. 142.
17. jabban felmerlt olyan elkpzels, miszerint a bolgr-trk szrmazs szkelyek
mestersgesen kialaktott Attila-hagyomnnyal rendelkezhettek a magyarokhoz val
csatlakozsukkor (Krist: Hungarians.), magunk azonban nem ltjuk bizonytha-
tnak, hogy az ide vonhat forrsanyag a X. szzadnl rgebbre visszamen moz-
zanatot tartalmazna.
18. Bna: A szkely-krds 1529-1530. ; Vlemnyek az eredetkrdsrl. Rubicon
1992/ 3. sz. (Tovbbiakban: Vlemnyek.) 28. (Benk Elek rsa.)
19. Kzai Simon krnikjra s a hun-trtnet hitelre vonatkozan lsd Gyrffy: Kr-
nikink, Horvth: Hun-trtnet, Krist Gyula: Kzai Simon s a XIII. szzad vgi
kznemesi ideolgia nhny vonsa. Irodalomtrtneti Kzlemnyek 1972. 1-22. ;
34
K ord Z oltn A szkely eredetkrtls az jabb kutatsok tkrben
U.: Volt-e a magyaroknak si hun hagyomnyuk? I. m.; Szcs Jen: Trsdadalom-
elmlet, politikai teria s trtnetszemllet Kzai Gesta Hungarorumban. (A
nacionalizmus kzpkori genezisnek elmleti alapjai). Szzadok 1973. 569-643. ,
823-878.
20. Lszl Gyula szmos rsban foglalkozott a ketts honfoglals"-sal, illetve a kon-
cepcit rt brlatokkal. A fontosabbak, tovbbi bibliogrfiai adatokkal: Krdsek s
felvetsek a magyar honfoglalsrl. Valsg 1970. 48-64. ; A ketts honfoglals".
Gyorsul id. Bp. 1978.; strtnetnk. Egy rgsz gondolatai npp vlsunkrl.
Bp. 1981.; Barti vita Krist Gyulval. Histria 1983/ 1. 27-28. ; rpd npe. Bp.
1988.; A ketts honfoglals": igen s nem. In: seinkrl. Tanulmnyok. Bp.
1990. 151-157. ; A szkelyek keletre teleptsnek elmletrl. (Rgtnztt hozz-
szls Benk Lornd fejtegetseihez.) Magyar Mzeum 1991. 160-161.
21. Kniezsa Istvn: Magyarorszg npei a XI. szzadban. In: Emlkknyv Szent Istvn
kirly hallnak kilencszzadik vforduljn. Szerk. Serdi Jusztinin. Bp. 1938. II.
367-472.
22. A ketts honfoglals" elmlett klnbz oldalrl brl llsfoglalsok: Gyrfly
Gyrgy: A honfoglalsrl jabb trtneti kutatsok tkrben. Valsg 1973/ 7.
1-16. ; U.: MEH. Bevezets a msodik kiadshoz. 21^46.; Fodor Istvn: Verecke
hres tjn... A magyar np strtnete s a honfoglals. Magyar Histria. Bp.
1980. 238-240. ; Krist Gyula: Nyelv s etnikum. A ketts honfoglals" elmleti
alapjaihoz. Szegedi Blcsszmhely '82. Szeged, 1983. 177-190. ; U.: A ketts
honfoglals" elmletrl. Histria 1983/ 1. 26-27. ; Magyarorszg trtnete tz
ktetben. I. Elzmnyek s magyar trtnet 1242-ig. Fszerk. Szkely Gyrgy. Bp.
1984. 328-329. (A vonatkoz rsz Bna Istvn munkja.); Ligeti Lajos: A magyar
nyelv trk kapcsolatai a honfoglals eltt s az rpd-korban. Bp. 1986. 352-353.
(Tovbbiakban: Ligeti: Trk kapcsolat.); Erdlyi Istvn: A magyar honfoglals s
elzmnyei. Npszer trtnelem. Bp. 1986. 131- 137. ; Bartha: Honalapts.
73-78.
23. Engel Pl: A magyar strtnet hrom problmja. Histria 1990/ 5- 6. sz. 58-60. ;
U.: Beilleszkeds Eurpba, a kezdetektl 1440-ig. Magyarok Eurpban I. Bp.
1990. 102-106. (Tovbbiakban: Engel: Beilleszkeds.)
24. Engel: Beilleszkeds. 106.
25. Fodor Istvn: A ketts honfoglals. Rubicon 1992/ 3. sz. 24-26.
26. I. m. 24.
27. Engel: Beilleszkeds. 102.
28. Uo. 106.
29. A rovsrs eredetnek lehetsgeire, illetve kutatsra: Sndor Klra: A szkely
rovsrs tvtelnek lehetsges tjai. In: Rovsrs a Krpt-medencben. Magyar
strtneti Knyvtr 4. Szeged, 1992. 79-91. ; Ksa Ferenc: Gondolatok a szkely
rovsrs kutatsnak lehetsgeirl s mdjairl. Uo. 69-77.
30. Engel: Beilleszkeds. 106.
31. A magyar eredetet vall fontosabb munkk: Balzs Jnos: Levdia, Nyk...s a sz-
kelyek eredete. Magyar deksg. Anyanyelvnk s az eurpai nyelvi modell. Bp.
1980. 245-274. (Tovbbiakban: Balzs: Levdia.); Mesterhzy Kroly: Nemzeti-
sgi szervezet s az osztlyviszonyok kialakulsa a honfoglal magyarsgnl. Bp.
1980. 90-91. (Tovbbiakban: Mesterhzy, Nemzetisgi szervezet.); Benk Lornd:
A szkelyek korai trtnete. Nyelvnk s Kultrnk Tjkoztatja 1985. szeptem-
ber. 19-27. ; U.: Adalkok a szkelyek korai trtnethez. j Erdlyi Mzeum
1990/ 1- 2. fzet. 109-122. (Tovbbiakban: Adalkok.); U.: Nyelvszeti ada-
lkok a magyarsg erdlyi megtelepedshez. Magyar Mzeum 1991. 52-61.; U.:
Vlemnyek. 29.; Bna Istvn: Erdly rvid trtnete. (Fszerk.: Kpeczi Bla.)
35
Tanulmnyok
Bp. 1989. 156.; U.: A szkely-krds, i. m.; U.: A szkelyek eredete. Rubicon
1992/ 3. sz. 27. (Tovbbiakban: Bna: Szkelyek eredete.) Rna-Tas Andrs:
Nmeth Gyula s az erdlyi krds. Keletkutats 1991. tavasz. 10-14. Benk Elek:
Vlemnyek. 28.; U.: A szkelyek s a Szkelyfld rgszeti kutatsnak ered-
mnyei s feladatai. (Az Aetas jelen szmban kzlt tanulmny.)
32. Benk: Adalkok. 115.
33. Balzs: Levdia. 269.
34. Benk Lornd: Vlemnyek. 29.
35. Balzs Jnos szerint a szkelyek neve teht magyar eredet, s megtelepedskre,
tovbb vdelmi feladataikra utal" (i. m.. 268.); Benk Lornd felfogsa rtelmben
a szkely npnv sem etnikumot, hanem foglalkozst jellt eredetileg" (Adalkok.
121.). Bna Istvn vlemnye pedig az, hogy a ,foglalkozst jell Szkely... a Lv,
az r megfelelje... csak a hatrrszervezet 12. szzadi tteleptsnek lezrdsa
utn vlik egy npessg csoportnevv" (A szkely-krds, i. m.: 1536.); a lv's a
szkely szinonim fogalom. Mindkett jsz hatrrt jelentett, a lv inkbb
gyalogos jszt, a szkely inkbb lovas jszt" (uo. 1533.).
36. Benk Elek: Vlemnyek. 28. (Lsd bvebben a szerz e szmunkban kzlt tanul-
mnyt.) Mesterhzy Kroly: A szkely lakossg akr sfoglal ezen a terleten [a
Szkelyfldn-K. Z.], akr ms vidkrl kerlt ide, eredett tekintve zmben a
magyarsg kznpi kultrj rteghez tartozott" (i. m. 90.); Bna Istvn: A r-
gszet j eredmnyei dnt fontossg rvek a szkelyek magyar szrmazst bizo-
nyt j nyelvszeti vizsglatok mellett" (Szkelyek eredete. 27.).
37. Benk: Adalkok. 120.
38. Bna: Szkelyek eredete. 27.
39. Moravcsik Gyula: Az rpd-kori magyar trtnet biznci forrsai. Bp. 1984. 46.
40. Bna: A szkely-krds. 1533.: A nv magyarzatval-rtelmezsvel kapcsolatban
jelenleg patthelyzet alakult ki, a trk-bolgr magyarzatok valszntlenn vltak,
ugyanakkor a megnyugtat magyar magyarzat vrat magra".
41. Bna Istvn: A szkely-krds, i. m.: 1530. Lsd mg uo.: A Krpt-medencben
j hazt tall magyarsg X-XI. szzadi rgszeti emlkeiben 150 vre visszamen
kutats utn sem tallni nyomt trzsi vagy npi elklnlsnek". Mindezek tkr-
ben nem tarthatjuk alkalmasnak a szkely-krds megkzeltsre a Benk Elek ltal
fellltott kritriumot sem: Rgszeti mdszerekkel a szkelysg idegen etnikai ere-
dete akkor volna igazolhat, ha az rpd-kori szkelyek anyagi kultrja, viselete,
temetkezse eltrne a korabeli magyar, nem utols sorban az erdlyi magyar leletek-
tl, amiknt pldul a kzpkori kunok s jszok esetben ez kiderlt." (Vlem-
nyek az eredetkrdsrl, i. m.: 28.) Amg a rgszet nem tudja megbzhatan elk-
lnteni a kabarok s a honfoglalkkal egytt rkez (az rott forrsok ltal igazol-
hat) idegen etnikumok leletanyagt a magyarsgtl, addig ez nem vrhat el a
szkelysg vonatkozsban sem.
42. Bna: A szkely-krds. 1530-1532.
43. Benk Elek: A kzpkori Keresztr-szk trtnete s rgszete. Kandidtusi rte-
kezs. [Kzirat.] Bp. 1990. 46.
44. A vrak krli vitra, tovbbi szakirodalommal: Benk Elek: Kelet-Erdly korai"
kvrai. Castrum Bene 1989. Vrak a 13. szzadban. A magyar vrpts fnykora.
Gyngys, 1990. 68-85.
45. Krist: Levedi. 57.; U.: Hungarians.; Fodor Istvn: A magyar-bolgr-trk kap-
csolatok trtneti htterrl. Bolgr tanulmnyok III. Debrecen, 1980. 9- 48. ; U.:
Magyarsg szletse. 1992. 104.; Szcs Jen: A kzpkori Magyarorszg npei. I.
Histria 1982/45. sz. 3.; Makkai Lszl: In: Erdly trtnete hrom ktetben.
36
K ord Z oltn A szkely eredetkrtls az jabb kutatsok tkrben
Fszerk.: Kpeczi Bla. Bp. 1986. 291-295. ; Higounet, Charles: Les Allemands
en Europe centrale et orientale au Moyen Age. Paris, 1989. 198.; Gyrfly: Keleti
elem. passim; Vlemnyek (Fodor Istvn, Krist Gyula, Kord Zoltn rsai).
46. Gyrfly: Keleti elem. 70.
47. Zimonyi, Istvn: The Origins of the Volga Bulghars. Studia Uralo-Altaica 32.
Szeged, 1990. 48-49. Nem tartja elfogadhatnak a nvegyeztetst Ligeti, Trk
kapcsolat 372. sem.
48. A problma thidalsra szolgl ksrlet: Gyrfly: Keleti elem. 65-66. Gyrfly meg-
oldsnak kritikja: Nmeth Gyula: A honfoglal magyarsg kialakulsa. Msodik,
bvtett s tdolgozott kiads. Bp. 1991. 17. 8. sz. jegyzet.
49. A XII. szzadi elbeszl forrsok s a tatrjrs eltti oklevelek vonatkozsban mr
elvgeztk e munkt. Lsd Kord Zoltn: A szkelyek a XII. szzadi elbeszl for-
rsokban. Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jzsef Nominatae. Acta Histo-
rica. Tomus XCII. Szeged, 1991. 17-24.; U.: A szkelysg a tatrjrs eltti ok-
levelekben. In: Rgi s j peregrinci. Magyarok klfldn, klfldiek Magyaror-
szgon. A III. Nemzetkzi Hungarolgiai Kongresszuson - Szeged, 1991. augusz-
tus 12-16. - elhangzott eladsok. Szerk.: Bksi Imre-Jankovics Jzsef-Ksa
Lszl-Nyerges Judit. Bp.-Szeged, 1993. I. 134-139.
50. 1116: SRH I. 434-437. , 1146: SRH I. 453T57.
51. SRH I. 456. Magyar fordts: Kpes Krnika. Ford.: Bellus Ibolya. Pro memria.
Bp. 1986. 206.
52. 1116-ra: Cosmas Pragensis: G. 806-807. , 1146-ra: Freislingi Ott: uo. 1768.
53. SRH I. 184. Magyar fordts: Magyar kzpkor. 153.
54. E hbork trtnetre^ a forrsok felsorolsval egytt: Pauler Gyula: A magyar
nemzet trtnete az rpdhzi kirlyok alatt. Bp. 1899. II.: Krist Gyula: Az
Arpd-kor hbori. Bp. 1986.
55. M. Florianus: Histri Hungaricae fontes domestici. QuinqueecclesiisLipsiae-
Budapestini. III. 151-152. Magyar fordts: Kkllei Jnos s a Nvtelen Minorita
krnikja. Ford.: Gerb Lszl. Monumenta Hungarica IV. Bp. 1960. 91-92. E
hadjratokhoz fzdik egybknt annak a legendnak a kialakulsa, amely szerint
maga Szent Lszl kirly, akit mindig segtsgl hvnak" (uo. 92.), segtette meg
Szz Mrival egytt a szkelyeket.
56. A pannonhalmi Szent-Benedek-rend trtnete. Szerk. Erdlyi Lszl-Srs Pong-
rcz. VIII. Bp. 1903. 271., 272.; Az rpd-hzi kirlyok okleveleinek kritikai jegy-
zke. Szerk. Szentptery Imre. I. Bp. 1923. 22., 57. sz. (Tovbbiakban: RA.) A
bakonybli oklevl legjabb kritikai kiadsa (hamisnak minsteve a vonatkoz
rszt): Georgius Gyrfly: Diplomata Hungri Antiquissima. I. 1000-1131. Bp.
1992. 247-260.
57. RA. 926. sz.
58. Franz Zimmermann-Carl Werner: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
Siebenbrgen. I. Hermannstadt 1892. 16-17. (Tovbbbiakban: US.)
59. Karcsonyi Jnos-Borovszky Samu: Az idrendbe szedett vradi tzesvasprba-
lajstrom az 1550-iki kiads h msval egytt. Bp. 1903. 26., 268. sz.
60. 1222: US. I. 19-20. , 1224: US. I. 34.
61. Codex Diplomaticus et Epistolaris Slovaciae. II. Bratislavae 1987. 4.; RA. 608. sz.
62. A megnvekedett ignyre mutat az 1150-1153 kztt Magyarorszgon tartzkod
arab utaz, Abu-Hmid Al-Garnti kzlse is. Eszerint II. Gza magyar kirly
(1141-1162) a kvetkez krssel fordult az utazhoz: Hagyd itt idsebbik fia-
37
Tanulmnyok
dat, Hmidot, n pedig elkldk veled egy kldttet, aki majd sszegyjt neknk
olyan muszlimokat s trkket, akik szegnyek s gyengk ugyan, de kitnek a
nyilazsban". (Abu-Hmid Al-Garnti utazsa Kelet- s Kzp-Eurpban 1131-
1153. Kzzteszi: O. G. Bolsakov s A. L. Mongajt. Bp. 1985. 65.)
Kord Zoltn
Die Frage der Abstammung der Szekler im Spiegel der neuesten
Forschung
D ie S tudie bietet einen berblick ber die T heorien und Forschungs-
ergebnisse der letzten J ahrzehnte, die sich auf die H erkunft der viel um-
strittenen ungarischen V olksgruppe der S zekler beziehen und versucht zu-
gleich, neue A spekte aufzuwerten. D er V erfasser ist der A ufFassung, die H er-
kunftsfrage der S zekler sei ein historisches P roblem, das man - was auch im-
mer die L sung sein soll - mit der Frage der I dentitt des heutigen S zekler-
tums nicht verknpfen drfe.
V on den H erkunftstheorien ist die H unnen-T heorie die alteste, fiir die
die G rundlagen bereits von den mittelalterlichen C hronisten A nonymus und
S imon K zai geschaffen wurden. D ie Forschung klrte aber mitderweile, da?
das S zeklertum weder ethnisch noch seine T radion betreffend mit A ttila
und den H unnen in Z usammenhang gebracht werden kann, und die ltesten
E lemente der im M ittelalter aufgezeichneten H unnengeschichte auch nur
auf das 10. J ahrhundert zurckgefuhrt werden knnen. D ie meisten Forscher
verwarfen auch die mit G yula L szls N amen verbundenen T heorie der
doppelten L andnahme", die die A nsicht vertrat, die S zekler seien mit den um
670 ins K arpatenbecken gewanderten S patawaren" identisch. Z ur Z eit wer-
den jene T heorien als wissenschaftlich begrndet angesehen, die die unga-
rische A bstammung vertreten und die S zekler als militrischen H ilfsvolk be-
trachten, das sich den U ngarn anschlo?. D ie T heorie der ungarischen A b-
stammung grandt sich in erster L inie auf sprachgeschichtliche und arch-
ologische A rgumente. D a eber die S prachdenkmler der S zekler erst J ahr-
hunderte nach der L andnahme entstanden und die archologischen Funde
nicht geeignet sind, ethnische Fragen zu entscheiden, ist der V erfasser der
M einung, da? man in der S zekler-Frage die C hroniken und U rkunden als
T extzeugnisse heranziehen soll. A us den Quellen des 11-14. J ahrhunderts
geht klar hervor, da? das S zeklertum in dieser Z eit selbstndiges T raditions-
bewufitsein, eine eigene gesellschaftliche E inrichtung, fremden E thnika zu-
stehender R echtsstatus kennzeichneten, und da? die S zekler oft selbst von
den Z eitgenossen von den U ngarn unterschieden wurden. D emnach schlie?t
sich der V erfasser der M einung an, die in den S zeklern ein militrisches
H ilfsvolk it trkischem C harakter sieht, das sich vor der L andnahme den
U ngarn anschlo?. D iese V olksgruppe geno? im M ittelalter ethnische, spter
stndische P rivilegien, obwohl es sprachlich sehr frh im U ngarischen auf-
ging und in der N euzeit bereits einen T eil der sich herausbildenden ungari-
schen N don bildete. E s knnen erst weitere Forschungen die Frage beant-
worten, weichem V olk (S tamm) die S zekler angehrten und diese Forschun-
38
Kord Zoltn A szkely eredetkrtls az jabb kutatsok tkrben
gen mssen auch andere Streitfragen der mittelalterlichen Geschichte der
Szekler klren.
Zoltn Kord
The origin ofthe Szeklers in the Light of recent Scholarship
The paper surveys the theories and the results of the scholarship of the
last decades concerning the descent of the Szeklers, this Hungrin ethnic
group of uncertain origin, at the same time endeavouring to offer new pro-
posals towards the solution of the issue. The author regards the question of
the Szeklers' origin as a historical problem, one that is not to be linked with
the question of the identity of the Szeklers today.
The oldest among these theories is the one associated with the Huns,
the foundations for which were laid by mediaeval chroniclers, Anonymus and
Simon of Kza. Scholarly research has, however, discovered that the Szeklers
cannot be associated with Attila and the Huns either ethnically or with re-
gard their originl traditions, the oldest elements of the Hun history record-
ed in the Middle Ages not going back earlier than the tenth century. Most
scholars als reject Gyula Lszl's theory of the so-called double conquest",
according to which the Szeklers were identical with the late-Avars" who had
moved into the Carpathian basin around 670 AD. Today the theories that
regard the Szeklers as Magyars or as attached military auxiliary people by ori-
gin would appear to be scientifically most justified. Scholars in support of the
Magyar origin rely primarily on linguistic-historical and archaeological evi-
dence. Since, however, written documents of Szekler linguistic history came
into existence centuries after the Hungrin conquest only, and archaeologi-
cal findings are not applicable to deciding ethnical issues, the author is of the
opinion that at present it is the mediaeval chronicles and written documents
that can be put to the best use as evidence in the debate over the Szeklers'
origin. What the sources from the l l t h through the 14th centuries reveal is
that. in those times the Szeklers and an autonomous sense of tradition, a pe-
cuar social system of their own, and a legal position alien ethnics were en-
tided to, even contemporaries often distinguishing them from Hungarians.
Therefore the author sides with those who see the Szeklers as a military auxi-
liary (Turkic) people, who had joined the Magyars before the conquest. They
would enjoy various ethnic and then feudal privileges during the Midle Ages,
in spite of the fact that linguistically they had been Magyarized earlier and in
the modern times they would be part of the then forming Hungrin nation.
Further research will have to find out exactly which populace (tribe) the
Szeklers belonged to, and other debated points of mediaeval Szekler history
als await clarification.
39
Tanulmnyok
HERMANN GUSZTV MI HLY
Rendisg s nemzetisgi
identitstudat a szkelyeknl
...legelszr a Szkelyfld azon id'bli trtnelmt kell megllaptanunk,
a melybl megbzhat egykor adatok maradtak fenn, mieltt kvetkeztetni le-
hetne valamit arra az idre is, amelybl oklevli adattal egyltaln nem b-
runk.*
(Connert Jnos)
L assan nehz lesz szmba venni a szkelyek eredetre vonatkoz elm-
leteket, vlekedseket: csupn vzlatos ttekintsk mr most kisebb ktetnyi
terjedelmet ignyel.
1
A vita rgta sztfesztette a szakmai kereteket, bekap-
csoldtak dilettnsok - ltalban k a vgleges megolds csalhatadan" bizo-
nytkainak birtokosai de ennl is aggasztbb, hogy az olykor merben k-
lnbz tborok egyarnt lelmes politikusai figyelik a csatrozsokat, lecsap-
va a szmukra kedvez elmletre s befogva azt - ki-ki a maga szekerbe. A
jszndk egyszer rdekld szmra mindez azt sugallhatja, hogy ezen a
vitn ll vagy bukik a szkelysg sorsa, ez hatrozza meg nemzeti jellegt, s
mindaddig, amg e krds megoldatlan, a D lkelet-E rdlyben l, magyarul
beszl, mintegy 700 000-es llekszm embercsoport rks identitszavar-
ral fog kszkdni. M indazok, akik a rgmlt korok akr vals, de fkppen
klttt trtnetbl politikai tkt prblnak kovcsolni, szndkosan megfe-
ledkeznek arrl, hogy a nemzeti identitstudat nem egy eleve adott, vltozat-
lan valami, amit szzadokon t csak fltve riztek npek-nemzetek, hanem a
trtnelmi fejlds bizonyos fokn jelenik meg, s klnbz korokban k-
lnbzkppen rvnyesl.
A mai ember identitstudata elssorban nem strtneti elemekre pl
- ezek tlhangslyozsval, a szakmai keretekbl val kiszaktsval az identi-
tstudatot csak megzavarhatjuk, de meg nem vltoztathatjuk - , hanem jkori
elzmnyekre, arra az idszakra vezethet vissza, amikor E urpnak e rgi-
jban a sz korszer rtelmben vett nemzett vls folyamata vgbement.
C sakis gy vlik trtnelmi perspektvbl rtelmezhetv az erdlyi tmbma-
gyarsg (nevezhetjk, ha gy tetszik, szkelysgnek) t bb npszmlls alkal-
mval is kinyilatkoztatott kollektv opcija, melynek kapcsn egyesek meg-
jtsszk a tancstalant, msok pedig megprbljk az eredmnyt a propagan-
da nyakba varrni.
A z E rdly dlkeleti rszben l szkelysg, br emberemlkezet ta
magyarul beszl, klnleges trsadalmi berendezkedse, katonai rendeltetse,
kivltsgai kvetkeztben a magyarsg kln sznfoltjt kpezte, st kpezi
tbb vonatkozsban ma is E trsg laki a kzpkorban magukat szkelyeknek
(siculi), azaz a szkelyek hrom rendjnek (tria genera siculorum), st nemes
szkely nemzetnek (natio siculica) neveztk, az ltaluk lakott terlet pedig
tbbnyire Terra Siculorum (=S zkelyfld)-knt szerepel, de elfordul a
40
H e r m i ul G uszt v M ihly Rendisg s nemzetisgi identitstudat a szkelyeknl
Regnum (orszg=S zkelyorszg") megnevezs is E zek mind egyfajta sze-
paratizmusra" utal jelek. A krds csupn az, hogy e szeparatizmus" a
szkelysg avagy a kor sajtja. I dzzk S zcs J ent: H a a 19. szzadban kr-
dveket osztanak ki az emberek trsadalmi csoportlojalitst illeten, akkor a
tipikus feleletek efflk: valaki elssorban francia vagy magyar, msodsorban
katolikus vagy protestns, radiklis vagy konzervatv, harmadsorban bretagne-
i vagy zalai, negyedsorban X egyeslet tagja, Y futballcsapat szurkolja s gy
tovbb. H a 1300-1500 tjn ugyanilyen krdveket osztottak volna szt (s a
trtnsz nem egyebet tesz, mint krdveket tart a forrsok el), akkor a ti-
pikus feleletek gy hangzottak volna: valaki elssorban a rmai S zentegyhz
tagja (vagy grg rtus, vagy mohamedn stb.), msodsorban X dominusva-
zallusa vagy familirisa, bretagne-i vagy zalai, harmadsorban lovag, polgr
vagy paraszt, negyedsorban a francia vagy a magyar korona alattvalja, 'hve',
tdsorban pedig 'francia' (a sz tgabb 'nemzetisgi' rtelmben, mely mg
mindig csak a francia szakot jelenti) vagy magyar."
2
A szkelyek terleti-kzigazgatsi egysgei, a szkek (sedes) szervezete
s gyakorlata kezdetben eltrt a vrmegyktl, de fokozatosan egyre inkbb
hasonult ezekhez. A z lkn ll katonai vezet, a korbban sajtos mdon
vlasztott kapitny vagy hadnagy (capitaneus, maior exercitus) 1562 utn a
fejedelem ltal kinevezett tisztviselv vlik, majd a szkelyek katonai szere-
pnek trtkeldse nyomn vgleg eltnik. A brskods teendit ellt
szkbr (judex terrestris, judex sedis) hivatala az 1560-70-es vekben sznik
meg, tadva a helyt a fkirlybrnak (supremus judex regius), aki mr a vr-
megyei fispnnak megfelel llami hivatalnok, mellette megjelenik az alispn
szerepkrt betlt alkirlybr (vice judex regius), valamint a szolgabri
funkcikat vgz n. dlk (dullones). A szkek s vrmegyk elljri a
XV I I I . szzadban mr csak tisztsgk megnevezsben klnbztek egyms-
tl. H asonl jelensget szlelhetnk az A lfldn, a J szkun-kerlet (D istric-
tus J azygum et C umanorum) trtnete sorn, melynek klnllsa szintn
kzpkori kivltsgokban gykerezett, bri-kzigazgatsi nkormnyzata a
kzpkorban - akrcsak a szkelyeknl - szkekre tagozdott, itt is tallko-
zunk a szkek kapitnyaival(\), illetve a jszkun fkapitnnyal (supremus ca-
pitaneus). A z utbbihoz hasonl szerepkrt tlttt be a szkelyeknl 1562-
tl az udvarhelyi S zkely T madt vr fejedelem ltal kinevezett kapitnya. A
J szkun-kerlet kzigazgatsi rendszere - szintgy mint a szkely szkek n-
kormnyzata - a trk utni idkben lnyegben azonosul a vrmegyei szer-
vezettel.
3
B r az uralkodk tbbsge felismerte, hogy a szkelyfldi egyre ertel-
jesebb feudalizldsi folyamatot a szkelysg katonai potencilja megrzse
rdekben rdemes ksleltetni, illetve, amint J ak Z sigmond M tys kirly
szkely-politikjra utalva rja, a rendisg knlta tgabb s rugalmasabb le-
hetsgek irnyba" terelni,
4
ez lassan mgiscsak halad a maga tjn, aminek
kvetkeztben 1767-ben a S zkelyfld lakossgnak mr 38,78%-a jobbgy
s zsellr
5
(azaz a szkelyek hrom rendjbl", vagyis magbl a szkelysg-
bl kirekesztett egyn). A szkely rendisg, br beplt az 1437-ben a K -
polnai U ni rvn szentestett erdlyi rendi szvetsgrendszerbe, sajt rde-
keinek vdelmezsben olykor kln utakon jrt. A z e tren mutatkoz sz-
41
Tanulmnyok
kely szeparatizmus cscsaknt a kzszkelyek V itz M ihly vajdhoz val, a fe-
jedelem s a rendek ellenben trtnt 1599. vi csatlakozst szoktk emlte-
ni, melyet a B thoryak ingatag szkelypolitikja, klnskppen az 1596-os
vres farsang" tett indokoltt, valamint a vajda gretei elveszett szabadsga-
ik visszalltsra. E jelensg bonyolult, a feudalizld szkely trsadalom
bels ellentteit is magban foglal trsadalmi httere, a kzpkori ember
mr vzolt specifikus identitstudata eleve kizrja azt, hogy itt valamifle et-
nikai" (romn-szkely-magyar) konfliktusra gondolhassunk, br trtntek
mr ilyen irny clzsok is. K lnben a kzszkelysg M ihly vajda melletti
korabeli killsa terletileg nem volt egysges; a tordai tborban gylekez
nemesek maguk tettek tanbizonysgot arrl, hogy az egsz aranyosszki
vitzl rend, mind lovagok (azaz lfk) s mind gyalogok, azon szkbeli ura-
inkkal egyetemben ez orszgnak mostani kznsges szksge idejn, M ihly
vajda ellen nagy rmmel, gyorsasggal s sernsggel jttenek mellnk..."
6
me, a szkelysg zmtl kiss tvolabb, K zp-E rdlybe bekeldve, a vr-
megyei nemessggel szorosabb rdekkzssgben l aranyosszki vitzl
rend" szkely szeparatizmusa" - a szkelysgen bell...
M int ahogyan nem volt trstalan a magyar nyelvterleten a szkely te-
rleti nkormnyzat, gy a szkelyek kollektv rendi kivltsgainak is megta-
llhatjuk az analgiit a mr emltett J szkun-kerlet katonskod lakossgn
kvl a szintn katonai szerepk miatt becsben tartott hajdk krben, akik-
nek leteleptse s kivltsgokkal val felruhzsakor B ocskai I stvn, mint
1605-ben kelt korponai oklevele is bizonytja, a szkely szabadsgokat vette
mintul.
7
A mai ember szmra taln mindezek utn is rthetetlen, hogy a feje-
delemsg kornak szabad joglls szkelyei mirt nem vallhattk magukat
nyelvk s kultrjuk alapjn magyaroknak, vagy legalbb rszben magyarok-
nak. P edig ma sem utastana senki vissza egy eleinte csaknem 100%-os, de k-
sbb is szmottev adkedvezmnyt. B rmilyen engedmny nemzeti" beso-
rolsuk trn - mint pldul etnikai hovatartozsuk s rendi sttusuk csupn
elvi klnvlasztsa - tmadsi fellet lehetett volna rendi kivltsgaik ellen.
A rendisg ftyla viszont kptelen elrejteni a valsgot az erdlyi viszonyoktl
idegen, a nemzeti fejlds elrehaladottabb fokra j ut ot t npek krben
megfordult utaz, L uigi Ferdinando M arsigli eltt, aki a XV I I . szzadvgi
E rdlyben ht nemzetisget vlt felfedezni: a magyart, a szszt, romnt, g-
rgt, rmnyt, anabaptistt" (a B ethlen G bor ltal leteleptett habnokat
nevezi gy) s cignyt. I gaz, a magyarokra vonatkozan pontost: vannak
igazi magyarok", akik az alacsonyabb vidkeken lnek, s vannak a hegyvi-
dken elterl S zkelyfldn (S iculia) l szkelyek, akik ugyanazt a nyelvet
beszlik, mint E rdly ms rszein l trsaik, klnbsg csupn a kiejtsben
s nhny, fknt a szkelyeknl elfordul szittya szban" mutatkozik.
M arsigli kivl megfigyel, akit br adatkzli ktsgtelenl figyelmeztettek
a szkelyek nem igazi magyar" voltra, mssgukat mgsem tartja etnikai
lnyegnek, jllehet, nla a nyelv nem kizrlagos kritriuma a nemzetisg
meghatrozsnak, mert lm, az egyarnt nmetl beszl szszok s hab-
nok esetben mr rrez a klnbsgre, jelezve, hogy ezeknek eltr a vall-
sa, letmdja, kultrja, szrmazsi helye...
8
42
H ermiul G usztv M ihly Rendisg s nemzetisgi identitstudat a szkelyeknl
A H absburg uralmi rendszer bevezetsvel jr talakulsok, a pnzt
s katont kvetel hbork, majd a felems reformksrletek", I mreh I st-
vn szavaival lve, nem vltoztattk meg a szkely trsadalmat, viszont elg-
g jelents zaklat vagy ppen megnyomort ert hoztak mkdsbe."
9
A
megnyomort" jdonsgok egyike a quartlyozs, azaz a beszllsols ter-
he volt, mely fleg a XV I I . szzad vgn s a kvetkez szzad els vtized-
nek nsges esztendiben nehezedett E rdly lakossgra. L nyege, amint azt
S zeles J nos, a XV I I I . szzadi U dvarhely krniksa tallan megfogalmazta,
az volt, hogy minden ltal jr militzit ingyen val gazdlkodssal kellett
fogadni s minden fizets nlkl elbb kltztetni",
10
m az ezzel jr szok-
sos kiadsokhoz mg hozzaddott a npet korbccsal s fenyegetssel zsaro-
l nmet katonk erszakoskodsa, illetve klnleges ignyeik, mint amikor a
lajtmny (L eutnant=hadnagy) uramnak" naponknt egy asszony-embert"
kellett szlltani.
11
A z ad terhe nem abszolt jdonsg. A szkelysget mr a fejedelem-
sg korban kteleztk elbb alkalmi, nknt felajnlott" seglyek, majd
rendes ad fizetsre,
12
de ennek sszege mg nem jelentett szmottev
megterhelst. A z 1691-es D iploma L eopoldinum kimondja: A szkelyek,
eme legharciasabb nptrzs, mint eddig voltak, gy ezutn is mentesek le-
gyenek minden adfizetstl, minden tli s nyri katonai elszllsols terh-
tl, s birtokaik utn, amelyeket a hadflkels ktelezettsge mellett brnak, ti-
zedfizetstl s egyb szolglmnyoktl. E zek ellenben azonban a haza v-
delmre sajt kltsgkn katonskodni tartoznak ezutn is"
13
E nnek haszna
csupn annyi, hogy hivatkozsi alapot szolgltat az egyre sokasod panaszle-
velek szmra, mert a szkelysg - gymond - j akaratbl" vllalt adjt
nem hogy eltrltk volna, hanem mindinkbb nveltk (1692-ben 22 000
forint; 1693-ban 35 000; 1694-ben 42 000; 1696-ban 66 000; 1699-ben 90
000; 1700-1701-ben valamelyest cskkent 75 000-re, de 1702-1703-ban
mr 93 750 forint). K sbb is, midn az orszg adja cskkent (kzel egy
millirl flmillira), a szkelyek adja 100 000 forintra nvekedett, gy a
XV I I I . szzad hszas veiben az orszg adjnak mintegy hatodt tette ki,
17%-t 1724-1727-ben, 16,66%-t 1729-ben. rthet, hogy a kvetkez
idszakban a szkely nemzet" egyik f srelme az ad, illetve annak rend-
szeress ttele, mely ellen tiltakoznak 1701 februrjban a szkely szkek k-
vetei, hangslyozva, hogy azt k hazafisgbl", a kirly irnti hsgbl, a
szp uni s atyafisgos szeretet kedvrt" vllaltk, de vssal a jvre nz-
ve.
14
M indaddig, mg nagyobb csaps nem fenyegetett, a szkely rendisg n-
magt konzervl sztne az ad krli vitkban mutatkozott meg. A z
1729-es orszggyls el terjesztett tervezetben a szkely szkek kpvisel a
hrom nemzet" kztti adarny megvltoztatst prbljk elrni, javasol-
va figyelemre mltan korszer, a szzad msodik felben trtnt adren-
dezsi ksrletek ltal mr alkalmazott elvek alapjn hogy ennek megllap-
tsnl vegyk figyelembe az egyes vidkek szntfld, rt s legelmennyis-
gt, valamint ezek minsgt, a marhallomnyt, az ghajlatot, a kzmves-
sg s kereskedelem fejlettsgi szintjt, a vrosok s falvak llapott. A z 1730-
as orszggyls alkalmval a szkelyek a rendek szemrehnysai nyomn,
hogy a testvries megegyezsnek egyedl k lljk tjt", elvllaljk az or-
43
Tanulmnyok
szgos ad hatodrszt, de ezttal is csak protestatio mellett", s termszete-
sen csak ideiglenesen.
15
A R kczi szabadsgharc s az ezt kvet nsges, jrvnyokkal sjtott
esztendk utn, a H absburgok uralmnak erdlyi konszolidcija idejn a
szkelysg egybknt egy viszonylag csendes idszakot lt t, a feudalizl-
dsi folyamat immr hbortatlanul bontakozhatott ki, hiszen senkinek sem
llt rdekben ksleltetni azt, a szkely vrosokban pedig megkezddtt a
polgrosods - fleg M arosvsrhelyen, de intenzv ches letnek vagyunk ta-
ni K zdivsrhelyen vagy S zkelyudvarhelyen is (emltsre mlt, hogy ez
utbbi helysgben 1683-tl ms kirlyi, s szabad vrosokban lv kalamr
companiknak rendi szernt egybeszedett, s az vrosi magistrtustl helyben
hagyott articulusok alatt" mkdtt).
16
A XV I I I . szzad msodik feltl azonban a H absburg-kormnyzat t-
relmetlenn vlik a kzpontost trekvsei tjban ll, tlsgosan lassan
boml rendi trsadalommal szemben, s hatrozott lpsekre sznja el magt
sztroncsolsa rdekben. A birodalomnak pnzre s katonra volt szksge,
hiszen a hadvisels majdnem tzszer olyan kltsges volt, mint a XV I I . szzad
elejn, ami idszerv tette mindenekeltt az adprs tkletestst. A z
adszedst kivontk a vrmegyei, rendi hatskrbl, m nem rendelkezvn
mg megfelel ltszm hivatalnoki appartussal, amely klnben nmag-
ban is kltsges lett volna, a hagyomnyos s korszer eredeti hibridjt dol-
goztk ki: az adszedt kzvedenl az adfizetnek kellett eltartania, ha pe-
dig adhtralka volt, akkor a nyakba kldtt katonasgot is kteles volt el-
szllsolni s lelmezni (a fentebb lert quartlyozs" keretben). A biroda-
lom msik alapvet szksglett, a katonautnptlst hasonlkppen prbl-
tk megoldani, azaz - I mreh I stvnt idzve - egy hagyomnyokat is meg-
nyergelve olcsn korszerst gyakorlat" szerint, privilegizlt rtegeket (sz-
kely szabadosok, fogarasi kisbojrok, stb.) tformlva nmagt fenntart ka-
tonasgg, ingyenes paraszthadseregg".
17
A ksrlet mr korbban bevlt a
horvtorszgi hatrrvidkeken, E rdlyben pedig kezdettl fogva pozitv r-
deklds ksrte a romn jobbgysg krben, mely gy prblt szabadulni
fldesri terheitl.
A szabad joglls szkely lakossgot azonban nehz lett volna rde-
keltt tenni a katonasg nkntes felvtelben, ezrt a hatalom emberei kez-
detben egyfajta rendi-nemzeti demaggival prblkoztak. A B r S chrder
ezredes ltal alrt, a kirlyn nevben tett elterjesztsben pldul ezeket ol-
vashatjuk: A nemes szkely nemzet; kire a rgi elejeknek gyzelmes ereje s
vitzl btorsga mg az anyok tejben is eleredett mltn szletett katon-
nok mondathatik; annl kssebb (!) ktsg lehet azokrl, hogy ezen vghe-
lyet rz militira teljes rmmel s minden gyekezettel magokat ne alkal-
maztassk; kivlt hogy ezen militinak legfbb okbl val indulatja csak ez:
hogy E rdlyorszgnak vghatrjait minden brohanstl, gy a molduaiaktl,
mint tatroktl oltalmazzk..."
18
A hzelg szveg azonban hatstalan ma-
radt, akrcsak a trtnelmi rvels, miszerint a szkelyek mr korbban is a
fejedelmek s csszrok katoni voltak",
19
mert az 1762 nyarn megkezdett
toborzs alkalmval a gyergyiak azzal vgnak vissza, hogy k mindig szaba-
dok voltak s katonskodni is nem rendeletre, hanem trvnyeik s kivltsgaik
44
H ermiul G usztv M ihly Rendisg s nemzetisgi identitstudat a szkelyeknl
rtelmben szoktak volt, trvnyesen rendelt honfitrsaik alatt...".
20
A soro-
zbizottsg udvarhelyi tevkenysge, melyet E rdly katonai parancsnoka, B -
r B uccow A dolf M ikls irnytott, teljes kudarcba fulladt; a szkvrosba
sszesereglett, ellenllsra elsznt tmeg parzs hangulata a fparancsnokot
1762. szeptember 18-n tvozsra, valamint arra a beltsra ksztette, hogy
ez a S zkelyfld kzpontjban elhelyezked vidk nem annyira fontos a ha-
trvdelem szempontjbl, hogy rdemes volna rte klnsebb ldozatot
hozni. A toborzs ezzel korntsem sznik meg, hanem mg nagyobb hvvel
s egyre erszakosabban folytatdik C sk-G yergy-K szon szkben, H rom-
szken, st U dvarhelyszk B ardc fiszkben is.
A hatrrsg terhtl megnyomortott szkek rintett laki rthet
mdon mindent megmozgatnak a rjuk zdul bajok elhrtsa rdekben,
de a szkely rendi kivltsgokon kvl nem tallnak semmilyen fogdzt. A
XV I I I . szzad hetedik vtizede kezdetn kibontakoz erteljes rendi hangu-
lat egyrszt anakronisztikusnak tnik, msfell egy etnikai szeparatizmus tala-
jn ll szkely nacionalizmus ltt sejteti, de csak akkor, ha nem ismerjk e
hangulat gyakorlati httert.
A z egyik ilyen anakronisztikus jelensg U dvarhelyszknek a 7 szkely
szk feletti anyaszki sttusnak ltszlagos renesznsza volt. E rre utal a h-
romszki lf s gyalog szkelyek 1763 jliusban kelt tirata, melyben U d-
varhelyszk kznsghez" mint a szkely natio fbb tagjai"-hoz fordul-
nak. A z U dvarhelyszk anyaszki minsgre val clzs azrt is furcsa, mert
korbban a tbbi szk tisztviseli nyilvnvalan vonakodtak ennek elismer-
stl, gy az gyakorlatilag csak a nemzetgylsek ott val tartsban (taln
mert a S zkelyfld kzponti rszben fekdt) s egy 1505-tl bizonytottan
csak 1562-ig mkd fellebbviteli trvnyszk ltben nyilvnult meg. A cm
eredete tisztzatlan, a krltte kialakult mtoszok pedig tlnyomrszt alap-
talanok.
21
M indez viszont nem gtolta U dvarhelyszk kznemeseit abban,
hogy nemzetment" szerepket komolyan vegyk, s felszltsk szkk
tisztjeit, hogy mivel gymond slyos bajai nemcsak szknk, st egsz nem-
zetnknek keserves nsgnkkel naponknt radnak", ezrt mltztassk a
tekintetes officiolatus az egsz archiumot [gy!] els levltl fogva utols le-
vlig felhnyattatni", kikerestetni a szkely nemzet trvnyeit, diplomit, privi-
lgiumait, indultumait [kedvezmnyeit], szoksait, s ezeket hiteles msola-
tokban kezkhz adni.
22
A trtnelemre hivatkoz rvels, amit a hatrrezredek fellltst
vgrehajt hatsgok ellenben az rintettek megprbltak bevetni, kornt-
sem szkely specialits, hanem egy kzpkorbl rkltt divat: ezt tette, mint
mr lttuk, az ellenfl is, hasonlkppen R ousseau a T rsadalmi szerzds
lapjain, vagy az ppen szlet romn rtelmisg nemzeti ideolgija megala-
pozsakor. E hhez viszont igazol oklevelekre volt szksg. A hatrrsg ter-
htl szabadulni vgyk a T ripartitumra, a D iploma L eopoldinumra, a M ria
T erzia ltal elismert szabadsgaikra azzal a meggyzdssel hivatkoztak,
hogy mindezek alapjul valamifle si schitiai nemes prerogativk" szolgl-
tak. E zeknek a - br msolatban vagy korbbi utalsokban val - felbukkan-
sban bzhattak mind az udvarhelyi, mind pedig a hromszki kzszkelyek.
M indenesetre a szkely szkek levltrait kezel ntriusokat ettl kezdve
45
Tanulmnyok
egyre srbben zaklatjk nemcsak kollektv, hanem egyni privilgiumlevelek
kiadst clz krsekkel is A mennyiben ezek a hatrrkatonasgtl rintett
szkekbl jttek, indokoltak, hiszen a szkely nemessget bizonyt armlis
levl felmutatsval menteslni lehetett a katonskods terhe all, de rkezett
krs egszen tvolrl is, mint 1768 novemberben a M agyarorszgra ttele-
pedett z G yrgy, aki az udvarhelyszki levltrbl csaldja a nemes szk
rdemes ntriusa assistentijval" mr felkutatott privilgiumlevelt elke-
rlhetetlen szksgeire nzve" szerette volna kezhez venni.
23
P artikulris szkely jelensg-e a hatrrkatonasg szervezse ltal fel-
korbcsolt szkely rendi hangulat? K tsgtelenl az, kt okbl is: egyrszt,
mert abban az idben hasonl akci (az ismert okokbl jszwel katonnak
ll romnok lakta vidkektl eltekintve) msutt nem zajlott, msfell, mert
egy korbban funkcionl rendi szeparatizmus eljogait prblta felelevente-
ni. s mgsem az, ha arra gondolunk, hogy ezidtjt az egsz magyar nyelv-
terlet csupa partikularizmusbl" ll, s - amint azt G rnwald B la tallan
megjegyezte -az ellensges hatalom mg ersebben hajtja az embereket a
partikularizmus formiba, mert vdelmi eszkzl szolglnak ellene."
24
. E k-
lnll partikularizmusokat viszont mr ekkor sszekapcsolja valami, amit
pldul U dvarhelyszk kznsge ltal a szk elljrsghoz s nemeseihez
cmzett, 1763-ban kelt felirat egyik passzusbl olvashatunk ki: egy nemzet-
bl, Hunortl s Magortl egyarnt szrmaztunk N agysagtokkal, s azutn
S chithibl kijvn, egy ron vsrlk meg sovn fldnkt..."
25
. H unor s
M agor itt trtn emltse mr nemcsak a szkelyek, hanem a szkelyek s
magyarok kzs szrmazsnak tudatra utal.
K lnben, ha krlnznk a korabeli kirlyi M agyarorszgon, az otta-
ni rendek lelkesedse s felttlen lojalitsa a kirlyn szemlye irnt mr nem
a rgi. M ria T erzia jtsi ksrletei, mint az 1764 jniusban sszel or-
szggylsen elhangzott elterjeszts az ad emelsre s a nemesi felkels
szablyozsra (felmerlt ez utbbi pnzzel val megvltsnak gondolata) a
rendek hatrozott ellenllsba tkztek. A z amgy is feszlt rendi hangula-
tot fokozza az udvari knyvtr igazgatja, K ollr dm B csben kiadott m-
ve (D e originibus et usu perpetuo potestatis legislatoriae...), melyben egye-
bek mellett a nemessg privilgiumait tmadta. A rendek felhborodsa arra
kszteti a kirlynt, hogy a knyvet betiltsa,
25
de nem jut jobb sorsra az a
K ollr knyvt brl, az udvar abszolutista trekvseit pellengrez s a ne-
mesi jogokat vdelmez nvtelen rpirat sem (V exatio dat intellectum...,
szerzje R ichwaldszky G yrgy kanonok), melyet a kirlyn parancsra nyilv-
nosan getnek el P ozsony piacn 1765. februr 18-n.
M ria T erzia teht kitn taktikusnak bizonyult: mg 1764 janurj-
ban a hatrrkrdsben a kzszkelyek ktsgbeessig fokozott ellenllsa
nyomn sem engedett (M adfalvi veszedelem"), rgtn utna a magyar or-
szggylsen a rendi ellenlls jeleire azonnal visszakozott. K vetkezskp-
pen az abszolutisztikus manvereivel szembeni elgedetlensg (sem ezttal,
sem ms alkalommal) nem vlt ltalnoss, a feszltsggcok mindig lokali-
zlhatok maradtak mind regionlisan, mind trsadalmilag.
I I . J zsef ezzel szemben egy trelmetlen s radiklis reformer volt:
rendelkezsei kmletlenl sjtottak minden rendi kivltsgot, mindenfle be-
46
H e r m i ul G uszt v M ihly Rendisg s nemzetisgi identitstudat a szkelyeknl
idegzdst, vszzados rutint. E z tkrzdik a csszrral ellenkez tbor
sszetteln: M agyarorszgon eleinte lazbban, de a rendi kivltsgokba val
beletiprs fokozd slyossga arnyban a csszr ellenben sorakoztak fel
s tmenetileg kzs fronton lltak a felvilgosulatlan s felvilgosult neme-
sek egyarnt",
27
szembehelyezkedett vele E rdly mindhrom kivltsgos
rendje, belertve teht a szszokat is.
gy tnik, a szkelyfldi ellenlls egyik koordincis kzpontja"
S zkelyudvarhelyen volt. E rre utal az a tiltakoz levelekbl, illetve ezek m-
solataibl ll gyjtemny, amelyet az udvarhelyszki levltr n. Szkely L-
djban helyeztek el A marosszki fkirlybrhoz s lland tblhoz cm-
zett tiltakoz levlben pldul a kvetkezket olvashatjuk: H alljuk azt, hogy
rkezett volna dicssgesen uralkod fejedelmnknek s csszrunknak oly
parancsolatja a felsges guberniumhoz, mely szernt E rdly egsz orszgnak
s hrom nemzetnek minden circulussai el bontatvn, azokbl tz vrmegyk
llttatnanak fel". A marosszkiek ezt mr csak azrt is nehezmnyezik, mert
ilyenkppen szkk kt fel szakasztatna". D e - panaszoljk tovbb a bead-
vnyukban - keservesebb ennl, st keservesebb minden trtnteknl" az a
hr, hogy a csszr parancsa szerint a- mgnsoknak s nemeseknek is min-
den allodilis fldeik contributio al fel mrettessenek". A z udvarhelyszki
nemesek az 1784. februr 27-i dtumot visel levelkben szintn slyos sre-
lemknt rjk fel, hogy eleik ltal sok fradozssal szerzett, keserves vr on-
tsok kztt vltozatlanul fenntartott" snemesi szabadsguk az j contri-
butio fellltsval egszen felbontatni cloztatnk", ezrt krik a folytonos
tblt, hogy initilja" a szk ntriusait a kezek alatt lv archvumbl" a
szkely nemzet eredetrl, nemessgrl, viselt dolgairl szl rgi iratok kikere-
ssre, melyek alapjn a G uberniumhoz cmzett alzatos knyrg levelet"
szerkesszenek.
A S zkely L dban tallhat kis gyjtemny tbbi levele hasonl tar-
talm s hangvtel (kettnek mg a szvege is azonos). J ellemz az egyik
alr szenvedlyes hang bejegyzse: n G rff T eleki J ulinn, nhai B r
K emny S igmond zvegye, ki nemesi szabadsgomat letemnl drgbbnak
tartom, knyrgk, minek eltte az elvtetnk, vtessk el az letem, azzal
nagyobb irgalmassgot vszek." Figyelemre mlt mg az a tny, hogy mg
az 1784 elejn kelt beadvnyokat csak egy-egy szk nemesei rtk al, az
1784. augusztus 26-n kelt tiltakozs E rdly vrmegykre val felosztsa el-
len mr a nemes U dvarhely szki szabadsggal l szkelyek s nemesek" nev-
ben trtnt.
28
N em maradt vlasz nlkl a csszr 1784 mjusban kelt rendelete
sem a nmet nyelv hivataloss ttelrl, melyet egy marosszki felterjeszts a
L ipt-fle diplomra hivatkozva azzal hrt el, hogy joga van minden hazafi-
nak, ki alkalmas, kzhivatalokat viselni s azoktl a nmet nyelv nem tudsa
miatt el nem rekesztethetnek. M inden eurpai tartomnyok s nemzetek a
kzigazgatsban azon nyelvvel lnek mellyel trvnyeik rjk."
29
A szkely rendek viszonyulst I I . J zsef reformprogramjhoz egy
1787-bl val, a kirlyi komisszriushoz cmzett, U dvarhelyszk protokollu-
mban fennmaradt tiltakoz levl sszegzi tallan: N emzetnk a kls n-
metorszgi rendtartsra ne erltessk, trvnynk szerint szabad vlaszt-
47
Tanulmnyok
sunkbl val magunk nemzete tiszteink ltal tulajdon magyar nyelveinken
kormnyoztassunk, trvnynk ellen kzinkbe bejtt jszgtalan tisztek mo-
veltassanak. A C atholikus atynkfiainak megvltoztatott magyar s dek os-
kolja, az eltrltetett tanul ifjak hzai, fudtii visszallttassanak, a tbbi
religin lv oskolk meghagyathassanak."
30
I I . J zsef rendeleteinek visszavonsa utn a szkely rendek felllegze-
nek, de srgsen hozzltnak a hasonl helyzetek megelzsnek biztosts-
hoz. E zt az igyekezetet tkrzi M arosszk gylsnek 1790-ben hozott hat-
rozata: M ely nagy romlsra, kisebbsgre s megalacsonytsra szolglt l-
gyen a dics magyar nemzetnek az, hogy a maga nyelvtl eltiltatott s min-
den nem hivatalbli dolgok az idegen nmet nyelven folyni parancsoltattak,
csak a nem rzi, az kiben nemzetenek s hazjnak szeretete soha fel nem ta-
lltatott, avagy akrmely ket alacsonyt tekintet ltal annak utols szikrja
is bennk kioltatott. H ogy teht ezen nevezetes srelmnknek orvossgt ta-
lljuk, vgeztetett, hogy mn tl teljessggel semminm, akr felsbbekhez
intzend, akr az alattvalkhoz kldend levelezsekben, rendelsekben,
vgzsekben, protokolltikban, resolutikban, vagy akr mi nm nvvel
nevezend rsokban az vrmegye tisztjei nmet vagy dek nyelvvel lni ne
merszeljenek, hanem mindeneket csak magyarul folytassanak ... s knysze-
rttessk a F. K . fkormnyz tancs is, hogy a maga alattvalihoz teend
rendelseit ne ms, hanem magyar nyelven vinni mltztassk. V gezteti,
hogy gy nevezett normlis oskolk mn tl megsznjenek, s az gyermekek
tbb nmet nyelv tanulsra ne erltessenek."
31
A szkely rendek gy reztk, hogy privilgiumaik szmra a bcsi ud-
var abszolutizmusa s centralizcis trekvsei ellen hathats vdelmet nyjt-
hatna M agyarorszg s E rdly unija, mely az 1790. jlius 10-n B udn egy-
begylt magyar, valamint az 1790. december 21-tl K olozsvrott lsez er-
dlyi orszggyls egyik vitatott krdse volt. A szkely szkek (C skszk ki-
vtelvel) U dvarhely vrosban 1790. mjus 29-n tancskoz megbzottjaik
rvn elhatroztk, hogy kveteket kldenek a magyar orszggylsre, akik
az j kirllyal ktend szerzdsekben, hitlevlben s eskvsben nemes
E rdlyorszgt is, mint a szent koronnak tagjt befoglaltatni krjk s nemes
M agyarorszgnak E rdllyel lehet szorosabb uniltatsa mdjrl rtekezze-
nek.". E zt a lehet szorosabb uniltatst" azonban, mint az udvarhelyszki-
ek ltal kidolgozott uni terv is mutatja, mindenekeltt rendi kivltsgaik ma-
radktalan biztostsnak rdekben prbljk elrni.
32
A krdst az j uralko-
d, I I . L ipt dnttte el, midn 1791 februrjban kirlyi rendelettel jra
klnvlasztotta az 1782-ben (tnylegesen 1784-tl) I I . J zsef ltal (nyilvn-
valan centralizcis terveinek alrendelt okokbl) egyestett M agyar s E r-
dlyi U dvari K ancellrit, majd vlaszkppen az erdlyi orszggyls uniter-
vre kzlte a rendekkel: n ezt az egyestst tbb tekintet miatt meg nem
engedhetem."
H a a hatrrezredek fellltsa idejn fellngolt szkelyfldi rendi han-
gulatot nmi fenntartssal mg partikulris tnetknt knyvelhetjk el, a je-
lensg I I . J zsef korabeli jra jelentkezse mr az egsz magyar nyelvterle-
ten, a kirlyi M agyarorszgon s E rdlyben egyarnt tkletesen egysges k-
pet mutat. A M ria T erzia-korabe orszggylsi vitkhoz s rpiratprba-
48
H ermiul G usztv M ihly
Rendisg s nemzetisgi identitstudat a szkelyeknl
jokhoz kpest most egy szles fronton szervezd ellenllssal tallkozunk,
mely fleg a nmet hivatalos nyelvre vonatkoz rendelet kvetkeztben mg
a nem kivltsgosok egy rszt is aktivizlta. A npessgsszersra s a hzak
szmozsra vonatkoz rendelet kapcsn T rencsn s N yitra vrmegyk
mi nden t ar t zkods nl kl " hangot adt ak gyanj uknak, hogy a
konskripcinak be nem vallott clja nem lehet ms, mint az, hogy a nemessg
megfosztatvn si kivltsgtl, rendes katonai szolglatra knyszerttes-
sk"
33
, s megtagadtk a rendelet vgrehajtshoz val hozzjrulsukat.
1787-ben, midn a trk elleni hadjrat folytatshoz szksges joncellts
kapcsn a csszr megyei kzgylsek tartst rendelte el, a mr kt-hrom
ve nem gylsez megyk feltrjk srelmeiket. M indenekeltt megtagadjk
az jonclltst, mivel ennek krdsben csak az orszggyls dnthet, s k-
vetelik az alkotmny helyrelltst. P ongrcz B oldizsr tblabr, P est vr-
megye oktberi generlis lsn mr a jozefinista koncepci tfog brlatra
vllalkozott: a mostani egsz manipulci, mind felsge, mind az orszg
interessre nzve nemcsak nem hasznos, de felettbb kros elannyira, hogy
ha tovbb is megmarad, mint politikum, mind komisszritikum, mind oeko-
nomikum oly nagy konfziba fog jutni, hogy alig lszen aztn tbb md
benne, a publikumot rendes lbra ismt lltani."
34
1788-ban N yitra megye
volt fispnja, az ellenzk npszer vezre, gr. Forgch M ikls szemre ve-
tette I I . J zsefnek, hogy hldanul megrabolta szabadsgtl a nemzetet",
s ha a fennll helyzeten nem vltoztat, akkor csak az t szksgbl vagy
nagyravgysbl szolglkra tmaszkodhat"
35
.
I I . J zsef rendeleteinek visszavonsa, majd fleg a csszr halla utn
M agyarorszg minden kivltsgos lakosa valsgos rmujjongsban trt ki,
egyszeriben divatos lett minden, ami magyar, nyelv, ltzet, virtus", a B cs-
bl (ahov a csszr parancsra vittk) visszatr koront pedig addig soha
nem ltott lelkesedssel s pompval fogadtk. A versben nneplk kztt
ott talljuk a rgi erdvidki szkely csaldbl szrmaz, barti szlets, ta-
nulmnyai egy rszt a szkelyudvarhelyi jezsuitk gimnziumban vgz
B arti S zab D vidot is:
>y
Mcgtrt szent koronnk! (Hvetlen rizk,
Ht gy kelle haznk kincsit eladnotok ?)
Megjtt szent koronnk, s vele visszajtt
A volt rgi szoks, nyelv s ruha. Visszajtt
A rgen kiveszett vg rm; a rabi
Lncoktl szabados lbra bocstattunk.
Ispnyink nem-igaz kzbe szorttatott
Szkek visszaveszik. Ltom az utakat
Nppel tltve; kivont karddal elre megy
Lejtz lovakon a nemes; hajdani
Nyelvt hallom: rl ltzetn szemem.
A magyar orszggyls pedig igyekszik, egyb restaurcis teendi
mellett, a nemzet (els eset, amikor idzjel nlkl hasznlhatjuk ezt a szt!)
rgi, de jlag felfedezett kincst, a nyelvet biztostani az jabb korltoz
tlkapsokkal szemben, 1790-ben trvnybe iktatva, hogy a nyilvnos
gyek intzsben idegen nyelv ne hasznltassk, a magyar nyelv pedig meg-
49
Tanulmnyok
tartassk", tovbb, annak rdekben, hogy a magyar hazai nyelv jobban
terjedjen s csinosodjk, a gymnasiumokon, akadmikon, s a magyar egye-
temen a magyar nyelv- s rstan szmra kln tanr fog bellttatni" (1790:
XV I . t.c.).
D e trjnk vissza a I I . J zsef uralkodsa utni S zkelyfldre. A z itteni
llapotokat tovbbra is konzervativizmus s gyanakvs jellemzi, a rendek meg
nem szn igyekezete, hogy mg ltez eljogaikat egyni s kollektv privi-
lgiumlevelekkel bstyzzk krl. 1792-es vzjelzs paprra rtk pldul a
regestrumt azoknak a leveleknek, melyek nevezetesebbek, s vagy az egsz
N emes S zkel N tit, vagy pedig ezen nemes vrmegynek U dvarhely C ircu-
lust mely ez eltt szkel szk nevezeten hvatott illetik s ezen nemes vrme-
gye archvumban talltattak."
37
I lyen kzhangulatban bukkan el 1796-ban
a szkelyek trtnett a rabonbnokon" t egszen A ttilig visszavezet cs-
ki szkely krnika" cmen ismert hamistvny. H itelessgt mindjrt felbukka-
nsa utn ktsgbe vonta gr. B atthyny I gnc rmai katolikus pspk, K ato-
na I stvn s B enk J zsef, akik A ranka G yrgy s az E rdlyi M agyar N yelv-
mvel T rsasg krsre vizsgltk t, s gy talltk, hogy sok olyas mon-
datik benne ami nagyon furcsa". E z viszont sem O rbn B alzst, sem J akab
E leket, sem S zab K rolyt, sem tbb kevsb ismert trsukat nem gtolta ab-
ban, hogy hitelt adjanak neki s rptsk a szkelysg vonz, a kztudatban
hossz ideig szvsan l, de alapjban vve hamis eredetmtoszt. S okan
mg ma is hisznek valdisgban, jllehet, S zdeczky L ajos mr 1905-ben
egyrtelmen bebizonytotta, hogy csupn egy elmsen konstrult apokrif
kompilcirl van sz, melyet egy S ndor Z sigmond nev cskszki ifj ne-
mes rt egy birtokper megnyerse s nem utolssorban csaldja elkel szr-
mazsnak igazolsa rdekben.
38
A cski krnika mg nyomtatsban val megjelense eltt nagy hatst
gyakorolt a szkelysg regionlis- s csoporttudatra. 1818-ban, amikor K i-
lyni S zkely M ihly U dvarhelyszk gyrsszknek" (szki kzgylsnek)
elkldte A Nemes Szkely Nemzet Constitutii cm munkjt, a gyls tagjai
fennklt bszkesggel vettk kzhez, elrendelve, hogy a N emzeti L evltrba
rk emlkezetl be ttetve meg tartassk."
39
A krnika felbukkansa, az ltala j lendletet nyert rendi hangulat
nyomn jbl napirendre kerl a szkely nemzeti levltr" gye. U dvarhely -
szk 1806. oktber 14-n a G uberniumhoz kldtt jelentsben beszmol
arrl, hogy megkezddtek az j levltr ptsnek munklatai (tulajdonkp-
pen a mr meglv szki szkhz kiegsztsrl van sz), amelyeket viszont
htrltat az ptsz, U grai L szl (aki egyben a szk fldmrje is) M aros-
vsrhelyre trtnt thelyezse. K rik az ptkezsre sznt sszeg nvelst,
tekintettel arra, hogy a levltr nem csak ezen szk, hanem az egsz Szkely
Nemzet", tovbb U grai L szl fldmr visszahelyezst, mivel Udvarhely
az Nemes Szkely Nemzetnek metropolisa az orszgban lv tbb nagy circu-
lusokkal egyenl rang, inkbb illik teht, hogy innen szolgljon M aros szk-
re a geometra, mint onnan ide."
40
(K iemelsek: H . G . M .).
U dvarhelyszk rendei szentl hittk, hogy ha C skban egy ilyen nagy-
becs rs msolata elbukkanhatott, az anyaszk levltrban, mely hitk
szerint a nemzet levltrt is magban foglalja, srgi szabadsglevelek, trv-
50
H ermiul G usztv M ihly Rendisg s nemzetisgi identitstudat a szkelyeknl
nyek eredetiben kell hogy lappangjanak. A szk ntriusai, majd 1804-tl az
archivum regestratijn" dolgoz gubernilis cancellista" s 1803-tl a
mellje rendelt arehivrius" azonban nem sok eredmnnyel kecsegtethettk
a szenzcira vr urakat. E llenben, akrcsak eldeik, k is gondosan kln-
vlogatjk azt, amit a nemzet szmra fontosnak tartanak, s a S zkely L d-
ban (vagy N emzeti L dban) helyezik el, akrcsak az idkzben berkez s
hasonlkppen rtkesnek tlt adomnyokat. A S zkely L da teht nem egy
si, a szk (egybknt viszonylag rgi s gazdag) levltrtl elklntett
nemzeti levltr" tredke, hanem egy XV I I I -XI X. szzadban kialakult
gyjtemny. nll jzkely nemzeti levltr" sohasem ltezett.
Az akkori hangulatban viszont, ha meg is fejtette volna valaki e titkot,
nem volt tancsos elllani vele. R adsul az gy tovbb gyrztt s hama-
rosan egyenesen botrnyoss vlt: az 1820. februr l-jn tartott gyrsgyl-
sen S ombori J zsef kanonok azt lltotta, hogy biztos rteslsei szerint a
szkely nemzeti levltr egy rsze a segesvri archvumban tallhat. A seges-
vri hatsgok ezt hiba cfoltk, a cski krnika szellemtl feltzelt szkely
elljrk egyszeren nem voltak hajlandk tudomsul venni, hogy a nemzet
archvuma" legenda csupn. M g S zigethi G yula M ihly, a szkelyudvarhelyi
reformtus kollgium mvelt rektor-professzora is 1826-ban a szemtan ma-
gabiztossgval lltotta, hogy a szk levltrban 1100-tl s 1200-tl fog-
va val leveleket lthatni".
41
A segesvri magisztrtussal foly, vtizedekig el-
hzd pereskedsnek pedig a G ubernium is kptelen volt vget vetni, s
csak az 1848-as v megrzkdtatsai nyomn merlt az feledsbe.
42
D e hadd jegyezzk meg: a szkely nemzeti levltr" gye csak mre-
teit s prtoli konoksgt tekintve partikulris jelensg. A levltrak korabeli
ostroma viszont annl kevsb az, hiszen a vrmegyei nemessg addig soha
nem tapasztalt rdekldse, a kollektv s egyni privilgiumlevelek utni va-
dszat msutt is sztklte a levltrak kezelit az ott trolt iratanyag tzetes
tbngszsre, rendbettelre.
43
A z igazsghoz viszont az is hozztartozik, hogy a XI X. szzad eleji
szkely kzletet mr korntsem kizrlag a fennebb vzolt makacs rendi de-
fenzva jellemezte. I tt is egyre erteljesebb jeleit figyelhetjk meg egy alter-
natv hazafisgnak", mely fleg Wesselnyi M ikls s az ltala irnytott
vndor patritk" tevkenysge nyomn aktivizldik. E rre utal egy M aros-
szk kzgylsn lejtszdott incidens. A sznokl Wesselnyit a szk f-
tisztje (a fkirlybrnak megfelel rangfokozat) flbeszaktotta, figyelmez-
tetve t, hogy nem lvn birtokos a szkben, nem is volna joga felszlalni.
V laszkppen a szabadelvek egy telket vsroltak szmra M akfalvn, mely-
nek adomnylevelt egy T oldalagi Z sigmond ltal vezetett kldttsg nyj-
totta t Wesselnyi ezt a gesztust nagylelken hllta meg, iskolt pttetve a
kapott telken.
44
A marosszki szabadelvekhez hasonlan politikai rettsgrl
tettek tanbizonysgot 1834-ben az udvarhelyszki rendek is, midn a soron
kvetkez orszggylsre a szk kvetl Wesselnyit jelltk s vlasztottk
meg. A vndor patritk" vezre meleg hang levlben ksznte meg a bi-
zalmat, ktelezve magt a szktl kapott kveti utasts lelkismeretes meg-
tartsra", mivel ez megfelel a nemes szk hazafii rzsnek s mltsg-
51
Tanulmnyok
nak", va a kvetet brmi rossznak is cselekvstl, s tg utat nyit minden
jnak eszkzlsre".
45
P olitikai tisztnltsrl, a dolgok diplomatikus kezelse irnti fokoz-
d rzkrl rulkodik C skszk kzgylsnek 1841 oktberben kelt, ne-
mes U dvarhelyszk tekintetes nemes rendeihez" cmzett tirata is, mely tilta-
kozik kt rnk" (hatrrkatona) meghurcoltatsrt, akiket a N emes ez-
red kormnya" egy magyar olvas intzet" ltrehozsrt, valamint a ne-
mes szkely nemzet nmely srelmeinek trvnyes ton orvoslst" szorgal-
maz tevkenysgrt vont felelssgre. C skszk kzgylse tiltakozsa tr-
gyt kpezte tovbb az a hatrrezredekben dv szoks, miszerint a sz-
kely ezredek az alkalmatos szkely szrmazsak el mellzsvel, tbbnyire
idegen tisztekkel tltetnek el". E panasz csaknem azonos a G raeven-huszr-
ezred derk s hazafias rzelm tisztjeinek" az 1790-es magyar orszggy-
lshez benyjtott krvnyvel, melyben feltrjk az egysgkben ltez ldat-
lan llapotokat: O rszgunk nemes hazafiainak kros htrltatsval s meg-
vetsvel ezen N emes R egementben egyszerre huszonegy, s utbb is egyn-
hny idegen nemzetbeli f-tisztek behozattatvn elnkbe ttettek. (...) M ely
terhes neknk, a midn idegen nemzetbl szrmazott kadtok alig vgynk
egynhny holnapokig a R egementnl, sem hadi-ktelessgeket nem tudjk,
sem szltte nyelvnket, (mely a M agyar R egementeket lelkesti), nem rtik,
mgis ftisztsgekre igen rvid id alatt emeltetnek. E llenben felsges ha-
znknak nemes magzati kadetsgra s altisztsgre is nehezen juthatnak."
46
V isszatrve C skszk 1841-es tirathoz: br ksrtenek mg szveg-
ben egyes rgi beidegzdsek (vszhelyzetben az anyaszkhez" val fordu-
ls, a szabad alkotmny szkely nemzet"-re trtn hivatkozs), de nem
rgmlt llapotok visszalltsrt kardoskodik remnytelenl, hanem a j-
zan elhaladst kvn kor szellemit felfogni tud magasabbra trekvs ne-
mes rzetitl indtva" mr a jvbe mutat.
47
A szkely trtnelem partikulris vonsait prbltuk vgigksrni, a
szks keretek miatt ezttal csak a kzletben, jllehet, a mvelds is szol-
glhatott volna bven az ltalunk kvetett gondolatmenet vonulatba illesz-
ked pldkkal. T gabb sszefggsben vizsglva a jelensgeket valamennyi
esetben meggyzdhettnk a partikulris vonsok viszonylagossgrl, vagy
tvoli vidkeken fedezve fel analgiikat, vagy ppen teljesen ltalnos jelen-
sgekben.
A modern magyar nemzet egynisge a XV I I I -XI X. szzad forduljn
krvonalazdik vilgosan, s akkor jutnak a fejldsk nemzeti szakaszba a
rgi tbbi npei is M ivel a trsg trtnelmi, illetve az adott korban tnyle-
gesen ltez llamhatraira rvettett nyelvi kontrok enyhn szlva kusza k-
pet eredmnyeznnek, rthet, hogy az itt ltrejv nemzetek esetben els-
rend meghatroz kritriumknt szerepelt a nyelv. E kkor vlik el vgrv-
nyesen - s ebben I I . J zsef nyelv-rendeletnek jelents szerepe volt - a ma-
gyarsgtudat a szlovkoknl s horvtoknl mg elvtve szlelhet hungarus
tudattl (a horvt rendek 1790-ben mg I I . J zsef rendeletei visszavonst
egytt nnepeltk a magyar nemessggel, de 1848-ig gyors s ltvnyos fej-
ldsen mentek keresztl az illr nacionalizmus tjn). D e, mivel a szlet
magyar nemzet ideolgusai, a specifikus kzp-kelet-eurpai fejldsnek k-
52
H ermiul G usztv M ihly Rendisg s nemzetisgi identitstudat a szkelyeknl
sznheten, szksgszeren a nemessg soraibl kerltek ki, ebbe az ideol-
giba szvsan bepltek s tovbbltek a kzpkori rendi nemzettudat bizo-
nyos elemei. M sfell, megprblva integrlni az orszg terletn l nemze-
tisgeket, a magyar nacionalizmust egy ketts, llamnemzeti s kultrnemzeti
koncepci jellemezte.
E zek a tbbszrs tfedsek tettk lehetv a jelensgek flremagyar-
zst a szkelyek esetben, valamint a szkely rendi natio idnknti, modern
nemzetknt val konjunkturlis feltmasztst clz prblkozsokat.
Z avar tnyezknt hatott mg a hun szrmazs mtosza, mely a biro-
dalomban l, a rendi trsadalombl kirekesztett, htrnyos helyzet npek
emancipcis eszkzknt alkalmazott prioritselmleteivel rokonthat. T u-
dati alapja alighanem a kzpkori krniksok utalsaira vezethet vissza, me-
lyek a papok, majd a tantk tevkenysge nyomn, tekintetbe vve mg az
iskolt vgzettek, rni-olvasni tudk viszonylag nagy szmt is, knnyen folk-
lorizldhattak. E rre rpl egy msodik, jkori mtoszrteg O rbn B alzs
mvnek szleskr elterjedse kvetkeztben, aki a fellelt hagyomnyokat
prblta tudatosan sszeegyeztetni a cski krnika szvegvel, gy ezek immr
mves hun kntsben kerlhettek vissza a npi kzegbe. A szkely rendek vi-
szont hun szrmazsuk tudatt csupn rendi kvetelseik altmasztshoz
hasznltk fel rvknt, karltve a magyar nemessggel, mely a trgyalt korban
(s ugyancsak a krnikknak ksznheten) szintn hun ivadknak tekintette
magt.
A trtnelem tansga szerint teht a szkelysg nyelvben megnyilv-
nul magyarsgtudata"? kzpkor bn nem volt sem ersebb, sem gyengbb,
sem fejlettebb, sem visszamaradottabb, mint az A lfldn vagy D unntlon
l magyarok. (H a ugyan nem vesszk tekintetbe, hogy itt, amint U dvar-
helyszk levltra llagai is mutatjk, a magyar nyelv rsbelisg korbban el-
terjedt a np krben s a kzigazgatsban, mint M agyarorszg legtbb vid-
kn.) A szkelysg jkori megnyilvnulsai pedig (amennyiben hajlandk va-
gyunk klnvlasztani a rendit a nemzetitl, illetve a mtoszt a valsgtl)
egyrtelmen bizonytjk, hogy az sszmagyarsggal egyszerre s annak szer-
ves rszeknt rett a sz korszer rtelmbeiT vett nemzett.
Jegyzetek
1. Kord Zoltn: A szkelykrds trtnete. Mzeumi Fzetek. Szkelyudvarhely,
1991. (a kzirat 1985-ben zrult, azta a szkely trgy kzlemnyek jabb hull-
mval kell szmolnunk).
2. Szcs Jen: Nemzet s trtnelem. Bp. 1984. 89.
3. Liviu Moldovan-Pl Antal Sndor: A szkely nkormnyzat szervezete a XVI. sz-
zadban. In: Szkely felkels 1595- 1596. (Szerk. Benk Samu, Demny Lajos,
Vekov Kroly). Bukarest, 1979. 35T6. ; Pl Antal Sndor: A Szkely szkek kiala-
kulsa. Szkelysg. 1990/ 1. ; Berlsz Jen: Kzintzmnyeink a XVI-XVII1. sz-
zadban. In: Rgi knyvek s kziratok. Tanulmnygyjtemny. Bp. 1974.
155-210. (A szkely szkekre vonatkoz informcik: 198-199. ; a Jszkun-ker-
letre lsd: 171-172. )
53
Tanulmnyok
4. Jak Zsigmond: A szkely trsadalom tja a XTV-XVI. szzadban. In: Szkely felke-
ls 1595-1596. 19-34. (21.)
5. Imreh Istvn: Erdlyi htkznapok. Bukarest, 1979. 9- 10.
6. Aranyosszk Levltra a Kolozsvri llami Levltrban. Aranyosknyv, 35-36.
7. Hodgyai Mtys: Szabad hajdkzssgek Biharban. Szkelysg. 1990/ 2.
8. Gianola Albert: Marsili Alajos Ferdinnd s Erdly. Erdlyi Mzeum. j folyam. II.
(1931.) 156-169.
9. Imreh Istvn: A rendtart szkely falu. Bukarest, 1973. 8.
10. Szeles Jnos: Szkelyudvarhely trtnete. (Kzli: Szdeczky Lajos) Erdlyi Mzeum.
XV. (1898.) 400.
11. A nemes szkely nemzet kpe. (Szerk. Rugonfalvi Kiss Istvn), (a tovbbiakban: A
nemes szkely nemzet kpe) II. Debrecen, 1939. 197.
12. Jakab Elek-Szdeczky Lajos: Udvarhely vrmegye trtnete. Bp. 1901. (a tovbbi-
akban: Jakab-Szdeczky) 397-398.
13. Szdeczky Kardoss Lajos: A szkely nemzet trtnete s alkotmnya. Bp. 1927. 297.
14. Jakab-Szdeczky, 406. , 463.
15. Uo. 463^64.
16. Szeles Jnos: i. m. 530.
17. Imreh Istvn: i. m. 11.
18. Szdeczky Lajos: A szkely hatrrsg szervezse 1762-64-ben. Bp. 1908. (a tovb-
biakban: Szdeczky, 1908.). 256.
19. Uo.
20. Jakab-Szdeczky, 486.
21. A kztudattal ellenttben Szkelyudvarhely, az anyavros" nem volt a rgi idktl
kezdve a szkelyek fkapitnynak szkhelye, hiszen a ht szkely szk feletti hats-
krrel rendelkez fkapitnnyal csak 1562-tl kezdve tallkozunk (tulajdonkppen
ekkor is csak az 1562-es felkelsben rszt vett 6 szk felett rendelkezett), aki egyben
a Szkely Tmadt vr kapitnya, m egyrszt nem a nemzet" vlasztott kpvise-
lje, hiszen a fejedelem nevezi ki, msfell pedig tartzkodsi helye nem az udvar-
helyi vr, hanem korabeli szoks szerint sajt birtoka. A hiedelem szerint ltez s-
rgi szkely nemzeti levltr" pedig, mint ltni fogjuk, csupn legenda.
22. Szdeczky, 1908. 403-404.
23. Udvarhelyszk Levltra a Kolozsvri llami Levltrban. 1768. vi regestrladan
iratok. 29.
24. Grnwald Bla: A rgi Magyarorszg. II. kiad. Bp. 1888. 12.
25. Szdeczky, 1908. 419.
26. Ifj. Barta Jnos: Mria Terzia. Bp. 1988. 204.
27. Kosri Domokos: A trtnelem veszedelmei. Bp. 1987. 135.
28. Udvarhelyszk Levltra. Szkely Lda 25 (II. 13-14. ) - 15 sszecsatolt lapon itt
egytt talljuk a II. Jzsef rendeletei ellen tiltakoz leveleket.
29. A nemes szkely nemzet kpe. II. 139.
30. Udvarhelyszk Levltra. Kzgylsi jegyzknyvek. 1787. 1/ 7.
31. A nemes szkely nemzet kpe. II. 139-140.
54
Hermiul Gusztv Mihly Rendisg s nemzetisgi identitstudat a szkelyeknl
32. Jakab-Szdeczky, 542-544.
33. Ballagi Gza: A politikai irodalom Magyarorszgon 1825-ig. Bp. 1888. 218.
34. Uo. 255-256.
35. Uo. 257-258.
36. Uo. 294.
37. Szkely Lda, 87. (V. 5.)
38. Dr. Szdeczky Lajos: A cski szkely krnika. Bp. 1905.
39. Szkely Lda, 65. (VIII. 14.)
40. Udvarhelyszk Levltra. Guberniale dektrtumok. 1806. III. 896. (339.)
41. Szigethi Gyula Mihly: Szkely-Udvarhely a Nemes Szkely Nemzet anyavrosnak
lersa. Fels' Magyar-Orszgi Minerva. 1828/ 3. 1745.
42. Orbn Balzs: A Szkelyfld lersa. I. Pest. 1868. 42.
43. Degr Alajos: A magyarorszgi vrmegyei levltrak trtnete. Levltri Szemle.
1964. 107.
44. Orbn Balzs: A Szkelyfld lersa. IV. Pest. 1870. 24.
45.Jakab-Szdeczky, 558.
46. Grnwald Bla: i. m. 206-207.
47. A levl eredetije Szkelyudvarhelyen, Gyngyssy Jnos tulajdonban. Kzlve:
Szkelysg. 1990/ 2.
Gusztv Mihly Hermann
Stndeordnung und Nationalittenidentitt bei den Szeklern
In letzter Zeit wurden die Diskussionen ber die Urgeschichte der
Szekler immer heftiger, die lngst den fachlichen Rahmen berschritten und
so bei bestimmten Schichten der Szekler zur Deformierung ihrer ethnischen
Identitt fiihrten.
Die Studie verfolgt die partikulren Zge des ffentlichen Lebens der
Szekler vom Mittelalter bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Letztlich kommt der
Autor zur Schlufifolgerung, dafi diese fur partikulr gehaltenen Zge im all-
gemeinen fur die gesamtungarische Geschichte typsich sind oder Analoger-
scheinungen zumindest in entfernteren Teilen des ungarischsprachigen Ge-
bietes zu finden sind.
Um die Wende des 18-19. Jahrhunderts, zur Zeit der Entstehung der
modernen ungarischen Nation ist das Ungarnbewufitsein der Szekler klar
vom Hungarus-Bewufitsein" der mit den Ungarn zusammenlebenden Vl-
kern zu unterscheiden. In diesem Prozefi spielten das Sprachdekret von Josef
II. bzw. die dies korrigierenden Diskussionen eine wichtige Rolle. Da aber
die Ideologen der in der Entstehung begriffenen ungarischen Nation, dank
der spezifischen ostmitteleuropischen Entwicklung, aus dem Adel stammt-
en, wurden auch bestimmte Elemente der mittelalterlichen Stndeordnung
in diese Ideologie fest eingebaut. Andrerseits kennzeichneten den unga-
rischen Nationalismus durch den Versuch, die auf dem Gebiet des Landes
55
Tanulmnyok
lebenden Nationalitten zu integrieren, eine staatsnationale und eine kultur-
naonale Konzeption.
Diese mehrfachen berlappungen ermglichten schliefilich die Mi?-
deutung der Erscheinungen im Falle der Szekler, u. z. die zeitvveise auftre-
tenden Versuche der Wiedererweckung der mittelalterlichen Standenation
der Szekler als eine moderne Nation.
Nach dem Zeugnis der Geschichte war das in der Sprache zum Aus-
drack gebrachte UngarnbewuBtsein der Szekler im Mittelalter weder strker
noch schwacher, weder entwickelter noch rckstndiger als das der Ungarn
in der Ungarischen Tiefebene oder in Transdanubien, und seine neuzeitliche
Offenbarung (gesetzt den Fali, da? wir das Stndische vom Nationalen, bzw.
den Mythos von der Wirklichkeit unterscheiden) beweist eindeutig, da? die
Szekler zusammen mit dem Gesamtungarntum und als dessen organischer
Teil im modernen Sinne des Wortes zur Nation gereift sind.
Gusztv Mihly Hermann
Estatism and National Identity of the Szkelys
The debates about the prehistory of the Szkelys, which have recently
become fashionable overreaching the domain of scholarship, have brought
about distortions in the ethnic identity of certain strata of Szkelys.
This study sets out to enlist the particular features of Szkely public
life from the Middle Ages until the middle of the 19th century. The author
comes to the conclusion, that the assumed particular features are characteris-
tic of the whole of Hungrin history, or their analogies come to light in far
away regions of Hungrin language territory.
At the turn of the 18th and 19th centuries however, at the time of
evolution of modern Hungrin identity, the Hungrin identity of Szkelys
and the hungarus identity of other ethnic groups coexisting with the Hunga-
rians are clearly separable. This phenomenon is due to Joseph II' s language
ordinance and the following debates aimed at correcting the ordinance. As a
result of the specific Central-Eastern European development the ideologists
of the evolving Hungrin nation came from the ranks of the nobility, cer-
tain elements of the medieval national identity of the estates were integrated
firmly in this ideology. In addition in an attempt to integrate the national
minorities living in historical Hungary, Hungrin nationalism developed a
twofold concept of state and cultural identity.
These multiple overlaps made possihle the misapprehension of phe-
nomena in the case of the Szkelys, the recurrent attempts to resurrect the
idea of the feudal natio as the idea of a modern nation in accordance with
political aspirations. However, as history proves it, in the Middle Ages the
Hungrin identity of the Szkelys manifested by their language was neither
stronger, nor weaker, neither more developed, nor more backward, than that
of the Hungarians living on the Great Plain or in Transdanubia. Manifesta-
tions of their Hungrin identity in the Modern Age (if there is willingness
to separate feudal from national, or myth from reality) proves conclusively
that they became a modern nation together with and as a part of the rest of
the Hungrin population.
56
Tanulmnyok
ZEPECZANER JEN
Orbn Balzs temetsei
O rbn B alzs 1890. prilis 19-n bekvetkezett halltl megkezd-
dtt letnek, letmvnek mitizlsa, kisajttsa. K ortrsa, D niel G bor,
U dvarhely vrmegye fispnja emlkirataiban politikai ellenfelnek kijr
minden elfogultsga ellenre is megprbl relis kpet festeni: B r O rbn
B alzsrl, ki elhalt mjus 19-n
1
B udapesten, 60 ves korban. O rbnt lege-
lszr S epsiszentivnyban, apsomnl lttam azutn, hogy T rkorszgbl
hazajtt, hol az tvenes vek nagyrszt tlttte anyjval, ki grg szrmaz-
s n volt. E nnek rksgrt, mely K onstantinpoly P erra nev klvros-
ban lev tbb fbl plt hzakbl llott, hosszadalmas pere volt. V gre pe-
rt megnyerte, de nem volt ksznet benne, mert hzai legtek. O rbn a t-
rk fldn kvl L ondonban s ms nagyvrosokban is megfordult. A z emig-
rnsokkal sokat rintkezett. T evkenysgrl sokat beszlt, azt is elmondta,
hogy egy alkalommal a K ossuth L ajos lett megmentette. M ikpp, tudta,
de msoktl nem hallottam. N em is olvastam errl a hstettrl. Feje tele
volt republiknus eszmkkel. A fennebb rt els tallkozsunk (ha nem csal-
dom) 1860-ben volt, mgpedig azon rszben, midn az alkotmnyunk
megjulsnak remnye feltnt. O rbn J nos br, az desapja a tvisi birto-
kot adta t neki, melyrt B alzs vi 100 ft haszonbrt kapott, mibl, brmin
takarkos is volt, nem lhetett meg, hanem gr. M ikes B enedek, kinek anyja
br O rbn J nosnak testvre lvn seglyezte. N la volt Z aboln, mutatta
be K olozsvrt is, hol kezdetben a magosabb krkben is rokonszenvvel fo-
gadtk, de szegletes modorrt, kivlt ni trsasgban, httrbe lett szortva.
A z 1861-ben K olozsvrt tartott nagy rtekezleten, melyrl ezen feljegyzsem
kezdetn megemlkeztem, is rszt vett. n sajt fogatomon lvn ott, azon
hoztam S zkelyudvarhelyre. 0 vezette mint jegyz az sgyls jegyzkny-
vt. A nagyszebeni gylsben Fogarasi r. k. pspk rszt vvn, a r. k. vallst
rszint ezrt, rszint, mert szabadelvsgvel nem tartotta sszefrhetnek
elhagyva, unitrius lett. A bri cmt se hasznlta. M indig a szls ellenzk-
hez tartozott. N em volt szinte bartja az U gronoknak, de minthogy azok
vezettk a szkben az ellenzket, velk mkdtt. M int r, elbb a K eleti
utazs cm munkjval lpett fel. E z egy unalmas olvasmny. N agyobb fi-
gyelmet keltett fel a S zkelyfld cm mvvel, melyet nagy szorgalommal l-
ltott ssze, de abban is sok mende-monda van. A zonban a legkimertbb
m, mi eddig a S zkelyfldrl megjelent. S zerzett is egy fnykpez gpet,
mellyel tbb felvteleket tett, egytt voltunk az almsi-barlang felvtelnl. A
magyar tuds A kadmia levelez tagjnak vlasztotta. D e nem clom az
letrajzt megrni, azrt csak jellemezni kvnom, s nem ellenszenvvel, csak
igazsgosan, nem is adott erre okot, mert szemlyem ellen nem volt kifogsa,
csak egyszer szlalt fel a kpviselhzban az n zsarnoki eljrsom ellen. (...)
B alzs tbb orszggylsen kpviselte a szkelykeresztri kerletet. A nagy-
mondsoktl hemzseg beszdeit kln lenyomatokban mindig megkldtte
vlasztinak. N agy volt npszersge, mely annyira elbizakodott tette, hogy
57
Tanulmnyok
mint mond: mg a nyikmelletti vlaszt levg egy darab szalonnt s egy
szelet kenyeret s gyalog bejn K eresztrra, hogy rem szavazzon, addig sen-
ki sem kpes engem megbuktatni. D e ksbb nem vgta senki le rette a sza-
lonnt, letnt a napirendrl npszersge, ms kerletbe, a berettyjfalviba
tnt fel. S zval mindig volt kerlete. H a mr egy helyt nem hittek neki, ms-
hely t, hol nem smertk, mtott. M ert oly nagyokat mondott, hogy taln
sem hitte, aztn midn szavn fogtk megretirlt. I dsebb G rf T eleki S a-
murl azt orlta a kpviselhzban, hogy a marosvsrhelyi T eleki knyvtr
gyaraptsra hagyomnyozott sszeg kamatait nem fordtja rendeltetse cl-
jra. I fj gr. T eleki S amu ezrt provoklni akarta. B alzs bujklt mindenfel,
a vgin S epsiszentgyrgyn rtallt. M egvvtak. B alzs annyira hadonszott a
bal karjval, hogy arra kapott egy ers vgst. J akab G yula ellen is hrlapilag
fellpett. D e midn ez sarokba szortotta, a srtst visszavonta. M idn U g-
rn G borral a K irlyhgn tl korteskedni jrtak, minden kzsgben mind
nagyobb meg nagyobb llamadssgokat emltett. E z feszlyezte U gront.
A zt mondta neki: n nem bnom, akr hny milli llamadssgot hirdetsz,
csak llapodjunk meg egy sszegben, mert ha mindentt klnbz sszege-
ket emltesz, akkor ppen nem hiszik el.
A kpvisel napidjait a S zejke-frd rendezsre fordtotta. A z ple-
tek az rossz zlsre vallanak. K nyelemre nem is gondolt. A lpcsk alig
lennnek padlslpcsnek alkalmasok. S zemlyre alig klttt valamit. nz
nem volt. T visi birtokt az E rdlyi M agyar K zmveldsi E gyesletnek
(E M K E ) hagyta, a S zejke-frdt 4000 ft tervel B dog testvre gyermekei-
nek, a 4000 forintot pedig a szkelykeresztri iskolnak. B etegeskedni kez-
dett mg 1888 vgn. G yan volt gazdasszonyra, hogy az valami lass hat-
s mrget adott volna be, mi gyomorbajnak oka lett volna. E zen gazd-
asszony csinos n volt, B alzst csalta, nevben nagy szmlkat csinlt a keres-
kedsben, mit B alzs - br kedvetlenl, de kifizetett. E kkor kezddtt kz-
tk a rossz viszony, melynek kimenetele elg szomoran vgzdtt. B alzs
rossz zlst nemcsak a knyelmetlen frdi ptkezsekben mutatta be, ha-
nem azt tetzte az anyja halla utn azzal, hogy annak vgelhelyezsre a
kriptt a legszembetnbb helyre, az pletek kzelbe pttette, honnan k-
sbb el kellett helyezni, mire mg egszsgi ok is vezetett."
2
A z nneplyes nekrolgok, visszaemlkezsek hamis ptosza mellett
D niel G bor jellemzse, igaz, egy kis rosszmjsggal, O rbn B alzs emberi
arct mutatja be. A z itt kzlt, eddig mg kiadatlan szveget hitelesebb te-
szi az 1890-ben szerkesztett emlkknyv hasonl hangvtel rsa, amely
szkimond szintesgvel tnik ki a kortrsaktl megszokott pompzatos,
felmagasztal szvegek sorbl. E zt D niel G bor is rezte, mert szksgt is
ltja, hogy mentegetzzn: A zt hiszem, ezen szinte rzssel rt szerny so-
rok az elhunyt tisztelett csak fokozzk. gy annak kijelentse, hogy az el-
hunyt irnti rszvt ltalnos. H ttrbe kell itt szorulni a politikai ellentt-
nek."
3
O rbn B alzs letmvnek rtkelsben azonban sajnlatos mdon a
legtbb esetben nem ez a jindulat kritikai szellem rvnyeslt. A sablonos
szlamok maguk al temettk az embert s igazi rtkeit. A legklnbzbb
irnyzatok tettk politikai zszlvivjkk, s gy elsikkadt letmvnek l-
58
Z epeczaner J en Orbn Balzs temetsei
nyege. D emagg pldzatok szerepljv s provincilis tehetetlensg elken-
dzsnek eszkzv vlt lland felemlegetse, mikzben nem vgeztk el
tudomnyos rtkelst behelyezve kora szellemi ramlataiba. N em mrtk
fel politikai, gazdasgi eszminek hatst a szkely trsadalomra.
U tletre mr az is jellemz, ha megvizsgljuk vgrendeletnek vg-
rehajtst. O rbn B alzs, aki az E M K E alapt tagja volt, mr megalakuls-
tl tmogatta az egyesletet. M ivel csaldja nem volt, a halla eltt pr nap-
pal, 1890. prilis 16-n rt vgakaratnak vgrehajtsra az E M K E vezets-
gt kri fel. E zt annl inkbb megtehette, mert vagyona tetemes rszt kz-
clokra sznta. N emcsak res. formula volt vgrendeletnek sokat idzett
gondolata: A mint egsz letem kzdelem volt a jrt, az igazsgrt, a haza
dvrt, s amiknt letemben sohase kerestem nfelldoz odaadsomrt az
ntudatnl ms jutalmat: akknt mr csak a kvetkezetessgrt is oda kell t-
rekednem, hogy hallombl is nmi haszon hromoljk e szegny magyar ha-
zra, amelynek egsz letem tevkenysgt szentelm, fldi javaim egy rszt,
azt a rszt, amely leginkbb szerzemnyem, a hazai kzmvelds s a faj
megments oltrra szentelem, n csalddal nem lvn megldva, a magyar
npet tekintem csaldomnak s azt is kvnom f rksmm tenni.'"* (kiemels
Z . J .). A z E M K E megkapta tvisi birtokt (28 hold 413 l sznt s kaszl,
847 l belssg, 254 l udvar s egy puszta telek) s csklyai szljt. M ind-
ezt a szkely kiteleptsi osztlyra hagyja azzal a megktssel, hogy a szkely
kivndorls meggtolsra hasznljk fel. A szejke-frdi birtok jvedelmbl
az rksk - B dog btyja kt kiskor fia, B dog s B alzs - ktelesek let-
tek volna 20 ven t vente 200 forintot befizetni az E M K E -nek. A vgren-
deletet azonban msik fivre s trsai megtmadva, 12 vig tart huzavona
utn a pert 1902-ben elvesztettk, s a birtokot az E M K E 10 000 K orona el-
adva, nemklnben a S zejke-frdre nzve a rokonokkal 3000 K oronban
kiegyezve: ekknt a mr letben tett 2564 K adomnnyal s 1016 K kamat-
tal a hagyatk 16 780 K -t tett ki, melyet a V l(asztmny) az elhunyt frfi em-
lkre s szndkra val tekintettel 20 000 K -ra egsztett ki"
5
gy a
S zejke-frd terhre hagyomnyozott 4.000 korona helyett, hosszas s knos
per utn, az E M K E csak 3.000 koront vehetett t U nokaccsei is csak
1902-ben jutnak rksgk birtokba. K sbb a frd is kicsszott a csald
kezbl, elszr brbe adtk, majd 1927-ben B okor K roly s felesge, G yar-
mathy A nna tulajdonosai lettek elbbi brlemnyknek. A frd, a hozz
tartoz birtok, rajta O rbn B alzs srhelyvel, idegen kzbe kerlt s napjain-
kig megmaradt helyi rdeknek, a szkelyudvarhelyiek vasrnapi kirndulhe-
lynek.
O rbn B alzs utletre, kultuszra" nemkevsb jellemz temetkezsi
helynek sorsa is V grendeletben elklnt egy sszeget, amelyrl gy rendel-
kezik, hogy a S zejkn flbenmaradt kripta kipttessk, hov magam is elhe-
lyeztetni kvnom fldi maradvnyaimat, desanym teteme mell. H a netn a
hatsg e kriptt jelen helyn meg nem trn: akkor az lakhzz talaktand, s
helybe egy ms kripta ptend az ellenttes hegy ormra (a tagba)."
6
V gakaratnak megfelelen desanyja mell, a S zejke-frdi birtokn
temetik el K oporsjt B udapestrl S zkelyudvarhelyig U grn G bor ksrte,
s az E M K E gondoskodott arrl, hogy minden nagyobb llomson a helyi
59
Tanulmnyok
krus s alkalmi sznokok fogadjk. gy trtnt K olozsvrott, S zkelykocsr-
don, S zkelykeresztron, ahol br. O rbn B alzst mint kpviselt megbuk-
tattk, az egsz lakossg, ln fehrbe ltztt gyszszalagos lenyokkal s az
unitrius kollgium nvendkei lltak. I tt is hrom koszort tettek a ravatal-
ra, alkalmi gyszbeszdek ksretben. ... D e tetfokt a gyszol nnepls
S zkelyudvarhelyen rte el, az elhunyt kedves vrosban. A z llomsnl dr.
T rk A lbert alispnnal az len a megyei s vrosi hatsg, aztn a trvny-
szk s az llami hivatalok tagjai, az ipartestlet, a ref. kollgium tanri kara
s ifjsga, az egsz rtelmisg s honorcior osztly, gyszlobogk alatt vr-
tk a vonatot. A tzoltsg teljes dszben, a vrosi-, polgri- s tzoltzene-
karral, a ref. kollgium nekkara s egy cignyzenekar voltak fellltva. S ok ko-
csi, szmos rn s a np asszonyai vrtk a koporsnak a gyszkocsira helye-
zst, aminek megtrtntvel, egy gyszdal elneklse utn S ndor J zsef, az
E M K E rks tiszteletbeli alelnk-ftitkra az egyeslet nevben s megb-
zsbl mondott a nagykznsg eltt nagyobb gyszbeszdet, trgyilag s
rszletesen felsorolta a nagy hazafi, br. O rbn B alzs E M K E rdemeit. B esz-
de befejeztvel a nagykznsg megindultsga kzben tette a ravatalra az
E M K E risi cser- s gyopr koszorjt, melyben a cser az ers frfit s a
hst, az erdlyi havasok fehr gyoprvirga pedig az erdlyi magyarsgot s
abban a szkelysget jellemezte. B eszdben klnsen kiemelte az egyes
mltatlansgokat, melyeket a nagy ember elszenvedett, de megmondta, hogy
gy van ez, ahogy K risztus is kijelent, hogy a prftk sorsa az letben a
munka, trelem s szenveds, halla utn megkoszorzs s megdicsls. s
az se mindig. U tna D emeter D nes h. polgrmester mondott I stenhozzdot
a vros s M iskolcy K roly gyvd, a helyi Fggetlensgi s 48-as prt nev-
ben, mindketten egyenknt szp koszorkat tve a koporsra. E kkor lass
lptekkel megindult a belthatatlan hosszsg tmeg a vroson keresztl.
E ll a ref. ifjsg, aztn a gyszkocsi s az atyafiak. s jtt a kocsik s ksrk
vgnlkli tmege. A z utck mentn sorfalba llva az egsz lakossg. M ikz-
ben a zenekar a gyszindult zengte, minden szem megtelt knnyel, s az ab-
lakokbl knnyes ni arcok integettek I stenhozzdot. E mberemlkezet ta
hasonl temetst nem ltott a vros s vidke. D e 10 rtl a piacon s a
szomszdos S zombatfalvn t dli 12-ig tartott a lass felvonuls a S zejke-
frdig, hov az elhunyt kriptt kezdett volt pttetni, melyben az elhunyt a
rajongsig szeretett desanyja mellett hajtott pihenni.
A frdhz rve, a S zkely M zes fejedelemrl nevezett fpletben
mr gyszravatal volt fellltva. I de ttetett le elszr a kopors. A z ssze-
gylt kznsg s np eltt T rk S muel szentmihlyi unitrius esperes
mondott imt, melyet L rinczi I stvn knosi unitrius pap meleghang b-
csztatja kvetett.
A z utols sz U grn G bor volt, ki knnyes szemmel, megrendlt
szvvel bcszott el a szkelysg nagyjtl, a h barttl, a fggedensgi prt
rendletlen hvtl s a rgi bajtrstl. E z volt a magasztos gysznneply utol-
s akkordja, s ezzel az udvarhelyi S zkely D alegylet el- s ut-gyszneke
mellett br. O rbn B alzs hamvai elhelyeztettek a kriptban, melynek fenntart-
sa a vgrendelet szerint a rokonokat terheli. E gy hskltemny zrpompjval
gy folyt le a S zkelyfld szvn megtartott gynyr gysznneply."
7
60
Z epeczaner J en Orbn Balzs temetsei
O rbn B alzs els temetsn teht nem volt hiny gyszpompban, ki-
tett magrt az anyavros. A S zejke-frd nyugati oldaln lv kriptjt, els
nyugvhelyt mg ltta dikkorban P ersin K lmn, aki ksbb megrta a
lengyelfalvi O rbn csald trtnett: M ly, knnyet kicsal rzs fogott el
engem akkor, midn egy verfnyes szeptemberi dlutnon, ha jl emlk-
szem, a B ldi P l-lakban megpillantottam a zld zsaluk rcsain keresztl az
oda ideiglenesen elhelyezett O rbn B alzs koporsjt. ... A z j srbolt ekkor
volt plflben. A rgi napnyugati oldalon az t mellett fekdt, kzel az ak-
kori frd-vendglhz, U dvarhelyrl S zejkre menet balkzfell."
8
A zon-
ban tvedett, amikr felttelezte, hogy: O rbn B alzs, ... kinek emlkezete
rcnl maradandbban vsdtt nemzete lelkbe. A z a szerny srbolt kedves
S zejkjnek most mr ott, a napkeleti oldaln, egy nemesen dobogott szv-
nek, egy igaz embernek nyjt rks nyugodalmat."
9
A z els kripta, ahogyan O rbn B alzs vgrendeletben elre ltta, nem
bizonyult vgleges nyugvhelynek, ezrt rksei, szndknak megfelelen,
egy jat pttettek az ltala kijellt szp fekvs helyen, a birtok keleti rszn,
a B orvzoldalban. A z, amit P ersin K lmn szerny srbolt"-nak nevez, val-
jban egy jellegtelen, dsztelen, a hasznaveheteden hegyoldalba lltott gyen-
ge, lapostetej ptmny volt, ahogyan hamarosan kiderlt, korntsem az
rkkvalsg szmra ptve. M egrendeljnek elsrend szempontja a ta-
karkossg lehetett.
gy nem meglep, hogy az els vilghbor veiben a kripta llapota
nagyon megromlott. E gy 1910-ben kszlt fnykpen is lthat repedsek
tovbb tgultak. E hhez hozzjrult egy zivatar alkalmval becsap villm s
az agyagos, meredek domboldalon 1921- s 1913-ban keletkezett fldcsu-
szamls. 1921-ben szksgess vlt harmadik temetse, mert kriptja ssze-
omlott, s a durva, mzss sly cement-trmelkek sszetrtk koporsjt,
lenyomtk szent tetemt. B ns kezek rckoporsjnak hasznlhat anyagt
elraboltk. A frd lelkes brlje fenygallyakkal fedte be az omladkot,
hogy kbor kutyk szt ne hordjk a drga csontokat. A S zkely K zlet c-
m lap mozgalmat indtott O rbn B alzs jabb eltemetsre, amit az unitri-
us egyhz fhatsga s a szkelykeresztri unitrius gimnzium igazgatsga
melegen felkarolt, s a szkelykeresztri unitrius fgimnzium ifjsga ssze-
gyjttte a temetsre szksges sszeget. A megmentett csontokat j kopor-
sba tve, a kripta kzelben j srba helyeztk a kriptban tallt tbbi te-
temmel egytt."
10
- rja S zentmrtoni K lmn, a szkelykeresztri fgimnzi-
um egykori igazgatja.
1921. jnius 19-n rendezik O rbn B alzs harmadik temetst, most
mr a beomlott kripta eltt sott srgdrbe. A kztudatban mr elhalvnyult
annak tudata, hogy O rbn B alzs mellett nyugszik ma is grg-felvidki n-
met eredet desanyja, K nechtel (Foresti) E ugnia s legkedvesebb hga,
U grn L ajosn, O rbn C elesta (1832-1905).
A temets utn tovbb folytatjk a gyjtst a sr rendbettelre, amely-
nek a hatsgoktl engedlyezett hatrideje 1921. oktber l-jn jrt le, de az
eredmny mindssze 655 lej volt. A z adomnyozk: dr. S zllsi dn 250,
ij. U grn kos, az E M K E s G yrfs P l 100-100, dr. S ebesi J nos 30, a
kadcsi unitrius ifjsgi egyeslet 25, a kadcsi unitrius egyhzkzsg s
61
Tanulmnyok
B enedek P l 20-20, a szkelymuzsnai P ter S ndor 10 lejt adomnyozott sr-
emlk llts cljra. I lyen sszeg gyjts nyomorsgt akkor mrhetjk fel
igazn, ha sszemrjk a korabeli rakkal: 1 1 asztali bor ra 12 lej, a szkely-
udvarhelyi B ukarest (volt B udapest) szll nagytermben tartott fillrestlyre
egy pholy ra 30 lej, egy tncestlyi belp 10 lejbe kerlt. A gyjttt
sszeget, mely sajnos, nagyon kevs, a szkelykeresztri unitrius kollgium -
az igazgatsg szves kijelentse szerint - jabb ldozatkszsggel, mg p-
tolni fogja, hogy abbl egyelre legalbb a sr rendbehozhat s rcsozattal
ellthat legyen. H a tjkozdsunk utn az gy sem bizonyulna elgnek, az
sszeget jobb idkig (esetleg jabb gyjtsig) egyelre lettbe fogjuk helyez-
ni."
11
M ivel nem gylt ssze a szksges pnzalap, a legnagyobb szkely"
srja az vtized vgig jeltelen maradt. O ly nagy a kzny, hogy 1926-ban
joggal rhattk: J eltelen s elfeledett O rbn B alzs srja... A zta (a harmadik
temetstl) csak t v telt el s ma az idegen meg sem tallja a srt. B espped-
ve, gazzal teli nve ll a hely, mely alatt a nagy halott nyugszik. M g a fejfa is
a fldbe kerlt, s jeltelen srban fekszik az, akinek emlkt szoborban akartk
megrkteni, erre orszgos gyjtst is rendeztek s az emlkm tervezett is
elksztette H argita N ndor, a k- s agyagipari szakiskola akkori igazgatja.
A frd jelenlegi tulajdonosa, B okor K roly most megtisztttatja a srt a gaz-
tl, s krlkertteti a srt. A br O rbn rksknek, akik most a frdt el-
adtk, volna ktelessgk azonban, hogy e helyet maradandbb mdon meg-
jelljk, s gy a szkelysg nagy finak mlt emlket lltsanak!"
12
M r az els vilghbor eltt is trtntek ksrletek, hogy S zkelyud-
varhelyen ltrehozzanak egy irodalmi trsasgot a helyi rk s jsgrk r-
szre O rbn B alzs nv alatt. N eknk is mltk kell legynk O rbn B alzs-
hoz, a dicssges pratlanul honszeret szkely nv viseljhez, akinek U d-
varhely vrmegye, mint szlfldje, de az egsz szkelysg is rk hlval tar-
tozik. lltsunk pantheont O rbn B alzs emlknek, egyszer, puritn jelle-
m, de trhetetlen, kiirthatatlan meleg honszeretetvel prosult nfelldoz
munkssga kvetsben."
13
A kezdemnyezs az rdektelensgen megbukott. A vilghbor utn
is trtntek ksrletek az irodalmi trsasg ltrehozsra. H armadszor is el-
hantoltuk immr O rbn B alzsnak, a nagy szkely rnak csontjait"
14
- rja
B r L ajos, a rmai katolikus gimnzium tanra - s figyelmeztet, hogy az
rk, tollforgatk ktelessge a munka folytatsa az O rbn B alzs I rodalmi
T rsasg" keretben. T ervt azonban nem tudja megvalstani.
O rbn B alzs szletsnek centenriuma eltt, az vtized vge fel
kezd jbl eltrbe kerlni emlke, jra megfogalmazdik az adssg" tr-
lesztsnek gondolata. Felmerl a sr gondozsnak krdse, amely gondo-
zatlanul, begyepesedve ll. O rbn B alzs emlknek feleleventshez hozz-
jrul az is, hogy letmve, elssorban fmve, a Szkelyfld lersa kvetend
pldv vlik a szkelyfldi rtelmisg szmra a megmaradsrt folytatott
kzdelemben. E mberi vonsai egyre jobban elhalvnyulnak, a vidket gyalo-
gosan bejr, ler szegny br", az idealizlt legnagyobb szkely" szere-
pt kezdi magra lteni. P olitikai plyaftsa feledsbe merl, orszggylsi
beszdeit, publicisztikjt senki sem olvassa. K zleti tevkenysgbl csak
annak emlke marad fent, hogy a rossz magyarok" megbuktattk a szkely-
62
Z epeczaner J en Orbn Balzs temetsei
keresztri vlasztsokon egy kormnyprti jellt ellenben, mert hltlanok"
voltak.
A mlt v utols napjaiban, valamikor a vlasztsok krli id'ben,
keser hang levelet kaptam S zkelyudvarhelyrl. A levl rja, intellektulis
magyar riember, figyelmembe ajnlja, hogy a vlasztsok utn j lesz egy ki-
csit foglalkozni U dvarhellyel, mert nagyon szomoran llanak arrafel a dol-
gok. M inden tren. S tbbek kztt, csak gy futtban azt is megrta, hogy
O rbn B alzs srjrl is teljesen megfeledkezett az udvarhelyi magyarsg, f
ntte be s minden emlkjel nlkl kzeledik a vgs pusztulshoz. U dvarhely
magyarsga azta felbredt. L egalbb arra vall az O rbn B alzs srjnak meg-
mentsrt indtott akci. M inek a kezdemnyezsvel megelztt V ajda Fe-
renc esperes r, csak rlni tudok s pp gy rlnk, ha minden egybbel
megelznnek otthoni szkely testvreim. B izony ideje volt mr O rbn B a-
lzs srjra gondolni. L evl nlkl is tudtam, hogy E rdly nagy finak a srja
nem valami gondozott llapotban lehet, elszr, mert ezt az elhanyagolts-
got rmondhatjuk minden nagy embernk srjra vagy egykori otthonra, je-
len esetben pedig annl inkbb elm rajzoldhatott ez a szomor krkp,
mert mikor utoljra lttam szegny O rbn B alzs nyugvhelyt, mr akkor is
nagyon szegnyes llapotban volt. P edig O rbn B alzs nem ezt rdemelte.
A ki olyan gynyr emlket lltott a S zkelyfldnek, mint , hat ktetes Sz-
kelyfld lersval, az megrdemeln, hogy mlt emlket lltson neki is. a
szkelysg. s pedig az egsz szkelysg, nemcsak U dvarhely-megye. M ert
O rbn B alzs, nemcsak U dvarhely-megye szpsgeit s trtnelmt rta meg
abban a hatktetes munkban, de felragyogtatta egsz S zkelyorszg tndr-
. vilgt, s megmutatta minden kincst, amit erre a fldre lmodott az risten.
A ki gy szerette ezt a npet, mint , kr volt elfeledni azt. A ki annyit tett faj-
tjrt, mint , kr volna mltatlannak lenni ahhoz. M ert nmaga mltja s
jvje irnt lesz mltatlan az a np, amelyik nem becsli meg az olyan kivl
tudst, mint O rbn B alzs, az olyan kivl rt s kultr-politikust, mint ami-
lyen volt s az olyan puritnul becsletes kzleti frfit, akinek jellemt
minden politikusnak s kzleti embernek meg kell tanulnia, mieltt porond-
ra lp. E rdlynek ragyog szerelmese volt. D e E rdly knnyen felejti szerel-
meseit. I deje volt mr O rbn B alzsra gondolni."
15
- rja az E rdlyi S zemle
1929 janurjban, ezzel mintegy megadva a kzelg centenrium alapgondo-
latt.
S zz vvel O rbn B alzs szletse utn jra fel kellett kutatni szlet-
snek hiteles idpontjt. C sutak V ilmos, a sepsiszentgyrgyi S zkely N emzeti
M zeum igazgatja levlben kri fel B nyai J nos tanr-geolgust, hogy
szveskedj azonnal levelet rni B oros E lek h. polgrmesternek T ordra s
megnyugtatni benne gy t, mint a tordai unitriusokat, hogy O rbn B alzs
tnyleg 1829. februr 3-n s nem 1830. februr 3-n szletett, mint ahogy
az sszes eddigi forrsmunkk mondjk, s a K eleti jsg s E llenzk rtk,
mert nem akarjk elhinni, hogy tnyleg most s nem a jv vben kell nne-
pelni."
16
M r a halla vben kiadott emlkknyv
17
tves idpontot tntet fel,
s ezt sorra minden utbbi kiadvny tvette
18
mai napig tart zavart okozva
63
Tanulmnyok
annak ellenre, hogy B nyai J nos 1929-re felkutatva az eredeti anyaknyve-
ket tisztzta a helyes adatot.
O rbn B alzs szletsnek 100. vfordulja megnneplsnek leglelke-
sebb - s legeredmnyesebb - szervezje B nyai J nos, abban az idben sz-
kelykeresztri tanr. Fradhatadanul kutat, levelez, rja ismeretterjeszt kzle-
mnyeit, felhvsokat fogalmaz. K itart munkja nyomn megmozdul az
egsz S zkelyfld, st azon tl is, ahol szkely egyesletek-egyletek voltak,
azon terletek magyar lakossga, amelyek lerst adta O rbn B alzs mvben.
A szkelykeresztri K aszin kiadsban, B nyai J nos szerkesztsben
megjelenik a Ki volt Orbn Balzs? Emlkezs a legnagyobb szkelyre szlets-
nek szzadik vforduljn. 1829. febr. 3.-1929. febr. 3. (S zkelykeresztr,
1929.) S zkelyudvarhely, ahol elszr felajnlotta a kiads jogt, nem tudta
elteremteni a kltsgek fedezshez szksges sszeget, de itt nyomtattk a
G lbus nyomdban. A S zkely anyavros az eddigi mltjhoz kpest most
sem tagadta meg nmagt, alapot nem tallva nem vllalta a kiadst!!! S pp
ezrt a keresztri K aszin keresett s tallt mdot s alapot a kiadsra. C sak
az a nagy baj, hogy a j dtumot, ami biztosabb anyagi alapot adott volna,
elszalasztottuk."
19
- rja a szerkeszt C sutak V ilmosnak 1929. februr 10-n.
A ksve megjelen 64 oldalas fzet bevallottan azzal a cllal rdott,
hogy sztnzzn s pldt mutasson az emlknnepsgek rendezshez. A
kpviselbuktat keresztriak gy prbljk kikszrlni a csorbt: M idn
O rbn B alzst a szennyes, mindennapi politika rafinrii a szkelykeresztri
kerletben a kpvisel-vlasztskor megbuktattk, erre a megbnsra az
unitrius gimnziumnak tett alaptvnyval felelt. E zt a nemes gesztust viszo-
nozni akar jszndk sugalmazta msfell a nagy szkelyrl szl E mlke-
zs kiadst..."
20
E ls fejezete, az E mlknnepek rendezsrl gyakorlati tmutatsokat
ad ezek szervezsre, indoklsul itt is az adssg trlesztse jelenik meg: O r-
bn B alzs szletsnek 100. vfordulja alkalmval slyos, rgi adssgun-
kat kell letrlesztennk. S ajnos, eleinte a hbor, majd a forradalom s az ut-
na kvetkez kisebbsgi let nehz vvd napjai nem nagyon voltak alkal-
masak a nagy szkelyhez igazn mlt nneplsek nyugodt lelki elkszts-
re."
21
S zentmrtoni K lmn: E mlkezs B r O rbn B alzsra cm rsa tu-
lajdonkppen nnepi emlkbeszdnek rdott, s a S zkelyudvarhelyen tar-
tott megemlkezsen hangzott el, amelyet az O rszgos M agyar P rt rende-
zett a B ukarest szll nagytermben. I tt fogalmazdott meg elszr az a
gondolat, hogy az emlknnepsgek egy O rbn B alzs-kultusz kezdett kell
jelentsk: A z emberisgnek vannak rkletre hivatott kultuszai, melyek
hova-tovbb mind csak ersdnek. I lyen rklet szkelykultuszt kell, hogy
csinljon a szkely nemzet O rbn B alzs alakjbl. C sak egy O rbn B alzs
szkely-kultusz lehet az az rk kapocs, mely minket, erdlyi magyarokat egy
kzs eszmnyben rkre sszefog, s mint egy thidal szivrvny sszetartja
testvrt a testvrrel."
22
K elemen L ajos: A trtnetr O rbn B alzs, V rady A url: O rbn B a-
lzs, mint politikus, K . S ebestyn J zsef: O rbn B alzs s a cmerek, B nyai
J nos: O rbn B alzsnak a S zkelyfld termszeti viszonyait kutat munkss-
64
Z epeczaner J en Orbn Balzs temetsei
ga, L vai L ajos: O rbn B alzs nprajzi kincsei a S zkelyfldn cm rsok
elszr elemzik O rbn B alzs munkssgnak klnbz terleteit tudom-
nyos ignyessggel. A fzet magban foglalja O rbn B alzs mvei s a rla
megjelent rsok vlogatott bibliogrfijt. A z nnepi msor rendezi szm-
ra kt verset is kzl a szerkeszt.
A fzet az 1929. v legnagyobb erdlyi magyar knyvsikere lett,
23
azonban a tervezett anyagi bevtel elmaradt. A z eladsra sztkldtt pld-
nyok rt legtbb helytt az nnepsgek bevtelbl fizettk ki B nyai J nos
mg sokig levelezett a tartozsok behajtsrt, hogy legalbb a kltsgek
megtrljenek. A fzet jvedelmt B nyai J nos szndka szerint a Szkely-
fld lersnak j kiadsra szntk.
24
B nyai vekig folytat levelezst, hogy
megszervezze a szkelyfldi tanrok, tantk, papok, tisztviselk kzs mun-
kjt annak rdekben, hogy a nagy munkt kiegsztsk, aktualizljk s hi-
bit kijavtsk. E nnek rdekben krdveket kld szt csaknem minden falu-
ba s tesz kzz a magyar jsgokban nkntes munkatrsak jelentkezsnek
remnyben. A kiadkkal is trgyal: O rbn B alzs mveinek kiadsrl je-
lenleg komolyan lehetne trgyalni a M inervval. S okat foglalkoztunk a kr-
dssel, s az vgre azt fiiszem - megrleldtt. A M inerva hajland volna a
S zkelyfld lerst megllaptott terv szerint kiadni s gynkei tjn terjesz-
teni. M egbeszlsnk szerint a szvegbe O rbn B alzs fogalmazsbl min-
den bekerlne, ami a mai kritikt megbrja. ... A z a benyomsom, hogy most
a szksg is, a hangulat is tmogatni fogja a komoly terv megvalstst. E l-
jtt teht az id erre vonatkoz terv megvalstsra. H t munkra!"
25
- rja
1929-ben G yallay D omokos. S ajnos tvedett! B nyai J nos erfesztse meg-
feneklett a pnztelensgen s a felkrt munkatrsak kznyn. T ervek, javas-
latok, bizottsgok szp szmban szlettek, minden gyakorlati eredmny nl-
kl. J ellemz V mszer G za 1929. prilis 14-n B nyai J noshoz rt levele,
amely a cskszeredai helyzetet jellemzi: V rtam mg vasrnapi gylsnk
eredmnyeit is, hogy azt is kzljem veled. E z utbbin sajnos mindig csak el-
mefuttatsok folytak (elvileg elhatrozzuk ...). N eknk, kezdemnyezknek
az volt a tervnk, hogy C skmegyt magyar szellemi, kulturlis s gazdasgi
szempontbl kzpontostsuk. A falut s vrost kzelebb hozni egymshoz, mi,
vrosiak is ki-kijrjunk hozzjuk. E rezzk, hogy trdnk velk, s nemcsak
vlasztskor, S zkely testvreim, nem fajult el a szkely vr! jelszval bolon-
dtsuk vszzadok ta, - mert kezdik megsokallni, pedig trelmes a paraszt.
A zonkvl a vrosi kasztrendszert is fokozatosan egszsgesebb alapokra, k-
zs nevezre hozni. A z egyesletek egy tet alatt, koncentrikus kultrmun-
kt vgezhetnek, s olcsbb az adminisztrlsuk. S znhzterem! zlethelyisg
- s vgl mzeum, a mg megmaradt npmvszeti kincseket az utkor sz-
mra megrizni, amelyek szemllete nveszten a faji ntudatot is M ost
mind jabb elemek bevonsval, jabb tletek, ellentmondsok s jabb agg-
lyoskodsok. (...) S zv krds az egsz, - de pp az nincs. N em akarjk belt-
ni, hogy az egsz kisebbsgi trsadalmi szervezkedsnket j alapokra kell
fektetnnk, mert pusztulunk, gyenglnk s a kultr-flnynk maholnap
res frzis, - pnznk pedig idegen zsebeibe vndorol - itt mindenki gy kel-
lene gondolkozzk, hogy ldozni, ldozni. M intha jabb rtktelen hadikl-
csnbe fektette volna a pnzt, vagy mintha legett volna mindnek a csrje,
65
Tanulmnyok
hza, hogy a romokon j letet kezdhessnk. E redmny teht csak az, hogy
vgre egy szkebb bizottsgra bztk a gyakorlati megoldsok paprra vetst
s a tervek keresztl vitelit. A kezdetben 4 tagnak nevezett bizottsg a v-
gn 18 tag lett, nehogy xy megsrtdjk. N o, de nem hagyjuk aludni a dol-
got, csak nincs vezet egynisg. (...) A szeredai viszonyokrl is szeretnk ve-
led szbelileg trgyalni, a tanri karban is sok furcsasg van. T ged is irigyel-
nek s szeretnnek kisebbteni, de elfelejtik, hogy k semmit sem tesznek
sem rdekbl, sem hisgbl. C sf az ember!"
26
A z erdlyi magyar sajt - B nyai J nos kitart munkjnak ksznhe-
ten - ismerteti az nnepsgeket. L egtbb esetben rvid ismertetsek jelen-
nek meg O rbn B alzsrl, hrek az nnepsgekrl. A zonban az esemny saj-
tvisszhangja nem volt egysges. B oros E lek, T orda vros nyugalmazott f-
jegyzje B nyai J noshoz rott levelben panaszolja: C sodlom, hogy a cen-
tenrium alkalmval gy erdlyi szpirodalmi lapjaink, mint az unitrius la-
pok nem tartottk ktelessgknek sokkal bvebb, nagyobb terjedelemben s
melegebben mltatni O rbn B alzst. D e taln aztn az a sulyok-elhajts egye-
nesen megdbbentett, amit az reg B enedek E lek kvetett el az E llenzk
mlt heti, vasrnapi mellkletn. C ikknek egy rsze egyenesen hinizmus,
kegyeletsrt nnepronts, amikor idszernek tallta a G yulai P l tlz, ma-
gaslati kritikjt lekzlni O rbn B alzsrl, mely szegnyt tehetsgtelen npbo-
londtnak deklarlja. A cikk tovbbi szp s kedvez rszei mr nem magya-
rzhatjk azt a durva tnyt, amit bizonyra minden jrzs s kegyelet-pol
llek eltl. S ajnos, mgis senki sem vgott vissza erre az regsgi gyengesg-
re. M irt e tartzkods? O rbn B alzs puritn szelleme kemny cfolatot pa-
rancsolt volna, s E rdly tollforgati mgis nmk maradtak. S em C sutak V il-
mos bartomtl (akit erre kln is figyelmeztettem), sem T anr rtl mint az
O rbn-kultusz hivatott mestertl nem olvastam eddig semmit az E llenzk-
ben."
27
B nyai J nos kezdemnyezsre a homordalmsi barlangot O rbn
B alzs barlang"-nak nevezik el A V argyas-patak festi szorosban, vadreg-
nyes krnyezetben fekv barlang nvadsa 1931. jnius 14-n trtnik. A z
nnepsget a B rassi T urista E gyeslet s a V argyasi D vid Ferenc E gylet
rendezi. K vnatos volna, hogy a rsztvevk hziszttes npviseletben jelen-
jenek meg"
28
tudatja a rendezsg a sajtban megjelent meghvban. K t-
ezer fnyi rdekld lelkes tmege nyjtott mlt keretet a szkely vrme-
gyk termszetbartainak a homordalmsi cseppkbarlangnl rendezett sz-
pen sikerlt nneplyhez. A barlangot a legnagyobb szkelyrl O rbn B a-
lzs-barlangnak kereszteltk el, s ennek megrktsre a B rassi T urista
E gylet dszes emlktblt helyezett el a szikla bejratnl. A V argyas-patak
sziklaszorosnak egy kies tisztsn folyt le a felemel nneply, melynek ren-
dn P usks K lmn (B rass) megnyitja utn B nyai J nos (S zkelyudvar-
hely) tartott szp emlkbeszdet br. O rbn B alzsrl, majd S zab B ni kp-
visel nagy hats nnepi beszdet mondott. H orvth L ajos (S zkelykereszt-
r) eredeti szkely dalokat nekelt, Farczdi S ndor (B rass) s A lbu D ezs
(Z aln) verseket szavaltak, a szkelyudvarhelyi S zkely D alegylet s a V argyasi
D alrda nekszmokkal, a V argyasi Z enekar zeneszmokkal szerepelt. A z d-
vzl beszdek sorn dr. gr. L ogothetti O reszt, az E rdlyi K rpt E gyeslet
66
Z epeczaner J en Orbn Balzs temetsei
elnke a kolozsvri turistk, dr. E lekes D omokos a szkelykeresztriak d-
vzlett tolmcsolta. B efejezsl lvtei szkely lnyok palotst, egy boldog-
falvi s egy rvtfalvi legny csrdnglt tncoltak."
29
S ajnos, mra mr a
barlang 1931-ben adott neve kihullott a kztudatbl, s dszes mrvnytb-
la" sem emlkezteti az ttalan-utakon odavetd termszetjrt.
A centenriumi nnepsgek hangulatban az O rszgos M agyar P rt
szkelyudvarhelyi tagozata 1929. mjus 27-n tervbe vette a S zejke-furdi
sremlk bekertst s mlt sremlk fellltst, a Szkelyfld lersnak j-
bli kiadst. A terv megvalstsra V ajda Ferenc esperes elnklete alatt bi-
zottsgot kldenek ki
30
U gyangy, mint a hbor utni vekben, megintcsak
T ompa L szl hetilapja, a S zkely K zlet szorgalmazza a gyjtst s a sr-
emlk fellltst. A kikldtt bizottsg tagjt, H az R ezst, a reformtus
kollgium rajztanrt bzza meg a rajzok elksztsvel, aki terveit be is mu-
tatja 1930 mjusban, ugyanakkor T rk A rthur vrosi fmrnk a kltsg-
vetst is elkszti. A szksges sszeg elteremtst a bizottsg kzadakozs-
bl akarja elteremteni.
31
H az R ezs tervei alapjn B arabs L ajos csmester
cinterem-szer npies srkertet kszt, benne kopjafa alak fejfa jelli a srt. A
rajta lv feliratot - I T T N Y U G S Z I K / O R B N B A L Z S / 1829-1890/
S Z K E L Y F L D !/ A T E L E G H V E B B FI A D / P I H E N I T T , N Y U G -
T A S D / M G A K R T R I A D !" - T ompa L szl fogalmazta.
A felavatsra - amelyet O rbn B alzs negyedik temetseknt is emle-
getnek - halasztsok utn 1932-ben kerl sor. A szervez bizottsg meghvja
a kzeli falvak npt s a tvolabbi vidkek kpviselit. M g egyszer fellngol
a lelkeseds. J ellemz az emlknnepsg programja: A mjus 22-n, d. e.
11 rakor lefolyt msor felavat gerinct a mi nagy rnk, N yr J zsef em-
lkbeszde kpezte, mely j gondolatokat adott, s gy formai, mint tartalmi
szempontbl is igazi maradand nyomokat hagy irodalmi alkots volt. ne-
keltek a szkelykeresztri unit. s a szkelyudvarhelyi rm. kath. fgimnziu-
mok, ref. tantkpz, a S zkely D alegylet nekkarai. M egnyit imt mon-
dott S igmond J zsef unit. lelksz. S zavaltak alkalmi kltemnyeket B thory
M argit, S zolga Ferenc, L rinczy L szl. G lfalvi S amu a szkelykeresztri
unit. fgim. nevben mond lendletes beszdet s helyez koszort a srra.
H inlder F. kos dr. a rendez bizottsg nevben tadja a sremlket az ud-
varhelyi unit. egyhz gondozsba."
32
A sremlk elkszttetse s felavatsa le is zrja a kt vilghbor k-
ztti nagyobb mret megemlkezsek (s temetsek) sort. T rtnnek mg
kisebb, helyi rendezvnyek, gy 1934-ben a R eformtus D alkr rendez a
S zejke-furdi sr mellett emlknneplyt.
33
M g 1933-ban is folyik a gyjts
a sremlk htralkos kltsgeinek kiegyenltsre.
34
A szkelykeresztri K aszin 1930-ban hozott hatrozathoz hven -
A kegyeletes megemlkezsek egy jabb sorozatt nyitotta meg a szkelyke-
resztri K aszin, midn elhatrozta, hogy vi kzgylseit ezutn mindig
O rbn B alzs szletse napjn, februr 3-n tartja meg s annak a vgn egy
egyszer trsas vacsora keretben az emlkt idzi fel. E zt a jvben olyan
mdon akarja megfelel formba nteni, hogy O rbn-serleget kszttet s az-
zal a vacsorn a tagok egy kivlasztottja emlkbeszdet tart. M ajd O rbn
munks szellemnek a feljtsra egy msik rviden ismertet egy rszt a S z-
67
Tanulmnyok
kelyfldrl"
35
- vente megemlkezik O rbn B alzsrl. A K aszin knyvtrt
O rbn B alzsrl nevezik el Falra kiteszik H az R ezs O rbn B alzsrl k-
szlt olajfestmnyt s egy eredeti fnykpet, a tordai zvegy S os G yuln
adomnyt.
36
A z elkvetkez vek forgatagban mindkettnek nyoma ve-
szett. A benssges nnepsget mg 1938-ban is megtartja a most mr I . G .
D uca-i (idkzben a vrost tkereszteltk) K aszin: A serlegbeszdet ezidn
az unitriusok elismert sznoka, M arosi M rton mihaileni lelksz tartotta. ...
I tt kell hangslyoznunk azt a pldt ad tnyt, hogy e szerny keret K aszi-
n az O rbn B alzsrl elnevezett 3000 mbl ll knyvtrnak fejlesztsre
ez vben is 30.000 lejt fordtott! H ogy azt egyebtt nem tudjk megcsinlni,
az bizony azoknak ntudatlan, kicsinyes letkre mutat!"
37
A vilghbor msodik vben, 1940-ben, O rbn B alzs hallnak 50.
vforduljn, nhny hnappal a bcsi dnts eltt mr nem lehetett a S z-
kelyfldn nagyobb tmeget megmozgat megemlkezst szervezni. A M a-
gyarorszgi U nitrius E gyhz I gazgat T ancsa vllalja magra O rbn B alzs
emlknek felidzst, a rendezssel a budapesti D vid Ferenc E gyletet bzza
meg, amelynek tagjai elssorban a S zkelyfldrl szrmaztak. A megemlke-
zsre prilis 19-n az U nitrius M isszi H z templomban kerlt sor. M g a
halla utni vekben mltati elssorban tudomnyos, politikai rdemeit
emeltk ki, a kt vilghbor kztti vekben a szlfld lerja, a szkely
identitstudathoz val hozzjrulsa kerlt eltrbe, 1940-re mr fajszerete-
te" dominl. A z desanyja nem magyar n, de O rbn B alzs vrnek sz-
kely fele elg arra, hogy t egsz magyarr, egsz szkelly, s miknt egyik
letrja nevezi: a legnagyobb szkelly tegye. V an-e valaki a fajtisztk kztt,
aki npt jobban szeretn, mint O rbn B alzs, van-e hsgesebb, ldozatk-
szebb, magyarabb magyar, szkelyebb szkely, mint , a flvr."
38
gy lt-
szik, O rbn B alzs esetben megbocsthat volt, hogy nem fajszkely" s
ennek ellenre kinevezhet a legnagyobb fajvdnek". S t, lehet zsia
forr napsugara is M i van bennnk? zsia van bennnk! zsia forr napsu-
gara, a vgtelen zsiai pusztk rkk mozg fuvallata, az si szumir kultra
tudatunk legmlyn viselt felsbbrendsge. M eleg szv van bennnk, a
mozgkonysgnak a pusztk szljrst magba zr szles sklja, a hanyatt
fekve hever nyugalomtl a szlvsz sebessgvel rohan lendletig. K ultra
van bennnk, tiszteit E urpa! K ultra, ksei kisugrzsa annak az si, leges-
legels emberi kultrnak, amely megindtja s tantmestere volt minden
ms kultrnak. E z van bennnk! E z volt O rbn B alzsban, s nagyobb mr-
tkben, mint bennnk."
39
A temetsei, srja krli huzavona is gyorsan meg-
olddik, igaz, srja sokig jeltelen volt, ideiglenes, de Fldi maradvnyait m
temessk el akrhnyszor, lngol magyar lelke, szeret szkely szve rkk
lni fog. A mgy is neheznkre esik elkpzelnnk dalis alakjt a szejkei sr-
ban porladozni. O da illik a H adak tjra, amint kardjra dlve gyeli a
S zkelyfldet, s vrja C saba kirlyfi induljt."
40
O rbn B alzs munkja a S zkelyfld iparostsrt, a kivndorls meg-
gtolsrt, a szkelysg gazdasgi, trsadalmi felemelkedsrt, amely a XI X.
szzad fogalmai szerint baloldali politika volt, gy lesz 1940-ben fajvd", s
gy lesz mitikus hs egy pogny pantheonban.
68
Z epeczaner J en Orbn Balzs temetsei
A I I . vilghbor veiben jra lehetetlenn vlt a jeles eldk emlk-
nek az polsa. H iba kri B nyai J nos egy szkely pantheon fellltst:
S zegnyek vagyunk, hogy klssgekben mutats jelt lltsunk hlnk s tisz-
teletnk kifejezse gyannt. M ondhatja akrki! P edig szerny keretek kzt is
meg lehet tallni a mdot arra! H ol vagyunk mi attl a nyugaton gyakori
rendszertl, ahol egy-egy kzsg, vros a nagy embernek, szletsi, hallozsi
vagy munkahelyt legalbb emlktblval ne jelln meg. E lssorban ezt kell
megcsinlnunk! A zutn kerlhetne sor legalbb egy szerny mellszobor felll-
tsra, aminek msodpldnyt a S zkely N emzeti M zeum alkalmas rszben
lehetne elhelyezni, s gy magtl egytt volna a nagy szkelyek P antheonja!"
41
1944 utn sem javul a helyzet. A kommunista ideolginak egyre job-
ban elktelezett M agyar N pi S zvetsg nem vallja magnak csak a halad
hagyomnyokat", a kommunista mozgalom kpviselin tl csak az olyan sze-
mlyisgeket, akiket ki lehetett sajttani. A z jonnan trt trtnelemben, a
mozgalmi pantheonban nincs helye egy brnak (br ezt a cmt sohasem
hasznlta), fldbirtokosnak (!), aki radsul mg a magyar orszggyls kp-
viselje is volt. K i emlkszik mr baloldali", fggetlensgi programjra, te-
vkenysgre a szkelysg gyben? gy (tudtommal) nem neveznek el rla
termelszvetkezetet, srjnak gondozst is helytelentik a prt aktivisti.
1956-ban csak nhny lelkes szkelyudvarhelyi tanr s kisiparos btor
killsa mentette meg sremlkt a teljes pusztulstl. A ... N yr J zsefk
ltal lltott gynyr kopjaft, az zlses lckertst s a magasbatr zsindely-
tets, impozns kaputornyot az id csfosan megviselte. A srhantot az es
lemosta, s a srkertet gyom s vadbozt vette birtokba. (...) gy ltszik, im-
mr a kommunista ideolgia - a mltat vgkpp eltrlni - ... eszmje ki-
kezdte O rbn B alzs emlkt is"
42
- rja emlkirataiban K ovts L ajos szkely-
udvarhelyi biolgia tanr. I mecs B la, V ajna L ajos s D nes S ndor idsebb,
meghurcolt kisiparossal szinte titokban vgzi el a srkert javtst K ovts L a-
jos, bevonva a munkba dikjait is A munkval 1956 mjusnak vgre k-
szltek el E zutn jra kijrtak a szkelyudvarhelyi iskolk dikjai is a srhoz.
A srkert ltogatst tanulcsoportjval S zab J udit, a tantkpz jeles pe-
daggus tanrnje kezdte..."
43
E nnek ellenre annyira ismert s tisztelt volt a tuds O rbn B alzs ne-
ve, hogy leheteden volt nem megemlkezni rla. M g a S ztlin tartomny-
hoz tartoz S zkelyudvarhelyen is rla nevezik el a vrosi kzzemeket (!). A
M agyar A utonm T artomny P atyomkin-falvban lehetv vlik a sr gondo-
zsa: J ellemz, hogy a mostani friss megmozdulst a sremlknek az elha-
nyagoltsga tette lehetv. A kadtak mg a nyugdjasok kztt, akik fjdalom-
mal lttk, hogy nagy embernknek, akinl tbbet ms nem tett a szkely
np rdekben, nemcsak emlkezete kezd kiveszni, hanem a S zkelyudvar-
hely melletti, rgen hres S zejke-frdn lv srhantja is teljesen gondozatlan
maradt. A z regek a fiatalokkal, a tanul ifjsggal fogtak ssze (S zab G yula
nyugdjas, L szl B la tanr az ifjsg rszrl) s ez megteremtette, illetve
forrsul szolglt O rbn B alzs kiengesztel szellemi idzsre.
A teljesen rendbe tett sr, a jellemz szkely kopjafval a minap lett
testvri tallkoz helye a S zkelyudvarhely vros tanul ifjsgnak. A szp
meleg szi nap is kedvezett a kizarndokl tbb ezres ifjsgnak.
69
Tanulmnyok
A rendbehozott sremlk megtekintse utn egy kis programban is-
mertettk a nagy embernk megbecslhetetlen munkssgt, annak ma is
nlklzheteden eredmnyt, a S zkelyfld 7 ktetes lerst, amely kzel
100 vvel ezeltt jelent meg, de az eltelt id alatt sem tudott senki olyan
sszefoglal ismertetst rni minden falurl, amilyet csinlt. M indezt S zab
J udit vzolta az ifjsgunk eltt. B evezet ismertetsben H orvth J zsef ta-
nr beszlt az nneply beindtsrl s a sremlk, a tbbszr eltemetett O r-
bn B alzs nyugvhelynek megvlasztsrl.
A z orbnbalzsi megemlkezsnek mlt folytatsa a K ultra T erjesz-
t T rsasgnak f. h 18-n tartott elads sorozatn Ferenczi G za mzeum-
igazgat rszletes s szp megemlkezse."
44
rja B nyai J nos egy a V rs
Z szl cm lap szmra rt tudstsban, amely nem jelent meg.
A rajoni N ptancs V grehajt B izottsga az 1960-ig fellltand emlk-
mvek kimutatsra" is felveszi 1956. november 2-n (!) az O rbn B alzs szobor
tervt, st mg ugyanabban az vben a memlkek jegyzkre is felkerl a sr (!).
A tilalmak ellenre jra eltrbe kerl O rbn B alzs tudomnyos mun-
kssga, ez elkerlhetetlenn vlik, hiszen minden trtnelmi, nprajzi, ter-
mszetrajzi kutats kiindulpontja mg ma is a Szkelyfld lersa. O rbn B a-
lzs nprajzi tevkenysgnek rtkelst els zben dr. K s K roly vgzi el
1957-ben, dolgozata, nem vletlenl, a K elemen L ajos E mlkknyvben jele-
nik meg
45
K elemen L ajos, K . S ebestyn J zsef s B nyai J nos 1929-ben
megjelent rtkelsei utn ez volt az els tudomnyos ignnyel rott tanul-
mny O rbn B alzs tudomnyos munkssgrl. K sbb ezt a munkt E rd-
lyi L ajos folytatta, amikor 1971-ben kiadta O rbn B alzs frissen elkerlt
fnykpeit. A fotalbumot alapos tanulmny vezeti be, amely O rbn B alzs
fnykpszeti tevkenysgt kimerten elemzi a korabeli erdlyi fnykp-
szetbe helyezve.
46
A z 1960-as vek vge fel, amikor O rbn B alzs fmve
megjelensnek szzadik s szletsnek szznegyvenedik vfordulja kzele-
dik, jra feleleventik alakjt. 1967-ben K atona S zab I stvn mg felrja a
kvetkezt: A zt hiszem, nincs tollforgat, haznk e tjnak kulturlis mlt-
jval foglalkoz tudomnyos kutat, aki ne ihletdtt, vagy ne dokumentl-
dott volna O rbn B alzsnak A szkelyfld lersa cm, felbecslhetetlen rt-
k kteteibl. O rbn B alzs itt nyugszik a maga vlasztotta virgos dombol-
dalon, a S zejke-furd felett. S rja gondozott, de a srkert eltti haranglb
zsindelyein bizony tltni."
47
E rdlyi L ajos is joggal rhatja: N yolcvan vvel
ezeltt, amikor temettk, a - legnagyobb szkelytl - bcsztak. (...) H ogy
ez nem a fjdalom szlte tlzs volt, bizonyosra vehetjk. A zta sem alkal-
maztk msra ezt az elnevezst a szkely szkekben. M gis az idsebb nem-
zedknek lassan-lassan kihullott az emlkezetbl. L egidsebb falubelije, aki
mg L engyelfalvn visszaemlkezik r 1969-ben, legfeljebb annyit mond r-
la: H ordatta a vizet a vrosba, meg: S zerette a fejrnpet. (...) A fiatalok, akik
ma olyan iskolban tanulnak, ahol annak idejn O rbn B alzs mg megfor-
dult, trtnett feljegyezte, le is fnykpezte - e fiatalok kzl igen sokan
csak bizonytalan, vagy ppen tagad vlaszt adnak, ha megkrdezzk: M it
tudnak a legnagyobb szkelyrl? (...) N e ket hibztassuk. A z O rbn B alzst
kvet nhny nemzedk gyakran hivatkozott r - de ezzel lnyegben gy
rezte, hogy lertta irnta ktelessgt."
48
70
Z epeczaner J en Orbn Balzs temetsei
A z vfordulkra kszlve, kihasznlva a szocialista kultrpolitika tme-
neti enyhlst" 1968-ban az j let M arosvsrhelyen megjelen folyirat
sorozatot indt O rbn B alzs nyomban" cmmel. K t-hrom oldalas ler-
sok jelennek meg, amelyeknek trtneti rszt B zdi G yrgy rja, s a kora-
beli lerssal K atona S zab I stvn egszti ki A fnykpeket M arx J zsef ksz-
ti. A kvetkez vben jelenik meg az O rbn B alzs nyomdokain cm ktet.
O rbn B alzs letrajzt M ik I mre rja meg, Fodor S ndor s B eke G yrgy
egy-egy tjegysgrl rnak, falurl falura jrva gy, mint egykor a S zkelyfld
lerja.
49
A S zejke-fiirdi srhely ekkor mg a rgi formjban volt, ezrt Fodor
S ndor figyelmeztette az udvarhelyieket ktelessgkre: R gi mulasztst p-
tolnnak H argita megye s S zkelyudvarhely municpium illetkesei, ha vgre
klssgekben is kellkppen megbecslnk O rbn B alzs emlkt. A zt taln
a felsboldogfalvi nptancsra lehetne bzni, hogy O rbn B alzs mg j lla-
potban lv szlhzra emlktblt helyezzen el, ugyanezt megtehetn S z-
kelyudvarhely municpium vezetsge is a S zejknl azzal a hzzal, amelyben
a tuds szkely lete nagy mvt rta - s a zsindelyes sremlket krlltet-
hetnk tbb virggal a szkelyudvarhelyi pionrok."
50
C sakhamar elkszl az
j sremlk is A z emlkmve ptett plakettet O rbn B alzs arckpvel O rbn
ron szkelyudvarhelyi szobrsz ksztette. J elenleg is ez a kbl kszlt em-
lkm lthat. A ltogat kilenc szkelykapu alatt elstlva jut el a srhoz. A
sr eltt llt O rbn B alzs llttatta 1888-ban a frdi hza el. 1973-ban
hrom kaput lltottak fel K ovcs M ihly tanr kezdemnyezsre s utnaj-
rsval, ksbb ezt a szerepet V ofkori G yrgy tanr vllalta s folytatta. A z
1973-1990 kztt fellltott kilenc kapu szp pldja a szkelyudvarhelyiek
sszefogsnak, mivel nagyon sok ember nkntes munkja eredmnyeknt
jhettek ltre.
51
O rbn B alzs szletsnek 150. vforduljrl mg megemlkezhet-
tek a szkelyudvarhelyiek. A meghirdetett emlknneply hrre zsfolsig
megtelt a M veldsi H z, hogy meghallgassk K sa S znt V ilma, R oth
A ndrs, A lbert D vid, E rdlyi L ajos, H ermann G usztv s Z epeczaner J en
eladsait.
52
A zrt is emlkezetes ez az nnepsg, mert ezutn egszen az
1989-es fordulatig nem lehetett nyilvnosan megemlkezni a S zkelyfld le-
rjrl. E bbl az alkalombl kszlt el az els killts is O rbn B alzs fny-
kpeibl, a helyi mzeum E rdlyi L ajos reprodukciit lltotta ki a mveld-
si hz elcsarnokban.
T bb mint tz v hallgats utn, 1990 februrjban kerlt sor az els
nagy megemlkezsre, amely jra telt hzat" vonzott a mveldsi hzba,
ennek f eladja I mreh I stvn, a kolozsvri egyetem professzora volt, aki
mg abban az vben a sajtban is jraindtotta az O rbn B alzs letmvnek
tudomnyos felmrsre vllalkoz rsok sorozatt.
53
S ajnos a politikai trekvsek jra igyekeznek zszljukra tzni O rbn
B alzs emlkt, ami jabb torzulsokhoz vezet. M iutn hrom ve jra cen-
zra nlkl lehet polni O rbn B alzs emlkt, jra a K ultusz" meghatro-
zjv vlt a kzny, s jra gondozatlan a S zejke-furdi sr a propagandisz-
tikus megemlkezsek kztti idszakban. M indezt tetzi az a tudomnyos
ignytelensg, ahogyan az O rbn B alzsrl rt cikkek megjelennek, amelyek
71
Tanulmnyok
halmozottan tartalmazzk mindazokat a tvedseket, amelyek egy vszzad
alatt megjelentek.
54
Jegyzetek
1. Orbn Balzs hallnak idpontja: 1890. prilis 19.
2. Dniel Gbor: Udvarhelymegyei esemnyek az 1875. vtl kezdve az 1898. v v-
gig. Kzirat a szkelyudvarhelyi Haz Rezs Mzeum tulajdonban. K. 2438/ 2.
237-240.
3. Dniel Gbor: Udvarhelyszki letbl. Orbn Balzs emlke. Szerk. Boros Gyrgy.
Kolozsvr, 1890. 8-12.
4. Orbn Balzs vgrendelete. Persin Klmn: A lengyelfalvi Orbn brk. Csaldtr-
tneti tanulmny. Kolozsvr, 1911. 41.
5. Sndor Jzsef: Az EMKE megalaptsa s negyedszzados mkdse. 1885-1910.
Kolozsvr, 1910. 438.
6. Orbn Balzs vgrendelete. 43.
7. Br Orbn Balzs temetse. Sndor Jzsef egykori kziratos feljegyzse szerint.
Szkelysg 1940. 6-8. sz. 44- 46.
8. Persin Klmn: i. m. 34.
9. U. o. 3.
10. Szentmrtoni Klmn: Emlkezs Orbn Balzsra, a legnagyobb szkelyre, szlet-
snek szzadik vforduljn. Ki volt Orbn Balzs? Szkelykeresztr, 1929. 17-18.
11. Szkely Kzlet 1921. oktber 2.
12. Hargita 1926. jlius 15.
13. Szkelyorszg 1914. jnius 21.
14. Br Lajos: Orbn Balzs irodalmi trsasg. Szkely Kzlet 1921. jlius 3.
15. Erdlyi Szemle 1929. 1. sz. 4.
16. Csutak Vilmos levele Bnyai Jnoshoz. 1929. janur 25. Szkelyudvarhelyi Haz
Rezs Mzeum. Bnyai Jnos gyjtemny. 268. sz.
17. Orbn Balzs emlke. Szerk. Boros Gyrgy. Kolozsvr, 1890. 5.
18. Szinnyei Jzsef: Magyar rk lete s munki. IX. Bp. 1903. 1318., Pallas nagy lexi-
kona. XIII. Bp. 1896. 463. stb.
19. Bnyai Jnos levele Csutak Vilmoshoz. 1929. februr 10. Szkelyudvarhelyi Haz
Rezs Mzeum. Bnyai Jnos gyjtemny. 268. sz.
20. Ki volt Orbn Balzs? Szkelykeresztr, 1929. 5.
21. U. o. 7.
22. U. o. 22.
23. Brass Lapok 1929. jnius 3. s Cski Lapok 1929. jnius 15.
24. E munka jvedelmt a Szkelyfld lersnak j kiadsra fordtjuk" - a fzet cmlapjn.
25. Gyallay Domokos levele Bnyai Jnoshoz. 1929. prilis 19. Szkelyudvarhelyi Haz
Rezs Mzeum. Bnyai Jnos gyjtemny. 268. sz.
72
Z epeczaner J en Orbn Balzs temetsei
26. Vmszer Gza levele Bnyai Jnoshoz. 1929. prilis 14. Szkelyudvarhelyi Haz Re-
zs Mzeum. Bnyai Jnos gyjtemny. 268. sz.
27. Boros Elek levele Bnyai Jnoshoz. 1929. februr 12. Szkelyudvarhelyi Haz Rezs
Mzeum. Bnyai Jnos gyjtemny. 268. sz.
28. Orbn Balzs emlktbla leleplezsi nnepsg a homordalmsi barlangnl. Szkely-
fld 1931. jnius 11.
29. Orbn Balzs-nneply a homordalmsi cseppkbarlangnl. Cski Lapok 1931. j-
nius 21.
30. Szkely Kzlet 1929. mjus 26.
31. Szkely Kzlet 1930. mjus 18.
32. Orbn Balzs sremlknek felavatsa. Szkelysg 1932. 5-6. sz.
33. Orbn Balzs emlkezete. Szkely Kzlet 1934. jnius 23.
34. Szkelysg 1933. 3-4. sz.
35. Magyar Np 1930. mrcius 8.
36. Aranyosvidk 1931. mrcius 14.
37. Szkelysg 1938. 2. sz.
38. Orbn Balzs emlkezete. Bp. 1940. 20.
39. U. o. 22.
40. U. o. 33.
41. Szkely Pantheon! Szkelysg 1942. 3-4. sz.
42. Kovts Lajos: Mg a talabor elkopott... Kzirat. 1922. a szkelyudvarhelyi Tudom-
nyos Knyvtr birtokban. 123.
43. U. o. 125.
44. Bnyai Jnos: Orbn Balzsnak, a Szkelyfld kutatjnak emlkezete. Kzirat a sz-
kelyudvarhelyi Haz Rezs Mzeum tulajdonban. 1956. oktber 19.
45. Ks Kroly: Orbn Balzs, a nprajzkutat. Emlkknyv Kelemen Lajos szlets-
nek nyolcvanadik vforduljra. Kolozsvr, 1957. 436-451.
46. Orbn Balzs: Szkelyfld kpekben. Bukarest, 1971. 7-39.
47. Katona Szab Istvn: Mveldsi rjrat Udvarhelyen. j Elet 1967. 15. sz.
48. Orbn Balzs: Szkelyfld kpekben. Bukarest, 1971. 18.
49. Beke Gyrgy-Fodor Sndor-Mik Imre: Orbn Balzs nyomdokain. Bukarest, 1969.
50. U. o. 80.
51. Olh Istvn: A kapuk tja. Elre 1973. mjus 17.; St Andrs: Orbn Balzs kapui.
Evek - hazajr lelkek. Cikkek, napl jegyzetek 1953- 1978. Bukarest, 1980.
160-164. ; Kovcs Mihly: A szkelykapuk fellltsnak vzlatos trtnete. 1992.
Kzirat a szerz tulajdonban.
52. Szkelyudvarhelyi Mveldsi Ht - hatodszor. j Elet 1979. 6. sz.
53. Imreh Istvn: Tallzs Orbn Balzs rsaiban. Korunk 1990. 4. sz. 488-492. s A
pldzatot term let. Szkely tkeres 1990. mjus 5.
54. Katona dm: Orbn Balzs korszersge. Szabadsg 1990. prilis 20. s Zepe-
czaner Jen: Mit tud az OBKE gyvezet elnke Orbn Balzsrl? Udvarhelyi Hr-
ad 1992.
73
Tanulmnyok
Jen Zepeczaner
Balzs Orbns Beerdigungen
D er auch der grlS ter S zekler" genannte B alzs O rbn (1829-1890)
fuhrte ein abenteuerliches, romantisches L eben. A uch sein N achleben war
nicht weniger interessant, und bei dessen naherer B etrachtung mssen wir
bestrzt feststellen, dal? der K ult" um seine P ersnlichkeit in den hundert
J ahren seit seinem T od von politischen P artin in A nspruch genommen
wurde. D ie fast rein ungarischen B ewohner des S zeklerlandes, des sd-
stlichen T eils S iebenbrgens verehren den V erfasser des B uches D ie B e-
schreibung des S zeklerlandes", den Wissenschaftler, den R eisenden, den
liberalen L andtagsabgeordneten mit dem P rogramm von 1848, den M en-
schen mit puritanischer L ebensfuhrung, der den G rokeil seines V ermgens
dem A ufstieg seiner N ation opferte. N amhafte I ntellektuelle wie der D ichter
und R edakteur L szl T ompa oder der G eologe, L ehrer und R edakteur
J nos B nyai kampften fiir die N euauflage des Werkes von O rbn, fr dessen
Weiterfhrung oder zumindest dafr, daft sein G rab in S zejke-fird bei
S zkelyudvarhely (O dorheiu S ecuiesc, O derhellen) nicht vernachlssigt,
vergessen bleibt. A lles scheiterte aber an der G leichmtigkeit, sobald sie um
G eldopfer fr ein D enkmal oder fr die N euauflage seines H auptwerkes
baten.
B alzs O rbn wurde dreimal beerdigt. D reimal (mit dem letzteren
nunmehr zum vierten M ai) wurde fr ein D enkmal gesammelt, die B e-
geisterung vom A nfang erlosch jedoch jedesmal angesichts der G leichgltig-
keit.T rotzdem fehlte es nicht an hohlen R eden anlafilich der J ubilaen. D ie
meistens selbsternannten P olitiker, denen O rbns G eist unbekannt ist, be-
zglich seines L ebenswerkes nur ber oberflchliche K enntnisse verfgen,
versuchten das A ndenken an den heute noch populren B alzs O rbn, fr
ihre populistischen, demagogischen Z wecke zu mifibrauchen.
Jen Zepeczaner
The Burials of Balzs Orbn
B alzs O rbn (1829-1890), called the greatest of the S zkelys",
lived a romantic, adventureous life. T he tradition associated with his name is
no less interesting. T he analysis of this tradition proves that in the century
following his death political parties monopolized the "cult" of his per-
sonality. I n the S zkely land, the almost exclusively H ungrin population of
south-eastern T ransylvania sincerely adores the author of T he D escription
of the S zkely L and", the scholar, the traveller, who lived a puritn way of
life, supported the principles of 1848 as a member of parliament, and dedi-
cated a part of his wealth to the advancement of his nation. Famous intel-
lectuals ke L szl T ompa, the poet and editor, or J nos B nyai, the geolo-
gist teacher and editor stood up for a new edition of B alzs O rbn' s great
work, for its continuation. T hey als struggled not to let his grave at S zejke-
frd near S zkelyudvarhely neglected, his memory forgottn. H owever,
74
Z epeczaner J en Orbn Balzs temetsei
every time they ran into indifference, whenever they appealed for financial
aid to erect a monument, or for a new edition of his work.
B alzs O rbn had been buried three times. A coilection in support of
the erection of a statue was started three times (a fourth has just been
launched), but the initial enthusiasm has always disappeared. I n spite of this,
there was an abundance of sonorous evaluations and ceremnii addresses at
anniversaries. S elf-appointed politicians, who did not posses any knowledge
about the spirit of B alzs O rbn, and who were only partly familiar with his
achievement, tried to make use of the memory of the still popular B alzs
O rbn for their own populist, demagogic aims.
75
Tanulmnyok
BRDI NNDOR
Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
1918-1920
A romn s a magyar trtnetrs egyarnt fontos kutatsi terlete az
1918-1920 kztti erdlyi impriumvlts: a trtnelmi M agyarorszg fel-
bomlsa, illetve N agyromnia ltrejtte. A z eltr nzpontokon tl az egyik
oldalon az j, megnagyobbodott llam szletsnek eufrija s trtneti le-
gitimcijnak politikai szksgessge, a msik oldalon pedig az igazsgta-
lan dnts" felett rzett srelem vezetett az egymsnak ellentmond lls-
pontok kialakulshoz.
A magyar trtnetrs ebben a krdsben a kt vilghbor kzt t
mindvgig a trianoni bkedikttum igazsgtalansgt bizonygatta. E rdly el-
vesztsnek oknyomozsa sorn tbb ma is alapvetnek tekintett munka sz-
letett: J ancs B enedek a romn nemzeti mozgalmak trtnett mutatta be
magyar szempontbl
1
, R ubint D ezs s B reit J zsef az 1918-19-es esem-
nyek hadtrtnett dolgozta fel
2
, M ikeres I mre az impriumvlts htkz-
napjairl adott kzre R omniban egy 2 ktetes munkt
3
, H orvth J en pe-
dig az I . vilghbor diplomciatrtnett vzolta fel
4
. A magyar szakiroda-
lom az igazsgtalansgok bemutatsn tl a bekvetkezett esemnyek okait
kutatva azokrt a romn irredenta" mozgalom erdlyi s nemzetkzi tev-
kenysgben, a szvetsges hatalmak - klnsen Franciaorszg - R omnia
irnti elktelezettsgt s a vele tanstott engedkenysget valamint a K ro-
lyi kormnyzat feleltlensgt" tette felelss.
A z 1960-as vektl szakmai krkben jra eltrbe kerlt a trianoni
bke krlmnyeinek trtnelmi elemzse. M ivel nem propagandisztikus cl-
lal indultak a kutatsok; az igazsgtalansg hangslyozsa helyett j megk-
zeltsek kerltek eltrbe: B erend T . I vn s R nki G yrgy felvetettk, hogy
az O sztrk-M agyar M onarchia felbomlsa - a trtnelmileg kialakult kzp-
eurpai munkamegosztsi rendszer sztversvel jrt, s az ennek kvetkezt-
ben szksgess vlt importptl iparpolitika rvn az llam szerepe tovbb
nvekedett a trsg orszgaiban.
5
S zsz Z oltn trsadalomtrtneti szempon-
tokat vont be az erdlyi romnsg mozgalmainak vizsglatba.
6
L . N agy Z su-
zsa a prizsi bkekonferencirl adott ttekintst.
7
K iemelked jelentsg
O rmos M ria a korabeli francia klpolitika trsgbeli tevkenysgt feltr
munkja. M indkt munka magyar kutatk szmra addig ismeretlen forrso-
kat dolgozott fel.
8
R affay E rn felhvta a figyelmet a K rolyi-kormny szk
mozgstrben kifejtett katonai lpseire 1919 els hnapjaiban.
9
A z 1989-tl
egymst kveten T rianon igazsgtalansgairl" megjelen felvilgost
munkk s a politikai let egyes megnyilvnulsai nyomn egyre nagyobb
szakmai figyelem irnyul a trtnelmi M agyarorszg felbomlsrl a kzgon-
dolkodsunkban kialakult kp elemzse fel.
10
S ajnlatos, hogy az erdlyi impriumvlts trtnetre vonatkozlag
ezidig nem folytak magyar helytrtneti kutatsok. P ll A ntal S ndor M a-
76
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
rosvsrhelyen kszlt munkjn
11
tl csak nhny korabeli emlkirattal ren-
delkeznk.
12
E nnek termszetesen egyrszt az az oka, hogy az impriumvl-
ts nem a helyi esemnyek, hanem nagyobb nemzetkzi folyamatok kvet-
kezmnyeknt zajlott le. M srszt a magyarorszgi kutatk ilyen jelleg kuta-
tsokhoz nem rendelkeztek megfelel forrsanyaggal.
13
A helytrtneti kutatsokat nem gymond hinyptl jellegk" miatt
vagy mint a kizrlagossgra trekv nacionalizmus nyersanyagtermel kin-
csesbnyjjt tartom fontosnak e tmakr vizsglatban. Fontosak ezek a ku-
tatsok, mivel abban a trtnelmi helyzetben - az tlt tapasztalatok nyomn,
melyeket a ksbbi nemzeti propagandk kiaknztak - vltoztak meg a kt
nemzet kzgondolkodsban az egymsrl kialakult sztereotpik. A szeld,
kicsit balga romn paraszt helyt a csalrd, szszeg s erszakos, korrupt ro-
mn kpe vltotta fel, mg a msik oldalon, mikzben a dzsentri rhatnms-
gt az egsz magyarsgra kiterjesztettk, megjelent az rkk rthetetlenl
lzong, robbankony szkely s a kultrflnyvel okoskod, rideg magyar
riember kpe. E sztereotpik igazol gyanyagt magyar oldalrl az impri-
umvlts s az azt kvet kisebbsgi sors mindennapi srelmeibl merthet-
tk, mg a msik oldalon az 1918 eltti erdlyi elnyomats" felnagytott em-
lkezete szolgltatta a f hivatkozsi alapot.
M srszrl azrt is szksges a helyi esemnyeket vizsglni, mert a fel-
tratlansg, kimondatlansg kvetkeztben errl az idszakrl magn, illetve
helyi mitolgik jttek ltre. A z egyik ilyen ma is gyakran emlegetett probl-
ma a szkely kztrsasg krdse.
14
D olgozatunkban az impriumvlts folya-
matban szeretnnk feltrni ennek az nrendelkezsi trekvsnek a httert
s vzlatosan felmutatni kt hozz hasonl autonmia kezdemnyezst.
A z 1918. november 13-n alrt belgrdi fegyverszneti egyezmny
rtelmben a kijellt demarkcis vonaltl (a N agy-S zamos fels folystl
M arosvsrhelyig, azutn a M aros mentn S zegedig majd, a S zabadka-B aja-
P cs vonaltl szakra a D rvig) dlre fekv terleteken a kzigazgats a ma-
gyar kormny kezben maradt. A szvetsges hatalmak nevben a szerbek s
a romnok ltal megszllt terleteken kt tbbsgben magyar (B aranya s
S zkelyfld) s egy igencsak vegyes lakossg tjegysg (B nt) tallhat. A z
jvidki N agy N emzetgyls 1918. november 25-n kimondta a dl-magyar-
orszgi megyk csatlakozst S zerbihoz. G yulafehrvron pedig az erdlyi
romnok nemzeti gylse csatlakozott R omnihoz (1918. december 1.).
E zek legitimltk a kt hatalom, titkos szerzdsekben mr a szvetsgesek
ltal is elismert terleti kvetelseinek megvalstst.
A magyar kzigazgats kpviseli az annexis trekvsekkel szemben a
belgrdi fegyverszneti egyezmnyre, illetve arra hivatkoztak, hogy a bke-
konferencia nem dnttt a hatrok krdsben. A magyar llamhoz val h-
sgen tl a behdols ellen az volt nmaguk szmra a legfontosabb rv,
hogy ha az bekvetkeznk, a bkekonferencin ez a szerb illetve a romn l-
lspontot ersten.
U gyanekkor polgri-demokratikus forradalom zajlott le M agyarorsz-
gon s ennek rvn a szocildemokrcia is komoly pozcikat szerzett. P -
csett s T emesvrott egy idre a helyi vezets is a kezkbe kerlt. A harmadik
77
Tanulmnyok
autonmia kezdemnyez kzpontban nem volt jelents szervezett munks-
sg s a megszlls krlmnyei miatt az nrendelkezs rdekben fellp
mozgalom nem bontakozhatott ki gy, mint az elbb emltett kt msik re-
gionlis kzpontban. A hrom vrosban egymstl eltr krlmnyek k-
ztt klnbz autonmia elkpzelsek lttak napvilgot egyarnt a hdt
trekvsekkel szemben.
15
P csett az els autonmia tervezet a helyi N emzeti T ancs nevben
1918 decemberben krvonalazdott, clja az volt, hogy ezltal elkerljk a
szerb megszllk kzveden beavatkozst a vros igazgatsba.
16
H a ez nem
is jrt sok eredmnnyel, de az 1919 februr-mrciusi sztrjk s a szerb hat-
sgok flelme a T ancskztrsasg hatsnak tterjedstl s a fontos mecse-
ki sznszlltsok elakadstl lehetv tette a vros irnytsnak viszonyla-
gos fggetlensgt. 1919. augusztus 25-n a bkekonferencia legfelsbb ta-
ncsa megllaptotta a vgleges jugoszlv-magyar hatrvonalat anlkl, hogy
figyelembe vette volna a S zerb-H orvt-S zlovn kirlysgnak B aranya meg-
szllt rszre vonatkoz ignyeit. N yilvnvalv vlt, hogy a szerb jelenltnek
elbb-utbb vge szakad. S zerb rszrl azonban a bkeszerzds alrsig
mg megprbltak az annexihoz helyi tmogatkat szerezni, de ezek az ak-
cik nem jrtak sikerrel. E llenben a szerb katonai hatsgok ltal engedlye-
zett 1920 februri s jniusi munks gylseken az ellenforradalmi rendszer
terrorja ellen tiltakozk krtk a megszlls meghosszabbtst a H ort hy
rendszer buksig, illetve az 1918 oktberi kormnyzati rendszer remlt
visszalltsig. gy rthet, hogy a megszllkkal egyre rosszabb viszonyba
kerl volt munkaprti vrosi vezets helyt 1920 augusztusban vlasztsok
rvn - az S Z H S Z llam felgyelete mellett - a szocialistk vettk t, s
L inder B la (a K rolyi kormny volt hadgyminisztere) lett a vros polgr-
mestere. A belgrdi kormny kpviselivel folytatott trgyalsokon a szocia-
listk megyei autonmit krtek, amelynek terlete magba foglalta volna
P cs trvnyhatsgi jog vrost, valamint B aranya, T olna s S omogy me-
gyk megszllt rszt. A z autonmia addig maradhatott volna fenn, mg a
megszlls tart, illetve nemzetkzi szerzds nem dnt a terlet gyben.
M s jogszablyok megalkotsig az 1919. mrcius 22. eltt rvnyes jogsza-
blyokat alkalmaztk volna. M agyarorszg s a S Z H S Z K irlysg aktulis tr-
vnyei a tervezet rtelmben nem lettek volna rvnyesek az autonm terle-
ten, de ez utbbi llam kpviselje szmra trvnykezdemnyezsi s az au-
tonmia-egyezmny betartsra vonatkoz ellenrzsi jogot biztostottak
volna. A tervezet azonban nem valsult meg, mert a szerb katonai vezets
mg P csett sem engedte az nkormnyzati dntseket megvalstani, s az
anyagi felttelek biztostshoz sem jrult hozz. (A S zerb-H orvt-S zlovn
llamalakulat nem nkormnyzati alapon plt fel, egy effajta autonm ala-
kulat teljesen idegen test lett volna szmra.) pp ezrt 1919. december 29-
n a P csi S zocialista P rt kpviseli lemondtak a vros vezetsben elfoglalt
pozciikrl, lemondsukat azonban a szerb kormnybiztos nem fogadta el: a
vros vezetse szabadabb kezet kapott az irnytsban s nmi anyagi segt-
sghez is hozzjutott. 1921. janur 27-n jabb autonmia tervezet jelent
meg, amely mr P cs-B aja kzpontokkal a vrosi s megyei trvnyhats-
gok megszlls eltti jogkrt kvnta visszalltani. (A tervezet szerzjt nem
78
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
ismerjk.) A z elhzd trgyalsok utn L inder B la az 1921. mrcius 2-i
vrosi trvnyhatsgi lsen bejelentette, hogy a trgyalsok sorn a szerb
kormny elvben hozzjrult a megszllt terletek autonmijhoz (nem tud-
juk, hogy egyltaln az 1921. janur 27-i tervezetrl volt-e sz) s a dinrva-
luta behozatalhoz. K sbb, az 1921. prilis 18-i kzgylsen javasolta, hogy
krjk az antanthatalmaktl a megszlls 5 vvel trtn meghosszabbtst.
E zzel szemben a szocialista prt llspontja az volt, hogy a megszllst
nem meghatrozott ideig, hanem a H orthy-rendszer megsznsig kellett
volna kiterjeszteni, hiszen abban a hitben ltek, hogy ez rvidesen bekvet-
kezik. A nemzetkzi folyamatok azonban flbeszaktottk a tervezgetseket:
1922. augusztus 22-n a magyar csapatok bevonultak P csre. E zt megelz-
en nhnyan kalandor akciknt 1921. augusztus 14-n kikiltottk a B ara-
nya-B aja S zerb-M agyar K ztrsasgot, amelyet az antant vdelme s a S zerb-
H orvt-K irlysg protektortusa al szerettek volna helyezni. E z azonban a
nemzetkzi megllapodsokbl s erviszonyokbl addan mr nem sike-
rlhetett.
M sfle autonmia trekvsek jelentkeztek a B ntban (T emes, T o-
rontl s K rass-S zrny vrmegykben). B vebb ismeretekkel a T emesvrott
s L goson trtntekrl rendelkeznk.
17
K rass-S zrny vrmegye kzpont-
jban 1918. november l-jn alakult meg a helyi N emzeti T ancs, amelynek a
tevkenysgben a romnsg kpviseli eleve nem kvntak rsztvenni. M ivel
a vros laktanyjbl fegyverrel egytt eresztettk szlnek a katonkat, s a
hadiseglyek folystsval is komoly gondok voltak, rvidesen az egsz me-
gybl fosztogatsokrl, lzadsokrl rkeztek jelentsek. A falvak tbbsg-
ben a hatsgok kpviselit elkergettk, laksaikat kifosztottk. U gyangy
megtmadta a lakossg - ltalban a leszerelt fegyveres katonk vezetsvel -
a szeszfzdket, malmokat s lelmiszerraktrakat. N hny helyen sortzek-
re, lvldzsekre is sor kerlt, november els felben tbb mint 60 ember
halt meg. A z sszetzseknek nem volt markns nemzetisgi jellege, sok he-
lytt a grg keleti ppknak, helyi romn rtelmisgieknek sem sikerlt az
elszabadult indulatokat megfkeznik. I ssekutz A url, a vrmegye alispnja
november 2-ra rtekezletet hvott ssze, ahol a lugosi N emzeti T ancs le-
mondott, mivel B udapesten trvnyes kormny alakult a N emzeti T ancsbl,
s gy gondoltk, hogy a helyi kzigazgatsban a kormnynak alrendelt hat-
sgoknak kell intzkednik.
A z alispn krsre polgrrsget lltottak fel s npgylseket hirdet-
tek meg a rend helyrelltsa rdekben. N ovember 3-n jelent meg L goson
B artha A lbert s R oth O tt, a B nti N p- s K atonatancs vezeti, hogy itt
is j tancsokat alaktsanak. A helyi politikai let vezeti azonban ettl elzr-
kztak. A kzigazgatst tovbbra is az alispn vezette, aki november 7-n
jabb rtekezletet tartott s javaslatot tett egy 10 tag (5 magyar s 5 romn
fbl ll) bizottsg ltrehozsra. R omn rszrl ezt V alr B ranite elutas-
totta arra hivatkozva, hogy a wilsoni elvek alapjn K rass-S zrny megye mr
nem tekinthet magyar terletnek, ezrt nem hajland egy magyar bizottsg-
ban rszt venni. V lemnye szerint a lugosi politikai hatsgok egyetlen fela-
data a magyar llameszme felszmolsa lehet. H angslyozta, hogy mivel a
79
Tanulmnyok
vrmegyben teljes az anarchia, 40 teleplsen mr helyi szovjet alakult", s
a magyar hatsgok kpviselit elztk, csak a R omn N emzeti T ancs tudja
a rendet helyrelltani. V laszknt J akabffy E lemr orszggylsi kpvisel ki-
fejtette, hogy br ltjk, hogy ideljuk, az egysges magyar llam elveszett, de
ne kvnja senki, hogy ehhez hdenek legyenek. A nnl is inkbb, mert test-
vri egyetrts knnyebben lehet becsletes frfiakkal, mint olyanokkal, kiken
nemzetk rulsnak blyege van."
18
A rendet a belgrdi szerzds rtelmben a L gosra bevonul 180 fs
szerb katonasg lltotta helyre november 14-n. P arancsnokuk kzlte,
hogy a magyar kzigazgatst fent kell tartani. S zerb katonai rsget lltottak
minden fontosabb helyre. A csendrsg - budapesti utastsra - a demarkci-
s vonalon tlra vonult vissza, a magyar, illetve a romn nemzetrsget 100-
100 fben korltoztk. A kzbiztonsg helyrellt s a kzigazgats L goson
s a jrsi kzpontokban folytatta munkjt. A szerb katonai vezets a romn
rtelmisgiekkel, politikusokkal tbbszr konfliktusba kerlt, mivel mindkt
fl a megyt illeten bzott a bkekonferencia szmra kedvez dntsben.
A gyulafehrvri nagygylsre is csak az utols pillanatban adtk meg a ro-
mnsg kpviselinek az utazsi engedlyeket. E rteljesebb szerb beavatko-
zsra csak janur vgn kerlt sor, amikor elrendeltk a helyben hasznlatos
bankjegyek lepecstelst s azok kizrlagos forgalmt, hrek terjedtek el ar-
rl, hogy tbb jrsban igyekeztek szerb hsgeskre knyszerteni a tisztvi-
selket. 1919. janur 26-n a B nt hovatartozsrl folytatott vitban kial-
kudott nemzetkzi megllapodsok rtelmben francia csapatok rkeztek L -
gosra. V ezetik a kivonul szerbekhez hasonlan elismertk a mkd ma-
gyar kzigazgats fennhatsgt. 1919 prilisban R oth H ug s J akobi K l-
mn a B nti K ztrsasgot propagl eladst tartott L goson. A rendelke-
zsre ll forrsokbl semmit sem tudunk az nll llamegysggel kapcsola-
tos trgyalsokrl, de ugyanekkor a K rass-S zrnyi L apokban J akabffy E le-
mr statisztikai, gazdasgi tanulmnyt tett kzz az esetleg ltrejv B nti
K ztrsasg adottsgairl, br ennek ltrejttre nem sok lehetsget ltott:
A kzgazdasgi fejlds minden elfelttele meg volna ezen a terleten, ha
valra vlhatnk a kis orszgoknak az az lma, hogy ne legyenek kzgazdas-
gi vazallusai valamely nagyobb hatalomnak. E nlkl, a npek szvetsge nl-
kl, neutralizls nlkl, amihez mind kevs remnynk van, termszetesen
gyis halva szletett gondolat volna egy ilyen kis orszg ltestse."
19
1919 prilisban egymst vltottk a francia katonai parancsnokok L -
goson, majd mjus 23-n 500 fs romn csendri alakulat vonult be a vros-
ba. E zutn gyakorlatilag romn kzbe kerlt a kzigazgats, mivel a lugosi
D obrin G yrgyt elbb a nagyszebeni K ormnyz T ancs, majd T ournoud-
res francia tbornok is kinevezte K rass-S zrny vrmegye prefektusv.
D obrin az alispni hivatalt mjus 28-n vette t az erszaknak ellent nem l-
l" I ssekutz A urltl, majd azonnal hsgeskt kvetelt a tisztviselktl.
A z, hogy a megszlls idszaka alatt a romn tbbsg K rass-S z-
rny megyben magyar kzben maradt a kzigazgats elssorban a B nt bir-
toklsrt folytatott szerb-romn diplomciai csatrozsnak volt ksznhe-
t.
20
E hhez azonban valsznleg az is hozzjrult, hogy a tisztviselk, kzi-
gazgatsi vezetk jelents rsze romn nemzetisg volt, s az impriumvl-
80
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
fssal j pozciknt inkbb csak" az alispni, fjegyzi, trvnyszki pozci-
kat foglalhattk el, msrszt a megye szakszer irnytst (pl. az llamva-
gyon, hadfelszerelsek megrzse) sem tudtk volna az anarchikus llapotok
kztt fenntartani.
M s volt a helyzet T emesvrott, ahol oktber vgn kikiltottk a B -
nti K ztrsasgot.
21
A budapesti esemnyek hatsra 1918. oktber 31-re
K rossy G yrgy fispn rtekezletet hvott ssze, ahol sszelltottk a te-
mesvri N emzeti T ancs nvsort. E bben a helyi vezet szocialistk (R oth
O tt, gyvd s J akobi K lmn, munksbiztost-pnztri igazgat) is rszt
vettek. E zt kveten dleltt 11-kor katonagylsre kerlt sor, ahol H ordt
hadtestparancsnok kihirdette, hogy a katonk sajt nemzetisgk nptancs-
hoz csatlakozhatnak. A gylsre meghvott R oth bejelentette a kirly lemon-
dst. E zt kveten a hadtestparancsnok a hatalmat tadta B artha A lbert ve-
zrkari alezredesnek, a tisztek ltal alaktott katonatancs vezetjnek. D l-
ben a vroshzn katonk s civilek gyltek ssze, R oth O tt kihirdette a B -
nti N ptancs megalakulst, mely t vlasztotta meg polgri-, B artha A l-
bertet pedig katonai npbiztosnak.
A dlutn ngykor kezddtt temesvri trvnyhatsgi kzgyls
rsztvevi gy tudtk, hogy dlben a N emzeti T ancs helyi fikszervezete
alakult meg, hiszen R oth rsztvett a dleltti, a tagokat jell lsen. E lkp-
zelseik szerint a vrosi tancs s a tisztviselk ennek irnytsa al kerltek
volna. A szocialistk nll politikja november 3-n vlt nyilvnvalv, ami-
kor a budapesti N emzeti T ancs kldtte egy temesvri munksgylsen be-
jelentette, hogy rvidesen dnts szletik M agyarorszg llamformjrl.
R oth erre vlaszul kijelentette, hogy T emesvrott a tisztek, katonk, civilek
mr oktber 31-n kikiltottk a B nti K ztrsasgot."
22
A K rolyi kormny november 8-n B artha alezredest T emes- T orontl
s K rass-S zrny vrmegyk (B nt) kormnybiztosv nevezte ki P olgri
gyekben R oth O tt volt a megbzottja, majd miutn B artha hadgyminisz-
ter lett, november 21-n R othot kormnybiztosnak, J akobi K lmnt pedig
temesvri fispn-kormnybiztosnak neveztk ki, k teht egyszerre voltak a
magyar kormny megbzottjai s a B nti N ptancs (B nti K ztrsasg) ve-
zeti. A nptancs T emesvron kvl msutt nemigen tudott befolyst sze-
rezni. K ln csoportokat alkottak a svb, a romn, a szerb nemzeti tancsok
s a munkstancs. A magyar rdekeket, gymond a tancs egszben kpvi-
selte. T evkenysgk bemutatsa eltt rviden szlnunk kell T emesvr meg-
szllsrl. A vros szerb megszllsa kt idszakra oszthat. A z els, 1918.
november 17.-1919. februr 20. kzti idszakban a szerb katonai parancs-
nok, G eorgievits G yrgy, (D jordje D jordjevic) a vros vezetsnek munkjt
nem akadlyozta st az jvidki (N arodna U prava - (szerb) N emzeti T ancs)
beavatkozsi, utastgatsi trekvseit megprblta elhrtani. A msodik sza-
kasz 1919. februr 20-n kezddtt, amikor a szerbek tvettk a vros s a
megye irnytst, a N ptancs vezetinek kizrsval folytatott, az annexira
vonatkoz trgyalsaik kudarccal jrtak.
23
A belgrdi kormny Filipon M r-
tont T emes megyei, H eegn R einholdot temesvri fispnnak nevezte ki A v-
rosi adminisztrcibl csak a rendrfkapitnyt vltottk le. A kzigazgats
szemlyzete lland konfliktusban llt a fispnokkal, mert azok mindenron
81
Tanulmnyok
a B nt S zerbihoz val csatolsa melletti nyilatkozatot szerettek volna ki-
knyszerteni. A szerb uralom a kincstri vagyon hadizskmnyknt val elvi-
tele cmn a vros s az zemek egy rsznek teljes kirablsval vgzdtt. A
romn csapatok 1919. jlius 28-n vonultak be T emesvrra. A z 1918 decem-
bertl ott tartzkod francia csapatok nem jtszottak igazn fontos szere-
pet, a szerbek erszakoskodsaira sem igen hatottak mrskln.
A B nti N ptancs legfbb trekvse a vrosi rend helyrelltsa volt.
E zt a nprsggel s a katonasg egyttmkdsvel sikerlt elrni. A msik
fontos clkitzst, a nemzeti egyenjogsg biztostst kantonilis kzigazga-
tssal a megszlls krlmnyei kztt s vidki bzis hinyban nem sikerlt
megvalstani. A npbiztosok munkjt nagyban megneheztette, hogy egyi-
dejleg a magyar kormny npbiztosai is voltak, illetve a szocialista munks-
sgnak is elkteleztk magukat. A B nti N ptancs gyakorlatilag a trvny-
hatsgi bizottsg hatskrt vette t A nptancs tbb fontos oktatsi (tan-
testletek demokratizlsa), egszsggyi (orvosi rendelk fellltsa), mun-
kagyi (munkaid korltozsa, munkavdelmi rendelkezsek bevezetse) s
laksgyi (munkslaks ptsi akci, a nagyobb laksok trsbrletestse) re-
formot kezdemnyezett. G lemb J zsef, a vros korabeli polgrmestere sze-
rint mindezt minden klnsebb hossztv tervezs, koncepci nlkl tet-
tk, hiszen rendelkezskre llt az egsz temesvri vrosi s kincstri vagyon.
P ldaknt emltette azt, hogy a rendrtiszteket ugyan a nptancs nevezte ki,
de ezt is a magyar llam finanszrozta.
24
1918. december 24-n a V olksblatt c. lap kzlte a B nti N ptancs
tervt egy bnti npparlament s kormnyzsg fellltsrl. A z elbbibe a
nemzeti tancsok 150 ft vlasztottak volna, ebbl egy tovbbi 15 tag vgre-
hajt bizottsg alakulna, melyben a romnok s a szerbek 5-5, a nmetek 3, a
magyarok 2 taggal kpviselhettk volna magukat. A kzigazgatsi tisztvisel-
ket is ez a bizottsg nevezte volna ki a nemzetisgek szmarnya szerint.
25
1919. janur 14-n a szerb hatsgok R othot lemondattk, mivel gy
vltk, hogy illegitim volt a kinevezse, srtette a szerb rdekeket, mivel nem
az egsz lakossgot, hanem csak a szocialistkat kpviselte. A nptancs mun-
kja feleslegess vlt, mivel a szerb igazgats idszak alatt gy gondoltk,
hogy az jvidki N arodna U prava fogja a bnti kzelltst szervezni. R oth
A radra kerlt, majd prilisban tnt fel L goson, ahol egy eladsban jbl a
B nti K ztrsasgot propaglta.
26
A pcsi s a temesvri autonmia trekvsek annyiban hasonlak, hogy
mindkett a megszll csapatok annexis trekvseivel szemben fogalmaz-
dott meg s mindkett mgtt szocialista bzis tallhat, valamint egyarnt
elhatroldtak az aktulis magyarorszgi kormnyzattl is. A m mg P csett
ideiglenesen kvntak a terlet szmra nllsgot biztostani (a szerb meg-
szlls idszakra, a H orthy rendszer sszeomlsig), addig T emesvrott k-
ln llamalakulat megteremtsben bizakodtak.
27
K lnbsget jelez az is,
hogy T emesvrott egy sor szocilis kezdemnyezst beindtottak, a vrosi
kzigazgats mindvgig fennmaradt s a nptancsot nem fogadjk el trgya-
lpartnerl a szerb hatsgok, ezrt meg is szntetik janurban. M egllapt-
hatjuk, hogy mindkt autonmia kezdemnyezs a nemzetkzi erviszo-
nyokbl add vkuumhelyzetnek ksznhette ltrejttt.
82
B rdi N ndor
Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
U dvarhely megye 1918. oktber 30-n tartotta szi rendes (a vrme-
gye trtnetben utols) trvnyhatsgi kzgylst.
28
A fispn, U grn
kos megnyitja utn V lentsik Ferenc orszggylsi kpvisel dvzlte
M agyarorszg fggetlensgt. A kzgyls hatrozatban krte a magyar kato-
nk hazahozatalt s az nll magyar klgyi kpviselet mielbbi ltrehoz-
st a bketrgyalsokon val eredmnyes rszvtel rdekben. G lffy I stvn
nll indtvnyt tett a szkely megyk kapcsolatainak szorosabb ttelre vo-
natkozan egy esetleges romn tmadssal szmolva, illetve a bketrgyalso-
kon val hatkonyabb fellps rdekben. P al rpd megyei fjegyz hoz-
zszlsban az erdlyi-szkely krds klfldi propagandjt hinyolta s ja-
vasolta, hogy M agyarorszg sajt- s klgyi kapcsolatai rvn igyekezzenek
bemutatni, hogy E rdly elszaktsnak se trtneti, se faji igazoltsga nin-
csen, se nyelvterleti folytonossg nem ll fenn a vgy s a vgyott terletek
kztt."
29
Felttlenl szksgesnek tartotta, hogy a szkelysg a helyn ma-
radjon, s ezzel is fenntartsa a magyar llam kontinuitst. A kzgylsi hat-
rozatot ennek alapjn fogadtk el.
30
A budapesti N emzeti T ancs felhvsra S zkelyudvarhelyen 1918. no-
vember 1-n a megye rszrl P al rpdot bztk meg a helyi N emzeti T a-
ncs szervezsvel. A z elkszt bizottsg november 3-ra alakul nagygy-
lst szervezett a V as-S zkely szobornl. A nagygylsen V lentsik Ferenc - a
K rolyi kormny helyi megbzhat embere - az sszefogs s a szocilis kr-
dsek fontossgt hangslyozta. P al rpdot a szkelyudvarhelyi N emzeti
T ancs elnkv vlasztottk. B eszdben kifejtette, hogy a N emzeti T ancs
nem rendetlensget akar, nem a hatsgok s trvnyek elleni tobzdsnak
akar utat nyitni, hanem ellenkezleg: az eddigi alapokon a np egyetrtsvel
s komoly okossgval a kivvott j M agyarorszg j alapjait akarja lerakni."
31
P al mint vrmegyei fjegyz s a hbor alatt a kzlelmezs eladjaknt
j kapcsolatokat alaktott ki a lakossggal. N pszersgt csak tovbb nvel-
te, hogy 1916-ban irnytotta a megyei igazgats T iszntlra teleptst a
romn betrs ell, illetve az rvzkrosultak rszre tbb seglyakcit szer-
vezett.
32
1917-18-ban a hadikr seglyek megtlse sorn elkvetett vissza-
lsekkel harcolva szembekerlt a megyei vezetssel, S ebesi J nos alispnnal is.
N apljegyzeteibl s A vrmegye c. lapban kzlt publikciibl kitnik,
hogy a N emzeti T ancs vezetjeknt egy jobban szervezett, hatrozottabb
szocilis rzkenysggel br, megjtott kzigazgats lebegett a szeme
eltt.
33
R eformelkpzelseibl azonban szinte semmit sem tudott megvals-
tani, mert a romn megszllsig a rend helyrelltsval foglalkozott, majd azt
kveten a magyar kzigazgats fenntartsa kttte le erejt.
U dvarhely megyben novemberben tbb helyen kerlt sor a jegyzk
elleni tmadsra.
34
B edhzi L szlt, a bordosi jegyzt megltk, H omord-
almson az asszonyok vertk meg a jegyzt. A megyben 17 jegyz meneklt
el kzsgbl. A lzongsok htterben legtbbszr a leszerelt, fegyverrel
rendelkez katonk lltak, akik valamilyen vlt vagy vals srelmkrt lltak
bosszt, sok esetben pedig a meggrt, az 1916-os betrs sorn okozott k-
rok elhzd krtrtse okozta a konfliktust.
A legslyosabb atrocitsra Z etelakn kerlt sor, ahol S ebestyn M zes
rmai katolikus plbnost megtmadtk s megltk.
35
N ovember 26-n este
83
Tanulmnyok
lrms tmeg jelent meg a jegyznl s nemzetri djainak kifizetst kve-
teltk. A jegyz nem tudott fizetni, ezrt egy mdosabb gazdhoz vonultak
pnzt krni, azt azonban nem talltk odahaza. I dkzben tudomsukra ju-
tott, hogy a plbnos a romn megszlls hrre begyjttte az egyhz kinn-
lv vagyont, ezrt a plbnira vonultak. tkzben feltrtek nhny kocs-
mt s lerszegedtek. E ste 10 ra krl trtek be a paplakba s bort kvetel-
tek. A plbnos kiszolglta a fegyveres rszegeket, majd amikor fenyegetzni
kezdtek, a pnzt is felajnlotta. H ossz vita utn azt krtk tle szmon,
hogy mirt temet olyan drgn. S ebestyn a megnehezlt letviszonyokra hi-
vatkozott, de ezt a rszegek nem fogadtk el: rlttek s sszeszurkltk.
A mikor msnap S zkelyudvarhelyrl egy boncol bizottsg s a csendrsg
megrkezett, a falu kzepn tjukat fegyveresek lltk el A csendrk sort-
zet adtak le, tbben megsebesltek, legtbben elmenekltek, ketten pedig
olyan rszegek voltak, hogy futni se brtak. 15 embert tartztattak le, s ennek
nyomn a faluban mg napokig nagyon feszlt volt a helyzet. A plbnos te-
metse eltt P al rpd igyekezett nyugtatni a lzong lakossgot klnfle
gretekkel.
A falusi forrongsok megelzsre a fispn ltalban jegyzcserket, a
N emzeti T ancs pedig helyi megbzhat emberekbl ll nemzetrsgek lt-
rehozst javasolta.
A megye vezetst 1919. november 23-n kormnybiztos-fispnknt
(budapesti kinevezse nyomn) V lentsik Ferenc vette t
36
N ovember vgn
S ebesi J nos alispnt s P lffy J en szkelykereszturi fszolgabrt rendelke-
zsi llomnyba helyezte
37
, s az alispn helyettestsvel P al rpdot bzta
meg. S ebesi ksbb a vrmegyei kzigazgatsi bizottsghoz fordult panasszal
levltsa miatt, de a bizottsg elutastotta, st fegyelmi eljrst megelz
vizsglatot rendelt el ellene.
38
A levlts htterben egyrszt a S ebesivei kap-
csolatban kztudott fa-panamk, megvesztegetsek lltak, msrszt az, hogy
az egsz vrmegyei vezetsben genercivltsra kerlt sor. A rgi csaldi
kapcsolatok alapjn betlttt vrmegyei tisztsgekre a szaktudsuk rvn el-
trbe kerlt szemlyeket nevezett ki a kormnybiztos. P al helyre fjegyz-
nek K eith Ferenc, a tiszti fgyszi llsba pedig J odl G bor kerlt. A kzi-
gazgats legnagyobb gondja az 1916-os betrs kvetkezmnyeknt a hadi-
krok megtrtse, a hadiseglyek folystsa s a hazatrt katonk leszerelsi
illetknek kifizetse volt. A szksges pnz kiutalsa a kormnyvlts miatt
ksett, illetve ksbbiekben a megszlls miatt nem tudtk a pnzt elszlltani
S zkelyudvarhelyre. D ecember 11-n mg 10 milli korona hinyzott.
39
V lentsik s P al az U dvarhelyi H rad majd a S zkely K zlet minden sz-
mban jbl s jbl trelmet krt a kifizetsek gyben.
A N emzeti T ancs az egyre nehezebben mkd kzelltst is sajt
hatskrbe vonta. M g november vgn felvettk a kapcsolatot az aradi R o-
mn N emzeti T anccsal gabona s takarmnyszlltsok gyben. U gyanek-
kor szegnygyi akcit" kezdemnyeztek. E nnek lnyege a vrmegye terle-
tn maradt kincstri hadivagyon sztosztsa volt az arra rszorulk s a hadi-
seglyekhez nem jutk krben.
40
A z a cl vezette ket, hogy mg a meg-
szlls eltt biztostsk, hogy a megmaradt felhalmozott takarmny, llatllo-
mny, lelmiszer ne kerljn a romn hadsereg kezbe.
84
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
S zintn a megszllsra val kszls jegyben alakult meg december 1 -
n (a N emzeti T ancs vezetinek kzremkdsvel) a S zocildemokrata
P rt helyi szervezete. A z alakul lsen V izy Flris iparos s ij. N agy J nos
rgi szocialista mondott az ltalnossgok szintjn mozg szocilis krdsek-
kel foglalkoz beszdet. P al korabeli irataibl kiderl, hogy a siets prtala-
kuls mgtt a szocildemokrata mozgalom nemzetkzi kapcsolatainak a b-
ketrgyalsokon val felhasznlsnak remnye hzdott.
41
A belgrdi fegyverszneti megllapods rtelmben U dvarhely vrme-
gye is a szvetsgesek ltal megszlland terletekhez tartozott. A magyar ha-
trvd alakulatok november kzepn felbomlottak s a vastvonalak raktrait
vgigrabolva vonultak vissza.
42
A z els romn jrrk november 12-n rkez-
tek T lgyesre. M snap - a belgrdi szerzds alrsnak napjn - G yimes-
bkkt 40-50 romn katona szllta meg. A cski N emzeti T ancs rplapjai
szerint 15-e krl ms hgkhoz is (B ereckre, B ksra) egy-egy kisebb romn
jrr rkezett.
43
A cski N emzeti T ancs npi ellenllst sehol sem szervezett,
st megtiltotta azt, egyrszt a fegyverszneti megllapods betartsa rdek-
ben, msrszt a romn csapatok fellpse sem volt agresszv.
44
A megszllsra kszlve a szkelyudvarhelyi, a cski s a hromszki
nemzeti tancsok a marosvsrhelyi N emzeti T ancsot a S zkely N emzeti T a-
ncsok K zpontja hatskrvel ruhztk fel.
45
Feladatul a szkely-magyar,
brassmellki csngk s a moldvai magyarok problminak a bketrgyalso-
kon trtn megvitatsra val felkszlst, az ennek megfelel nemzetkzi
propaganda biztostst, a romn s a szz nemzeti tancsokkal, valamint a
budapesti s kolozsvri kzpontokkal a kapcsolat tartst jelltk meg.
N ovember 17-n az udvarhelyi N emzeti T ancs felhvst tett kzz,
melyben a lakossgot helybenmaradsra szltotta fel.
46
A P al fogalmazta
szveg egyrtelmen tkrzte a wilsoni elvek bketrgyalsokon val rv-
nyeslsbe vetett hitet: Fegyverrel ellent nem llunk. L ejrt a fegyver ideje,
a hborcsinlkat egy csapsra eltrlte Franciaorszgban is a npek bkev-
gya. gy jrnak azok is, kik ellennk jnnek. s a npek bkevgya dnt majd
a sorsunk felett, hogy magunk maradjon otthonunk."
47
N ovember 26-n a
romn csapatok megszlltk C skszeredt. N apokon bell vrtk tvonulsu-
kat a H argitn, ezrt a szkelyudvarhelyi N emzeti T ancs a megye minden
vidkre tantkbl s ms erre vllalkoz rtelmisgiekbl kldttsgeket
szervezett, melyek feladata az volt, hogy a megszlls idejn tanstand ma-
gatartsrl kioktassa a falvak lakossgt.
48
A romn csapatok (egy vadszezred) C skszereda irnybl december
6-n vonultak be S zkelyudvarhelyre
49
. D lutn kettkor rkezett meg
N icolecu tbornok, akit P al rpd, S o D omokos helyettes polgrmester,
S zakcs Z oltn rendrfkapitny s msok vrtak a vrosi vmnl. P al foga-
d beszdben hangslyozta, hogy mint megszll csapatokat fogadjk a ro-
mnokat s nyugalommal vrjk a bkekonferencia dntst. Felhvta a fi-
gyelmet arra, hogy a kzigazgatst kormnybiztos vezeti, aki a kzbiztonsg
fenntartsa rdekben szmt a romn katonasg segtsgre. V gezetl egy
rszletes megllapods megktst krte a tbornoktl. E zutn a kormny-
biztoshoz mentek, ahol 2 rs trgyals sorn - P al elzetes javaslatai nyo-
mn
50
- a kvetkezkben llapodtak meg:
51
85
Tanulmnyok
1. A katonk elhelyezse dolgban a tbornok tudomsul vette, hogy
a volt reliskolban s a kaszrnyban lesznek elszllsolva. A csendrsg tag-
jai kzl 15 fegyverben maradhat, ellenben a polgrrsg tagjai fegyvertele-
nl, mint bizalmi frfiak fognak szolglatot vgezni a kzbiztonsg s a kz-
rend fenntartsa vgett kikldtt romn jrrk mellett.
2. K zbiztonsg dolgban a tbornok kikttte, hogy fegyveres karha-
talom ltalban csak a romn hadseregnl lehet.
3. lelmezs dolgban kzveden nem rekvirlnak. A z ltalunk adhat
kszleteket 2-3 napon bell nem is kvnjk. E zentl a kzigazgats tjn ve-
szik ignybe. M iutn pedig a vrmegye lisztbehozatalra van utalva, kszsges
tmogatsra tallt a vezet frfiak ama kvnsga, hogy e lisztszlltmnyok
behozatalt (klnsen A radrl) a tbornok r elsegtse.
4. A kaszrnyban lv zabot s burgonyt tveszik s megrzik s
meggrtk, hogy minden ignybe vett rurt az itt megllaptott maximlis
rat fogjk fizetni.
5. A kaszrnyban lev tltnyekre val figyelmeztetst ksznettel
tudomsul vettk.
6. A barakkba lv flszerelseket, klnsen a frd berendezst v-
rosi tulajdonnak elismertk, vdelmt elvllaltk s a berendezsek leszerels-
vel megbzott szakiparosokat munkjukban hborgatni nem fogjk.
7. A sznakrdst illetleg, miutn kevs a sznnk, kijelentettk, hogy
ezt jakarattal oldjk meg a lehetsg hatrai kztt.
8. A szegnygyi akci zavartalan folytatst semmiben se fogjk aka-
dlyozni az avgbl rendelkezsnkre ll 600 pokrcot s a kaszrnyban,
meg a reliskolban raktrozott fehrnemt tovbbi rendelkezsnk alatt
meghagyjk.
9. A z iskolk, templomok, krhzak, pnzintzetek, az adhivatal s a
hivatali pletek biztonsgra felgyelnek, a hivatali mkdsek zavartalans-
gt biztostjk.
10. A piaci rend megtartsban a polgrrknek segtsgre lesznek; a
rendrk ktelessgket oldalfegyverrel tovbb teljestik.
11. K oronnk rtkt, tekintettel vilgpiaci valutnk helyzetre 60 ba-
niban szabja meg.
12. A szesztilalom tovbbra is fennmarad, annyi mdostssal, hogy t-
kez helyeken (csak is itt) 3 deci bor fejenknt adhat (csak az ebdlben).
S rt kirusthatnak. M s kocsmkban azonban teljesen tilos.
Z rra fl kilenckor; ezentl csak egyhzi tisztkben eljr papok, or-
vosok, kzhivatalokba eljr tisztviselk (permanens szolglat megyehzn
stb.) s a karhatalom segdletre beosztott polgrok tartzkodhatnak az ut-
cn.
13. A posta s a tvrda, magn s hivatali gyben szabad.
14. A fvrosi lapok s a helybeli lap csak elzetes cenzra utn jelent-
hetik meg. A romn nemzetet s npet gyalz cikkek s kiltvnyok kiadsa
tilos.
15. U gyancsak tilos politikai jelleg gylekezetek megtartsa. E llenben
trsadalmi, jtkonysgi, tudomnyos, ismeretterjeszt gylekezsek meg
vannak engedve.
86
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
A N emzeti T ancs hetente egyszer lsezhetik, de politikval nem fog-
lalkozhatik. S zegnygyi, npjlti, kzlelmezsi, kzegszsggyi dolgok-
kal s kulturlis krdsekkel foglalkozhatik esetleg romn tiszt ellenrzse
mellett.
A trvny ltal alkotott testletek (trvnyhatsgi, kzigazgatsi bi-
zottsg, kpviseltestlet), a trgysorozat elzetes bemutatsa mellett, lseit
megtarthatjk.
16. A fegyvereket (mindenflt) kzeli falvak kt nap alatt, tvoliak 5
nap alatt, klnben szigor bntets terhe mellett beszolgltatni ktelesek. A
vadszfegyvert s revolvert szintn, de az illet nvre szl elismervnyt kap s
a megszlls utn visszakapja.
E zzel kapcsolatban a bncselekmnyek elkvetinek ldzsre s el-
fogsra szksges karhatalmat rendelkezsre bocstjk. T ermszetes, hogy a
fogva tarts s az tlkezs a brsgok hatskrben megmarad.
17. A vrosrl 18-45 ves frfinak engedly nlkl elutaznia nem sza-
bad. E zen a koron alul, fell lehet, nk korra val tekintet nlkl utazhatnak.
K zhivatalnokok egyszersmindenkorra szl utazsi igazolvnyt kapnak a
vrmegyben szabad utazsra.
H ozzjrul, hogy zrra all kivetessk a vrmegyei permanens szolg-
lat. H a mozi van, este fl kilencig mkdhetik.
18. D r. P al rpd alispn annak tisztzsra krt felvilgostst a t-
bornok rtl, vajon serege I . Ferdinnd romn kirly impriumnak a kiter-
jesztse jelentsgvel jtt-e ide, vagy csak megszlls jellegvel, mely utbbi
esetben ez eddigi llamalakulatok megmaradnak s sorsukrl a bketrgyals
fog dnteni. A z alispn jelezte, hogy ennek tisztzsa a kzhivatalok mk-
dse szempontjbl fontos. A tbornok r kijelentette, hogy I . Ferdinnd pa-
rancsbl az antant hozzjrulsval jnek, idejvetelk csak a megszlls je-
lentsgvel br, s az llamalakulsok dolgt nem kvnjk rinteni, errl
majd az rdekelt kormnyok dntenek.
A megszlls ideje alatt kormnyzati, kzigazgatsi s bri teendk
vgzse az illet hivatalnoki kar kezben marad.
K zigazgatsi hatsgainkkal val rintkezsben akknt jrnak el, hogy
megkeresseiket a kormnybiztos tjn fogjk megtenni.
19. K rdsre parancsnokl tbornok r kijelentette, hogy a romn
hadseregbe val sorozsrl vagy internlsrl sz sem lehet. E gyttal flkrte
kormnybiztost, hogy a fegyverek beszolgltatsra vonatkoz rendeletet ha-
ladktalanul adja ki, gyszintn arra is krve figyelmeztesse a katonatiszti s
katona ruhban jr egyneket,hogy katonai ruhikat hordhatjk ugyan de a
romn tisztekkel val rintkezsben az udvariassgi formkat megtartani s a
magasabb rangakat ksznteni ktelesek.
20. A tbornok r kifejezte azt a kvnatt, hogy a volt osztrk-magyar
sereg katoni ltal a falukban eladott s visszahagyott trgyakat a kzigazga-
ts szedesse ssze s a romn hadseregnek adja t, mert e trgyakra tulajdon-
jogot forml. A kormnybiztos s a h. alispn erre kijelentette, hogy a romn
hadseregnek ilyen tulajdonjogrl nincs sz a fegyverszneti szerzdsben s
gy a trgyak sszeszedsre s tadsra felhvst ki nem adhatnak."
87
Tanulmnyok
I lyen vagy hasonl megllapods ltrejttrl msutt nincs tudomsunk,
br szban msutt is kijelentettk a bevonul romn katonai parancsnokok,
hogy megszllknt s nem hdtknt rkeztek.
52
A kzlt szveg beszmo-
lszer fogalmazsa ellenre (U dvarhely vrmegye lakossgnak) ksbb tbb
romn katonai hatsg (kolozsvri hadosztly-parancsnoksg, nagyszebeni ka-
tonai trvnyszk) hivatalos megllapodsknt ismerte el. A megllapods tr-
kenysgt jelezte, hogy mr nyilvnossgra hozatalakor a S zkely K zletben
nhny pontjt trlte a katonai cenzra. (A 8.-at teljes egszben, mert a 20.
pontban megfogalmazott ignykrl a romn katonk nem mondtak le. A 17.
pont elbb kzlt szvege a 1845 ves frfiak" rsz s a tovbbi mondatok
teljes trlsvel jelenhetett meg. (E z gyakorlatilag azt jelentette,hogy a 1845
ves frfiak helyett, az egsz vros lakossgra vonatkozott az utazsi tilalom.)
N icolescu tbornok tvozsa utn december 14-n L eca hadosztlypa-
rancsnokkal folytatott V lentsik s P al trgyalsokat.
53
A december 6-i meg-
llapodst megerstettk st a szegnygyi akci vonatkozsban mg to-
vbb bvtettk. A z j megegyezsrl 21 pontos ktnyelv irat kszlt, de
ezt mr nem publikltk a S zkely K zletben. L eca tbornok jszndkt
azzal is bizonytotta az udvarhelyi vezetk eltt, hogy biztostotta a magyar
kormnnyal a zavartalan sszekttetst a C songrd megybl hozand lel-
miszerszlltmnyok rdekben.
54
A mikor az egyik vidki romn parancsnok
letartztatta S zabady T ivadar oklndi fszolgabrt, azrt mert az a magyar
kormny behvparancst a kzsgekbe sztkldte, V lentsik az esettel L eca
tbornokhoz fordult, aki azonnal intzkedett a szabadon bocsts rdekben
s bocsnatot krt az esetrt.
35
E z az gy tovbb erstette a megllapodsok-
ba s a tbornokba vetett bizalmat. A vrmegyei vezetknek ms lehetsgk
nem is igen volt, gy az annexis ignyekkel szembe knytelenek voltak
mindvgig a megllapodsokra hivatkozni.
D ecember 25-n a megyehza udvarn romn katonk a cenzra meg-
bzsbl elgettk a S zkelyudvarhelyre rkezett jsgokat. T bb dik pr-
blkozott a megsemmistsre kerl anyagbl napilapokhoz hozzjutni. E gyi-
kket (P l G zt) az rkatonk elfogtk s arrl vallattk, hogy hol tartanak
fegyvereket.
56
A dik szorultsgban a megyehza kistermre mutatott, ahol a
N emzeti T ancs irodja mkdtt. M g dleltt hzkutatst tartottak ot t
P al jelenltben. A kzsgekbl a december 6-i megllapods rtelmben
(16. pont) beszolgltatott 30 fegyvert s az elszobban gett laptredkeket
talltak. A helyettes alispn arra hivatkozott, hogy a N icolescu tbornokkal
trtnt megllapods rtelmben gyjttte ssze a vrmegye a vroshzra a
fegyvereket.
57
A z gett laptredkekkel kapcsolatban megismtelte elz napi
tiltakozst, mely szerint a L eca tbornokkal trtnt megegyezssel ellenkezik
a megsemmistsi akci. P alt december 26-ra P irici ezredes el idztk, ahol
a kormnybiztossal egytt jelent meg. V lentsik a tbornokokkal kttt meg-
llapodsok megtartst kvetelte. A z ezredes segdtisztje az gyet az ezredes
el utalta, aki ppen betegeskedett. A beidzs hrre az sszes megyei, vrosi
tisztvisel s szmos rdekld vonult fel a megyehzra. A z sszegyltek he-
lyeslssel fogadtk P al s V lentsik kijelentseit arrl, hogy a romn impri-
umnak val behdols vagy eskttel hazaruls. A magyar kormny lls-
pontjt erre vonatkozlag a P esti H rlapbl felolvastattk.
58
88
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
U gyanekkor bejelentettk, hogy a tisztviselk fizetst 3 hnapra elre
biztostjk s a hbors seglyeket is tovbb folystjk. A nyilvnos gyls
valsznleg hatssal volt a megszllkra, mert kt nap mlva trgyalt T heo-
dor P irii ezredes, a helyi romn csapatok parancsnoka a helyettes alispnnal
s a kormnybiztos-fispnnal.
59
jbl jvhagytk a december 6-i, illetve
14-i megllapodsokat, st kln hangslyoztk, hogy a hadsereg a magyar
hatsgokhoz nem kzvedenl, hanem a kormnybiztoshoz mint a helyi l-
lamhatalom kpviseljhez intzi krseit. M egegyeztek abban, hogy a de-
cember 6-i 19 pontos szveget (a 20. pont az elutastott romn krs volt)
megkldik a hivataloknak, s a megllapodsok megerstst nyilvnossgra
hozzk a S zkely K zletben. I tt kzlik, hogy a megszll sereg a fegyver-
szneti szerzds rvnyt s hatlyossgt elismeri, ehhez kpest az eddigi
llamalakulata helyzetet a bketrgyalsok dntsig nem rinti, s gy a meg-
szlls ideje alatt a kormnyzati, kzigazgatsi s bri teendk vgzse a
meglev hivatalnoki s tisztviseli kar kezben marad."
60
A harmadszori megerstst a kzvetlen elzmnyeken tl (hzkutats
a N emzeti T ancs irodjban) sorozatos srelmek, a megllapodsok megsze-
gse tette szksgess. A konfliktusok egy rsze anyagi termszet gy volt,
mg a nagy tbbsgk a megszll csapatok (a romn hatsgok) hosszabb
tv berendezkedsre utalt.
A z O sztrk-M agyar M onarchia hadseregnek htrahagyott vagyontr-
gyai, felszerelse, elltmnya utn hiba vgyakoztak a gyengn felszerelt ro-
mn parancsnokok, hiszen azokat a szegnyakcik keretben a N emzeti T a-
ncs kiosztotta a lakossgnak. T lk ezeket visszavenni csak komoly konflik-
tus rn lehetett volna, ezt azonban a megszllk janur kzepig kerltk.
D ecember 11-n a katonai barakk vrosi tulajdonba kerlt furdksz-
lett ignyelte a romn trparancsnoksg, ugyanekkor a laktanyban maradt
felszerelseket leszereltettk s elszlltottk C skszereda fel.
61
N hny nap-
pal azeltt a N emzeti T ancs szegnyeknek sznt szalonnjt foglaltk le.
62
D ecember 13-n a romn tiszti tkez szmra lefoglaltk a polgri lenyis-
kola helysgeit, pedig a megllapods biztostotta az iskolk zavartalan m-
kdst.
63
20-n a romn hadosztly parancsoksg nyilatkozatot knyszertett
ki a villamosmvektl arrl, hogy nincs tartozsuk. E zzel szemben a relisko-
lban s a kaszrnyban berendezked katonasgnak 1.100 korona htralka
volt.
64
A z egsz idszakon vgihzdott a pnzbevlts problmja. A de-
cember 6-i megllapods 11. pontjban 1K =60 bani rfolyamot vezettek be,
majd a 28-i megllapodsban ezt a kvetkezkpp pontostottk: A magyar
koronapnz rtkt a megszll sereg parancsnoksga akknt szabja meg,
hogy a leire val tszmtsnl a bukaresti pnzgyminisztrium rendeletei az
irnyadk. (J elenleg 1 lei=2 korona, 1 korona=50 bani.) A leinek koronra
val bevltsa azonban a pnzintzetektl knyszertsekkel nem kvetelhet.
C supn arra ktelesek a barikok, hogy amennyiben mgis vltanak, akkor
csakis a megszabott tszmtsi ron vlthatnak. A kznsg, az rusok s a
kereskedk a koronra val bevlts kvetelse vagy fenntartsa nlkl ktele-
sek arra, hogy a leit a megszabott rtkben elfogadjk."
65
E pnzgyi rendel-
kezs elrevettette a gazdasgi bekebelezst, mivel egy msik llam valutjt
s rszabst kellett elfogadni. A lakossg tisztban volt azzal, hogy ez kny-
89
Tanulmnyok
szerrfolyamot jelent. D ecember kzepn a nagyszebeni szabad pnzforga-
lomban 1 lei 105 fillrt rt.
66
N yilvnval volt az is, hogy a leivel nem tudnak
mit kezdeni, hiszen romniai kereskedk nem tevkenykedtek a megyben,
illetve R omnia fel utazni pp gy csak engedllyel lehetett, mint B udapest
fel. E zrt a piacon s a boltokba nem akartk elfogadni a leit. E nnek k-
sznheten a katonk nhnyszor vgigraboltk a piacot, a kofk eltntek a
vsrtrrl, december-janurban komoly kzlelmezsi gondot okozva. A ro-
mn tisztek december 20-n az A grr T akarkpnztr bezrsval fenyege-
tztek, ha nem vltjk be a leit kordhra hivatalos rfolyamon. 24-n a romn
trparancsnoksg azt javasolta P alnak, aki a T akarkpnztr gyt kpviselte,
hogy a bankok azzal hrtsk el a lei bevltst, hogy nincs koronjuk.
67
M ivel
az A grr T akarkpnztrt ezek utn is jabb fenyegetsek rtk, illetve hrek
terjedtek el egy 10 ezer leinyi sszeg tervezett bevltsrl, ezrt vetettk fe a
december 28-i trgyalson is az tvlts krdst. J anurban, amikor ltal-
noss vltak, a hzkutatsok s a rekvirlsok, mr fel sem merlt az rfolyam
krdse, a lakossg beletrdtt a knyszerrfolyamon keresztl trtn bj-
tatott kisemmizsbe.
A magyar srelmek msik rsze a vros letbe, igazgatsba val ro-
mn beavatkozst rintette. A mr emltett katonai cenzra a romn csapatok
bevonulsa utn azonnal letbe lpett. A S zkely K zlet megfellebbezhetet-
len cenzrzsa mellett a vrmegybe rkez lapokat, folyiratokat, knyve-
ket elgettk. A vrmegyn bell a S zkely K zlet immr cenzrzott pld-
nyait tbb helytt szintn megsemmistette.
68
Februr 4-ig csak este hatig lehetett az utcn jrni. A napkzbeni iga-
zoltatsok sorn az igazolvnyokat gyakran csak akkor fogadtk el a jrrz
katonk, ha pnzt is kaptak.
69
D ecember vgig a C asino, a T isztvisel K r s
a K eresked O tthon zrva volt.
70
A magyar nemzeti szimblumokkal szemben elszr december 11-n
lptek fel, amikor a szabadiskola plaktjt betiltottk az azon szerepl H im-
nusz miatt.
71
J anur 5-n az I . vilghborban rszt vett szkely katonk em-
lkre fellltott V as-S zkely szobor egyik feliratnak eltvoltst krte a ro-
mn trparancsnoksg. (O jtoznl, V olhynban s fenn a D oberdn ismer az
ellensg s rettegi puskatusom.")
72
A helyettes alispn rsban elutastotta a
krst arra hivatkozva, hogy az emlkjeleket nemzetkzi egyezmnyek vdik.
vott attl, hogy a kegyeletsrtssel indulatokat vltsanak ki a lakossgbl.
Februr elejn egy jszaka a V as-S zkely szobrot megcsonktottk: a szobora-
lak vllon tartott fegyvert lefrszeltk s a patrontskjnak egy darabjt le-
trtk.
73
M ivel jszaka csak a romn katonk kzlekedhettek a vrosban s a
szobor mellett kzvetlenl egy katonai rhely volt, valsznsthet, hogy a
megszll katonk kvettk el a csonktst. E zt a felttelezst megersti az a
tny, hogy 1919. februr 8-n egy koporst helyeztek a szoborra ismeretlen
tettesek. A koporst reggel eltvolt rmai katolikus gimnziumi tanulkat
tettkrt a romn katonk felpofoztk.
74
M snap, 9-n a szobrot ledntttk
s ktszer rlttek - mintegy kivgeztk. K sbb a helybelieket fenyegetssel
rvettk, hogy a szobor fa rszt sztfrszeljk. A fa alakot a romn csendr-
sg tzelte el, mg a tbbi rszt a romn tisztek vacsorjnak megfzsre
hasznltk fel. S zibin G yrgy volt vrmegyei tisztvisel - akkor mr kineve-
90
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
zett polgrmester eredmnytelenl jrt a prefektusnl s a trparancsnoks-
gon a szobor megmentse rdekben.
75
A helyi intzmnyek letbe val beavatkozst a stratgiai jelentsg
postval kezdtk. D ecember 21-n a romn trparancsnoksg D vid L ajos
postafnknek a szemlyzet letartztatst helyezte kiltsba a telefonkapcso-
lsok lasssga miatt.
76
D vid kijelentette, hogy ha nincsenek megelgedve
munkjukkal, vegyk t a telefonszolgltatst. M snap R omul B oila a nagysze-
beni K ormnyztancs minisztere tviratilag elrendelte a posta lland szolg-
latt.
77
A rendelkezst megszegkkel szemben eljrst helyezett kiltsba.
A vrmegye s a vros kzigazgatsba is fokozatosan egyre ersebben
beavatkoztak. A vrmegye kzigazgatsi bizottsgnak december 11-i lsn
megjelent ofonea M artin katonai forvos, aki bejelentette, hogy hivatalos
kldttknt vesz rszt a bizottsgi lsen.
78
V lentsik kormnybiztos figyel-
meztette, hogy mivel a bizottsgi ls nyilvnos, azon brki megjelenhet, de
felszlalsi, tancskozsi s szavazati joggal csak a bizottsg rendes tagjai l-
hetnek.
D ecember 20-n B uza B arna fldmvelsgyi miniszter rendelett a
fldmvel volt katonk munkba llsrl a romn trparancsnoksg nem
engedte kiplaktozni.
79
I ndoklsul azt kzltk, hogy B uza B arna csak M a-
gyarorszg minisztere s nem a megszllt rszek.
U gyanezen a napon a helybeli romn trparancsnoksg krte, hogy a
magyar hatsgok romnul intzzk hozz leveleiket, mert egybknt a kr-
seiket nem teljestik.
80
E zzel egyidejleg romn rszrl szban tbb helyrl jeleztk a N em-
zeti T ancsnak, hogy felgyeleti szervknt csak a nagyszebeni romn K or-
mnyztancsot ismerik el mint trvnyes s jogos kormnyt a megszllt te-
rleteken.
81
D ecember kzepn N agyszebenbl megkerestk a kormnybiz-
tost s a kzlelmezsi gyek megbeszlsre meghvtk a megye kpvisel-
it.
82
P al rpd, D emeter L rincz, K ovcs J nos december 15-n kezdtk
meg trgyalsaikat a K ormnyztancs illetkeseivel. A tervek szerint a 26
vrmegye flslegeit sszegyjtttk volna s 4 havi elltsknt ezt osztottk
volna ki a megyknek. K sbb az antant biztostan az elltst R omnin ke-
resztl.
M indehhez a K ormnyztancs a S zkelyfldre is biztosokat akart ki-
nevezni. E z ellen az udvarhelyiek tiltakoztak s felajnlottk, hogy az addigi
nkormnyzat bz majd meg kpviselket a romn kormnyztanccsal val
rintkezssel. E zt azonban elutastottk. A trgyals sorn nyilvnvalv vlt:
a K ormnyz T ancs a S zkelyfldet a romn llam rsznek tekinti.
E z tnt ki a megszllk 4. sz. rendeletbl is, amely kimondta, hogy
aki a magyar hadseregbe tvozik - pl. S zkely H adosztly - az rkre ki lesz
tiltva a vrmegybl. A rendelet kifggesztst 1919. janur 5-n kveteltk
P altl, aki ezt mint a magyar llamjoggal tkz akcit visszautastotta.
83
M snap az erdlyi romn fparancsnoksg 12 felszabadt" tbljt (rende-
let hirdetst) tettk kzz. J anur 7-n P al nyilvnos vst tervezett a tb-
lk ellen. V lentsik ezzel nem rtett egyet, st azt is ellenezte, hogy a tisztvi-
selk olyan rtelm felvilgostst adjanak, hogy a rendeletek nem ktelez-
ek. A kormnybiztos mr mindkettjk lemondst javasolta, amikor P al azt
91
Tanulmnyok
a krdst vetette fel: V lentsik vajon a romn kormnybiztos megybe rke-
zsekor is azt fogja kvnni, hogy a tisztviselk maradjanak a helykn? E rre
V lentsik visszakozott. A z vs szvege elkszlt
84
, de arrl mr nincs tudo-
msunk, hogy ezt tadtk-e az illetkes romn hatsgnak. A nnyi bizonyos,
hogy a magyar kormnynak s A pthy I stvn kelet-magyarorszgi kormny-
biztoshoz elkldtk.
J anur 8-n, mivel egyre bizonytalanabb lett a magyar kzigazgats j-
vje, P al s V lentsik megegyeztek abban, hogy a tisztviselk illetmnyt 2
hnapra elre kifizetik. M snap, 9-n kerlt sor a npkztrsasgi hsgesk
lettelre.
85
P al a kormnybiztos laksn tette le az eskt, majd dlutn ve-
zette a tisztviselk eskjt. A helyettes alispn napljban a kvetkezket je-
gyezte fel ezzel kapcsolatban: Figyelmeztettem ket [udvarhelyi tisztvisel-
ket], hogy llamunk drmja az utols felvonsnl van, mindenki vessen sz-
mot magval, mikor tle a magyar kormny rendelete folytn a magyar eskt
krem (...) A magyar esk csak annyiba trhet rtelmezst, hogy amenynyi-
ben itt, a S zkelyfldn, a bkeszerzdsek nem tartjk fenn a magyar lla-
mot, akkor a npek nrendelkezsi joga rtelmben szkely llamra van ig-
nynk. T eht mostani magyar esknk msodsorban szkely esknek rtel-
mezhet."
86
N yilvnval, hogy a M agyar N pkztrsasgra tettek eskt, de
ez P al rtelmezsben azt jelentette, hogy a szkelyfldi magyarsg az n-
rendelkezs jog alapjn M agyarorszggal llamkapcsolatt fenntartan vagy
ha azt a bkeszerzds felosztan, akkor a szkelyfldi magyarsg nll l-
lamknt kvnna tovbb lni.
A z eskt kveten fl ra mlva, mikzben P al ppen levelet rt
G yergyszentmiklsra, megjelent nla kt romn tiszt, akik az eskttelrl
magyarzatot kveteltk, s krtk az esktevk nvsort.
87
P al azzal utas-
totta el ket, hogy forduljanak a kormnybiztoshoz. A tisztek tvozsa utn
folytatta a megkezdett levelet, s pp a S zkely K ztrsasg szksgessgt
fejtegette, amikor jbl megjelent a kt tiszt 4 szuronyos katonval s P alt
letartztattk. A trparancsnoksgra, a vrmegyehza msik szrnyba ksr-
tk, ahol azzal vdoltk, hogy engedly nlkl tartott politikai gylst. P al
elmondta, hogy nem gylsre kerlt sor, hanem a kormnybiztos rendelete
alapjn a M agyar N pkztrsasgra s kormnyra tett eskre. V lentsik kr-
sre a romn katonai parancsnok este hazaengedte a helyettes alispnt, de
egyben elrendelte szigor hzirizett. P al ilyen krlmnyek kztt ltott
hozz a szkely llamrl szl emlkiratnak elksztshez. E nnek bemuta-
tsa eltt azonban vissza kell trnnk 1918 novembernek esemnyeihez.
A belgrdi fegyverszneti egyezmny alrsa s a sikertelen aradi tr-
gyalsok
88
utn mikor a szerb s a romn csapatok megszlltk a demarkcis
vonaltl dlre es terleteket, szksgess vlt az annexis trekvsek igaz-
sgtalansgnak propaglsa s a bketrgyalsokra val felkszls.
A budapesti S zkely N emzeti T ancs 1918. november 17-n nagygy-
lst tartott, ahol tmogatsrl biztostotta a kormny nemzetisgi politik-
jt.
89
J avasoltk, hogy amennyiben a bkekonferencia nem tartja fenn a ma-
gyar llam terleti integritst: 1. a magyar-romn egyttls a wilsoni elvek
alapjn kantonlis rendszerben biztosttassk, 2. ahol a szkelysg sszefgg
tbbsget alkot, ott nemzetkzi garancik mellett fggetlen, szabad s szu-
92
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
vrn kztrsasgot alkothasson", 3. krik a M agyar N pkztrsasg tmoga-
tst az llamalakulat ltrehozsban s abban, hogy biztosttassk szmra
kpviselet a bkekonferencin. T ovbbiakban krik a szkelyfldi N emzeti
T ancsokkal val kapcsolattarts biztostst, s egy bizottsg kikldse mel-
lett dntenek, amelynek emlkiratba kellett volna foglalni a S zkely N p-
kztrsasg" tervt. A S zkely N emzeti T ancs vezeti (J ancs B enedek,
U grn G bor) J szit is felkerestk javaslataikkal, aki tmogatsrl biztostot-
ta trekvseiket. A z utbb emltett bizottsg fellltsrl, esetleges tevkeny-
sgrl nincs tudomsunk.
A szkelyfldi megyk kzl egyedl U dvarhely llspontjt ismerjk a
budapesti hatrozatokkal kapcsolatban. A bketrgyalsokon val rszvtelt
tmogattk, de a S zkelyudvarhelyi N emzeti T ancs a szkelyfldi kln
kztrsasg eszmjt egyelre el nem fogadta". A z gyben a budapesti S z-
kely N emzeti T ancshoz megbzottakat kldtek s felvettk a kapcsolatot a
szsz s a kolozsvri romn, illetve magyar N emzeti T ancsokkal is.
90
B ethlen I stvn sztnzsre 1918. november 19-n ltrejtt egy el-
kszt bizottsg az E rdlyi S zkely N emzeti T ancs megalaktsra, illetve a
november 28-ra M arosvsrhelyre hirdetett szkely nagygyls megszervez-
sre.
91
Felhvsukban nem szltak a S zkely K ztrsasgrl, de a K olozsvri
H rlap mr az E rdlyi S zkely N emzeti T ancs feladatt egy nll S zkely
K ztrsasg alapjainak megteremtsben ltta.
92
A marosvsrhelyi baloldal, a
helyi N emzeti T ancs s a munkssg nyomsra az elkszt bizottsg no-
vember 24-n feloszlott s a nagygyls vezetst a N emzeti T ancs vezeti-
nek adtk t
93
A november 28-i tbb ezres gyls helyeselte a kormny nem-
zetisgi politikjt s az integritshoz val ragaszkodst. A vilg npeihez"
c. kiltvnyuk E rdly megszllst s tervezett elcsatolst jogtalannak nevez-
te. M egoldsi javaslatknt J szi az aradi trgyalsokon mr elutastott elkp-
zelseit tmogattk. N em vlasztottk meg az E rdlyi S zkely N emzeti T an-
csot s a S zkely K ztrsasggal sem foglalkoztak. E llenben ltrehoztk az
E rdlyrszi M agyar N emzeti T ancsot azzal a cllal, hogy az majdan a meg-
szllt terleteken M agyarorszgot kpviselje.
94
A mr emltett udvarhelyi l-
lsfoglals a M arosvsrhelyi N emzeti T ancs mint S zkelyfldi K zponti
N emzeti T ancs elismersrl is ide kapcsoldik. A megszlls alatti gyleke-
zsi s utazsi korltozsok miatt azonban a ltrehozott tancs nem tudta be-
tlteni hivatst.
P al rpd a S zkely K zlet december 8-i (a megszlls alatti els)
szmban a gyulafehrvri romn nemzetgyls hatrozatait rtkelte. gy
vlte, hogy a magyarorszgi romnsg nem fogja megtallni gazdasgi kap-
csolatait N agyromniban, mivel egyrszt a szszok s a szkelyek terletileg
elvlasztjk ket a R omn K irlysgtl, msrszt az erdlyi romn vidkek
rszorulnak a magyar A lfld gabonjra s gpipari termelsre, viszont a ma-
gyar A lfld is rszorul az erdlyi fra, sra egyb svnyra. E z a klcsnssg
olyan egyttlst teremt, mely a politika mesterkltsgt tl fogja nni."
E zrt a kvetkezt javasolja: L egyen kln E rdlyi K ztrsasg a maga ro-
mn, szkely, szsz s magyar nemzeteivel. E zzel az alakulattal az elbbi ma-
gyar llam egysgt sem zavarhatjuk, s politikai s nemzetkzi tzfszekk a
magunk szlfldjt nem tesszk, mert minden nemzet egyenslyozottan
93
Tanulmnyok
megkapja a maga j llamhatalmt is, meg a rgi sszefggseit is E z a kln
llamalakulat bartsgos szomszdknt fog llani M agyarorszg s R omnia
kztt, s a kt rgi llam testvri szvetsgnek a ltrehozsa fog lenni." H e-
lyi szinten lemondannak a trtnelmi M agyarorszg integritsrl, ha a wil-
soni elveket, illetve az etnikai nrendelkezs elvt kvetkezetesen egsz E r-
dlyben rvnyestenk. A z nll llamisg mint a krds rendezsnek kul-
csa G yrfs E lemr 1919 mrciusi I uliu M aniunak ksztett tervezetben
rszletesebb kidolgozsra kerlt.
96
A z nll E rdlyi K ztrsasg eszmjt
P al a R omul B oilval (a K ormnyztancs minisztere) N agyszebenben foly-
tatott trgyalsokon is felvetette. B oila ezt idelis megoldsnak minstette,
de sajnlkozva kzlte, hogy a gyulafehrvri romn nemzetgyls hatrozata
mr ezen az eszmn tlmen megoldst ltestett, s ehhez az antant is hozz-
jrult."
97
M iutn bebizonyosodott az nll E rdlyi K ztrsasg ltrehozsnak
lehetetlensge P al s krnyezete szmra, a S zkely K ztrsasg eszmje ke-
rlt eltrbe. A z elkpzels az 1918 novemberi hatrozatok nyomn, a sz-
zadel S zkely K ongresszusainak trekvseire is tmaszkodva a szkelyfldi
tisztviseli ellenlls sorn 1918 decemberben-1919 janurjban forml-
dott ki. D ecember 18-n az egyik adgyi tisztvisel jelezte, hogy szvesen
kidolgozn a szkely autonmia rendszert. 21 -n ssze is ltek nhnyan s
egy emlkirat elksztst hatroztk el egy semleges llamalakulat ltrehoz-
sa rdekben. Felvettk a kapcsolatot ebben az gyben a szomszdos me-
gykkel is (A kezdemnyezk: M ezey dn, P al rpd, G l I stvn, P usks
L ajos, H az R ezs, K olumbn L ajos.) D ecember 30-n a kztrsasg alaki s
anyagi tervvel egytt egy npszavazs megszervezsnek lehetsge merlt
fel. 1919 janur els napjaiban P al mr aktv propagandt folytatott a vros-
ban a S zkely K ztrsasg mellett.
98
J anur 4-re tbbekkel megllapodott
mr a kztrsasg gyben: a fegyverszneti szerzds s a megszlls elisme-
rse mellett akartk kikiltani az nll fggetlen szkely llamot. E z gazda-
sgi szvetsgre lpett volna a romn s a szsz nemzettel, R omnival, M a-
gyarorszggal, S zerbival, L engyelorszggal, U krajnval s O roszorszggal,
illetve S vjc, A nglia s az E gyeslt llamok protektortust krte volna. I tt is
pp gy, mint a B nti K ztrsasg tervnl megfigyelhet, hogy az llamala-
kulat kicsinysgt s nagy nemzetllamok kz val beszorultsgt egy sz-
vetsgi szerzdsrendszerrel prbltk kiegyenslyozni. M snap janur 5-n
G l I stvnt C skszeredba kldik azzal, hogy a kztrsasg bks kikiltsra
10-n kerl sor
100
, 10 cski kpvisel S zkelyudvarhelyre rkezsre szmta-
nak. A zonban 9-n P alt letartztattk s megtalltk G yergyszentmiklsra
rt levelt, amelyben azt fejtegette, hogy a romn imprium ellen a S zkely
K ztrsasg ltrehozsa lehet a lehetsges megolds. J anur 12-n mr hzi-
rizetben kapott zenetet arrl, hogy a hromszkiek (K irly A ladr fispn
vezetsvel) a S zkely K ztrsasgot B udapesten tervezik kikiltani, de ezzel
addig vrnak, mg vglegess nem vlik, hogy a bkekonferencia M agyaror-
szg felosztsa mellett dnt.
101
J anur 13-n este K olumbn L ajos tanfelgyel ksretben V alr
N eamjiu (a nagyszebeni K ormnyztancs ltal U dvarhely vrmegybe kine-
vezett kormnybiztos-prefektus) felkereste a hzi rizetben lv P al A rp-
94
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
dot.
102
N eamjiu a szszok medgyesi nyilatkozathoz
103
hasonl szkely hat-
rozat ltrehozsra akarta rvenni a helyettes alispnt. A szvlyes lgkr tr-
gyals sorn P al elmondta, hogy hajlandk vagyunk a romnokkal val tr-
gyalsra, st szksgesnek ltom, de csak az nll S zkely K ztrsasg alap-
jn lehet egyezsg. O [V . N .] meggrte, hogy a szkely megyk vezetinek
idegylekezsre engedlyt szerez, szabad megnyilatkozsunkat biztostja,
csak menjenek aztn S zebenbe. n B udapesttel is sszekttetst krtem, csak
gy trgyalhatunk S zebennel, ha B udapest is hozzjrul megllapodsi terve-
inkhez."
104
E zt kveten a romn kormnybiztos eltvozott azzal, hogy
M aniuval kell konzultlnia. V isszatrte utn a romn trparancsnokra hivat-
kozva kzlte, hogy szkely llamrl sz sem lehet. B emutatta s magyarzta
a szszok medgyesi hatrozatt s P reszkura J noshoz hasonlan
105
minden-
flt grt a szkelysgnek: magyar kzigazgatst, magyar kzoktatst, mi-
niszteri s llamtitkri szket B ukarestben.
106
P al arra hivatkozva, hogy a
szkelysg nevben nem nyilatkozhat, mindvgig a szkelyfldi vezetk
sszehvshoz ragaszkodott, gy a trgyals minden konkrt eredmny nl-
kl rt vget.
U gyanezen a napon fejezte be P al 20 oldalas kziratt. E mlkirat a
semleges, fggeden S zkely llamrl cmmel.
107
A kztrsasg magba fog-
lalta volna H romszk, C sk, U dvarhely s M aros-T orda vrmegyket, illetve
B rass, K olozs s T ordaaranyos megyk magyarok lakta terleteit. L treho-
zst a wilsoni nrendelkezsi jog alapjn kpzelte el A z llamalakulat szks-
gessgt - a B rass melletti csngk, az aranyosszki szkelyek s a K olozs
megyei magyarok egytt 800 ezres egybefgg, magyar anyanyelv tmegn
ti a szkely nemzet mltbeli jogi-politikai klnllsval indokolta. A M a-
gyarorszg s a S zkelyfld kztt ltrejv szsz s romn klnllst nem
ellenezte, de ebbl addan ragaszkodott a harmadik fl (magyarok-szke-
lyek) nrendelkezsi jognak elismershez. H elyzetrtkelse szerint M a-
gyarorszg felbomlsval kt gyenge llam jnne ltre (M agyarorszg csonka
volna, R omnia pedig bellrl gyenge a nagyllamisghoz), melyek lland
feszltsgeket, j B alknt" idznnek el. E zrt a nemzetkzi tnyezknek
M agyarorszgnak mint gazdasgi egysgnek a fennmaradst kellene kvetel-
nik, de mivel R omnia vrszemet kapott imperializmusa" a msik veszly-
forrs, el kellene ismerni a szkely llamot, amely M agyarorszggal s R om-
nival egyarnt gazdasgi szerzdseket ktne. gy R omnia megtarthatn a
magyarorszgi romnok lakta terleteket s azt a hitt, hogy a szkely lla-
mot bizonyos tszervezsek sorn mgis elnyelheti."
108
E hhez kapcsoldna a
semlegessg elve, melyet a krnyez llamok s a nagyhatalmak garantlhat-
nnak. A mennyiben M agyarorszg megrizn integritst, azt a szkely l-
lam nem csorbtan, hanem mint szuvern terlet a magyarsgot, mint nem-
zetisget vden a S zkelyfldn. E zrt a magyar kldttsgnek a bketr-
gyalsokon ignyelnie kell a semleges szkely llamot." E zzel j nemzetkzi
alanyt s egynisget llt harcba a magyar terletek megtartsa rdekben.
T eht a ltrehozs logikja megegyezik J ancs B enedekk 1918 novemberi
elkpzelsvel: slyt adni a magyar integrits vdelmnek, s ha ez nem sike-
rl vdelmezni az idegen uralommal szemben az erdlyi tmbmagyarsgot.
M erben jak" azonban a szkely llamalakulat bels berendezkedsre vo-
95
Tanulmnyok
natkoz elkpzelsei. A z llam gazdasgi alapjt a terletn tallhat 750
ezer hektr erd biztostan. E zeket llamostssal kztrsasgi vagyonn ten-
n, majd szerzdst ktnnek M agyarorszggal, hogy az j llam elltja M a-
gyarorszg minden pletfa-szksglett. S zmtsai szerint csak ebbl a for-
rsbl vi 75 milli korona folyna be az llamhztarts javra. U gyangy lla-
mostan a bnykat, az svnyvzforrsokat, a fld alatti tulajdont (M aros
megyei fldgz). A z erdgazdlkodssal sszefgg gazatokban (mhszet,
juhtenyszts, selyemtermels) llami monopliumot vezetne be E nnek rvn
az iparosokat olcs nyersanyaggal ltnk el A z gy felvirgoztatott klkereske-
delmet szintn llami kzbe vennk, az adkat pedig megszntetnk. P al el-
marasztalta a magyar kormnyzat szkelyfldi vast- s iparfejlesztsi politik-
jt, annak megvltoztatsa rdekben nagy llami beruhzsokat tervezett
kzmunkk megindtsval, munka-milcik fellltsval. A tervezet szerint a
papok s a tantk llami hivatalnokok lennnek. A 600 kzsg a korabeli
3 000 tant, pap helyett 6 000-t foglalkoztatna. A kzponti irnytst a kz-
trsasgi elnkn kvl 3 minisztrium vgezn, a trvnyhozst pedig 6
venknt demokratikusan vlasztank.
A terv trsadalompolitikai elkpzelsei utpisztikusak. M agban hor-
dozza a szzadfordul ta szervezd S zkely K ongresszusok szkelyfldi
iparfejleszt ambciit az ezzel egytt jelentkez szkely egysg" kollekti-
vizmusval egytt. A hbors gazdlkods bizonytalansga nyomn kerlt
eltrbe U dvarhely megyben a kszpnzgazdlkods. A z I . vilghbor
eltti llapotokhoz kpest P al gy ltja, hogy az rdekek nylt felsznre ker-
lse, a pnz, az egyni rvnyeslsi vgy a falusi lzongsok okozja. V alj-
ban a hagyomnyos szkely falu rendjnek felbomlsa zajlott le, s ezt a folya-
matot a visszatrt (vilgltott s fegyveres) katonk s a kzigazgats rendj-
nek megbomlsa hirtelen felgyorstotta. P al eszmit egyfajta messianizmus is
jellemezte, melyet a szkelysg klnleges zsiai szrmazsra alapozott. A b-
bl indult ki, hogy az I . vilghbor a nyugati s a keleti fajok harca, mely-
ben a szkelysg mindketthz tartozknt tkzpont s megbklsi ter-
let (kzvett) lehet. E zrt az E mlkirat ksbbi propagandja sorn a svjci
kapcsolat mellett a J apn (a korabeli kztudatban ismert volt a szkely-japn
rokonsg terija) tmogats megszerzst srgette.
109
N em tudjuk, hogy a
megye vezeti kzl mennyien osztottk P al nzeteit a mr emltett decem-
beri megbeszlsek rsztvevin tl, de valszn, hogy a fiatalabb vrosi r-
telmisg krbl tbben folytattak ezekrl a krdsekrl vitkat.
A 10 ezer lakos, fleg iparosok, kiskereskedk lakta vros iskoli r-
vn komoly rtelmisgi rteggel rendelkezett, s a szzad els vtizedben
megindtott szabadiskolai eladsok azt tkrztk, hogy a modern koresz-
mk igen hamar kzvettkre talltak S zkelyudvarhelyen.
110
P al tovbbi p-
lyafutsa sorn kidolgozott kzigazgatsi, kisebbsgpolitikai koncepcikban a
tervezetben tallhat llamost, nhol falanszter-szer elkpzelsek nem tr-
tek vissza.
A S zkely K ztrsasgrl" kszlt tervezetet eljuttattk a szomszdos
szkelyfldi vrmegyk vezetshez, valamint B udapestre, de tovbbi sorsrl
vagy ezzel kapcsolatos vitkrl nincs tudomsunk.
96
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
M ikzben P al hzi rizetben az emlkiratn dolgozott, a tisztviseli
kar tbb alkalommal tiltakozott a romn trparancsnoksgon letartztatsa
miatt. J anur 13-n V lentsik Ferenc s P usks L ajos az udvarhelyi tisztvise-
lk nevben S egesvron L eca hadosztlyparancsnoknl jrtak a helyettes alis-
pn kiszabadtsa rdekben.
111
O tt tudtk meg, hogy a katonk a letartzta-
tst a nagyszebeni K ormnyztancs rendeletre hajtottk vgre. U gyanezen
a napon V alr N eam(iu (rgebben N meth V alr) a M onarchia hadseregnek
rnagyi egyenruhjban megjelent a fispn-kormnybiztosi hivatalban s a
romn katonai fparancsnoksg kinevezsi okmnyt - mely t U dvarhely
vrmegye fispni gyvivsgre jogostotta fel - felmutatva felszltotta a
kormnybiztos-fispnt, hogy adja t hivatalt.
112
M iutn erre V lentsik nem
volt hajland, knyszert alkalmaztak s errl jegyzknyvet vettek fel. E zek
utn az egsz vrmegyehzn minden tisztvisel abbahagyta a munkt. N e-
am(;iu K eith Ferencet - aki mint vrmegyei fjegyz V lentsik s P al akad-
lyoztatsa kvetkeztben a tisztviseli hierarchia vezetje volt - igyekezett
meggyzni arrl, hogy a hivatalnokok ismerjk el fispnsgt s akkor ro-
mn hsgeskre sem lesz szksg. M ivel azonban ez nem jrt sikerrel,
N eamjiu kijelentette, hogy akik nem akarnak romn imprium alatt szolgl-
ni, azok tekintsk magukat elbocstottnak.
113
A kzigazgats vezetsnek tvtelre tett ksrlet az egsz E rdlyre ki-
terjedt egyidej hatalomtvtel rszt kpezte. A nagyszebeni K ormnyzta-
ncs 1919. janur I 4-n az sszes erdlyi (kelet-magyarorszgi) megybe fis-
pnokat nevezett ki, C sk, U dvarhely s H romszk kivtelvel.
114
A rendelet
3. -a szerint a kzszolglat nyelve romn, a 4. rendelkezik arrl, hogy a
kzsgi, felekezeti, alaptvnyi s magniskolk tantsi nyelvt az iskolafenn-
tartk llaptjk meg, az 5. pedig kimondja, hogy a helysgnevek mindegyik
nemzet nyelvn hasznlhatk. U gyanekkor, janur 15-n G randperre E mil
kolozsvri trvnyszki elnk vezetsvel 5 tag kldttsg trgyalt a hsges-
krl M aniuval N agyszebenben a magyar tisztviselk kpviseletben.
115
A zt
krtk, hogy az ideiglenes romn kormnyzat elgedjen meg az nneplyes
fogadalomttellel s ne kveteljen tlk hsgeskt. E zt azonban msnap el-
utastottk azzal, hogy a K ormnyztancs fontos politikai tekintetek miatt, a
romn llamra leteend hivatal hsgesktl el nem tekinthet." K sbb ki-
sebb tisztviseli kldttsg kiutazsnak engedlyezst krtk B udapestre a
K ormnyztancstl, hogy megszerezzk a felmentst a hsgesk all a ma-
gyar kormnytl. E zt elvileg elfogadtk, de az utazst nem engedlyeztk.
116
A magyar tisztviselk, amint mr emltettk, attl tartottak, hogy amennyiben
leteszik a hsgeskt, ez a bketrgyalsokon a romn pozcit ersti, illetve
fennll a magyar nyelvterletrl val elhelyezs, alacsonyabb beosztsba val
kerls lehetsge. H ivatkozsi alapjuk mindvgig a hgai nemzetkzi szerz-
ds 45. pontja volt, amely kimondja, hogy tilos a megszllott terlet lakoss-
gt arra knyszerteni, hogy az ellensges hatalomnak hsget eskdjn."
117
S zkelyudvarhelyen N eamjiu romn fispn janur 14-n felkereste a
postahivatalt s kzlte az alkalmazottakkal, hogy a nagyszebeni romn hat-
sgok rendelkezseit mindenben teljestsk. A postsok a nagyszebeni fenn-
hatsgot nem ismertk el. E rre N eam^iu elbocstssal fenyegetzve msnap
dlutn 5-ig adott hatridt a behdolsra.
118
97
Tanulmnyok
J anur 15-n dleltt 10-kor N eamjiu maghoz krette a vrmegyei
hivatalfnkket s felszltotta ket, hogy dlutn 5-ig minden tisztviselt
vegyenek r a behdolsra, ez gyakorlatilag a romn kirlyra tett hsgeskt
lettelt jelentette volna. 11-kor megjelent a vrmegyei tisztviselk rtekezle-
tn, ott mr deportlssal fenyegette meg a behdolst megtagadkat. V la-
szul S zentkirlyi K lmn rvaszki lnk kijelentette, hogy a tisztviseli kar
a megszll romn kirlysgbeli csapatok minden kvnsgt teljestette kett
kivtelvel, s csupn a szobor megcsonktsra s a bevonuls eltiltsra ir-
nyult, teht a becsletbe s a haza irnti ktelessgbe tkzk kivtelvel. K i-
jelentette, hogy a tisztviseli kar a jvben is ksz lelkiismeretes munkssgt
folytatni, ha dr. V lentsik Ferenc kormnybiztos hivatalba visszahelyeztetik,
s a teljesen jog- s igazsgtalanul letartztatott dr. P al rpd helyettes alis-
pn szabadlba helyezve hivatalba lphet. S hangoztatta, hogy szvesen ltjk
N eamjiut a kormnybiztos mellett, mint katonai megbzottat. M iutn N eam-
iu ezt lehetetlennek nyilvntotta, a tisztviselk is kijelentettk, hogy nekik
gy szolglatban maradni szintn leheteden."
119
D lutn 5-re a vrmegyeh-
zt megszllta a romn katonasg. A z plet eltt csaldtagjaikat s a fejlem-
nyeket vrkat sztkergettk, kt gyt a vrmegyehzval szembe fordtot-
tak s megtltttk. A megyei, kzsgi, llami s felekezeti alkalmazottak k-
zs nyilatkozatt K eith Ferenc olvasta fel: a nagyszebeni kinevezst nem fo-
gadtk el s csak a magyar kormny ltal kinevezett fispn vezetsvel haj-
landk tovbb dolgozni. M s, kevsb pontos forrsok szerint a fjegyz azt
is felajnlotta, hogy a bketrgyalsok idejre hajlandk a hsgesk helyett
fogadalmat tenni arra vonatkozan, hogy ktelessgeiket prtatlanul, becs-
letesen fogjk elltni.
120
E zek utn V alr N eamjiu 33 tisztviselt letartzta-
tott. O tthonban tartztattk le M tffy D omokos pnzgyigazgatt s j-
bl P al rpdot, majd mindkettjket a reliskolba a tbbi tisztviselhz
zrtk. U gyanekkor a laksn rizetbe vettk a betegesked D vid L ajost s
V lentsik Ferencet. A z utbbinl tartzkod vendgeket szintn letartztat-
tk s a reliskolba zrtk msnap dlig.
121
A 35 letartztatott tisztviselt ja-
nur 16-n jszaka S egesvrra szlltottk. M snap I liescu rnagy P al rp-
dot kihallgatta s Frhlich O ttval N agyszebenbe kldte tovbbi kihallgats-
ra. J anur 19-n N egulescu ezredes hallgatta ki P al rpdot s mivel semmi
kivetnivalt nem tallt viselkedsben, visszakldte S egesvrra. K zben azon-
ban janur 17-n letartztattk A pthy I stvnt, a magyar kormny kelet-ma-
gyarorszgi kormnyfbiztost. E zrt M inisca szzados kt trsval egytt
20-21-n P altl a bolsevista propagandval vdolt A pthyval szemben ter-
hel vallomst akart kicsikarni. P al pp ellenkez jelleg informcikat k-
zlt, amit krsre jegyzknyvbe is vettek. S egesvrra a hadosztlyhoz azzal
ksrtk vissza ket, hogy mr csak nhny formasgot kell elintzni s me-
hetnek haza. E zt megtviratoztk S zkelyudvarhelyre is, ahol nagyobb tmeg
gylt ssze fogadsukra. M indez azonban az ezzel egyidben kirobbant vas-
utassztrjk leszerelsnek egyik elemeknt csak taktikai hzs volt. P alt s
Frhlichet elbb kln-kln tartottk zrva, majd a tbbi udvarhelyi tisztvi-
selvel egytt riztk ket.
122
A kihallgatsok janur 30-n befejezdtek.
I liescu rnagy, a vizsglat vezetje kijelentette, hogy amit az udvarhelyi tiszt-
viselk cselekedtek, hazafias cselekedet volt, s hasonl krlmnyek kztt
98
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
maga sem cselekedett volna msknt. E zek utn, br semmi okot nem tall-
tak az elzrsra, 15 tisztviselt tovbbra is S egesvron tartottak, a tbbieket
2-3-as csoportokban hazaengedtk.
E z id alatt a S zkelyudvarhelyen maradt tisztviselket s a letartzta-
tottak csaldtagjait N earrgiu arra knyszertette, hogy az elre kifizetett 2 ha-
vi illetmnyket visszafizessk az j hatalom kpviselinek.
123
E zttal mr
nemcsak azzal fenyegetztt, hogy internltatja az ellenllkat, hanem azzal
is, hogy ellenk fogja izgatni a falusi lakossgot. M ivel minden riogats ered-
mnytelennek bizonyult, jabb letartztatsok kvetkeztek.
J anur 24-n J odl G bor tiszti fgyszt nyolcadmagval letartztat-
tk s a reliskolban rizetbe vettk. K zben a letartztatottak laksaiban
hzkutatst tartottak s lelmiszerkszleteiket elvittk. A mikor J odl N eamjiu
V alernl erre rkrdezett kiderlt, hogy rekvirlsrl volt sz s az lelmisze-
reket nem fizetik ki, illetve tvteli elismervnyt sem adnak azokrl.
124
N -
hny nap mlva, janur 29-30-n R auka I zidor, volt vrmegyei napidjas (ja-
nur kzepe ta a romn fispn titkrnak, postatancsosnak, mskor lel-
mezsi biztosnak, ekkoriban pedig alispnnak titulltatta magt) romn kato-
nai ksrettel lefoglalta a vrosi zletek lelmiszerkszleteit s a vros, illetve a
tisztviseli lelmezsi csoport kszleteit.
125
A tisztviselk zaklatsa tovbb
folyt: minden nap jelentkeznik kellett a romn fispnnl (prefektusnl), aki
gyakran rkig vratott magra. T bbsgk az jabb zaklatsoktl tartva
visszafizette" a magyar kzigazgatstl kapott 2 havi megellegezett illet-
mnyt; a nem udvarhelyi szrmazs tisztviselknek el kellett hagyniuk a v-
rost.
126
A kvetkezkben az 1919 szn sszelltott srelem-gyjtemnybl
kzlnk nhny tipikus esetet:
27. M rcius 11-n U dvarhely vrmegye szkhzbl hrom szekr
iratot szlltottak el vaston, amely iratok minsgt s misgt mig megl-
laptani nem tudjuk.
28. M rcius 15-n dlutn a jelentkezs idejre a vrmegyei szkhz
eltti teret s az utck sarkait gpfegyverekkel lttk el, s a jelentkezsre kte-
lezett kzalkalmazottakat N eamjiu V alr felszltotta, hogy azok, akik illet-
mnyeiket mg vissza nem fizettk, lljanak kln, s lljanak ms csoportba
azok is, akiket a jelentkezs elmulasztsrt mg nem bntetett. E z megtr-
tnvn az elbbi csoportot felszltotta arra, hogy oly rtelm elre elksz-
tett nyilatkozatot rjanak al, hogy tlk illetmnyk el nem vtetett, az
utbbiakat pedig, hogy alrsukkal igazoljk, miszerint megbntetve nem
lettek. E zt a kt nyilatkozatot azutn prilis havban arra hasznlta fel, hogy
az erdlyi lapokba kzztette s vele az eljrsn felhborodott kzvlemnyt
flrevezette. T isztban volt ugyanis azzal, hogy a nyilatkozatokat jobb tudo-
msuk ellenre alrni knyszerlt tisztviselknek a rektifikci mdjukban
mr a cenzra miatt sem lesz. A nyilatkozatok alrsa utn klnben kegye-
sen kijelentette, hogy az alkalmazottaknak tovbb jelentkezni nem kell, s
hogy jvben minden tovbbi zaklatstl meg lesznek kmlve. K t htig a
szavnak is llott, de mrcius 31-n mr az sszes kzalkalmazottakat jabb
jelentkezsre ktelezte. ...
99
Tanulmnyok
31. prilis 1-n a jelentkezsek alkalmval s a kvetkez napokon
M tffy D omokos pnzgyigazgatt, dr. S zab G yula tancsost, L akatos
K lmn, A mbrus Ferenc, E lekes G za, Fbin Ferenc, Fazekas G spr, C ski
P ter, K olumbn L ajos, E mbery rpd, P usks L ajos, dr. E nyedy R bert,
L rinczy J zsef tisztviselket, t polgri egynt, ngy lelkszt, B akczy K -
rolyn polgri iskolai igazgatt s K ovcs J nosn polg. iskolai tantnt le-
tartztattk, a reformtus fgimnziumban rizet al helyeztk, s ezeken fe-
ll dr. H orvth K roly llami kzjegyzt s nejt, valamint I mreh D omokos
krhzigazgat forvost laksn rizet al vettk. E zek 1919. prilis 5-n es-
tig minden kihallgats nlkl voltak letartztatva, s akkor elbocsttatvn a
trparancsnok elttk kijelentette, hogy tszokul szerepeltek, s a jvben a
vrmegye terletn elfordulhat minden rendellenessgrt k szemlyesen
felelsek, lakhelyket azonban elhagyniuk nem szabad.
32. prilis 6-n dlutn a fentiek kzl 11-et jbl letartztattak, llt-
lag azrt, hogy k a svidki felkels rtelmi szerzi voltak. E zt a kijelentst s le-
tartztatst eszkzl fhadnagy tette, mosolyogva tevn hozz, hogy ez nem az
, hanem bizonyos felsbb krk vlemnye. L etartztattk mg ekkor hasonl
ok miatt dr. J odl G bor, dr. B orosnyai P l gyvdeket, s dr. V r G za gyvd
helyett, mert az irodjban nem leltk, Z athureczky L ajos gyvdi rnokot.
A z sszes letartztatottakat a kt emltett gyvd kivtelvel ki sem
hallgattk, s 1919. prilis 12-n kihallgats nlkl bocstottk el.
33. M rcius 31-n S zovtrl egy fegyveres csapat rkezett P arajdra,
s az ottani romn csendrsget lefegyverezve, a npet fegyveres felkelsre
szltotta fel, azzal, hogy az egsz S vidket fegyverbe szltva S zkelyudvar-
helyre menjenek a romn csapatok lefegyverzsre. E z a csapat dolgt vgez-
ve visszavonult azzal, hogy M arosvsrhely fel kell mennie. B ocz E ndre, j-
rsi szmvev, tartalkos szzados, aki a parajdi felkelknek a vezetje lett,
hamar beltva azt, hogy a szovtaiak avatatlan beugratok szavra s a romnok
trhetetlen uralmtl elkeseredve indultak meg - a fegyverforgat npet -
mg mieltt brmi ellenbeavatkozs trtnt volna, nyugalomra intette, fel-
oszlatta s megtette azokat az vatossgi rendszablyokat, hogy az esetleg
felvonul romn csapatok a nyugalomrl idejben rtesljenek.
E z idben az etdi vsron kt romn csendrt kt atyhai ember le-
fegyverzett, s az atyhai hatrba ksrve ott agyonvert. J llehet, ezen kt eset-
nek a lerhatatlanul brutlis eljrsok miatti elkesereds volt az okozja, jlle-
het, minden jel azt mutatja, hogy klnsen a parajdi eset tudatos sugalma-
zsra indult, mert C onstantinescu V iktor gyulafehrvri romn trvnyszki
elnk mr mrcius 29-n gy nyilatkozott S zkelyudvarhelyen V arr E lek s
M asinger L szl pnzgyi tisztviselk eltt, hogy rvidesen jabb letartzta-
tsok vrhatk, a 31. pont szerint a parajdi esemnyekkel kapcsolatosan letar-
tztatottak nvjegyzke mr elre ssze volt lltva. E rre enged klnben k-
vetkeztetni az a krlmny is, hogy a svidki lltlagos bolsevista lzads
elfojtsra kldtt csapat egyenesen S zkelyudvarhely rendeltetssel s ese-
mnyt megelzen 1919. mrcius 28-n indttatott el N agyszebenbl.
H ogy a S vidken nem ltezett bolsevista felkels leversnek rgye
alatt N eamjiu V alr udvarhely vrmegyei prefektus mily hallatlan knzsokat
vgeztetett, azt a maga borzalmassgban lerni sem lehet. A frfi lakossg
100
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
zmt elfogtk, mr a helysznen gy sszevertk, hogy a szerencstlenekre
rismerni sem lehetett. H asonl sors rte a semmiben rszt nem vett A ls- s
Felssfalva s K orond kzsg lakosait. E zeket a szerencstlen ldozatokat
sszektzve S zkelyudvarhelyre hoztk s itt a romn csendrsgen tovbbi
inkvizitrikus eljrs al vettk, gy annyira, hogy valsggal llatiasan vl-
tztek knjaikban. S t egy Z rug nev egyn ngyilkossggal akart menekl-
ni a knzs all, s felakasztva talltak re, mg lt, s a romn csendr kllel
felcsapta az llt, gy, hogy a szerencstlen a nyelvt leharapta. L evgtk s
letre keltettk. B eszlni nem tud. A kik az etdi vsron jelen voltak, korra s
nemre tekintet nlkl S zkelykeresztrra hurcoltk s ottan puskatussal bor-
zalmasan sszevertk, tekintet nlkl arra, hogy tank voltak e vagy vdlot-
tak. E zenkvl A tyha kzsgre nagy pnzbntetst szabtak s az egsz S vi-
dk sszes lelmiszereit elrekvirltk. A z atyhai eset miatt 5 egynt hallra
tltek, a parajdi eset mg mig vizsglat alatt l ...
36. prilis 8-n a nagyszebeni kormnyztancs trt a szkelyudvar-
helyi jrsbrsg telekknyvi osztlyhoz a magyar llam tulajdont kpez
ingatlanokat a romn llam tulajdonjognak bekebelezse irnt. E zt az tira-
tot dr. V adasdy P ter jegyz tisztn jogi s minden politiktl mentes indok-
lssal elutastotta, minek a kvetkezse nem a fellebbezs, hanem az lett,
hogy pnksd szombatjn V adasdyt letartztattk, N agyszebenbe hurcoltk
s ott 10 napig fogva tartottk. E lbocstsa utn betegen kerlt haza, beteg-
sgt igazolva megzente a trparancsnoknak, hogy a jelentkezsre kptelen.
A polgri orvosi igazolvnya dacra egy katona orvost kldtek hozz, aki be-
teg voltt elismerve, zloglssal val fenyegetssel a 10 korona brkocsidjat
rajta behajtotta. ...
40. J lius 30-n megjelent N cam(iu V alr prefektus a romn rendr-
fkapitny s egy S uciu nev romn tiszti fgysz ksretben dr. H an B la
kriai br, trvnyszki elnk hivatalban s krte azt, hogy a bri kart rte-
kezletre hvja ssze. A z egybegylt brk s segdszemlyzet eltt N eamtiu
kijelentette, hogy a marosvsrhelyi romn tblai elnk megbzsbl a br-
sg tvtele vgett jelent meg s kzlte, hogy amennyiben a bkekonferencia
vgrvnyesen R omninak tlte E rdly egsz terlett, ma mr nem ll sen-
kivel szemben sem az erklcsi akadlya a hsgesk lettelnek. D r. H an
B la elnk tiltakozott a brsgok s az imprium tvtele ellen s krte a
prefektust a bkekonferencia emltett hatrozatnak igazolsra. A prefektus
kijelentette, hogy erszak alkalmazsra is felhatalmazsa van, amit a rendr-
fkapitny jelenlte is igazol, - a terlet odatlse tekintetben rteslst
bizalmasan M aniu G yultl, a nagyszebeni kormnyztancs elnktl sze-
rezte, s rsban azrt nem igazolhatja, mert ez mg titok.
E zutn 1919. jlius 31-n dlutn 3 rig az eljrst felfggesztettk.
E kkor N eamtiu a trvnyszk, gyszsg s jrsbrsg sszes alkalmazottjt
kln-kln a hsgesk lettelre szltotta fel. Felhvsa azonban ered-
mnytelen maradt. A z esk megtagadsa utn, mert senki be nem hdolt s
emberk nem volt, a brsgokat bezrni lettek volna knytelenek, amirt is
N eamtiu V alr a brsgok feletti impriumot midn tvettnek nyilvntotta,
az egsz szemlyzetet slyos fenyegetsekkel arra knyszertette, hogy felvl-
tsig helyn maradjon...
101
Tanulmnyok
41. N eamtiu V alr prefektus a K lein fakeresked zletvezetjnek
megparancsolta, hogy a fatelepen napszmos munkt vgz volt kzalkalma-
zottakat a munkbl azonnal bocsssa el
42. A nagyszebeni kormnyztancs elrendelte a vlasztsi nvjegyz-
kek sszelltst s a lakosokat bntets terhe alatt jelentkezsre kteleztk,
s jelentkezsk alkalmval velk nyilatkozatot rattak al.
43. A romn hadsereg parancsnoksg s a nagyszebeni kormnyzta-
ncs a kereskedelmi let megknnytsre 4 hra rvnyes utazsi igazolvny
kiadst rendeltk el E zeket az utazsi igazolvnyokat azonban csak azok
nyerhetik el, akik a prefektus eltt romn hsgeskt tesznek...
44. B udapest bevtelnek hivatalos nneplse alkalmval 2 napon t
egy-egy rai harangozs rendeltetett el a dli 12-1 ra kzti idre, s mert a
harangozs s a piactren eszkzlt zens sta idejn Flrin B ogdn keres-
ked ablakai le voltak fuggnyzve, a prefektus t a vros elhagysra s abla-
kainak 14 napi lefuggnyzsre tlte. A kereskednek S zkelyudvarhelyen
vtizedek ta van zlete.
45. A magyar cgfeliratoknak 1919. aug. 15-ig val romn magyar
nyelv felirattal leend kicserlst rendeltk el szigor bntets terhvel, br
a vrosban, st az egsz vrmegyben sznmagyar a lakossg."
127
A romn fl (a nagyszebeni K ormnyztancs) 1919 nyarn tisztban
volt azzal, hogy a bkekonferencia jniusban mr kzlte M agyarorszg
szaki s keleti hatrt a szerb s romn kormnnyal.
128
E bben U dvarhely
megye a S zkelyflddel egytt R omnihoz kerlt. A magyar fl szmra el-
kpzelhetetlen volt, hogy a magyar trgyalkldttsg meghallgatsa nlkl
hozzanak dntst a terlet sorsrl, mert tovbbra is azt hittk, hogy a wilso-
ni elvek alapjn hzzk meg a hatrokat. M ikor 1920 mrciusban a bke-
konferencin megismerve a magyar bkeelkszt anyagokat, az angol s az
olasz fl jra akarta trgyalni a hatrokat, kiderlt, hogy ez mr nem lehets-
ges.
129
M rcius 9-n a S zkelyfld korridoron keresztl M agyarorszghoz va-
l csatolst is elutastottk. M inderrl az udvarhelyi tisztviselk semmit sem
tudtak. 1919 tavaszn a S zkely H adosztly felszabadt ellentmadsban,
majd a T ancskztrsasg illetve a H orthy-hadsereg R omnia elleni tmad-
sban bizakodtak.
130
A z llamhsg melletti kitartsuk e krlmnyek kztt
erklcsileg rthet, de a bkekonferencia dntse szempontjbl mr ered-
mnytelen volt. T ermszetesen nem tudjuk, hogy mi trtnt volna, ha gyor-
san tmegesen leteszik a hsgeskt. V alsznleg ezt R omnia propaganda-
fegyverknt hasznlta volna fel. A ksbbi, nem nkormnyzati alapon szer-
vezd romniai kzigazgatsi berendezkeds ismeretben valszntlen,
hogy magyar tisztviselk szakismereteik rvn, hosszabb ideig maradhattak
volna az erdlyi kzigazgatsban.
P al rpd, a szkelyudvarhelyi tisztviseli ellenlls meghatroz sze-
mlyisge S egesvrrl 14 trsval egytt februrban nem trt vissza a vrme-
gybe. A segesvri fogsgban a mozdonyvezetk segtsgvel lland ssze-
kttetsben llt csaldjval s szkelyudvarhelyi tisztviseltrsaival,
131
a buda-
pesti S zkely N emzeti T ancs vezetivel (J ancs B enedek, B enedek E lek,
U grn G bor, M ezei dn, S ebes D nes). A z lland cserld fogolytr-
saktl rkez informcikat B udapest fel kzvettette.
132
Februr 17-n j-
102
B rdi N ndor
Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
szaka 15-ket tszlltottk N agyenyedre, ahol a fegyhzban egy egsz tlen
t ftetlen cellba zrtk ket.
133
A helyi magyar csaldok vllaltk lelmez-
sket, majd kijrtk, hogy tkltzhessenek a B ethlen K ollgium betegszob-
iba. M rcius vgig innen 13 tisztviselt hazaengedtek, csak P al rpd s
K eith Ferenc maradt elzrva. M rcius 8-n tallkoztak M ajlth G usztv gyu-
lafehrvri pspkkel, aki helytllsukat helyeselte (s valsznleg segtett
a katolikus papokon keresztl mkd postaszolglat ltrehozsban). P al
ekkor rta meg a K i a S zkelyfldet a megszlls all! c. 9 oldalas, kzrl kz-
re adott s sokszorostott rpiratt.
134
A z otthonmaradottakat" bels ellen-
llsra, S zellemi Front ltrehozsra szltotta fel. A z udvarhelyiek s velk
egytt H romszk s C sk tisztviseli kezdet ta a kvetkez llsponton vol-
tak: a S zkelyfld nagyobb s teljes srsg magyar tmbje fel kell, hogy
tntesse, hogy a rmai imprium al nknt nem adja magt, mert ezt a r-
maiak a bketrgyalsokon a maguk javra val bizonytkul hasznlhatjk fel,
hogy me k mr a kln fajisg szempontjbl egyedl szmbavehet sz-
kelysggel is rendben vannak. A szkelysgnek ez ellen val kzdelme els-
sorban a tisztviseli s a kzigazgatsa tjn kell, hogy kifejezdjk. H a a
tisztviselk s a kzigazgats rmai imprium al nem kerlnek, akkor a np
is tudja, hogy mit csinljon."
135
E lutastotta a romn hatsgok bolsevista"
vdjait, amellyel a magyar katonai leszerelsi trgyak, eszkzk s egyb np-
jlti akcik miatt a magyar ellenll kzigazgatst illettk. P al szerint ezen
akcik rtelme pp a bolsevizmus kivdse" volt. H a ezeket a javakat a ro-
mn hadsereg vissza akarja szerezni, maga hv letre komoly elgedetlens-
get. M indezeket a srelmeket P al panasz-jegyzknyvek nemzetkzi propa-
gandjval akarta ellenslyozni. A z addig trtntek tanulsgait a kvetkez-
kpp sszegzi: ...igen jellemz, hogy ilyen megszllink vannak, akik a b-
ks s fegyverszneti szerzds rtelmben val megszlls irnti jhiszem-
sgnket, s ebbl folyt vdtelensgnket rablsra s bolsevizmus sztsra
akarjk kihasznlni. E zrt kveteljk, hogy mg a bketrgyalsok befejezse
eltt lehetleg srgsen vegyk ki a S zkelyfldet is a demarkcis vonalbl,
mert klnben a kelet-rmaiak ostoba s kegyetlen bnsmdja a szkely s a
romn faj egymsra utaltsgt vad gyllett vltoztatja, s emiatt E urpa ke-
letn sohase lesz becsletes npszvetsg. J ellemz, hogy mennyire nem tud-
nak ezek a megszllk a szkelysg ltfeltteleinek, gazdasgi szksgleteinek
megrti lenni, hogy pl. szkelyudvarhely piacn az rusoktl hst, csizmt,
ft, mindent elszedtek s a vtelrrt kvetelzket botokkal fizettk ki. P er-
sze gy azta nincs piac. A hova teszik a kezket, ott megsznik a forgalom s
minden biztonsg. A falvakban is ilyen botoz rekvirlsokkal szedik ssze a
takarmnyt s lelmiszereket s a forrongst valsggal mestersgesen sztjk.
E nnek a botoz rablsoknak mlyebb szksgszersgei is vannak, ami mr a
np kztt is mindinkbb kztudomsv vlik: N incsen pnzk, zsoldot fi-
zetni nem tudnak, adztatni mg sajt fajtjukat se merik csak a kzvetlen
adfizetkre intznek (de ezt is csak romnlakta vidkeken) felhvst."
136
A
tovbbi passzv ellenlls mellett legfontosabbnak egy budapesti propaganda-
kzpont megszervezst tartotta, amelyet S zkelyfldrl lland informcik-
kal ltnnak el s ez lehetne a nemzetkzi propaganda szervez-kzpontja.
103
Tanulmnyok
M rcius 25-n P ait s K eithet tovbbvittk S zamosjvrra, ahol ms
politikai foglyokkal s kztrvnyesekkel kerltek ssze a javtintzet agyon-
zsfolt celljba. 30-n kln rizetbe, a ferences rendiek zrdjba vittk
ket, de ez sem tartott sokig, mert prilis l-jn - valsznleg a nyrdmenti
lzongsok miatt - visszahelyeztk ket a 240 m-es cellba ahova tbb mint
160 foglyot zsfoltak be. 6-n az intelligensebb foglyokat" a jrsbrsg
foghzba vittk t, ahol legalbb flig rothadt szalmn aludhattak. U gyanak-
kor a S egesvrrl, illetve N agyenyedrl hazaengedett udvarhelyi tisztviselket
is beidztk S zamosjvrra a 9-re kitztt hadbrsgi trgyalsra. E z azon-
ban ismeretlen okbl elmaradt, a behvottakat hazakldtk, P alt s K eithet
pedig tszlltottk (ez, mint mindig, most is nyitott marhavagonban trtnt)
D vra a trvnyszki foghzba.
137
H adbrsgi trgyalsuk az jbl beid-
zett tisztviseltrsakkal egytt prilis 16-n kezddtt meg. B eszszaberescu
ezredes elnkletvel, 4 hadbr, 1 gysz s 1 hivatalbl kinevezett vd kz-
remkdsvel. A vdat csak 16-n dleltt, a trgyals megkezdse utni
msodik rban kzltk a vdlottakkal, gy k vdelmi elkszleteiket csak
sejtsekre alapthattk. A vd mindnyjukkal szemben a 7. sz. hadseregrende-
let megszegse (azaz tilos gyls tartsa) volt, ezenkvl mg dr. P allal s dr.
K eithtel szemben a C ode N apokon 79. -ba tkz ellensggel val cim-
borls hbor idejn" (az ellensg a magyar kormny) s vgl mg kln
P allal szemben a szkely kztrsasg eszmjrt a C ode N apokon 68. -ba
tkz mernylet az llam psge ellen" is vdat emeltek. prilis 16-n a
trgyals jfl utn 1 rig tartott, az gysz tbbrs vdbeszdben egsz
E rdly rendjnek felforgatst rtta a vdlottak terhre, impertinencinak ne-
vezte, amirt ezek vdelmk vgett a tbornokokra s a velk kttt mege-
gyezsekre hivatkoztak. J ellemz a vdbeszdre az is, hogy az gysz (civil-
ben B ukarest egyik neves gyvdje) ilyen kitrsekre ragadtatta magt: D r.
V lentsikkel vgzett mr az I sten,
138
neknk is gy kell vgeznnk itt a tb-
bivel, el kell taposnunk az udvarhelyi kgyfszket." C sakugyan hallbnte-
tst indtvnyozott dr. P al s dr. K eith esetben, a tbbieknl pedig 10 esz-
tendei fogsg kiszabst krte. A z elnk is igen elfogultan viselkedett a vd-
lottakkal szemben. jjel 11 rakor kerlt sor a hivatalos vdbeszdre. E nnek
sorn ismt nyilatkozatttelre szltottk dr. P alt a nla (janur 9-i letartz-
tatsakor) lefoglalt levl dolgban. E nyilatkozattal tisztzdott, hogy az
gysz iratcsomjbl az eredeti levl eltnt, s helyette egy hamis fordtst
hasznltak a vd anyagul, mely hamis fordts az eredeti levl szveghez ot-
romba s logikdan hozztoldsokat adott. L ogikai s mondatszerkezetbeli
rszletezssel nyilvnvalv lehetett tenni, hogy ezek a hozztoldsok nem
szrmazhattak az ereded levl rjtl. E zzel az incidenssel a trgyalst ms-
napra halasztottk. M snap az gysz s a hivatalos vd repliki utn a vd-
lottakat szltottk fel vdelmk eladsra. D r. P al rpd a mr ismertetett
megjegyzsekre s a fegyverszneti szerzdsekre utalt, hogy ennek rtelm-
ben joguk volt a magyar esk lettelre s a magyar fennhatsghoz val ra-
gaszkodsra; a szkely llamisg eszmje tekintetben pedig Wilson nemzet-
kzileg elfogadott elveire hivatkozott, melynek rtelmben kis npeknek is
joguk van az nrendelkezsre. D r. K eith Ferenc azt fejtette ki, hogy a magyar
eskttelre val megjelens s a N eamtiu eltt val nneplyes nyilatkozatt -
104
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
tel nem esik a gylsek fogalma al. V d nyilatkozatokat tettek mg M tffy
D omokos pnzgyigazgat, K olumbn L ajos tanfelgyel, K and I stvn
irattrnok, mg a tbbiek a tovbbi nyilatkozattl elllottak. A hadbrsg d-
li egy rakor visszavonult s flra mlva felment tletet hirdetett ki, azzal
az indoklssal, hogy a romn hadsereg ms nemzetek nemzeti aspirciit tisz-
telni kvnja."
139
A felments okait keresve kitnik, hogy ebben az esetben nem csak a
romn s a magyar helyzetrtelmezs konfliktusrl van sz, hanem a nagy-
szebeni K ormnyztancs (az erdlyi romnsg vezetinek a gyulafehrvri
nagygylsen legitimcit nyert irnyt szerve) s a romn hadsereg egymst
tbbszr keresztez llspontjrl. A K ormnyztancs megprblta sajt ha-
talmi jogosultsgt minl erteljesebben kiterjeszteni egsz E rdlyben. A R o-
mn K irlysg hadseregt B ukarestbl irnytottk s br a romn kormny-
zatnak rdeke volt a mielbbi erdlyi impriumvlts, de mr nem nzte j
szemmel a nagyszebeni nll lpseket. I tt minden bizonnyal kt nemzeti-
sgpolitikai llspont is tkztt: az erdlyi romn vezetk, akiknek sok
szempontbl modellrtk volt az O sztrk-M agyar M onarchia-beli llapot s
a regti politikusok, akik kezels helyett meg akartak szabadulni a problm-
tl. A decemberi udvarhelyi megllapodsok clja a romn tbornokok rsz-
rl feltehetleg az volt, hogy minl gyorsabban s konfliktusmentesebben
megszlljk s pacifikljk a terletet, megszervezzk a katonai ellenrzst s
elfogadtassk azt a helyi lakossggal. A magyar kzigazgats rszrl pedig -
mivel csak magra tmaszkodhatott - az volt a cl, hogy megrizhesse eg-
zisztencijt, autonmijt s semmi esetre se adjon okot fegyveres konflik-
tusra. E z utbbi htterben a bkekonferencia igazsgos dntsbe (nren-
delkezs elve a tmbmagyarsgnak) vetett hit s az 1848-as 1916-os emlkek
felelevenedse llt. I dkzben a romn fl pozcii megersdtek: katonai
elrenyomuls M agyarorszg fel, nagyhatalmak tehetetlensge a romn t-
rekvsekkel szemben, ezrt a hadsereg a megszll szerepbl egyre inkbb a
romn kormnyzati berendezkeds megteremtjv vlt. E zt csak tovbb
erstette, hogy mivel a S zkelyfldn nem lt szmottev romn npessg,
az impriumvltst szinte teljes egszben a hadsereg hajtotta vgre. S ezzel
sszekapcsoldott az, hogy a katonasg elltst csak a vrmegyk, illetve a
lakossg terhre tudta biztostani. A rekvirlsok s a hadizskmny-szerzs-
nek tekintett rablsok sorn pedig a regtban megszokott eszkzket (boto-
zs, levetkztets, derkszjjal vers, megflemlt elzrsok minden indok
nlkl stb.) alkalmaztk a lakossggal szemben. T eht janur elejre romn
rszrl a decemberi megllapodsok rvnyket vesztettk - ezt a magyar fl
nem volt hajland tudomsul venni.
A nagyszebeni K ormnyztancs egyszerre trekedett megbzhat
(romn) tisztviselkkel a helyi hatalom tvtelre s a jog s szakszer kz-
igazgats fenntartsra. M ikzben tbb vonatkozsban (iskolagy, nyelvhasz-
nlat) mint az j tbbsg kpviseli az O sztrk-M agyar M onarchiban meg-
ismert szablyozst tartottk kvetendnek, addig az egsz kzigazgats
alapjt kpez vrmegyei trvnyhatsgi (nkormnyzati) rendszert - flve a
magyar (tisztviselk, vrosi lakossg, munkssg) dominancitl s ezltal az
egyesls esetleges nemzetkzi megakadlyozstl - nem lltottk vissza, il-
105
Tanulmnyok
letve megakadlyoztk az addigi kzigazgatsi rendszer mkdst. U dvar-
hely vrmegye esetben a tisztviseli kar eltvoltsra azrt volt szksg,
hogy megelzzenek egy esetlegesen nemzetkzi kihats regionlis (szkely-
fldi) szervezkedst, s helyet teremtsenek sajt appartusuk szmra.
A hadbrsgnak a tbornokok - akik ekkor is megerstettk a megl-
lapodsok hitelessgt - decemberi taktikai magatartsval kellett szembesl-
nie. E zrt nem fogadhatta el a vd prilisban megfogalmazott rvelst, mely
szerint mr romn llampolgrok vtsgrl volt sz A dntsben valszn-
leg az is kzrejtszott, hogy a nemzetkzileg bizonytalan helyzetben nem
akart a romn kormnyzat a szvetsges hatalmakkal, a nemzetkzi normk
szerint jogszertlen (s az erdlyi kzhangulatot is feleslegesen felkavar)
dnts miatt szembekerlni s ezzel a R omnit kritikusan megtl llspon-
tot ersteni.
A felments utn valamennyi udvarhelyi tisztviselt hazaengedtk D -
vrl. P al prilis 20-n rkezett meg S zkelyudvarhelyre. M ivel igen sokan
felkerestk a laksn, s a romn hatsgok a tisztviseli ellenlls helyi irny-
tjnak tartottk, a romn polgrmester egy elre killtott utazsi igazol-
vnnyal arra krte, hogy 3 hnapra hagyja el a vrost.
140
A kijellt j tartz-
kodsi hely 1919. mjus 1. s jlius 31. kztt K olozsvr lett. I tt a mr meg-
lv kapcsolatai rvn G randpierre E mil s K lt G bor mellett a tisztviseli
ellenllsi mozgalom (az n. S zellemi Front, majd ksbb a S zkely-M agyar
S zvetsg erdlyi kzpontjv) egyik vezetje lett. Feladata az volt, hogy a
fogsga sorn kialaktott kapcsolatokon keresztl s a szkelyfldi helyismere-
tt felhasznlva lland kapcsolatot ptsen ki a K olozsvr s a vidk kztt.
T evkenysgi kre elssorban a S zkelyfldre irnyult. E gyrszt kzzel m-
solt s egyms kztt terjesztett levelek tjn propagandt folytatott a nagy-
szebeni K ormnyztancs, illetve a romn imprium elismerse ellen; ms-
rszt S zeged, illetve B udapest fell kzvettette a tisztviselk seglyezsre ki-
utalt sszegeket. S zeptembertl kezdve pedig a bketrgyalsokra kszl
magyar delegci szmra gyjttt adatokat a srelmekrl.
E gyik 1919 mjusbl fennmaradt rpiratban a kvetkezkppen fo-
galmazta meg a S zellemi Front feladatait: 1. A nphangulat megrzse, fel-
ajzsa s teljes szvssgv kikpzse abban a hitben, hogy lesz mg magyar
vilg. 2. M inden behdolsi irnyzatnak a letrse. A z ilyen irnyzatok ltal
knlt anyagi rvnyeslsek helybe nnn ernkbl val rvnyeslsek,
munkaalkalmak, vllalatkomplexumok, fejmunks-kikpzsek szervezse. 3. A
magyar egyhzak s iskolk szellemnek a magyar jvrl val hitben s hit
fejlesztsben val kitartsa; az egyhzak s iskolk anyagi feltteleinek trsa-
dalmi megszervezse. 4. A gazdasgi vllalatoknak a szocilis s magyar er
ptsre irnyul tszervezse, a behdol s megegyezses alkuktl s n-
zsektl val visszatartsa, altruista s magyar fajszaport bankpolitika beho-
zatala. 5. S ajt s irodalom teremtse a mondott irnyok polsra s terjesz-
tsre. 6. A magyar s szkely vidkek szoros sszekttetsnek megteremt-
se. E z sszekttets cljaira bizonyos jeleket s rsmdokat itt tadunk, s
akinek jelen iratunkat kldtk, azt a legsrgsebb tvtelre flkrjk. T all-
kozsunkkor az eddigi sszekttetsek ismerett is feltrjuk. 7. O lyan nv-
delmi szervezet teremtse tornaklubok, olvaskrk, dalos egyesletek s
106
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
munks szakegyletek tjn, mely a magyar vilg pontos rendfenntart karha-
talmaknt azonnal fel tudjon lpni, s a szksghez kpest megfelel npert
is tudjon mozgstani."
141
B udapesti kapcsolataikon keresztl elbb a V rs H adseregnl, majd
H orthy krnl llandan srgettk az erdlyi tmadst.
142
T bb alkalommal
olyan zenetet kaptak, miszerint ez csak hetek krdse s megkezdhetik a
szkelyfldi akcikat. A zonban mikzben a nemzetkzi viszonyok (s a T a-
ncskztrsasg, majd H orthyk) tekintetben komoly illziik voltak, hiszen
csak az esetleges zengetsre, levelezsre hagyatkozhattak, azzal azonban
tisztban voltak, hogy brmifle nll erdlyi akci remnytelen, csak elvr-
zskkel jr megmozduls lehetne. gy nyr vgre az ellenllson bell a
trsadalomszervezs feladatai kerltek eltrbe. A tisztviselk egy rsze 1920
nyarig vagy illetmnyt kapta vagy valamilyen budapesti kormnyseglybl
rszeslt. A fvrosban U grn G bor, J ancs B enedek, T eleki P l, majd
megalakulsa utn a B ethlen I stvn vezette n. erdlyi minisztrium intzte
az akci gyeit. A pnz s az rsos kimutatsok, elszmolsok kabtblsbe
varrt vsznakba, illetve a vsznakra gpelve jutott el K olozsvrrl S zegedre s
B udapestre. 1919 tavaszn elssorban mozdonyvezetkn keresztl folyt a
postzs, majd ksbb kln megbzottak teljestettek szolglatot.
143
1919 augusztus-szeptemberben a legnagyobb gondot a volt magyar
nyelv llami iskolk tanrainak az egyhzi, magyar nyelv iskolkba trtn
tirnytsa jelentette. E zeknek az j intzmnyeknek alaptsa is P alk anya-
gi tmogatsval trtnt. A felbomlott S zkely H adosztly vagyonbl kb. 20
milli korona kerlt hozzjuk, s ezt teljes egszben tisztviselk, tantk se-
glyezsre s iskolaalaptsok tmogatsra fordtottk.
144
P al rpd kolozsvri tartzkodsi engedlye lejrtval 1919. augusz-
tus l-jn hazautazott S zkelyudvarhelyre, msnap rendri felgyelet al he-
lyeztk, majd 10-n letartztattk s elrendeltk hzi rizett. A prefektus ki-
jelentette, hogy az eljrsra politikai okokbl kerlt sor, s a volt helyettes al-
ispnnak tvoznia kell a vrosbl s a megszllt terletekrl. O ktber 10-n a
fogarasi internltborba kerlt. (I tt erdlyi romn politikai foglyokkal s b-
nti magyarokkal tallkozott.) A vd az volt ellene, hogy az U dvarhely me-
gyei csendrsget tmogatta a romn megszlls alatt, gy rszese az n. er-
dlyi sszeeskvsnek.
145
E zrt 20-n K olozsvrra, a hadbrsgra szlltot-
tk, majd N agyszebenbe. A csendri ellenlls vdjval szemben a tborno-
kokkal kttt szerzdsekre hivatkozott: ezek alapjn jogosan gondoskodha-
tott a csendrsgrl. A ksbbi helyzettel kapcsolatban azt vallotta, hogy
nem tud semmit. M ivel bizonytkokkal nem tudtak szolglni, felmentettk.
(A z igazsghoz hozztartozik az, hogy amikor a csendrsg N yregyhzra
trtn visszahvsrl megrkezett az rtests, P al azt javasolta a kormny-
biztosnak, hogy tartsk ott a csendrket, elre kifizetve szmukra 6 hnapi
illetmnyket. E z valsznleg meg is trtnt, m a vdlknak ezt nem sike-
rlt bizonytaniuk.)
146
A felmentssel egyidejleg azonban K olozsvrt jelltk ki knyszerlak-
helyl szmra, rendszeres jelentkezsre ktelezve. A z ellenrzsvel megb-
zott Fabius kapitny november kzepn arra krte, hogy rsban foglalja
ssze, hogyan lehetne intzmnyesen megoldani a R omnihoz kerl ma-
107
Tanulmnyok
gyarsg problmit.
147
P al tovbbra is a legfontosabbnak a tisztviselk krd-
st tartotta, akik - llspontja szerint - a bkeszerzds ltrejttig nem kte-
lezhetk a hsgesk lettelre. S zksgesnek vlte, hogy a hsgeskt tenni
nem akar tisztviselket engedjk msutt dolgozni. A gazdasg tekintetben
a npi hziipar tmogatst, a bnya- s erdgazdlkods tern dolgozk be-
vonsval rszvnytrsasgok ltrehozst javasolta.
A rendri felgyelet alatt is tovbb vgezte szervez, adatkzl mun-
kjt. 1919 decemberben kezdemnyezte, hogy a Franciaorszgba utaz
magyar bkekldttsgnek is tagja lehessen mint szakrt, illetve mint a
S zkelyfld kpviselje. E nnek rdekben december-janur sorn tbb tmo-
gat nyilatkozat is szletett a S zkelyfldn.
148
E z az akci azonban nem jrt
sikerrel.
1920 els felben egyre nehezebb vlt fenntartani az ellenllst, egyre
tbben repatriltak s a magyar kzalkalmazottak hsgesk hinyban ki-
szorultak a kzigazgatsbl, az igazsgszolgltatsbl. A legtovbb az okta-
tsgyben tartottk magukat, annl is inkbb, mert tmegvel jttek ltre a
volt llami magyar iskolk helyett az egyhzi magyar elemi iskolk.
A szkelyudvarhelyi tisztviseli ellenlls utols ltalunk ismert doku-
mentuma 1920 mjusbl szrmazik. A z U dvarhely vrmegye I ntzbizott-
sga ltal 1919. mjus 26-n kiadott megegyezses hatrozat, amelyet a h-
romszki hasonl alakulattal egyeztettek, egyrszt nmileg ingerlten a ma-
gyar kormny llspontjt szeretn tisztn ltni, msrszt a R omnin belli
elhelyezkeds, nszervezds mdjra tesz javaslatot: 1. M indenesetre legel-
s feladatunk, - aminek a legsrgsebben elg is lesz tve, - miszerint a ma-
gyar kormny megkrdeztessk, hogy M agyarorszgnak a vltozott lltla-
gos helyzetben van-, s ha igen, mi a clja velnk, illetve felkrend a magyar
kormny, ejtse mdjt a lehet legsrgsebben annak, hogy egy futr, vagy
egy salvus conductussal elltott megbzottja tjn hitelesen rtestsen, vajon a
szkelysg (rtve U dvarhelyszk, C skszk, H romszk, M arosszk szkelys-
gt sszessgben) s illetve a szkelysg gerinct kpez intelligens kzp-
osztly: a tisztviseli kar a tovbbiakban mire szmthat s ennlfogva mihez
tartsa magt, trtnik-e gondoskods rluk vagy nem?
2. H a nevezett ngy szkely vrmegye lakossga s tisztviseli karra
nzve az elhatrozs az, hogy rlunk llamilag tbb gondoskods trtnni
nem fog, s gy magunkra maradnnk, akkor hatrozottan kveteljk a magyar
kormny tjn a teljes jogokkal felruhzott nll municiplis autonmit,
rtve ezt gy, hogy csupn a fispn kpviseln a romn kormnyt - egyebe-
ket, az alispntl kezdve a kzigazgats minden gban magyar tisztviselk
vennk t a szolglatot, mert csak gy biztosthat a szkely-magyarsg kom-
pakt egysge. M skpp, ha ti az sszes tisztviseli llsok fltt a romn kor-
mny diszponlhatna, az elmozdthatsg, nyelvi ktelezettsgek s ms esz-
kzk s mdok alkalmazsval elrelthatlag rvid id alatt romn tisztvi-
selkkel tltetnnek be az sszes llsok s ekkor egy-kt vtized a szkelys-
get teljesen beolvasztja a romnsgba, s a magyar fajnak nyoma vesz.
3. M egkrdezend teljes hatrozottsggal a magyar kormny, hogy
szndkozik-e a fegyveres ert alkalmazni E rdlyrt, illetve az tadsra llt-
lag kijellt terletekrt vagy nem? M ert ha szndkozik, ezt csak gy teheti,
108
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
ha teljes tudatban s ismeretben van E urpa nagyhatalmainak ez esetbeni
llsfoglalsval s illetve ez esetbeni tovbbi erejnek s esetleges szndknak
mivoltval. M ert ha ezt felttlen s teljes bizonyossggal tudja s indt hbort
az orszg, a szkelysg szervezett teljes erejre szmthat, amely csak intsre
vr; ellenesetben egy kockzatos hbors akci sikertelensge biztosan maga
utn vonja nem csak a legkegyedenebb retorzit ti a szkelysg teljes kiirt-
st, de a vgtelen bossz eredmnyekpp a szkelysg helyn mg k kvn
se maradna.
4. Feltve, de nem remlve azon legkegyedenebb eljrst, hogy M a-
gyarorszg minket teljesen magunkra hagyna, akkor csak azon legvgs eset
llhat rendelkezsnkre: kieszkzlni a romn vezetsgtl, adjon mdot s
lehetsget arra, hogy a ngy szkely vrmegye vezet megbzottjai a tovbbi
magatartsuk rdekben sszejhessenek s sorsunk fell szabad megbesz-
lst, illetve trgyalst folytassanak ,.."
149
M agyarorszgrl a bkeszerzds alrsig a T erletvd L ign, illet-
ve a klnbz titkos trsasgokon keresztl a hsgesk elutastsra, a
passzv ellenlls folytatsra kaptak utastsokat. M ikzben a magyarorszgi
politikai let a konszolidci fel indul, az erdlyi gyek politikailag margin-
lis csoportok kezbe kerltek.
A z erdlyi ellenlls kzpontjban K olozsvrott 1920 prilis-mjus-
ban az rkez seglyek elosztsa s a romn politikai erkkel kapcsolatos stra-
tgia krdsben komoly vita alakult ki P al s G randipere E mil kztt. P al
arnytalanul kevsnek tallta azt az sszeget, amelyet a szkelyfldi tisztvise-
lk megsegtsre, iskolk tmogatsra fordtottak. A seglyezs sorn els-
sorban a tisztviselk foglalkoztatst szolgl vllalkozsok, beindtst kez-
demnyezte (rszvnytrsasgok, hziipari szvetkezetek stb.). E zzel szem-
ben G randipiere elssorban a kolozsvri rdekeket kpviselte s a passzv el-
lenlls, a kivrs hve volt. P al mr 1920 janurjban felvetette egy Fgget-
len S zkely P rt ltrehozsnak szksgessgt, mely elssorban a S zkely-
fld bels trsadalom s gazdasgszervezsvel foglalkozott volna. A kolozs-
vri megosztottsgot tovbb erstette 1920 mrcius-prilisban az erdlyi
romn vezetk rszrl rkez biztats a magyarsg politikai megszervezs-
re, erdlyi romn-magyar trgyalsok megindtsra.
150
A trianoni szerzds alrsa utn P al mint a K eleti jsg munkatrsa
riportkrtra ment a S zkelyfldre s ezalatt jabb akcit szervezett. M aros-
vsrhelyen, C skszeredban, B rassban, S epsiszentgyrgyn s S zkelyud-
varhelyen jrt s trgyalt a magyar tisztviselk vezetivel. B eszmoljbl ki-
derl, hogy a bkeszerzdst nem tekintettk vglegesnek, a szolglatra val
jelentkezstl a R egtba helyezs lehetsgn s az lland romn gyanako-
dson tl azrt hzdoznak, mert flnek attl, hogy majd a magyar vilg-
ban" rulknak tekintik ket.
151
S zkelyudvarhelyen a megye 1918 novembe-
re eltti vezeti kerltek eltrbe s a romn prefektus kzelbe. A tisztvise-
lk a nyr folyamn mr szolglatra jelentkeztek, de P al abban bzott, hogy
visszavonjk jelentkezsket. E szkelyfldi tja sorn formldott ki benne
az az elkpzels, hogy a bkeszerzds 47. a alapjn nkormnyzatot kell
krni a romniai szkely-magyarsg szmra. M arosvsrhelyen, ahol mg
mindig a munkaprti-fggetlensgi prti ellenttek osztottk meg a helyi ma-
109
Tanulmnyok
gyar elitet, az E M K E szervezetnek felhasznlst terveztk a nagyhatalmak-
hoz intzend memorandumhoz. C skban azt javasoltk, hogy egy elre
megfogalmazott krst rassanak al a magyar falvak vezetivel, lelkszeivel.
A z alrsokat pedig majd az elkszl nagy memorandumhoz csatoljk bizo-
nytkknt. E z az alrsgyjts 1920 szeptemberben indult meg a S zkely-
fldn. N hny pldny P al rpd hagyatkban fennmaradt. A krs to-
vbbi sorsrl semmit sem tudunk. A dokumentum szvege a kvetkez:
Krs Romnia trvnyhozshoz s a Npek Szvetsghez.
A bkeszerzds 47-ik paragrafusnak els bekezdse
152
a szvetsges
s trsult fhatalmak rendelkezstl teszi fggv, hogy a nyelvben fajban s
vallsban klnbz npkisebbsgek a maguk vdelmre milyen jogrendszert
kapjanak. E nnek a nemzetkzi rendelkezsnek a cljra megye kz-
sgnek szm lakja nevben lelkiismeretesen tolmcsoljuk azt a np-
kvnalmat, hogy a R omnihoz csatolt terletek magyarsga, (teht a sz-
kelysg is) egyttesen nemzeti nkormnyzatot kapjon. A nemzeti nkor-
mnyzatnak legyen kln rendelkezsi joga a S zkelyfld, a B rass megyei
magyarok lakta terletek s a K iskkll megyei magyar medencbl, illetve
M arostorda megye mezsgi fels hatrbl kinyl s A ranyostorda, K o-
lozs, S zolnok-D oboka, S zilgy megyken tvonul sszekt terlet s a K i-
rlyhgn tli magyarsg fldje felett. - E zen a terleti hatskrn kvl ma-
gyar nemzeti nkormnyzat legyen elltva kzigazgatsi igazsgszolgltatsi,
kzoktatsi, kzgazdasgi s helyvdelmi (milicilis) magasabb hatskrrel s e
hatskrkre vonatkoz trvnyhozsi joggal. A jelzett terleteken kvl lv
magyarsg foglaltassk lajstromba s tagja lehessen a magyar nemzeti auton-
mia kzjogi testletnek, e testlet utn adhassa le szavazatt ugy a nemzeti
nkormnyzati, mint az llami trvnyhozsban.
A z ezen krsben tanusitott npkivnalom brmikor ellenrizhet."
153
P al a krs kezdemnyezje az nkormnyzat megadsban eleve
nem bzott, de gy gondolta, hogy ennek elutastsa a magyar fl diplomciai
slyt nveln a nagyhatalmak eltt. (A hsgesk lettele ellen mg 1920
nyarn azrt agitlt, hogy ebben a krdsben is a M agyarorszgi kormnyzat
adja meg a vgs engedlyt, gy ezzel is nvelhetn slyt a romn kormny-
zattal szemben.)
154
A dolgozat kt autonmia-kezdemnyezs krlmnyeit vzlatosan,
egyet pedig rszletesebben mutatott be. V alamennyi a helyi erkbl ltrejtt
kzigazgats fenntartsa rdekben fogalmazdott meg. A pcsi s temesvri
kezdemnyezs trsadalmi htterbl addan mind a magyarorszgi, mind a
megszll llam kzigazgatstl elhatrolta magt. M indkett kibontakoz-
st a nemzetkzi helyzet tette lehetv: a szerb trekvsekkel szemben a b-
kekonferencia dntse M agyarorszg, illetve R omnia javra. M indez nem l-
tezett a S zkelyfld esetben, ahol a romn kormnyzat kihasznlta az antant
tmogatst, majd ksbb a tehetedensgbl fakad engedkenysgt s ka-
tonai eszkzkkel ksz helyzetet teremtett. E zzel szemben a katona-forradal-
mon tes M agyarorszg j vezet rtege jogi, diplomciai krdsknt rtel-
mezte a kialakult helyzetet. (A mikor ennek eredmnytelensgre 1919 els
110
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
hnapjaiban rdbbentek, mr ks volt.) A kt megkzelts kzl a nem-
zetkzi krlmnyekbl addan a katonai er alkalmazsa kerlt ki gyztes-
knt.
A R omnihoz kerlt magyarsg ilyen elzmnyek utn kezdi meg tr-
sadalmi s gazdasgi nszervezdst. E nnek feltrsa egy msik dolgozat fel-
adata.
Jegyzetek
1. Jancs Benedek: A romn irredentista mozgalmak trtnete. Bocskay Szvetsg, Bp.
1920.
2. Rubint Dezs: Az sszeomls. 1918. Glbus, Bp. 1922. 361.; Bnlaky Breit Jzsef:
A magyarorszgi magyar nemzet hadtrtnelme (A magyarorszgi 1918-1919. vi
forradalmi mozgalmak s vrs hbork trtnete.) IIII. Grill, Bp. 1929.
3. Mikes Imre: Erdly tja Nagymagyarrszgtl Nagyromniig. 1- 2 ktet. Brassi
Lapok, Brass, 1931.
4. Horvth Jen: Diplomcia trtnelem. 2. ktet. Szent-Istvn Trs. Bp. 1921. 249.;
U.: Felelssg a vilghborrt s a bkeszerzdsrt. MTA, Bp. 1939. 453.
5. Berend T. Ivn-Rnki Gyrgy: A Duna-medence gazdasgi problmi az Oszt-
rk-Magyar Monarchia felbomlsa utn. MTA II. Osztlynak Kzlemnyei 1969.
17. kt.
6. Szsz Zoltn: Az erdlyi romn polgrsg szereprl 1919 szn. Szzadok 1972. 2.
sz. 304-333.
7. L. Nagy Zsuzsa: A prizsi bkekonferencia s Magyarorszg 1918-1919. Kossuth,
Bp. 1965. 310.
8. Ormos Mria: Padovtl Trianonig 1918-1920. Kossuth, Bp. 1983. 453.
9. Raffay Ern: Erdly 1918-19-ben. Magvet, Bp. 1987. 390.
10. L. Nagy Zsuzsa: Trianon a magyar trsadalom tudatban. Szzadvg 1987. 3. sz.
5-25. ; Hajd Tibor: 1918-19 kt forradalom utlete. Medvetnc 1984. 4. -1985.
1. sz. 27-43. ; Szab Mikls; Trianon mtosz. Magyar Narancs 1993. 24. sz. 12.
11. Alexandru Pl-Antal: Consiliul National Maghiar din Tirgu Mures si Atitudinea se
fata de unirea Transilvanieni cu Romnia. 383-398. In: Marisia. IX. 1979. Muzeul
Judetaan Mures
A marosvsrhelyi Mzeumi vknyvben romn kutatk rendszeresen publikltak a
trgyalt idszakrl, a Consiliul Dirigent (nagyszebeni Kormnyztancs)
1918-1920 kzti tevkenysgrl. Tbbek kztt: Gheorghe Iancu: Activitatea
Consiliului Dirigent in domeniul finantelor. 445-477. In: Marisia VI. 1976.; U.:
Preocupari ale Consiliului Dirigent pentru reorganizarea activitatii industriale in
Transilvania 1918-1920. 261-281. In: Marisia V. 1975.; Paulina Ranca: Izvoare
memoriale muresene privind unirea Tarnsilvaniei cu Romania de la 1 Decembrie
1918. 343-357. In: Marisia V. 1975. A klnbz romn helytrtneti dolgozatok
feldolgozsa egy kln tanulmny tmja lehet. Erre nem azrt volna szksg, mert
a szerz pusztn nemzeti trtnetrsban tud gondolkodni, hanem, mert ehhez k-
ln forrskritikai, historiogrfiai, kultrpolitikai vizsglatokat kellene folytatni a he-
lyi publikcikon, visszaemlkezsekben.
12. Glemb Jzsef: Emlkiratok. Hlicon, Timisoara, 1924. 159.; Apthy Istvn: Erdly
az sszeomls utn. j Magyar Szemle 1920. 147-170. ; Kertsz Jen; A tz v
eltti Erdly napja. Korunk 1929. 2. sz.; Jakabfy Elemr: A magyar llamhatalom
utols hnapjai Krass-Szrny vrmegyben. Husvth s Hoffer, Lgos, . n. 155.
111
Tanulmnyok
13. Ez a dolgozat is igen kevs romniai levltri forrsra tmaszkodik. Errl nem a
szerz tehet. Egy-egy tmakrnl utalunk a forrsok utn kutat prblkozsokra.
E tanulmny Pal rpd kzirathagyatknak feltrsra pl: Pal rpd kziratha-
gyatka, Szkelyudvarhely Haz Rezs Mzeum, Katalgus. sszelltotta Brdi
Nndor, Scriptum Kft., Szeged, 1992. 104. Acta Universitatis Szegediensis de Atti-
la Jzsef Nominatae Acta Bibliothecaria, Tomus XII. Fasciculus 2.
14. Mik Imre szerint az udvarhelyi tisztviselk eskt tettek a Szkely Kztrsasgra.
Mik Imre: Huszonkt v Studium, Bp. 1941. 15.; jabban az RMDSZ-szel szem-
beni kritikai llspont altmasztsra mint ltezett trtneti alakulatot emlegeti G.
Borbly Levente: Szkelysg s szerepe trsgnkben. Szkely Ifjak Fruma Kiad,
Szkelykeresztur, 1991. 36. Pal Gbor - a szkelyudvarhelyi tisztviseli ellenlls
vezralakjnak Pal rpdnak az unokja - forrskzlse tisztzta, hogy ezt nem ki-
ltottk ki. A Szkely Kztrsasg trtnetbl III. Erdlyi magyarsg 1992. 5. sz.
34-35.; 1992. 6. sz. 30-31.
15. Mik Imre megemlti a Ks Kroly szervezte Kalotaszegi Kztrsasgot. Erre vonat-
kozlag egyelre nem rendelkeznk megfelel forrsokkal. Mik Imre: id. m 15.
16. A Pcsett trtnteket Szts Emil munki alapjn foglaltuk ssze: Az elmerlt sziget,
A Baranyai Szerb-Magyar Kztrsasg. Baranya Megyei Knyvtr, Pcs, 1991.
220. ; Baranyai-pcsi autonmia tervek 1918- 1921. Baranyai Helytrtnetrs
1985-1986. Pcs, 1986. 299-323. ; Adatok a megszllt Barany-Pcs kzigazgatsi
helyzethez s a visszacsatols katonai s politikai elksztsrl 1918-1921. Pcs,
1983. Baranyai Levltr Fzetek 38.
17. A bnti esemnyeket kt emlkirat alapjn foglaltuk ssze. Glemb Jzsef Temesvr
korabeli polgrmestere s Jakabffy Elemr Krass-Szrny megye orszggylsi
kpviselje emlkiratnak bibliogrfiai adatai a 12. jegyzetben tallhatk.
1992 tavaszn a temesvri levltrtl levlben krtem kutatsi engedlyt. Vlasz az-
ta sem rkezett. A Krass-Szrnyi Lapok 1918-1919-es vfolyamt Lgoson sem
sikerlt megtallni. A Kolozsvri Egyetemi Knyvtrban 1923-tl hinytalan a kol-
lekci. Temesvrott kln engedlyek hinyban nem sikerlt a korabeli napilapok-
hoz hozzjutnom.
18. Jakabffy Elemr: id. m 34.
19. Jakabffy Elemr: Bnsgi kztrsasg. Krass-Szrnyi Lapok 1919. prilis 11.
20. Rszletesen trgyalja Ormos Mria: id. m 120-121, 189., 192.
21. Glemb Jzsef idzett munkjnak sszefoglalst adjuk.
22. Uo. 94.
23. Ezen a trgyalson, mikzben a vros vezetse elutastotta a szerb hsgeskt,
Glemb polgrmester azt javasolta, hogy a megszll hadsereg nevezzen ki vezetket
s azoknak engedelmeskedjenek a tisztviselk. Elkpzelhet, hogy gy akar a Bnti
Nptancstl megszabadulni. Uo. 113-114.
24. Uo. 108. Ugyanez vonatkozott a krhz birtokba vtelre, klnbz oktatsi s
szocilis akcik megindtsra is Ugyanakkor november 19-n a npbiztos 134. sz.
rendeletvel a vrosi trvnyhatsgi bizottsg hatskrt a Nptancsra ruhzta t.
25. Uo. 110.
26. Az pp akkor thelyezsre kerl Farret francia tbornokkal egytt Roth elzleg
Belgrdban jrt a Bnti Kztrsasg" gyben. lltsa szerint ehhez a magyar
Tancskztrsasg vezetse hozzjrult s a belgrdi dntsre vrt. Felhvta az ela-
dsn megjelent munksokat, hogy ezentl ne romnnak, nmetnek, szerbnek vagy
magyarnak nevezzk magukat, hanem bntinak. Jakabffy Elemr: id. m 107.
27. A Krolyi kormny is kidolgozott a Bnt rszre egy autonmit biztost terleti ren-
dezsi tervet. Erdly trtnete. Akadmiai Kiad, Bp. 1988. III. ktet 1721-1722.
112
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
28. A kzgylsrl az Udvarhelyi Hradban (tovbbiakban: UH) jelent meg beszmo-
l. A gyls jegyzknyve a Szkely Nemzeti Tancs anyagaival egytt megtallhat
a cskszeredai llami Levltrban (Filia Arhivelor Statului Judetul Harghita) F43
Procese verbale adunari generale 40, 1918, valamint Filia Arhivelor Statului
Judetul Harghita Oderheim Dosare Subprefecturale 11888, 11322, 12821, 12831,
13270 jelzeteken. Az iratanyag 1918 december kzepig van meg, egy rsze feldol-
gozs alatt ll, de a mutatknyv hozzfrhet. Az ott felsorolt anyagokrl az UH,
majd a Szkely Kzlet (tovbbiakban: SZK) rendszeresen beszmolt. A Szkelyud-
varhelyi Szkely Nemzeti Tancs naplja pedig fennmaradt Pal rpd hagyatk-
ban sok ms egyb dokumentummal egytt. Szkelyudvarhelyi Szkely Nemzeti
Tancs hivatali naplja, Haz Rezs Mzeum Pal rpd Kzirathagyatka (tovb-
biakban: HRM PAK) Ms 7651/ 147. A cskszeredai llami Levltrban az Udvar-
hely vrmegyre vonatkoz tovbbi iratanyag csak 1921-tl tallhat meg.
29. UH 1918. november 3.
30. Uo.
31. UH 1918. november 5.
32. Az 1916-os Udvarhely vrmegyei kzigazgatsi kitelepts iratai. HRM PAK Ms
7651/ 139.
33. Udvarhely vrmegye kzleti fejldsnek felttelei.
HRM PAKMs 7651/ 137. ; Napljegyzetek HRM PKMs 7651/ 328- 329.
34. Udvarhely vrmegye kzigazgatsi bizottsgnak lsn elhangzott alispni jelents.
SZK 1918. december 15.
35. A trtnteket rszletesen ismerteti: SZK 1918. december 3.
36. SZK 1918. december 15.
37. SZK 1918. december 3.
38. SZK 1918. december 15.
39. Uo.
40. A katonai felszerelsi trgyak s lelmiszerkszletek beszolgltatst s bejelentst
az UH 1918. november 17-i szmban hirdettk meg. December 16-n kezdtk
meg az eljegyzst a szegnygyi akcira cipt, ruht, pnzt, utalvnyt osztottak a
megmaradt katonai holmibl az arra rszorulknak. SZK 1918. december 15.
41. A szkelyudvarhelyi Szocildemokrata Prt alakulsrl: SZK 1918. december 3.
Pal rpd 1918 novemberben a kvetkezket rta Vlentsik Ferencnek: Valami
blcs szilrdsgot kell ntennk a npbe, hogy helyn maradjon. A munkssgot
magunknak kell megszerveznnk, s a vilgszocializmus magaslatai fel magunknak
[sic!], hogy onnan a Boknyi-fle gondolkodssal egy egsz vilg munkssgnak
egyttrzst tudjuk haznk javra." HRM PKMs 7651/ 416- 1.
42. Ezek a katonai rablsok teremtettek olyan helyzetet, hogy a vastvonalak melletti
falvak npe megrohanta a vastllomsokat, vasti raktrakat. Tbb szz eset ler-
st tartalmazza egy magnhagyatkbl nemrg elkerlt anyag: Rendkvli esem-
nyek 1918. oktber 31-tl. Jelentsek a MAV budapesti kzpontjnak Erdlybl a
MAV alkalmazottak elleni atrocitsokrl. Bodor Ferenc adomnya. JATE Kortrt-
neti Gyjtemny (feldolgozs alatt).
43. UH 1918. november 17.
44. Uo.
45. Uo.
46. Helyn marad mindenki! A Szkely Nemzeti Tancs kiltvnya Udvarhely vrmegye
kznsghez. Uo.
113
Tanulmnyok
47. Fegyverrel ellent nem llunk... (jsgcikk fogalmazvny) HRM PK. Ms 7651/ 142.
valamint UH 1918. november 17.
48. Mindezt a rmai katolikus esperesi kerlet gylsn beszltk meg a Nemzeti Ta-
ncs kpviseli a papokkal. SZK 1918. december 3.
49. Az esemnyrl rszletes beszmolt kzltek: SZK 1918. december 8.; Pal rpd
beszde: HRM PKMs 7651/ 144.
50. Megllapodsok Udvarhely vrmegynek s Szkelyudvarhely vrosnak a fegyversz-
neti megszlls alatti helyzetre vonatkozan. A december 6-i trgyalsok anyaga
kiegsztve a 7-n s 10-n folytatott megbeszlsekkel, 12-n rendezve: HRM
PK Ms 7651/ 143. valamint 145. Ugyanez Fii. Arhiv. Stat. Oderhei Dosare
subprefectura 13270.
51. A ksbb is hivatkozsi alapul szolgl szveg megjelent: SZK 1918. december 8.
52. 1918. december 24-n Neculcea tbornok Apthy Istvn eltt kijelentette, hogy
nem avatkozik a kzigazgats gyeibe, de kt nap mlva elrendelte az ostromlla-
potot. Raffay Ern: id. m 220. A 42. jegyzetben mr idzett MAV esemny-gyj-
temnyben tbb esetben tallkozunk hasonl romn kijelentsekkel kzvetlenl a
bevonuls utn. rsos megllapodst csak Szkelyudvarhely esetben talltunk.
53. SZK december 15. valamint a Szkely Nemzeti Tancs hivatali naplja (tovbbiak-
ban: SZNTN) HRM PK Ms 7651/ 147. A cskszeredai levltri anyag elssorban
tviratokat, leveleket tartalmaz. A hivatali napl ellenben a trgyalsok, helyi intz-
kedsek anyagt is tartalmazza
54. A tisztviselk hurcolsnak vzlatos adatai. (1919 szeptemberben a budapesti kor-
mny rszre ksztettk Szkelyudvarhelyen) HRM PAK Ms 7651/ 166.
55. Uo. valamint SZNTN 1918. december 14., HRM PKMs 7651/ 147.
56. Emlkirat. A szkelyfldi tisztviselk srelmeirl a magyar miniszterelnkhz (to-
vbbiakban: Emlkirat...) HRM PKMs 7651/ 167- 2. , valamint SZNTN 1918.
december 26., HRM PK Ms 7651/ 147. , Pal rpd Gondolat-naplja (tovbbi-
akban: GNHRM PKMs 7651/ 330.
57. GN HRM PK Ms 7651/ 330.
58. Uo.
59. SZK 1918. december 19.
60. Uo.
61. SZNTN 1918. december 11., HRM PKMs 7651/ 147.
62. Uo.
63. Uo. 1918. december 13.
64. Uo. 1918. december 20.
65. SZK 1918. december 29.
66. SZNTN 1918. december 21., HRM PK Ms 7651/ 147.
67. Uo. 1918. december 23-24.
68. Uo. 1918. december 21., 29., valamint Emlkirat... HRM PKMs 7651/ 167- 2.
69. Uo. (Emlkirat) - 167-20.
70. SZK 1918. december 29.
71. SZNTN 1918. december 11., HRM PKMs 7651/ 147.
72. Emlkirat HRM PKMs 7651/ 167- 4.
114
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
73. Uo. 167-15
74. Uo. 167-26.
75. Uo. Itt kell megjegyezni, hogy a helybeli romnok kzl tbben segtettek nemcsak
a tolmcsolsban s bizonyos gyek elintzsben, hanem tbb esetben a letartz-
tatott helybeli lakosokrt jtllst is vllaltak. E vonatkozsban Victor Constantines-
cut s Szibin Gyrgyt kln is ki kell emelni. SZNTNT 1918. december 29.,
HRM PK Ms 7651/ 147.
76. Uo. 1918. december 21.
77. Uo. 1918. december 22.
78. SZK 1918. december 15.
79. SZNTN 1918. december 20., HRM PKMs 7651/ 147.
80. Uo.
81. Marosvsrhelyen ezekben a napokban mr felszltottk az sszehvott tisztvisel-
ket, hogy csak a nagyszebeni Kormnyztancs a trvnyes s jogos kormny. Uo.
82. A trgyalsokrl beszmol: SZK 1918. december 22.; A Szkely Kztrsasg trt-
netbl I. Erdlyi Magyarsg 1992. 5. sz. 34.
83. GN HRM PKMs 7651/ 330.
84. Nyilvnos vs HRM PK Ms 7651/ 150.
85. GN HRM PK Ms 7 6 5 1 / 3 3 0 . , valamint A tisztviselk. . . HRM PK Ms
7651/ 166.
86. Visszaemlkezs... HRM PK Ms 7651/ 337.
87. GN HRM PK Ms 7651/ 330.; A Szkely Kztrsasg trtbl I. Erdlyi Magyar-
sg 1992. 5. 35.
88. Jszi Oszkr: Visszaemlkezs a romn nemzeti komitval folytatott aradi trgyalsa-
imra. Napkelet 1921. december 21.
89. A szkelyek kldttsge Jszi miniszternl. MOL K40-1918-XVIII-308. A Jszi
Oszkr minisztriumban elksztett tervezetrl, Magyarorszg kantonizlsrl s a
Krolyi kormnyzat terveirl, intzkedseirl rszletesen K. Lengyel Zsolt A Kele-
ti-Svjc-koncepci s Erdly 1918-1919-ben. A nagyromn llameszme magyar al-
ternatvi Rgi 1992. 1. sz. 77-89.
90. Szkelyszervez s erdlyi mozgalmak. SZK 1918. november 24.
91. Rszletesebben trgyalja Romsics Ignc: Bethlen Istvn. Magyarsgkutat Intzet,
Bp. 1991. 73.
92. Mr a tervezett kztrsasg terletrl s gazdasgi adottsgairl tjkoztat a Ko-
lozsvri Hrlap 1918. november 22-n.
93. Romsics Ignc: id. m 73.
94. Uo.
95. Rgi egysg, j llam. SZK 1918. december 8.
96. Gyrfs Elemr: Az erdlyi hrom nemzet unijnak alapelvei. In: Erdlyi probl-
mk. Kolozsvr, 1923., ugyanezt kzlte Pomogts Bla, Magyar Nemzet 1988.
november 26.
97. SZK 1918. december 22.; A Szkely Kztrsasg trtnete I. Erdlyi Magyarsg
1992. 5. sz. 34.
98. GN HRM PK Ms 7651/ 330. ; Pal rpd napli. Az eredeti pldnyok Pal G-
115
Tanulmnyok
bor tulajdonban tallhatk. (Az Erdlyi Magyarsgban kzlt naplrszletek innen
szrmaznak.) A naplkrl ksztett beth gpirat kronologikusan rendezve a Tele-
ki Lszl Alaptvny Knyvtrnak archvumban feldolgozs alatt ll.
99. GN HRM PKMs 7651/ 330.
100. Uo.
101. Uo.
102. Uo., valamint A tisztviselk... HRM PK Ms 7651/ 166.
103. 1919. janur 8-n az erdlyi szszok gylse kimondta csatlakozst Romnihoz.
104. GN HRM PK Ms 7651/ 330.
105. A janur els napjaiban a Szkelyudvarhelyen tartzkod fldbirtokos azt a hrt
hozta, hogy a nagyszebeni Kormnyztancs a Szkelyfldn az iskolk, a kzigaz-
gats, a brsgok magyar nyelvhasznlatt meghagyn, csupn a legszksgesebb
mrtkben kvnn meg a romnnak, mint j llamnyelvnek az ismerett. A tr-
vnyhozsban is csak szkelyek kpviselhetnk a Szkelyfldet, s a fispnok is k-
zlk kerlnnek ki SZK 1919. janur 5.
106. GN HRM PKMs 7651/ 330.
107. HRM PKMs 7651/ 153.
108. Uo. 16. (beth gpirat)
109. A Szellemi Front" megindtsval kapcsolatos iratok. HRM PKMs 7651/ 156. ,
valamint az Erdlyi Szkely Magyar Szvetsghez kldtt elterjesztseiben, levele-
iben is tbbszr felmerlt a japn kapcsolat megteremtsnek szksgessge HRM
PKMs 7651/ 415.
110. Hermann Gusztv: Szkelyudvarhely mveldstrtnete. Kriterion, Bukarest,
1993. 129-158.
111. Emlkirat... HRM PKMs 7651/ 167- 7.
112. Uo. 167-8.
113. Uo.
114. Gazetta Oficionala 1919. janur 14/ 27. Magyar fordtsa: MOL K610 32. cs. III. 2.
D. A nagyszebeni romn Kormnyztancs az erdlyi kzigazgatst a romniai 1886:
28. tr. alapjn alaktotta t: a megyk, jrsok, vrosok lre prefektusokat neveztek ki
Az addigi vlasztott tisztviselket a prefektusok javaslatai alapjn a Kormnyztancs
osztlyfnkei neveztk ki Eltrltk a virilizmust, a romn nyelvtuds a kzigazgatsi
szolglat kvetkezmnye lett. Ellenzk 1919. janur 23. februr 5.
115. Mik Imre szerint azt javasolta a magyar kldttsg Iuliu Maniunak, hogy kanto-
nlisan osszk fel Erdly kzigazgatst. Mik Imre: id. m 15. A kldttsg h-
sgeskgyben vgzett munkjrl: A magyar tisztviselk krdse s a romn kor-
mny llspontja. MOL K 610 III. d.-17.
116. Uo.
117. A Hgban 1899-ben s 1907-ben tartott bkekonferencik hatrozatait Magyar-
orszg az 1913. XLXIII. trvnnyel ratifiklta. Magyar Trvnytr 1913. 478.
118. Emlkirat... HRM PKMs 7651/ 167- 9.
119. Uo. 167-10.
120. A tisztviselk... HRM PKMs 7651/ 166. A szkelyudvarhelyi esemnyekrl ms
egybehangz forrsok: Hadtrtneti Levltr miniszteri Fegyverszneti Bizottsg
1919- 5- 2147; 1919- 22- 1919. III. 9. i jegyzknyv; 1919- 3- 3457; 1919- 3-
3458. Ezen forrsokat felhasznlta Raffay Ern: id. m 222.
116
B rdi N ndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
121. Emlkirat... HRM PKMs 7651/ 167- 11.
122. Uo.
123. Uo. 167-12.
124. Uo.
125. Uo.
126. Uo. 167-13.
127. Uo. 167-25-15.
128. Ormos Mria: id. m 377. A bkekonferencia 1919. februr 11-i az erdlyi krds-
sel foglalkoz lsn Laroche francia delegtus kijelentette: A szkelyekkel nincs
mit tenni, tekntettel arra, hogy minden oldalrl romnokkal vannak krlvve. Or-
mos Mria: id. m 188.
129. tirat a magyar kormnyhoz Erdly magyarsga s szkelysge nevben. (Kolozs-
vr, 1919. mjus 14.) HRM PAKMs 7651/ 159. ; Irnyelvek az egyeden magyaror-
szgi hadervel, s ennek irnytival val trgyalsra (1919. jlius 12.), Pal rpd
levelezse. HRM PKMs 7651/ 414- 415.
131. Vizy Jzsef mozdonyvezet tevkenysgnek igazolsa (1940). HRM PK Ms
7651/ 174. Pal rendszeresen kldtt utastsokat az otthon maradt tisztviselknek.
Februr elejn pldul, amikor a Segesvron elzrt Udvarhely megyei fpnztros-
tl erszakkal elvettk a kulcsait, (4 milli korona rtkben maradtak ott rvapnz-
tri s vrmegyei rtkpaprok) utastst adott arra, hogy az udvarhelyi bankok rak-
jk t a kzigazgatsi pnzeket llstalan, de megbzhat tisztviselk folyszmlira.
A Szkely Nemzeti Tancs 18. 000 koronjt szintn elvittk. HRM PK Ms
7651/ 416. 1919. februr 15., 16., 17., levelek. 132. Uo. valamint 415. Az Udvar-
hely megyei tisztviselk zenetei Budapestre. HRM PAK Ms 7651/ 155.
133. Fogsg naplk I. HRM PK Ms 7651/ 331.
134. A Szellemi Front" megindtsval kapcsolatos iratok. HRM PAKMs 7651/ 156.
135. Uo.
136. Uo.
137. Fogsg napl III-IV. HRM PKMs 7651/ 333- 334.
138. Vlentsik Ferenc 1919 mrciusban opercija utn meghalt. Utols kzleti sze-
replse februrban volt, amikor egy angol kldttsg ltogatott Szkelyudvarhelyre,
s a prefektus elrendelte, hogy beteggybl felkelve mint a megye magyar kor-
mnybiztosa mutatkozzk be a kldttsg eltt. MOL K610 III. 2. d. -17.
139. A tisztviselk... HRM PKMs 7651/ 334. 1919. prilis 16.
140. Pal 1919 vgn sszefoglalta 1918-19-es tevkenysgt: Emlkirat a magyar kor-
mnyhoz a bkedelegciban val rszvtelrt (Kolozsvr, 1919. december 14.)
HRM PKMs 7651/ 168.
141. Szellemi Frontok mindentt. HRM PK Ms 7651/ 160. A dolgozatunkban feltr-
taknl szlesebb ttekintst ad a magyar tisztviseli ellenlls programjrl K. Len-
gyel Zsolt a 89. jegyzetben mr idzett tanulmnyban.
142. Lsd a 130. jegyzetet.
143. Rszletesebben Romsics Ignc: id. m 96-97. Az erdlyi illeglis tevkenysgbe be-
pillantst nyjtanak a vszonra gpelt levelek Pal rpd levelezsben HRM PAK
Ms 7651/ 503, illetve ugyanott Frhlich Ott (Pricstrs) levelei Ms 7651/ 502.
144. Az gyet Pal 1931-ben Gulcsy Irnhez rt seglyt kr levelben rszletesen ler-
ta. HRM PK Ms 7651/ 431. Ugyanerrl Pal rpd levelek 1920. jlius 29.
117
Tanulmnyok
HRM PK Ms 7651/ 415- 6, 7. A Szkely Hadosztly tisztjei a lvsrlsra (12
milli k) s katonai politikai clokra (30 milli k) kapott sszegbl 1919 jniusban
19,5 milli k-t Erdlybe kldtek, amelyet ott egy 6-os bizottsg kezelt, majd 1919
november elejn Klt Gbor vette t az sszeget. MOL K28 1923-0-292;
145. Ez alatt mindenfle egymstl fggetlen magyar ellenllst prbltak egyttesen
vd al helyezni.
146. GN HRM PK 1919. janur 5. Ms 7651/ 330.
147. A Pal rpd s Fabius romn kapitny ltal folytatott trgyalsok iratai (1919.
szeptember-december) HRM PK Ms 7651/ 165.
148. Pal rpd megbzsa a magyar bkedelegciban Szkelyfld kpviseletre. HRM
PK Ms 7651/ 176.
149. Megegyezses hatrozat. (1920. mjus 26.) HRM PKMs 7651/ 184.
150. Atynkfiai! J Szkelyek! HRM PK Ms 7651/ 180. ; Pal rpd levelezsbl
HRM PK Ms 7651/ 500. , 501., 504.; Pal rpd napli TLA Knyvtra, 1920.
janur 4. , janur 28., februr 17., mrcius 27., prilis 10., prilis 27. Az egsz id-
szakrl rszletesebben: Brdi Nndor: Pal rpd, a Keleti jsg s a romniai ma-
gyarsg nszervezdse 1920-1924 (kzirat).
151. Pal rpd beszmolja szkelyfldi tjrl Petres Klmnnak. (1920. szeptember
9.) HRM PKMs 7651/ 416.
152. Magyar Bkeszerzds 47. cikk: Romnia Magyarorszggal szemben elismeri s
megersti azt a ktelezettsgt, hogy hozzjrult a Szvetsges s Trsult Fhatal-
makkal kttt szerzdsbe oly rendelkezseknek felvtelhez, amelyeket ezek a Ha-
talmak szksgesnek tltek abbl a clbl, hogy Romniban a npessg tbbsg-
tl eltr faj, nyelv s valls lakk rdekei, valamint a forgalom szabadsga s
ms Nemzetek kereskedelmnek mltnyos szablyozsa vdelemben rszesljenek.
Sorsdntsek. Szerk.; Ger Andrs. Gncl Kiad, Bp. 1990. 177.
153. HRM PKMs 7651/ 190.
154. Pal rpd levele Petres Klmnhoz. ( 1920. szeptember 9. ) HRM PK Ms
7651/ 416.
118
Brdi Nndor Impriumvlts Szkelyudvarhelyen
Nndor Brdi
Imperiumwechsel in Szkely/udvarhely
1918-1920
Dem Belgrader Waffenstillstandsabkommen vom November 1918
entsprechend versuchte man in Ungarn auf dem von Entente-Truppen
(Serben und Rumnen) besetzten Gebiet in drei Rginn den Annexion-
stendenzen durch Autonomie-bestrebungen Einhalt zu gebieten. Von diesen
Bestrebungen in Pcs (Baranya), in Temesvr (Bnt) und in Szkely-
udvarhely (Szeklerland) befaCt sich die Studie mit den Umstnden letzterer.
Die rumanischen Truppn marschierten am 6. Dezember 1918 in
Szkelyudvarhely ein. Als Besetzungs- und nicht als Eroberungstruppen
schlossen sie mit den Vertretern der ungarischen Verwaltung Abkommen in
lokln Angelegenheiten. Nachdem es die militrischen Krfteverhaltnisse
und ihre Positionen im Szeklerland den rumanischen Truppn ermglicht
hatten, wurden sie die Vollstrecker der Annexionsbestrebungen des Gouver-
nements in Nagyszeben. Mitte Januar 1919 ernannte man aus Nagyszeben
einen rumanischen Leiter an die Spitze der Verwaltung von Szkely-
udvarhely. Die an der ungarischen Verwaltung festhaltenden staatstreuen
Beamten akzeptierten diese Tatsache sich auf den Vertrag von den Haag und
auf das Belgrader Waffenstillstandsabkommen berufend nicht. Infolge dessen
wurden 35 Beamten verhaftet und vor das Kriegsgericht gestellt. Im Prozefi
wurden die des Verrates bezichtigten Angeklagten freigesprochen.
Ein Anfhrer der Widerstandsbewegung, rpd Pal verfafite im
Janur 1919 eine Gedenkschrift ber das neutrale und unabhngi ge
Szeklerland. Dieses Staatsgebilde htte dem Selbstbestimmungsprinzip von
Wilson entsprechend in vier Bezirken des Szeklerlandes zustande kommen
knnen. Die rumanischen Behrden waren aber nicht geneigt, ber einen
ungarischen Verwaltungs- oder Kantonenplan auch nur zu verhandeln. Pal
organisierte im Interesse der Verwirklichung der ungarischen Selbst-
bestimmung und der Aufrechterhaltung des Widerstandes der Beamten im
Szeklerland (Passivitt) unter der Leitung der Zentren in Kolozsvr und
Budapest Hilfsaktionen fr die Verwaltungsbeamten und sammelte unga-
rische Beschwerden fr die Friedenskonferenz bzw. fr die ungarische
Regierung. Nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages von Trianon
sammelte er im Szeklerland Unterschriften fr die Errichtung der unga-
rischen Autonomie. Dies ist der Anfang des Kampfes um die ungarische
kulturelle Autonomie in Rumnien.
119
Tanulmnyok
Nndor Brdi
The Change of Power at Szkelyudvarhely
1918-1920
The annexation efforts were opposed by initiatives groping towards
autonomy in three places on the territory of Hungary under Entente (Ser-
bian and Rumanian) occupation in accordance with the November 1918
ceasefire agreement of Belgrade. Of the attempts at Pcs (Baranya), Temes-
vr (Bnt) and Szkelyudvarhely (Szkelyfld) the paper discusses the deve-
lopment and circumstances of the latter.
The Rumanian troops marched into Szkelyudvarhely on December 6,
1918. They made agreements concerning local affairs with the represen-
tatives of the Hungrin administration not as a conquering but as an
occupying force. Thanks to the military situation and their position in Sz-
kelyfld, the Rumanian military became the executors of the annexing as-
pirations of the Governing Council at Nagyszeben. In the middle of January
1919 a Rumanian leader was appointed to the head of the administration of
Szkelyudvarhely. When the officials who were loyal t o the Hungrin
administration refused to accept this, and referred to The Hague Treaty and
the Belgrade ceasefire agreement, 35 officials were arrested and court-mar-
tialled. The officials charged with treason and citing the agreements were
eventually acquitted.
rpd Pal, one of the leaders of the resistance movement, prepared a
memorandum on the neutral independent Szekler state in January 1919.
This formation might have come into being in four counties of Szkelyfld
on the basis of the Wilsonian principle of self-determination. The Rumanian
authorities, however, would not discuss in effect any Hungrin plans
concerning self-government or cantonal organization. In order to achieve
Magyar selfgovernment and to keep the resistance (passivity) of the Szkely-
fld officials going, Pal organized the support of former administration
employees under the direction of the centre in Kolozsvr and Budapest, and
kept a record of Hungrin grievances for the peace conference as well as for
the Hungrin government. After the signing of the Peace Treaty at Trianon,
he organized a campaign for signatures for Magyar national autonomy. That
was the beginning of the struggle for Magyar cultural autonomy in Rumania.
120
Forrskzls
Kelemen Lajos levele
Bnyai Jnoshoz
A bethven kzlt levl a szkelyudvarhelyi H az R ezs M zeum tu-
lajdonban lv B nyai J nos hagyatkban tallhat (leltri szm: K 668.).
Feladja K E L E M E N L A J O S (M arosvsrhely, 1877. I X. 30. - 1963.
V I I . 29. K olozsvr) trtnsz, levltros, tanr. A kolozsvri egyetem trt-
nelem-fldrajz szaknak elvgzse utn (1901) az E rdlyi M zeum knyvt-
rba kerl napidjasnak. M ivel kinevezse a M zeum levltrhoz egyre k-
sett, a kolozsvri U nitrius K ollgiumban vllalt tanri llst (1907). 1908-
ban vgl elnyeri a levltrosi llst, munkja nyomn alakult ki az E M E ri-
si, millis nagysgrend gyjtemnye. 1938-ban bekvetkezett nyugdjazta-
tsa utn 1940-tl mg vekig ll az intzmny ln, amelyet csak betegsge
hnapjaiban hagy el L evltrosi munkja mellett egy vtizedig az E M E titk-
raknt mkdtt, nagyszm trtnelmi tanulmnyt s cikket kzlt. E rdly
mltjnak legjobb ismerjeknt maradand lmnyt jelent eladsokon, ko-
lozsvri trtnelmi stkon" tlve a mltat, nagyszm hallgatsggal osz-
totta meg trtnelemtudst.
A levl cmzettje B N Y A I J N O S (K zdivsrhely, 1886. XI . 6. -
1971. V . 13. S zkelyudvarhely) geolgus, szerkeszt, tanr. E gyetemi tanul-
mnyait K olozsvron s B udapesten vgzi, majd J nban s B erlinben fejezi
be D oktori disszertcijt 1942-ben vdi meg S zegeden. K zpfok iskolk
tanra A brudbnyn (1908-1919), S zkelykeresztron (1921-1930), majd
S zkelyudvarhelyen (1931-1945). T udomnyos s ismeretterjeszt rsai mel-
lett tbb mint tszz kzrdek cikket publikl. F kutatsi terlete a S zkely-
fld nagyszm svnyvizeinek a feltrkpezse, tanulmnyozsa, svnykin-
cseinek a feltrsa (barnaszntelepek, fldgz, rcek). H agyatkt - kziratait
s feljegyzseit, levelezst, kzet-, svny-, kvlet- s nvnygyjtemnyt,
szakknyvtrt - a szkelyudvarhelyi H az R ezs M zeum rzi.
Igen tisztelt, kedves Kollga r!
rdekes kldemnyt megkaptam. V ajon biztosan nem jelent-e az
meg sehol? M egnzem mg S zinnyei J zsef R epertriuma mind a hrom k-
tetben s ha nem kapok rla semmit, gy az E rd.[lyi] M zeum biztosan ki-
adja.
/
n a N emzeti T rsalkodbl emlkszem valami ilyen cikkre, egy sz-
kelyfldi utazssal kapcsolatban. C sak ott motoszkl a fejemben, de nem tu-
dom, hogy ki rta. M indenesetre utna nzek.
A mi a szkelyfldi kln folyirat
1
meghirdetst illeti: szintn meg-
rom, hogy a szkely lapok erre vonatkoz cikkeibl - I stennek hla - egyet se
olvastam. E zt nemcsak nem szgyellem, de szerencsmnek tartom.
n ugyanis, br testestl lelkestl szkely vagyok: torkig vagyok mr a
sok szkelykedssel, melyet vreink csinlnak. H iszen a legtbb szkelykeds
csak az erk sztforgcsoldst munklja az egyests annyira szksges nagy
121
Forrskzls
clgondolata helyett. Fajtnk sajnos se a mltban, se most nem tudott felle-
melkedni a kicsinyes partikularizmuson s hossz trtnetnk az egy gr. M ik
I mrn
2
kvl nem mutat fl olyan szkely vezrembert, aki az erk egyests-
ben rejl nagy gondolatot tettekkel is megtudta valstani. A szzfejes nll-
sdi: sok erden erlkds mltban, jelenben egyarnt szkely tulajdonsg
volt s maradt.
n rszemrl gy vagyok a szkelysggel, - amint itt az E rd.[lyi]
rod.[almi] T rs.[asg] vlasztmnyban egy adott alkalommal megmondtam
- mint a ruhmmal. A szkelysg olyan nekem, mint az als ruhim: kze-
lebb ll hozzm, mint a fels, de ingben, gatyban nem megyek a piacra s ut-
cra.
Kifel ma mindnyjan s legelskben magyarok vagyunk. E hhez ragasz-
kodni parancsol ktelessgnk. H iszen ma mr vilgos, hogy a trianoni
szerzds szkely autonmija csak az a csaltek, melyre a magyarsg szkely
tmegeit azrt csbtjk, hogy megosszanak vele s kln mint kt kisebb t-
nyezvel jobban elbnjanak.
3
A gyakorlatban ltjuk, hogy mint fest a szkely iskolai, stb. autonmia
s tudjuk, hogy a bkekts pontjaiban szerepl szkelysgrl 10 v ta hirde-
tik, hogy az csak elmagyarostott romnsg. M ello Franco r elejtett nyilat-
kozata pedig meglebbentette a pokrcot arrl a clrl, hogy a kisebb npfa-
joknak elbb-utbb be kell olvadni krnyezetkbe."
4
S ajnos, szkely atynkfiai mg a pozitv tnyekbl val okoskods he-
lyett a naiv hiszem"-ekre hajlandk pteni.
n nem. U nitriussgomnak tn egyeden elnye, hogy elszr meggy-
zdm s esak azutn hiszek. S tz v ta elgg meggyzdtem arrl, hogy itt
ktszn bizantinizmussal, elvakult sovinizmussal, sok rosszasggal s lnok-
sggal llunk szembe mindig s majdnem semmi jakarattal nem tallkoz-
tunk.
E z ellen sszes erinket egyestve is nagyon nehezen tudunk vdekez-
ni, de sztszakadva biztosan elvesznk.
E zrt ltom nehz szvvel a szkelykedsben itt is, s mindentt meg-
nyilvnul sztszervezdst, vagyis bomlst s bomlasztst, mert ez vgered-
mnyben csak az, habr a szkelysg nagy rsze orrig ltva, sok sztforg-
csol erlkdst kancsalul szervezkedsnek is nzi, vagy szeretn lttatni.
N eknk j volna, ha lenne szkely krdseket trgyal folyiratunk is,
ha nem sn a szakadkot, nem nevelne szthzsra, kln szkely erden
nllsdira s fleg ha mdunk is lenne ily fnyzsi cikkre.
D e ha flvetjk a ki, mit, hol, kik kzremkdsvel, mirt, mikor, ho-
gyan krdseit: n nem tudok ezekre megnyugtat feleletet tallni.
A tudomnyos munkssg csaknem minden ghoz knyvtrak, a tr-
tnetri munkssg bizonyos gaihoz levltrak kellenek.
M inl tbb van ezekbl valahol, annl knnyebb ott dolgozni is, - ha
van ember hozz. D e ezek fejlesztshez jra pnz kell, s neknk ma mg a
fenntartshoz, a vegetl lethez is alig van ernk. A megnehezlt gazdasgi
viszonyok s elszegnyeds lehetedenn teszi a nagyobb, - st fokonknt a
szernyebb - ldozatokat is gy az alapok maradhatnak meg a legjobb eset-
ben is, de azokra j ptsekre nincs md s er.
122
Kelemen Lajos levele Bnyai Jnoshoz
ppen az egyik legnagyobb bajunk, hogy nemcsak nem vetnk szmot
erinkkel, de a legtbb embernek mg llekszmunkrl sincs helyes fogalma,
nemhogy a szm-, s ignybevehet ldozatokrl s magyar, s vele szkely
nemzeti vagyonrl volna. A mi szkely atynkfiai 80%-nak a kzvagyon
sszegrl s a szksges s felesleges kiadsok jzan megtlsrl olyan fo-
galma van, mint J usth G yulnak volt. O mikor a vlasztjog tl szles kiter-
jesztse veszlyei kzt felhoztk eltte azt, hogy E rdlyben a magyarsg ki-
sebbsgben van, s ezek vagyoni s szellemi felsbbsgvel vezethet, - teht a
vlasztjog alapjul is a vagyont s intelligencit kell tenni: ktsgbe vonta ezt
az igazsgot. A zt mondta, hogy jrt E rdlyben eleget, de ott mindentt
magyarok laknak. T ermszetesen csak politikai kortesutakon jrt s csupn
magyar helyeken s onnan tovbb nem nzve, nem is ltott. E kkor rta a B ors-
szem J ank rla azt, - midn S ndor J nos belgyminiszter a statisztikval
bizonytott ellene - , hogy J usth G yula meglepetssel tudta meg legelszr is
azt, hogy a statisztika szmokbl ll.
B izony szkely atynkfiainl is meg volna ma is 80%-nl ez a megle-
pets.
ppen erink nemismerse az alapja sokszor a sok kicsiny akarsnak.
L egutbb ppen az unitriusok Ftancsn lttam ennek ijeszten
szomor pldjt, hol egy partikulris rdekeken tl ltni nem tud s helyi
ltkrre] megvert szkely csoport kpes lett volna felbortani a vilg legr-
gibb unitrius kollgiumt a sajt kln szkely helyi rdekeirt. I tt 6 milli-
hoz kzeledik az E gyhz adssga iskolirt. V agyonunk egyetlen kzpisko-
la fenntartst is csak gy fedezi, ha a hvek, az l kincstr is folyton ldoz.
s akkor azt hallom, a szmtssal hadilbon ll blcsessgtl: valamibl s
valahogy mgis fenn kell tartani mind a kt iskolt. A rm.[ai] kath[olikus] s
ref[ormtus] egyhzaknl 140-160.000 emberre jut egy kzpiskola. N lunk
75.000 emberre kett, mikor anyagi ernk egyet is ag br meg s vgzett if-
jsgunk elhelyezsre nincsenek llsok.
5
s ugyanakkor, midn a romnoknak 5, a szszoknak 3 gazdasgi is-
koljuk van s a magyaroknak egy sincs: szinte szerencstlensgnek tartjk so-
kan azt, hogy mensa ablativusa helyett jvendre mr a helyesebb gazdlko-
dst, s vele a meglhetst lehet tanulni.
[S zkelyjkeresztr most olyan helyzetbe jutott, mint az a gyermek,
akinek tlire is csak hitelbe vett nyri ruhja maradt, s midn melegebb ruht
akarnak adni re, a szp nyri ruhrt kesereg. A nyr elmlt, s itt dhng
krlttnk a tl. N em a tarka, hanem a meleg ruha a fontos most. Kereszt-
ron a magyar llam magyar kultrpolitikja s ldozatval tudtunk csak f-
gimnziumot fejleszteni. A z nincs tbb, s neknk nincs vagyonunk. Vissza
kell vonulnunk teht elbbi llsainkba, mint a hborban a vdekez hadse-
regnek. S zomor, hogy relis szmts helyett rzelmi alapokon akarunk
olyasmit, amire nem szellem, hanem pnz kell. n tisztelettel nztem a ke-
resztrvidki s udvarhelyszki szkelysg harct iskoljrt, - br a hang s a
szrs kz sokszor az zsu volt - , de most mr erelvons, szthzs s az
ltalnos nagyobb kzrdek s az erk nem ismersbl kvetkez erfecsr-
ls s ksrletezs jra, ami ott folyik.
123
Forrskzls
M i veszly lehet abban, ha egy udvarhelyszki szkely fi K olozsvrt
tanul! H iszen itt egy v alatt tbbet lt mint ott 7 v alatt, s olyan intzm-
nyekrl vehet tudomst, milyenekrl ott, legjobb esetben is halls utn, kp-
zeltehetsge szerint lmodozik. L tkre mindenesetre ms fejldik itt, na-
gyobb viszonyok s vilg keretben, s erre ma ppen sznvonalunkrt van
szksgnk. K olozsvrt pedig ppen kultrnk s sznvonalunk rdekben
nem szabad fladni magyar pozciinkat s egyetlen nagyvrosi bstynkat
sem. I tt minden gyengts az egsz magyarsg vesztesge is C sak pldt akar-
va elhozni, tlsgosan belemerltem n is - mint szkelyhez illik - e rszlet-
krdsbe. O da trek vissza teht, ahonnan elindultam.
A kln szkely folyiratrl szlva, knny volna mindjrt azzal kez-
denem, amit az egyszeri ember felelt mikor megkrdeztk, hogy nluk mirt
nem harangoznak? S zz oka volt annak, de mikor a legelst elmondta a tb-
bit felesleges volt elmondani, mert legelszr is nem volt harang.
N eknk pedig ily folyiratra legelszr is nincs pnznk, illetve anyagi
fedezetnk.
E gy folyirat kltsge vente csak 100.000 leit is vve, honnan kerl
ez ki a mai koldussgban? E lfizetktl? H a a 400 szkely falubl csak l - l
elfizet volna biztos 300 leivel: mr meglenne az sszeg. D e a 400 szkely
falubl ma, az intelligens birtokossg tnkrementvel, a papsg kongruja le-
vonsval, tanti nyomorult helyzetben, nem 400, de 200 elfizet se telik
ki A vrosi intelligencibl a magyarsg ma romja nmagnak. I part, keres-
kedelmt s vele vagyont meglte az utols tz v ostoba s sovn gazdasgi
s adpolitikja. A rgi tanult s tanulni vgy intelligencia pedig hol van?
P apok, tanrok egyformn koldusok, a hivatalnok osztly pedig rszint meg-
sznt a magyarokra nzve, rszint a nhny megmaradt magpldny az llami
fizets-dzsma utn teljesen kptelen maradt mg arra is, hogy eddigi lapjait,
folyiratait megtartsa, nemhogy jakra fizessen el. D e 100.000 lei csak ak-
kor elgsges egy, mondjuk kt havonknt legalbb 4 ves folyiratra, ha azt
vidken nyomjk, mert itt, hol egy v 3500-4000 leibe kerl, csak kisebb ter-
jedelemben lehetne kiadni ennyibl.
M ost jn a ki, mit, hol, kik segtsgveli
H ol az a szkely kzpont, ahol egy ilyen, az egsz S zkelyfld s
szkelysg minden rdekt s tudomnygt fellel folyirat szerkesztshez
elg szkely szaker s az ily sokoldalsgot kvn szerkesztsghez elg te-
kintly van.
H iszen a szakcikkek elbrlshoz nincs az az ember aki minderre vl-
lalkozzon, mert azt csak a tudatlansg vakmersge teheti. E s sehol egy sz-
kely kzponton sincs mg S -A olyan ember se mr akinek szellemi abszolt
felssge s kpzettsge elg garancit nyjt ahhoz, hogy a szakember nyu-
godt lelkiismerettel tehesse kezbe becsletes munkjt.
Mi szigeteken lnk mr s ez egyik legnagyobb kulturlis veszedel-
mnk.
E gy risi, de szerencsre bell rothadt er tervszer irthbort foly-
tat ellennk, s a mi harcosaink 95%[-a] mg ott tart, hogy a tervszersgrl
nem is gondolkozva, csak az jsgokban naponta feltlalt egyes jelensgek olva-
ssn szrakozik, s legfennebb morog rte, de tovbb nem lt.
124
Kelemen Lajos levele Bnyai Jnoshoz
Ki, hol szerkessze ht a szkely folyiratot? n nem tudok erre itt fele-
letet tallni.
A S zkely N emzeti M zeum emlkknyve
6
szerkesztsnl C sutak V il-
mos bartom tlem 3 oldalnyi terjedelm cikket krt az sszes szkelyfldi
freskkrl. T ermszetesen ezt a lehetedensget nem vllaltam, fleg mivel is-
meretleneket is kellett volna trgyalnom. M ikor a ktet aztn megjelent,
egsz kis knyvek voltak benne, s az egsz olyan benyomst tett rem, mint
egy olyan szobor, amelynek fl arct, flkezn 34 ujjt nhny ruharszlett,
a csizmasarkt s pr gombjt gondosan kifaragtk, de a zme nyers ktmeg.
A munka arnytalansga s a mvszi sszhang hinya a ktet legfeltnbb
tulajdonsga. E z nem szerkeszts! n C sutakkal igen j bartsgban vagyok,
de a szerkesztsrl egszen msok a fogalmaim. A z gy rdeke kvnta, hogy
ne rontsunk a lnyegben rtkeket produkl cikkekrt a nem kifogstalan
szerkeszts miatt a knyv becsletn. n azrt nem rtam rla. S azrt nem
rtam az itt megjelent trtnelmi regnyekrl, melyekrl mind megvan a v-
lemnyem, s G ulcsi I rnt
7
kivve jl ltom, hogy egyikk ri se tanultk
meg korunk lelkt, se kls vilgt. M g M akkai S ndor
8
tanult, de viszont
a XV I I . sz. [...]* erdlyi vilgt tartotta szksgesnek (sajt elszava szerint
ez a trgy vonzotta t) a megrsra. E z egy fpaptl olyasmi, mintha egy
jobbfajta cukrsz jjel pcegdr tiszttssal mellkfoglalkozna. E z az iparg
feltdenl szksges, de nem a ckrsznak val.
S kik segtsgvel, munkjval jelenhetne meg a szkely folyirat? A ff-
le nyomtatott katholikus A kadmia lenne ez is, melyet megalkottak flakad-
miai sznvonallal s hova tovbb albb knytelen ez a sznvonal is szllani. T ar-
tok tle, hogy a sznvonal - ismerve az erket - eleinte se rne az gig, de
helyzetnkben a mai mg jl kpzett nemzedk fogytval, - mely intzm-
nyeink s anyagi ernk sorvadsval arnyosan fog szintn lefel haladni - ez
is csak szllana. K evesen vagyunk, s itt pl. megl mindnyjunkat a sokfle
ignybevtel. M inden terhet ugyanazon emberekre raknk. E leg az egyhzi
szervezetek jrnak ebben - az igaz, hogy sokszor knytelensgbl is - ell.
N ekem pldul sokkal rtkesebb munkra hasznlhat idm legjavt rli fel
a sok egyhzi s ms lsre jrs s levelezs. E bben rekordot tartok. T avaly
2500 leiem ment el levelekre. S mi idm tkozldott levelek megrsig a v-
laszokra s az utnjrsokra! D e mindenki azt hiszi a msiknak nincs ms dol-
ga, csak az, ami neki kell. E zek miatt pldul a mlt vben egy nyomtatott v-
re valt se rtam. M r 54. vbe jrok. M a-holnap ha akarok se tudok rni, s
mg tudnk: affle csiribiri geneolgizlsokkal lnek meg.
I tt, a knyvtrak s gyjtemnyek tvben ilyen a helyzetnk. A hol
meg rrnnek, ott vagy ember nincs, vagy a segdeszkzk hinyoznak.
E zrt nagy krds az, hogy kikkel lehetne - mg anyagiak ltelben is
- fenntartani a szkely folyiratot.
* * *
L evelem elejn rtam, hogy I stennek hla nem olvastam e trgyban a
hrlapi cikkeket. A zrt rtam ezt, mert engem rendesen idegess tesz mr a le-
vegbe pts gyermekjtkosdija.
* olvashatatlan szveg
125
Forrskzls
M g megalkotott rgi intzmnyeink a kznsg szegnysgn kvl
annak nembnomsga miatt is sorvadnak, addig a hrlapok blcsei - sokszor
csak fecsegs trgyt keresve j u.n. alkotsok tervt dobjk fl, hogy csekly
anyagi ernket sztforgcsoljk. B rassban vekkel ezeltt M ricz Z sigmond
egyik ccse
9
llott be ily cllal nkntes szkelynek. S ebestyn J zsef
10
bar-
tom akkor engem is toborzott abba a hadseregbe. M egrtam neki a mostani-
tl nem sokban eltr vlemnyemet. N em tudom, nem onnan fj-e most is
a tudomnyos N emere?
M ricz tuds mrtkt nem ismerem. S ebestyn kivl heraldikus, de
annyira nem relis gondolkoz s annyira szmbavehetetlen bohm ott, ahol
szmtani kell, hogy eseteirl fzetet rhatnk. A ki 700 leit ad 3 napos tartz-
kods utn cseldnek borravalra, de ugyanakkor nem marad hazig tiklt-
sge, az nem val komoly realitskkal szmolni kteles vllalkozsokhoz.
A brndvilgunk lmodja lenni n is tudok s tudtam, de egy folyirathoz a t-
nyezk ismeretn alapul szmts nlkl hozzfogni csak bukshoz s vele ku-
darchoz vezet.
A ztn mirt s mikor csinljk meg a folyiratot? A nnyi mr a tudo-
mny S zkelyorszgban, mint rgente a borvz, hogy szertefoly a patakokkal?
N em volna jobb az erket a meglev alakulatok kr csoportostani?
n ezt ltnm relisabbnak. M ost kell j folyirat, mikor a rgiek is a legna-
gyobb anyagi nehzsgekkel kzdenek? E bbl jra anyagilag csak az agyon-
gytrt, koldus kzposztlyra zdul j elfizetsgyjt ksrletezs lenne,
nemsokra bekvetkez bukssal. N em gyzzk mr az elfizetseket, s ak-
kor j elfizets!?
Itt van a racionalits hinya ebben az egsz gynevezett elgondolsban.
A szpirodalomban B nffy M ikls grf
11
mikor hazajtt, semmit se t-
rdve azzal, hogy volt nplap a npnek, volt kthetes kpes szpirodalmi s
mvszeti lap a mvelt magyar olvaskznsgnek s volt tudomnyos folyi-
rat is: nhny mlyre nz" blcs trsval megcsinlta a H elikont. U t bb
ugyan csak az klikkje - ln P ing P ong ppval a httrben - belt a P sz-
tortzhz s G yrgy L ajos
12
kitrsa s a kritika kidobsa utn elrte a lap
sznvonala lesllyedst. A z eredmny vgl is az, hogy van egy szpirodalmi
s mvszeti folyiratunk, melynek vannak ri, de nincsenek elfizeti s ol-
vasi. E z a H elikon. s van egy msik kpes lapunk, melynek vannak olvasi
s elfizeti, de nincsenek ri s sznvonala. E z a P sztortz. A vgered-
mny pedig a magyar irodalom kettszakadsa; holott az erk egyestsvel
mily szpet s nagyot lehetett volna alkotni. gy kt csrben cspelnk egy
kalongya gabont, kt szobban getjk az l ft s prdlunk, koldusodunk,
de nem okosodunk.
n ezt a mveletet tudomnyos tren megismtelni se clszernek, se
szksgesnek, se okossgnak nem tartom. N em ltom megalapozottnak az gy-
nek se trgyi se szemlyi, se anyagi oldalt. tlet vgig nem gondolva, szm-
ts helyett tallgats, - valami H bel B alzsok akarni akarsa.
L eginkbb attl flek, hogy mint sok ilyen szappanbubork, tetszeni
fog pr naiv gyermek-lleknek, s jra elmegy a jobb gyre nem jut szk er-
dlyi magyar pnzbl valami egy kalandra, mely kudarccal vgzdik.
126
Kelemen Lajos levele Bnyai Jnoshoz
M ost papsgunk, tanraink, kevs magyar llami tisztviselink mind
szenvedni fogjk az ldozati ad kpenybe burkolt rszleges llami fizets-
kptelensg, illetve fizetsleszllts gynyreit. G azdakzssgnk adss-
gokban fuldoklik, kereskedinknek, iparosainknak ugyanaz a sorsa. M inden-
fel az anyagi bajok tengere. D e tengeren okvetlen tartani kell kis hajinkat,
egyhzainkat, iskolinkat. E zektl most nem szabad elvonni a seglyt, adt,
adomnyt, mibl lnek. A z j ksrletezs pedig ezt tenn. A z a mvelet az,
amint mikor valakinek kiszakadt a nadrgja s pr fillr pnzvel folt helyett
pvatollat vesz a kalapjba. M ost nehz v s ktsgtelen viharok el me-
gynk. A Fld morajlik alattunk, s ki tudja mi jn? N ekem igen rossz sejtel-
meim vannak. V iharban az okos ember nem bont j vitorlt, s szegny j
S zabolcska megmondta 1919-ben egyik paptrsnak, hogy fldrengskor az
ptsi szablyok nem rvnyesek.
V rjunk, s hagyjuk a ksrletezst most!
E zek utn kedves K ollga r bizonyosan megrti, hogy n e nzeteket
- ha jobban s gondosabban megfogalmazva is - , mirt nem mondom el, -
mint llami tisztvisel - a nyilvnossg eltt, s legkevsb pldul a B rassi
L apok kath.[olikus] keresztny-zsid frumn. Fide, a sed cui, vide!
13
A rra krem, hogy levelemet teljes magunk kzt folyt bizalmas beszl-
getsnek tekintse. N zetem lnyegt - azt, hogy a ksrletezst nem helyes-
lem - brkinek elmondhatja.
B oldogabb jvet s az elmltnl tbb jt kvnva, szeretettel dvzli
tisztel kollgja:
K elemen L ajos
K olozsvr, 1931.1. 11.
K zzteszi: Zepeczaner Jen
Jegyzetek
1. Orbn Balzs szletsnek centenriumi nnepsgeivel kapcsolatban Bnyai Jnos
javasolta a Szkelyfld lersnak jra kiadst s egy szkelyfldi trtnelmi, npraj-
zi s termszettudomnyi krdsekkel foglalkoz folyirat kiadst. Levelezsben
s jsgcikkeiben vgigkvethetjk medd kzdelmt az jra kiads rdekben,
amely nem valsulhatott meg. Kelemen Lajos tancsai ellenre megindtja s kiadja
a Szkelysg c. folyiratot, amelynek 1931 oktber-1943 augusztus kztt 14 v-
folyama jelent meg. Az egyszemlyes szerkesztsg" vgzi a szerkesztst, terjesz-
tst, kzd az lland pnzzavarral. Bnyai Jnos kiterjedt levelezst folytat nkntes
terjesztivel a lap pnzgyeirl. A szmonknt 6- 16 oldalon jelentkez folyirat-
ban megjelennek rvidebb, tudomnyos ignnyel rt tanulmnyok is, azonban, mint
alcme is mutatja - Szkelyfldet s npt ismertet folyirat - , az ismeretterjeszts
volt a f profilja.
2. Mik Imre, grf (Zabola, 1805. szeptember 4.-Kolozsvr, 1876. szeptember 16.):
politikus, trtnetr, a MTA tagja. 1848 eltt a reformkor egyik vezet egynisge
Erdlyben, az uni s a jobbgyfelszabadts harcosa, ftisztvisel a guberniumnl.
Az agyagfalvi szkely nemzetgyls elnke 1848 oktberben, majd decemberben
Olmtzbe utazik a gubernium folyamodvnyval. Innen csak a forradalom buksa
127
Forrskzls
utn engedik haza. A Bach-korszakban a passzv ellenlls hve, de 1861-ben, ami-
kor rvid ideig remny van az alkotmnyos kormnyzshoz val visszatrsre, vllal-
ja a fkormnyzsgot. A kiegyezssel megvalsul uni elksztje, kzmunka-
s kzlekedsgyi miniszter 1867-1870 kztt. Tervezi a vast- s thlzat fej-
lesztst (Magyarorszg vasthlzata. Pest, 1867; Emlkirat felsghez a magyar-
orszgi vasutakrl. Kolozsvr, 1868.). A nagyenyedi kollgium, majd 1840-tl az
erdlyi reformtus egyhzkerlet gondnoka. Az erdlyi mezgazdasg sznvonal-
nak emelsrt megalaptja 1844-ben az Erdlyi Magyar Gazdasgi Egyesletet. A
kolozsvri Nemzeti Sznhz felgyel bizottsgnak elnke 1843-tl, 1849 vgn
jra indtja az eladsokat, sajt kltsgn nagyobbttatja meg a sznhz plett s
jttatja meg berendezst. Alaptja a sepsiszentgyrgyi kollgiumnak. 1859-ben
megszerzi az udvar engedlyt s megalaptja az Erdlyi Mzeum-Egyesletet, az
Erdlyi Mzeumot s annak knyv- s levltrt (ennek legjelentsebb tovbbfej-
lesztje Kelemen Lajos). A Magyar Trtnelmi Trsulat egyik alaptja s elnke
hallig. Jelents szerepe volt a kolozsvri Ferenc Jzsef Tudomnyegyetem alapt-
sban.
3. Az els vilghbor utni bkeszerzdsek ktelezik az utdllamokat kisebbsgi
szerzdsek megktsre. A romn kisebbsgi szerzds 11. cikke az erdlyi sz-
kelyek s szszok kzleteinek vallsi s iskolai gyekben, a lengyel kisebbsgi szer-
zds 10. cikke a lengyelorszgi zsid kzleteknek iskolai gyekben, a grg ki-
sebbsgi szerzds 12. cikke pedig a grgorszgi valachok kzleteinek vallsi, j-
tkonysgi s iskolai gyekben adja meg az nkormnyzatot." (Dr. Balogh Arthr:
A szkely vallsi s iskolai nkormnyzat. Erdlyi Mzeum. 1931. 10-12. sz. 343.)
Annak ellenre, hogy Romnia alrsval ktelezettsget vllalt a szerzds betart-
sra, az a gyakorlatban sohasem valsult meg.
4. Mello Franco: Brazlia delegtusa a Nemzetek Szvetsgben.
5. A kolozsvri Brassai s a szkelykeresztri unitrius fgimnzium volt a kt kzpfo-
k iskola, amelyet az unitrius egyhz tartott fent.
6. Emlkknyv a Szkely Nemzeti Mzeum tvenves Jubileumra, szerkesztette Csu-
tak Vilmos. Sepsiszentgyrgy, 1929.
7. Gulcsy Irn (Lzrfldpuszta, 1894. szeptember 9.-Budapest, 1945. janur 2.) r,
a nagyvradi Nagyvrad c. lap bels munkatrsa. A Fekete vlegnyek c. (1927)
nagysiker regnye utn, amely a mohcsi vsz kort eleventi fel, szinte kizrlag
csak trtnelmi regnyeket r A kzlt levl megrsa eltt mg Pax bovis c. (1930)
regnye jelent meg.
8. Makkai Sndor (Nagyenyed, 1890. mjus 13.-Budapest, 1951. jlius 19.) reform-
tus pspk, egyetemi tanr, r. 1918 utn a kolozsvri reformtus teolgia tanra,
1922-tl pspkhelyettes, majd 1926-1936 kztt az erdlyi reformtus egyhzke-
rlet pspke. Ezutn Magyarorszgra tvozik, egyetemi tanr Debrecenben. Vall-
si, filozfiai, etikai; pedaggiai tanulmnyai, cikkei mellett trtnelmi regnyeivel,
elbeszlseivel szerzett hmevet. 1931 eltt az Elet fejedelme (Kolozsvr, 1924.),
Megszlalnak a kvek (Kv 1925. ), rdgszekr (Kv 1925. ), Mi Ernyeiek (Kv
1926.), Magyar fa sorsa (Kv 1927.) c. nagyobb rsai jelentek meg.
9. Mricz Mikls (Prgy, 1886. december 7.-Budapest, 1966. mjus 5.) statisztikus,
r, jsgr. 1923-1928 kztt a Brassi Lapok szerkesztje. A Magyar Hrlap s a
Fggeden Magyarorszg munkatrsa. 1933- 1944 kztt szerkeszti a Statisztikai
Tudst c. knyomatos lapot. Trtneti-statisztikai tanulmnyokkal is foglalkozik.
Erdlyi trgy munki: Erdly s Regt (Brass. 1928.), Az erdlyi fld sorsa (Bp.
1932.)
10. Kpeczi Sebestyn Jzsef (1878 vagy 1881-1964) trtnsz, heraldikus. Mvel-
dstrtnetnk mltatlanul elfelejtett alakja. A Genealgiai Fzetek szerkesztje-
knt tnt fel az 1910-es vekben, majd mvszettrtneti, de fknt heraldikai tr-
gy tanulmnyokat kzlt a kt vilghbor kzti magyar (Mvszeti Szalon, Erd-
128
Kelemen Lajos levele Bnyai Jnoshoz
lyi Tudomnyos Fzetek, Erdlyi Irodalmi Szemle), romn (Ilustratia) s nmet
(Mitteilungen des Burzenland Sachsischen Mzeum, Siebenbrgischen Vierteljahr-
sehrift) nyelv sajtban. festette a hszas vekben a kpeci reformtus templom
kazetts mennyezett s vezette 1937-ben a vargyasi Dniel kastly restaurlsi
munklatait. 1921-ben I. Ferdinnd kirly t bzza meg Romnia j cmernek el-
ksztsvel.
11. Bnfy Mikls, grf (Kolozsvr, 1874. december 30.-Budapest, 1950. jnius 6.) r,
politikus. 1906- 1909 kztt Kolozs megye s Kolozsvr fispnja. Szabadelv,
majd hatvanhetes programmal kpvisel. 1913-1918 kztt az llami sznhzak in-
tendnsa. 1921-1922-ben a Bethlen kormny klgyminisztere. 1923-1927 k-
ztt a Kpzmvszeti Tancs elnke. 1926-ban visszatr Erdlybe, az erdlyi iro-
dalmi let vezet szemlyisge, szervezje, az Erdlyi Helikon alapt-szerkesztje.
12. Gyrgy Lajos (Marosvsrhely, 1890. prilis 3.-?, 1951) tanr, irodalomtrtnsz. A
MTA tagja. A kolozsvri Marinum tanra, majd igazgatja, 1928-tl a magyar Ta-
nrkpz Intzet tanulmnyi igazgatja, 1945 utn a Bolyai-egyetem magyar iroda-
lomtanra. A Psztortz, az Erdlyi Magyar Szemle s az Erdlyi Iskola szerkeszt-
je-
13. Fide, a sed cui, vide! - Bzzl, de nzd meg, kiben!
129
Forrskzls
Szkely autonmia a XX. szzadban:
illzi vagy realits?
i .
A z 1918-as impriumvlts utn a kisebbsgbe kerlt erdlyi magyar-
sg els eszmlst kveten igen hamar igyekezett olyan hossz tv strat-
git megfogalmazni, mely elsegtheti identitsnak megrzst. A z ltalunk
ismert els tervezet (mely csak kziratban maradt fenn, 1919. janur 13-i kel-
tezssel)
1
P al rpd, mely abban az illziban szletett, hogy a wilsoni n-
rendelkezs minden npet megillet, a szkelysget is, ezrt az jogosult akr
nll llam ltrehozsra is. A z brndozsok ebben a znban sem hi-
nyoztak, neves kisebbsgpolitikusok, fleg jogszok szebbnl-szebb lom-
terveket szvgettek a demokratikus kezdemnyezsekrl..." - rja B alzs
S ndor.
2
E bben sajnos - egyet kell rtsnk megllaptsval. A kt vilgh-
bor kztt sorra szlettek a szkely-autonmia-tervezetek, melyek kzs
jellemzje az, hogy kt dokumentumra hivatkoztak: a gyulafehrvri hatro-
zatra s a prizsi kisebbsgi szerzdsre - a gyulafehrvri hatrozat I I I / l .
pontjra
3
s a prizsi, R omnia ltal vonakodva alrt K isebbsgi S zerzdsre.
G yulafehrvron teljes nemzeti szabadsgot" grtek az egyttlak npek
szmra. M indenik npnek joga van a maga nevelshez s kormnyzshoz
sajt anyanyelvn, sajt kzigazgatssal, sajt kebelbl vlasztott egynek l-
tal."
4
A kisebbsgi szerzds 11. cikkelye a szkelyeknek (s a szszoknak)
vallsi s tangyi krdsekben helyi nkormnyzatot" grt.
5
M g a gyulafe-
hrvri hatrozat - ha ltalnossgban is - de az egsz erdlyi magyarsgnak
grt kulturlis autonmit, a kisebbsgi szerzds kimondottan csak a szke-
lyekre korltozta azt. A f problma ezzel a kt dokumentummal az volt,
hogy a hatrozatokat a kt vilghbor kztti kormnyok sohasem akartk
trvnyerre emelni - s fleg nem vgrehajtani. A kisebbsgi szerzdst
egybknt is gy kellett R omnira rerltetni, s kizrlag kulturlis, teht
oktatsi s egyhzi autonmit helyezett kiltsba, kzigazgatsi autonmi-
rl mr nem szlt.
6
A z autonmia mibenltt vizsglva, a kisebbsgi jog szakrti tisztz-
tk azt, hogy az az autonmival felruhzott kzjogi testlet vagy szervezet,
a jog krbe utalt feladatok tekintetben, sajt maga ltal alkotott szerveivel
igazgatja nmagt, s e feladatkrben az egybknt elvileg az llamot illet
feladatok elvgzsre - csakis br kizrlagos jogkrrel."
7
E z az elkpzels a
gyakorlatban nem valsulhatott meg. A z alulrl jv igny persze megvolt,
csak ppen a romn kormnyok zrkztak el az autonmia megvalststl.
(E z vonatkozik a N emzeti P arasztprtra is, amely pedig ellenzki korszak-
ban a kzigazgats decentralizlst kvetelte.
8
) A francia minta alapjn tl-
centralizlt oktats s kzigazgats nem csak a romnostst segtette el, ha-
nem a sokszn, klnbz kultrval, jogi-kzigazgatsi hagyomnnyal ren-
130
V incze G bor Szkely autonmia, a XX. szzadban..
delkez orszgrszek homogenizlst is. A z 1923-as alkotmny nem ismerte
el a nemzeti kisebbsgek ltt R omniban.
9
V gezetl el kell azt mondanunk, hogy a klnbz tervezetek a h-
szas vek eleje-harmincas vek eleje kztti idszakban kszltek. A mikor az-
utn a belpolitikai let fokozatosan jobbra toldott, majd bekvetkezett a ki-
rlydiktatra idszaka, a lzas tervezgets korszaka is lezrult.
I I .
M ivel a legrszletesebben kidolgozott autonmiatervezet P al rpd
193l-es tervezete,
10
ezrt rdemes sszehasonltanunk azt (legalbbis a l-
nyegesebb pontokban) az itt kzlt 1946-os tervezettel mg akkor is, ha az
elz aprlkosabb, a rszleteket alaposabban kidolgozott munka. E ltte
azonban meg kell emltennk, hogy a msodik vilghbor eltt kszlt ter-
vezetekkel szemben, melyek vagy magnkezdemnyezsek" voltak, vagy
esetleg az O rszgos M agyar P rt felkrsre kszltek, s nem tekinthetek
hivatalos" munkknak, az 1946-ost a miniszterelnksg mellett mkd
B keelkszt O sztly szakrti ksztettk (mint majd albb lesz mg rla
sz), teht ez volt az egyetlen olyan tervezet, mely egy kormny szndkait
prblta valra vltani.
1. M ilyen hatrokon bell valstand meg a szkelyfldi autonmia,
mely terletekre terjed ki az nkormnyzat hatskre? H a a kt tervezet ltal
elkpzelt hatrokat trkpre vettjk, rgtn szembetnik az, hogy P al sz-
kebb hatrok kztt kpzeli el a szkely kzletek" hatrait. A trtnelmi
S zkelyfld" a hivatkozsi alap - A ranyosszkkel egytt. P ersze itt is vannak
problms terletek: a terlethez csatoln pldul S zszrgent, mely ugyan
maga magyar tbbsg, de a krnyke mr inkbb romn;
11
igaz, csak azokat
a kzsgeket soroln P al a terlethez, amelyek magyar lakossga 50%-nl na-
gyobb arny. A S zkelyfldhz csatoln mg a vele hatros, magyar tbbs-
g vrmegyei kzsgeket is - akrcsak az 1946-os tervezet. E z utbbi az au-
tonm terlet hatrait illeten a lehet legnagyobb kiterjeds elvt kveti -
ppen ez a legvitathatbb pontja. A trtnelmi S zkelyfld" hatrait kike-
rekten" az n. htfalusi csngk teleplseivel (akrcsak P al rpd), de a
hatr lenylna B rass keleti szlig is. T bb hatr melletti magyar kzsg
odacsatolsa utn B alavsrtl keletre fordul a hatr, s D icsszentmrton -
M arosnagylak - M arosjvr - N agyenyed - T orock vonalon fut tovbb, ma-
gban foglalva a nhai A ranyosszk terlett, majd a M ezsget keresztl
szelve kanyarodna vissza a M aroshoz N yrdt krl. gy olyan terletek is a
szkely autonm terlethez csatoltatnnak, melyek: a) nem magyar tbbs-
gek, b) nem szkely, hanem n. vrmegyei magyarsg ltal lakott telepl-
sek. H a a romn lakossg arnyt prbljuk megbecslni ezen a terleten,
25%-os arnyt kapunk.
12
2. A kvetkez lnyeges krds az, hogy mely szemlyek rendelkez-
hetnnek illetkessggel az autonm terleten. A kt tervezet ebben is eltr
egymstl. P al szkebbre vonja a krt: csak az slakossg, vagyis az 1919.
december 9. eltt egy generciig (30 v) visszamenleg a terleten illetkes-
sggel rendelkez magyar anyanyelvek lehetnek a szkely kzlet" tagjai.
13
(J oggal tehetjk fel a krdst: vajon mennyivel kevsb slakosok a hrom-
131
Forrskzls
szz ve a trtnelmi S zkelyfld terletn l romnok, mint a mlt szzad
msodik feltl S zszrgenbe bekltztt vrmegyei magyarok?) A S zkely-
fldn lak romnsg problmjt gy oldan meg P al, hogy csak azon te-
rletek tartoznnak az otthonterlethez", melyen magyar anyanyelvek lak-
nak, teht abban a kzsgben, melyben romn kisebbsg tallhat, a helyi ro-
mnsg terlett, fldjeit elhatrolnk az slakossgtl", mintegy szigetet
alkotva a S zkelyfldn. A z 1946-os tervezet bvebbre szabja az autonm
terleten illetkessggel rendelkezk krt: az 1930. szeptember 1-n a ter-
leten illetkessggel brk tartoznnak ide, valamint mindazok, akik maguk
vagy szleik ott szlettek, s bejelentik illetkessgi ignyket. (E zzel a meg-
oldssal az a tbb ezer romn tisztvisel is illetkessget kaphatna, akik 1918
utn kltztek a terletre.)
3. A z oktats, s az egyhzak krdst illeten P al rpd tervezete a
kzmveldsi nkormnyzat" elvre pl, ezrt ez alkotja abban a rszle-
tesebben kidolgozott rszt. A leglnyegesebb eltrs a kt tervezet kztt ab-
ban figyelhet meg, hogy az 1946-os gondol a terleten lv romn anya-
nyelv lakossgra is, akiknek ltalnos s kzpiskol(ka)t gr, mg a korbbi
ezzel a problmval nem foglalkozik. A tanrend, felvteli kvetelmnyek, tan-
knyvek krdst P al kizrlag a kzletek" feladatnak tekinti, mg a m-
sik a tanrendet stb. jvhagys vgett B ukarestbe klden fel. A z egyhzak
kzl P al csak azokat tekinti a kzletek" terlethez tartoznak, melyek
tagjai 50%-nl nagyobb arnyban magyar anyanyelvek. A romn nyelv okta-
tst persze mindketten termszetesnek tartjk, br P al csak a gimnzium-
ban kezden el brmifle idegennyelv oktatst.
4. A z autonmia pnzgyi finanszrozsra trve az 1946-os tervezet
jval preczebb, mint trsa. N em csak arra tr ki, hogy mekkora hnyad fize-
tend vissza a kzponti kltsgvetsbl az autonminak, hanem elrja az
autonm terlet ktelez gazdasgi fejlesztst is. E z gyakorlatilag igyekszik
teljes kr gazdasgi s igazsgszolgltatsi autonmit megvalstani, a kz-
igazgatsi autonmia kiterjed a hadgy terletre is.
A mint az az eddig emltettekbl kitnik, az 1946-os tervezet egy sz-
les kr autonm tartomny kritriumait vzolja fel. E zzel lehetsget te-
remtett volna arra, hogy a krlhatrolt terleten l, magyar ajk lakossg
sajt lett lhesse" R omnia politikai keretein bell.
I I I .
1. E gyet kell rtennk Flp M ihly azon megllaptsval, hogy a
magyar - romn hatrvita 1945 tavasztl alrendeldtt a G roza-kormny
hatalomra jutsa miatt a gyztes nagyhatalmak kztt kibontakoz sszet-
kzseknek."
14
E zen a ponton rintennk kell a S zovjetuni R omnival
szembeni politikjnak krdst is. A magyar kormny hatr-mdost elkp-
zelsnek egyik alappillrt, vagyis a romn - szovjet fegyverszneti szerz-
ds 19. cikkelyt
15
a szovjet vezets azon taktikai megfontolsbl iktatta be a
szerzdsbe, hogy mindkt orszgot zsarolni tudja.
16
(J ellemz, hogy a szov-
jet kormny a romn kzigazgats bevezetsnek idejrl s mdjrl mg
sajt S Z E B kpviselett sem tjkoztatta.
17
) E zzel a cikkellyel ugyan a S zov-
jetuni formailag nem zrta le a krdst, de gyakorlatilag, mint utbb kide-
132
V incze G bor
Szkely autonmia, a XX. szzadban..
rlt, - mr dnttt, R omnia javra. A K lgyminiszterek T ancsban pedig
a magyar-romn krdsben a S zovjetuni szava volt a dnt. E zek tn hiba
dolgozott ki tbb - M agyarorszg szempontjbl elnysebb - tervezetet a
S tate D epartment,
18
trekvseit mg N agy-B ritannia sem tmogatta. A britek
E rdly krdst egyszeren alkuellenslyknt szndkoztak hasznlni ms
krdsekben."
19
A K lgyminiszterek T ancsa els, londoni lsszakn, (1945. szep-
tember 11 - oktber 12.) a magyar - romn viszonyt illeten a szovjet bke-
szerzds-tervezetet fogadtk el vitaalapknt, mely az 1944. szeptember 12-i
szovjet - romn fegyverszneti egyezmnyen alapult. 1945. szeptember 20-
n, amikor a romn bkeszerzds-tervezet kerlt trgyalsra, a magyar - ro-
mn hatr krdsvel kapcsolatban a S zovjetuni mereven ellenllt minden
hatrmdost javaslatnak. gy pl. B yrnes javasolta egy 7.680 km
2
-es sv M a-
gyarorszghoz csatolst, de az ellenllst ltva kijelentette: H a az amerikai
hatrmdosts lehetetlennek bizonyul, az amerikai kldttsg nem fogja
erltetni.''''
20
A magyar-krdsben dntsi joggal nem rendelkez B idault fran-
cia klgyminiszter javaslatban a P artium elcsatolsa szerepelt, a S zkelyfld
problmja itt sem vetdtt fel. A vitt elnapoltk, s csak 1946 tavaszn dlt
el vglegesen a krds. A londoni vitnak mindazonltal volt egy fontos k-
vetkezmnye: mg G roza miniszterelnkben s a romn kzvlemnyben a
bizonytalansg rzse alakult ki,
21
addig M agyarorszgon az eddigi illuzri-
kus vrakozsok felersdtek, a vitt a klpolitikai vezets is tlrtkelte. A te-
rletvltozshoz fztt remnyek azonban hamarosan szertefoszlottak, mert
1946. mjus 7-n a K lgyminiszterek T ancsa prizsi lsn B yrnes vissza-
vonta mdost javaslatt, s gy a kt orszg vonatkozsban ismt az 1938.
janur 1-i hatr visszalltst fogadtk el.
2. 1945. jnius 1-n (M agyarorszg teljes nemzetkzi elszigeteltsge
idejn) a K lgyminisztrium megbzsbl, K ertsz I stvn vezetsvel ltre-
jtt a K lgyminisztrium mellett mkd B keelkszt O sztly. M ivel a
koalcis prtok kzs bkeelkszt programjnak megalkotst meggtolta
a prtok kztti politikai harc s a vlasztsi elkszletek, ezrt a K lgymi-
nisztrium szinte nll munkba fogott. (A z els prt, amely krvonalazta
sajt bkeelksztsi programjt, a Fggeden K isgazdaprt volt.
22
) A B kee-
lkszt O sztly 1945. jlius 2-ra elksztett egy dokumentumot Feljegy-
zs a hbor utni nemzetkzi trgyalsok elksztsrl, de klnsen te-
rleti krdsekben irnyad szempontokrl" cmmel.
23
E bben a dokumen-
tumban - mely j nhny hnapig meghatrozta a tovbbi erfesztseket - ,
az az elkpzels nyert teret, hogy a nemzetisgi elv alkalmazst nyugodtan
krhetjk magyar vonatkozsban is".
A z 1945 szeptemberi londoni E rdly-vita utn a bukaresti s a buda-
pesti kormnyok fokozott erfesztseket tettek annak rdekben, hogy a ma-
guk javra billentsk a mrleg nyelvt. B ukarest dolgt viszont egy nagyon
fontos tnyez megknnytette: a S zovjetuni pontosan tjkoztatta a G ro-
za-kormnyt a nyugati nagyhatalmak E rdlyt rint llspontjrl, mg a bu-
dapesti politikusok nem ismertk az elterjesztett bketervezeteket, mivel an-
gol, francia vagy amerikai rszrl nem tjkoztattk ket a hatrvitrl.
24
E z a
tovbbi esemnyekre is rnyomta a blyegt. 1946. februr 20-i jegyzkterve-
133
Forrskzls
zetben a B keelkszt O sztly E rdly bizonyos megosztsra tett javasla-
tot. 1946 mrciusban, a belpolitikai vlsg kzepette viszont a prtkzi rte-
kezleten a baloldali prtok elleneztk, hogy a terleti jegyzk a nagyhatalmak
el kerljn. A koalcis prtok tovbbi vitja miatt a terleti jegyzk kidol-
gozst egyelre felfggesztettk. 1946 prilis vgig - amikor a magyar-ro-
mn hatrkrdsben a gyztesek vgs dntst hoztak - a kormny fel sem
vetette terleti ignyt a Klgyminiszterek Tancsa eltt.
2S
prilis elejn a baloldali prtok megvltoztattk a hatrkrdsben ed-
dig elfoglalt llspontjukat (jrszt annak ksznheten, hogy nem akartak a
hatrvltoztats ellenzse miatt npszerdenn vlni). M ivel elterjedt, hogy
R omnia valdi vdelmezje" a S zovjetuni, R kosi 1946 mrciusban (fel-
teheten a kommunista prt pozcijnak otthoni ersdsrt cserbe")
kijrta" M oszkvban, hogy prilisban fogadtk a N agy Ferenc vezette dele-
gcit. O tt a delegci elterjesztette hatrvltoztatsi elkpzelseit: az els
tervezet 11 800 km
2
-t csatolt volna M agyarorszghoz 442 000 magyarral s
421 000 romnnal, mg a msik elkpzels 22 000 km
2
elcsatolsban gon-
dolkodott. E zzel a msodik megoldssal kzel egyenl ltszm, 1 080 000
magyar, 11 _ 900 000 romn maradt volna mindkt fl bi rt okban".
26
M oszkvbl jabb illzikkal tvozott a delegci: van mg remny a ma-
gyar-romn hatr mdostsra. S ztlin azt javasolta, hogy a krdst ktolda-
l, kzveden, magyar-romn megegyezssel prbljk rendezni. A z n. S e-
bestyn-misszi termszetesen eredmnytelenl jrt, mert B ukarestben a
moszkvai informcik alapjn tisztban voltak azzal, hogy a krds mr el-
dntttnek tekinthet.
A z 1946. mjus 7-i, a magyar-romn-hatr-krdst lezr prizsi rte-
kezlet utn kt irnyban folyt tovbb a munka: egyrszt 1946. mjus 7-n
sszelt az a kisebbsgi jogi s szakrti rtekezlet, amely kidolgozta a ki-
sebbsgvdelmi szerzdstervezetet, a kisebbsgi kdexet.
27
A msik teret ka-
p elkpzels az volt, hogy az egy tmbben l szkelysgnek autonmit
biztostsanak.
I V.
B r a N agy Ferenc vezette kormnydelegci a nyugati tja sorn,
1946. jnius 21-n L ondonban vetette fel elszr klfldn a szkely auto-
nmia krdst N oi-B aker klgyi llamtitkr eltt,
28
de a szakrtk rszrl
az elkszletek mr mjus ta folytak. 1946. mjus 28-n az O rszghzban
tartotta els lst az a szakrti csoport, mely a szkelyfldi autonmira
vonatkoz tervezettel foglalkozott.
29
(A z erdlyi magyarsg kpviseletben
jelen lv D emeter B la szerint annak idejn" a romn kormny is felvetette
a szkelyfldi autonmia krdst.
30
) A tovbbi lseken tbbszr is hangot
kapott az az ellenvets, hogy a szkely autonmia, ha megvalsul, szkely
gett" lesz.
31
A tovbbi tancskozsokon E rdly kantonizlsa", klnbz
terletekre val felosztsa is megvitatsra kerlt.
1946. jlius 2-n kerlt sor a trck bkeelkszt osztlyai rszvte-
lvel tartott szkelyfldi autonmia-rtekezletre, melyen rszt vettek a ki-
sebbsgi jog s E rdly-szakrti is.
32
E zen megvitattk azt az eredeti terveze-
tet, melyet Flachbart E rn ksztett.
33
A vita sorn minden trca eladta a
134
V incze G bor Szkely autonmia, a XX. szzadban..
maga szrevteleit. I tt csak az elhangzott leglnyegesebb kifogsokat emlt-
jk, melyek a vgleges tervezet sszelltsban is szerepet jtszottak.
1. K rdses a S zkelyfld gazdasgi-pnzgyi nllsga, klns te-
kintettel arra, hogy ez a terlet gazdasgilag E rdly egyik legelmaradottabb
trsge, s ezrt kicsi a npessgmegtart ereje.
2. A hadgyet kpvisel S zemes ezredes felvetette egy nll szkely
seregtest megteremtsnek a lehetsgt.
34
3. A z autonm terlet hatra jabb vitra adott okot, mert R nai
A ndrs szerint azrt is szksges mg esetleges ms idegen vidknek a S z-
kelyfldhz val csatolsa, mert dagosan 10 venknt 35.000 ember hagyja
el a S zkelyfld terlett, s vilgos, hogy arra kell trekednnk, hogy ezek
lehetleg neknk kedvez terletek, s nem a R egt fel trekedjenek."
35
A vita vgn egy szvegez bizottsgot lltottak ssze, Flachbart E r-
n, G ajzg L szl, B ls G bor s H egeds N ndor rszvtelvel. E z a csa-
pat dolgozta ki azt a tervezetet, amelyet a nagyhatalmak el szndkoztak
terjeszteni. A kvetkez lsen (jlius 9-n) a belgyminisztrium kpvisel-
je mr nem vett rszt, mert R ajk belgyminiszternek az volt a vlemnye,
hogy a jelenlegi klpolitikai szituci s eslyeink mellett kr e krdssel
foglalkozni...".
36
B r a tervezetet tadtk a B keelkszt O sztlynak, de
(valsznleg ltva a tervezet megvalsthatsgnak remnytelensgt) P -
rizsba mr nem juttattk ki.
V isszatrve a bevezetnk cmben feltett krdsre, a vlaszunk csak az
lehet: a XX. szzadi szkely autonmiatervezeteknek csak igen csekly realit-
sa volt. A z nll, modern R omnia sohasem jutott a trsadalmi-politikai let
demokratizldsnak olyan szintjre, hogy brmilyen autonmiatrekvst el
tudjon fogadni, legyen az akr egy egyszer kzigazgatsi decentralizci.
E nnek - rszben - az az oka, hogy a decentralizcinak, ill. kzigazgatsi au-
tonminak semmilyen hagyomnya sem ltezett R omniban, mert a kzp-
kor folyamn a romn vajdasgokban nem alakult ki a kzp-eurpai auto-
nm nemesi vrmegyk tpusa, ezrt a kzigazgats nem nkormnyzati ala-
pon plt fel. A bels felttelek hinya mellett a kls tmogats is hinyzott,
br a tervezetek kszti mindig arra szmtottak, hogy valamelyik nagyhata-
lom tmogatsa majd elsegti trekvseik megvalsulst. V aljban tvesen
mrtk fl a nemzetkzi rdekviszonyokat, hiszen egyetlen nagyhatalomnak
sem llt rdekben a szkely autonmia kiknyszertse R omnitl.
37
B r a
msodik vilghbor eltti, valamint az 1946-os tervezet ksztit is a leg-
jobb szndk vezette, s minden lehetsget megksreltek megragadni, hogy
a romn uralom alatt maradt kisebbsg elviselhet krlmnyek kztt lhes-
se lett, a fentiekben kifejtett okok miatt a j szndk sok esetben illziker-
getsnek bizonyult.
Ezton mondunk ksznetet B ks C sabnak, az 1956-os Kutatintzet
munkatrsnak, aki a kzlt forrsra felhvta a figyelmnket.
Vincze Gbor
135
Forrskzls
Jegyzetek
1. Pal rpd: Emlkirat a semleges, fggetlen szkely llamrl. A szkelyudvarhelyi
Haz Rezs Mzeum Pal rpd hagyatkban lv eredeti kzirat, PH, MS
7651/ 153, f. 19 Egybknt az emlkiratban azt rja Pal rpd, hogy a romn po-
htikusok a szkelyek desgetsn dolgoznak", ezrt nkormnyzatot grgetnek
nekik... (Uo. 1819)
2. Erdlyi [Balzs] Sndor: Az autonmia eszmje a magyar kisebbsg krben a kirlyi
Romniban. H. . n., gpelt kzirat, 2. A tanulmny sszefoglalja a kt hbor k-
ztti autonmiaelkpzelseket, de a Pal rpd hagyatkot nem ismeri. A kzirat a
JATE Trsadalomelmleti s Kortrtneti gyjtemnyben tallhat 2405 sz. alatt.
A klnbz tervezeteket vgig olvasva, az egyik dolog, ami szembetnik, a sz-
kely gett"-tl val flelem felbukkansa, vagyis az attl val flelem, hogy azok a
kisebbsgi jogok, melyek egybknt az egsz erdlyi magyarsgot megilletnk, csak
a szkelysgre fognak korltozdni (mint ahogy ez tnylegesen be is kvetkezett az
tvenes vekben, a Magyar Autonm Tartomny idejn). Ez a dilemma pldul Tu-
sa Gbornl a kvetkez formban jelenik meg: ...vjjon a szkelyek biztostott au-
tonmijnak elismerse s elismertetse, annak gyakorlatba vezetse, jelent-e jog-
feladst a tbbsgben lv nem szkely magyarsg terhre s jelenti-e a magyar ki-
sebbsg politikai, vallsi, s egyszval kulturlis gyengtst?" Tusa Gbor: A szkely
vallsi s tangyi autonmia. Minerva Rt., Kolozsvr. 1930 16.
A fontosabb tervezetek: Pal rpd: Emlkirat a semleges, fggetlen szkely llam-
rl, 1918. (PAH, MS 7651/ 153) ; Gyrfs Elemr: Egy t nem adott memoran-
dum: Az erdlyi hrom nemzet unijnak alapelvei." In.: Erdlyi problmk. Ko-
lozsvr, 1923. (Gyrfs 1919 mrciusban ksztette el javaslatt azzal a cllal, hogy
tadja azt Maniunak, de erre nem kerlt sor. Ez a tervezet egsz Erdly autonmi-
jra vonatkozott.); Kozmosz: A szkelysg tangyi nkormnyzathoz. Magyar Ki-
sebbsg, 1927. 7. sz.; Tusa Gbor: A szkely vallsi, s tangyi autonmia. Minerva
Rt., Kolozsvr, 1930.; Jakabffy Elemr: Tervezet a kisebbsgi trvny" javaslat-
hoz. Ez a tervezet - mely az egsz erdlyi magyarsg autonmijval foglalkozik - a
Magyar Kisebbsg 1940. 2. szmban jelent meg. Mg 1930-ban kszlt, az Orsz-
gos Magyar Prt vezetsgnek felkrsre, akrcsak Pal rpd 1931-es tervezete.
A szm nem kerlt forgalomba, egy pldny megtallhat a JATE Trsadalomelm-
leti s Kortrtneti Gyjtemnyben, 3719. sz. alatt; Pal rpd: Trvny a szkely
kzletek kzmveldsi nkormnyzatrl, a Prizsban 1919. december 19-n
kttt nemzetkzi szerzds 11. cikke alapjn. Kolozsvr, 1931. november 8. (kor-
rektra pldny). A dokumentum egy fnymsolt pldnya a JATE Trsadalomel-
mleti s Kortrtneti Gyjtemnyben tallhat 4470. sz. alatt.; Papp Jzsef: Az
erdlyi szkelyek vallsi s tangyi nkormnyzata. Magyar Kisebbsg, 1931. 8- 10.
sz.; Balogh Arthur: A szkely vallsi s tangyi nkormnyzat. Erdlyi Mzeum,
1931. 10-12. sz.; Mik Imre: A szkely kzleti kulturlis nkormnyzat. Kolozs-
vr, 1934. (Nem kizrt, hogy a kzeljvben jabb kziratban maradt autonmia-
tervezetek kerlnek el.)
3. Kzli: Mik Imre: Huszonkt v. Az erdlyi magyarsg politikai trtnete 1918. de-
cember 1-tl 1940. augusztus 30-ig. Studium, Bp. 1941. 263.
4. A gyulafehrvri hatrozatot viszont egyetlen kormny sem vette komolyan a kt vi-
lghbor kztt. Egybknt is kiderlt, hogy a hatrozatot a regti romn kor-
mny egyenes utastsra hoztk, pillanatnyi taktikai megfontolsbl. (Lsd errl:
Nagy Lajos: A kisebbsgek alkotmnyjogi helyzete Nagy-Romniban, Minerva Rt.
Kolozsvr, 1944. 18-19. A kt hbor kztti vitkrl szintn Nagy L. szmol be.)
5. Kzli: Mik: id. m 270.
6. Mindkt dokumentumrl lsd: Nagy L.: id. m 16-25.
7. Idzi: Erdlyi S.: id. m 24.
8. A Nemzeti Parasztprt egyik politikusnak decentralizlsi elkpzelsre lsd: Boilea,
136
V incze G bor Szkely aut onmi a, a XX. szzadban. .
Romul: Tanulmny a kiegsztett llam tszervezsrl, tartalmaz egy elzetes al-
kotmnytervezetet az indtkok rvid ismertetsvel. Kolozsvr, 1931. A gpelt for-
dts (Pat Attila munkja) a JATE Trsadalomelmleti s Kortrtneti Gyjtem-
nyben tallhat 4079. sz. alatt. Az alkotmnytervezet szerint Romnia hrom tr-
tnelmi tartomnya (Erdly, Havasalfld, Moldva) nll kormnnyal rendelkezne.
9. Balzs Sndor: Az 1923-as alkotmny - kisebbsgi szemmel. III. rsz, Kelet Nyugat
(Nagyvrad) 1990. jlius 20.
10. Pal rpd: Trvny a szkely kzletek kzmveldsi nkormnyzatrl, a Prizs-
ban 1919. december 19-n kttt nemzetkzi szerzds 11. cikke alapjn. Kolozs-
vr, 1931. november 8., (korrektra pldny) A dokumentum fnymsolt pldnya
a JATE Trsadalomelmleti s Kortrtneti Gyjtemnyben tallhat 4470. sz.
alatt.
11. Szszrgennek 1941-ben az sszlakossga 10.179 f volt, amelybl magyar anya-
nyelvnek 6.496 lakos vallotta magt, romnnak pedig 1.123. Azonban a rgeni
fels jrsban a 40.441 fnyi sszlakossgbl csak 14.260, mg az als jrsban a
47. 246 fnyi sszlakossgbl 15. 861 vallotta magt magyar anyanyelvnek. Lsd:
Erdly teleplseinek nemzetisgi (anyanyelvi) megoszlsa (1851-1941) KSH Bp.
1991. 431.
12. A jval szkebb terlettel rendelkez Magyar Autonm Tartomnyban a romnsg
arnya 20% volt. Az autonm terlet romnsgnak arnyt az 1941-es romniai s
magyarorszgi npszmllsok adatai alapjn becsltem meg.
13. Id. m 2. Pal a Brass megyei htfalusi csng falvakat, vagy a Kis-Kkll megyei,
a szkely tmbhz csadakoz magyar lakossg falvakat is (pl. Balavsr) a szkely
kzlet rsznek tekinten, teht nem csak a trtneti Szkelyfld terletre ter-
jesztette ki a tervt, hiszen a csak rszben magyarok-lakta Szszrgent is a szkely
kzleti vidk" egyik szkhelynek sznja.
14. Flp Mihly: A Klgyminiszterek Tancsa s a magyar bkeszerzds (1947),
kandidtusi rtekezs, Bp. 1992. 30. (Ezt az lltst egybknt egyb adatok is
megerstik, lsd: Ionescu, Ghita: Communism in Rumania 1944-1962. Oxford
University Press, 1964. 110.)
15. A Szvetsges Kormnyok a bcsi dntsnek Erdlyre vonatkoz hatrozatt sem-
misnek tekintik s egyetrtenek azzal, hogy a bkeszerzdsben trtn jvhagys-
tl felttelezetten Erdly [vagy annak legnagyobb rsze] (kiemels V. G.) adassk
vissza Romninak..." Az egyezmnyt kzli: Orosz - romn fegyverszneti egyez-
mny/Groza Pter s Sztlin marsall tviratvltsa/Orosz - magyar fegyverszneti
egyezmny. Jzsa Bla. Athenaeum. Kolozsvr, 1945. 7.
16. I. Mihly eredetileg nem Grozt, hanem Barbu Stirbeyt akarta kinevezni Radescu le-
mondsa utn miniszterelnknek, azonban Visinszkij kijelentette, hogy a Szovjetu-
ni nem vllal felelssget azrt, hogy Romnia mint fuggeden llam fennmarad",
ha nem Grozt nevezik ki miniszterelnkk. Lsd: Ionescu: id. m 106. A msik,
szintn nyoms okra Flp Mihly vilgt r egy ltala idzett szovjet dokumen-
tummal, mely szerint ...Romnia Erdllyel megfelelen kompenzlva lenne
Besszarbia s Bukovina visszaadsrt, s r volna utalva a Szovjetuni tmogats-
ra Magyarorszggal szemben." Flp M.: A Klgyminiszterek Tancsa... 35.
17. Flp M.: id. m 32.
18. Az USA mltnyos terletrendezsre trekedett, s a magyar-romn viszonylatban
mindenkpp kompromisszumos megoldst tartott volna helyesnek. Lsd: Amerikai
bketervek a hbor utni Magyarorszgrl. Szerk.: Romsics Ignc. Typovent. G-
dll, 1992. 36. 49.)
19. Flp M.: id. m 39. (F. M. kiemelse.)
20. Uo. 70. (Flp M. kiemelse.) A klnbz nyugati hatr-tervezetek ltalban
137
Forrskzls
megegyeztek abban, hogy csak kisebb mrtk hatrmdostst tmogattak, ezrt
csak a Partium egy rszt - vagy egszt - tltk volna Magyarorszgnak. Ezek is-
mertetst lsd: Flp Mihly: A Sebestyn-misszi I. Vilgtrtnet 1987/ 3. 159-
161. A klnbz amerikai hatr-tervezeteket lsd mg: Romsics I.: id. m 203-
208.
21. Grozk elbizonytalanodsnak egyik kvetkezmnye az volt, hogy kierszakoltak a
Magyar Npi Szvetsg kommunista vezetsgtl egy nyilatkozatot (az 1945.
szeptember 13-15-i marosvsrhelyi MNSZ intzbizottsgi lsen), miszerint:
Tudatban vagyunk annak, hogy az erdlyi nemzetisgi krds megoldsa nem
hatrkrds..." (Tatarescu 1946. szeptember 2-n majd erre a nyilatkozatra hivat-
kozva utastott el brmifle hatrmdostsi lehetsget.) Vincze Gbor: Romnia
trtnelmi kronolgija, klns tekintettel a magyar kisebbsgre. Teleki Lszl
Alaptvny. Bp., 1993. (megjelens alatt), 15.
22. Balogh Sndor: Magyarorszg klpolitikja. Kossuth. Bp., 1988. 140.
23. A dokumentumot ismerteti: uo. 144-145.
24. Flp M.: id. m 77.
25. Flp M.: uo. 138.
26. Bks Csaba: Dokumentumok a magyar kormnydelegci 1946. prilisi moszkvai
trgyalsairl. Regio 1992/ 3. 178. A Klgyi Bizottsg ksbbi, 1946. augusztus
5-i lsn - ltva, hogy a nagyhatalmak nem tmogatjk 22 000 km
2
-es elkpzelst
- mr csak 5 000 km-es hatrkiigazts szerepelt. Lsd Balogh S.: id. m 220.
27. Flp Mihly: A kisebbsgi kdex. Klpolitika 1989/ 2. 106.
28. Uo. 109.
29. A dokumentumot kzli: Nagy Mikls: Magyar - romn kapcsolatok, 1945-1948.
Blcsszdoktori disszertci Bp. 1987. 172. Az ltala bemutatott dokumentumok
lelhelye: Hadtrtnelmi Levltr, Bkeelkszt anyag, [A/ XTV/ 1. ] A tovbbiak-
ban Nagy Miklst idzve ezekre hivatkozunk.
30. Uo. 173. Hogy Demeter mire gondolt, azt nem tudhatjuk, mindenesetre ekkor
olyan hrek is elterjedtek, hogy maga Groza is felvetett hasonl elkpzelst. Ha a hr
igaznak bizonyulna is, azt csak pillanatnyi propagandafogsknt rtkelhetjk.
31. Ugyanez az rv az 1946. jnius 28-30-n tartott szkelyudvarhelyi MNSZ-kong-
resszuson is elhangzott. A valsgos autonmival nem rendelkez Magyar Auto-
nm Tartomnyt az tvenes vekben jogosan tarthattk szkely gettnak", mert a
MAT hatrain kvl a magyarsg egyenjogsgnak mg a ltszata is megsznt. A
kongresszusrl lsd: Vincze G.: id. m 21. A MAT-rl eddig az egyetlen feldolgo-
zs: Lipcsey Ildik: 35 ve alakult az erdlyi Magyar Autonm Tartomny (1952-
1968) Kritika 1987/ 9. sz.
32. Pl. Demeter Bla, Albrecht Ferenc, Bodor Gyrgy, Bls Gbor, Flachbart Ern,
Hegeds Nndor
33. NagyM.: id. m 187.
34. Magyar veznyleti nyelv alakulatok fellltst a romn hadseregen bell az MNSZ
szak-erdlyi vgrehajtbizottsga 1945. mrcius 18-i felhvsa is tartalmazza. Lsd:
Iratok a romniai magyar nemzetisg helyzetrl s a magyar - romn kapcsolatok-
rl. I. kt. (1945-1947). Teleki Lszl Alaptvny, Magyar Klgyi Intzet (megje-
lens eltt). 29.
35. Nagy M.: id. m 191. A terlet hatraira vonatkozan Nmethy (Benisch) Arthur
minisztriumi osztlyfnk is ksztett egy tervezet, mely jobban igazodik az etnikai
hatrokhoz. Kimutatsa szerint az ltala felvzolt terleten az 1910-es npszml-
ls szerint 484. 530 f magyar tallhat, akik a lakossg 86%-t alkotjk.
138
Szkely autonmiaterv -1946
36. MOL., XIX-B-1-C 70. 127/ 1946.
37. Meg kell emltennk, hogy a mr fentebb emltett kisebbsgi kdex, melyet a sz-
kely autonmiatervezettel egy idben ksztettek, mindenkpp relisabb megolds-
nak tnt, mr csak azrt is, mert az angol klgyminisztriumban 1946 jniusban
valban fbivetettk annak a lehetsgt, hogy a romn bkeszerzdsbe felvegyenek
egy kisebbsgvdelmi cikkelyt is.
Szerzds*
az ismt R omnihoz csatolt E rdlyben l nagyszm magyar kisebb-
sg tmren lak egy rsze javra a rgi . n. S zkelyfldn biztostott n-
kormnyzatrl, amgy az E gyeslt N emzetek ama H atalmai kztt, amelyek
az E gyeslt N emzetek S zervezete B iztonsgi T ancsnak lland tagjai, gy-
mint a K nai K ztrsasg, Franciaorszg, a S zovjet S zocialista K ztrsasgok
S zvetsge, N agybritannia s E szakrorszg E gyeslt K irlysg, az A merikai
E gyeslt llamok, egyrszrl, s M agyarorszg s R omnia kztt, msrsz-
rl,
alratott ban, az 194.. vi h napjn.
Bevezets
A K nai K ztrsasg, Franciaorszg, a S zovjet S zocialista K ztrsas-
gok S zvetsge, N agybritannia s E szakrorszg E gyeslt K irlysg, az A me-
rikai E gyeslt llamok, mint az E gyeslt N emzetek ama H atalmai, amelyek
az E gyeslt N emzetek S zervezete B iztonsgi T ancsnak lland tagjai egy-
rszrl, s M agyarorszg, mint terleteket s sajt fajbeli npeket nagy szm-
ban vesztett, s R omnia, mint nagyszm s rszben tmren egyttl ma-
gyar lakossggal gazdagodott orszg, msrszrl;
S zemk eltt tartva a nemzeti kisebbsgek hatkony s kielgt nem-
zetkzi vdelmnek nagy jelentsgt ltalban s klnsen a D una-vlgye
nemzetisgileg oly kevert rszeiben mind a bke fenntartsnak, mind a n-
pek egytt lhetsgnek s boldogulsnak szempontjbl, amivel mint k-
vetel
szksgessggel igyekszik a maga rszrl jbl s ismtelten mris
szmolni a R omnival -ban a mai napon alrt ltalnos kisebbsgvdel-
mi szerzds;
* A kzlt tervezet eredeti pldnya a Magyar Orszgos Levltrban tallhat, 1946/ KM
XIX-B-1-C 70. 127/ 1946. jelzet alatt. Kzlsnk bethven adja kzre a dokumentumot.
Egyes esetekben, ha nyilvnvalan rosszul adtk meg az illet helysg nevt, szgletes zrjel-
ben, dlt betvel kzljk a helyes helysgnevet. Egy esetben a szvegrsz olvasata bizonyta-
lan, ezt *-gal jelljk.
139
Forrskzls
T ekintetbe vve annak a szerzdsnek az sszes, a bevezet rszben
rszletesen kifejtett indokait, s klnsen [tz] 55. s 56. cikkeinek kiktse-
it, amelyek egy vegyes npessg llamban oly nagyszm nyelvi kisebbs-
geknek, amelyek egy sszefgg terleten sszefggen nagyobb srsgben
lnek, nkormnyzatot hajtanak adni, s ami ktsgtelenl fennll E rdly
magyarjait illetleg, akik szzadokon t itt nll fejedelemsget alkottak,
akiknek szma ma is elri itt a msfl millit, s akiknek tbb mint egyharma-
da 75-92%-os npsrsgben l a rgi, n. S zkelyfldn, amelynek terleti
nllsga hossz vszzadok utn a XI X. szzad msodik felben szakadt
csak meg;
T ekintetbe vve azt a tnyt is, hogy mr a R omnival P rizsban 1919.
december 9-n kttt korbbi kisebbsgvdelmi szerzds is 11. cikkben e
szkely terleten a magyarok javra autonmia ltestst rta volt el, aminek
ltestsre azonban R omnia tbb mint hsz ves uralma alatt nem tallt al-
kalmat, ami viszont tbbek kztt egyik okozja volt E rdly magyar lakoss-
ga elgedetlensgnek, mgnem E rdly, e rgi magyar tartomny, nemrg
M agyarorszg s R omnia kztt megoszts trgyt kpezte volt egy nem-
zetkzi brsgi hatrozattal, amely azonban legutbb semmisnek nyilvnt-
tatott s ehelyett az elbbi llapot llttatott vissza s az E gyeslt N emzetek
rendelkezse folytn R omnia ismt kizrlagos ura lett egsz E rdlynek s
mind a msflmilli magyar visszakerlt romn uralom al;
E lhatroztk, hogy a S zkelyfldnek nevezett terleten az erdlyi ma-
gyarok, illetve annak egy rsze javra autonmit szerveznek egy nemzetkzi
okmnyban, amelynek rendelkezsei, mg egyrszrl mind R omnia, mind az
autonmia alaptrvnyei kz iktatandk, addig msrszrl az E gyeslt
N emzetek S zervezetnek garancijba fognak vtetni azzal, hogy azoknak
megvltoztatsai csak a R omnival ban a mai napon alrt, fent mr
hivatkozott, ltalnos kisebbsgvdelmi szerzds 1. s 2. cikkeiben elrt
mdon lesznek lehetsgesek;
E vgbl kijelltk meghatalmazottjaikat, gymint:
akik, miutn kicserltk j s kell alakban tallt meghatalmazsaikat, a
kvetkez kiktsekben llapodtak meg:
I. Az nkormnyzat ltalnos alapelvei
1. cikk.
R omniai ktelezi magt arra, hogy az erdlyi szkelyek terlett a 2.
cikkben megjellt hatrok kztt az albbiak szerint autonm tartomnyknt
szervezi meg.
2. cikk
A z erdlyi szkelyek autonm tartomnynak hatrai a kvetkezk:
K eleten a hatrok megegyeznek C sk vrmegynek (judetul C iuc) s
H romszk (T reiscaune) vrmegynek 1914. vi keleti hatraival. D len a
hatr nyugat fel a rgi 1914-es llamhatrral megegyezen B rass vrosnak
keleti hatrig folytatdik. I nnen a hatr B rass vros keleti hatra mentn
szakkeletnek tart akknt, hogy S zsz-H ermny s P rzsmr az nkormny-
140
Szkely autonmiaterv -1946
zat terletnek hatrn kvl marad. I nnen a hatr az O lt foly mentn
szaknyugatnak tart H idvg s Fldvr kzsgek kztt, S zszmagyarstl
szakra A pca s D atk kzsget az nkormnyzat terlethez kapcsolva. A
hatr ettl szakra U dvarhely (O dorheiu) vrmegye 1914-es nyugati hatra
mentn halad A lsrkos, [Szkely]Z sombor, [Szkely]D lya, P etek, jszkely,
H osszfalu, [taln Szenterzsbet?], M agyarzskod, N agykend kzsgeket az
nkormnyzat terletn bell, [Homord]D arc, [S zz]E rkcd, S rd kzs-
geket azon kvl helyezve. E zutn az nkormnyzati terleten bell hagyja
az U dvarhely vrmegye hatra s D icsszentmrton (D icio-S intmartin) vros
kztt a K is-K kll (T irnava-mica) mentn lev E grest, [Kkll]Szplak,
B onyha, M ikefalva, V mosglfalva kzsgeket. I nnen a hatr D icsszent-
mrtont s D ombot is az nkormnyzat terlethez kapcsolva, [Magyar]-
O zdtl s C sekelaktl szaknyugatra tart s [ A ro]N agylaktl keletre elri
a M aros (M ures) folyt. I nnen a hatr dlnyugat fel kanyarodik a M aros
mentn, de M arosjvrt, G ombst, s N agyenyedet az nkormnyzat terle-
thez kapcsolja. E ttl szakra a hatr visszakanyarodik, [Maros\Dcst az au-
tonmihoz kapcsolva s Felvinctl nyugatra (V intul de sus) haladva, vonul
szaknyugati irnyban, M ohcsot az autonm terleten kvl hagyva. E zutn
T orock (T rascau), K vend s V rfalva kzsgeket is az autonmihoz kap-
csolva, visszakanyarodik s T ordtl szaknyugatra vonul, T r kzsget az
autonm hatron bell hagyva. E zutn A jtonytl szakkeletre visszakanyaro-
dik dlkeleti irnyba s M ezcsny, M ezzh, M ezslyi, M ezregce
[Mez'pagoesa?], M ezszcs [Mez'res], s N agyercse kzsgeket az auton-
mia hatrn kvl hagyva, keletre halad s innen kezdve M aros-T orda
(M ures)-megye 1914-es hatrt kveti. A hatr mindentt az egyes vrosok
s kzsgek jelenlegi kzigazgatsi hatrait kveti.
3. cikk
A z autonm terleten tartomnyi illetkessge azoknak a romn l-
lampolgroknak van:
a / akiknek 1930. szeptember 1-n az autonm terleten lland lak-
suk volt,
b / akik maguk vagy akiknek valamely szlje az autonm terleten
szletett s az nkormnyzatnl a tartomnyi illetsgre ignyket bejelen-
tik.
K iskor szemlyek tartomnyi illetsggel az autonm terleten akkor
brnak, ha a trvnyes atyjuk, ilyennek hinyban anyjuk az a / [pont] alapjn
megszerezte a tartomnyi illetsget, illetleg megszerezte volna, ha letben
lenne.
A b / pontban elrt bejelentst a kiskor helyett annak trvnyes kp-
viselje teszi meg.
A z erdlyi szkelyek autonm terletn tartomnyi illetsggel br
szemlyek a romn llam egsz terletn a romn llampolgrokat megillet
sszes polgri s politikai jogokat gyakorolhatjk. A z autonm terleten tar-
tomnyi illetsggel nem br szemlyek az autonm terleten ugyancsak
gyakorolhatjk a romn llampolgrokat megillet sszes polgri s politikai
jogokat, azoknak a jogoknak a kivtelvel, amelyeket az albbi cikkek kifeje-
141
Forrskzls
zetten az autonm terleten illetsggel br szemlyek rszre tartanak
fenn.
II. Az nkormnyzat hatskre
4. cikk
A mennyiben a jelen szerzds msknt nem intzkedik, az autonm
terleten is a trvnyhozs joga a romn llamot, a kormnyzati s kzigaz-
gatsi teendk elltsnak joga viszont, idertve a kormnyrendelet alkotst
is, az autonmit is
E hatskrk brmelyik oldalrl val megsrtse, vagy akr a romn l-
lam rszrl a trvnyhozsnak rszletes rendelkezsekkel, akr az autonmia
rszrl a kormnyzatnak magas elv rendelkezsekkel tlsgosan kiterjesz-
tett mrvben [sic!], s az els esetben az autonmia, a msodik esetben a ro-
mn llam jogos rdekeinek srelmvel val ignybe vtele [ P] eseteiben a je-
len szerzdsben megllaptott egyeztetsi s esetleg hatskri brskodsi el-
jrsnak van helye az llam s az nkormnyzat, mint ilyenek kztt.
5. cikk
A z nkormnyzat hatskrbe tartozik sajt alkotmnynak a jelen
szerzds keretei kztt val megllaptsa, illetve kiptse, idertve az auto-
nm trvnyhozs, kormnyzat s kzigazgats megszervezst, valamint a
sajt alkotmnya bntetjogi biztostsrl val gondoskodst.
A jelen szerzds rendelkezsei, minthogy azok az nkormnyzat
alaptrvnyeknt tekintendk, az nkormnyzat trvnyei kz becikkelye-
zendk.
A z autonm terlet lakossgnak a tartomnyi s a helyi kormnyza-
tokban val rszvtelt, belertve a vlasztjogot, tovbb az autonm ter-
let kzigazgatsi beosztst, a kzigazgatsi hatsgok s szervek megszerve-
zsvel egytt, minden fokon az autonmia szablyozza. U gyancsak az auto-
nmia szablyozza a jelen egyezmny keretein bell a tartomnyi illetsg
krdseit, valamint nyilvntartst is
A z autonm tartomnyi illetsggel br szemlyek az autonmia
szervei eltt teszik meg a nemzetisgi (anyanyelvi) hovatartozsuk s jogaik
szempontjbl esetleg szksges nyilatkozatokat is ltalban a statisztikai
adatgyjts joga az autonmia terletn, brmily cl legyen is az, a vgre-
hajts tekintetben az autonmia jogkrbe tartozik.
6. cikk
A z autonmia kzelebbi hatskrbe tartozik mindenekeltt a kzne-
vels, kzoktats, kzmvelds s sport gye, idertve a kulturlis s mv-
szeti intzmnyek, sznhzak s mozgkpsznhzak ltestst s fenntartst
is E zekre vonatkozlag az autonmia az albbiakbl kitn korltozsokkal,
trvnyeket, jogszablyokat alkothat s azokat hajtja vgre.
A z iskolk tantervt s vizsgarendjt az autonmia szervei lltjk ssze
s vlasztjk meg a hasznlni kvnt tanknyveket, de a tantervet, vizsgaren-
142
Szkely autonmiaterv -1946
det s tanknyveket jvhagys vgett fel kell a romn kormnyhoz terjeszte-
nik. A romn kormny az autonmia terleten kvl mkd megfelel l-
lami tanintzetekre elrt feltteleknl terhesebbeket az autonmia tanintze-
teinl sem kvetelhet. A romn nyelvnek, mint tantrgynak tantst legfel-
jebb olyan raszmban kvetelheti, mint amilyenben az nkormnyzati isko-
lk a magyar nyelvet, mint tantrgyat tantjk. H a a romn kormny az n-
kormnyzatnak a jelen bekezdsben emltettek trgyban tett javaslatainak
berkezstl szmtott 60 napon bell nem rtesti az nkormnyzatot r-
demi elhatrozsrl, akkor a javaslatot vglegesen jvhagyottnak kell tekin-
teni.
A z autonm terlet iskoliban, belertve brmely olyan vizsgt, amely
a romniai egyetemekre s fiskolkra [val] felvtel felttele, kizrlag az
nkormnyzat rszrl kijellt bizottsgok eltt magyar nyelven trtnnek.
N em magyar anyanyelvek szabadon vlaszthatnak a magyar s romn nyelv
kztt.
A z autonm terlet romn nyelv lakosai rszre minden kzsgben,
ahol gyermekeik szma a harmincat meghaladja, az nyelvkn tant lega-
lbb egy elemi npiskolrl, az egsz autonm terleten pedig legalbb egy
olyan kzpiskolrl kell gondoskodnia, amilyent a magyar nyelv lakosok
rszre tartanak fenn.
7. cikk
A S zkelyfldn honos egyhzak, felekezetek jelenlegi kivltsgainak
esedeges megvltoztatshoz az autonmia beleegyezse szksges. A z auto-
nmia terletn lev egyhzak lelkszei jvedelmnek kiegsztsre vonat-
koz krdsek az autonmia hatskrbe tartoznak. A grgkath. s orth.
egyhzakat rint szablyokat azonban a romn kormny beleegyezse nlkl
nem vltoztathatja a rm. kath. s protestns egyhzakra vonatkozknl ht-
rnyosabbakra.
8. cikk
A z els s msodfok bntet s polgri brsgok s vdhatsgok,
valamint bntetintzetek szervezse az autonmia hatskrbe tartozik. A z
autonm brsgoktl az llam legfelsbb brsgai el vihetk mindazon
gyek, amelyeket az llam egsz terletn rvnyes szablyok szerint a legfel-
sbb brsg el lehet vinni. A vdhatsgoknak a romn kormny a szkely-
fldi trcanlkli miniszter kzbenjttvel [sic!] utastst adhat.
P olgri s bntetgyekben a brskodst harmadfokon az erdlyi sz-
kelyek autonm terletre nzve is a romn semmtszk ltja el, amelynek
kebelben azonban kln tancsok szervezendk az azon gyekben val t-
lethozatalra, amelyekben alsbb fokon az autonm terleten brsgok hoz-
tak tletet. E tancsok tagjaiv tbbsgkben olyan brk nevezendk ki,
akik elzleg az autonm terleten mkd brsgok tagjai voltak, az auto-
nm terleten illetsggel brnak s a magyar nyelvet mind szban, mind
rsban tkletesen brjk. E zen tancsok eltt magyar nyelven lehet trgyalni
s hozzjuk magyar nyelven lehet beadvnyokat beadni. E zek az autonm tr-
vnyeket is alkalmazni ktelesek.
143
Forrskzls
9. cikk
A z anyagi bntetjog szablyainak megllaptsa az autonmia terle-
tre kiterjeden is llami jog ugyan, de az autonmia vdelmre s az auto-
nm hatskrbe tartoz gyekben az nkormnyzatnak is joga van sajt ter-
letre rvnyes szablyokkal egyes cselekmnyeket bncselekmnyekk, vagy
kihgss nyilvntani.
A bntet eljrs szablyozsa is az llam hatskrbe tartozik azzal a
megszortssal, hogy az autonm terlet lakosainak [az\ autonm terleten
vagy az autonmia ellen brhol elkvetett bncselekmnyeit a rendes auto-
nm brskods ell elvenni nem lehet.
A z els fokon autonm terleten lv brsgoktl eltlt szemlyeken
a bntetst az autonmia felgyelete alatt lv szervek hajtjk vgre.
10. cikk
A magnjog az llam trvnyhozsnak hatskrbe tartozik, azonban
a / az rklsi jog,
b / a csaldi jog a hzassg megktsre s felbontsra vonatkoz sza-
blyok kivtelvel,
c / a brletre s haszonbrletre vonatkoz jogszablyok,
d / a telekknyvre vonatkoz jogszablyok az nkormnyzat hatsk-
rbe tartoznak, tovbb
e / az nkormnyzat llaptja meg a kereskedelmi trsasgok kivtel-
vel a jogi szemlyek ltestsnek s elismersnek feltteleit s azok megltt
a kereskedelmi trsasgoknl is az autonmia szervei igazoljk.
11. cikk
A kizrlag autonm hatskrbe es gyekre nzve az nkormnyzat-
nak joga van a legfelsbb fokon tlkez kzigazgatsi brskodst szervezni.
A z aut onm terleten az llami szervek rszrl intzett kzigazgatsi
gyekben a kzigazgatsi brskodst a romn llam illetkes szervei intzik.
A 8. cikk 2. bekezdsnek rendelkezse a kzigazgatsi brskodst a romn
llamban legfelsbb fokon ellt szervre is megfelelen alkalmazand azzal,
hogy az autonm terlet gyeiben illetkes tancsok tagjaiv csak olyan b-
rk, illetve kzigazgatsi tisztviselk nevezhetk ki, akik elzleg az autonm
terleten mkd brsgok bri, illetve kzigazgatsi hatsgok tisztviseli
voltak.
12. cikk
A z egyrszrl az autonm brsgok, illetve kzigazgatsi hatsgok,
msrszrl az autonmin kvli romn brsgok, illetve kzigazgatsi szer-
vek kztti hatskri sszetkzsek gyben felerszben az elbbi cikk sze-
rint az autonm terletre vonatkoz gyekben tlkezsekre megalaktott ta-
ncsoknak autonm tartomnyi illetsg, felerszben a megfelel legfelsbb
romn tlkez szervek tbbi tagjaibl a kirly rszrl trtn kijellssel
alaktott s a romn semmtszk elnknek vezetsvel mkd klnleges
tancs tlkezik.
144
Szkely autonmiaterv -1946
13. cikk
A z elz cikkben emltett tancs tlkezik az orszgos s nkormny-
zati hatskrk kztt a 4. cikk rtelmben elllhat sszetkzsek esetei-
ben is
E brskods megindtsa vagy az llam miniszterelnknek, vagy az
nkormnyzat kormnyzjnak panasza alapjn trtnhet.
A brskods tjra val lps eltt azonban ez sszhang helyrehozst
elbb az autonmia gyeivel foglalkoz trcanlkli miniszter, ha ennek nem
sikerl, a romn orszggyls s az nkormnyzat tartomnygylsnek 5-5
tagjbl ll kldttsg egyezkedssel ksrli meg.
14. cikk
A hadkiegsztsi intzkedseket az nkormnyzat szervei hajtjk vg-
re. H admveletek esett kivve, az nkormnyzat szervei intzik [a] nem ka-
tonai szemlyek vagyontrgyainak katonai clra trtn ignybevtelt is
A szkelyfldi illetsgek katonai szolglatra s az ottani vagyontr-
gyak ignybevtelre vonatkoz szablyok nem lehetnek terhesebbek a R o-
mnia egyb rszeire vonatkozknl.
A romn kormny az autonm tartomnyi illetsggel br katonai
szemlyeket egyttesen osztja be katonai alakulatokba s ezek kikpzse s ve-
znylete anyanyelvkn trtnik. E zek lehetleg a S zkelyfldn llomsoz-
zanak. A z ilyen alakulatoknl mkd szolglati gakhoz lehetsg szerint
olyan szemlyeket kell beosztani, akik autonm tartomnyi illetsgek.
G ondoskodni kell arrl, hogy az autonm tartomnyi illetsgeket olyan
arnyban osszk szt az sszes fegyvernemek s szolglati gak kztt, mint
ahogy az autonm terleten kvlieket sztosztjk. A szkelyfldiekbl ssze-
tevd alakulatok tagjai a szkely cmet viselhetik.
15. cikk
llami hatskrbe tartozik mind trvnyhozsi, mind kzigazgatsi
vonatkozsban a vast, posta, tvkzlekeds, [sic!] klkereskedelem s devi-
zagazdlkods gye. E zeknek az gyeknek az intzsre azonban a S zkely-
fldn kln kzigazgatsi krzeteket s szerveket kell ltesteni, illetve a
klkereskedelem s devizagazdlkods szerveinl az autonmia arnylagos
kpviseletrl gondoskodni kell.
A fenti rendelkezs nem gtolja az autonmit abban, hogy helyi vasu-
tak ltestst engedlyezze.
tgyekben s vzgyekben azonban csak a trvnyhozs joga tarto-
zik orszgos hatskrbe.
A z nkormnyzat rdivevkszlkek hasznlatt is engedlyezheti,
ezek djait beszedheti s sajt maga leadberendezst ltesthet. I degenfor-
galma elmozdtsra az autonmia megfelel szervet ltesthet.
16. cikk
A z ipargyi kzigazgats krbe, idertve a bnyszati, s kohszati,
gyszintn villamosenergia-gazdlkodssal kapcsolatos kzigazgatst, tovb-
145
Forrskzls
b az ipari, bnya kohvllalatokban, valamint a villamosmveknl foglalkoz-
tatott munkavllalkra vonatkoz munkagyi igazgats krben az egyb-
knt az llam, a kzponti kormnyhatsg, vagy ms kzponti szerv, illetleg
ezek rszrl megbzott szerv hatskrbe utalt jogokat, az autonm terle-
ten az nkormnyzat, illetleg a rszrl kijellt szerv gyakorolja.
A hziiparra vonatkozlag a trvnyhozs joga az nkormnyzatot il-
leti.
17. cikk
A fldmvels (erdszet) krben az llat- s nvnyegszsg-gyi
krdsek kivtelvel, az nkormnyzatot illeti a trvnyhozs joga.
18. cikk
N pjlti vonatkozsban az nkormnyzatot illeti a trvnyhozs joga
is, az ltalnos szocilis (pl. szegnygyi), a gyermekvdelmi, kisdedvsi s
trsadalombiztostsi gyek tekintetben. A trsadalombiztostsi brskods
is az nkormnyzat hatskrbe tartozik.
19. cikk
A pnzgyek tern az nkormnyzat trvnyhozsnak jogkrbe tar-
tozik:
a / az nkormnyzat kltsgvetsnek s zrszmadsnak megllaptsa,
b / klcsnknek az nkormnyzat, illetve szervei rszre val felvtele,
c / nkormnyzati adk, kzszolgltatsok [sic!] s egyb jvedelmi
forrsok bevezetse.
A z nkormnyzat kormnyzati s kzigazgatsi hatskrbe tartozik
az orszgos pnzgyi trvnyek vgrehajtsa, ehhez kpest az sszes adk ki-
vetse, kezelse s behajtsa is
20. cikk
A z nkormnyzat terletn az llamnak, valamint az llami rdekelts-
geknek (nll hatsgi s jogi szemlyisg pnztraknak) ingatlanai s tar-
tozkai, zemei, vllalatai, rdekeltsgei s jogostvnyai tekintetben a tulaj-
donjog, tovbb a termszeti kincsek kihasznlsnak joga a jelen egyezmny
becikkelyezsnek napjn az autonm tartomnyra szll s ilyen tulajdonjo-
got vagy kihasznlsi jogot a romn llam, illetve annak joga alapjn brmely
rdekeltsg vagy nll kezels szerv csak az autonmia hozzjrulsval
szerezhet.
21. cikk
A z autonmia pnzgyi forrsai a kvetkezk:
a / az autonmia terletn a romn trvnyekben szablyozott mdon
beszedett kzvetlen s kzvetett adk, illetkek s djak,
b / a 19. cikk c / pontjban emltett nkormnyzati adk, kzszolgl-
tatsok s jvedelmi forrsok,
146
Szkely autonmiaterv -1946
c / a 20. cikk rtelmben az autonmit illet tulajdonjogokbl s sza-
nlsi jogbl ered jvedelem,
d . / a tartomny rszrl felvett klcsnk,
e. / a romn llam kltsgvetsbl az albbi cikkek rtelmben jutta-
tott hozzjruls.
22. cikk
R omnia ktelezi magt arra, hogy az autonm terleten az autonm
kormnyzat tjn olyan mrv beruhzsokat eszkzl s az autonm kor-
mnyzattal egyetrtsben olyan gazdasgpolitikai intzkedseket tesz, idert-
ve a klkereskedelemre vonatkozkat is, amelyek az autonm terlet gazda-
sgi letnek s pnzgyi teljest kpessgnek az orszgos (erdlyi) sznvo-
nalra val emelshez szksgesek abbl a clbl, hogy a tartomny sajt be-
vteli forrsaibl kiadsi szksgleteit minl nagyobb mrtkben fedezhesse.
A romn llam, tekintettel arra, hogy az autonmia terletvel kapcso-
latos pnzgyi bevtelek egy rsze nem az autonmia szerveihez, hanem az
llam szerveihez folyik (pl.: vmok, egyes kzvetett adk), tovbb az auto-
nmia pnzgyi teljestkpessgnek fokozsra is szksg van, az albbiak
szerint kiszmtott hozzjrulst adja az autonm tartomnynak:
A romn llami kltsgvets kiadsi elirnyzatnak sszegt, belertve
a pthiteleket az E rdlyre s az llamterlet tbbi rszre es kiadsokra szt
kell vlasztani a kt terlet elirnyzott egyenesadinak arnyban. A z gy E r-
dlyre jut rszt pedig llekszm szerint az nkormnyzat s a tbbi erdlyi
terlet kztt kell megosztani.
A romn llam sszes vi nyers bevtelhez hozz kell adni az llami
zemek, nll kezels pnztrak, vllalatok stb. tiszta bevtelt, tovbb az
nkormnyzatnak a 21. cikk a / s c / pontjaiban emltett bevteleket s le
kell venni az egsz llamterlet vasti s postai bevteleit. A z gy mutatkoz
sszegbl az llam annyit kteles az autonmia rszre juttatni, mint ah-
nyad rszt a S zkelyfldn az elz vben szedett egyenes, nem nkor-
mnyzati adk az egsz romn llam terletn az elz vben szedett hason-
l adknak kiteszik.
A fentiek szerint kiszmtott arnyszm nem lehet az autonmira ht-
rnyosabb annl az arnynl, amellyel sajt lakossga az egsz romn llamte-
rlet lakossgnak szmhoz viszonyul.
A hozzjruls az autonmia nll pnzgyi gazdlkodsnak els
egsz vagy tredk vben nem lehet kisebb a romn llam nyers bevtelei s
az llami zemek, nll pnztrak, vllalatok tiszta jvedelme sszegnek
egyhuszad rsznl.
A fenti hozzjrulst vi tizenkt rszletben minden h els felben
kell az autonmia pnztrba befizetni.
23. cikk.
A romn llam rszrl a fenti cikk rtelmben az nkormnyzatnak
adand hozzjruls sszegt minden vben a 13. cikk msodik bekezds-
ben szablyozott tt tag kldttsg szmtja ki a romn kormny, illetve a
tartomnyi kormnyz rszrl rendelkezsre bocsjtott adatok alapjn.
147
Forrskzls
M indaddig, mg a fenti bizottsg j hozzjrulsi arnyt meg nem llapt, a
korbbi idszakban rvnyes arnynak megfelelen kell a havi hozzjrulsi
sszeget kifizetni.
III. Az nkormnyzat szervei s az ezzel sszefgg llami szervek
24. cikk
A z autonm terleten a hatsgok s intzmnyek hivatalos nyelve a
magyar, azonban a romn nyelvet a brsgok, llami, valamint nkormny-
zati szervek eltt s a tartomnygylsen, valamint az nkormnyzati testle-
tekben szabadon lehet hasznlni.
25. cikk
A z nkormnyzat tisztviselinek s alkalmazottainak kinevezse, illet-
leg vlasztsa, valamint felgyelete az nkormnyzat hatskrbe tartozik,
idertve az autonm tartomny brsgainl mkd brkat, valamint az au-
tonm tartomny nevel- s tanintzeteiben mkd alkalmazottakat is
26. cikk
Az autonm gyekben a trvnyhoz hatalmat a tartomnygyls gya-
korolja, amelynek tven tagjt ngy vi idtartamra az autonm terleten
tartomnyi illetsggel br s letk 21. vt betlttt ottani lakosok v-
lasztjk az ltalnos, egyenl, kzvetlen, titkos, s arnylagos vlaszts elve
szerint. K pviselnek csak az autonm terleten tartomnyi illetsggel br
szemly vlaszthat. E zenfell a tartomnygyls tagjai sorba mg t romn
llampolgrsg kzleti kivlsgot meghvhat tagjul, ha nem is brnak tar-
tomnyi illetsggel. M indezeket a kpviselket ugyanaz a mentelmi jog illeti
meg R omnia terletn, mint amilyen a romn llam trvnyhoz testlet-
nek tagjait.
A tartomnygylsi vlasztjog s vlasztsi eljrs szablyozsrl az
autonm trvnyhozs az elz bekezds korltai kztt intzkedhet. S ajt
gyrendjt a tartomnygyls maga llaptja meg.
A tartomnygyls rszrl hozott autonm trvnyeket a romn ki-
rly ersti meg. A megersts csak akkor tagadhat meg, ha a tartomny-
gyls a jelen szerzdsben meghatrozott hatskrket tllpi, vagy ha az
autonm trvny tartalma R omninak nemzetkzi szerzdsben vllalt k-
telezettsgeivel ellenkezik.
A romn kirly a romn kormny javaslatra a tartomnygylst felosz-
lathatja, de ebben az esetben az j vlasztst akknt kell megtartani, hogy az
j tartomnygyls a feloszlats napjtl szmtott hat hten bell egybel-
hessen.
148
Szkely autonmiaterv -1946
27. cikk
A z autonm tartomny ln az autonm kormnyz ll, akit a tarto-
mnygyls vlaszt a tartomnyi illetsggel br szemlyek kzl titkos sza-
vazssal s tisztben a romn kirly ersti meg. A megersts csak akkor ta-
gadhat meg, ha a vlaszts a cikk rendelkezseinek megsrtseivel trtnik.
A tartomnyi kormnyz az sszes autonm gyek legfbb intzje s
kpviselje. E mellett megilletik a tartomnygyls sszes jogai, idertve a
mentelmi jogot is, amely t hivatalnokoskodsa idejn mindig megilleti. Fele-
ls a tartomnygylsnek, s ha az bizalmatlansgt nyilvntja vele szemben,
tisztrl lemondani kteles.
28. cikk
R omnia az erdlyi szkelyek autonm terletnek a romn trvny-
hoz testletekben olyan szm kpviseletet biztost, amely az autonm te-
rlet lakossga s az llam sszes lakossga kztt szmarnynak megfelel. A
vlaszts, illetleg kinevezs a romn kirlysg trvnyeinek megfelelen tr-
tnik.
29. cikk
A z autonm tartomny s a romn llami kormny sszemkdsnek
[sic!] biztostsra a romn kormnyba szkelyfldi trcanlkli miniszter ne-
vezend ki, aki szavazati joggal br tagja a romn minisztertancsnak. A ro-
mn parlamentnek felels, s kzvetti az rintkezst egyrszrl a romn ki-
rly s a kirlyi kormny, msrszrl az autonm tartomnygyls s a tarto-
mnyi kormnyz kztt.
A trcanlkli miniszter gyakorolja az nkormnyzattal szemben a ro-
mn kormnynak azt a jogt, hogy az nkormnyzat szerveitl annak gyeire
jelentst kvnjon.
30. cikk
R omnia ktelezi magt arra, hogy az erdlyi szkelyek autonm ter-
letn azoknak az gyeknek az intzsre, amelyek nem tartoznak a jelen szer-
zds rtelmben az autonmia hatskrbe sorolt gyek kz, csak olyan
tisztviselket s alkalmazottakat fog alkalmazni, akik a magyar nyelvet mind
szban, mind rsban jl brjk. K vnatos, hogy mindezeket javarszt a tarto-
mnyi illetsggel brk kzl alkalmazzk.
A zoknak a romn minisztriumoknak kebelben, amelyeknek hatsk-
rbe olyan gyek tartoznak, amelyek nem autonm hatskrbe tartoznak, az
erdlyi szkelyek autonm terlete gyeinek intzsre kln osztlyok szer-
vezendk, vagy eladk alkalmazandk. E zekben az osztlyokban szintn
csak olyan tisztviselk s alkalmazottak mkdhetnek, akik a magyar nyelvet
mind szban, mind rsban brjk.
149
Forrskzls
TV. Zr rendelkezs
31. cikk
R omnia ktelezi magt, hogy a fenti cikkek rendelkezseinek teljes
szvegt a jelen szerzds hatlybalpstl szmtott egy esztendn bell
trvnybe iktatja. E gyben ktelezi magt arra, hogy az emltett trvny vg-
rehajtsra [sic!] szksges trvnyeket s ms jogszablyokat egy ven bell
letbe lpteti, s mind a trvnyeknek s ms jogszablyoknak hatsgai tjn
val lelkiismeretes, ksedelem nlkli vgrehajtsrl minden rendelkezsre
ll eszkzzel gondoskodik akknt, hogy a tartomnygyls az letbe lpte-
tstl szmtott hat hnapon bell sszelhessen.
R omnia ktelezi magt arra, hogy a jelen szerzdssel ellenkez tr-
vnyt vagy rendeletet nem alkot s azzal ellenkez hatsgi intzkedst nem
tesz s nem tr.
32. cikk
R omnia hozzjrul ahhoz, hogy a fenti cikkek rendelkezsei az E gye-
slt N emzetek S zervezetnek garancija al helyeztessenek s a nemzeti ki-
sebbsgek vdelme trgyban rszrl napjn ban k-
ttt szerzds III. fejezete 1. cmben foglalt rendelkezsek a jelen szerzds
vgrehajtsa tekintetben is alkalmaztassanak.
R omnia eleve hozzjrul ahhoz is, hogy az E gyeslt N emzetek S zer-
vezetnek brmely tagllama joghatllyal felhvhassa a B iztonsgi illetve a
G azdasgi s S zocilis T ancs figyelmt a jelen szerzdsben foglalt ktele-
zettsgek valamelyiknek brminem megsrtsnek veszlyre s hogy ilyen
esetekben az E gyeslt N emzetek S zervezetnek illet szerve az ggyel feltt-
lenl foglalkozzk.
R omnia hozzjrul ahhoz, hogy abban az esetben, ha a jelen szerz-
ds cikkeire vonatkoz jogi vagy tnykrdsekrl R omnia s az E gyeslt
N emzetek S zervezetnek brmely tagllama kztt vlemnyklnbsg me-
rlne fel, ez a vlemnyklnbsg jogi jelleg vitnak tekintessk s akr R o-
mnia, akr az E gyeslt N emzetek S zervezetnek illet tagllama ltal vgr-
vnyes eldnts vgett a N emzetkzi B rsg el legyen vihet.
A jelen szerzds rendelkezsein kvl a S zkelyfldn is ignybe ve-
hetk lesznek az ltalnos nemzetkzi kisebbsgvdelmi szerzds szablyai,
amennyiben a jelen szerzds rendelkezsei az ottani kisebbsgek rszre
meszebbmen vdelmet nem biztostanak.
34. cikk
A jelen szerzds rendelkezseit a romn trvnyhozs s az nkor-
mnyzat tartomnygylsnek egyetrt llsfoglalsa esetn is csak az E gye-
slt N emzetek S zervezete B iztonsgi T ancsnak az A lapokmnyban a hat-
rozathozatalra megkvnt mdon nyilvntott hozzjrulsval lehet megvl-
toztatni.
(K zzteszi: Vincze G bor)
150
Kitekints
DEMNY LAJOS
A Szkely Oklevltr j sorozata
M ieltt a S zkely O klevltr j sorozata eddig megjelent kt ktetrl
s a nyomdban lv harmadik ktetrl, valamint a kiadvny kzeli s tvlati
tervrl rnk, szksgesnek tartom tjkoztatni a kedves olvast az elzm-
nyekrl s krlmnyekrl, amelyekben kiadsra kerlt az j sorozat els kt
ktete.
1971 nyarn a R omn A kadmia bukaresti N . J orga T rtnettudom-
nyi I ntzete keretben fellltottk a N emzetisgtrtneti O sztlyt. M unka-
programja meghirdeti a Szkely Oklevltr jrakezdst. T bb megbeszls
trgya volt a Szkely Oklevltr j sorozatnak elindtsa. A vitk sorn olyan
elgondols szletett, hogy az j sorozat ne legyen csupn folytatsa a rgi-
nek, azaz ne szortkozzk csak a szkelyekre vonatkoz okleveles anyag kz-
zttelre, hanem lelje fel a szkely szkek naplit, az sszersok s lustrk
anyagt, a szkely vrosi, kzmipari s kereskedelmi letet tkrz forrsok
kiadst. M ivel az okleveles anyag kiadsnak kell elksztse sok idt ig-
nyelne, gy dntttnk, hogy mg ez vben (1971-ben) hozzfogunk U d-
varhelyszk XV I . szzad vgi magyar nyelv jegyzknyveinek elkszts-
hez. A S zkely O klevltr j sorozatnak els hrom-ngy ktete teht ezt az
anyagot leln fel. T ervnk szerint kt ven bell az els ktet mr az olva-
sk kezben lesz. E nehz s felelssgteljes munka irnytst P ataki J zsef
egyetemi tanr vllalta" (D emny L ajos: N emzetisgtrtneti munkaprog-
ram. K orunk 1971. 8. szm. 1131. old.)
E zek szerint 1973-ban a Szkely Oklevltr j sorozata els ktetnek
meg kellett volna jelennie. M ire a kiadsra ksz szveg nyomdafestket ltott,
bizony nem kt v, hanem tizenkett telt el jra azoknak volt igazuk, akik a
N emzetisgtrtneti O sztly fellltshoz fztt derltst megkrdjelez-
tk.
I gaz ugyan, hogy a kezdemnyezst (amelynek elindtja az akkori be-
vett szoksok szerint csak az R K P ftitkra lehetett) nagy figyelem ksrte.
M g az osztly ltrehozsnak napjn az j osztly vezetjt felkereste a R o-
mn T elevzi s az esti hradsban kzvettettk nyilatkozatt. A rendelkez-
sre ll msfl perc alatt a nemzetisgtrtneti kutats elodzhatadan felada-
tai kztt megemltette a S zab T . A ttila szerkesztette Erdlyi Magyar Sz-
trtneti Tr, a G ustav G ndisch sszelltotta Urkundenbuch zur Geschiehte
der Deutschen in Siebenbrgen V . s kvetkez ktetek srgs kiadst, az er-
dlyi magyar elbeszl forrsok kzlst s msokat is E zek kztt els he-
lyen llott a Szkely Oklevltr j sorozata.
1973 elejre kiadsra kszen llott az 1577 s 1590 kztti korszakot
magban foglal udvarhelyszki brskodsi jegyzknyvek szvege. A m a
R omn A kadmiai K iad elzrkzott a kzirat kiadstl. B r 1975-ben kiad-
ta az Urkundenbuch zur Geschiehte der Deutschen in Siebenbrgen V . ktett,
de a Szkely Oklevltr els ktete kziratnak kiadst klnfle rgyekkel
halogatta. E kkor tallt r e sorok rja arra a titokban tartott bels jelentsre,
151
Kitekints
amelyet mg az tvenes vek vgn maga E ugen S tanescu, a R omn A kad-
mia K iadjnak akkori igazgatja ksztett az Urkundenbuch V . ktetnek ki-
adsval kapcsolatban. T ermszetesen ellenezte a kzlst. S zerinte G ustav
G ndisch professzor, a kzismert erdlyi szsz kutat s a ktet szerkesztje
egyoldalan vlogatta ki a kiadsra elksztett okleveleket. N oha azt E ugen
S tanescu jl tudta, hogy jelentsvel flrevezeti a dntst hoz frumokat, s
persze egyeden pldt sem tudott felhozni arra, hogy G ustav G ndisch lega-
lbb egy, az erdlyi szszok trtnetre vonatkoz oklevelet mellztt volna,
mgis azt lltotta, hogy a szerz csak azon oklevelek szvegt vette fel a k-
tetbe, amelyek a szsz felsbbrendsget bizonytjk E rdlyben a romnokkal
szemben. A hossz, csaknem harmincoldalas jelentsben rszletesen kifejtet-
te, hogy nemzetisgtrtnetre nincs szksg, s az ilyen kutatsok csak a
mestersges szeparatizmust" tpllnk, mivel szerinte sem az erdlyi sz-
szoknak s annl kevsb az erdlyi magyaroknak nem volt sajt trtnelmk.
T rtnelmi mltjuk csak fggelke az egysges s oszthatatian romn trt-
nelemnek. A nemzetisgtrtneti kutats csak az osztlyellensg gyt szol-
gln, a romn np s a nemzetisgek testvri egysgnek bomlasztst".
K ln helyet foglalt el ebben az rvelsben" a Szkely Oklevltr kr-
dse. A jelents szerzje szerint az Urkundenbuch kvetkez kteteinek a ki-
adsa mr csak azrt is elkerlend, mert kzlse btortan a szeparatista s
irredenta erdlyi magyar trtnszeket, hogy kezdemnyezzk a romnelle-
nes Szkely Oklevltr folytatst.
E ugen S tanescu jelentse nyomn az tvenes vek vgn s a hatvanas
vek kezdetn vgleg levettk a napirendrl az Urkundenbuch folytatst. A z
csak az erklcsi perverzits pldakpe, hogy amikor az N S Z K s a C eausescu-
fle R omnia kztti viszony a trtnelem verfnyes oldalra kerlt, E ugen
S tanescu terjesztette s hitette el a nmetekkel, az erdlyi szszokkal, hogy
mindig is az Urkundenbuch folytatsnak a hve volt, harcolt is ezrt, de kz-
delme eredmnytelen volt a sztlinista cenzrval szemben. M i tbb, rde-
meirt" tbb vre szl H umbold sztndjat kapott a nmetektl mint az
Urkundenbuch folytatsrt kzd hs.
C supn azrt emltettk meg mindezt, mert amikor a Szkely Oklevl-
tr j sorozata els ktetnek kiadsrl, illetve ki nem adsrl dntttek a
R omn A kadmiai K iad javaslatra, az E ugen S tanescu jelentst jra el-
szedtk s rveit" felhasznltk.
gy aztn az 1973-ban D emny L ajos s P ataki J zsef ltal sszell-
tott ktet kzirata tz vig fekdt a R omn A kadmiai K nyvkiadnl, illetve
az ltaluk elkldtt pldnyok a prtszervek s a hivatalosan nem ltez cen-
zra klnfle fikjaiban porosodtak. K zben a N emzetisgtrtneti O sztly
vezetjnek is be kellett ltnia, hogy ezt az osztlyt a T rtnettudomnyi I n-
tzet keretben, az intzet vezetsge s T udomnyos T ancsa minden jin-
dulat tmogatsa ellenre nem azrt lltottk fel, hogy valban a romniai
nemzeti kisebbsgek trtnett kutassa s az elksztett kziratokat kiadja,
hanem pusztn a klfldnek sznt propaganda cljbl. K zismertt vlt az
osztlyvezet vlasza a krdsre: mit csinlsz?; a vlasz, ha a krds nem a
szoksos udvariassgbl fakadt, mindig egy s ugyanaz volt: A zt csinlom,
amit, ha nem csinlnk, hromszoros fizetssel honorlnk meg.
152
D emny L ajos A Szkely Oklevltr j sorozata
lljon itt csak nhny adat arrl, hogy miknt prbltk elvenni az osz-
tly munkatrsainak s vezetjnek a kedvt attl, hogy nemzetisgtrtneti
kutatst folytassanak. A N emzetisgtrtneti O sztly egyeden romn bels
munkatrst, aki az erdlyi szszok trtnett kutatta s rtkes tanulmnyt
ksztett el a XV I . szzadi brassi chekrl, 1976-ban eltvoltottk az intzet-
bl, st j munkahelyn megfosztottk alrsi jogtl. N eve alatt semmit sem
kzlhetett, mg a legrtalmatanabb bibliogrfiai kiadvnyokat sem.
A mikor az osztly vezetje megkereste a zsid s a szerb szakembere-
ket, kzttk nem egy j ismerst, hogy kls munkatrsknt vegyenek
rszt a nemzetisgtrtneti kutatsban, pontosabban, hogy a zsid szakembe-
rek ksztsenek tanulmnyktetet a romniai zsidsg trtnetrl, azokat el-
tancsoltk a megbzs vllalstl. M aga a T rsadalom- s P olitika T udom-
nyi A kadmia akkori elnke figyelmeztette az osztly vezetjt, hogy tervtl
lljon el, mert a prtvezetsg ltala is elfogadott utastsa rtelmben R om-
niban zsid nemzetisg mint olyan nem is ltezik, s ne teremtsen mesters-
gesen klnben ismeretien nemzeti kisebbsgeket. K rdsre, hogy ez eset-
ben mivel indokolhat R omniban az egyre nyilvnvalbb lett antiszemitiz-
mus, rdembeli vlaszt nem kapott. H elyette viszont a tilt utastsrl rtes-
tettk az intzet vezetsgt s prt alapszervezeti brjt. M i tbb, amikor
maga az osztlyvezet kezdte sszegyjteni az erdlyi levltrakban tallhat
forrsokat a zsidk trtnetrl, a megyei levltrak igazgati utastst kaptak,
hogy ilyen forrsokat ne szolgltassanak ki neki. E gyes megyei levltri igaz-
gatk ezt mr gy rtelmeztk, hogy a N . I orga T rtnettudomnyi I ntzet
nemzetisgtrtneti osztlyvezetjt be se engedjk a levltr pletbe, an-
nak ellenre, hogy az intzet igazgatja rszrl, aki mellesleg az R K P K z-
ponti B izottsgnak is tagja volt, ilyen rtelm levllel rendelkezett.
K ezdetben a felkrt romniai szerb trtnszek is igenl vlaszt adtak
az osztlyvezet felkrsre, hogy kls munkatrsknt tanulmnyokat k-
sztsenek a romniai, fleg bnsgi s K rass-S zrny vidki szerbek trtne-
te krbl. E nnek ellenre az egyttmkds, szmunkra ismeretlen okok
miatt, elmaradt.
T etzte mindezt a N . I orga T rtnettudomnyi I ntzet ellen 1976
nyarn foganatostott intzkeds. E nnek keretben eltvoltottk a kutati
szemlyzet negyed rszt, kzttk nem egy kivl szakembert, megszntet-
tk az intzet hagyomnyos osztlyait s az osztlyvezeti llsokat. gy 1976
nyartl formailag mr nem ltezett N emzetisgtrtneti O sztly sem. E gye-
sek szerint ppen ezen osztly tevkenysge vltotta ki a radiklis tszerve-
zst. E bben nem kis rsze volt az akkori P rttrtneti I ntzet vezetsgnek,
illetve azon szemlyeknek, akik j kapcsolatban voltak a prt ftitkrval.
U gyancsak 1976 tavaszn msik kellemetlen meglepetsben volt rsze
a N emzetisgtrtneti O sztlynak. M g 1974 vgre elkszlt - B odor A nd-
rs professzor, I mre I stvn egyetemi elad tanr s az alulrott szerkeszts-
ben - annak a 14 tanulmnyt magban foglal tanulmnyktetnek a kzirata,
amelynek eredeti cme ez volt: Tanulmnyok a romniai magyarsg trtnet-
bl. A m a kiads ksett, noha a P olitikai K nyvkiad B itay dn ltal veze-
tett N emzetisgi S zerkesztsge mindent elkvetett mielbbi megjelense
cljbl. A kt vig tart huzavona rgye kt tanulmny volt. M indkett j
153
Kitekints
s ismeretlen rgszeti leleteket foglalt magban a magyarok letelepedsrl
E rdlyben. M indent megmozgattak annak rdekben, hogy ezt a kt tanul-
mnyt kivetessk a ktetbl. V ge-hossza nem volt a vlemnyezseknek. V -
gl ezek szvege jval meghaladta a kt tanulmny terjedelmt, s annak el-
lenre, hogy a kora feudlis kori rgszet legjobb romn szakrtje, I on
N istor, a R omn A kadmia levelez tagja kedvez szakvlemnyt ksztett
rluk, a nem szakemberek vlemnye kerekedett fell. A hivatalosan nemlte-
z cenzra nem engedlyezte a kt tanulmny kzlst, st a hozzjuk csa-
tolt fontos szemlltet anyagokat elvesztettk".
A z utols pillanatban jabb kellemetlensg rte a ktet szerkeszts-
gt. Felhasznltk a ktetet koordinl B nyai L szl akadmikus s a N em-
zetisgtrtneti O sztly vezetje kztti sajnlatos flrertsen alapul fe-
szltsget. A z elbbi javaslatra megvltoztattk a ktet cmt. A z j inter-
etnikus viszonyok ferde nzett tkrz cm gy hangzott: Tanulmnyok a
magyar nemzetisg trtnetbl s testvri egyttlsbl a romn nemzettel.
A mikor az osztlyvezet elfogadta a cmet abbl a megfontolsbl, hogy kt
nll kzssg szerepel benne: a romn nemzet s a romniai magyar nem-
zetisg, a kezdemnyezk vrszemet kaptak. A ktet mr ki volt nyomva,
amikor a terjeszts jvhagysra kerlt sor, egy jabb cmre jtt utasts. A z
j vltozat: Tanulmnyok a magyar s szkely (sic!) nemzetisgek trtnetbl s
testvri egyttlskrl a romn nemzettel, hz utasts lltlag a prt ftitkr-
tl szrmazott. A N emzetisgtrtneri O sztly vezetje visszavonta a ktet-
hez rt B evezett s megtagadta, hogy neve a ktet szerkesztbizottsgban
megjelenjen. A nylt szembeszeglst nem rejtette vka al, inkbb minden
ton terjesztette azt. T iltakozst rsban tadta a P olitikai K nyvkiad ve-
zrigazgatjnak, Walter R omannak. K zssget vllaltak vele a ktet szer-
kesztbizottsgnak tbbi tagjai, belertve B nyai L szlt is, valamint a szer-
zk tbbsge. gy aztn maradt a rgi cm, illetve annak msodik vltozata,
amely maga is kptelensg volt. A m a szembeszeglsnek az ra az lett, hogy
a kvetkez ktet kziratt t vig tart huzavona, tdolgoztats, jelents s
feljelents, tortra s fenyegets utn letiltottk, a P olitikai K iad N emzetis-
gi O sztlya lrl B itay dnt eltvoltottk, a N emzetisgtrtneti O sztly
vezetjtl ideiglenesen megvontk a kzlsi jogot.
R szletesebben szmoltam be ezekrl, mert mindez kzvetlenl rin-
tette a Szkely Oklevltr j sorozatnak sorst. K ibjt a szeg a zskbl. A z
1919-ben a trianoni bke elkszletein dolgoz romn kormnybizottsg
megrendelsre elkszlt az a tanulmny, amelynek rtelmben mr nem csu-
pn a moldvai csngk, hanem a szkelyek sem magyarok. A z elbbiek
M oldvban elmagyarostott romnok", az utbbiak, vagyis a szkelyek pe-
dig nll, a magyar nemzettl idegen nemzeti kzssget alkottak volna. E z
a nzet kerlt a romn kzt udat ba a harmincas vek vgn fol yt at ot t
fasisztoid vrvizsglat nyomn kifejtett szles propagandakampny hatsa
alatt.
E nzetet magv tette a romniai kisebbsgekkel s elssorban a ro-
mniai magyarsggal szemben sovn llspontra helyezkedett prtpropagan-
da. A P rttrtneti I ntzet, a dikttor testvre ltal vezetett H adtrtneti I n-
tzet teljes fegyverzetben lpett fel s nyltan hirdette, hogy a szkelyek nem
154
D emny L ajos A Szkely Oklevltr j sorozata
magyarok. A fasiszta propaganda fegyvertrbl elvettk mr azt a vrvizs-
glati kutatsokra alapozott eredmnyt" is, hogy a szkelyek tulajdonkppen
erszakkal elmagyarostott dkok". M r sz esett arrl is, hogy ltezne k-
ln, a magyartl teljesen eltr szkely nyelv is A szkelyek magyarsgt ta-
gadtk olyan kzismert romn trtnszek is, mint S tefan P ascu akadmikus.
M indez az 1977 janur elejn tartand npszmlls elksztsnek
lgkrben trtnt. E sorok rjt nem rte meglepetsszeren a kzlsi tila-
lom, ugyanis szkely trtneti tanulmnyaiban ppen az ellenkezjt hirdet-
te. A zt is tudomsra hozta a npszmllst elkszt statisztikai hivatalnak
s klnbizottsgnak, hogy teljesen resjrat s felesleges id- s energiapa-
zarls az egsz propaganda a szkelyek nemmagyarsgt illeten, mert maguk
a szkelyek mindenkinl jobban tudjk, hogy melyik nemzethez tartoznak.
E gyik neves, a kt vilghbor kztt lt romn jogsz s kivl kzr sza-
vait idzve megemltette, hogy a termszetellenes propaganda vszzadokon
t sem vezet a vrt eredmnyhez, s hogy pp az ellenkez hatst vltja ki.
L ehet, rta ezt C . G . C osta-Foru, mert rla van sz, hogy sikerl pnzzel, ki-
vltsgokkal vagy megflemltssel pr szz opportunistt megnyerni a ktes
gynek, de a szembenll nemzeti kzssg soraibl verbuvlt rul oppor-
tunistkra nem lehet s hossz tvon nem rdemes interetnikus kapcsolatot
pteni. N em lehet szerinte, mert aki termszetadta hovatartozst muland
anyagi, erklcsi vagy ms kedvezmnyek rn ksz elrulni, annak mr nem
lesznek s nincsenek gtlsai a tekintetben, hogy brmikor azokat is elrulja,
akik megvsroltk, ha akad valaki, aki az rulsrt tbbet fizet.
A mr emltett lgkrben a jelen sorok rjnak nem voltak illzii,
hogy a romniai magyarsgtrtneti tanulmnyok msodik ktetben kzls-
re sznt tanulmnya C . G . C osta-Forurl nyomdba kerl. N yugodt lelkiis-
merettel szmolhatott be 1976 decemberben, hogy a szkelyek nemmagyar-
sgt hirdet sovn propaganda, hatvan v leforgsa alatt kevesebb mint 350
magt nem magyar, hanem klnll szkely nemzetisginek vall egynt
szlt R omniban. A szm maga is gyant kelt, mert figyelemmel kell lenni
a npszmllk trekvsre, hogy ez a szm minl nagyobb legyen. L ehet,
hogy a prt- s biztonsgi appartusban dolgoz szkelyek elenyszen kis
rsze vllalja magyar nemzetisgi hovatartozsa megtagadst, m ez a szm
minden propaganda s nyoms ellenre nem sokkal fogja meghaladni az ezer
szemlyt. V aljban ez be is kvetkezett. A z 1977. janur 7-n tartott npes-
sgi sszers hivatalosan kzlt adatai 1064 magt szkely nemzetisgnek
vall szemlyt tartanak szmon.
A hiszkeny nemzetisgtrtneti osztlyvezet abban tvedett viszont,
hogy akkor mg nem ismerte fel, hogy a hivatalos llspont krelta szkely
krds s a Szkely Oklevltr j sorozata ktetei kiadsnak ksleltetse k-
ztt szerves volt az sszefggs. V olt ennek a hiszkenysgnek, ha gy tet-
szik, naivsgnak egy az gyre nzve kedvez hatsa. T ovbbi munkra sar-
kallta a Szkely Oklevltr jabb kteteit kiadsra kszt kt-hrom szerzt,
abban a hitben, hogy egyszer csak sor kerl az elfekv kziratok kiadsra,
m az el nem kszlt kziratok nyomdafestket soha sem fognak ltni. M g
az elbbi csak remny maradhat, az utbbi teljesen biztos! E bben a fradoz-
saikban a oklevltr szerkeszti maguk mellett reztk a romniai magyar tr-
155
Kitekints
tnszek egyre cskken, de mondhatni megszllt tagjait, reztk, lveztk a
munkjuk irnti tiszteletet, megbecslst s a velk szemben megnyilvnul
rokonszenv megannyi jelt, mg abban a zord gyergyi tl idejn az erd
kells kzepn tartott r-olvas tallkozn is, amelyre egy fakitermel mun-
ksokat szllt autbuszban kerlt sor, s ahol a 8- 10 rai kemny fizikai
munkt vgz szkely favgk hossz rkig tart, jszakba nyl tallko-
zn faggattk a Szkely Oklevltr egyik szerkesztjt. M indez tpllta nbi-
zalmukat, meggyzdsket, hogy munkjuknak van s lesz rtelme, foga-
natja.
T apasztaltk a bizalom, a segtkszsg megannyi jelt, amikor az els
ktet vgre nyomdba kerlt. A szigor s kiadvnyunkat flt lektorls
A ndrs J nos szerkeszt rszrl, a K riterion K nyvkiad akkori igazgatj-
nak, D omokos G znak a btorsga, hogy a kiadst kezbe vegye, diplomci-
ai rzke a kiads el lltott nehzsgek elhrtsban, a nyomdai szedk fi-
gyelmessge, a korrektorok, a technikai szerkeszt s grafikus plds munk-
ja, a trtnsz kollgk s mindenekeltt K iss A ndrs, volt levltros segt-
kszsge, ksbb a knyvterjesztk fradozsai valsgos kzggy tettk a
Szkely Oklevltr j sorozatnak megjelen els kt ktett. E gyszer embe-
rek szzai, ezrei vsroltk meg a kimondottan szakembereknek, a legszigo-
rbb rtelemben tudomnyos ignnyel vagy legalbbis szndkkal kszlt ki-
advnyt, amelybl a leadott megrendels meghaladta a huszontezres pl-
dnyszmot.
E z a gazdag s feledhetetlen lmny letre szlan krptolta a szer-
kesztket, pontosabban feledtette a sok tortrt, amelynek keser z poha-
rbl a kiadvny szerkesztinek, kiadinak volt mit lenyelnik tbb mint egy
vtizeden t
M r a fentiekbl is kitnik, hogy tnyleg naivsg volt a N emzetisg-
trtneti O sztly vezetje rszrl a remny, hogy a R omn A kadmiai K ia-
d valban kiadja a Szkely Oklevltr j sorozatt, s ezzel sikerl megtrni a
magyar nyelv kiadvnyokkal szembeni felszmols politikjt, noha pp az
ellenkezjt mind t bb jel s fleg intzkeds aggasztan bizonytotta.
E lbb felszmoltk a R omn A kadmiai K iad H ajs J zsef vezette kolozs-
vri szerkesztsgt. E zutn a hatvanas vek elejn a kiad megtagadta br-
milyen magyar nyelv tudomnyos munka kiadst, mg vgl ppen 1976-
ban sszehvtk azt a tancskozst a R omn A kadmia elnksgn, amelynek
eredeti clja a tbb mint 70 akadmiai folyiratbl az egyetlen magyar nyel-
v, vente ngyszer megjelen N yelv- s I rodalomtrtneti K zlemnyek fel-
fggesztse volt.
A mikor eredetileg a legmagasabb szinten elfogadtk a S zkely O kle-
vltr j sorozatnak a kiadst, a dntst hoz szemlyek tjkozatlansga
jtszott bizonyos szerepet. A zt hittk ugyanis, hogy a kiadvny mr magban
bizonytani fogja, hogy a . szkelyek nem magyarok. A kzlsre elksztett
magyar nyelv brskodsi jegyzknyvek a ferde elkpzels tarthatatlansg-
ra szolgltattak dnt rveket, ugyanis a beszlt magyar nyelvet rgztettk
mind a tanvallomsok, mind a felperesek eladott keresete s az alperesek
vlasza jegyzknyvbe trtn foglalsval. N em vletlen, hogy az 1976-ban
a M olnr J zsef s S imon G yrgyi szerkesztette Magyar nyelvemlkek cm
156
D emny L ajos A Szkely Oklevltr j sorozata
akadmiai kiadvnyba felvettk az 1589. december 12-n U dvarhelyszk b-
rskodsi jegyzknyvben tallhat tetemrehvs szvegt, a S zk ezzel kap-
csolatos tletvel egyetemben.
E zzel tulajdonkppen mr jeleztk a kiadvny fontossgt nem csupn a
trtnsz szakemberek, hanem a nyelvszek s a nprajzos kutatk szmra is.
P rjt ritkt forrsrl van sz, amelyet a kutatk eddig S zab T . A tti-
la, I mreh I stvn s P ataki J zsef kivtelvel nem hasznltak fel.
A tbb kz ltal rt brskodsi protocollumok/jegyzknyvek szve-
ge, beth kiadsnak elksztse alaposan prbra teszi mg a paleogrfi-
ban jrtas szakembert is
A rnk maradt, igen bsges mennyisg rszek bizonytjk, hogy az
eredeti brskodsi jegyzknyvek megszenvedtk az idk mostohasgt. A z
els slyos vesztesg akkor rte a szkelyudvarhelyi S zkelytmadt, a ksbbi
C sonka vrban rztt jegyzknyveket, amikor 1599. november elsejn a
zendl szkelyek, a jegyzknyvekben rgztett tanvallomsok szerint f-
leg a cskiak, feldltk, felgyjtottk s leromboltk a vrat. A tmadsban
feldltk s sztzilltk az egsz szki levltrat s benne a brskodsi jegyz-
knyvek eredeti rendjt, llapott. N em fr hozz ktsg, hogy egsz rszek
mr akkor megsemmisltek.
N em kmltk a jegyzknyveket sem a ksbbi harcok s hbork
(kzttk a tatrdlsok), sem az emberi hanyagsg. S zkelyudvarhely vro-
st nem vettk krl olyan vrfalak, mint S zebent, B rasst, B eszterct vagy
K olozsvrt, a levltri anyag trolsa, rendszerezse s megrzse sem llott
az erdlyi szsz vrosok szintjn.
C saknem vletlenszeren kerltek egy s ugyanazon levltri jelzet al
az egy csomba rakott jegyzknyv rszletek. N em egyszer egy s ugyanazon
per anyaga klnbz csomkba kerlt. M ondhatni, az egsz anyag mlesz-
tett llapotban tallhat a K olozsvri llami L evltr U dvarhely-szki llag-
ban. E zrt a kiads elksztsben a ktetek szerkeszti az venknti idren-
di szempontot tartottk a legmegfelelbbnek, m az veken belli idrend
szerinti sszelltst mr knytelenek voltak mellzni. V iszont egy s ugyana-
zon, hossz vekig tart per anyaga a klnbz vek rendjt kveti.
M iutn a pereskedsi jegyzknyvek teljes anyagt feldolgoztk az
1600. vvel bezrlag, a harmadik ktet vgn kzlt, viszonylag rszletes
regesztkban jeleztk az sszefggseket, akkor is, amikor az egy s ugyana-
zon perre vonatkoz jegyzknyv rszletek mr a levltri jelzetek szerint is
ms s ms csomban voltak tallhatk, vagy az venknti idrend betartsa
miatt megtrt a folytonossg. A regesztk ptoljk teht a levltri trende-
zs hinyt, de megjegyezzk, hogy egy esetleges trendezs sem nyjt meg-
nyugtat megoldst, mert nem egyszer az resen maradt lapokra, oldalakra
vagy oldalrszekre ms, ksbbi perek jegyzknyvt rtk le A sok fejtrst
okoz regesztk felhasznlsa minden bizonnyal megknnyti a kutatst.
E zrt minden lszernysget flretve, merjk ajnlani a kutatk figyelmbe a
harmadik ktetben tallhat regesztk szvegt s a ktetek vgn megjelen-
tetett rszletes nv- s trgymutatkat, az egy s ugyanazon csomban tall-
hat jegyzknyvek szveghez fztt jegyzeteket. E zekben mindig jeleztk,
157
Kitekints
ha az eredeti jegyzknyv szvegt thztk, illetve az idk folyamn a papr
sztmllott vagy belle rszek szakadtak ki.
A kiadvny szerkeszti a nyelvsz s trtnsz szakemberekkel folyta-
tott vitk s rszletekbe men megbeszlsek utn az j sorozat els ktete
13. s 14. oldalain rgztett elvekben llapodtak meg, amelyeket a szveg
kzlsben kvettek. E zek kzl, a mr emltetteken kvl, itt csupn azt
emeljk ki, hogy a magyar szveget beth" trsban ksztettk kiadsra,
klns tekintettel arra, hogy a nyelvsz szakemberek is hasznlhassk a kia-
dst, ne kelljen a nehezen hozzfrhet eredeti szveghez fordulniok.
A kiadvny msodik ktetben s mg inkbb a harmadik ktet ssze-
lltsnl rtkestettk mindazokat a kritikai megjegyzseket, amelyek az el-
s ktet kiadsa utn megjelent mltatsokban, ismertetsekben fellelhetk,
errl rszletesebb beszmolt kzlnek a I I . ktethez fztt E lszban.
A kezdemnyezs s a kiadvny jelentsgt illeten btran merjk l-
ltani, hogy a hbor utni romniai magyar blcselettudomnyok tern fel-
mutathat legjelentsebb eredmnyek sorban a Szkely Oklevltr elkel
helyet foglal el S zab T . A ttila Erdlyi Magyar Sztrtneti Tra, J ak Z sig-
mond A Kolozsmonostori Konvent Jegyzknyvei cm ktktetes kiadvnya
utn a Szkely Oklevltr j sorozata ll, mg akkor is, ha nem tvesztjk
szem ell a K riterion K nyvkiad Fehr S orozatban megjelent rendkvl
fontos forrskzlseket s feldolgozsokat. P ersze a nzpont s a kutat r-
dekldse hatrozza meg, ki mit tall rtkesebbnek s fontosabbnak a kiad-
vnyban, illetve a benne kzlt forrsanyagban. M r maga az a tny, hogy
egy eddig teljes egszben fel nem trt j forrst helyez eltrbe, igen figye-
lemre mlt.
A XV I . szzad vgi szkely trtnelem kutati eddig a Szkely Oklevl-
tr rgi sorozata nyolc ktetben (ide soroltuk a B arabs S amu ltal 1934-
ben kiadott ktetet is) fellelhet okleveleket, az erdlyi orszggylshez vagy
a fejedelemhez kldtt szkely panaszleveleket, a szkely jogrend forrsait,
kzttk az 1555. vi C onstitutit, az els falutrvnyeket, az orszggyls
hatrozatait, a csak rszeiben rnk maradt s eddig feltrt szkely katonai
sszersok rszeit, a vrosi kivltsgleveleket, chszablyokat s az 1566 j-
niusa utn killtott fejedelmi adomnyleveleket hasznlhattk fel, illetve azo-
kat a tovbbi dokumentumokat, amelyeket egyik vagy msik kutat a levlt-
rakban feltrt. A brskodsi jegyzknyvek viszont rtheteden mdon elke-
rltk figyelmket, pontosabban az anyag alapos feldolgozst felttelez
munka riaszthatta ket vissza. P edig az sszes eddig emltett forrsok egyike
sem versenyezhet sszetettsgben, sokoldalsgban a brskodsi jegyz-
knyvekkel.
A perek folyamn a mindennapi let jelenik meg a kutat eltt, kezdve
a szkely jogrendtl a mentalitsig, a gazdasgi s trsadalmi viszonyoktl s
adottsgoktl az erklcsi normkig, az rstudstl a szoksokig, a kisebb s
nagyobb kzssgek htkznapi lett megszab, azt befolysol jelensgek-
tl a trtnelmi mlt szmontartott fontosabb esemnyeitl, a nylfldoszts
rendjig, a szkely rksg sajtossgig stb. T allunk elg pldt arra, hogy
a jegyzknyvek fontos tmpontot biztostanak a kutat szmra akkor is, ha
a szkely paraszti gazdlkods krdseit, a hz s a gazdasg bels berendez-
158
D emny L ajos A Szkely Oklevltr j sorozata
st, a munkaeszkzket, a mezgazdasg klnbz gazatait, a falukzs-
sg bels szerkezett, az emberi mltsghoz val ragaszkodst vizsglja. V -
lemnynk szerint az 1562. vi szkely felkels utn kialakult llapotok, trsa-
dalmi viszonyok kutatsban nincs olyan forrs, amely a brskodsi jegyz-
knyvek forrsrtkvel felvehetn a versenyt.
B nis G yrgy kivl tanulmnybl a szkely jog s a Werbczi I stvn
H rmasknyvben rgztett magyar jog viszonyrl nmi fogalmat alkothat-
tunk arrl, hogy miben llott a szkely jogrend sajtossga. D e mindezt csak-
nem kizrlag a jogelvek s a jogelmlet szintjn tehettk. A brskodsi
jegyzknyvekben rgztett gyvdek rvelse, a felek vetekedse, a tanval-
lomsok s nem utolssorban a szki hatrozatok s tletek viszont rszletei-
ben trjk fel, hogy miben llott, hogyan mkdtt a kt jogrend, vagyis a
feudlis jogrend s szkely szoksjog viszonya a vitatott krdsek megtls-
ben, a dntshozatalban, nem is beszlve arrl, hogy ms forrsbl egyszer-
en meg sem kzelthetjk a perrendtarts menett, a klnbz igazsgszol-
gltatsi frumok hatskrt s egymshoz val viszonyt, a Fejedelmi T bl-
ra trtn fellebbezs feltteleit, a tank meghallgatsban bevett szoksokat,
a brskodst vgz s az tletek vgrehajtst biztost szerveket, a jegyz-
knyvbe felvett feljegyzsek bizonyt rtkt, az lszban eladott s az
rsban rgztett bizonyts viszonyt.
V alamivel rszletesebben csupn egy krdst ragadunk itt ki, amire
ms forrsban mg utals is alig tallhat. M inden v kezdetn vagy vkz-
ben az gyfelek kln regesztrumba jegyeztettk be a szki kzjegyzvel
vagy a vrtartomny udvarbrjval bizonyos meghatrozott sszeg fejben a
gyakran emltett prktorvallst, a felfogadott gyvdek nevt. E zek feladata
volt kpviselni gyfeleiket a S zken, vigyzni arra, hogy azok rdekein csorba
ne essk. B r ebben s magban abban is, hogy ki kivel s mirt perelt, sok
volt a vletlenszersg, mgsem lehet figyelmen kvl hagyni, hogy minden
faluban - nagyon ritka kivteltl eltekintve - volt legalbb egy olyan rstud
szemly, aki nem csupn rni s olvasni tudott, hanem ismerte a Werbczi-
fle H rmasknyv minden rszlett pp gy, mint az orszggylsek szke-
lyekre vonatkoz hatrozatait, az 1555-ben rsba foglalt szkely szoksjog
minden gt-bogt. H a kellett, rsban tudta elterjeszteni gyfele dolgt.
C sak egy mondat erejig lljon itt a megjegyzs: nem talltunk a ktetekben
olyan utalst a H rmasknyv paragrafusaira, amelyek eltrtek volna a bennk
rgztett elvtl vagy egyltaln pontatlanok lennnek.
I smert dolog, hogy U dvarhely anyaszk K eresztr fiszkkel egytt
129 teleplst foglalt magban. E zzel szemben a nv szerint is megemltett
prktorok szma meghaladja a msfl szzat. P ersze voltak kzttk kzis-
mert szemlyisgek is 10-15 prktor annyira nagy tekintlynek rvendett,
hogy prktorsga biztostotta szmra a trsadalmi rangltrn val felemel-
keds lehetsgt.
V an r eset, hogy egyszer falubr foglalta rsba a tank meghallga-
tst s kldte meg a jegyzknyvbe vett vallomst a szki brknak. A jegy-
zknyvek nem egy esetben tesznek emltst schola mesterekrl, papokrl,
teht rstudkrl.
159
Kitekints
M indez kes bizonytka annak, hogy a szabad szkely sttust krm-
szakadtig vd paraszti kzssgek intellektulis lgkre, az rstuds szintje
nem volt lebecslend. E z felttelezi a falu szintjig elr iskolztats megl-
tt, azt ugyanis, hogy az rstudsban a szkely kzlet ms eurpai tjak rs-
tudsval is felvehette a versenyt.
A civilizci szintjt illeten elg futlag vgigolvasni a trgymutat
cmszavait, a bennk fellelhet ruhzkodsi trgyakat, a hz bels berendez-
st, btorzatt alkot felszerelst, a mezgazdasgi eszkzk egsz trt, a
talajjavts mdozatait stb.
K ln elemzst rdemelne persze a szkely trsadalomszerkezet tme-
neti, mly vlsgba jutott llapota az 1562. vi felkels leverse utni idszak-
ban, amikor felbomlott a tria genera siculorum (szkelynek hrom neme) ha-
gyomnyos rendje: " megjelent a drabantok kln rendje, a fejedelmi jobbgyok
npes tbora, a libertinusok egyre gyarapod csoportja vagy a szkely jobbgy-
sg csaknem vgtelen soksznsge: az rks; a fejekttt; a confisklt, a con-
fiscls eltti- s utni - , az adomnyozott- s sjobbgyok kln-kln cso-
portja, a jogi sttusokban megnyilvnul eltrsekkel. A zsellrek s szolgk
rendje is bizonyos szrdst mutat. A z elkelk s l fk trsadalmi, gazdasgi
s jogi llapotban sok vltozs figyelhet meg. A z egsz szkely trsadalom
a legkritikusabb kort ri a B ocskai I stvn, B ethlen G bor s I . R kczi
G yrgy fejedelmek szkely politikja nyomn kialakult jrarendezs llapot-
ig. A trsadalmi mobilits, mondhatjuk, virgkora ez a maga vlsgos tnetei-
vel, bizonytalansgval. M r-mr gy tnt, hogy a ius regium* bevezetse s
a sieulica haereditas* * sajtos jogi sttusnak mellzse kihzta a szkely sza-
badparaszti trsadalom lba all a talajt. A z mr csak a trsadalom s kzs-
sg vitalitst, konoksgt s letkpessgt jelzi, hogy J ak Z sigmond szav-
val lve vissza tudta fordtani a trtnelem kerekt, szvs kzdelem s nagy
vrldozat rn vissza tudta nyerni rgi szkely szabadsgt", amelyhez min-
dennl inkbb ragaszkodott.
B r a szkelysg katonai szereprl ms forrsok is bvebb informci-
kat nyjtanak, mgsem mellzhetk azok az adatok, amelyeket a brskodsi
jegyzknyvek trnak elnk akr a havaselvi vagy moldvai, akr a bnsgi t-
rkellenes harcok fontosabb esemnyeiben val rszvtelkrl, akr hadrend-
jkrl vagy katonai kikpzskrl, fegyverzetkrl essk sz K onkrt utalsok
tallhatk arra, hogy mivel jrt vagy jrhatott a hadiktelezettsg, a szolglat
szigor rendjnek be nem tartsa.
K ln mentalitstrtneti kutatst rdemelne a szkelyek ragaszkodsa
szabadsgukhoz, vgskig vitt kzdelmk, hogy tisztessgkn s becsletkn
csorba ne essk; a hazug, hamis tansgot tev, a tolvaj, az erklcseiben megin-
gott szemly miknt vonta magra az egsz kzvlemny eltlst, opprobiumt.
L ktet az let a peres jegyzknyvekben, s ezeket a benyomsokat
semmilyen ms forrs nem tkrzi jobban, mint a brskodsi jegyzknyvek.
* A kirly azon joga, hogy Szkelyfldn is elkobozhassa htlensg esetn a birtokokat. Az
1562. vi orszggyls vezette be a korbbi szkely jog srelmre.
** Szkely rksg, amely - ellenttben a magyarorszgi jogszokssal - mg rks hinyban
sem szllott sohasem az uralkodra. A szkely jog teht nem ismerte el magvaszakads ese-
tn a jszgoknak a koronra trtn visszahramlst, mint ahogy htlensg esetn sem llt
mdjban az uralkodnak a birtokokat elkobozni.
160
D emny L ajos A Szkely Oklevltr j sorozata
N em trhetnk ki s nem is rezzk magunkat hivatottnak arra, hogy
a magyar nyelvtrtnet szakmjba kontrkodjunk. A zt viszont nem hagyhat-
juk sz nlkl, hogy mennyire kes s sznes az a magyar nyelv, amelyet a ke-
reset s vdelem el'adi, a tank beszlnek. M ennyi fantzia s szn van an-
nak a tbb mint hromszz szkelyudvarhelyi asszonynak a vallomsban,
akik P ribk G ergely uram mellett vagy ellene tesznek vallomst, amikor a ka-
pitny erklcstelensggel vdolta t! A sok ma mr alig ismert vagy ritkn
hasznlt magyar sz, a szp mondatszerkeszts, az ember s termszet viszo-
nyt oly kesen rgzt beszd mind megannyi bizonytka annak, hogy az
udvarhelyszki brskodsi jegyzknyvek a prjukat ritkt forrsok kz so-
rolandk, s a Szkely Oklevltr j sorozatnak els hrom ktetben kzlt
anyag feledtet minden nehzsget, tortrt, az eredmny, a szakemberek el
trt forrs soksznsge megrte a kemny frfimunkt, a sok tvirrasztott j-
szakt, aggdst s prbra tev trelmet.
A kiadk tovbbi terveire vonatkoz rvid- s hossztv elkpzelsek
az utols hrom vben bekvetkezett vltozsok kapcsn az jragondolst te-
szik szksgess. A z eredeti terv szerint az 1600. v anyagval bezrlag
egyelre el kell llni a ksbbi udvarhelyszki jegyzknyvek kzlstl, mert
az venknt rnk maradt anyag meghaladja a kiads lehetsgt. S zmolni
kell mg a legszigorbb igny tudomnyos kutatnak is azzal a jogos igny-
nyel, hogy a H romszk, M aros-, C sik-, G yergy-, K szon-, s A ranyos-szk
magyar lakossga is meg akarja ismerni a maga konkrt mltjt, polni szn-
dkszik rksgt. M eg kell rtenie, hogy U dvarhely-szk trtnete nem me-
rti ki az egsz szkelysg trtnelmt.
E nnek megfelelen a N . I orga T rtnettudomnyi I ntzet kt magyar
munkatrsa lemsolta s elksztette kiadsra a XV I I . szzadi marosszki b-
rskodsi jegyzknyveket, azaz N yrdt fiszk 1631 s 1646 kztti,
M arosvsrhely szzadeleji s M arosszk jegyzknyveit.
A z elkpzels szerint kvetkeznk C sik- s G yergy-szk, valamint
H romszk periratainak az egyenknti sszegyjtse, mert ez utbbi szkek
esetben nem maradtak rnk kln llagban rztt brskodsi jegyzkny-
vek.
A z eredeti elgondolstl teht el kell trni. E zt hoztk magukkal az
1989 decemberben lezajlott esemnyek. E lhrultak a kiadvny elkszts-
nek s megjelentetsnek fontos akadlyai. E gyelre megsznt a cenzra,
minden jvhagys nlkl kzlhet a teljes anyag, s nem kell a szvegek
olyan rszeit mellzni, amelyek bernykolnk az erdlyi romnokat". V g-
re megnyltak a romniai levltrak. E lvileg hozzfrhetk a levltrakban r-
ztt, a XV I . s XV I I . szzadra vonatkoz rott forrsok. I gaz, hogy a munka-
trsak jakaratn mlik sok minden, de ma mr nem lehet megtagadni a ti-
tokrzsre val hivatkozssal a levltri anyag kiszolgltatst. M a mr fehr
hollnak szmtanak az erdlyi levltrakban dolgoz magyar nemzetisg
munkatrsak, romn kollgik pedig, tisztelet a ritka kivtelnek, nem ismerik
a magyar nyelvet s a levltrakban rztt forrsok zmt.
M s krlmny grdt thidalhatatlan nehzsget a kiads el. H a az a
nhny megszllott szakember el is vgezn legtbbszr nszorgalombl a
levltri anyag sszegyjtst, lemsolst s a kiadsra elksztst, nincs
l 6 l
Kitekints
md a kiadshoz az anyagi fedezet elteremtsre. A z llami kltsgvetsbl
erre mr nem futja. T mogatkat, tmogatst kell keresni, illetve olyan kiad-
vnyok, forrskiadsok fel kell irnytani a munkt, amelyek legalbb az ele-
jn tsegtik a nehzsgeken a Szkely Oklevltr j sorozatt.
N agy az rdeklds a szkely trtnelem egy msik fajta forrsa, a sz-
kely katonai sszersok, gynevezett lustrk irnt. I smert tny, hogy lega-
lbb M tys kirly uralkodsa ta ksztettek ilyen sszersokat, lajstromo-
kat. A XV I . szzad msodik felbl maradtak fenn rszletek bellk. O t t ll-
nak javarszt feldolgozatlanul a XV I I . szzadi szkely lustrk, kzttk a
rendkvli rtk, B ethlen G bor s I . R kczi G yrgy utastsai s szemlyes
ellenrzse alatt ksztett sszersok s azok a XV I I . szzad msodik felbl
szrmazk is, amelyeket csupn rszben sikerlt feltrni. K iadsuk elkpzel-
hetetlen volt 1990 eltt mr puszta jellegknl fogva, mivel mindennl kes-
szlbban bizonytjk a szkelyek magyarsgt. A frfilakossg sszersa
fnyt vet a falvak s ms jelleg teleplsek nemzetisgi sszettelre, arra is,
hogy a XV I . szzadban s a XV I I . szzad elejn vette kezdett a romnok le-
telepedse a S zkelyfldn, fleg A ranyos-, M aros- s H romszken. A ro-
mantikus nacionalista belltottsg romn trtnetrs s az ebben a szellem-
ben nevelt romn kztudat szmra elfogadhatadan volt a mindentt tbb-
sgben lak dk-rmai eredet shonos romn lakossgrl" vallott nzet s
meggyzds tkrben olyan levltri anyagok kzlse, amelyek enyhn szl-
va cfolatt adnk a kutatszobkban krelt romn trtnelemnek. M ost, leg-
albbis egyelre, a kiadsnak ilyen nehzsggel a cenzra felszmolsa utn
nem kell szembenznie.
E zek a szempontok vezettek oda, hogy j pr vig a szkely lustrk
beth kiadsa kerljn a Szkely Oklevltr j sorozatnak homlokterbe.
L egalbb a kell szm szakember kikpzsig vrni kell arra, hogy a rgi so-
rozat folytatsra, j kiadsra sort lehessen kerteni. S ok a munka s nagyon
meggyrlt a munkatrsak szma. A huszonnegyedik rban kell a romniai
magyar trtnsz szakemberek kpzst jra elkezdeni. A m van r akarat, s
ltet a remny, hogy minden nehzsg ellenre ez is beindul.
162
Kitekints
VERES PTER
Az identits jelkpei
A szkelyek a K eleti- s D li-K rptok vonulata ltal alkotott k-
nyk" bels trsgeiben lnek az O lt, a N agy- s K iskkll, a M aros s az
A ranyos folyk mentn. E gykor kzigazgatsilag . n. szkek- s ezeken be-
ll fiszkekbe szervezdtek, mely utbbiak kisebb kzigazgatsi egysget je-
lentettek. E zek a szkek nyugatrl kelet fel haladva a kvetkezk voltak:
A ranyosszk, M arosszk, U dvarhelyszk - B ardc s K eresztr fiszkekkel
- , H romszk - S epsi, K zdi s O rbai fiszkekkel - s C skszk - K szon s
G yergy fiszkekkel.
H a E rdly a kztudatban felhkbe nyl hegyeivel, szurdokaival, szo-
rosaival, rengeteg erdejvel, kristlytiszta hegyipatakjaival, vezredek ta m-
kd arany- s sznesfm bnyival, kimerthetetlen slelhelyeivel, vszza-
dos iskolival s sok mindent tlt lakival a balladk, a mondk, az si hs-
tettek, esemnyek" szntert jelentik, akkor a S zkelyfldre mg inkbb rv-
nyes ez a nzet.
A z si, az igazi, a romladan, az eredeti, a tiszta forrs", tndrkert",
stb. mind megannyi, szinte llandsult E rdllyel kapcsolatos jelzk, amelyek
mindig fokozott emocionlis tartalmat klcsnznek e tmnak. N agyon sok
embernl, gy magyar, mint romn rszrl az erdlyi szrmazs mind a mai
napig egyfajta sttusszimblumot jelent.
M agyarorszg s E rdly viszonyt vizsglva gazdasgi, trsadalmi s
kulturlis szempontbl egy, az vszzadok sorn llandsult fziseltoldsrl,
fziskssrl beszlhetnk E rdly rovsra. E lemaradsnak nem csak fldraj-
zi, hanem politikai okai is voltak, s most olyan trgyi s szellemi kultra, va-
lamint trsadalomszerkezet s gazdasgi let jellemzi e terletet, amely tle
nyugatra mr alig vagy esetleg csak nyomokban lelhet fel. T aln ezrt is
mondjk egyre szlesebb krben, hogy E rdlyben konzervldott mindaz,
ami nyugaton s mr M agyarorszgon is a fejlds sorn megsznt, eltnt
vagy talakult. S ok kutat szmra e terlet trtnelmi, nprajzi, szociolgiai,
kulturlis antropolgiai stb. szempontok szerinti feltrsa, feltrkpezse s
elemzse egy olyan meglepetssel, valamint mindezidig ismeretlen tnye-
zkkel megtzdelt folyamatot jelent, amely folyamat ma mr E urpa szerte
egyedlll. A tj, az emberek, a tbbszz ves templomok vagy a templom-
falak vakolata all elbukkan falfestmnyek, elpusztult erdtmnyek, isme-
retlen cllal kszlt fldhnysok, bravros mesteri tudssal sszertt faha-
ranglbak, a hzak eltt ll monumentlis mret kapuk, a dszesen faragott
fejfkkal tzdelt temetkertek, a klnbz vallsfelekezetek modell rtk
kumenizmusa stb. egy idegen kutat szmra E rdlyt mint a romantikus
mtoszok meleggyt" jelentik meg els ltsra.
A npi kultra felfedezse vagy jrafelfedezse sorn gyakran ideolgi-
ai s politikai szempontok is kitapinthatk. M agyarorszgon is nem egyszer
tallunk erre pldt. M egtrtnt az, hogy egy-egy tjegysg npmvszet-
nek, npi kultrjnak felfuttatsa" azt eredmnyezte, hogy az a klfldnek
163
Kitekints
sznt magyar image-t teljesen meghatrozta, monopolizlta. I lyen vonatko-
zsban pldaknt emlthetjk K alotaszeg, M ezkvesd s K alocsa npmv-
szetnek trtnett, sorst". I drendben egymst fed, vagy egymst kve-
t folyamatokrl beszlhetnk az 1870-es vektl kezdve, mondhatni, napja-
inkig. K alotaszeg felfedezsben" az ipar- s kpzmvszek jrtak az len,
majd ket kvette az rtelmisg, a polgrsg s az arisztokrcia. A z 1873-as
bcsi vilgkilltson, valamint az 1896-os milleneumi killts nprajzi faluj-
ban e tjegysg npmvszete tbb mint elkel helyet foglalt el E szzadv-
gi korszakot P alotai G ertrd nprajzi szempontbl gy jellemzi: ...gy za-
rndokoltak K alotaszegre, mint a muzulmnok M ekkba." A kalotaszegi
npmvszet elismersnek cscst a H absburg csald tagjainak krsfi l-
togatsa jelentette. A mezkvesdi maty dsztmvszet s fleg a ni np-
viselet zenitje, a magaskultrt jelent fels tzezer tetszsnek elnyerse az
1912-ben rendezett budapesti operabl volt. E kkor a fnyes ri kznsg
hlgytagjai matyviseletben jelentek meg...". K alocsa npmvszete - viselet
s pingls - felfedezsnek kezdeti idszaka az 1930-as vek msodik felre
tehet, ez az tvenes s hatvanas vek folyamn teljesedik ki. E npmvszet-
rl - karltve a kalocsai paprikval - vilgszerte mint a magyarsg-kp szino-
nimjrl beszlnek.
M indhrom esetben egy bizonyos id elteltvel a npmvszeti tr-
gyak elsilnyulsrl beszlhetnk, ami a megntt keresletnek s az azt kiel-
gteni igyekv piaci termelsnek egyenes kvetkezmnye. E gy msik kzs
jellemzje e hrom folyamatnak az, hogy mindhrom tjegysg npmvsze-
te gy jelent meg, lt s l mg ma is a kztudatban, mint igazi", hamis-
tatlan", eredeti", si" magyar jelkp.
M indez nem kismrtkben jrult hozz egy polgrosod nemzettudat,
majd a ksbbiekben egy tbbszr megtpzott s mr-mr elfojtott magyar-
sgtudat kifejlesztshez, illetve felsznen tartshoz. G ondoljunk csak a h-
szas-harmincas vekben a budapesti garden partykon vagy ms nnepi alkal-
makkor kszlt fnykpekre. A z akkori korszak s a szmos rsztvev zsin-
ros, sarkantys, vitzktses, magyaros" ltzete kztti anakronizmus n-
magrt beszl.
E rdlyben gy a trgyi, mint a szellemi magyar nprajzkutats trtne-
te nem sszefgg, nem egymsba lncolhat folyamat. A z lland jrakez-
ds jellemz erre a tudomnygra, amelynek okai mind a kls, mind a bels
politikai s trsadalmi krlmnyek vltozsaiban keresendk. E folyamatot
jellemezhetjk C lifford G eertz, kortrs antropolgusnak a ms kultrk te-
repmunka sorn trtn feltrkpezsrl, rgztsrl kifejtett gondolatme-
netvel: T apasztalati tny, hogy tudsunk a kultrrl...kultrkrl... egy
kultrrl egy-egy erbedobs eredmnyekppen gyarapodik. N em az isme-
retek halmozdsnak emelked grbjt kveti, hanem egyre merszebb
bevetsek" egymshoz nem kttt, mgis sszefgg sorozatbl ll." E gy-
egy tmn bell a tanulmnyok nem ott folytatjk, ahol a msik abbahagyta,
hanem mindig a puszta kezdettl indulnak. O lyan messze jutnak, ameddig
szellemi lendletkbl ftja.
A hogy O rbn B alzs nprajzkutati munkssga mdszerben s tma-
krben klnbzik K riza J nos 1848 eltti npkltsi gyjtemnynek md-
164
V eres P ter Az identits jelkpei
szertl s tmakrtl, ugyangy H ermann A ntal s O rbn B alzs munks-
sga kztt sem tallunk semmilyen kapcsolatot. E rdly R omnihoz val
csatolsakor olyan nprajzkutatktl knytelen megvlni - nemcsak politikai
okok miatt - , mint J ank J nos, S ztripszky H iador, V iski K roly s S zendrey
Z sigmond. H az R ezs s V mszer G za mzeumalaptk a kt vilghbor
kztti idszak els veiben fellendl falukutats idszakban a nprajzi
gyjtst s a mzeumi anyag gazdagtst vllaltk. A D emeter B la, M ik
I mre, V enczel J zsef s msok ltal szerkesztett Erdlyi Fiatalok s Falu F-
zetek cm kiadvnyok a falu erejbl val megersds hitt hirdettk. E k-
kor szletnek az olyan faluszociogrfiai tanulmnyok, amelyekre hatssal vol-
tak D imitrie G usti szociogrfus eredmnyei ppgy, mint a magyarorszgi
npi rk paraszttrsadalmat bemutat s elemz munki. 1944 utn D r. K s
K roly lt hozz egy erdlyi tjmzeumi s nprajzi informcis hlzat ki-
ptshez. E bben a szvegfolklr terletn Farag J zsef, a zenefolklrt ille-
ten pedig J agamas J nos segdkezett. A proletkult" veiben a szvegfolk-
lr mint az irodalom rsze mg publiklhat volt, mg a trgyi- s trsadalom
nprajz a npi hitvilggal egytt tabu"-nak szmtott. (D r. K s K roly.)
E gy akadmiai megbzsnak eleget tve s azt jval tlteljestve, az
1950-es vek elejn D r. K s K roly, N agy J en, S zentimrei J udit s S tarml-
ler G za olyan tjmonogrfik anyagt lltjk ssze, mint a kszoni, szilgy-
sgi, a K is-K kll vidki s a moldvai magyarsg monogrfija. E zeknek a
munkknak a kiadsra csak a hetvenes vekben kerlhet sor. A zokban a het-
venes vekben, amelyeket A Ht cm hetilap vknyve ...lzas hetvenes
vek"-nek nevez. V alban erre az vtizedre az enyhls jellemz, s szinte
egy vihar eltti felszusszansrl beszlhetnk kulturlis, politikai s gazdasgi
tren egyarnt. E z az az idszak, amikor a nprajztudomnyt mr nem holmi
polgri, nacionalista ltudomnynak tekintik, hanem rdekes s rtkes tudo-
mnygknt kezdik kezelni. (D r. K s K roly.)
A z olyan magyar nyelv sajttermkek, mint a Korunk, Mvelds,
Igaz Sz, A Ht, Utunk, valamint a megyei magyar nyelv napilapok kultur-
lis oldalainak majd mindenikn tallunk nprajzzal vagy nprajzi vonatkozs
tmval, vitval, elmlkedssel foglalkoz cikkeket. 1968 s 1984 kztt 35
nprajzi trgy knyv jelent meg erdlyi viszonylatban nem is kis pldny-
szmban olyan szerzktl, mint a mr emltett D r. K s K roly, A lmsi I stvn,
Farag J zsef, G azda K lra, J agamas J nos, N agy J en, N agy O lga, S zentim-
rei J udit, T arisznys M rton, V mszer G za s msok. A z 1976-ban indult
Npismereti Dolgozatok sorozat mintegy megjelensi frumot biztostott a ki-
sebb llegzet s sok esetben tjspecifikus nprajzi tanulmnyoknak, rteke-
zseknek. E nnek a relatv sajtszabadsgnak is ksznhet, hogy az erdlyi
nprajzkutatst, gymond, mederben" lehetett tartani. A divatos, de meg-
alapozatlan vagy olykor gondolati aberrcikon alapul elmleteket, terikat
meg lehetett cfolni azltal, hogy biztostva volt a vita s az rvels lehets-
ge. A z erdlyi magyar nprajztudomny fokozd kiteljesedst 1984-ben l-
ltja le a cenzra. Fels utastsra azok a cikkek, tanulmnyok, melyeknek t-
mja sszefgg e tudomnyggal, nem jelenhetnek meg.
1984-tl az erdlyi magyar nprajztudomny egy olyan rendszerhez
kezdett hasonltani, melyben mindenfle s -fajta felgyelet, valamint irny-
165
Kitekints
ts megsznt. A szjrl-szjra terjed informcikat mr nem lehet nyltan
kvetni, rtkelni, ellenk vagy mellettk rvelni vagy vitba szllni a bennk
felmerl gondolatok kapcsn. A belemagyarzsok, szubjektv rtelmezsek
vagy egy-egy megllapts nknyes kiragadsa eredeti szvegkrnyezetbl
s annak ncl rtelmezse stb. alapul szolgltak s szolglnak tetszets, de
tves elmletek, felfogsok, tanok ltrejtthez. B ejutva a kztudatba mtosz-
knt mkdtek tovbb, sokszor a tlzottan elfogult identitstudatot erstve.
Figyelemmel kvetve az erdlyi magyar nprajzkutats tbb mint 150
ves trtnett, megllapthat, hogy e tudomnyg mvelse, a tnyek, t-
mk, objektumok feltrkpezsn, feltrsn s lersn tl, mindig egyfajta
nemes" szolglatot is jelentett. E szolglat mindig az erdlyi magyarsg
identitstudatnak s a szlfldhz val ktdsnek rzst volt s van hi-
vatva ersteni. E nnek sorn az egyik legfontosabb feladat a gykerek felku-
tatsa", mely minden ilyen jelleg folyamat alapja, s amely gyakran szubjek-
tivitssal prosul. I lyen helyzet azoknl a szellemi s trgyi emlkeknl ad-
dik, amelyeknek eredete kellkppen nem tisztzott, vagy ha mgis, az akkor
nem tesz eleget bizonyos elvrsoknak, vagy nem elgt ki egyes csoportrde-
keket. E rdlyi viszonylatban ilyen trgyi emlkek, melyeknek eredete krl
gyakran izzott a vita parazsa, a szkelykapu, a fejfk - a mindennapi nyelv-
hasznlatban egyre elterjedtebb megnevezssel: kopjafk - s a rovsrs. E z
utbbi, annak ellenre, hogy a paleogrfia s nem a nprajz trgykrbe tar-
tozik, azrt fontos, mert nagyon sok npmvszeti alkotson, amelyeket az
utbbi vtizedekben ksztettek, megtallhat. I nformcihordoz szerepn
tl dszt motvumknt is fellelhet.
S zkelyfld leghresebb, fbl ksztett ptmnyei a monumentlis
szkelykapuk. E redetkrl mr a szzadforduln megindultak a vitk, de
ezek az eredetmagyarzatok legtbbszr az ppen aktulis trtnelemszeml-
letet tkrztk. E lsnek H uszka J zsef foglalkozott e knyes krdssel, de
P riszkosz R tor hunokra vonatkoz feljegyzsei, egyes bibliai szvegek ma-
gyarzata, illetve flremagyarzata, a mintakincs indiai, knai, valamint fn-
ciai prhuzamai romantikus trtnelemszemllettel titatva zskutct jelentet-
tek. S zinte G bornak a cinteremkapukkal vont prhuzama sem jrt t bb
eredmnnyel. G yrffy I stvn az egykori gyepkapuk ksei utdjnak tartja,
mg C s. S ebestyn K roly gy vli, hogy e kapuforma a hajdani hatrr vid-
keken alakulhatott ki V iski K roly kutatsai sorn arra a kvetkeztetsre jut,
hogy a szkelykapu a kls vrak, az gynevezett huszrvrak nagykapuibl
szrmazik. A rra a krdsre azonban neki sem sikerlt vlaszt tallnia, hogy
ezek hogyan kerltek a szkely falu hzai el.
S zab T . A ttila nyelvtrtneti tanulmnyaiban mutat r arra, hogy a
szkelykapu nem a huszrvrak nagykapujbl, hanem az udvarhzak telkei-
nek nagykapujbl ered. E lterjedse pedig nemcsak S zkelyfldn, hanem
egsz E rdly terletn ltalnos volt. A nnak magyarzata, hogy jelenleg S z-
kelyfldn a legelterjedtebb, abban keresend, hogy itt tallhatk olyan ki-
terjedt erdsgek, ahonnan viszonylag knnyen beszerezhet a faanyag. A
kapu szerkezetfejldst tekintve, idben olyan szerkezeti vltozsokat figyel-
hetnk meg, melyek gy statikai, mint dinamikai szempontbl megfeleltek az
elvrsoknak. M inden esetben a kt legfontosabb felttelt kellett figyelembe
166
V eres P ter Az identits jelkpei
venni, vagyis a kaput alkot faanyag llagnak legmegfelelbb vdelmt s az
egyre nagyobb mreteket lt szerkezet stabilitsnak biztostst. A kapu-
szerkezetek vltozsainak folyamn, melynek vgeredmnye a mai rtelemben
vett szkelykapu, klnbz szakaszokat klnthetnk el E zeket az adott
kaputpus nevvel jellhetjk. A sorban legels s legegyszerbb a kis s
nagykapubl ll leveles kapu. H rom tartoszlopa alig valamivel magasabb a
nylk magassgnl. A mg deszks kapunak is titullt szerkezetrl els alka-
lommal a drassi (Fehr megye) udvarhz leltrbl rteslnk (XV I I . sz-
zad). E zt kveten szerkezeti szempontbl bonyolultabb magasabb szintet"
kpvisel a fedeles kapu tpusa.
E tpusra jellemz, hogy a hrom tartoszlopot fent egy szemldkge-
renda fogja egybe, melyre zsindely vagy cserptet kerl. A kapu magassga
akkora, hogy egy megrakott sznsszekr elfrjen alatta, s a nylk magass-
ga mell- vagy embermagassg. Fedeles kttt kaput 1683-ban A lsrpson
emltenek elszr (B rass megye). J ellegzetessge az, hogy a homlokgeren-
dt s az oszlopokat ktsekkel fogjk ssze, gy tve mg stabilabb az egsz
szerkezetet. E zen felsorolt kaputpusok egyikn sem tallhat galambbg.
E nnek els emltse 1636-bl egy S imnfalvn kszlt leltrbl szrmazik
(H argita megye). A galambbgos kapuk esetben is tbb fokozatot kln-
bztethetnk meg. G alambbgos leveles kapurl beszlhetnk akkor, amikor
csak a gyalogkapu felett tallhat galambbg. E nnek els emltse A lszsuk-
rl, 1685-bl szrmazik (K olozs megye). A ktosztat kapu kiskaput hatro-
l kt oszlopra, az azt sszekt homlokgerendra szereltk a galambbgot.
A kvetkez tpus az egyszer fedeleskapu galambggal tvzve. M agassga
egy megrakott sznsszekr magassgnak fggvnye. E ls emltse a meggy-
kereki (Fehr megye) udvarhz inventriumbl, 1647-bl val. E zt kveti
az a kapuvltozat, amely a ktttkapu s galambbg kombincija. J ellemzi
ugyanazok, mint az elz tpusnl, azzal a klnbsggel, hogy a szemldk
gerenda s az oszlopok egymshoz ktssel is kapcsoldnak. E gy alsboldog-
asszonyfalvi (H argita megye) sszersban emltenek elszr ilyen kaput
1806-bl. M indegyik emltett kaputpus szerkezete az egyszer ktosztat
kapura vezethet vissza. E bbl kvetkezik, hogy nem egy j kaputpus meg-
honosodsrl, hanem egy rgebbi tpus fejldsrl van sz (B . N agy M ar-
git). A z vszmokbl s a felsorolt tpusokbl arra is kvetkeztethetnk,
hogy a XV I I I . szzadban a galambbg nem volt a kapuhoz ktve, nem volt
annak szerves rsze. U zdiszentpteren (M aros megye) 1679-ben a galamb-
bgot a kdrl szn udvarn szrtk le M alomfalvn (H argita megye) 1798-
ban a galambbg nem eleme a kapunak, hanem azon bell, az udvarban egy-
egy szlfra volt elhelyezve.
A kapukon lv szabad fellet szinte knlja magt a dsztsre, amit a
kapufarag mester ki is hasznl. M egfigyelhet, hogy a kapudszeket nem a
faragshoz kzelebb ll geometrikus motvumok, hanem a nvnyi eredet
formk dominljk. A f, nvvel is elltott dsztelemek, amelyek ltalban a
szkelykapuk ornamentikjra jellemzek, a kvetkezk: a tulipnmotvum
sokfle vltozata, a napraforg, a rzsa, a szegf, a liliom, a gyngyvirg, a
szlfrt, rozetta, a kehely, a fogsordsz, a ktlfonat, a faloszlop. E z a min-
takincs zmmel a renesznszbl eredeztethet. A z olyan feljegyzsek, mint
167
Kitekints
...rendes M ettzsekkel keslt..." (M ezbodon, M aros megye - 1692),
...szp mestersggel plt..." (M arosszentkirly, M aros megye - 1753) jel-
zik, hogy a kapukat egykor is dsztettk. E z a dszts nemcsak faragst jelen-
tett, hanem festst is A simnfalvi (H argita megye) leltrban emltett kapu
szintn festett volt (1636). A z egykor hasznlt sznekrl szinte semmit nem
tudunk, mg a mlt szzad vgn s a szzadfordul alatt kszlt kapuk sz-
neire a nyers, kevereden sznek a jellemzk. L eggyakrabban kk, piros s zld
sznt hasznltak a farag mesterek. E dsztseken kvl a kapukon gyakran
tallkozunk cmerrel, feliratokkal, a megrendel nevvel s manapsg nem rit-
ka az sem, hogy a kapullt mester nevt is megtalljuk valamelyik zbra
felvsre.
A mai formjban ismert szkelykapu a galambbgos kttt kapuhoz
hasonlt. S zerkezete kt osztat, gyalog- s nagykapunak nevezett rszekbl
ll. H rom, zbnak nevezett fldbesott oszlopon nyugszik. Fent a zbkat
homlokgerenda kti ssze, amelyen a zsindellyel fedett galambbg foglal he-
lyet. H naljktsnek nevezett merevtk teszik statikailag stabill az pt-
mnyt. E zek a kis- s a nagykapu homokgerendi, valamint a zbk tallkoz-
snl helyezkednek el Formailag mindkt kapunl egyfajta boltv kpzett te-
remtik meg. A kiskapu fltti rsz a legalkalmasabb faragsra, dsztsre. G ya-
kori azonban ennek belcezse vagy klnbz profilra eszterglyozott osz-
lopokkal val dsztse. E zt a felletet nevezik a kapu tkrnek vagy koron-
jnak.
A kiskapu nylja lehet flig tmr s flig ttrt vagy teljesen tmr,
mg a nagykapu embermagassgig tmr s azonfell ttrt. A z ttrt mint-
zat cskkenti a nyl slyt, s kis ellenllst biztost a relatv nagy szlnyo-
mssal szemben. L eghamarabb a zbk fldbesott rsze megy tnkre a kapu
elemei kzl. I lyen esetben az egsz kaputestet kiemelik, levgjk az elkor-
hadt rszt, majd j rvid csutakokat helyeznek vissza a fldbe, melyekre rhe-
lyezik a zbkat. E zt nevezik rklbazsnak, lvn, hogy a zbk p rszeit
rklbakhoz hasonlan V -alakban kpezik, faragjk ki
M agyar nyelvterleten, a fakeresztek mellett legelterjedtebb fbl k-
szlt srjel a fejfa. Fldrajzi terletenknt a fejft a npnyelv nevezi fufnk,
ffitl val fnak, ftl val fnak, fejefnak, gombfnak, fejtl val fejgomb-
fnak, gombosfnak s kopjafnak. A fejfkat a nprajztudomny formjuktl
fggen 4 csoportba sorolja: fatnksek, csnakalakak, oszloposak s tbls
fejfk. S zkelyfld temetire az oszlopos fejfk a jellemzek, legltalnosab-
ban kopjafknak nevezik ket. E zt az elnevezst 1838-ban rjk le elszr.
A z elnevezs egyes kutatk szerint sszefgghet a hajdani kopjs te-
metssel (kopja - dflndzsa). A legkorbbi adat a kopjs temetsrl 1476-
bl szrmazik, amikor D engelei P ongrcz J nos erdlyi vajda temetsn a bu-
dai vrban a kopors eltt kopjra tztt gyszlobogt vittek.
A fejfkkal kapcsolatos els emlts az 1580-as vekbl szrmazik.
D ousa belga teolgus a T isza menti S zentes reformtus temetjben jrva a
kvetkezt rja: ...zszlkkal lobog dsidknak s fejfknak sokasga...". E b-
bl az 1599-ben megjelent knyvbl 1836-ban kzlnek egy rszletet el-
szr, amelyben a fenti idzet is tallhat. N emrg N vk L szl kimutatta,
hogy az 1836-ban megjelent rszlet ltal idzett hely nem M agyarorszgon,
168
V eres P ter Az identits jelkpei
hanem a kis-zsiai E dinben lehetett, ahov D ousa utazsai sorn eljutott. A z
emltett idzet kzreadja ismeretien, egyszeren csak J -vel jelzi nevt. a
szveg tartalmt tdolgozta, sajt felfogsval kiegsztette s M agyarorszg-
ra helyezte t H a N vk L szl eredmnyt elfogadjuk, akkor az adott hely-
nek magyar vonatkozsban nincs bizonytk rtke. A z els, igen vitathat
adat, amely a fejfa egykori formjra is enged kvetkeztetni, 1661-bl val.
E kkor a meggyilkolt erdlyi fejedelem, B arcsay kos srjra K ozmatelkn fej-
ft lltottak. 1904-ig maradt fent, felteheten mindannyiszor jralltottk,
amikor az elz elkorhadt. E gy fejfa lettartama 60-70 v krl van. A zt
szintn csak felttelezni lehet, hogy az j fejft mindig az elz mintjra fa-
ragtk.
E gy 1742-bl szrmaz egyhzltogatsi jegyzknyvben ez olvasha-
t: E zek a bizonyos szemlyek... gymint a temetben nagy krtteleket
cselekedtek, kopjkat, gombokat s egyebeket elrontottak, vagdaltak...".
B alassa I vn szerint hajdan a nemesi, fnemesi s az ehhez kapcsold
katonai krkben temets alkalmval ktfle zszlt hasznltak. A z egyik
kopjra erstett gyszlobog volt, amit a srnl sszetrtek s behajtottk a
mg be nem tlttt gdrbe, mg a msikbl mindig csak egy kszlt, melyre
a halott cmert vagy valamilyen feliratot festettek. E zt a zszlt a templom-
ban helyeztk el az emlkk fl, de azt nem helyettestette. N emcsak a
XV I I I . szzadtl kezdve akasztottak a srjelre kendt, lobogt. 1691-ben egy
homordszentmrtoni elkel szkely temetsrl ezt jegyeztk fel: ....oda,
ahol a zszl llott - temettk - felibe tvn a meglettetett s e jell vere-
sen festett nyel s rtatlansga jelentsl fejr selyem lobogj zszlt s ha-
llt brzollag srga betkkel varratvn reja... az emlkrs.". O rbn B alzs
egy atyhai temets kapcsn a zszlk sznjelentsrl azt rja, hogy a fehr
szn a fiatalokat, mg a fekete az regek srjt jellte. 1839-ben rtk
K ovsznrl, hogy ha valamelyik falusi fiatal erszakos hallt halt, akkor an-
nak srjra vrsnyel kopjaft tznek. K s K roly S zolokma (M aros megye)
temetjrl ezt jegyezte fel: I tt egszen a 40-es vekig szoksban volt, hogy
a frfi halott feliratos, lapos srkve mell cifrn vsett kopjaft tztek, tetejn
kis hromszg zszlval, amely az regeknl fekete, a fiataloknl fehrbl
kszlt, sarkban hasonl szn csep- vagy gyapjfonal bojttal. E bojtrl azt
tartottk, hogy aki els jszaka ellopja, az egsz letre szerencss lesz."
A kopjafa sz eredetrl B alassa I vn azt tartja, hogy az elnevezsre az
szolgltathatta az alapot, hogy kt klnbz srjel egyeslt. A zaz ami S z-
kelyfldn mg megtallhat, a zszls kopjt, nem a fldbe, hanem a fejf-
ba, gmbfba szrtk. A kopjafa elnevezs brmennyire is elterjedt a kz-
hasznlatban, nyelvjrsokban nem hasznljk azt.
S em a rgszeti, sem pedig az rott forrsok nem tudnak felmutatni
olyan emlkeket, adatokat, amelyek igazolnk azt, hogy a honfoglals kor-
ban vagy a kzpkorban a magyarsg fa srjelekkel jelezte volna a srokat.
L egrgibb srjeltpusnak tudhatk be a sr fejhez ltetett lfa s a faragatlan
srkvek (B alassa I vn). Faragott srkvek szrvnyosan csak a XV I . szzad-
ban tnnek fel, mg fbl faragott srjelekrl a XV I I . szzad msodik feltl
kezdve beszlhetnk. E zeket a kt alapforma jellemzi: a gombfa s a fejfa, va-
lamint ezek kiegszt formi: az epitfium s zszls kopja.
169
Kitekints
Az egyedli srjel, ami a kzpkorban s a honfoglals korban is ki-
mutathat, a zszls kopja. E redetileg csak harcosok srjelt dsztettk vele,
ksbb fiatalok srjait is K everedett az egyhzi s ches zszlk hasznlatval
(B alassa I vn).
A jellemz gomb- s fejfa tpusok a XV I I I . szzad vgn fejldsnek
indul npmvszet s azon bell a fafarags felvirgzsnak sorn elrt ered-
mnyeknek ksznhet. E gy - egy tjegysgen bell csok, asztalosok, bog-
nrok, paraszt fafaragk alaktottk ki az adott tjra jellemz gombfa, fejfa
stlusokat s tpusokat, melyeknek ltrejttben s kialaktsban oroszlnr-
sze volt az adott terleten l npessg kzzlsnek. E z a kzzls nemcsak
irnytott", hanem ellenrzst is gyakorolt.
J elenleg is nagyon sok szkelyfldi faluban jelzik fejfval a srokat. E r-
dfulben mg ma is szoksban van az, hogy a sr behantolsakor frissen fara-
gott fejft lltanak, amely mindaddig ot t marad, amg nhny hnap mlva
fel nem lltjk az j, mkbl kszlt sremlket. E kkor a fejft leveszik a
srrl" s a temet egy elhagyott sarkba viszik, ahol kikezdi az enyszet s
megsemmisl.
S ok vita folyt s mg ma sem egyrtelmen eldnttt, hogy a fejfk d-
szt elemei milyen jelentst hordoznak, mit jelkpeznek. S okan azt tartjk,
hogy egy faragott fejfa elmond" mindent a halottrl. T jkoztat annak ne-
mrl, korrl, trsadalmi hovatartozsrl, anyagi helyzetrl, mestersgrl
stb. H a ltezett is egyltaln egy ilyen jelrendszer egy adott kzssgen bell,
az mra, gy tnik, teljesen megsznt. Feledsbe merltek az elnevezsek s
a jelentsek. A ma ismert motvumnevek szinte farag mesterenknt vltoz-
nak, s ritka az az elnevezs, amely egy nagyobb terleten ugyanazt a mot-
vumot jelli.
A trtnelmi M agyarorszg legkeletibb rszn l szkelysg fldrajzi
okok miatt bizonyos fokig elszigetelten lt a magyarsg tbbi rsztl. T aln
ennek is ksznhet, hogy az az nll szervezet, amiben ltek, betelept-
sk ta az vszzadok folyamn alig vltozott. V alszn, hogy e viszonyla-
gos elzrtsgnak ksznhet az, hogy itt maradtak fent olyan paleogrfiai
emlkek - viszonylag nagy szmban - , amelyeket a XV . szzadban szkhyta",
a XV I . szzadban hun", ksbb pedig hun-szkhyta" rsnak neveztek. M i-
vel S zkelyfldn kerltek el legnagyobb szmban ilyen leletek, gyakran
szkely rsnak" is neveztk. A tudomnyos irodalom szkely rsknt vagy
magyar rsknt emlegeti, mert magyar nyelv feljegyzsekre szolglt. A mi az
rs technikjbl ered elnevezst illeti, az szkely rovsrsknt" vagy ma-
gyar rovsrsknt" ismert. Az utbbi vekben a mindennapi beszdben, sz-
hasznlatban egyszeren rovsrsknt emltik.
I lyen rsforma ltezsrl elszr K zai S imon krnikja (1282-85)
tesz emltst, amelyre ksbb a bcsi K pes K rnika (1358) is hivatkozik. A
XV . szzadban T hurczi J nos C hronica H ungaroruma helyesbti K zai S i-
mon adatait s azt rja, hogy a szkelyek szkhyta" betket hasznlnak, ami-
ket fra rnak. A rovsrs ltezst igazol jelzsek sort a XV . szzad mso-
dik felben B onfini, M tys kirly krniksa folytatja, majd t kveti O lh
M ikls esztergomi rsek, aki A tila" cm mvben (1536) megemlti azt az
rst, amit nem paprra rnak, hanem fra rnak.
170
V eres P ter Az identits jelkpei
1559-ben B enczdi S zkely I stvn az ltala rt vilgkrnikban emlti,
hogy a szkelyek: M E G M O S T I S K U L O M B O Z N E C A T O B M A G I A -
R O K T O L , T O R V T N I E K E L E S I R A S O K A L , K I C H U N N I A B E L I M D R A
S Z E K E L B O T U V E L E E L N E C M I N D E N A P I G L A N " (E d. K rakk, 1559.
fol 142 b.; ed. T oldy).
Feljegyzseiben emltst tesz mg a rovsrsrl C astaldo pozsonyi tol-
mcsa, V eit G ailel, aki 1551-53 kztt E rdlyben jr, valamint V erancsics
A ntal (1504-1573) esztergomi rsek.
A z els s taln egyik legfontosabb paleogrfiai emlk a nikolsburgi
rovsrsos bc 1483-bl. E gy, a nikolsburgi herceg knyvtrbl szrmaz
paprra nyomtatott snyomtatvnynak hts tblja el betett pergamen la-
pon tallhat. A z snyomtatvnyt 1483-ban adtk ki A pergamen lapon tall-
hat rs cme magyarra fordtva: A szkelyek beti, amit fra vstek vagy
rttak". E kzirat kort N meth G yula regebbnek tallja az snyomtatvny
kornl.
A legrgebbi S zkelyfldn tallt epigrfiai emlk 1431-bl szrmazik
s egy tgln tallhat. A szkelyderzsi rovsrsos tglt 1929-ben B alzs
A ndrs unitrius esperes fedezte fel. A z egykor mg kplkeny agyagba vala-
milyen kemny trggyal karcoltk bele a jegyeket, majd kigettk. A rovsrs
alatt latinbets vszm tallhat: 1431. A felirat nhny rtelmezse:
J akubovich E mil: M ikls zsid pap
N meth G yula: M ikls derzsi pap
P ais D ezs: M ikls D erzs apapap
A rovsrsos tgla jelenleg a templom bels dli faln tallhat, szem-
ben a szszkkel.
D ebreczeni L szl 1937-ben H omordkarcsonyfalvn, az unitrius
templom tornynak msodik szintjn, az egyik lrsablak szemldkkvn
rovsrst fedezett fel. E zt 1944-ben S zke I stvn egyetemi hallgat rajzolta
le s juttatta el N meth G yulhoz. T bben megksreltk megfejteni a kar-
csonyfalvi feliratot, de nhny jel hangrtknek megllaptsn tl ered-
mnytelen maradt minden ksrlet. B gzben (H argita megye) a XI V . sz-
zadban plt templom a XV I . szzadban kerlt a protestnsok birtokba,
amikor valsznleg a falakat s a rajta tallhat festmnyeket eltntettk, le-
meszeltk. 1929-ben kerlt el egy K risztus kp al rt vrs krts rovsfeli-
rat. K eletkezsnek kort az 1530-as vekre teszik a szakrtk. M egfejtse:
A T Y A I (A T Y H A I ) E S T A N .
C sak msolatt ismerjk annak az emlknek, amit a szakirodalom
cskszentmihlyi, cskszentmiklsi, illetve cskszentmrtoni lelhellyel tart
nyilvn. A knyvgyjt S zilgyi S muel msolatban maradt fent a XV I I I .
szzadbl. L egvalsznbb megfejtse: U runk szletstl fogvn rnak
ezertszzegy esztendbe, M tys, J nos, E styn kovcs csinltk, M tys
mester, G ergely mester csinltk." E redett a XV -XV I . szzad forduljra te-
szik, de eredeti lelhelyt mg nem sikerlt biztosan meghatrozni. L egsz-
kebb topogrfiai behatrolsa C skszentmihly s C skszentdomokos.
A konstantinpolyi emlk is csak msolatban maradt fent. D ern-
schwam J nos 1553-1555. vi trkorszgi s kiszsiai utazsnak napljegy-
zetbl ismerjk. E zt a feliratot, amint a szvegbl is kitnik, K eteji S zkely
171
Kitekints
T ams vste 1515-ben a konstantinpolyi magyar kvetsgi szlls istllj-
nak falra. A z trtnt ugyanis, hogy B lai B arlabst, I I . U lszl magyar kirly
kvett S zelim szultn 7 vig tartotta vissza (1512-1519). E kvetsg egyik
tagja, aki a rovsrst" elvgezte, K eteji S zkely T ams neve utn tlve a
nyikmenti kt falu valamelyikbl, K is- vagy N agykedbl szrmazhatott. A
felirat valszn olvasata: E zer cz tizent esztendben rtq eszt; L szl
K irly t kevett itttarcsk eszt. B ilaji B arlabs kett esztendejik itt valt; nem
tn csszr; K eteji S zkel T ams irtn eszt; S zelimbk csszr itttben szz
lval."
D lnokon (K ovszna megye) egy rovsrsos emlk tredke, az 1977-
es fldrengs sorn kerlt el. K eletkezst az ugyanazon a vakolatrtegen
tallhat 1526-os vszm datlja. J elentst eddig nem sikerlt megfejteni.
1864-ben fedezte fel O rbn B alzs az nlaki unitrius templom mennyezetn
azt a rovsrsos kazettt, amelyrl S zab K roly az A rany J nos ltal szer-
kesztett K oszor 1864-es 22. szmban r rtekezst. A felirat 1668-bl szr-
mazik s megfejtse: E gy az I sten G eorgius M usnai D ak.
A lert rovsrsos emlkek sora nem teljes. C sak azokat soroltuk fel,
amelyek a tbb mint szz ves rovsrs kutats" trtnetben a legtbb vi-
tt vltottk ki A z elkerlt s mg napjainkban is elkerl rovsrs eml-
kek egyre inkbb altmasztjk azt a nzetet, miszerint egykor a magyarsg
rendelkezett sajt rssal. A tudomny mai llsa szerint ezt a rgen hasznlt
rsmdot trk eredetnek tartjk, s kialakulsi terlett a J enyiszej folyam
s az O rkum foly vidkre teszik. N yomokban vagy teljes egszben olyan
sajtossgokat riztek meg a legkorbbi magyar rovsrsos emlkek, amelyek
rokonsgot mutatnak az trk rsrendszerrel (rovsmvelet irnya, a szava-
kat elvlaszt pontok).
A z rsjegyek formi idvel vltoztak. M ivel fra rttk a jegyeket, en-
nek kvetkeztben egyenes vonalakbl kialaktott jelekrl beszlhetnk. A
tollal val rsra trtn ttrs nagyon sok formai vltozst eredmnyezett.
L egszembetnbb a jelek forminak elgmblydse, ami a tollal val rs
jellegbl addott. A z rshordoz anyaga leggyakrabban a fa volt, az n. ro-
vplck. N em gyakran, de rttak nedves agyagba, friss vakolatba s kbe is
E zen utbbi anyagoknak ksznhet, hogy az ismert emlkek megrzdtek,
mivel a fa romlandsga miatt ezt nem tette lehetv. Fra rtt rovsrsos
emlk csak msolatban maradt fent, s mint bolognai rovsrsos emlk l a
kztudatban. E z tulajdonkppen egy rovsrsos naptr msolata, amely a
msolatot kszt M arsigli grf szerint S zkelyfld azon laki szmra k-
szlt, akik elsnek trtek t a keresztny hitre. M arsigli 1690-ben kszti a
msolatot s kldi el otthoni gyjtemnybe.
1992. augusztus 3-n a szkelydlyai unitrius templom feljtsi s
restaurlsi munklatai sorn a templomhaj kls dli faln egy hossz ro-
vsrsos szalagfelirat" kerlt el. E gykor valaki a lesimtott s mg lgy va-
kolatba karcolhatta bele. M egfejtse, rtelmezse mg elttnk ll feladat.
R omniban az 1989-es esemnyek utn a magyar nyelv sajtterm-
kek szma a magyar nyelv lakossg szmarnyt tekintve megntt, s tg te-
ret biztostott s biztost az egykor tabunak szmt megnyilvnulsi s kife-
jezsi formknak. M egvizsglva a romniai magyarsg htkznapjait, valamint
172
V eres P ter Az identits jelkpei
a magyar sajttermkeket, megfoghatk" - rott s kpi formban is -
mindazon elemek, motvumok, jelzs szerkezetek, megnyilvnulsi formk,
tmeges s egyni kezdemnyezsek stb., amelyek az azonossgtudat kifej-
lesztshez, erstshez szksgesek. S zkelyfldn 1989 utn a tmeggy-
lsek, tntetsek, megemlkezsek, jelentsebb egyhzi nnepek zraktusa
a S zkely himnusz elneklse volt. R vid id alatt ez a szoks annyira ltal-
nosuk, hogy ha volt alkalom, ha nem, ton-tflen egyre tbben nekeltk
ezt az egykor irredentnak minstett neket. E nnek kvetkeztben az,
mondhatni, kzhelly minslt s elvesztette mindazon jegyeket, tulajdons-
gokat, amelyek egy himnuszra jellemzek. A z identitstudat, a nemzetisgi
nismeret, a szlfldhz val ktds rzsnek erstse a politikai letben
is ltvnyos nyilatkozatokban van jelen. E zeknek dnt hnyada azonban a
demaggia s populizmus ktyjba sllyed.
A z erdlyi magyarsg letben, mindennapjaiban mr a hatvanas vek-
tl kezdve intenzven jelen van s fontos szerepet jtszik a npmvszet. R it-
ka az olyan erdlyi magyar otthon, laks, amelyikben ne tallnnk nprajzi
vonatkozs trgyat kezdve a varrottasoktl a faragott olvaslmpn, vagy a
csillron t a npi kermiig. A totalitarizmus veiben ezek a trgyak a nekik
sznt rendeltetsen tl bizonyos fokig identits jelzkknt is mkdtek". A z
1989-es fordulat utn az erdlyi magyar npmvszet jra fellendlni ltszik.
A gyakran ipari mretekben kszlt trgyak motvum- s formavilga rvid
idn bell eklektikuss" vlt. J ellemz lett a tlzsfoltsg, a motvumok ke-
veredse s a gyakori funkcicsere.
A nprajzi trgyak egyik legnagyobb felvev piaca" M agyarorszg
lett. A z a M agyarorszg, ahol mr a 80-as vek folyamn - szinte mintegy a
csendes rendszervltsra kszlve - olyan kiadvnyok lttak napvilgot, me-
lyek clja egyrszt a civil trsadalom alapjainak leraksa, msrszt pedig az v-
tizedeken t elfojtott nemzettudat fellesztse s megerstse volt. E z utb-
binak sikerlt elbb az rtelmisg, majd ksbb a magyar trsadalom mind
szlesebb rtegeinek figyelmt az oly sokig, hivatalosan szinte nem is ltez
E rdlyre fordtani.
A npi divathullm, az eredeti npi ruhadarabok viselse, a mdik
gyakori rzelmes, rzelgs, gyakran mltidz hangneme, az emlkhelyeken
fellltott kopjafaerdk, a szkelykapuk divatja", a kisebbsgi sorban l ha-
trokon tli magyarok helyzetvel foglalkoz kiadvnyok tucatja, stb. olyan
viszonyokat, rtkrendszereket s kzhangulatot teremtettek s teremtenek,
melynek kvetkeztben kirestik a nemzeti jelz fogalmt.
M a a pldnak vett kopjafa, szkelykapu s rovsrs a mindennapi fo-
galomrendszerben mr nemcsak egyszeren kopjafa, szkelykapu s rovsrs,
hanem identits jelz s nemzeti (nemzetisgi) szimblum is.
173
Kitekints
Irodalom
Balassa Ivn: A magyar falvak temeti. Budapest, 1989.
Bls Gbor: A szkelyek nyomban. Budapest, 1984.
A szkely mvelds vszzadai (Szerk. Bls Gbor). Budapest, 1988.
Balogh Joln: Az erdlyi renaissance 1.1460-1541. Kolozsvr, 1943.
Brth Jnos: A kalocsai npmvszet magyar jelkpp formlsnak folyamata. Nemzet-
kzi Magyar Filolgiai Trsasg. Budapest-Wien, 1991.
Btky Zsigmond: Adatok a kopjafhoz. Nprajzi rtest. Budapest, 1904.
B. Nagy Margit: A szkelykapu eredete s mltja. Renesznsz s barokk Erdlyben.
Bukarest, 1970.
B. Nagy Margit: Vrak, kastlyok, udvarhzak. Bukarest, 1973.
Cs. Sebestyn Kroly: A szkelykapu elterjedsnek jabb adatai. Ethnographia. Buda-
pest, 1924.
Cs. Sebestyn Kroly: A szkelykapuk plmafja. Ethnographia. Budapest, 1939.
Dvid Lszl: A kzpkori Udvarhelyszk mvszeti emlkei. Bukarest, 1981.
Ferenczi Gza-Ferenczi Istvn: Magyar rovsrsos emlkekrl. Mveldstrtneti ta-
nulmnyok. Bukarest, 1979.
Forrai Sndor: Kskarcsontl slvester estig. Mzsk Kzmveldsi Kiad, 1988.
Geertz Clifford: The Interpretation of Culture. Selected Essays. New York, 1973.
Haz Ferenc: Udvarhelyszki famestersgek. Kolozsvr, 1942.
Herepei Jnos: A bolognai rovsrsos naptr megtr sorvezetsnek kplete.
Ethnographia. Budapest, 1935.
Hoppl Mihly: Jelkptr. In.: Jankovics M.-Nagy A.-Szemadm Gy. Budapest, 1990.
Ks Kroly: A szkely srfk krdshez. Nplet s nphagyomny. Bukarest, 1972.
Ks Kroly: Srjelek. In.: Ks K.-Szentimrei J.-Nagy J.: Szilgysgi magyar npmv-
szet. Bukarest, 1974.
Ks Kroly: Fejfk. In.: Ks K.-Szentimrei J.-Nagy J.: Kis-Kkll vidki magyar np-
mvszet. Bukarest, 1978.
Ks Kroly: Erdlyi nprajzkutatsunk sorsfordulirl. A Duna menti npek hagyom-
nyos mveltsge. Budapest, 1991.
Kunt Ern: Temetk npmvszete. Budapest, 1983.
Lszl Gyula-Rcz Istvn: A nagyszentmiklsi kincs. Budapest, 1978.
Malonyai Dezs: A magyar np mvszete I-V. Budapest, 1907-1922.
Nmeth Gyula: A magyar rovsrs. A magyar nyelvtudomny kziknyve. Budapest,
1934.
Nvk Lszl: A Duna-Tisza kze temetinek nprajza. Cumania. Kecskemt, 1978.
Orbn Balzs: A Szkelyfld lersa. I-IV. Pest, 1868-1872.
Sebestyn Gyula: A magyar rovsrs hiteles emlkei. Budapest, 1915.
Sebestyn Kroly: Szkelyfldi kopjafk s keresztek. Nprajzi rtest. Budapest,
1905.
Solymossy Sndor: si fejfaformk npnknl. Ethnographia. Budapest, 1930.
174
V eres P ter Az identits jelkpei
Szab T. Attila: A kopj s temetkezs ksi emlkei. Psztortz 1938/ 24. Kolozsvr.
Szab T. Attila: Levltri adatok faptszetnk trtnethez, II. Szkelykapuk s faz-
rak. Kolozsvr-Cluj, 1939.
Szinte Gbor: Kopjafk (temetfejfk) a Szkelyfldn. Nprajzi rtest. Budapest,
1901.
Szinte Gbor: Kopjafk (temet-fejfk) a Szkelyfldn. Nprajzi rtest. Budapest,
1905.
Szinte Gbor: A kapu a Szkelyfldn. Nprajzi rtest. Budapest, 1909-1910.
Tarisznys Mrton: Gyergy trtneti nprajza. Bukarest, 1982.
Viski Kroly: Mi a kopjafa? Nprajzi rtest. Budapest, 1910.
Viski Kroly: Adatok a szkelykapuk trtnethez. Nprajzi rtest. Budapest, 1929.
175
Kitekints
Erdlyi kzgyjtemnyek
bemutatsa
A kolozsvri levltrak
A z els vilghbort kvet fhatalom-vltozs hatssal volt a M a-
gyarorszgtl R omnihoz csatolt terletek levltri szablyozsra s szerve-
zetre is A kt llam klnbz kormnyzati hagyomnynak, jogrendszer-
nek, intzmnyhlzatnak, szervezetnek megfelelen nyilvnval volt a le-
vltri szemllet s a levltri anyag megrzst s hasznlatt szablyoz
normk mssga is A magyar levltri szemllet s az abbl fakad terminol-
gia mssgt pldul jl kifejezi a levltr-irattr, illetve levltros-irattros el-
klnlt fogalmak kialakulsa s pontos megfogalmazsa, levltrelmleti
krdsekben a nmetosztrk, ksbb az ehhez szintn kzel ll holland le-
vltri elmlettel val rokonsga; az emltett fogalmi megklnbztetst
ugyanakkor a romn levltri terminolgia eredetileg nem ismerte, levltrel-
mletileg pedig, fknt az els vilghbor utn, az olasz, illetve francia el-
mlet s szemllet fel kzeledett. U gyancsak ms volt a levltr-szervezsi
rendszer is M agyarorszgon a hagyomnyosan ltez orszgos levltrak fej-
ldse a mlt szzad vgn a M agyar O rszgos L evltr megszervezshez
vezetett, ez lett azutn az rzhelye az orszgos jelentsg levltrkpz
(kormnyzati, kzponti stb.) intzmnyek levltri anyagnak s msodlago-
san egyb (csaldi, szemlyi, testleti) ugyancsak orszgos jelentsg forrs-
anyagnak. E mellett az vszzados fejlds sorn megvalsult s mkdtt
nkormnyzatok, az gynevezett trvnyhatsgok (vrmegyk, vidkek,
szkely s szsz szkek, vrosok), egyhzak s testletek sajt kezelsben,
megfelel szemlyzettel (levltros, irattros stb.) gondoskodtak levltri
anyaguk megrzsrl, st, a sajtos - s trtneti fejldse sorn klnbz
- erdlyi viszonyoknak megfelelen itt a nemzetisgi tagolds szerinti sajt
nemzeti levltrak is kialakultak (az E rdlyi M zeum-E gyeslet, elbb a
kzirattron bell, majd nll keretben, a S zsz N emzeti L evltr = S ch-
sische N ationalarchiv s a romn A sociatia pentru cultura poporului romn
din T ransilvania = A S T R A knyvtrn bell keletkezett kzirat- s levltr).
E zzel szemben az orosz megszlls idejn M oldvban 1831-ben, H avasalfl-
dn 1832-ben a K iszeljov (K iseleff) tbornok nevhez fzd S zervezeti
S zablyzat (R egulament O rganic) alapjn llami levltri tpus gyjtlevlt-
rat szerveztek. E bbl a gyjtlevltrbl (amely eredetileg a kzponti intz-
mnyek igazgatsban az gyintzshez mr nem szksges - netrebuincio-
ase" - iratanyagot rizte volna), alakult ki 1864-ben a tulajdonkppeni lla-
mi L evltr, ersen centralizlt jelleggel s gyjtkrrel. A kialakult llami
L evltr teht az llami intzmnyek trtneti forrsrtk iratainak a gyjt-
helye volt, de e L evltr bels tagoldsa arra utal, hogy a kzjavakra vonat-
koz iratok kln kezelsvel kincstri levltri jelleggel itt riztk a kzjavak
jogbiztost iratait is. U gyanakkor a kzpontostott jelleg llamigazgats
176
A kolozsvri levltrak Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
kvetkeztben nem alakultak ki a trvnyhatsgoknak vagy az erdlyi n-
kormnyzati testleti levltraknak megfelel levltrak.
1
E rdlyi, partiumi s bnsgi viszonylatban az els vilghbor befeje-
zse utn, az 1918. v vgn ltrejtt erdlyi romn K ormnyztancs
(C onsiliul D irigent) 1920-ban elhatrozta, hogy megszervezi az E rdlyi lla-
mi L evltr I gazgatsgt (D irectiunea A rhivelor S tatului pentru T ransilva-
nia), de az j intzmny vgl is csak 1923-ban jut olyan helyisghez, ahol
megkezdheti mkdst.
2
O rszgos viszonylatban 1925. jlius 15-n a hiva-
talos lapban j levltri trvny jelent meg, ennek megfelelen pedig az
1920-ban K olozsvrt ltrehozott E rdlyi llami L evltri I gazgatsg egyike
lett az orszg ngy T artomnyi L evltri I gazgatsgnak: D irectiunea regi-
onala din C luj, s gyjtkre kiterjedt az erdlyi, partiumi s bnsgi me-
gykre. llami levltri jellegnek megfelelen elsdlegesen az llam polgri,
egyhzi s katonai hatsgainak, valamint a megyk, vrosok s kzsgek le-
vltri anyagnak az rzhelye, de msodlagosan tvehet iratanyagot megr-
zsre magnszemlyektl s -intzmnyektl is A z j levltri trvny, nmi-
leg a gyulafehrvri hatrozatok szellemben, 8. szakaszban kimondja, hogy
a nemzeti kisebbsgek s a felekezetek a trvny megjelensekor ltez le-
vltrai megmaradnak addigi llapotukban, de az llami L evltr figazgatja
felgyeleti jogot gyakorol felettk.
3
A trvnynek megfelelen teht a M a-
gyarorszgtl tkerlt terletek tekintetben a levltri hlzat szervezete gy
mdosult: egy tartomnyi llami L evltr gyjtkrbe kerltek a hatsgi
levltrak (ennek megfelelen az addig nll trvnyhatsgi levltrak -
jllehet, tbbnyire kln levltri clra kszlt helyisgekkel rendelkeztek -
elvesztettk gyjtlevltri jellegket, s anyagukat ktelesek voltak beadni az
llami levltrba), viszont az nll nemzetisgi s felekezeti levltrak to-
vbb mkdhettek. A msodik vilghbor vgig a romn polgri llam ke-
retben ez a levltri hlzat lnyegben nem vltozott. A kolozsvri tarto-
mnyi levltr gyjtkre azonban fokozatosan leszklt, mert 1936-ban T e-
mesvrt ltestettek levltri igazgatsgot, 1937-ben N aszdon s 1938-ban
B rassban.
4
1944 sztl kezdve - br az 1925-s levltri trvny mg hatlyban
volt - a npi demokratikus" korszak nknyes, jogellenes intzkedsei sor-
bl nem hinyoztak azok sem, amelyek miatt ptolhatatlan krok rtk a le-
vltrakat, illetve amelyek a mg hatlyos jogszablyokat srtettk. A megyk
s vrosok, kzsgek lre kerlt prtkatonk" utastsra szmos megyei,
vrosi s egyb kzintzmnyi levltri anyag jutott ebek harmincadjra, z-
dult mlesztve nedves pinckbe, jutott paprzzdba, mert a dolgozk r-
dekben" a levltri anyag trolsra plt vagy kialaktott helyisgeknek ms
rendeltetst adtak, illetve a burzsuj, tks-fldesri" iratok elpuszttsval az
ltalnos mveltsgi szint alatti vagy tudatosan az al sllyedt vezetk" a
mlttal akartak szaktani". (C sak pldaknt emltjk ezek sorban a K olozs,
illetve S zilgy megyei levltri anyag sztdlst, pincbe doblst, vagy azt,
hogy D s vros XV I -XV I I I . szzadi jegyzknyveit a kantn tzelanyaga-
knt gettk el).
5
A levltri trvny ltal biztostott nemzeti kisebbsgi levltrak sor-
bl a msodik vilghbort kvet sajtos jogrend" torzszlemnye: a min-
177
Kitekints
den korszer bntetjogi elmletet megcsfol kollektv bnssg" ldoza-
taknt megszntettk azt a szsz nemzeti levltrat, amelynek az orszgban
egyedl volt kln gyjtlevltri clra plt korszer szkhelye, s melynek
kivl levltrosai plds kiadvnyokkal bizonytottk rtkes munkssgukat;
egy 1949-ben kibocstott igazsggy-minisztriumi hatrozat pedig, ugyan-
csak trvnytelenl, megszntette az addig mkdtt egyesleteket, kztk
az E rdlyi M zeum-E gyesletet s az A S T R A -t is A z elbbi mkdsnek
1950. februr 12-n erhatalommal vetettek vget.
6
A bolsevista tpus n-
kny, a minden kzssgi sajtossgot megszntetni trekv intzkedsek
egyarnt sjtottk a kzssgi sszefogsbl szletett nemzeti jelleg egyes-
leteket, gy az ezekre mrt csaps egyenlen fjdalmas volt minden nemzeti
kzssg szmra. H atsban, eredmnyeiben azonban klnbzik a tbbs-
gi nemzetet rt krosods s az, ami a nemzeti kisebbsgeket rte. U gyanis
amg az etatista, beolvaszt szellem intzkedsek llami keretet hoznak ltre
minden tevkenysg szmra, ez a tevkenysg, mg ha eltorztva is, a tbb-
sgi nemzet rdekben" folyik. E z lehetv teszi, hogy a torzulsok kik-
szblsvel, megszntetsvel ezek a keretek valban a tbbsgi nemzet r-
dekeit szolgljk. A nemzeti kisebbsgeket viszont ezek az etatista intzked-
sek sajtos tudomnyos, mveldsi, st gazdasgi s egyb tevkenysgi le-
hetsgeiktl fosztjk meg, jvtehetetlen krosodst, valsgos elsorvadst
okozva trsadalmi letkben.
A levltri anyagot illeten 1957-ben j levltri trvny lp letbe az
1925-s helyett. E z mr a szovjet levltri trvny mintjra kszlt s akr-
csak ms, a szovjet rdekkrbe utalt llamok esetn, a szovjet etatista levltr-
szemlletet tkrzi. A z llami L evltri Fond ltestsvel a trvny minden
levltri anyagot ennek rszeknt tekint s kezel, kivve az egyhzak s ma-
gnszemlyek tevkenysge sorn keletkezett iratokat. A z 1971-ben kibocs-
tott jabb trvny, majd a N emzeti (vagy O rszgos) L evltri Fond (Fondul
A rhivistic N ational) ltestsvel s fknt 1974-beli kiegsztsvel teljesen
az llami levltrak gyjtkrbe utalta az orszg mindennem levltri anya-
gt.
7
E nnek alapjn indult meg a levltri anyagnak az a nagyarny begyj-
tse, amelynek eredmnyeknt jrszt az llami levltrak megrzsbe kerlt
az akadmiai s knyvtri gyjtemnyek, az egyhzak, valamint a magnsze-
mlyek levltri anyaga. E zt lehetv tette az is, hogy az orszg kzigazgatsi
beosztst kvet levltri szervezet elbb tartomnyi, majd megyei gyjt-
kr levltrakat ltestett az illet kzigazgatsi terlet szkhelyn, s tbb
helytt j levltri pletet pttettek a megyei llami levltrak szmra. M a-
ga a begyjtsi folyamat azonban - fleg egyhzi levltri vonatkozsban -
nem volt ltalnos s azonos eredmnyessg az egsz orszgban. E z mind a
levltri pletek befogadkpessgtl, mind a megyei levltri vezetk, le-
vltrosok, de elssorban az egyhzi vezetk magatartstl is fggtt. M ert
igaz ugyan, hogy a levltri szervezet ln llk kevs kivtellel politikai meg-
bzsbl kerltek az intzmnyek lre - hiszen ltalnos tnete volt a rend-
szemek, hogy a vezetktl nem szaktudst, hanem prtos hsget" s oda-
adst" kvntak e vezetrtegtl fggetlenl azonban tovbb dolgozott s
kialakult egy professzionista levltros rteg is, amely jelszavak, kirakatmeg-
nyilvnulsok mgtt, a lehetsgek szerint tovbb folytatta levltri munk-
178
A kolozsvri levltrak
Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
jt. gy pldul, jllehet a szovjet levltri irodalombl tvett szemllet nem
fogadta el a proveniencia vagy regisztratura elvet, mgis az erdlyi s partiumi
levltrrendezsek sorn a levltrosok jrszt ezt alkalmaztk, st az elv
megnevezse nlkl ennek szempontjait sikerlt a kiadott utastsokba is be-
vtetni.
8
E nnek a levltr-trtneti, illetve a levltri jogrend fejldst jelz
vzlatnak ismertetst azrt tartottuk szksgesnek, mert ebben a keretben
alakult a kolozsvri levltrak sorsa is A z 1920-ban ltestett, de helyisghez
csak 1923-ban jutott, egsz E rdlyre, a P artiumra s a B nsgra kiterjed
gyjtkr llami L evltr elsknt az egykori trvnyhatsgok levltrai-
bl gyjttt be anyagot (K olozs vrmegye rgi jegyzknyveit s rgi irata-
nyaga egy rszt, K olozsvr vros gynevezett levltrt), de tvettk az
egykori fogarasi kincstri uradalom urbriumait is (ez a levltri igazgat ku-
tatsi terlethez tartozott), s miutn A ls-Fehr megye szkhelyt N agy-
enyedrl G yulafehrvrra kltztettk, azokat az eredeti szkhely levltri he-
lyisgeiben maradt csaldi levltrakat, amelyeket az 1848 utni, a csaldi le-
vltrak megrzsben tmadt rdektelensg kvetkeztben a sztszrds
veszlye fenyegette, s ennek elkerlse rdekben a vrmegyei levltr helyi-
sgeiben riztk, ugyancsak beszlltottk K olozsvra (a K emny csald
csombordi, a B arcsay csald, a D obolyi csald, a C sath csald s a R csey
csald levltrrl van sz).
9
A trolsi lehetsgek javulsval folytatdott a
begyjts, gy a bukaresti levltri figazgatsg kiadsban megjelent ltal-
nos leltr adatai szerint a kolozsvri llami L evltr - igaz, nmileg felduz-
zasztott s pontatlan - kimutatsban ht megyei, tz vrosi, ht falusi, t
csaldi, az erdlyi bnyakincstri levltr, valamint nyolc uradalom, illetve
helysg urbriumnak megrzsrl szmol be.
10
A z 1940-es bcsi dntst kveten a kolozsvri levltri igazgatsg
addig begyjttt levltri anyagt N agyszebenbe szllttatta s azzal egytt
csak a hbor befejezse utn trt vissza.
A magyarsg gazdag gyjtlevltra az E rdlyi M zeum-E gyeslet ke-
retben alakult ki E z a levltr a magyar csaldi s szemlyi, valamint az idk
folyamn mkdtt kzssgi intzmnyek forrsanyagnak rzhelye volt.
A XI X. szzad folyamn a magyar V alls- s K zoktatsi M inisztriummal
1872-ben s 1895-ben kttt szerzds alapjn a levltri anyag is - az
E gyeslet kzirattrnak keretben - az egyetemi oktatst s a tudomnyos
kutatst szolglta, s miutn felplt az egyetemi knyvtr plete, ott he-
lyeztk el A fhatalom vltozsa utn ez az anyag is a tbbi gyjtemnyhez
hasonlan az j romn egyetem hasznlatba kerlt, vltozatlanul az E rdlyi
M zeum-E gyeslet tulajdonaknt. A kt vilghbor kztt tbbszri
hosszas trgyalsok folytak a tulajdonjog s hasznlati jog tisztzsa gyben,
anlkl, hogy ezek eredmnyesen befejezdtek volna.
11
A levltr esetben
azonban sajtos helyzet llott el: K elemen L ajos, aki a levltri anyag jr-
szt begyjttte, tovbbra is helyn maradt, s ez ltrehozta az egyetemi
knyvtron bell azt az ltala megtestestett egyszemlyes magyar intz-
mnyt, amely mind az anyag gondos megrzst, mind eredmnyes hasznla-
tt biztostotta minden kutat szmra. E nnek a levltrnak a fejldse a b-
csi dntst kveten j lendletet vett. K elemen L ajos igazgatsa alatt (aki-
179
Kitekints
nek a kzbizalmon alapul szemlyi hitele tovbbi csaldi s szemlyi lette-
ket biztostott a levltr gyaraptshoz) j szemllet munka kezddtt a
L evltrban. A mlt szzad levltrgyjt s -rz szemlletnek rvnyes-
lse s a jrszt a levltros - ezttal K elemen L ajos - plddan anyagismere-
tre s emlkeztehetsgre alapul kutats J ak Z sigmond beosztsval a
korszer levltri szemlletnek megfelel rendszerez s feltr munknak
adott helyet.
12
A z ugyancsak levltri szolglatra beosztott mvszettrtnsz
E ntz G za kzremkdsvel ez nem csak a munkastlusban eredmnyezett
vltozst, hanem a front tvonulsval k vllalkoztak nehz krlmnyek
kztt arra, hogy szervezetten begyjtsk az E M E L evltrba a vidken
sztdlt s -szrt levltri anyagot.
13
M agt a L evltrat is a negyvenes vek
msodik felben nll egysgknt a Farkas utca 8. szm alatt berendezett
nll levltri helyisgbe kltztettk.
14
A z ott foly szervezmunkba be-
kapcsoldott V enczel J zsef is E nnek a szakszer levltri tevkenysgnek az
E rdlyi M zeum-E gyeslet mkdsnek nknyes beszntetse vetett v-
get. A magyar csaldi, szemlyi levltrak, gyjtemnyek, valamint szmos
magyar kzssgi intzmny iratainak rzhelye a R omn T udomnyos A ka-
dmia K olozsvri K nyvtra kezelsbe kerlt T rtneti L evltr nven.
(M eg kell jegyeznnk, hogy a kutats ott is ltalban zavartalanul folyt.)
A levltri trvny 1974-es mdostsa utn ezt a gyjtlevltrat is az
llami L evltr vette t.
A felekezeti levltrak a msodik vilghbor utn tovbbra is az egy-
hzak kezelsben maradtak az egyhzkzsgi, esperessgi vagy egyhzme-
gyei, pspksgi vagy egyhzkerleti, illetve felekezeti gyjtlevltrakban.
K ivtelt kpeztek az 1949-tl a kzsgi s vrosi elljrsgok ltal begyj-
ttt anyaknyvek. E zeket - helyenknt ezekkel egytt ms egyhzkzssgi
iratanyagot is - azzal az indoklssal vettk t a helyi hatsgok, hogy az lla-
mi anyaknyvezs 1895-ben trtnt bevezetse eltti anyaknyvekre szks-
gk van az j szemlyazonossgi igazolvnyok, illetve a tpus anyaknyvi bi-
zonytvnyok killtshoz. D e mivel az idk okozta ronglsnak egybknt is
kitett anyaknyvek a helyi hatsgoknl - fleg vidken - tovbb rongld-
tak, 1951-tl elrendeltk beszolgltatsukat az llami levltraknak, s ott r-
zik ezeket jelenleg is H asonlkppen csonkultak az egyhzi levltrak prt- s
amvdelmi intzkedsek kvetkeztben. R szben azzal az rggyel, hogy
az rztt iratanyag nem egyhzi jelleg, vagy ms megfontolsbl bizonyos
iratokat, iratcsoportokat elvittek, s a jobbik esetben llami levltri kezels-
be utaltak. E z trtnt K olozsvrt a Ferenc-rendiek elkobzott levltrval, il-
letve az U nitrius P spksgen rztt iratok egy rszvel. K olozs megyben
viszont mg az 1974-es levltri trvnymdosts utn sem kerlt sor ki-
sebbsgi egyhzi levltri anyagnak az llami L evltr rszrl trtnt ersza-
kos tvtelre. E z jrszt az egyhzak szilrd magatartsnak, rszben annak
is ksznhet, hogy megfelelen berendezett s kezelt levltraikra hivatkoz-
hattak, ahol biztostani tudtk a levltri anyag j megrzst s a kutatst,
de a felgyeletet is.
A magyar kzssgi intzmnyrendszert a msodik vilghbor utn
rvidesen elsorvasztottk, illetve nknyesen vget vetettek mkdsnek. A
hatalom ebben a mveletben - amely ha ms jelszavakkal is, de a homogeni-
180
A kolozsvri levltrak Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
zls kezdete volt - az llamosts, a beolvaszts, illetve a megszntets tjt
vlasztotta. A z llamostsnak esett ldozatul az nll iskolarendszer, a
pnzintzeti hlzat s az ipari ltestmnyek sora, beolvasztssal szntettk
meg a szvetkezeti kzpontokat s hlzataikat, elsorvasztssal a kereskedst
s kisipart, erszakos megszntetssel pedig az egyesleti letnek vetettek v-
get. A z ezekre az intzmnyekre vonatkoz iratanyag sorsa klnbzkp-
pen alakult.
A pnzintzetek iratanyagt jrszt sikerlt a felszmolk tjn az lla-
mi levltrakba juttatni,
15
akrcsak a felekezeti iskolk anyagt is B izonytala-
nabb sors vrt az ipari s kereskedelmi vllalatok irataira. A mai napig nem
trtnt meg annak pontos felmrse, mi pusztult el a vidki kastlyok, udvar-
hzak, birtokosok laksainak irat-, knyv- s mtrgy-, kszer s berendezsi
anyagbl. J llehet a trtneti forrsok tern az E rdlyi M zeum-E gyeslet
erejn fell igyekezett megmenteni ezt az anyagot (amely nem csupn a ma-
gyarsg szmra rtkes, hanem sszlakossgi fontossga elvitathatatlan),
mgis az rtkes trgyak, kszerek vonatkozsban kevs az, ami kztulaj-
donba (mzeumokba, kzgyjtemnyekbe) kerlt, s nem a forradalmi
tett" vgrehajtinak, leltrozinak" kezn vagy zsebben sikkadt el.
A vzolt fejlds eredmnyeknt jelenleg a kolozsvri levltri anyag
zmt az llami L evltrban rzik. V zlatosan ennek az anyagnak a tagolsa
a kvetkez:
16
A ) E gykori erdlyi kormnyhatsgok, illetve kzponti hivatalok levl-
tri anyaga: E rdlyi B nyakincstr (T hesaurariatus in M ontanisticis et M one-
tariis - T ezaurariatul minier al T ransilvaniei), 1694-1848. 380,50 fm; Z alat-
nai Fbnyahivatal (O fficium S upremum M ontanum Z alathnense - O berber-
gamt - O ficiul superior minier), 1729-1787. 24,50 fm. s az 1849 utni ezt
kvet kolozsvri B nyaigazgatsg, illetve zalatnai Fbnyahivatal (B erg-
direction-D irectia miniera, O ficiul superior minier), 1849-1917. 141 fm.
K zgy-igazgatsg (D irectoratus R egio Fiscalis - D irectoratul fiscal),
1722-1918. 252 leltri ttel
17
, a tredkes anyagban megtallhat az gyek
s fleg a fejedelemsg jogszablyainak aprlkos mutatja; E rdlyi Fbiztos-
sg (S upremus C ommisariatus P rovincilis T ransylvanicus - C omisariatul
S uprem P rovinciai din T ransilvania), 1706-1711, egy a R kczi-szabadsg-
harc idejn vezetett bevteli s kiadsi nyilvntartsi knyv, amelyben ms
fontosabb bejegyzseket is rgztettek s mutatval lttak el; ebbe a csoport-
ba tartozik mg az els vilghbor vgn ltrejtt romn K ormnyztancs
(C onsiliul D irigent), M ezgazdasgi gyosztlynak (R esortul A griculturii)
- fontos szerepe volt a fldreform elksztsben - tredkes anyaga,
1918-1920. 5,73 fm. s ugyancsak a K ormnyztancs I gazsggyi gyosz-
tlynak hatskrt tvett I gazsggyi I gazgatsg (D irectoratul justitiei)
jegyzknyvei, 1920-1924. 149 ktet.
K olozsvri szkhely tartomnyi hatskr kzigazgatsi intzmnyek:
I V . M iniszteri I gazgatsg (D irectoratul ministerial I V .), 1930-1931. 10 fm;
T artomnyi K zigazgatsi Ffelgyelsg (I nspectoratul generl administra-
tiv rginl C luj), 1931-1941. 30 fm, amelyekbl a magyar kutatkat fleg a
nemzeti kisebbsgekre vonatkoz intzkedsek s kirtkelsek rdekelhetik.
181
Kitekints
B ) E gykori vrmegyei, szkely s szsz szki, valamint vidki trvny-
hatsgok s az azok tevkenysgt kvet romn megyk: K olozs vrmegye
(P refectura judetului C luj), 1605-1949. 507,42 fm; S zatmr vrmegye (P re-
fectura judetului S atu M are), ( 1268- 1471) 1577- 1909. 500 fm.; K vrvi-
dk (D istrictul C hioar), 1769-1876. 64 fm, amelynek iratanyaga az 1876-
ban jrszt S zatmr vrmegybe bekebelezett vidk nll tevkenysgnek
megsznte utn kerlt S zatmr vrmegye levltrba; S zolnok-D oboka vr-
megye (P refectura judetului S omes), 1876-1944. 596 fm. s a kt vrmegye
egyestse eltti B els-S zolnok vrmegye (C omitatul S olnocul I nterior),
1640-1875, 45 fm. s D oboka vrmegye (C omitatul D abaca), 1705-1876.
20 fm.; T orda-A ranyos vrmegye (P refecture judetului T urda) 1876-1923.
87 fm., valamint az egyestskig nll trvnyhatsgknt mkdtt A ra-
nyos szk (S caunul A ries), 1650-1876. 128 fm. s T orda vrmegye (C omi-
tatul T urda), 1607-1876. 262 fm.; U dvarhely szk (S caunul O dorhei),
1506-1875. 300 fm., (P refectura judetulni T urda), 1876-1923. 87 fm., az
U dvarhely szkhez tartoz B ardc fiszk (S caunul filial B radut 1638-1872.
17 fm. s a H romszkhez tartoz M iklsvr fiszk (S caunul filial M iclo-
soara), 1608-1848. 16,50 fm.; a szsz U jegyhz szk (S caunul N ocrich),
1700-1875. 21 leltri ttel; Fels-Fehr vrmegye (C omitatul A lba de S us),
1753-1848. 42,80 fm.
T erleti kzigazgatsi hatsgknt itt emltjk meg az 1938-ban beve-
zetett kirlyi diktatra idejn ltrehozott tartomnyok kzl a kolozsvri
szkhely S zamos tartomny (T inutul S omes), 1938-1940. 30 fm., az gy-
nevezett npi demokrcia" szlemnyeknt ltrehozott nptancsok kzl
pedig K olozs tartomny N ptancsa (S fatul popular al regiunii C luj), 1951-
1957. 4254 leltri ttelnyi s a K olozsvr krzeti N ptancs (S fatul popular
al raionului C luj), 1950-1953. 1,25 fm-nyi iratanyagt.
A jrsok kzl a kvetkezk irattra kerlt be - jrszt tredkesen -
a kolozsvri llami L evltrba: A brudi jrs (P retura plasii A brud), 1854
1899. 5,25 fm.; K olozsborsai jrs (P retura plasii B orsa), 1941-1949. 26 lel-
tri ttel; K olozsvri jrs (P retura plasii C luj), 1930-1949. 134 leltri ttel;
S zamosjvri jrs (P retura plasii G herla), 1944-1950. 83 leltri ttel.
C ) E gykori trvnyhatsgi, szabad kirlyi s egyb vrosok levltrai
19
szp szmmal s tbbnyire folyamatos sorozatokban kerltek be az llami
L evltrba, spedig: K olozsvr (P rimaria municipiului C luj), (1224) 1326-
1949. 574,10 fm.; D s (P rimaria municipiului D ej), 1236-1871. 49 fm.;
S zatmrnmeti (P rimaria municipiului S atu M are), 1606-1867. 81 fm. ;
T orda (P rimaria municipiului T urda), 1557-1918. 170 fm.; Felsbnya
(P rimaria orasului B aia S prie), 1455-1899. 38 fm.; B eszterce (P rimaria ora-
sului B istrita), 1291-1880. 220 fm.; A ranyosgyres (P rimaria orasului C am-
pia T urzii), 1783-1967. 9 fm.; G yergyszentmikls (P rimaria orasului G he-
orgheni), 1850-1895. 20,30 fm.; S zamosjvr (P rimaria orasului G herla),
1607-1920. 140,50 fm.; tredkes iratanyaggal a kvetkez vrosok vannak
kpviselve: B nfyhunyad (P rimaria orasului H uedin), 1941-1944. 0,40 fm.;
S zszvros (P rimaria orasului O rastie), 1670-1856. 1,05 fm.; M arosvsrhely
(P rimaria orasului T argu M ures), 1699-1853. 0,60 fm.; Z ilah (P rimaria ora-
sului Z alau), (1282) 1370-1828. 0,25 fm.
182
A kolozsvri levltrak Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
A mintegy negyven kzsg jrszt jabb iratanyagtl klnbzik az
egykor mezvros jelleg teleplsek, mint a mltban nagy jelentsg sak-
na krli K olozs (P rimaria comunei C ojocna), 1781-1968. 13,50 fm-, az
ugyancsak egykori erdlyi skzpontnak szmt S zk (P rimaria comunei
S ic), (1471) 1635-1918. 0,20 fm- s az erdlyi vasmvessg mltbeli hres
kzpontja T orock (P rimaria comunei R imetea), (1291) 1637-1847. 0,15
fm-nyi iratanyaga.
D ) A polgri korszakban a trvnyhatsgoktl elklnlt nll br-
sgi szervezet intzmnyei kzl jabb kelet iratanyaggal gazdagtottk az
llami L evltr llomnyt: a K olozsvri tltbla (C urtea de apel C luj),
1891-1952. 18,41 fm., amelynek 1940-1944 kztti anyagbl kt kln
nyilvntartott levltri testet alaktottak ki: a K olozsvri m. kir. tltbla
(C urtea de apel regala C luj), 1940-1944. 5,7 fm., valamint a N agyszebe-
ni-K olozsvri tltbla (C urtea de apel S ibiu-C luj), 1940-1944. 0,65 fm.
levltrt.
A K olozsvri tltbla illetkessgi terletrl a kvetkez trvny-
szkek mkdse sorn keletkezett iratanyagot rzi az llami L evltr: K o-
lozsvri T rvnyszk (T ribunalul C luj), 1920-1934. 25,80 fm.; D si T r-
vnyszk (T ribunalul S omes-D ej), 1915-1952. 134,10 fm.; T ordai T rvny-
szk (T ribunalul T urda), 1931-1937. 8,50 fm. A z alsfok brsgok irata-
nyaga a kvetkez brsgoktl szrmazik: K olozsvri vrosi J rsbrsg
(J udecatoria urbana C luj), 1935-1936. 3,50 fm.; K olozsvri vidki J rsbr-
sg (J udecatoria rurala C luj), 1930-1943. 5 fm.; D si vegyes J rsbrsg
(J udecatoria mixta D ej), 1918-1921. 6,75 fm.
A msodik vilghbor utn tszervezett brsgok kzl a K olozsvri
tartomnyi T rvnyszk (T ribunalul rginl C luj) 1952 s 1960 kztti,
14,90 fm-nyi anyaga kerlt az llami L evltr megrzsbe.
U gyancsak itt helyeztk el a K zigazgatsi Felsbrsg (C urtea admi-
nistrativa C luj), 1930-1940. 13 fm-nyi iratanyagt is
E ) A z gyszsgi szervezet iratanyaga a kvetkez levltrkpz szer-
vektl szrmazik: K olozsvri Fgyszsg (P archetul generl al C urtii de apel
C luj), 1919-1952. 18 fm. s a kln levltri testt alaktott 1940-1944 k-
ztti anyagot ltrehoz K olozsvri kirlyi Fgyszsg (P archetul generl
regal C luj), 1940-1944. 1 fm. s 537 leltri ttel; K olozsvri gyszsg
(P archetul T ribunalului C luj), 1919-1940. 7 fm.; D si gyszsg (P archetul
T ribunalului S omes-D ej), 1851-1952. 20 fm.; T ordai gyszsg (P archetul
T ribunalului T urda), 1915-1950. 6 fm.
A z gynevezett npi demokrciban" tszervezett gyszsgi hl-
zatbl a K olozsvr T artomny gyszsge (P rocuratura regiunii C luj),
1952-1958. 8,80 fm-nyi, valamint a K olozsvri vasti gyszsg (P archetul
tribunalului special feroviar C luj), 1949-1952. 1,10 fm-nyi s 224 leltri t-
telt szmol iratanyagt rzi az llami L evltr.
A kzbiztonsgi szervezetek s a bntetintzetek iratanyaga a kvet-
kezktl szrmazik:
R endrsg: K olozsvri R endr-felgyelsg (I nspectoratul de politie C luj),
1929-1949. 15 fm.; D si R endrsg (P olitia de resedinta D ej), 1945- 1949.
3,50 fm.; T ordai R endrsg (P olitia T urda), 1923-1948. 17,60 fm.
183
Kitekints
llambiztonsg: T ordai llambiztonsgi H ivatal (S erviciul siguranta T urda),
1924-1948. 0,15 fm.
C sendrsg: K olozsvri C sendr-felgyelsg (I nspectoratul de jandarmi
C luj), 1930- 1949. 7 fm.; T orda megyei csendrszrny-parancsnoksg
(L egiunea de jandarmi a judetului T urda), 19341948. 7,76 fm.
B ntetintzetek: K olozsvri foghz (P enitenciarul C luj), 1925-1956. 5,80
fm.; T ordai foghz (P enitenciarul T urda), 1936-1963. 3,50 fm.
* * *
A hatsgok s kzintzmnyek iratanyaga forrsrtk valamennyi l-
lampolgr, st az orszgban lak vagy azzal kapcsolatba kerl szemly vo-
natkozsban, jllehet az llamhatalom vagy a helyi hatsgok vagy kzintz-
mnyek klnbzkppen viszonyulnak az emltettekhez, de ilyen esetekben
is az anyag a megklnbztetsek tanbizonysga is M s jellege van a ma-
gnintzmnyek, csaldok, szemlyek levltri anyagnak. A kapcsolatok nem
szortkoznak egyeden trsadalomban sem szigoran nemzetisgileg vagy val-
lsilag elhatrolt terletekre. E zek a kapcsolatok szorosabban vagy lazbban,
klnbz rzelmi tltettel, de az egyttls kvetkeztben termszetesen
lteznek, viszont nem minden esetben fejezdnek ki a fennmaradt rsos
anyagban. E zrt a magnjelleg forrsanyagnak az esetben nem trhetnk ki
a teljes anyag felsorolsra, a kutat itt konkrt esetekben a mr ismert forr-
sok utalsaibl indulhat ki annak a levltri anyagnak a feltrsban, amely-
ben ilyen kapcsolati informcit felttelez. V iszont ppen sszefgg infor-
mcigazdagsguk kvetkeztben szmunkra ebbl a csoportbl elsrend
fontossgak kzssgi intzmnyrendszernk emlkei, valamint csaldjaink
levltri anyaga, illetve a szemlyi hagyatkok iratai.
K isebbsgi intzmnyhlzatunk forrsanyaga, sajnos, nem maradt
fenn egyenl arnyban, s ami megmaradt, abbl is van, ami megcsonktst
szenvedett. G azdasgi jelleg kzssgi intzmnyeink kzl leginkbb a
bankok iratanyaga maradt meg, illetve ebbl vett t az llami L evltr leg-
rendszerezettebben. A z anyag mennyisge szmos kls s bels krlmny-
tl fggtt, ez utbbi esetben fleg a megbzott felszmol lelkiismeretess-
gtl, fogkonysgtl az iratanyag trtneti forrsrtkt illeten.
20
K olozsvri vonatkozsban a felszmols utn tbb magyar jelleg bank
iratanyaga kerlt az llami L evltrba. A pnzintzeti iratanyag ltalnos for-
rsrtkn fell, annak kvetkeztben, hogy e magyar bankok a kisebbsgi vi-
szonyok kztt jelents rszt vllaltak a klnbz (gazdasgi, mveldsi,
oktatsi stb.) tevkenysgek pnzgyeinek kezelsben s tmogatsban,
szmunkra az itteni magyar bankok anyagnak jelentsge is bvl. E z az
iratanyag a kvetkez pnzintzetektl szrmazik: E rdlyi B ank R . T . (B anca
ardeleana s. a.), 1919-1948.; T akarkpnztr s H itelbank R . T . (C asa de
pastrare si banca de credit s. a.), 1912-1959.; M ezgazdasgi B ank s L etti
P nztr (B anca de agricultura si casa de consemnatiuni s. a.), 1927-1948.;
E rdlyi B ankszvetsg R T . (U niunea bancara din T ransilvania s. a. C luj),
1921-1948. (ez utbbi az elbb G yulafehrvron, majd K olozsvrt mk-
dtt T ransylvania B ank R T .-vel azonos). P nzintzeti jellegnl fogva ide
tartozik a magyar hitel- s gazdasgi szvetkezeti hlzat kzpontjnak, a
184
A kolozsvri levltrak Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
S zvetsg" G azdasgi s H itelszvetkezetek K zpontja (C entrala A lianta"
Federala cooperativelor economice si de credit), 1927-1948. iratanyaga, va-
lamint az is, ami a K olozsvri G ondoskod T rsasg (S ocietatea G ondosko-
d), 1838-1857. kztti iratanyagbl maradt rnk.
A z llami L evltr gazdasgi vonatkozs forrsai kzl megemlten-
d mg a chek iratanyaga is: K olozsvri fazekasch (B reasla olarilor din
C luj), 1574-1919.; K olozsvri csizmadiach - ksbb testlet (C orporatia
cizmarilor din C luj), 1627-1947.; T ordai csizmadiach (B reasla cizmarilor
din T urda), 1774-1938. , valamint a K olozsvri I partestlet (C orporatia
industriala a meseriasilor din C luj) 1896 s 1945 kztti iratai is.
A z egykori fels- s kzpfok tanintzetek iratanyaga a kvetkezktl
szrmazik: Ferenc J zsef T udomnyegyetem (U niversitatea Francisc I osif"
din C luj), 1872-1923.; K olozsvri K ereskedelmi A kadmia (A cademia co-
merciala C luj), 1878-1923.; K olozsvri R eformtus K ollgium (C olegiul re-
format din C luj), 1608-1941.; M arianum rmai katolikus lenyiskola (L iceul
romano catolic M arianum" C luj), 1910-1948.; K olozsvri rmai katolikus
lceum (L iceul romano catolic C luj), 1702-1948.; K olozsvri U nitrius K ol-
lgium (L iceul unitarian de baieti C luj), 1851-1948.; K olozsvri M arianum
kereskedelmi iskola (L iceul comercial de fete M arianum"), 1911-1948.
Felekezeti levltri anyag: vsrls tjn kerlt az llami L evltrba a
K zp-S zolnok s K raszna vrmegyket magba foglal S zilgyi kerleti re-
formtus egyhzi szk 1636 s 1791 kztt vezetett jegyzknyve (P rotocol-
lum S edis E cclesiastica in D istrictu S zilgy, in ambitu duorum comitatuum
Z olnok et K raszna existentis. C ura et opera reverendissimi ac celsitudini do-
mini S tephani T hotfalusi pastoris E cclesiae Z ilahiensis primarii, necnon seni-
ores eiusdem T ractus vigilantissimi confectum 1636) 1620-tl kezdd na-
gyon gazdag egyhz- s iskolatrtneti anyaggal (j szerzemnyek - A chizi-
tii noi 34. sz.), a kolozsvri Ferenc-rendi rendhz XV I I . szzadtl kezdd
iratanyagt ugyanakkor llambiztonsgi intzkeds juttatta a levltrba.
C saldi levltrak: A ls-Fehr vrmegye egykori nagyenyedi levltr-
bl mg a kolozsvri llami L evltr megalakulst kvet esztendben t-
vett t csaldi levltr kzl a legjelentsebb ktsgtelenl a K emny csald
csombordi levltra, 1324XI X. sz. A levltr trzse az emlkr fejedelem,
K emny J nos idejn alakult ki, s szmos irat htlapjn olvashat K emny
rsval az egy-kt szval jelzett tartalomra vagy trgyra trtnt utals. Feles-
gei: K llay Z suzsnna, majd L nyai A nna rvn szmos olyan iratot riz ez a
levltr, amelyek magyarorszgi birtokokra vonatkoznak. A P . S zathmry K -
roly ltal rendezett s leltrozott levltr kiegszlt a vrmegyei levltrban
rendezetlenl rztt anyagval s azzal a levltrtredkkel is, amelyet a d-
vai szkhely egykori H unyad tartomny llami L evltrban riztek. A K e-
mny csald csombordi levltrval egyidben kerlt be az llami L evltrba
a B arcsay, 1439-1844., a C sath, 1666-1886., a D obolyi, 1584-1857. s a
R csey csald 1563-1855. levltra is.
21
* * *
Fentebb emltettk mr, hogy az llami L evltrral egyidejleg a m-
sodik vilghbort kvet vekig K olozsvrt az E rdlyi M zeum-E gyeslet
185
Kitekints
keretben kialakult E rdlyi N emzeti M zeum L evltra volt az a magyar in-
tzmnyrendszerhez tartoz nemzeti kisebbsgi levltr, amely az 1925-s
levltri trvny alapjn az els vilghbort kveten is tovbb mkdtt.
1950-ben erhatalommal trtnt birtokbavtele utn a R omn T udomnyos
A kadmia K nyvtra kolozsvri fikjnak kezelsbe kerlt, majd az 1974-es
levltri trvnymdosts kvetkeztben ezt az egsz levltri anyagot az l-
lami L evltr vette t
J llehet az E rdlyi N emzeti M zeum L evltra jrszt lettbe helye-
zett csaldi s szemlyi levltrakbl alakult ki, az idk folyamn elhelyezett
lettek, a magyar intzmnyekbl begyjttt iratok lehetv teszik ennek a
gyjtlevltrnak a kvetkez tagolst:
22
A mzeumi levltrat a kzirattron bell megalapoz grf K emny
J zsef oklevlgyjtemnye s msolatai (C olectia de documente K emny J -
zsef), 1294-1830.
23
s grf K emny S muel oklevlgyjtemnye (C olectia de
document e K emny S muel), valamint a kialktott T rzsgyj t emny
(C olectia generala), 12241900. mellett jelents levltri anyagot tartalmaz-
nak a kvetkez gyjtemnyek is: altorjai M ike S ndor oklevl-, perirat s ge-
nealgiai gyjtemnye (C olectia M ike S ndor), 1338-1850.; C snyi gyjte-
mny (C olectia C snyi), 1849; S arkantys-G yulay R ichrd levltri s genea-
lgiai gyjtemnye (C olectia genealogica S arkantys G yulay R ichrd); K ele-
men L ajos genealgiai gyjtemnye (C olectia genealogica K elemen L ajos);
A pafi fejedelem udvartartsi iratai (S ocoteli princiare), 1626-1727.; C hira-
tok (C olectia bresle), 1478-1942.; C meres nemeslevelek (C olectia docu-
mente cu blazon), 1576-1845.; N yomtatott rendeletek gyjtemnye (C olec-
tia ordonante tiparite), 1707-1915.; S zomorjelentsek gyjtemnye (C o-
lectia necroloage), XV I I I -XX. sz.; S zsz dzsmk (D ijmele sasilor), XV -
XV I I . sz.
A jelentsebb s nagyobb mennyisg levltri anyagot tartalmaz
csaldi levltrak, lettknt, a kvetkez csaldoktl szrmaznak: br A por;
br B lintitt, 1435-XI X. sz.; grf B nffy (nemzetsgi levltr), 1227-
1944.; grf B nffy (rokonsgi levltr, benne az iktri B ethlen s borosjeni
K orda csald levltra), 1371-1792. ; B ldi, 1301-XI X. sz.; grf B ethlen
(keresdi levltr), 1349-XI X. sz.; bethleni B ethlen M ikls kancellr iratai (t-
redk); br B ornemissza, 1326-1918.; grf G yulay s grf K uun, 1239-
1900.; grf H aller, 1535-1978.; br H enter, br J sika (hitbizomnyi le-
vltr, magba foglalja a K amuti s a M ikola csald levltrt), 1283-1920.;
br J sika (magyarfenesi levltr), XV -XI X. sz.; br K emny (malomfalvi
levltr), 1248-1901.; grf K ornis, 1359-1850.; grf L zr (gyalakti levlt-
r), XT V -XI X. sz.; grf L zr (megyesfalvi levltr), 1313-XI X. sz.; M atsksi,
13521882.; grf M ik s grf R hdey, XI I I -XI X. sz.; grf N emes, 1252-
XI X. sz.; P key; P lffy; br P etrichevich-H orvt (magba foglalja a S uky csa-
ld levltrt); R ettegi, XI I I -XV I I I . sz.; S ndor; grf S ennyey, 1261-1849.;
S zab K roly levelezse; br S zentkereszty, XI I I -XI X. sz.; grf T eleki (ger-
nyeszegi levltr), 1523-XI X. sz.); grf T eleki (kendilnai levltr), 1351-
1870.; grf T eleki (kvrhosszfalui levltr), 1414XX. sz.; grf T eleki (s-
romberki levltr), 1407-XI X. sz.; grf T oldalagi, XI I I -XI X. sz.; br V csey
(srkzjlaki levltr), 1296-1900. ; T orma, 1361-XI X. sz.; br s grf
186
A kolozsvri levltrak Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
T horoczkay, 1250-XV I I I . sz.; U grn (magba foglalja a Wer csald levlt-
rt); jfalvi; grf Wass, 1230-1892; br Wesselnyi (drgi levltr), 1401-
1949.; br Wesselnyi, 1282-1900. ; br Wesselnyi (zsibi levltr),
1263-1521.
A rgi erdlyi, illetve partiumi intzmnyek kzl az E rdlyi M zeum-
E gyeslet rizte a K nyvvizsgl B izottsg (C omisia de revizuire a cartilor),
1770-1848. s a N agyvradi T ankerleti I gazgatsg (D irectia scolara O ra-
dea), 1777-1849. iratait, a kzssgi intzmnyhlzatbl pedig az E rdlyi
I rodalmi T rsasg (S ocietatea literara din T ransilvania), 1888-1928., az E r-
dlyi M agyar G azdasgi E gyeslet - E M G E (A sociatia agricola maghiara din
T ransilvania), az E rdlyi M agyar K zmveldsi E gyeslet - E M K E (S oci-
etatea culturala maghiara din T ransilvania), a sajt egyesletnek: az E rdlyi
M zeum-E gyesletnek (S ocietatea M uzeului A rdelean) 1841 s 1948 kzt-
ti iratanyagt, a K olozsvri rgi magyar sznhz (T eatrul maghiar din C luj) le-
vltrt, 1802-1942., a K olozsvri Z enetrsasg (S ocietatea muzicala din
C luj) iratait, valamint a S zatmri rmai katolikus pspksg (E piscopia roma-
no catolica S atu M are) XV T I I -XI X. szzadi levltrtredkt.
1944 nyrvgn - a vrhat utcai harcok, bombzsok fennll vesz-
lye ell - az akkor mg az E gyetemi K nyvtr pletben elhelyezett E rdlyi
N emzeti M zeum L evltrbl a kzpkori oklevelek s ms rtkesnek vlt
levltri anyag egy rszt elszlltottk a front ell K olozsvrrl. A hbor
utn ez az anyag visszakerlt M agyarorszgrl, de a kldemnyt az elszllts
idejebeli rzhely, az E gyetemi K nyvtr cmre juttattk el, ahol a vissza-
szlltott levltri anyagot el is helyeztk a kzirattrba. gy llott el az a
helyzet, hogy pldul egyazon csaldi levltr kzpkori anyagnak zmt a
levltrral egytt most az llami L evltrban rzik, ms kzpkori oklevele-
ket viszont az E gyetemi K nyvtrban. H asonlkppen pldul G yulay L ajos
XI X. szzadi napljnak ktetei is kettvlt sorozatban az emltett kt helyen
tallhatk. E nnek megfelelen, ha a kutat nem tallja meg az llami L evl-
trban azt az anyagot, amelyet pldul a szakirodalom valamely csaldi levl-
tr darabjaknt jell meg, nzzen utna az E gyetemi K nyvtrban is.
A mi a levltri anyag kutathatsgt illeti, a jelenlegi intzkedseknek
megfelelen csak az gynevezett rendezett s leltrozott anyagot adjk ki a
kutat terembe. A mennyiben az anyagot a L evltr nem tekinti rendezettnek
s leltrozottnak, a kutat krsre annak vagy a krt rsznek rendezst s
nyilvntartsba vtelt tervbe veszik s a munklatok vgn kutathatnak mi-
nstik. E zrt ajnlatos minden kutatst az llami L evltrral idejben egyez-
tetve tervbe venni s csak a megfelel kutatsi engedly alapjn szmtani a
kutats megkezdhetsre.
A mi a levltri anyag gyakorlati kutathatsgt illeti, a rgebbi hatsgi s
kzintzmnyi levltrak esetben - mivel a levltri jrarendezsnl a
regisztratura elv rvnyeslt - ltalban az utlag (a XV I I I -XX. szzadban) k-
sztett repertriumok vagy a korabeli segdletek jl hasznlhatk az oklevl vagy
irat megkeresshez. A nagyobb csaldi levltrak esetben is kszltek - mg a
csald kezelse idejn - segdletek. N hny esetben a kutat a cdulakatalgus
vagy legjabban kszlt, trgyi tagols leltrak segtsgvel tjkozdhat.
Kiss Andrs
187
Kitekints
Jegyzetek
I smertetsnk mdszertani s terjedelmi okokbl nem foglalkozik az
egyhzak levltraiban rztt forrsanyaggal, mert ez mind trtneti fejld-
se, mind szerkezete s tartalma miatt kln ismertetst ignyel.
1. Istoricul Arhivelor Statului 1831-1956. In: Arhivele Statului 125 ani de activitate.
Bucuresti, 1957. (A tovbbiakban: Istoricul Arhivelor Statului.) 28-40. , 149-204. ;
Sacerdoteanu, Aurelian: Arhivistica. Bucuresti, 1970. 79- 88. A szerz felhasznlta
sajt: Scurt istoric al arhivelor din Romania cm, eredetileg a romn levltri kzi-
knyv fejezeteknt kszlt, kziratban lev munkjt is
2. Indrumator in Arhivele Statului judetul Cluj. I. Bucuresti, 1979. (A tovbbiakban:
Indrumator I.) 31-35. - Filiala Arhivelor Statului judetul Cluj.
3. Istoricul Arhivelor Statului. 205-210.
4. Uo. 132.
5. Muresan, Elena: Arhiva orasului Dej. In: Arhivele Statului 125 ani de activitate.
Bucuresti, 1957. 346. A levltrak msodik vilghbor utni pusztulsra vonatko-
zan 1. Bzdi Gyrgy: Magyar rtkek pusztulsa szak-Erdlyben 1944 utn. A
Ch 1993/ 1. sz. 9-19.
6. Erdlyi Mzeum Li l i . 1991. 1- 4. fzet 183., 191.
7. Decret nr. 353 din 16 iulie 1957 pentru infiintarea Fondului Arhivistic de Stat al
Republicii Socialiste Romania. In: Buletinul Oficial 1957/ 19. 137-139. ; Decretul
nr. 472 din 20 decembrie 1971 privind Fondul Arhivistic National al Republicii
Socialiste Romania. In: Buletinul Oficial partea I, 1975/ 155. Mdostsa: Buletinul
Oficial partea I, nr. 164. - Revista Arhivelor 1975/ 1. 22-30.
8. Pldul: Instructiuni pentru ordonarea, inventarierea si expertizarea materialelor
documentare din depozitele Arhivelor Statului. Bucuresti, 1965.
9. P. Szathmry Kroly: A gyermonostori b. Kemny-csald idsb, fejedelmi gnak
okmnytra. Magyar Trtnelmi Tr XVIII./1871. 3-198. ; Magyari Kroly: A Ke-
mny-csald enyedi levltra s tatr rabsgrl rt levelei. Erdlyi Mzeum 1897.
362-378. ; U.: Regesztk Als-Fehr vrmegye levltrbl. Trtnelmi Tr. j
folyam, VIII. / 1907. 81-109.
10. Inventarul Arhivelor Statului. Bucuresti, 1939. 359-363. A felsorolt ht megyei le-
vltrbl csupn ngybl rztt anyagot a kolozsvri llami Levltr. Fogaras s
Szeben megybl sohasem kerlt be megyei (illetve szki) anyag, Szatmr megye
esetben pedig jelentktelen tredkrl lehetett sz A vrosok esetben nincs arra
vonatkozan adat, hogy Gyulafehrvr, Fogaras s Vajdahunyad levltri anyaga
Kolozsvrra kerlt volna. Nem maradt nyoma a ht feltntetett kzsgi anyagnak
sem.
11. Emlkknyv az Erdlyi Mzeum-Egyeslet flszzados nnepre. Kolozsvr,
1909-1942. ; Kelemen Lajos: Az Erdlyi Mzeum-Egyeslet mltja s jelene. Ko-
lozsvr, 1909.; Szab T. Attila: Az Erdlyi Mzeum-Egyeslet trtnete s felada-
tai. Kolozsvr, 1942.
12. Jak Zsigmond: Az Erdlyi Nemzeti Mzeum Levltrnak mltja s feladatai. Er-
dlyi Tudomnyos Fzetek 133. sz. Kolozsvr, 1942.; U.: Jelents az Erdlyi
Nemzeti Mzeum Levltrnak 1942. vi mkdsrl. Kolozsvr, 1943.; U.: Je-
lents az Erdlyi Nemzeti Mzeum levltrnak 1943. vi mkdsrl. Kolozsvr,
1944.
13. Kovch Gza: Kalandos kultrtrtnet. A Ht 1982/XIII. 21-23. sz. 8.; Bzdi:
i.m.
188
A z E rdlyi R eformtus E gyhzkerlet K zponti G yjtlevltra Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
14. A kzirattr tovbbra is az Egyetemi Knyvtr pletben maradt s annak kezels-
ben mkdik ma is
15. Kiss, Andrei: Contributii la studiul nationalizarii bancilor capitaliste si integrarea
materialului documentar in Fondul Arhivistic de Stat. Revista Arhivelor 1961/ IV.
nr. 1. 194-207.
16. Az A) s B) betk keretben felsorolt levltrkpz intzmnyek anyagt az
Indrumator I. levltri tmutat ismerteti. Az tmutatban minden egyes
levltrismertets utn a levltrkpzre s az anyagra vonatkoz rszletes knyv-
szet tallhat. A fenti felsorolsban a levltrkpz intzmny nevt tntetjk fel,
zrjelben azt a romn elnevezst, amellyel az llami Levltr nyilvntartsban
szerepel, azt kveten pedig a levltri anyag vkort s mennyisgt. A zrjelben
kzlt vszm rendszerint a legrgibb trt oklevl vt jelli, vagy a levltrba ke-
rlt, de nem sajt mkdse sorn keletkezett oklevlre vonatkozik.
17. Abban az esetben, ha a levltri anyag nyilvntartsa s kutatsa nem repertriumok
vagy korabeli segdletek alapjn trtnik, hanem leltrak alapjn, mennyisgi nyil-
vntartsuk leltri ttelek szerint kvethet.
18. L. Erdlyi Mzeum LIV. 1992. 1 ^ . fzet 73-89.
19. A C), D) s E) betk keretben felsorolt levltrkpz intzmnyek anyagt az
Indrumator in Arhivele Statului judetul Cluj. II. Bucuresti, 1985. cm levltri t-
mutat ismerteti.
20. L. a 15. sz. jegyzetet.
21. L. a 9. sz. jegyzetet.
22. Az Erdlyi Nemzeti Mzeum Levltrban rztt levltrak s irattrak teljesebb
jegyzkt 1. Jak 1942, 25-26. ; Teodor, Pompiliu - Triteanu, Mihail - Ursutiu,
Liviu: Arhiva istorica a Bibliotecii Filia lei din Cluj a Academiei Republicii Socialiste
Romania. Revista Arhivelor, X. / 1967. nr. 1. 125-136.
23. Az 1974-es levltri trvnymdosts utn az Akadmia kolozsvri Knyvtra ltal
kezelt Erdlyi Nemzeti Mzeum Levltrnak tvtelekor a Kemny Jzsef gyjte-
mnybl a gyjtemny ktetekbe foglalt anyaga kziratknt a knyvtrban maradt.
Ennek megfelelen Kemny Jzsefnek a szakirodalomban idzett kziratos kteteit
a kutatnak ott kell keresnie.
Az Erdlyi Reformtus Egyhzkerlet Kzponti Gyjtlevltra,
Kolozsvr
1962 ta ll a kutatk s rdekldk rendelkezsre e levltr mint az
erdlyi reformtus egyhz klnfle szint testleteinek irathagyatkt rz
intzmny. N em kzismert, a beavatott kutatkon kvl alig tudnak rla, en-
nek ellenre jelents a szerepe, hiszen az elmlt vtizedekben (s mg ma is)
a kolozsvri R eformtus L evltr volt az erdlyi magyarsg egyeden nem-lla-
mi tulajdonban s kezelsben lev nyilvnos levltra. E miatt a levltr vllal-
ta olyan tudsi vagy ri hagyatkok, lettek, megrzst is, amelyek nem tar-
toztak szorosan vett gyjtkrbe.
A R eformtus L evltr anyagnak f vonulatba termszetesen az egy-
hzi eredet fondok tartoznak. L egnagyobb terjedelm az E rdlyi R eform-
tus E gyhzftancs levltra, 142 ifm. mennyisgben rzi a kzponti egyhz-
igazgats jegyzknyveit s iratait az 1700-1965 kztti idszakbl. G azdag
189
Kitekints
adatokat tartalmaz a ht erdlyi reformtus kollgium, a XV I I I -XX. szzadi
npiskolk, az egyhzkzsgek mltjra vonatkozan, de igen jelents s ed-
dig mg kiaknzadan gazdasgtrtneti forrscsoportot is riz az E xactorale
A rchivum keretben. U gyancsak az E gyhzftancs levltrba olvadt be,
vgrendelkezs nyomn, a XV I I I . szzad vgn kihalt borosjenei gr. S zkely-
csald levltrnak j rsze is.
A z erdlyi reformtus pspki levltr 1849-ben E nyeden sajnos el-
pusztult, gy korai tredkek mellett iratanyaga az abszolutizmus korban
kezddik. M integy 40 ifm-t kitev ktegei egy igen nagymrv s nem tudo-
mnyos szempontok szerinti selejtezs utn kerltek a G yjtlevltrba
1966-ban.
A helytrtnet igen rtkes forrsait knljk az egyhzmegyei (espe-
ressgi) levltrak; az erdlyi kerlet 18 trtneti egyhzmegyje kzl a dsi,
hunyad-zarndi, kolozs-kalotaszegi, kolozsvri, nagysaji, szki s tordai he-
lyezte el trtneti iratanyagt K olozsvrott. J egyzknyveik, adomnyleveleik
ltalban a XV I I . szzadbl szrmaznak, tbb esetben hinytalanul fnnma-
radtak a vizitcis s partialis synodusi protocollumok. Fknt az egyhzlto-
gatsi jegyzknyvek tartalmaznak rszletes s pontos adatokat a helyi gyle-
kezetek egykori letrl, templomairl, npiskolirl.
N hny egyhzkzsg is tadta a G y j tle vltrnak trtneti iratait,
amennyiben vagy az iratanyag rendkvli gazdagsga s forrsrtke vagy pe-
dig a gylekezet elnptelenedse indokolta a kzgyjtemnyben val megr-
zst. gy pldul a kolozsvri egyhzkzsgnek a G yjtlevltr polcain ll
25 ifm-nyi iratanyagban kzpkori s XV I . szzadi oklevelek mellett igen r-
tkes XV I I . szzadi szmadsknyvek, leltrak, lsjegyzknyvek tallhatk.
H erepei J nos hromktetes A dattrban igen gyakran tallkozhatunk e fond
nevvel. A kolozsvri reformtus kollgium s nyomda mltjnak feltrshoz
ugyanolyan nlklzhetetlen e levltr kutatsa, mint a vros trtnetnek
rszletes megismershez.
I gen gazdag XV I I . szzadi irategyttest riz az A pafi-korban oly neve-
zetes szerepet jtszott fogarasi reformtus egyhzkzsg levltra 8 ifm. terje-
delemben. A szszvrosi reformtus egyhzkzsg s a reformtus-evangli-
kus vegyes C apitulum levltra a nyelvileg-vallsilag kevert vidk XV I I -XI X.
szzadi mltjnak egyedi adatait tartalmazza.
A z erdlyi reformtus kollgiumok kzl csupn egynek, a szszvrosi-
nak a levltra kerlt egyhzi kezelsbe K olozsvrott, a tbbi az iskolk lla-
mostsakor liami tulajdonba jutott. A B ethlen K ollgium particuljbl ki-
fejldtt szszvrosi kollgium ht ifm-nyi, 1925-50-ig terjed iratanyaga a
dikok 1663-as A lbuma mellett a mlt szzadi rettsgi dolgozatokat is rzi.
A kolozsvri R eformtus G yjtlevltrban lettbe helyezett hagyat-
kok kzl emltsre mlt a kt neves hebraista, K ecskemthy C sap I stvn
s N agy A ndrs, valamint a kt egyhztrtnsz, N agy G za s M usnai L sz-
l iratrksge. K ristf G yrgy irodalomtrtnsz knyvtra s szemlyes ira-
tai szintn itt talltak helyet. R . B erde M ria rn, lapszerkeszt teljes alko-
ti hagyatka valsgos kincsesbnya a kt hbor kztti erdlyi magyar iro-
dalom kutati szmra. D ebreczeni L szl mvszettrtnsz s ptsz (K s
K roly legjobb tantvnyaknt lt s alkotott) reformtus memlkekrl k-
190
llami L evltr, M arosvsrhely Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
sztett rajzsorozata, valamint teljes hagyatka szintn felkeltette mr a szak-
emberek figyelmt.
A z iratanyag mellett a kutatk rendelkezsre ll a G yjtlevltr kzi-
knyvtra is, amely lexikonok, helysgnvtrak, schematizmusok, egyhz- s
mveldstrtneti munkk egyre gyarapod egyttesvel segti a tjkoz-
dst.
A R eformtus G yjtlevltr a kolozsvri Farkas utcai reformtus
templom tornyban s kerengjben kapott helyet. H olltt kln tbla nem
jelzi, az rdekld j kutatknak elszr a R ef. P spksgen (K irly -
B ratianu utca 51.) kell rdekldnik. A nemzetkzileg elfogadott normk ke-
retben brki vgezhet kutatsokat a levltrban. S zksg esetn fnymso-
lsra is van lehetsg. R gi s j kutatknak tancsads vgett is szvesen ll
rendelkezskre a levltr vezetje s egyetlen munksa, e sorok rja.
Sipos Gbor
/
llami Levltr, Marosvsrhely
Az llami levltri hlzat E rdlyben szzadunk hszas veiben jtt
ltre. A z elsk a terleti (tartomnyi) levltrak voltak, kiterjedt gyjtter-
lettel. A trtneti E rdly s a P artium szmra elszr a kolozsvri igazgat-
sgot hoztk ltre 1920-ban. I de gyjtttk be mg a harmincas vekben
S zatmr megye, U dvarhely-szk, B eszterce s Felsbnya vrosok stb. levlt-
rait, amelyek ma is K olozsvron tallhatk.
A kolozsvri llami L evltrat kvette a naszdi s a temesvri 1937-
ben, valamint a brassi 1939-ben. 1945-ben alakult meg a szebeni. A terleti
llami levltrak fellltst az 1925. vi levltri trvny tette lehetv, sza-
blyozva mkdsket is E lehetsgre alapozva C onstantn M oisil figazga-
t egy marosvsrhelyi aligazgatsg fellltst kezdemnyezte mr 1925-
ben. E nnek magvt a vros s M aros-T orda megye levltra kpezte volna.
A vros vezetsge felkarolta az ajnlatot, javasolva a levltr hatsk-
rnek kiterjesztst a S zkelyfldre, a szsz vidkre, E rdly dli rsznek z-
mre. Az anyagiak biztostsra (helyisg, kltsgvets elirnyzsa) a vros
srgeten lpett fel a K zoktatsgyi M inisztriumnl, ahov akkor az llami
levltri hlzat tartozott. A kezdemnyezs azonban politikai okokbl meg-
hisult. A z 1926 mrciusi vlasztsokat a nemzeti liberlisok elvesztettk, gy
a polgrmester is t kellett adja helyt az A verescu prttal szvetkezett M a-
gyar P rt kpviseljnek, dr. B erndy G yrgynek. B erndy nem karolta fel
eldje kezdemnyezst, kitartott a trvnyhatsgi levltr addigi sttusnak
fenntartsa mellett. gy az llami levltr fellltsnak gondolata lekerlt a
napirendrl.
1951. mjus 29-n a R omn N pkztrsasg M inisztertancsnak
472. sz. hatrozata alapjn egy egysgesen szervezett orszgos kzlevltri
hlzatot hoztak ltre. A bukaresti figazgatsg s a kzponti levltr mel-
lett az jonnan szervezett 16 tartomny szkhelyen egy-egy llami levltri
hivatal is alakult. E zek alrendeltjeiknt 2-3 rajoni fik levltr volt tartom-
191
Kitekints
nyonknt. A rgi terleti levltrak - pldul a kolozsvri - tartomnyi hiva-
talokk vltak. A z emltett hatrozat rtelmben jtt ltre a M arosvsrhelyi
llami L evltr is M egalakulsnak dmm: 1952 janur.
A marosvsrhelyi L evltrnak fikegysgei mkdtek S zkelyudvarhe-
lyen, C skszeredban s S epsiszentgyrgyn. E zekhez trsult 1955-ben a
rgeni is A tartomnyok terleti trendezse sorn 1960-tl a sepsiszentgyr-
gyi fik B rass tartomnyhoz kerlt t.
1969-ben, az egy vvel azeltt vgrehajtott megysts rendszerhez
igazodva, a tartomnyi levltri hlzat helyt a megyei vette t M inden me-
gyben az llami L evltrnak egy-egy fikja jtt ltre. gy a tartomnyi levl-
tri hivatalok s az j megye szkhelyeken mkd rajoni fikok megyei le-
vltrak lettek, a tbbit pedig megszntettk. K ivtelt csak a mramaros-
szigeti kpezett, amely a nagybnyai fik lerakataknt megmaradt.
A M arosvsrhelyi T artomnyi L evltr kiegszlve a rgeni s a volt
B rass megyei L evltrhoz tartoz segesvri rajoni levltrak anyagval, 1969
prilistl az llami L evltr M aros megyei Fikja lett M arosvsrhely szk-
hellyel. H atskre, gyjtterlete az jonnan alakult megye terletre terjedt
ki E z magban foglalta a volt M aros (M aros-T orda) megye terletnek eg-
szt, a K is- s N agy-K kiill, valamint T orda megyk egy rszt.
A hatvanas vekben begyjttt levltri anyag rendezse, leltrozsa
(vagy a korabeli levltri segdletek utn trtn csoportostsa) s az 1920
utni idszakbl szrmaz iratok selejtezse a levltrosok f tevkenysgt
kpezte veken t. E bben az idszakban a levltri fondok rendezse s nyil-
vntartsba vtele nagyvonalakban lezrult. A ksbbiek sorn inkbb nyil-
vntarts-kiegsztsekre, az tvtelre kiszemelt anyagok elksztsnek ir-
nytsra, segdletekkel val elltsra (esedeg azok hasznlhatv ttelre),
az iratltrehoz szervek ellenrzsre s szakmai tmogatsra tevdtt a
hangsly. B eindult a mikrofilmezsre trtn elkszts s a szmtgpes
feldolgozs elmvelett kpez tematikus cdulzs, ami ma is folyik.
A 70-es vek elejre az E bht utcai plet elgtelennek bizonyult.
R akfelletnek tlterheltsge miatt a falak repedezni kezdtek, fellpett az
sszeomls veszlye. S zerencsre az 1977-es fldrengst jelentsebb rongl-
ds nlkl vszelte t M g abban az vben sor kerlt az j szkhz ptsre,
amelybe az intzmny 1978 szn kltztt t A z j L evltr egy hatezer fo-
lymter anyagot befogad hrom szintes plet. A P apiu I larian L ceum s a
reformtus temet kztt tallhat a C rizantemelor ( szi rzsa) utca 8.
szm alatt.
A gyjtmunka 1952-53-ban a megszntetett bankok, magngygy-
szertrak, kzjegyzk irattrainak, valamint az egyhzi anyaknyveknek az t-
vtelvel kezddtt. E zt kvette a vrosi levltr 1945 eltti rsze, majd M a-
rosszk s M aros-T orda vrmegye levltra. E z utbbiakkal a levltr igazi
dokumentcis kzpontt vlt.
A fknt kzigazgatsi iratokat tartalmaz alap 1975-76-ban a levlt-
ri trvnykezs 1974-ben vgrehajtott mdostsa nyomn kiegszlt a
knyvtraktl, mzeumoktl s egyhzi intzmnyektl tvett dokumentu-
mokkal. A z j plet ltal biztostott nagyobb trolsi terlet lehetv tette a
mai M aros megye terletn ltez fontosabb kzigazgatsi, brsgi, gazda-
192
llami L evltr, M arosvsrhely Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
sgi s ipari intzmnyek s ltestmnyek levltrainak a begyjtst. gy a
nyolcvanas vek vgre a levltrba kerlt az 1968-as kzigazgatsi tszerve-
zst megelz idszak tbb szz levltri fondot kitev jelents iratanyaga.
1981-ben a levltr kezelsben 798 levltri fond s gyjtemny volt, 1982-
ben 821, ma szmuk meghaladja az ezret. A z iratltrehoz szervek, szem-
lyek jellege, tevkenysgi kre szerint a fondok s gyjtemnyek kzsgi s
trvnyhatsgi levltrak, kzbiztonsgi szervek (csendrsg, rendrsg),
trvnykezsi intzmnyek levltrai, egszsggyi, npjlti s jtkonysgi
szervezetek, bankok s pnzintzetek iratai, kzmipari (ch s ipartrsulati)
kzssgek, ipari ltestmnyek (zemek, gyrak, vllalatok), mezgazdasgi
s erdszeti egysgek iratai. N em hinyoznak a csaldi s szemlyi levltrak,
egyhzi anyaknyvek s iratok, klnbz gyjtemnyek sem.
1
A L evltr egyik leggazdagabb alapja M arosvsrhely vros levltra
2
.
M arosvsrhely mr 1300 krli emltsekor mezvros volt. 1616-ban sza-
bad kirlyi vrosi rangot kapott, 1871-tl pedig trvnyhatsgi jog szabad
kirlyi vros lett. L evltra az id sorn, a selejtezseken kvl komolyabb
vesztesget nem szenvedett. A z els selejtezs alkalmval (1883-88) az ide-
gennek tekintett neoabszolutizmus kori (1849-1860) iratok egy rszt meg-
semmistettk. A z 1905-1908 kztt vgzett selejtezs az 1800-1873-as
vek iratait rintette. A kiselejtezett anyag egy rszt K elemen L ajos meg-
mentette s az E rdlyi M zeum E gyeslet levltrban helyezte el M a a ko-
lozsvri llami L evltrban tallhatk. A hatvanas vekben az 1900-1940
kztti iratok kerltek selejtezs al. E zt a selejtezst a knyvelsi, rvaszki
s rszben a vrosi tancs iratai snylettk meg.
A vros levltrnak feudalizmus kori iratait a kivltsgleveleken s
protokollumokon kvl ngy sorozatba csoportostottk: kzigazgatsi (acta
politica), majorsgi (acta allodialia), peres (acta judiciaria) s adzsi (acta
contributionalia) iratokra. E z az 1816-1822-ben bevezetett gyakorlat fenn-
maradt 1874-ig, a peres iratok esetben 1871-ig. A segdleteket (betrendes
mutatkat) a levltros ksztette el kln mindegyik csoportra vonatkozan.
1874-tl segdletknt a magyar levltri gyakorlatnak megfelelen, az okta-
tban felfektetett nyilvntartk szolgltak (beadvnyi jegyzknyv, betsoros
mutat, szmmutat). A korabeli segdlettel el nem ltott iratokat s jegyz-
knyveket az llami L evltrba kerlsk utn leltroztk.
A vros kivltsgleveleit M tys kirlynak egy 1482-i privilgiuma nyit-
ja meg. 1845-ig M arosvsrhely 30 kivltsglevelet kapott: trvnykezsi, v-
srtartsi, korcsmrlsi, admentessgi vagy tehervisels elengedsi, birtoklsi
jogra vonatkoznak ezek. A z 1616. prilis 29-n B ethlen G bortl kapott ki-
vltsglevl a vrosnak j nevet (S zkely V srhely helyett M arosvsrhelyt),
szabad kirlyi vrosi rangot adomnyozott s megerstette az addig hasznlt
cmert.
A kzigazgatsi iratok (1470-1873) a vros letben vgbement ese-
mnyek legtfogbb forrsai a XV I I . szzadtl kezdden.
A majorsgi vagy allodilis iratok (1623-1873) a vrosgazdk tev-
kenysgnek rott termkei, fknt elszmolsok, nyugtk a vros javainak ke-
zelsrl (fldek, malmok, vmok).
193
Kitekints
A peres iratok (1785-1871) 1785 eltti rsze a kzigazgatsiaktl
nincs elklntve.
A z adzsi iratok (1611-1860) zme adkivetsi lajtrom, rendszere-
sen 1637-tl vannak meg. S ok esetben az adzk neve mell feltntettk a
rendi hovatartozst s a vagyoni llapotot is
A felsoroltak mellett kln sorozatot kpeznek az sszersok s np-
szmllsi iratok (1750-1944); az 1750-es s az 1830-as vekbl szrmaz
sszersok adkivets megllaptsra szolgl csaldonknti vagyonfelmr-
sek; a npszmllsok iratai: felvteli vek s sszestsek 1785-86-bl, 1850-
s 1857-bl, valamint 1870-bl, 1896-bl s 1944-bl. E z utbbi kiterjedt a
vros hbors vesztesgeinek a felmrsre is
A protokollumok s regiszterek sorozatban tallhatk a vros trvny-
kezsi jegyzknyvei az 16061871 kztti idszakbl, a vrosi tancs kzi-
gazgatsi jegyzknyvei 1764-1943 kztt, a kzigazgatsi bizottsg jegy-
zknyvei 1876-1920 s 1941-1943 kztt stb.
A vros kpviseleti szerveinek (az eskdt kznsg s utdja, a tr-
vnyhatsgi bizottsg) jegyzknyvei 1767-1945 kztti idszakbl valk.
A z 1604-tl vezetett trvnyknyv" a XV I I I . szzad vgig hozott fonto-
sabb szablyrendeleteket tartalmazza.
A polgri kori iratokat a fispni hivatal, a vrosi tancs, a rendrkapi-
tnysg, valamint a mszaki hivatal levelezse, jegyzknyvei s egyb doku-
mentumai kpezik. E z utbbi fknt az ptkezsekre vonatkoz dokumen-
tcit tartalmazza.
A z 1945-1968 kztti iratok tbbszri selejtezs utn kerltek az l-
lami L evltrhoz. T bbek kztt nptancslsi jegyzknyveket, vgrehajt
bizottsgi vgzseket, ptkezsi s iparengedlyeket tartalmaznak.
A levltr msik fontos llomnya M aros-szk levltra
3
. M aros-szk, a
feudalizmus kori szkely szkek egyike mintegy t vszzadon t volt a M a-
ros, a N yrd s a K is-K kll fels folysa kztti terlet falvainak kzhat-
sga. T bb vszzados mkdse sorn a vidk trtnett megrkt gaz-
dag forrsanyagot hozott ltre s hagyott rnk.
A szk a XT V . szzadban alakult ki, levltra a XV I I . szzaddal kezd-
dtt. A XV I . szzad vgtl itt tallhat egy pr irat utlag kerlt a szk le-
vltrba. A XV T I . szzadbl fennmaradtak a kzgylsi s trvnykezsi
protokollumok (1610-tl), valamint a katonai sszersok (1614-bl, 1635-
bl s 1685-bl). A kzigazgatsi s brskodsi iratok szma ez idszakbl
kevs, de a XV I I I . szzadban hirtelen megnvekszik.
A z 1848-at megelz idszak fontosabb iratsorozatai a kvetkezk:
kzgylsi jegyzknyvek 1692-bl, trvnykezsi jegyzknyvek (a XV T I .
szzadiakon kvl vannak: derkszkiek 1718-1848-bl, a nyrdszeredai fi-
s viceszk 1717-1806-bl, a marosvsrhelyi vice s fiszk 1752-1848-
bl, az lland tbl 1763-1786-bl); a katonai sszersok (XV I I . szzadi
lustrk, homgiumi eskttelek 1685-1837-bl , katonai jelleg nemesi
sszersok 1744-, 1770-, 1778-bl, az 1809-1810-es nemesi felkels iratai,
joncozsi lajstromok); adsszersok 1692-1848-bl (az adz np gazda-
sgi erejnek felmrst clz sszersok 1713, 1722 s 1750-bl, adkive-
tsi lajstromok, adbeszedsi nyilvntartsok, tipizlt adtabellk 1777-
194
llami L evltr, M arosvsrhely Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
1779-bl); polgri- (1586-1848), bnfenyt- (1790-1848) s rvaszki
(1785-1849) iratok; kzigazgatsi iratok (fkormnyszki leiratok, kzigaz-
gatsi levelezs) a XV I I I . szzadbl; tisztsgi (a szk igazgatst intz T isz-
ti S zk" avagy T isztsg") s fkirlybri (a szk els tisztsgviselje) iratok,
mindkt sorozat 1790-tl kezdden; a forradalmi hatsgok iratai 1849-bl
(kormnybiztosi, kormnyz hadibizottmnyi, rendri bizottmnyi, bntet
s polgri trvnyszki s alispni iratok 1849 janurja s jniusa kztti id-
szakbl).
1849-ben a szk intzmnyt megszntettk. A 12 vre bevezetett
elbb katonai, majd 1854-tl vgleges" kzigazgatsi tszervezs az osztrk
csszri-kirlyi, nmet nyelven mkd, adminisztrcit knyszertette r e
vidkre is 1861-ben bizonyos mdostsokkal visszallt az 1848-as szki igaz-
gats. 1876-ig, felszmolsig, a szki igazgats 1862-ben s 1871-ben esett
t lnyegesen tszervezsen.
A z 1849-1861 kztti idszak iratai a szk levltrtl kln vlasz-
tott fondokat kpeznek (cs. k. kerleti megyefnksg, cs. k. jrshivatalok
iratai).
A z 1861-1876 kztti iratokat a mlt szzad vgn selejteztk. A se-
lejtezs utn megmaradt iratok egy rsze idkzben elpusztult. 1863-1867-
bl csak egy kis tredk maradt meg. M egmaradtak viszont a kpviseleti szer-
vek jegyzknyvei (kpvisel bizottmny 1861., 1867-1871-bl, a trvny-
hatsgi bizottmny s az lland vlasztmny 1872-1876-bl), az elnki
(fkirlybri) s az alkirlybri hivatal iratai 1872-1876-bl).
K kll vrmegye levltra (1666-1876).(4) A balzsfalvi volt fikle-
vltrbl kerlt M arosvsrhelyre 1969-ben K is-K kll megye levltrval
egytt. K kll vrmegye levltra mr a XV I I . szzadbl ismert volt, de eb-
bl az idszakbl csak egy pr irat maradt meg. A trtnet-kutats ltal mr a
mlt szzad vgn hasznlt protokollumai sem maradtak fenn. E gybknt az
egsz levltr sorsa mostoha volt. N agyon hinyosan maradt rnk, fknt a
XV I I -XV I I I . szzadi anyag. K zgylsi (marchalis szki) jegyzknyvei
1792-1843-bl vannak meg, de hinyosan, a derkszki s parcialis szki
jegyzknyvei 1720-1847-bl valk.
A z 1849 eltti iratok hrom sorozatba vannak csoportostva: politikai
s kzigazgatsi iratok 1691-1849-bl, trvnykezsi iratok s jegyzkny-
vek 1666-1848-bl, valamint adtabellk 1784-1787-bl. E z utbbiak 55
falura vonatkoznak.
A z 1849-1861 kztti iratok, akrcsak M aros-szk esetben, kln
fondonknt kezeltetnek.
A z 1861-1876 kztti idszak sorozatai kzl megemltjk a kpvise-
leti szervek jegyzknyveit 1861-1871-bl, a trvnyhatsgi bizottsg jegy-
zknyveit 1872-1876-bl, a fispni s tisztsgi iratokat 1861-1876-bl.
E z utbbi tevkenysgt 1872-tl az alispni hivatal vette t
A z 1876-os kzigazgatsi tszervezs megszntette M aros-szket. H e-
lyt E gyestett M aros-T orda vrmegye" vette t A z j trvnyhatsg mag-
ban foglalta a volt M aros-szk terlett, T orda megye fels kerlett s K o-
lozs megye nhny teleplst. R vid id utn megnevezse M aros-T orda
vrmegye lett. 1925-ben a romn kzigazgats egysgestst clz trvny
195
Kitekints
rtelmben a megyt bizonyos terleti kiigaztsokkal prefecturv szerveztk
t judetul M ures" (M aros megye) megnevezssel. 1940-1944 kztt vissza-
lltottk M aros-T orda vrmegyt. 1945-1950 kztt a kommunista tpus
trendezds elbb szervezeti mdostsokat hozott a megyei kzigazgats-
ban, majd 1950-ben a szovjet mintj rajonizlssal megszntettk azt.
M aros megye levltra viszonylag pen vszelte t az id viszontags-
gait. psgt azonban tbb rendbeli selejtezs csorbtotta. S elejteztk 1886-
ban, 1907-ben s 1927-ben, majd 1961-1967 kztt. E z utbbi az 1921
utni, fknt a knyvelsi-pnzgyi, rvaszki iratokat rintette. M egemlten-
d, hogy a msodik vilghbort kvet vekben - paprszke miatt - az
res oldalakat is tartalmaz iratokat jrahasznltk. E z az akci az 1918 elt-
ti fispni s a hszas vek alispni iratait tizedelte meg.
A megye levltra 32 sorozatbl ll. A fontosabb sorozatok a kvetke-
zk:
fispni iratok, 1876-1918
kzigazgatsi bizottsg iratai, 18761918
kzigazgatsi erdszeti bizottsg iratai, 1881-1918
kpviseleti szervek jegyzknyvei (a trvnyhatsgi bizottsg, a kzigaz-
gatsi bizottsg 18761918-bl, a megyei bizottsg s az lland deleg-
ci 1925-1940-bl, klnbzek 1945-1950-bl).
alispni iratok, 1876-1918
M aros-T orda vrmegyei G azdasgi E gyeslet iratai, 1879-1918
iparfejleszt s kzigazgatsi bizottsg iratai, 1900-1919
prefectusi kabinet iratai, 1919-1922
M aros-T orda megye 1919-1925 kztti iratai (a tredkesen megma-
radt iratok tartalom szerint csoportostva venknt leltrozva vannak)
P refectura iratai, 1926-1940
M aros-T orda vrmegye katonai parancsnoknak iratai, 1940 szeptem-
ber-november
fispni iratok, 1940-1944
alispni iratok, 1940-1944
P refectura iratai, 1944-1949 stb.
M aros megye levltrhoz hasonl tartalm s sors kt ms megye -
K is- s N agy-K kll - iratanyaga is itt tallhat. A z elbbi a volt K kll
vrmegye, az utbbi a volt S egesvrszk, K halom, N agyselyk, jegyhz s
M edgyes szsz szkek, valamint Fels-Fehr vrmegye egyes enklvibl jtt
ltre 1876-ban.
N agy-K kll megye levltrnak 1900 eltti rsze tredkesen s
ronglt llapotban maradt meg. R szben a korabeli tbbszri selejtezs, rsz-
ben a nedves helyen trtnt trols ldozata lett. A nnl pebb viszont az
1927 utni idszak anyaga.
K is-K kll megye levltra gy tartalmilag, mint mennyisgileg sze-
gnyebb az elbbi kettnl. H inyosan maradt meg. E megllapts rvnyes
a levelezsre s a kpviseleti szervek jegyzknyveire is.
196
llami L evltr, M arosvsrhely Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
A kzigazgatsi levltrak sorban talljuk mg a kvetkezket: R gen
(volt S zszrgen) levltrt 1829-1968-bl, D icsszentmrton (T irnaveni)
1891-1968-bl, 184 kzsgi levltrat, zmmel 1930-1968 kztti idszak-
bl, valamint az 1968-as megysts alkalmval megszntetett M aros-M agyar
A ut onm t ar t omnyi N pt ancs s M ar os- , R gen- , L udas- ,
E rdszentgyrgy s S rms rajoni nptancsok iratait 1950-1968-bl (a kt
utbbi 1950-1960-bl).
A tanintzeti levltrak kzl megemltendk a nagy mltra visszate-
kint fels- s kzpfok iskolk:
A M arosvsrhelyi O rvosi s G ygyszerszeti I ntzet levltra vissza-
nylik a mlt szzad els felre, mivel magban foglalja a jogeld intzetek
levltrt is A legrgebbiek a XV I I I . szzad vgn alakult K olozsvri O rvos-
sebszeti I ntzet iratai. A z intzet bba s sebsz-orvos kpzssel foglalko-
zott. A vgzsk nyilvntartsa, de egyb adatok is 1831-gyei kezddnek.
1872-ben az intzet tevkenysgt s levltrt a Ferencz J zsef T u-
domnyegyetem" O rvostudomnyi kara vette t 1919-ben az egyetem S ze-
gedre kltztt, 1940-1944 kztt jbl K olozsvron mkdtt. T evkeny-
sgt 1945-ben a B olyai E gyetem vette t A B olyai orvostudomnyi kara
plethiny miatt (azokat a S zebenbl visszakltztt I . Ferdinnd", a k-
sbb B abes" E gyetem ignyelte magnak) tevkenysgt M arosvsrhelyre
tette t M agval hozta levltrt is
A z O G yI levltrt 1985-ben adtk t az llami L evltrnak, amely az
1831-1966-os idszakot leli fel. E bbl az 1831-1872 kzttiek az orvos-
sebszi intzet iratai, az 1872-1919 s 1940-1944. viek a Ferencz J zsef
E gyetem O rvostudomnyi, az 1945-1948 beliek a B olyai E gyetem O rvostu-
domnyi kar, az azutniak pedig az O G yl-.
A marosvsrhelyi S zentgyrgyi I stvn S znmvszeti I ntzet negyven-
ves mltra tekint vissza. 1950-1954 kztt K olozsvron mkdtt, az otta-
ni sznmvszeti intzet magyar tagozataknt. M arosvsrhelyre 1954-ben
kltztt t, s nll magyar nyelv intzett vlt, 1976-tl romn tagozata
is van. L evltra az 1950-1968 kztti idszakbl szrmaz iratokkal az l-
lami L evltr kezelsben van.
A M arosvsrhelyi R eformtus K ollgium a vros legrgibb s legneve-
sebb tanintzete volt vszzadokon t 1557-1718 kztt S chola particula"-
knt mkdtt. 1718-tl a srospataki bujdossra knyszerlt kollgium ta-
nrainak s dikjainak egy rszvel trtnt egyeslse folytn kollgiumi ran-
got kapott. R vid id alatt E rdly egyik legrangosabb iskoljv vlt, felsfo-
k intzeti jelleget is kapott. A z 1848-as tangyi reformmal llami iskolv
lett. 1956-ban neveztk el B olyai Farkas K zpiskolnak, majd lceumnak.
A datgazdag levltra knyvtrval egytt elbb a T eleki-knyvtrba
kerlt. I nnen a kollgium levltrt 1975-ben egyb levltri llagokkal
egytt az llami L evltr vette t A z iratokat mg a teleki-B olyai knyvtrnl
hat sorozatba csoportostottk. A legterjedelmesebb az els (A B jelzet),
amely az iskola levelezst leli fel 1617-1900-bl. A levelezsnek az 1900
utni rsze ma is a B olyai lceumnl van. E bbl az idszakbl az llami L e-
vltrhoz csak egy kis tredk kerlt. K iemelend mg a protokollumok s
regiszterek sorozata. I tt tallhatk a diknvsorok 1653-tl kezdden, az
197
Kitekints
anyaknyvek, az iskolai trvnyek" vagyis szablyrendeletek stb. A tulajdon-
kppeni kollgiumi iratok s jegyzknyvek mellett tbb csom vegyes irat is
van. E zeket volt dikok, tanrok, prtfogk helyeztk lettbe vagy ajndkoz-
tk az iskolnak, s tbbnyire birtokgyekre vonatkoznak. A z e tpus legr-
gebbi irat 1535-bl val.
M arosvsrhely msik hagyomnyos iskolja a R mai K atolikus G im-
nzium volt. 1702-ben (egyesek szerint 1712-ben, msok szerint 1708-ban)
alakult a jezsuita rend gondozsban. A rendnek 1773-ban bekvetkezett fel-
szmolsa utn az erdlyi rmai katolikus sttus iskolja lesz. A z els idszak-
ban algimnziumi jellege volt. 1869-ben hat osztllyal mkdtt, fgimnzi-
umm 1898-ban vlt. 1940-tl M arosvsrhelyi I I . R kczi Ferencz rmai
katolikus Fgimnzium nevet vette fel. 1948-ban a tangyi reform sorn a
tbbi felekezeti iskola sorsra jutott, de nemcsak llamostottk, hanem meg
is szntettk. L evltra az 1752-1948-as veket leli fel. A XV I I I . szzadbl
csak egy szerny tredkes iratanyag maradt fenn. A nyaknyvei rendszeresen
1835-tl kezddnek. L evltrnak feldolgozsa, az iskola trtnetnek meg-
rsa mg mindig vrat magra.
A z iskolai levltrak kzl megemltjk mg a kvetkezket: az 1919-
ben alakult marosvsrhelyi A lexandru P apiu I larian fi L ceumot 1919-
1952-bl, s az U nirea L ceumot 1919-1960-bl, a rgeni P etra M aior L -
ceumot 1920-1948-bl, a M arosvsrhelyi Fels K ereskedelmi I skolt 1923-
1948-bl, a M arosvsrhelyi R omn T antkpzt 1923-1948-bl ( 1940-
1944 kztt ezen iskolk D l-E rdlyben voltak, irataik nincsenek itt ebbl az
idszakbl). A M arosvsrhelyi llami T antkpz s Fi L ceum 1940-ben
alakult, helyben 1948-ig mkdtt. 1948-1956 kztt magyar pedaggiai
iskolaknt R genben volt, ekkor ltalnos lceumm alakult t L evltra 1948
elttrl tallhat az llami L evltrnl.
A mveldsi profil intzmnyek levltrai kzl a M arosvsrhelyi
K emny Z sigmond T rsasgt emltjk meg. A z 1876-ban alakult s 1948-
ban feloszlatott kzlet iratait, jegyzknyveit S nyi L szl hagyatknak r-
szeknt a T eleki-B olyai D okumentcis K nyvtr rizte. 1975-ben tkerlt
az llami L evltrba klnll fondknt. A z iratok zme az 1919-1944-es
idszakra vonatkozik, de tallhatk adatok az azt megelz idszakbl is A z
anyag egy rszt M arosi I ldik adta ki kln ktetben (L sd: A M arosvsr-
helyi K emny Z sigmond T rsasg levelesldja. L evelek, iratok, adatok
(1876-1948). K ritrion K nyvkiad, B ukarest. 1973.)
A csaldi levltrak kzl megemltjk a T eleki, T oldalagi s a P etri-
chevich-H orvth csaldokt.
A grf T eleki csald levltra (1223-1879) tulajdonkppen a maros-
vsrhelyi knyvtralapt, grf T eleki S muel kancellr csaldjnak levltra.
P ontosabban annak M arosvsrhelyen maradt rsze. N agyobb rsze ugyanis a
M agyar O rszgos L evltrban tallhat. A csaldi levltrnak ez a rsze gaz-
dasgi jelleg: a S muel hallakor (1822) fira, Ferencre szllott birtokok ira-
tai 1352-1822-bl , a br Wesselnyi K ata birtokaira vonatkoz iratok
16991779-bl, T eleki S muel Ferenc birtokaira vonatkoz iratok 1845-
1879-bl, a grf S zkely csald magvaszakadtval a T elekiek tulajdonba ke-
rlt, alamori birtokra vonatkoz iratok s sszersok 1674-1848-bl, vala-
198
llami L evltr, M arosvsrhely Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
mint vegyes iratok 1503-1866-bl. U tbb e levltrhoz csatoldott M iscel-
lanea" elnevezs alatt egy pr dokumentumktet is, amelyek eredetileg a T e-
leki knyvtr rszt kpeztk.
A T oldalagi csald levltra (1334-1884) zmben ugyancsak gazda-
sgi jelleg, de tallhat benne E rdly politikai letre, kztrtnetre vonat-
koz, fknt XV I I I . szzadi dokumentum is A levltr eredetileg a M aros-
vsrhely melletti koronkai kastlyban volt. A szzad elejn egy rsze az E r-
dlyi M zeum E gyeslet levltrba kerlt, ma a K olozsvri llami L evltr-
ban rzik. A helyben maradt rsznek csak a knyv formj ktetei maradtak
meg.
A P etrichevich-H orvth csald levltra (1568-1909) is rszben a K o-
lozsvri llami L evltrban tallhat. M arosvsrhelyre a szplaki g levltra
kerlt. A szplaki kastlyban rztt knyvtr s levltr egy rsze 1918 szn
megsemmislt. A meglv iratok: birtoksszersok, jobbgyktelezettsgek
stb.
A L evltrnak tbb fontos dokumentum gyjtemnye van: S zab-fle,
rbri sszersok stb.:
A S zab gyjtemnyt a cskszentmrtoni szrmazs S zab M ihly
K is-K kll vrmegyei tanfelgyel hozta ltre a szzadforduln. A gyjt
csaldtrtneti kutat munkja sorn tekintlyes mennyisg iratot, levelet,
jegyzknyvet, vgzst szerzett magn- s kzlevltrakbl, fknt C skszk
levltrbl. E zek egy rsze a rendezs sorn visszakerlt eredeti helyre
(C sk- s M arosszk levltrba), a megmaradt tbb mint 5900 darab hrom
csoportba soroldott: a S zab s azzal rokon csaldokra vonatkoz iratok;
kzigazgatsi, brskodsi s gazdasgi iratok; egyb termszetek. A gyjte-
mny 1444-1939 kztti idszakra vonatkozik.
rbri sszersok gyjtemnye. A gyjtemny egy rsze a M aros-
szkkel egyestett K kll vrmegye falvainak 1785-ben vgrehajtott hatsgi
rbri felmrst, a msik rsze pedig az 1819-1820-as C zirky-fle rbri
sszerst vgrehajt, M arosvsrhelyen szkel, harmadik kerlethez tartoz
falvak sszersait leli fel, vagyis: a S zkelyfld, Fels-Fehr vrmegye, Fo-
garas vidke, a tlcsvri uradalom s a H t brk" falvainak sszerst.
sszesen 645 falut.
A dtabellk gyjtemnye 236 telepls adkivetsi tabellit tartalmaz-
za 1809-1852-bl. Z mmel a K kll vrmegyei s S egesvr krnyki tele-
plsek sszersai. A tabellk csaldonknti fld s llatllomnyt, valamint a
megllaptott adt tntetik fel.
N pszmllsi iratok gyjtemnye az 1857-ben s 1870-ben megejtett
npszmllsok adatfelvteli vei M aros-szk s T orda vrmegye fels kerle-
tbl.
K ataszteri nyilvntartsok a M aros vlgye s a K kllk falvainak fld-
mrsi munklatait tartalmazzk 1851-1948-bl: helysznelsek, rajzok, ta-
gosts eltti s utni kataszteri fldknyvek, birtokvek s azok mutati.
A S egesvri K nyvtr kziratgyjtemnye fknt az erdlyi szszokra
vonatkoz politikai, egyhztrtneti s jogi termszet kziratokat foglal ma-
gban 1411-1856-bl. M egemltjk H uszti A ., D . Wolf, I . K . G rosse s m-
sok munkit.
199
Kitekints
A M arosvsrhelyi T eleki-B olyai D okumentcis K nyvtr gyjtem-
nye levelek, iratok s kziratok 1726-1905-bl. R szben M ike S ndor gu-
berniumi levltros gyjtse a XV I I I . szzadi E rdly fontosabb esemnyeire
vonatkozan. A kziratok pedig trtneti munkk, vallsi s jogi rtekezsek,
diti s megyei kzgylsi tudstsok, de egyebek is
A M arosvsrhelyi M zeum dokumentum gyjtemnye gazdasgi s
trsadalmi vonatkozs vegyes iratok I 578-I 972-bl.
E gyhzi anyaknyvek gyjtemnye. A mai M aros megye egyhzkzs-
geitl elbb a helyi nptancsok ltal tvett, s onnan 1952-1953-ban az l-
lami L evltrnak tadott keresztelsi, esketsi s elhallozsi (temetsi) anya-
knyvek. T bbnyire az llami anyaknyvezst megelz idszakbl valk, te-
ht 1896 elttiek, de vannak kzttk a ksbbi idszakbl szrmazk is, gy
idben 1700-1750 kzttiek.
A z egyhzi levltrak kztt vannak grg keleti (ortodox), grg ka-
tolikus, evanglikus, reformtus s unitrius esperessgi vagy egyhzkzsgi
fondok vagy iratok. G azdagabb levltrak a grk keleti s a grg katolikus
vallsok. A grg keleti egyhznak ngy esperessgi s 77 egyhzkzsgi le-
vltri fondja tallhat itt 1778-1962-bl. A grg katolikusoknak nyolc es-
peressgi s 109 egyhzkzsgi fondja 1775-1948-bl.
A reformtusok esetben 133 egyhzkzsg iskolai s gazdasgi iratai
kerltek ide. A z evanglikus egyhzat a segesvri konzisztrium s 13 egy-
hzkzsg kpviseli, az unitriust a szkelykeresztri esperessg s 33 M aros
megyei egyhzkzsg. A z evanglikus s unitrius egyhzi iratok is oktats-
gyiek, rszben pedig gazdasgi vonatkozsak. M ellettk tallhat hrom
ferencrendi kolostor levltra is: a kantai 1680-1931-bl, a szrhegyi 1646-
1949-bl s a mikhzi 1773-1929-bl.
E zen felsorolssal a M arosvsrhelyi llami L evltr ismertetse nem
zrul le G azdag llagban szmos tovbbi levltri fond vagy gyjtemny ta-
llhat, gondolunk itt elssorban az ipari vagy mezgazdasgi egysgek irata-
ira, trvnykezsi levltrakra stb.
5
Pl-Antal Sndor
Jegyzetek
1. tfog levltr ismertet eddig kt alkalommal jelent meg. Egy npszerst kiad-
vny: Filiala Arhivelor Statului judetul Mures cmen (Az llami Levltr Maros me-
gyei Fikja), Bucuresti, 1983., 58. sszelltotta: Ioan Ranca, Pl-Antal Alexandra,
Viorel Grama, Ioan Moldovan, Ionel Muresan. (a Levltr vezetje s levltrosai).
A msik egy rszletes fond ismertet: Indrumator in Arhivele Statului judetul
Mures, vol. I. (tmutat a Maros megyei llami Levltrrl), I. kt., Bucuresti.
1984., 391. Szerzk a fentebbiek.
2. A levltr rszletesebb ismertetst lsd: Szab Nicolae: Arhivas Sfatului popular al
orasului Tirgu Mures (sec. XV-XIX.) Marosvsrhelyi Nptancs levltra
(XV-XIX. sz.). Revista Arhivelor, 1960. 1. sz. 236-245. ; Indrumator... 92-115.
3. A szk s levltra trtnett bvebben lsd: Pl-Antal Alexandra: Scaunul Mures.
Istoricul institutiilor scaunale (sec. XIVT849) (Marosszk. A szki intzmnyek
rvid trtnete [XIV. sz. -1849[). Revista Arhivelor, 1967. 2. sz. 127-146. ; U.
Scaunul Mures intre anii 1861- 1876 (Marosszk 1861- 1876 kztt) Revista
200
A z llami L evltr H argita megyei fikja Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
Arhivelor 1971. 1. sz. 27-46. ; Pl-Antal Sndor: Marosszk levltra. In: Tanulm-
nyok a romniai egyttlak nemzetisgek trtnetbl s testvri egyttmkds-
rl a romn nemzettel. Magyar nemzetisg, I. k. Bukarest. Politikai Knyvkiad,
1976. 21-62. Indrumator... 21-53.
4. A tovbbiakban ismertetett levltrakra vonatkozan lsd az indrumator adatait.
5. Az ipari s mezgazdasgi levltri fondok rszletesebb ismertetst lsd az
Indrumator-ban. 131-237.
Az llami Levltr Hargita megyei fikja, Cskszereda
Adminisztratv levltrak
A. Csk-, Gyergy-, Kszon-szkek levltra
A hagyomnyos C sk-, G yergy-, K szon-szkek iratanyaga a trtne-
lem sorn tlt kzigazgatsi tszervezsek miatt is sok krosodst szenve-
dett. U toljra ez az iratanyag 1965-ben jutott az j gazda, az llami L evltr
cskszeredai fikjnak a birtokba. I tt mindjrt megjegyezzk, hogy az tads
az elz gazda - C sk R ajon N ptancsa - rszr'l minden leltr nlkl, gy-
mond mlesztve trtnt. A cskszeredai levltri fik munkatrsai az tvett
iratanyagot 5 csoportba rendeztk.
1. C sk-szk iratai (D oc. S caunului S ec.-C iuc) (1563-1876)
I . E gyedi oklevelek. (D ocumente -foi volante. (1563-1849)
A z idrendbe leltrozott oklevelek a gazdasgi, trsadalmi, politikai
let klnbz terleteire vonatkoznak: birtokvsrlsok, a derkszk eltt
lefolytatott tanvallomsok, kihallgatsi jegyzknyvek, guberniumi rendele-
tek, a helyi kzigazgatsra, igazsgszolgltatsra, a hadsereggel kapcsolatos
gyekre, a gymesi s tlgyesi hatrtkelhelyekre vonatkoz iratok.
I I . A fkirlybr (J ude suprem regal 1813-1876)
A z elgg hinyos iratcsoportban tnylegesen csak 1813-1816, 1843-
1846, 1862-1863, 1866-1867. vekre vonatkozan tallunk tbbnyire a ki-
rlybrhoz tovbbts s alkalmazs vgett rkezett leiratokat.
I I I . S zki rendeletek (O ficialitatea 1861-1876)
K ifejezetten adminisztratv jelleg iratok, amelyeknek kiadsa a ksb-
bi idszakban az alispn hatskrbe tartozott.
I V . Fellebbviteli tbla (T abla continua 1775-1790)
A z tltbla mkdst tkrz nyilvntartsi katalgusok.
V . P eres gyek jegyzknyvei (P rotocoale de judecata 1607-1860)
A C sk-, G yegy-, K szon-szkek tlszke eltt 1631-1738 kztt
l ef ol yt at ot t trgyalsok 22 kt et et kitev j egyzknyvei , val ami nt
1765-1785 kztt a Fellebbviteli T bla eltt lefolytatott gyek 15 ktetet
kitev iratanyaga. U gyancsak itt vannak a szk ltalnos kzgylsnek jegy-
zknyvei az 1842-1848 kztti vekrl. E bben a csoportban tallhat az
E rdlyi Fkormnyszknek C sk-szk hatsgaihoz intzett rendeletei, leira-
tai az 1751-1783 kztti vekrl.
V I . K pviselk testlete (C omitetul deputatilor 1869-1876)
201
Kitekints
C sk-szk vlasztmnynak lsszakain felvett jegyzknyvek.
V I I . C sk-szk pnztra (C asa de pastrare a scaunului 1870-1873)
5 nyilvntartsi katalgus a behajtott jvedelmekrl s kiadsokrl.
2. G yergy fiszk iratai (D oc. S caunului filial G iurgeni 1607-1851)
I . R endeletek s jelentsek (O rdine si rapoarte 1707-1848)
A tbbnyire az E rdlyi Fkormnyszk rendeleteit s G yergy-szk je-
lentseit tartalmaz iratcsomt 1848. mjus 22-n helyeztk el a szrhegyi
ferences kolostorban. A z akkori leltrban szerepl 5776 iratbl a cskszeredai
levltr llomnyba csak 2564 irat kerlt. A tbbi idkzben elveszett.
I I . J egyzknyvek (P rotocoale 1607-1851)
I tt tallhatk a szk frumn hozott tletek regesztrumai. K lnsen
rtkesek a szk bels gazdasgi, politikai viszonyaiba bepillantst enged
vgzsek, valamint a lakossg adzst helysgenknt is tkrz nyilvntart-
sok az 1744-1755 kztti vekbl. T allhatk ebben a csoportban a szrhe-
gyi L zr-birtok szolgira, bevteli s kiadsi helyzetre vonatkoz nyilvn-
tartsok is
I I I . K lnflk (V aria 1686-1849)
E bben a csoportban a tlgyesi hg forgalmrl, adkivetsrl, a bor-
szki svnyvz forgalmazsrl, katonasg beszllsolsrl, a M oldova fel
es hatr rzsrl, karantnrl, utak karbantartsrl tallunk dokumentu-
mokat.
3. Felcsk fiszk iratai
I . J egyzknyvek (P rotocoale 1699-1754)
I tt tallhatk a Felcsk tlszke eltt 1693-1842 kztt lefolytatott
perek alkalmval hozott tletek jegyzknyvei, valamint Felcsk adszedi-
nek szmadsai, az adk helysgenknti feltntetsvel. I tt vannak tovbb a
hadsereg rszre 1737-1746 kztt eszkzlt kiadsokrl szl kimutatsok
s egy helysgenknti adkivetsi lajstrom az adzk szemlyenknti feltn-
tetsvel.
I I . O klevelek (D ocumente 1656-1849)
E bben az iratcsoportban tallunk Felcsk 18 helysgre vonatkoz
adkivetsi s behajtsi lajstromokat, a csszri hadsereggel szembeni kln-
fle szolgltatsokrl, beszllsolsokrl, a gymesi vm mkdsre s a ha-
tr rzsre, az I . szkely gyalogezred s a civil hatsgok viszonyra vonat-
koz iratokat.
4. A lcsk fiszk iratai
I . J egyzknyvek (P rotocoale 1624-1844)
A lcsk tlszke eltt hozott tletek jegyzknyvei az 1624-1844 k-
ztti idszakrl, bevteli jegyzknyv s az 1710-1743 kztti vekre a had-
sereg fenntartsra eszkzlt kiadsok lajstroma, valamint szemlyi adkivetsi
lajstrom S zentllek, M nasg, M indszent, C skszentgyrgy helysgekre.
I I . O klevelek (D ocumente 1632-1849)
A z idrendbe szedett oklevelek A lcsk mind a l falujt fellel gazda-
sgi, trsadalmi jelensgekre vonatkoznak (adkivetsek, a hadsereggel szem-
202
A z llami L evltr H argita megyei fikja Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
beni ktelezettsgek, ads-vteli szerzdsek, tanvallomsok, fkormnysz-
ki rendeletek s vlaszjelentsek).
5. K szon-szk iratai (1651-1846)
A z iratanyag 7 regesztrumot s 46 levltri ttelt tartalmaz kronolgiai
sorrendben. E bben figyelemre mltak a fiszken hozott tletek jegyz-
knyvei, szmadsok a csszri katonasg fenntartsra eszkzlt kltsgek-
rl, tankihallgatsrl, birtokperekrl, adkivetsrl szl iratok.
B. Udvarhely-szk iratai
A hagyomnyos U dvarhely-szk levltrnak csak egy tredke van ma
az llami L evltr cskszeredai fikjnak kezelsben. U dvarhely-szk levlt-
rnak nagy rsze - benne az n S zkely L da - ma a kolozsvri llami L evlt-
r egyik llagt kpezi, mg az U dvarhely vrosi levltr a bukaresti llami
L evltrba kerlt. A C skszeredai L evltrba az egykori szki levltrbl csu-
pn az 1755-1873 kztti idszakra vonatkoz iratok kerltek.
E bben a levltri anyagban kiemelked jelentsg U dvarhely-szk
falvainak 1820. vi urbarilis sszersa. U gyancsak itt van E szterhzi D niel
grf urbriumainak 1755-s sszersa. A gazdasgi jelensgek kutatinak r-
dekes adatokat knlhat a szk egsz terletn 1806-1870 kztt eszkzlt
elzlogostsi egyezmnyek hat testes ktete.
C. Az 1849- 1861 kztti idszakban ltrehozott kzigazgatsi
egysgek iratai
A z 1848^49-es forradalom s szabadsgharc utn E rdlyben ltreho-
zott 6 katonai krzet egyiknek, az udvarhelyi krzetnek iratanyaga a csksze-
redai levltr llagban van. E z a katonai krzet ngy kerletre oszlott,
mindenik kerlet mg tovbbi alkerletekre.
1. U dvarhelyi krzeti hivatal (1849-1861)
A z iratanyag csak tredkesen rzdtt meg. Figyelemre mltak a j-
rsi hivatalok jelentsei a krzeti hivatalhoz, amelyekbl a helyi adminisztr-
ci mkdsre nylik betekints.
2. C skszeredai kerleti hivatal (1849-1866)
M integy 18 folymter terjedelm, gazdag levltri anyag idrendbe
szedve.
3. Felcsk-S zpvzi alkerleti hivatal (1849-1855)
J avarszt nmet nyelv anyag, idrendben s tematikusan csoportost-
va tanulmnyozhat.
4. A lcsk-K ozms S zentmrton alkerleti hivatal (1849-1861)
N agyrszt nmet nyelv anyag, rendszerezve.
5. G yergy alkerleti hivatal (1850-1861)
H asonlkppen rendszerezett, csoportostott, leltrral elltott levltri
test.
D. Csk megyei levltr (Prefectura jud. Ciuc)
E z a terjedelmes, 331 folymtert kitev iratcsoport 1969-ben kerlt
az llami L evltr kezelsbe s az tvtel utn a levltr alkalmazottai cso-
portostottk a kvetkezk szerint:
203
Kitekints
1. C sk megye - fispni hivatal (1877-1948). 2. C sk megye alispni
hivatal (1877-1950). A megye gazdasgi, trsadalmi, politikai, adminisztratv
viszonyaiba betekintst enged, terjedelmes levltri anyag, leltri mutatk
szerint rendszerezve s csoportostva. 3. M egyei tancs (1877-1941). 4.
K zigazgatsi bizottsg (1876-1944). 5. M egyei vlasztsi bizottsg (1890-
1918). 6. K ihgsi bizottsg (1883-1941). 7. M egyei tulajdon erdket ke-
zel bizottsg (1881-1944). 8 K nyvelsi iratok (1873-1949). 9. G azdasgi
albizottsg (1941-1944) s M egyei G azdasgi H ivatal (1946-1949). 10.
E gszsggyi szolglat s trsadalombiztosts (1899-1949). 11. B relsz-
molsi kimutatsok gyjtemnye (1909-1950). 12. M egyei mszaki szolg-
lat (1925-1950). 13. C sk megyei prefektura (1920-1948) [A jelzett id-
szakban a fispn levelezse a csendrrskkel, jrsbrkkal, a fispn bizal-
mas levelezsnek iratcsomi.]. 14. S zemlyzeti krdsek (1936-1949). 15.
H elyi gazdlkodsi bizottsg (C omitetul municipal 1879-1892). 16. K zsgi
s megyei kltsgvets ( 1928- 1949) . 17. M egyei tisztiforvosi hivatal
(1927-1943). 18. P nzgyek (1945-1951).
E . Udvarhely megyei levltr
U dvarhely megye nagyvonalakban az egykori U dvarhely-szk terletn
jtt ltre 1876-ban. A dminisztratv szempontbl a megye jrsokra oszlott,
melyeknek szma idkzben vltozott. A levltr kutatjnak teht ismernie
kell a jrsok alakulst. A z U dvarhely megyei levltr iratanyaga ma a kvet-
kez csoportostsban tanulmnyozhat.
1. Fispni hivatal - alispni iratok (1876-1959). 2. K pvisel testlet
(1903-1918). 3. K zigazgatsi bizottsg (1876-1920). 4. A megyei tulaj-
donban lv erdket kezel bizottsg a kvetkez csoportostsban: N yilvn-
tartk (1887-1902); K zbirtokossgi erdk kitermelsi tervei (1893-1913);
E gyhzak tulajdonban lv erdk (1893-1914); I skolk erdeinek kitermel-
si tervei (1892-1910); M agntulajdon erdk (1894-1912); 5. B ntetseket
alkalmaz bizottsg (1881-1919). 6. I parfejlesztsi bizottsg (1893-1905).
7. M egyei kzponti vlasztsi bizottsg (1903-1914). 8. M egyei tancs jegy-
zknyvei (1876-1918). 9. K nyvelsi iratok-nyilvntartk (1899-1918).
10. A fispni hivatal alkalmazottainak brelszmolsa (1912-1950). 11. A
megyei tancs iratai (1926-1934). 12. K zsgi kltsgvetsek (1942-1949).
F. Gyergy vros levltra
A levltr kt f rszben nyert elhelyezst a cskszeredai levltrban.
A z 1693 s 1879 kzt t i idszak oklevelei i dr endben szerepelnek,
mindenik oklevl rvid tartalmi kivonattal van elltva. A z 1815-1967 kztti
idszak iratai idrendi iratcsomkba ktve tanulmnyozhatk, az 1922-27,
1932 s 1941-1945 kztti idszakok iratai nyilvntartsi naplk szerint is
kvethetk. A vrosi levltron kvl kln testet kpeznek a gyergyi rva-
szk (1908-1944) s a gyergyi kzbirtokossg (1908-1948) iratai. T ekin-
tettel arra, hogy 1796-tl itt kereskedelmi brsg (mercantile frum) mk-
dtt, a kereskedelem s azon bell az rmnyek szerepnek tanulmnyozs-
hoz gazdag anyagot knl a levltr.
204
A z llami L evltr H argita megyei fikja Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
G. Hargita megye kzsgeinek irattrai
E rre vonatkozan lsd az llami L evltr H argita megye (I ndrumator
in A rhivele S tatului J udetul H argita. B ucuresti. 1988.) cm tmutatt.
Gazdasgi levltrak
1. Balnbnya
A bnyavllalat levltra az 1861-1955 kztti idszakrl tartalmaz
geolgiai trkpeket, kitermelsi terveket, az itteni rcbnyszattal kapcsola-
tos mszaki, kereskedelmi, adminisztratv problmkat.
2. Szentkeresztbnyai vasgyr
A z 1927-1948 kztti peridusra vonatkoz iratllomnyt 1975-ben
vette t a cskszeredai levltr. A z irattrat a levltr munkatrsai leltroztk
s rendszereztk.
3. Frszgyrak
A z egykori C sk s U dvarhely megyk terletrl 13 frszgyr
1947^18-ig terjed adatait rzi a cskszeredai levltr.
4. Csk megyei Kereskedelmi s Iparkamara ( 1931- 1949)
5. Kzbirtokossgi levltrak
a / D itr s S zrhegy tulajdont kpez B orszki erd s borvz kz-
birtokossg 18541948 kztti idszakrl
b / G yergyi kzbirtokossg 1918-1947 kztti iratai
6. Csk megyei Mezgazdasgi Kamara (1930-1950)
Figyelemre mltak ebben a gyjtemnyben a kzsgenknt! kzbir-
tokossgi vagyont feltntet statisztikk, valamint a mezgazdasgi munkk
menetre s hatkonysgra vonatkoz dokumentumok.
7. Csk megyei mezgazdasgi kerletek ( 1945- 1950)
Iskolai levltrak
1. Szkelyudvarhelyi Tamsi ron Lceum ( 1689- 1950)
A z 1593-ban a jezsuita rend ltal alaptott gimnzium els anyaknyve
(A lbum G ymnasii) 1689-1831 kztt tartalmazza a tanrok s tanulk nv-
sorait. A tovbbi idszakokra anyaknyvek, naplk, jegyzknyvek, valamint
leltr alapjn csoportostott iratok nyjtanak tjkoztatst. A z iskolt 1958-
ban a kormny hatrozata alapjn dr. P etru G roz-rl neveztk el. E zt a ne-
vet viselte 1989-ig. A z 1989-es fordulat utn egykori jeles tantvnya, T amsi
ron nevt vette fel.
2. Szkelyudvarhelyi ref. Kollgium ( 1687- 1948)
A z 1670-ben alaptott ref. K ollgium 1927-ig mkdtt ilyen jelleg-
gel. 1927-tl tantkpzv alaktottk t 1940-1948 kztt jbl kollgi-
umknt mkdik. 1948 utn megszakts nlkl tantkpz. A z 1989-es
vltozsok utn B enedek E lek nevt viseli.
3. Cskszeredai Mrton ron Lceum (1770-1948)
A z eredetileg C sksomlyn alaptott gimnzium 1630-tl eredeztethe-
t. 1911-ben j pletbe, C skszeredba kltztettk. A z 1989-es fordulat
utn egykori jeles tantvnya, M rton ron pspk nevt viseli.
205
Kitekints
4. Szkelykeresztri Lceum ( 1793- 1948)
A szkelykeresztri unitrius gimnziumot 1793-ban alaptottk, 1989
ta O rbn B alzs nevt viseli.
5. Falusi elemi iskolai irattrak
A cskszeredai levltrban rzik 38 H argita megyei falusi elemi iskola
iratcsomjt. A z iratok mind a XI X. szzad hetvenes veitl 1948-ig tartal-
maznak anyaknyvet, iskolaszki dokumentumokat, statisztikkat.
Szkely hatrrsgi levltrak
A C skszeredai L evltr llomnyban kt ilyen levltri iratcsoport ta-
llhat:
1. Az I. Szkely Gyalogezred irattrnak egy rsze az 1770- 1847
kztti vekrl.
2. A Sepsiszentgyrgy szkhely huszrezred irattrnak tredke
az 1779- 1852 kztti vekrl.
Brsgi levltrak
1. Gyegyszentmiklsi Trvnyszk levltra ( 1862- 1960)
A z iratanyagot mg 1961-62-ben vlogattk s leltroztk az akkori
gyergyszentmiklsi trvnyszk alkalmazottai. A gazdag brsgi anyag ma-
gnjogi, kzbirtokossgi krdsek vizsglathoz, valamint a vidk trsadalmi,
politikai viszonyainak tanulmnyozshoz knl bsges informcit.
2. Szkelykeresztri Brsg levltra ( 1866- 1960) .
3. Cskszeredai Brsg levltra ( 1850- 1952) .
4. Tlgyesi Brsg levltra (1926-1940).
5. Cskszentmrtoni Brsg levltra ( 1852- 1952) .
6. Maroshvzi Brsg levltra ( 1928- 1960) .
7. Udvarhelyi Trvnyszk levltra ( 1850- 1952) .
8. Cskszeredai Trvnyszk levltra ( 1861- 1952) .
9. Udvarhely rajoni Np trvnyszk levltra ( 1874- 1960) .
10. Udvarhelyi urbarilis trvnyszk levltra ( 1858- 1869) .
Beszerzsek, adomnyok
E z a vegyes levltri llomny az 1546-1946 idhatrokon bell 165
levltri ttelt tartalmaz. M ivel a dokumentumok a gazdasgi, politikai let,
mvelds, kzigazgats legklnbzbb terleteire vonatkoznak, brmilyen
tma tanulmnyozsnl ajnlatos e levltri csoport leltrnak tnzse.
A szkelyudvarhelyi mzeum levltri gyjtemnye
E zt az rtkes levltri gyjtemnyt 1978-ban vette t leltr alapjn az
llami L evltr. A gyjtemny legrtkesebb rsze a szkelyudvarhelyi chek
levltra. A gyjtemnyben vannak mg csaldi levltrak is, valamint a sz-
kelyudvarhelyi magisztrtus 1755-1851 kztti idszakbl szrmaz nhny
irata. I tt tallhatk mg K polnsfalu, V argyas, S zentegyhzasfalu, V rosfal-
va, S zentpter letre, kivltsgaira vonatkoz dokumentumok.
206
E gyetemi s A kadmiai K nyvtr, K olozsvr Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
Plbnik anyaknyvei
A z 1684-1950 kztti idszak demogrfiai krdseinek tanulmnyo-
zshoz elengedhetetlenl szksges az egyhzi anyaknyvek tanulmnyoz-
sa. A legrgebbi, a cskszentgyrgyi anyaknyv 1684-bl val. A z anyakny-
vekbe a szletseket, hzassgktseket, elhallozsokat, 1811-tl az oltsban
rszeslteket is bevezettk.
Adkivetsi tabellk
A trtneti statisztika mvelinek rtkes informcikat tartalmaznak
az 1818-1848 kztti idszakra vonatkoz adkivetsi tabellk: Fels Fejr
megye (R ten jrs), K kll megye (N das jrs), K halom-szk (Fels j-
rs), S egesvr-szk (Fels jrs"), U dvarhely-szk egsz terlete, H romszk
(A ls-C sernton jrs).
A levltr anyaga a R omniban szoksos engedlyezsi eljrsok lebo-
nyoltsval kutathat.
Albert Dvid
Egyetemi s Akadmiai Knyvtr, Kolozsvr
K olozsvr mveldstrtneti kpnek - brmennyire is megkopott az
az utbbi negyvent esztendben - mig legersebb sznfoltja az E gyetemi,
illetve az A kadmiai K nyvtr, melyek alkotelemeik rvn az erdlyi knyv-
trtrtnet (romos) memlkeinek is tekinthetk. E kt intzmny ma is a
kincses vros legjelentsebb knyvtrai, de a mltat kutatk szmra trt-
nelmi magvuk az igazn jelents.
A z E gyetemi K nyvtr a J nos Z sigmond ta rleld erdlyi egyetem
megvalsulst kveten jtt ltre 1873-ban. A bban, hogy a Ferenc J zsef
T udomnyegyetem megalakulst kvet vben kzel 40 000 ktetes knyv-
trral rendelkezett, oroszlnrsze volt az E rdlyi M zeum-E gyesletnek,
mely tven esztendre kttt szerzds alapjn knyvgyjtemnyt a tulaj-
donjogok fenntartsa mellett az egyetemi oktats rendelkezsre bocstotta.
E lsknt teht errl a gyjtemnyrl kvnok szlni.
A z 1859-ben alaptott E rdlyi M zeum-E gyeslet (az erdlyi magyar-
sg tudomnyos akadmija") mr mkdsnek kezdetn rtkes knyvtr-
ral rendelkezett. E z az ntudatos mveldsprtolk adomnyainak volt k-
sznhet. T bbek kztt a trtnetr K emny J zsef knyv- s kziratgyj-
temnye (mely azta sztszrdott: kziratos anyagnak egyik rsze a K o-
lozsvri llami L evltrban, msik rsze a K olozsvri A kadmiai K nyvtrban
tallhat) mellett M ik I mre s a C sereiek krasznai knyvtra kpezte az
egyeslet knyvgyjtemnynek alapjt. N yilvnos mkdst a knyvtr
1860-ban 20 000 ktettel kezdte meg, s trtnete korai idszakbl emlts-
re mlt S zab K roly knyvtrossgnak ideje, aki igyekezett E rdly-szerte
felkutatni s sszegyjteni a fellelhet rgi magyar nyomtatvnyokat, kzira-
tokat, okleveleket. Fradozsai nyomn a knyvtr erdlyi magyar nemzeti
207
Kitekints
gyjtemnny fejldtt. F feladatnak a hungarikk minl teljesebb ssze-
gyjtst tekintette, a tudomnyok korszer segdeszkzeinek megszerzse
mellett. (S zab K roly harminc vig tart knyvtrossgnak egyik mellk-
termke"-knt megkezdte a rgi magyar knyvek bibliogrfiai lerst.) A
knyvtr egyenletes fejldst a mzeum-egyesleti rendszeres vi ltalny s
az ajndkok biztostottk.
A mzeumi knyvgyjtemny trtnetnek els szakasza 1872-ben
(ekkor 30 408 ktetet szmllt), az egyetemmel megkttt szerzdssel lez-
rult. E ttl kezdve sorsa termszetszeren szorosan sszefondott az E gyete-
mi K nyvtrval, noha a kt intzmny kztt kttt megllapods rtelm-
ben a kt knyvtrat kln kezeltk, st voltakppen a M zeum-E gyeslet
kezelte az egsz E gyetemi K nyvtrat, fedezte az igazgat fizetst, szem-
lyt is k vlasztottk meg, az egyetem csak a felgyeletet gyakorolta. E z a
helyzet 1895-ben vltozott meg, amikor a M zeum-E gyeslet jabb brleti
szerzdst kttt az egyetemmel. E nnek rtelmben az llam teljes anyagi s
erklcsi felelssget vllalt az egylet gyjtemnyeinek kezelsrt. E zt kve-
ten egyetlen betrendes katalgusba egyestettk a kt knyvtrat, csupn a
leltri nyilvntarts maradt elklntve egszen 1950-ig. 1919-tl kezdve a
kolozsvri romn egyetem fillrnyi ellenszolgltats nlkl hasznlta tovbb a
M zeum-E gyeslet knyvtrt (s ms gyjtemnyeit), arra hivatkozva, hogy
a magyar egyetem jogutdja, de a szerzdsbl csak az elnyket vllalta, a
ktelezettsgeket nem.
1950-ben az llamostskor a M zeum-E gyeslet knyvgyjtemnye
tbb mint 250 000 ktettel, tbb ezer kzirattal, ktmilli lapnyi, a XI I I .
szzaddal kezdd idszakbl szrmaz levltri anyaggal rendelkezett. A
knyvek java rsze, a kziratokkal egytt a mai napig az E gyetemi K nyvtr-
ban tallhat. A z 1943-ban nllsult levltr anyaga viszont elbb a R omn
A kadmia, majd pedig az llami L evltr kezelsbe kerlt, s jelenleg is ott
tallhat.
A lakulsakor, 1873-ban az E gyetemi K nyvtr tulajdonban a mzeu-
mi knyvgyjtemnynl jval kisebb szm anyag volt. B irtokba kerlt az
addig a L yceum-knyvtrban rztt B enigni-hagyatk (mildenbergi J oseph
B enigni, erdlyi katonai fparancsnoksgi titkr htrahagyott knyvtra 6839
ktetben), a szebeni rgi jogakadmia knyvei (1639 ktet), a kolozsvri or-
vossebszeti intzet knyvtra s a fkormnyszk levltrnak 3085 ktetes
kziknyvtra. E zt az alapllomnyt fejlesztettk aztn mdszeresen tovbb a
rendszeres vi tmogats segtsgvel. 1900-ban jelent meg els, tktetes
szakkatalgusa. A bels szakszer knyvtri rend megteremtjeknt E rdlyi
P lt tartjk szmon, aki a modem bibliotekonmia elveinek rvnyestsvel
dolgoztatta fel a knyvllomnyt. A tervszeren, fknt vsrlsok tjn gya-
rapod knyvtr rendre kintte a rendelkezsre bocstott helyisgeket, s ez
szksgess tette egy knyvtrplet felptst. A hosszas huzavona utn v-
gl 1909 mjusban nylt meg a maga idejben nagyon modern, a bzeli
egyetemi knyvtr hatst tkrz plet, mely az 1931-1934 kztt hozz-
toldott folyosval s a msodik vilghbor utn felhzott raktrhelyisggel
egytt a mai napig az E gyetemi K nyvtr otthona.
208
E gyetemi s A kadmiai K nyvtr, K olozsvr Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
1919 krl 40 000 ktetet szmllt a gyjtemny, s rendelkezett az el-
s vilghbort megelz idbl szrmaz, az egyetemi oktatshoz, valamint
a tudomnyos kutatshoz szksges anyag legnagyobb rszvel.
E zt kveten, 1919 mjusban az E gyetemi K nyvtr is a romn llam
tulajdonba kerlt, tvtelre O nisifor G hibu, a nagyszebeni grgkeleti ps-
pksg tanfelgyelje karhatalom ksretben jelent meg. A knyvtr trt-
netnek ebben az jabb szakaszban kezddtt meg a gyjtemny romn
anyaggal val gyaraptsa. gy kerlt llomnyba ms romn magnknyvt-
rak mellett G heorghe S in moldvai bojr tbbek kztt 300 rgi romn
knyvet (teht 1830 eltti nyomtatvnyt) tartalmaz gyjtemnye, s 1923-
tl romniai ktelespldny-joggal is rendelkezett. U gyancsak ebben a peri-
dusban jelentsen gyarapodott az idegen nyelv anyag. A vsrlsokkor mini-
mlis sszeget szntak a magyar nyelv llomny beszerzsre (az egsz kt
vilghbor kztti idszakban 125 m 264 ktetre valt), gy e tren a
knyvgyjtsben kt vtizedes hiny jtt ltre, melyet 1940 utn igyekeztek
ptolni.
A M zeum-E gyeslet feloszlatsa (1950) ta teljesen felszmoltk az
E M E knyvtrnak szervezeti klnllst, s sszemostk az E M E s az
egyetem tulajdonjogt. M g az E M E ex libriseit is az egyetem tulajdonjegy-
vel ragasztottk le A kzponti E gyetemi K nyvtrban (a klnbz kari
knyvtrak viszonylagos nllsgot lveznek) 1970-ben 90 snyomtatvnyt,
1952-ben 1428 rgi magyar knyvet, 1022 rgi romn knyvet, 4000 ktet-
nyi kziratot, 16 000 fkppen E rdllyel kapcsolatos trkpet, 400 000 k-
tetnyi periodikt (kztk rgi magyar hrlapgyjtemnyt), rem- s pecst-
gyjtemnyt, kottkat tartottak szmon. M a mr - legalbbis elvileg - a
knyvtr egsze kutathat, klfldi llampolgrok tlevelk s esetleg mun-
kahelyi igazolvny alapjn minden kln engedly nlkl beiratkozhatnak s
dolgozhatnak itt. K nyv- s folyiratllomnyban az elmlt vtizedek szk-
ltkr knyvtrfejlesztsbl szrmaz hinyokat nagy anyagi ldozatokkal
is csak hossz id alatt lehet majd megszntetni.
A kolozsvri A kadmiai K nyvtr 1950-ben klnbz llamostott
egyhzi gyjtemnyekbl jtt ltre. Fbb alkotelemei: a kolozsvri volt pia-
rista gimnzium L yceum-knyvtr nven ismeretes knyvgyjtemnye, a ko-
lozsvri volt reformtus s unitrius kollgium knyvtrai, a kolozsvri feren-
ces kolostor knyvei, az E rdlyi N emzeti M zeum L evltrnak kziknyvt-
ra s kzirattra, a szatmrnmeti rmai katolikus pspksg knyvgyjtem-
nye, a balzsfalvi grg katolikus knyvtr, a nagyvradi grg katolikus ps-
pksg kzirattra, az egykori R omn N yelv M zeuma, a volt R omnok T r-
tneti I ntzetnek s a R gszeti s N umizmatikai I ntzet bibliotkja, a R a-
covita-knyvtr, T imotei C ipariu orientalisztikai gyjtemnye stb. M egalap-
tsa ta termszetesen az A kadmiai K nyvtr sajt, l" anyagot is gyjt.
E mltett alkotelemei kzl nhnyra kln is fel kell hvnunk a figyel-
met.
A kolozsvri piarista kollgium knyvtrnak mltjt vizsglva a B -
thory I stvn ltal 1579-ben alaptott jezsuita akadmia knyvgyjtemnynek
trtnetrl is szlnunk kell. A jezsuita kollgium knyvtrban menedket
leltek a katolikus intzmnyeknek a XV I . szzad vgn, a reformci utn
209
Kitekints
mg fellelhet knyvei, s gy ezek alapjn hozzvetlegesen fogalmat alkot-
hatunk kzpkori bibliotkinkrl. A J zus T rsasg kzponti rendszablyai-
nak megfelelen a ksbbiekben a ltnek kezdetn ll knyvtrat igyekez-
tek korszer, tudomnyos s az oktatshoz szksges knyvekkel elltni, de
az magnadomnyok tjn is gyarapodott (pl. Wolphard-K akas knyvtr). A
fejleszts azonban nem vlhatott rendszeress, mert a knyvtrnak is osztoz-
nia kellett a jezsuita rend hnyatott sorsban, mg az 1603-as knyvtrdls-
sal lezrult trtnetnek els korszaka. A knyvtrnak erre az idszakra vo-
natkoz anyagrl sokig azt hittk, hogy teljesen sztszrdott, mra azon-
ban 490 cmet sikerlt a bejegyzsek alapjn azonostani, legnagyobb rszk
ma is az A kadmiai K nyvtrban tallhat.
A fejedelemsg megsznte s a jezsuitk jbli kolozsvri megjelenst
kveten, 1693-tl a knyvtr ismt fejldsnek indult. S zerencsre a rend
feloszlatsa utn kolozsvri knyvgyjtemnyt nem szmoltk fel, hanem az
1777-tl a piaristk kezelsbe kerlt, s hivatalosan egyetemi knyvtrknt,
nyilvnos jelleggel mkdtt. J ideig ez volt az egyedli tudomnyos segd-
eszkzkkel felszerelt erdlyi knyvtr. 1784-ben a tanintzet lyceumi min-
stst nyert, s a L yceum-knyvtr f feladata a fiskola hrom tagozatnak
blcsszeti, jogi, orvosi mvekkel val elltsa lett. A z intzmny a XI X. sz-
zad msodik felben kivteles helyzetbe kerlt, mert az erdlyi knyvellenr-
z hivatal a cenzrzott kziratokat megrzs cljbl itt helyezte el I de ke-
rlt ajndkozs tjn az A ranka-fle M agyar N yelvmvel T rsasg knyv- s
kzirattra, s 1944-ig a M agyar T udomnyos A kadmia minden nyomtatv-
nyt megkldte a knyvtrnak. A L yceum-knyvtr fontossga az erdlyi tu-
domnyos letben voltakppen a M zeum-E gyeslet, majd a kolozsvri
E gyetemi K nyvtr megalakulsa utn fokozatosan cskkenni kezdett. A kt
vilghbor kztt azonban rvid idre ismt egyetemi knyvgyjtemny
funkcijt tlttte be a magyar szakirodalom beszerzsvel s kzvettsvel.
1948-ban flszzezer ktetes llomnnyal llamostottk.
A kolozsvri reformtus iskola knyvtrnak kevesebb viszontagsgot
kellett tllnie, mint a katolikusoknak. A XV I I . szzad kzepn az A pczai
C sere J nos fradozsai nyomn kollgiumm fejldtt tanintzet knyvgyj-
temnynek alakulsa 1660-tl pontosan nyomon kvethet, legrgebbi
knyvjegyzkei nemrgiben lttak napvilgot. S miutn llomnyt nem tize-
deltk meg puszttsok, az induls veibl szrmaz ktetek ma is nagyobb-
ra megtallhatk az A kadmiai K nyvtrban. R endszeres gyaraptsa a XV I I I .
szzadban kezddtt meg. J elents adomnyok s vsrlsok rvn ltvnyo-
san gyarapod knyvtrr vlt, mely sajt, kollgiumi nyomdjbl s a nagy-
enyedi nyomda rszrl is megkapta a ktelespldnyokat. 1948-as llamos-
tsakor tbb mint 65 000 ktetes llomnnyal rendelkezett. E zek kztt
gazdag kzirattr, nagyszm rgi magyar nyomtatvny s neves szemlyis-
gek, miknt P orcsalmy A ndrs, A pczai C sere J nos zvegye, ifjabb P pai
P riz Ferenc vagy T eleki J zsef adomnyai tallhatk.
A z unitrius kollgium knyvtrnak sorsa egyhzhoz hasonlan vi-
szontagsgos volt. A kollgium az 1556. s 1557. vi orszggyls rendelke-
zsei alapjn a kolozsvri volt domonkos kolostor pletben kezdte el tev-
kenysgt (1568-ban), s felteheten az ott tallhat knyvtr alkothatta
210
E gyetemi s A kadmiai K nyvtr, K olozsvr Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
knyvgyjtemnye alapjt. S ajnos, a B asta ltal feldlt knyvtrat jjalakul-
sa utn tbb zben is tzvsz s tudatos rombols szinte teljesen elpuszttot-
ta. Z avartalan fejldse a fejedelmi kor vgvel kezddtt, s ppen ezrt az
ezt megelz idszakbl szrmaz mai anyag legnagyobb rsze ksbbi ado-
mnyokbl gylt ssze. T ermszetesen a knyvtr gyarapti nagy hangslyt
fektettek az erdlyi s nemzetkzi unitrius irodalom sszegyjtsre, s ezrt
igen jelents a kzirattr teolgiai vonatkozs anyaga, hiszen nyomdai lehe-
tsgek hjn az unitrius egyhzi mvek fkppen gy maradtak rnk. E ml-
tsre mltak S ommer, P alaeologus, D vid Ferenc rsainak msolatai vagy a
szombatos P chi S imon sajt kez rsai. A z gynevezett rgi knyvtr, mely
f'kppen doncik tjn jtt ltre, tartalmazta tbbek kztt S uky L szl
kzirat-adomnyt, B lni Farkas S ndor bibliotkjt, trkpeit, A merikbl
hozott emlkeit, kziratgyjtemnyt, B rassai S muel knyvtrt, N agyajtai
K ovcs I stvn knyveit s igen rtkes kziratgyjtemnyt (melyben olyan
darabok tallhatk, mint K olozsvr magyar lakossgnak 1453-as adssze-
rsa, D vid Ferenc, H eltai G spr, E nyedi G yrgy mvei). rdekes sznfoltja
az unitrius kollgium knyvtrnak az gynevezett angol knyvtr, mely a
mlt szzadban angol s amerikai unitriusok adomnyaibl jtt ltre. 1948-
ban llami tulajdonba kerlt az unitriusok tbb mint 60 000 ktetes knyv-
gyjtemnye is
A szatmri rmai katolikus pspksg knyvtrt S chlauch L rinc ala-
ptotta 1874-ben, s magvt T rk J nos szmottev bibliofil rtkeket tartal-
maz gyjtemnye kpezte. A z sszessgben 20-25 000 ktetes llomny-
nak csak tredkei kerltek a kolozsvri A kadmiai K nyvtrba.
A z E rdlyi M zeum-E gyesletnek az A kadmiai K nyvtrba jutott
anyagbl a legjelentsebb K emny J zsef kziratgyjtemnye, mely fknt
elbeszl forrsokat tartalmaz, eredetiben s msolatban.
A balzsfalvi grg katolikus intzmnyek knyvtrnak alapjt a
XV I I I . szzad kzepi bazilita kolostor knyvtra kpezte, s ebbl fejldtt
tovbb az intzmny a pspksg s kptalan kiplsvel prhuzamosan a
XI X. szzad msodik felben s a XX. szzad elejn. I tt tallhatk a XV I I I .
szzad vgi romn nemzeti mozgalom, az gynevezett E rdlyi I skola kpvi-
selinek knyvei, kziratai, de emltsre mlt T imotei C ipariu knyvszeret
grg katolikus kanonok knyvtr-adomnya (melyben sok magyar gyjt
knyvtrbl szrmaz ktet tallhat, tbbek kztt S zatmri P ap M ihly
rgebbi erdlyi gyjtemnyek darabjait tartalmaz knyvtrnak egy rsze)
vagy a romn 1848 s a dualizmus kora kiemelked szemlyisgnek, G he-
orghe B aritiunak a knyvgyjtemnye. A z E rdlyi I skola neves kpviselinek,
S amiul M icunak s G heorghe S incainak a knyvei gazdagtjk a nagyvradi
grg katolikus pspksgnek az A kadmiai K nyvtrba kerlt kzirattrt.
A kolozsvri A kadmiai K nyvtr egsze kutathat, nemsokra elk-
szl a hrom kolozsvri egyhzi iskola knyvtrnak egyestett katalgusa. A
napjainkban rvnyben lv rendelkezsek szerint klfldiek tlevelk alapjn
knyvtri belpt vlthatnak, s kutathatjk a gyjtemny egsz anyagt,
melyben 1970-es adatok szerint - egyebek mellett - 161 snyomtatvny,
2306 rgi magyar s rgi romn knyv, 6518 kzirat tallhat.
J ak K lra
211
Kitekints
Szkely Nemzeti Mzeum, Sepsiszentgyrgy
E rdlyben elsknt mg az abszolutizmus idejn 1859-ben, hossz
vajds utn alaptjk meg K olozsvrott az E rdlyi M zeum-E gyesletet,
mely E rdly reprezentatv gyjtemnyt hozza ltre. A kiegyezs utn sorra
alakulnak M agyarorszg vidki mzeumai, kzttk a sepsiszentgyrgyi S z-
kely N emzeti M zeum.
K ezdetben a S zkely N emzeti M zeum alapjt kpez kis gyjtemnyt
is arra sznta alaptja, C serey J nosn Z athureczky E mlia, hogy K olozsv-
rott az E rdlyi M zeum kln termben H romszki C serey G yjtemny
nven helyezze el E gyelre I mecsfalvn 1875-ben a csaldi gyjtemnybl fi-
ainak nevelje, az E rdlyi M zeum-E gyeslet titkrnak, Finly H enriknek
mostoha fia, V asady N agy G yula rendez be mzeumot, melyet kiegszt sajt
rem- s termszetrajz gyjtemnyvel.
A killts sikern, valamint S zentkirlyi G yula fkirlybr biztatsn
felbuzdulva a kvetkez vben C sereyn, megvltoztatva eredeti szndkt,
mr egy H romszki M zeum terveit fontolgatja. A kzhangulat kedvez a
tervnek, R mer Flris is tmogatja vidki mzeumok alaptst. 1876 decem-
berben K ossuth B em tbornok 1848-as katonai rdemrendjnek csillagjelv-
nyt, amelyet S zeben bevtelrt kapott, a H romszki M zeumnak" ajn-
dkozza. E zutn egymst kvetik az adomnyok, mikzben dl a harc S epsi-
szentgyrgy s K zdivsrhely kztt a mzeum elhelyezsrt.
A z 1877. mrcius 10-n kelt alaptlevlben C seryn mr kikti, hogy
az intzet 'S zkely N emzeti M zeum' cmet viseljen (azonban csakis H -
romszken legyen elhelyezve) noha az ...sszes szkelysg kznsgnek
kzvagyont kpezi". V gl 1879-ben a vetlkedst az dnti el vgleg S epsi-
szentgyrgy javra, hogy a S zkely M ik K ollgium ngy emeleti termt dj-
talanul ajnlja fel, s V asady itt rendezi be a mzeumot, melyet nneplyesen
1879. szeptember 15-n adnak t. A 8779 darabbl ll alapgyjtemny el-
ssorban rgisgeket, rgi okleveleket tartalmazott, s br V asady hozzrtse
rvn mr egy modern mzeumi gyjtemny alapjait kpezte, nem volt men-
tes azonban olyan ritkasgoktl", amelyekben a kzpkori gyjtemnyek
bvelkedtek, gy megtallhatk voltak benne dm fgefa levelei" vagy
olajnvny, melyre J ds felakasztotta magt", de olyan souvenirek" is,
mint a lekapart ravennai mozaik.
A z els mzeumr, V asady halla utn N agy G za, a M agyar N emzeti
M zeum ksbbi igazgatja kerl a mzeum lre. A gyjtemnyek gyarap-
tsa mellett gondja van az eredmnyek kzlsre is, indtja meg a S zkely
N emzeti M zeum rtestjt, amely az els vilghborig jelent meg.
gyjtemnyeket a M agyar N emzeti M zeum mintjra t rszlegre osztja: r-
gisg- s remtr, nprajz, kpzmvszet, termszetrajz, knyv- s levltr.
T vozsa utn, 1890-tl a gyjtemnyeket a M ik K ollgium tanrai gon-
dozzk, a kt intzmny vtizedekig szorosan sszefondik.
A mzeum szzadunk elejn emelkedik tudomnyos rangra dr. L szl
Ferenc igazgatsa alatt. L szl kezdetben a termszetrajzi s nprajzi rszleg
gyaraptsn fradozik, de figyelme 1907-tl a rgszetre tereldik. E rsdi s
oltszemi satsai vilghrv teszik, a neolitikus-kora rzkori stelepek feltr-
sa tbb neves szakember, kztk G ordon C hilde figyelmt is felkeltik.
212
S zkely N emzeti M zeum, S epsiszentgyrgy Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
A szzadforduln tbb killtson is rszt vesz a mzeum, gy a millen-
niumi s az 1900-as prizsi vilgkilltson.
A nehz anyagi helyzet miatt fleg adomnyok gyaraptjk a leltrt. A
nagyobb szabs adomnyok kzl megemltjk a bartosi reformtus temp-
lom festett kazetts mennyezett a XV T I I . szzad kzeprl, melyet K s K -
roly is figyelembe vett a mzeum tervezsnl. 1911-ben A por G born frje
hagyatkbl 4200 knyvet s 7000 oklevelet ad t a mzeumnak.
A megnvekedett gyjtemny nagy rsze a vros klnbz rszein
brelt helyisgekben volt elhelyezve. A tovbbi fejldshez szksgess vlt
egy megfelel plet. A M zeumok s K nyvtrak O rszgos Ffelgyelsge
ltal ajnlott mvsz, dr. H ttl D ezs dikjt, K s K rolyt kri fel a terv elk-
sztsre. A mzeum s a kt mzeumri laks - szintn K s K roly tervei
alapjn - 1911-12 kztt pl fel, majd 1913-ban tkltztetik a gyjtem-
nyeket is, de a vilghbor kitrse miatt a killts nem nylik meg. 1916-tl
az pletben katonai jrvnykrhzat rendeznek be 1916 szn a romn csa-
patok rvid idre elfoglaljk a vrost, de szerencsre a helysznre rkez A le-
xandra T zigara-S amurcas, a mzeumok felgyelje jegyzknyvet vesz fel a
feldlt anyagrl, a termeket lepecsteli s katonkat rendel ki a gyjtemnyek
rzsre.
A krok kijavtsa s a gyjtemnyek rendezse utn 1920 nyarn ny-
lik meg a mzeum a ltogatk eltt. A z intzmnynek az els vilghbor
utn sikerlt megriznie folytonossgt, s az igazgat-tancs vezetsvel
bels autonmijt. 1925-ben bekvetkezett hallig dr. L szl Ferenc llt a
mzeum ln, t C sutak V ilmos kvette, aki mr 1908 ta L szl segttrsa
volt. O a rgisgtr s a kpzmvszeti gyjtemny gondozsa mellett els-
sorban a knyvtrat s levltrat tekintette szvgynek.
A kt vilghbor kztti idszak kiemelked esemnye volt a mze-
um fennllsa 50. vforduljnak megnneplse 1929 szeptemberben. E rre
az alkalomra jelent meg a S zkely N emzeti M zeum jubileumi vknyve, egy
reprezentatv tanulmnygyjtemny a kor olyan hres tudsainak tollbl,
mint G ordon C hilde, R oska M rton, S ebestyn G yula, Fettich N ndor, L yka
K roly, S zdeczky K . G yula, T ulogdi J nos, M oesz G usztv vagy K odly
Z oltn. B r a kt vilghbor kztt a mzeum az egsz S zkelyfld tudo-
mnyos kzpontja volt, C sutak V ilmosnak az az haja, hogy a S zkely
N emzeti M zeum tudomnyos trekvsei nyomn... minl elbb a S zkely-
fld j M onogrfija lthasson napvilgot", mg a mai napig sem teljeslt.
C sutak V ilmos halla utn rvid ideig (1936-1938) Felszeghi I stvn
s dr. K onsza S amu gimnziumi tanrokat bzzk meg a mzeum vezets-
vel. 1938-tl H erepei J nost, a sokoldal mveldstrtnszt hvjk meg az
intzmny lre. M zeumunk a bcsi dnts utn a kassai s kolozsvri m-
zeumokkal egytt, kiemelt fontossg gyjtemnyknt a M agyar N emzeti
M zeum rszv vlik. H erpeinek ambicizus tervei vannak - gyjtemnye-
inknek a S zkelyfld teljes s tudomnyos trhznak kell lennie" - , amiben a
kormny is tmogatja. T eleki P l megbzza, hogy a S zkely N emzeti M ze-
umra alapozva hozzon ltre egy S zkely T udomnyos s K zmveldsi I n-
tzetet, egyelre ht fnyi szemlyzettel. U gyanakkor nagyszabs knyva-
domny is rkezik. E lhatrozzk a feljtott plet bvtst, K s K roly el-
213
Kitekints
kszti az j szrnyplet tervt, mely csak az 1970-es vek vgn plt fel.
Folynak a rgszeti feltrsok (S zkely Z oltn a komolli castrumot, Ferenczi
S ndor B lvnyos vrt), a killtsok feljtsa. H erepei klnsen szvgy-
nek tekinti a nprajzi rszleg fejlesztst, B alassa I vn szemlyben nll
mzeumrt alkalmaz, aki hozzfog az erdvidki temetk feltrshoz (en-
nek anyaga a kzelmltban jelent meg).
1944. szeptember 2-n a hadszntrr vl S epsiszentgyrgyrl fel-
sbb utastsra a mzeum legrtkesebb anyagt 52 ldba csomagolva me-
nektik. R vid kolozsvri pihen utn az anyag K eszthelyre kerl, majd on-
nan tovbb Z alaegerszegre, ahol 1945. mrcius 29-n a hivatalos jegyz-
knyv szerint a S zkely N emzeti M zeum s a B alatoni M zeum kt va-
gonja, mely lszert szllt szerelvny tszomszdsgban llott, az egyik l-
szeres kocsit rt telitallat kvetkeztben a zalaegerszegi plyaudvaron porr
gett." A roncsokat s maradvnyokat mg aznap szthordtk. A ktsgbee-
sett H erepeit a magyar hatsgok felmentettk minden felelssg all, de a
vdaskodsok miatt E rdlybe tbb nem trhetett vissza.
A csapst a mzeum a mai napig sem tudta egszen kiheverni, hiszen
anyagnak legrtkesebb rsze semmislt meg, sszesen 32 770 darab (3072
db rgszet, trtnelem, 1487 db nprajz, 1725 db kpzmvszet, 2050
knyv, 23 805 ttel levltr, a tbbi fnykp s mszerek).
A nprajzi rszlegbl elpusztult a teljes szkely varrottas anyag, a rgi-
sgtrbl az arany s ezst trgyak, az remtr s a fegyvergyjtemny rtke-
sebb rsze, a viseletgyjtemny vagy olyan egyedi trgyak, mint B thory
E ndre miseruhja; B em tbornok katonai rdemrendjnek csillagkeresztje.
L egrzkenyebb vesztesg a knyvtrat s levltrat rte. Fleg ez
utbbi anyaga ptolhatadan a trtneti kutats szmra. A vesztesg rzkel-
tetsre elegend nhny adat: az elszlltott anyag kztt voltak H romszk
lustri 1635-bl s 1704-bl, nemesi sszersok 1687-1835 kztt, 221
hrtyra rt adomnylevl, K zdi-, S epsi- s O rbai-szkek trvnykezsi jegy-
zknyvei a XV I I . szzadtl, H romszk kzgylsi jegyzknyvei 1792-tl,
K zdivsrhely jegyzknyvei, G bor ron iratai, a H romszkmegyei L e-
vltr vlogatott anyaga stb.
A knyvtr anyagbl ekkor tntek el az snyomtatvnyok, antikvk,
rgi magyar knyvek, kztk olyan unikumok is, mint P dovai J ulius C aesar:
P ractica A rithmeticja (L cse, 1692), R otterdami E rasmus: C atonis libellus
elegantissimus (K olozsvr, 1601) vagy a kt selyemre kszlt egyleveles ko-
lozsvri nyomtatvny: Questionis E x U niversa L ogica (1700) s T heses E x
U niversa P hilosophia (1701). T artalmazott olyan rdekessgeket is a knyv-
tr, mint M achiavelli: D isputationes de R epublica R omanorum cm munk-
ja, melyet B alassi B lint kldtt K rakkbl R imay J nosnak, s az elzkla-
pon ez utbbi 1591-es bejegyzse volt olvashat.
A kzirattr 249 db XV T -XI X. szzadi darabja sem kerlte el a sorst,
kztk a histris nekeket tartalmaz XV I . szzadi C sereyn-kdex (ez riz-
te meg T indi: J ason kirly histrijt) s a XV I I . szzadi V asady-kdex, az
E milia-kdex, amely egy XV I I . szzadi szakcsknyv, A pafii A nna 1677-es
orvossgos knyve vagy E tey A ndrs 1684-bl, naplk, emlkknyvek, mint
S zatmri A ndrs utrechti teolgus emlkknyve 1666-bl vagy H aller J nos
214
S zkely N emzeti M zeum, S epsiszentgyrgy Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
N aplja B csben tartzkodsa idejbl 1685-86-bl, szmos orvossgos s
szakcsknyv, versek, egyhzi beszdek, iskolai jegyzetek, XV I I I . szzadi
szndarabok.
A hbor utn, a hatalomvlts zrzavarban nhny hnapig egy
gyvd llt a mzeum ln, majd 1945 szeptembertl 1947-ig S zabdi
L szl, tvozsa utn dr. S zkely Z oltn, aki egszen a msik hatalomvlt-
sig", 1990 janurjig volt a mzeum igazgatja. A z igazi folytonossgot
azonban a titkrn, Fadgyas A nna jelentette, aki fl vszzadon keresztl volt
hsges munkatrsa, mindenese az intzmnynek.
A mzeum 1947 utn nehz krlmnyek kztt folytatja munkjt.
A z igazgat s a titkrn mell 1949-ben kerl M ttis J nos festmvsz,
majd az 1960-as vek elejig nem is bvl tovbb a ltszm. E nnek kvet-
keztben a rszlegeket is sszevonjk, a killtsokat az j kvetelmnyeknek
megfelelen trendezik. A z akkor T artomnyi M zeumnak nevezett intz-
mny ktelessgv teszik a marxi-lenini tudomnyoknak minl szlesebb
kr terjesztst", ahogy ezt a 75. vfordulra megjelent vknyvben olvas-
hatjuk.
1968 utn az jabb kzigazgatsi tszervezs kvetkeztben a T arto-
mnyi M zeum a K ovszna M egyei M zeum nevet veszi fel. A z akkori vi-
szonylag liberlisabb lgkrben megkezddik a mzeumi hlzat kiptse:
1969-ben K isbaconban jn ltre a B enedek E lek E mlkhz, ekkor kezddik
K zdivsrhelyen a C htrtneti M zeum szervezse is I ncze L szl muzeo-
lgus szinte az utols pillanatban gyjti ssze a vros gazdag chtrtneti
emlkeit. H aszmann P l tant gyjtemnybl fejldik ki az 1973-ban ta-
dott, azta hress vlt cserntoni npmvszeti s technikatrtneti killts.
1979-ben K ovsznn az eredetileg K rsi C sorna S ndor emlkhznak sznt
pletben nylik meg A H t kptra", a bukaresti folyirat ajndkaknt.
N hny vig B arton is mkdik mzeumi rszleg, ez azonban nem volt
hossz let.
1969-ben indul a mzeum j vknyve, az A luta, amely a nyolcvanas
vek vgig tbb-kevesebb rendszeressggel jelent meg.
1979-ben a mzeum is bvl, K s K roly eredeti, a negyvenes vek-
ben ksztett tervei alapjn egy j szrnyat toldanak az plethez, a kptr
pedig a vros ftern a volt bazr pletnek emeleti rszbe kltzik.
A gyarapods mellett vesztesgek is rik a mzeumot. A levltri rsz-
leg teljes egszben tkerl az llami L evltr jonnan ltrehozott megyei fi-
kjba. K ezdetben, A rvay J zsef levltros hallig a gyjtemny j kezekben
volt, megkezddtt annak rendezse, feldolgozsa, de mivel a levltrak R o-
mniban a belgyminisztrium hatskrbe tartoznak, az 1980-as vekben
az anyag a kutatk szmra hozzfrhetetlenn vlt.
A hetvenes vekben alakult meg B ukarestben a N emzeti M zeum, az
orszg sszes mzeumbl ide gyjtttk ssze a legrtkesebb trgyakat.
M zeumunkbl G bor ron gyjn s az aldobolyi szkta kardon kvl tbb
tucat rtkes rgszeti leletet vittek el
A szzves vfordul megnneplsnek elkerlsre 1979-ben a m-
zeumot trendezs miatt bezrjk, de ekkor mr javban dhng a kultur-
lis forradalom". A homogenizls a mzeumokra is rvnyes. A bukaresti se-
215
Kitekints
gtsggel elksztett j rgszeti s trtnelmi alapkillts - sok idzettel s
gipszmakettel - pontosan olyan, mint az orszg tbbi mzeumban; a R o-
mnia trtnete" cm tanknyv illusztrcija seinkt'l, a dkoktl" a K r-
ptok G niuszig". A mzeumnak ekkor termelsi terve" is van, kiadsainak
egy rszt zacskk eladsbl, az R K P kongresszusait stb. bemutat pannk
ksztsbl kell fedeznie. A z idszakos killtsok nagy rsze is egy-egy ilyen
nnepi esemnyhez" kapcsoldott. A z iskolkat ilyenkor kteleztk a kill-
tsok megtekintsre, a pannk megvsrlsra.
A z 1989-es fordulat utn j igazgat, K nya dm kerl az intz-
mny lre. A rgszeti s trtnelmi alapkilltst lebontjk, visszalltva az
plet eredeti llapott. V isszakerlnek az 1980-as vekben betiltott ktnyel-
v feliratok is B r az elmlt hrom vben nagyon sok idszakos killtst ren-
deztnk, az alapkillts visszalltsra pnzhiny miatt mg j ideig nem ke-
rl sor. A sztbontott killts anyagt jrafelhasznlni nem lehet, s az llami
seglybl ppen csak magt fenntartani tud mzeumnak nincs pnze az j
btorzatra. K iadvnyunk, az A ulata" sem jelenik meg mr vek ta, j tr-
gyak beszerzsre szintn alig van pnz. A z egyetlen nagyobb szabs llo-
mnygyarapods egy magngyjt gramofon s rgi lemezjtsz-gyjtem-
nynek a megvsrlsa volt minisztriumi segtsggel.
A pnzhiny mellett legslyosabb gondunk a szakemberhiny, hiszen
magyar trtnszeket alig, nprajzosokat egyltaln nem kpeztek R omni-
ban 1989 eltt. A megyei mzeumi hlzatban jelenleg sszesen 10 fisko-
lt-egyetemet vgzett muzeolgus dolgozik. A konzervtorok s restaurto-
rok hinya mg nyomasztbb. M odern felszerelsek, vegyszerek s szakem-
berek hinyban a trgyak konzervlsa mlt szzadi szinten s eszkzkkel
trtnik.
A mzeum tmogatsra, amely 1990 elejtl visszavette eredeti ne-
vt, 1992 szn ltrejtt a S zkely N emzeti M zeum alaptvny, anyagi esz-
kzk hjn azonban ez sem tud hathats tmogatst nyjtani.
S zksg lenne az pletek bvtsre is, hiszen a gyjtemnyek a rak-
trakat s a killtsi felleteket mr rg kinttk. B r 1932-ben mr 282 828
trgyat tartottak nyilvn, s ma ez a szm nem haladja meg a ktszzezret (ez
elssorban a levltr tadsnak, amely mr 1932-ben 200 000 darabot tett
ki, valamint a hbors puszttsoknak tulajdonthat), az E rdlyi M zeum ki-
sajttsa utn ma ez maradt E rdly legnagyobb magyar mzeumi gyjtem-
nye.
A tovbbiakban szeretnm rviden bemutatni a gyjtemnyek mai l-
lapott. E zek rszben adomnyokbl, rszben gyjts s vsrls tjn gyara-
podtak.
I . A rgszeti s trtnelmi osztlyon mintegy 35 000 trgyat tartanak
nyilvn. A paleolitikumtl egszen a kzpkorig nagyon vltozatos a rgsze-
ti anyag. A legszebb s rdekesebb taln a L szl Ferenc ltal feltrt ksi
neolitikus-rzkori C ucuteni-T ripolje-E rsd kultra lelhelyein E rsdn, O lt-
szemen, M lnson s mshol elkerlt festett kermia. A dr. S zkely Z oltn
ltal feltrt petfalvi s zabolai rpdkori magyar temetk j megvilgtsba
helyezik D lkelet-E rdly beteleplst.
216
S zkely N emzeti M zeum, S epsiszentgyrgy Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
A rgszet volt tulajdonkppen a mzeum egsz trtnetben a si-
kergazat". L szl Ferenc satsainak eredmnyeit tbb kiadvnyban (pl. H -
romszki praemykenaei jelleg telepek) publiklta, ezekre a klfldi tudom-
nyossg is felfigyelt. U tdja, C sutak V ilmos is rgszkedett, kezdte meg a
komolli castrum satst. A msodik vilghbor utn pedig dr. S zkely
Z oltn folytatja az satsokat: dk vraktl rmai castrumokig, szlv telepl-
sektl magyar temetig sokmindent feltrt az vtizedek folyamn.
A trtnelmi rszleg viszonylag szernyebb, rtkesebb trgyainak egy
rsze megsemmislt a msok vilghborban. N hny rdekesebb darab:
B ocskai I stvn fejedelem utaz rja, B thori E ndre pohara, B asa T ams h-
romszki fkirlybr zabolai udvarhznak XV I I . szzadi btordarabjai, B em
tbornok tbori nyomdja s botja, G bor ron sajt kezleg ksztett bto-
rai, a XV I I -XV I I I . szzadi nednygyjtemny, a fegyvergyjtemny (kl-
nsen a kora kzpkori kardok), vagy a bkszdi s zalnpataki veghutk
XV I I I XI X. szzadi termkei. A z osztlyon jelenleg egy rgsz s egy trt-
nsz mkdik.
I I . A C sereyn-fle alapgyjtemnyben kevs volt a nprajzi trgy, a
rszleg dr. L szl Ferenc s munkatrsai, Z ayzon Ferenc, R oediger L ajos s
B alzs M rton gyjtsei nyomn kezd fejldni, k egsztik ki az addig fleg
O rbai-szki anyagot alshromszki, udvarhely-szki, cski, gyergyi, svidki
trgyakkal. A fellendlsnek az els vilghbor vet vget. A harmincas vek-
ben aztn ismt nagyszabs terv kivitelezshez fognak. A jubileumi v-
knyv jvedelmbl megvsrolt telken R omniban elsknt megkezdik a
szabadtri rszleg szervezst, azonban az 1767-ben plt cskmenasgi hz
elszlltsa s berendezse felemszti a pnzt. A hetvenes vekben mg egy-
szer szba kerl a skanzen felptse, a tervek is elkszlnek, a mr megvs-
rolt hzak azonban vgl a cserntoni rszlegbe kerlnek.
H erepei J nos igazgat korszaka (1938-1945) jabb fellendlst je-
lent az osztly szmra, ekkor kerlnek a gyjtemnybe a magyarhermnyi fa-
zekassg eszkzei s termkei, a fiilei vashmor ksztmnyei, egy kisbaconi
esztena leltra, B arabs S amu npmvszeti gyjtemnye stb. A menektskor
a rszleget is nagy vesztesg ri, hiszen pldul a jelenlegi npi szttes s vise-
letgyjtemny anyaga majdnem kizrlag 1969 utn kerlt a mzeumba.
A msodik vilghbor utn a nprajzi rszleg megsznt, a gyjte-
mnyt a trtnelmi osztlyba soroltk be, s csak a hatvanas vek msodik fel-
ben alakult jra, ekkor dr. G azda K lra muzeolgus gyjtsei rvn fejldik.
A gyjtemnyek bvtsben nagy szerepk volt a J bart cm gyer-
meklap plyzatainak is: a S ppal-dobbal" nyomn kerl ide a kb. 4000 tr-
gyat magba foglal, R omniban egyedlll npi gyermekjtk-gyjte-
mny, a Z suzsi s A ndris babk" E rdly magyar npviselett mutatjk be
kicsinytve.
M a a gyjtemnyben mintegy 25 000 trgy van a S zkelyfld minden
vidkrl, fleg E rdvidk, K zdi- s O rbai-szk, valamint U dvarhely-szk
van gazdagon kpviselve, legkevsb pedig G yergy s K szon.
E gyik legrtkesebb rsz a kermiagyjtemny, klnsen a hajdani
szkely s csng fazekaskzpontok ednyei (G orzafalva, M akfalva, K smd,
217
Kitekints
K orond, C skmadaras, K zdivsrhely stb.), de a klyhacsempk kztt is
szp szmmal vannak XV I I -XV I I I . szzadi keltezett, feliratos darabok.
A fatrgyak kztt a legrgebbiek az 1609-, 1647- s 1664-ben k-
szlt ajtszemldkfk K rspatakrl s D lnokrl. A legrgebbi, 1733-as
faragott szkelykapu is dlnoki. rdekesek a magyarhermnyi vszmos virg-
dszes szuszkok is
A textilgyjtemny legrtkesebb darabjai a XV I I -XI X. szzadi ri-
hmzsek, festkes sznyegek s szedettesek (egyiken felirat: C aterina
M rkus in A nno 1795 D ie 4 M ayus").
G azdag trgyanyag kpviseli a hagyomnyos npi mestersgeket is,
mint a csomakrsi szitaktst, a haralyi kdrmestersget vagy a torjai esz-
terglyozst.
B r mr N agy G za feladatnak tekintette a mzeum tudomnyos do-
kumentcis kzpontt fejlesztst, az adattr a mai napig nincs teljesen elk-
sztve s rendezve, igaz, dr. G azda K lra tvozsa ta a rszlegen egyeden
konzervtor dolgozik.
A gyjtemny egyes trgycsoportjait bemutat rsok mr a S zkely
N emzeti M zeum rtestjben (1890-1914), az E mlkknyvben (1929),
az 1954-es vknyvben, majd 1969-tl az A lutban s a N pismereti dolgo-
zatokban jelentek meg, de H uszka J zsef a M agyar dszt styl (B p., 1885)
cm munkjt is jrszt mzeumunk gyjtemnyeire alapozta, s ez kpezi a
trzsanyagt M alonyay D ezs A M agyar N p M vszete (B p., 1909) I I . k-
tetnek, melyben tbb idkzben elpusztult trgyat is bemutatott.
I I I . A termszetrajzi gyjtemny sokig a mzeum mostohagyerme-
ke" volt. M a 45 677 trgyat tartanak nyilvn, nagyrszt a nvnytan s a ge-
rinctelen llattan krbl. A legnagyobb a D iszeghy L szl, sepsiszentgyr-
gyi szlets festmvsz 23 194 darabbl ll lepkegyjtemnye s a J ba-
rt cm ifjsgi lap E zerjf" plyzatra a gyerekektl berkezett etnobo-
tanikai gyjtemny (4506 db). A legrtkesebb a paleontolgii gyjtemny
(negyedkori emlsfauna), amely K elet-E urpa legteljesebb kollekcija.
J elenleg kt muzeolgus - egy herpetolgus s egy entomolgus dol-
gozik a rszlegen.
I V . A kpzmvszeti rszlegen 2367 leltrba jegyzett festmny, szo-
bor, grafika stb. van. E mltsre mltak a B arabs M ikls, G yrfs J en, a
nagybnyai iskola, a N agy A lbert s a M attis-T eutsch-gyjtemnyek.
A kptr 1979 ta kln pletben mkdik, egy muzeolgussal s
egy restaurtorral. E gyik legaktvabb rszleg ez, vente tbb killtst, vet-
tst, kptri zeneestet szerveznek. B asz I mre kezdemnyezsre ktvente
rendezik a M dium" cm nemzetkzi kpzmvszeti killtst.
V . A knyvtr s a levltr szenvedte ktsgkvl a legnagyobb veszte-
sgeket a msodik vilghborban. S zerencsre azonban a legrtkesebb da-
rab, a XV . szzad msodik felbl szrmaz A por-kdex tllte a hbort,
mivel ppen B udapesten ksztettk el a hasonms kiadst. A kdex felbe-
cslhetetlen rtk a magyar nyelv- s mveldstrtnet szmra, hiszen az
els rsze a B csi- s a M ncheni-kdex mellett a legels magyar bibliaford-
ts rszeit tartalmazza, a zsoltrok przafordtst. A kdex nagyon rossz l-
218
S zkely N emzeti M zeum, S epsiszentgyrgy Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
lapotban van a savasods kvetkeztben, de remlhetleg az idn az O S Z K
R estaurtor M helye a S oros A laptvny tmogatsval restaurlni fogja.
A knyvtr vesztesgei nem korltozdnak a hbors puszttsokra. A
hbor utn megtrtnt az ideolgiai tisztogats", a fasisztnak-irredent-
nak minstett kiadvnyok nagy rsze azonban ldba zrva a knyvtrban
maradt. A legnagyobb llomnyvesztesg a levltri anyag elszlltsval rte
a knyvtrat.
A knyvtr a hbor utn vekig zrva volt, majd tanrok, dikok,
nyugdjas tisztviselk jrtak be az anyagot feldolgozni, st egy kampnyszer
rendezs" alkalmval a takartnket is beosztottk leltrozni, gy aztn m-
ra nemcsak a flbehagyott katalgus hasznlhatatlan (hiszen az azta tbb-
szr trendezett knyvekre nem rtk r a raktri jelzetet), hanem a leltr-
knyvek is: egy leltri szmon tbb tucat, nha szznl is tbb ktet szerepel,
msrszt nhol egyms utn tbb knyvnl az adatok helyett mindssze az
ll magyar nyelv knyv" vagy nmet nyelv knyv".
lland knyvtrost csak a hetvenes vekben alkalmaztak, is leltr
nlkl vette t az llomnyt.
A pontatlan nyilvntartst, az ellenrzs hinyt egyesek rtkments-
nek", a diktatra kijtszsnak lltjk be, kvetkezmnyei azonban slyosak
voltak. A z els teljes llomnyellenrzsre 1990-ben kerlt sor. A hinyz
ktetek kztt egyarnt van rgi knyv, siculica, s rgi, mra mr ptolha-
tatlan jsgkollekci. A 110 v alatt felhalmozdott s mra szinte kibogoz-
hatatlan eredet hiny knyes helyzet el lltotta a mzeum vezetsgt s a
minisztriumot egyarnt. A problma megoldsa egyre hzdik, gy a knyv-
tr lassan negyedik ve zrva van. H a a jogi helyzet tisztzdik is, a nehzs-
gek azzal mg mindig nem olddnak meg, hiszen a krlbell szzezres
nagysgrend llomnyban katalgus nlkl kptelensg eligazodni, s a ren-
dezs vtizedeket fog ignybe venni.
A z llomny rg kintte a szzad elejn korszer vegfdmes rakt-
rt, gy az anyag egy rsze az alagsorban s a padlson a legkevsb sem meg-
felel krlmnyek kztt van elhelyezve.
A rgi anyag - sszettele rdekes kpet ad a S zkelyfld mveldsi
viszonyairl - fleg klfldi kiads XV I I -XI X. szzadi s magyar reformkori
kiadvnyokbl ll (a rgebbi magyar anyag megsemmislt).
A szakknyvtrban risi hzagok vannak, a vlogats sokszor esetle-
ges, alapvet munkk hinyoznak, klnsen az jabbakbl, hiszen magyar-
orszgi knyvekhez a diktatra idejn nehezen vagy alig lehetett hozzjutni,
most pedig pnzhiny akadlyozza beszerzsket. A z O rszgos S zchenyi
K nyvtr s az A kadmiai K nyvtr kldemnyei, jabban az A kadmiai K i-
ad adomnya ptoltk nmileg ezeket a hinyokat.
A fottr tbb mint 4000 darabot szmll, ebbl 1500 van feldolgoz-
va; hasznlhat adattrunk nincs.
A kp, amit festettem, lehet, hogy tl stt, de csak a tnyekkel szem-
benzve lehet tovbblpni, hogy a mzeum az a tudomnyos s mveldsi
kzpont lehessen, amelynek alapti elkpzeltk.
Pl Judit
219
Kitekints
Tudomnyos Knyvtr, Szkelyudvurhely
A polcain kzel 74 500 cmet felsorakoztat, kzepes nagysgrend
knyvtr a volt reformtus kollgium - ma B enedek E lek" T antkpz -
1912-ben felplt, impozns pletben tallhat. K imondottan e clra ki-
kpzett, ktszintes - 33 ezer ktetre tervezett a S chlick N icholson rsz-
vnytrsasg ltal az E rdlyi-V ajda" fle vasoszlopokkal s polcokkal beren-
dezett teremben. E z a kor ltalnosan elfogadott s cscstechniknak szmt
knyvtri berendezst jelentette akkor. A fenti adatok mris elruljk, hogy
a knyvtr a meglv raktri fellet mellett kintte tervezett kereteit. E z az-
zal magyarzhat, hogy utlag a kollgium knyvllomnya mell ms llo-
mnyok is bekerltek, gazdagtva a knyvtr sszettelnek szerkezett.
A jelenlegi knyvtrat gy is felfoghatjuk, mint a helyi iskolk knyvt-
rainak gyjtemnyt, hiszen fllomnyknt a nagy mlt reformtus kollgi-
um knyvtrt, valamint a katolikus gimnzium szmbelileg kisebb (kb. 15
000 ktet), de szintn jelents, sszefggbb, tvett rszt tartalmazza. E zek
mellett a mlt szzad utols vtizedben megalakult llami freliskola, vala-
mint a k- s agyagipari szakiskola knyvtrainak mig fennmaradt, a kz-
knyvtr ktetei kz besorolt tredkeit tudhatja magnak.
E zen llomnyok 1961 s 1967 kzt t kerltek a T udomnyos
K nyvtrba, mely maga is ekkor nyerte ezt az elnevezst az akkori rajoni,
majd 1970-tl a municpiumi knyvtrhoz tartozan. 1990-tl a H az R ezs
M zeum rszlegeknt mkdik. E bben a trsgben egyedlll knyvmze-
umnak is tekinthetjk, ugyanis a fennmaradt leltrknyvek s a knyvekbeli
bejegyzsek azonostsa sorn az emltett ktszint megolds lehetv tette a
muzelis rtk s mveldstrtneti fontossg knyvtrak proveniencia
elv, adomnyozkknt! s idbeni elklntst a kzknyvtri rszlegtl,
amelyben mr bizonyos szakszerinti rendszerez elv is rvnyeslt. A trt-
neti rsz dnt hnyadt a reformtus anyag teszi ki. A z utbb bekerlt kato-
likus anyagbl csak azon ktetek nyertek elhelyezst a rgi knyveket befoga-
d, bemutat szinten amelyeknek ktse beilleszkedik a fels muzelis rsz
hangulatba". A dnt szempont azonban itt eszttikai... s nem kronolgi-
ai" jelleg volt. E zen rgi llomny knyvtrakat egszti ki most mr T th
K lmnnak (a kolozsvri E gyetemi K nyvtr egykori igazgatjnak) unitrius
jelleg, a zsidsggal kapcsolatos modern, a kt vilghbor kzti kiadv-
nyokban bvelked, mintegy 4000 ktetet kitev - J ak Z sigmond pro-
fesszor jvoltbl - 1979-ben U dvarhelyre kerlt llomnya. J ak Z sigmond,
a knyvtr trtnetnek megrja s M olnrn H ubbes va, a knyvtr mai
rendszernek kialaktja levelezsbl kiderl, hogy a gyjtemny azzal a ki-
ktssel kerlt U dvarhelyre, hogy ...onnan ksbb sem mozdtjk el, s biz-
tostjk annak oszthatadan egytt-tartst is". T aln nem rdektelen idzni
J ak Z sigmond 1979. szeptember 17-n kelt levelbl az albbiakat: habr
rgebbi knyvek is vannak benne, nem a szokott rtelemben vett knyvtrrl
van sz, hanem olyan specilis gyjtemnyrl, mely az 1918 utni R omnia
terletn megjelent magyar nyelv nyomtatvnyokat, legklnbzbb tr-
gyakat s terjedelmeket egyesti magban. K lns rtke ppen abban
van, hogy olyan nyomtatvnyok is nagy szmban vannak benne, melyek tr-
gyuk jelentktelensge folytn mshol taln meg sem maradtak. A z erdlyi
220
T udomnyos K nyvtr, S zkelyudvarhely Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
magyar nyomdszat XX. szzadi trtnetnek pratlan adattrval fognak
rendelkezni e gyjtemny elrendezse utn."
A fentebb felsorolt rszknyvtrak s mg nhny kisebb jelenkori -
napjaink beli adomny, valamint a kollgiumi trzsllomny jelenti teht a
T udomnyos K nyvtr 1944-gyel zrult llomnyt. A z 1944 utn megjelent
kiadvnyokat kltsgvets hinyban nem tudtk beszerezni, gy a jelenko-
runk tudomnyossghoz val felzrkzs egyel're csak esetleges, ritka ajn-
dkozsok, plyzatok elnyerse, illetve nemzetkzi knyvtrkzi kapcsolatok
rvn lehetsges.
A knyvtr trtnett J ak Z sigmond kolozsvri trtnsz trta fel ala-
pos cikkben 1970-71-ben a K nyvtri S zemle hasbjain, majd a K riterion
K nyvkiadnl, 1977-ben rs, knyv, rtelmisg. T anulmnyok E rdly tr-
tnelmhez cm tanulmnyktetben, az 1958 s 1959-es knyvtrrende-
zskor nyert tapasztalataira s levltri kutatsaira tmaszkodva. A tanulmny
tulajdonkppen az alapllomny sajtosan kialakult, kialaktott trtnetvel is-
mertet meg. R viden sszegezve: a reformtus kollgium knyvtrnak csri
egyidsek magval az 1670-ben kezdett vett kollgiummal. A mr ltez
knyvtrra vonatkoz els levltri feljegyzsek 1682-bl szrmaznak.
U gyancsak ekkor vagy valamivel ksbb 1688-1694 kztt R ozgonyi P (ap)
J nos rektorsga alatt kerlnek be a coetus ldban rztt knyvei mell (egy
1698-as bejegyzs 23 ktetrl tud) az els, a nagyknyvtr magvt kpez
magngyjtemnyek, amelyek az oktats minsgt voltak hivatottak emelni.
E zrt is tekintik R ozgonyit a knyvtr tnyleges megalapozjnak". A
knyvtr ktetei 1720-ban kapjk els, legrgibb helyrajzi jelzetket. H ar-
minc v mlva vlik a knyvtrossg teljesen fggetlen tisztsgg. A knyvtr
gyaraptsa alaptvnyok, alkalmi adomnyok, tanri knyvtrak rklse, il-
letve megvsrlsa tjn trtnt. D e a leggyakoribb, legeredmnyesebbnek
bizonyul mdszer az adomnyozs maradt. gy a reformtus knyvtri llo-
mny a XI X. szzad vgig az emltett R ozgonyi kzvettsvel bekerlt ki-
sebb thkk mellett (T heca antiquissima) 17 jelentsebb adomny knyvtr-
ral gazdagodott, krlbell 8300-ra szaportva a ktetszmot.
E gy olyan trsadalmi, kulturlis kzegben, ahol a knyveknek meg-
van a maguk sorsa" - rtsd alatta egsz knyvtrak elherdlst, szthordst,
sztosztst, elrverezst, pusztulst, egyedi ktetek ajndkozst, elk-
tyavetylst", a szkelyudvarhelyi reformtus knyvtrt bvt adomnyok
biztostottk - gondolatkezdsnkkel ellentmondan - a knyvllomny
(rszleges-teljes) fennmaradst, kultregysgek tmentst a ksbbi gene-
rcik szmra, szolgltk az oktatsi, nevelsi htteret, kpviseltk a kln-
bz trsadalmi rtegekbl jvk - de ltaluk - a sajtos egykori erdlyi ma-
gyar kultra minstst is, betekintst engedve tbbszrs tttellel csal-
dok, egynek knyvtrba.
A z adomnyozk kztt szkely kznemest, rteimisgi polgrt, or-
vost, gyvdet, tanrt, lelkszt, vilgi s egyhzi furat, az llamigazgats ma-
gas rang tisztviseljt, alispnt, nemesasszonyt is tallunk, akik mindannyian
szeretik, megbecslik a knyvet, akik ldoznak r, s akik szvesen hagyatkoz-
zk fltve rztt kincseiket a szkelysg anyavrosa egyre jelentsebb iskolai
knyvtrnak, tudatosan alaktva azt. S okan kzlk klfldn tanultak,
221
Kitekints
knyveiket ott szereztk be, gy teht nem csodlkozhatunk azon, hogy a ko-
rabeli E urpa leghresebb nyomtat s knyvkt mhelyeinek termkeivel
gazdagtottk szellemi trhzunkat.
A XV I I I . szzad hatvanas veitl a XI X. szzad vgig bekerlt anya-
got J ak Z sigmond s egyetemista dikjai 1958-ban s 1959-ben vlogattk
szt s rendeztk mai llapotba egy 1797-bl szrmaz leltri protocollum
alapjn. gy sorakozhatnak polcainkon B ethlen, S zkely, Z goni, M lnsi,
K orda, T eleki, C serei, O svth, N emes, K assai, G yulai, K iss, stb. thkk. E zek
teht, amennyire a fennmaradt anyag engedi, tkrzik az egyes gyjtk r-
dekldsi krt, mveldsi ignyt, mveltsgi szintjt, knyvek irnti von-
zalmt, ldozatkszsgt, de ugyanakkor szellemi nyitottsgt is K nyveik
kztt az egyhzi vonatkozs (protestnsok jogaival, vallsi srelmeivel, a
klvinista hitvdelemmel, a vallsi tolerancival, vallspolitikval foglalkozk,
biblik, bibliai kommentrok, igehirdetsek, prdikcik, halotti beszdek,
kegyes olvasmnyok) ktetek mellett megtalljuk a korabeli vagy rgebbi jo-
gi, trtnelmi, politikai, gazdasgi, termszettudomnyos, irodalmi, filolgi-
ai, filozfiai vonatkozsakat is eredetiben vagy fordtsban (nha mg sajt
fordtsban is), legtbbjket nyomtatsban, de kzirati msolatban is P osse-
sor jegyek, lapszli, lapalji bejegyzsek rulkodnak tulajdonosaik kiltrl, il-
letve a knyvek hasznlatrl, olvasottsgukrl. S zakfolyirataik, politikai hr-
lapjaik, sszegyjttt rpirataik, kiadi katalgusaik, metszetalbumaik mind
tgabb rtelmezst adnak a fentebb lertaknak.
snyomtatvnyok (3 db), tbb tucat postincunabulum", tbb szz
XV I . szzad msodik felbl szrmaz knyv, rgi magyar knyvek (R M K ),
hungarick, kziratok, tbb ezer XV I I I -XX. szzadi ktet tg lehetsget
nyjtanak a hozzrt kutatnak az erdlyi mveldstrtnet klnbz
korszakokbeli tanulmnyozshoz, az erdlyi bibliofilia, knyvmvszet,
nyomdszattrtnet tisztzsra, a klfldi szellemi behatsok, E urphoz
val felzrkzottsgunk" vizsglatra.
E zen kvl kln sznt kpviselnek a kollgiumi I fjsgi O lvas E gylet
knyvtrnak ktetei, melyeknek llaga a korabeli olvasottsgra utal; a szintn
elklntett idszaki kiadvnyok llomnya, amelyben a rgebbi magyar nyel-
v bcsi, magyarorszgi, erdlyi, udvarhelyi jsgok, folyiratok, szaklapok
mellett megtallhatk az O sztrk-M agyar M onarchia tudomnyos intzm-
nyeinek, trsulatainak irodalmi, nyelvszeti, termszettudomnyi, trsadalom-
tudomnyi, nevelstudomnyi idszaki kiadvnyai. T jainkon egyedlll az
O sztrk-M agyar M onarchia majdnem 800 iskoljtl szrmaz krlbell
9000 ktetet szmll vknyvgyjtemnye, amely mg feldolgozsra vr. A
knyvtrunkat gyakran hasznlk segtsgre szolgl egy az erdlyi s hely-
trtneti anyagot kln csoportost rszleg, amely mellett termszetesen
mg bven tallhat idevg anyag a rgi knyvllomnyban is S zintn kln
nyertek elhelyezst a magyar, romn, illetve az egyetemes irodalom itt fellel-
het termkei, akrcsak a duplum pldnyok, amelyek egy jvbeni knyvtr-
kzi csere, illetve llomnykiegszts alapjul szolglnak.
K nyvtrunk llomnyra val tekintettel nem klcsnz, gy csak
helyben olvassra van lehetsg a kis - olvasink szmhoz mrt - teremben,
ahol a tjkozdst egy (rgi flves formtum) trtnelmi jelleg, szerz
szerinti alfabetikus katalgus segti, amely felleli a reformtus s katolikus l-
222
T udomnyos K nyvtr, S zkelyudvarhely Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
lomny teljes rgi knyvanyagt. E z fokozatosan egszl(t) ki a folyamatos
feldolgozs sorn az jabb kelet anyaggal. A szakszerinti nyilvntartst a
knyvtr jellege miatt az ezutn elksztend szakkatalgus fogja szolglni,
melynek elksztshez szeretnnk elvgezni a teljes llomny szmtgpes
feldolgozst. S ajnos a romniai, ilyen jelleg, rszletekre men, kzpontos-
tott, 1830-ig terjed rgi knyvekre vonatkoz feldolgozs - az gynevezett
trzsknyvezs" - pillanatnyilag lellt, de a mr feldolgozott s felterjesz-
tett, nagyon munkaignyes adatbzis sorsrl sem tudunk mg semmit
visszajelzs hinyban.
I tt emltjk meg, hogy az 1711-ig nyomtatott rgi magyar nyomtatv-
nyok feltrsa megtrtnt, s ezeknek adatai mr bepltek a R gi M agyaror-
szgi N yomtatvnyoknak az A kadmiai kiadnl 1971, illetve 1973-ban
megjelent els kt ktetbe. A z 1711 utni kiadvnyokrl is kszl pontos
cmlers, amelyet az O S Z K -ban szintn nyilvntartanak. E zen felmrsek so-
rn nagyon sok ritka, st unikum jelleg pldny kerl s kerlhet mg el.
K ziratos anyaggal is - mint mr jeleztk - rendelkezik a knyvtr, br
ezek zmmel msolati pldnyok, egyetemi jegyzetek. K evs az eredeti kz-
tk. E zek ltalban a gyjtk sajt rsai, fordtsai, helyi, illetve erdlyi vo-
natkozsak.
A knyvtrban fellelhet levltri adatok, valamint az itt 30 vig dol-
goz, kzelmltban nyugdjazott knyvtrosn, M olnrn H ubbes va kz-
lsei alapjn tudunk utalni a knyvtr ltal knlt lehetsgek kiaknzsra,
gy, a T udomnyos K nyvtr mkdse sorn anyagot nyjtott, irnytst
adott tbb klnbz trgy kutatsnak. C sak nhnyat emltve: a tudom-
nyos lsszakokon bemutatsra kerl szakdolgozatokhoz a T rtnelmi s
Filolgiai T rsulat keretn bell, llamvizsga dolgozatok, fokozati vizsgadol-
gozatok, tudomnyos s npszerst kzlemnyek, riportok, doktori tzisek
megrshoz. A z itteni anyag segtsgvel szlethettek meg modern megyei,
vrosi s falusi monogrfik. A knyvtrban fellelhet udvarhelyi, szkelyfldi
adatok bepltek a R omniai M agyar I rodalmi L exikon eddig megjelent k-
teteibe. Fknt helytrtneti kutatsok trgyiasulhattak, gy a kutatk b
anyagot lelhettek a helyi, korabeli sajt hasbjain a megyei zenei let, a k-
rusmozgalom, politikai let, a szkelyudvarhelyi nagymlt iskolk modern
monogrfiinak, a vros teleplsfldrajznak, mveldsi letnek, jelesei te-
vkenysgnek megrshoz, gy szlethettek meg a vros ches lett, kz-
intzmnyeinek: posta, krhz, villanytelep, vast, kzfrdk, stb. trtnett
bemutat tanulmnyok. I tt kszlt el a vrosra vonatkoz jsgcikkek reper-
triuma, itt lehetett felmrni a vrosi nyomdk, illetve a helyi sajt trtnett.
E zen tl kutatk vizsgltk s feldolgoztk a rgi orvosi knyveket, illetve
azok s msok kziratos, gygynvnyekre s a npi gygymdokra vonatko-
z bejegyzseit, akrcsak a rgi nekes knyveket. D e a knyvtr szolgltatott
szellemi rmt s meglepetst azoknak a klfldi kutatknak is, akik eljut-
hattak hozznk az itt tallhat anyag tanulmnyozsra.
R emljk, hogy a jvbeni mveldsi, politikai lgkr lehetv teszi,
hogy knyvtrunk valban ezen vidk szellemi, mveldsi fellegvrv vl-
hasson - azz, aminek vgl is szntk.
Rth Andrs Lajos
223
Kitekints
A Brukenthai Knyvtr, Nagyszeben
A legrgebbi nagyszebeni (H ermannstadt, S ibiu) kulturlis intzetek-
hez tartozik a B rukenthal M zeum is E gyik osztlya a knyvtr, melynek tr-
tnete szorosan kapcsoldik a mzeumhoz.
A mikor 1817-ben a B rukenthal K nyvtr a mzeummal egyidejleg
megnylt, kizrlag az alapt br knyvgyjtemnyvel rendelkezett, amely
a XV I I I . szzadbl szrmaz 15 972 trsadalompolitikai s szpirodalmi k-
tetet lelt fel. A knyvek jelentsgt egyrszt azok tartalmban kereshetjk
(V oltaire sszes mvei C ondorcet 70 ktetes kiadsban, D iderot E nciklop-
dija, D 'A lembert, J . J . R ousseau mvei, stb.), msrszt a mvszi illusztrci-
k gazdagsgban, amelyeket a klasszicizmus s a rokok hres rzmetszi
egyebek kztt J ean M oreau le J eune, G ravelot, E isen, C hodowicki - ksz-
tettek.
M indezen knyveket B rukenthal vagy maga vsrolta bcsi utazsai so-
rn, vagy N eumann kanonok katalgusok alapjn szerezte be szmra az
jonnan megjelent mveket. A kzvett T ri s Frank Franciaorszgbl,
A nglibl, I tlibl gondoskodtak knyvekrl B rukenthal rszre. E zzel ma-
gyarzhat az, hogy gyjtemnyben olyan mvek is tallhatk, melyek R o-
han francia hercegek egykori knyvtrbl vagy a bcsi Windhaag-tl szr-
maznak.
A knyvekkel egyidejleg B rukenthal elkezdi a kziratokat is gyjteni,
melyek kzl csak a B reviarium"-ot emltjk, amely rla kapta nevt. A XV .
szzad vgn, a XV I . szzad elejn keletkezett, gt betkkel, latin nyelven,
pergamenre rdott. A miniatrk egyebek kztt S imon B enningtl s
G erard H orenbouttl szrmaznak. A kziratot 130 Ft-rt B csben vsroltk.
B rukenthal 1803-as vgrendeletben 36 000 guldent hagyott a knyv-
trra tovbbi knyvvsrlsok cljbl.
1879-ben a knyvtrhoz hozzcsatoljk az n. K polna-knyvtrat",
melynek rdekes trtnete van. M int ahogy az a krnikkbl kitnik, 1300
krl ltezett a vrosban egy knyvtr birtokban kziratokkal s ksbb
nyomtatott mvekkel is, melyeket a katolikus istentiszteleteken s iskolkban
hasznltak. A knyvek htoldalra N agyszeben cmert nyomtattk. A refor-
mci utn e knyvtr a vrosban a XI V . szzad ta ltez domonkos kolos-
tori knyvtr llomnyt is magba olvasztotta. 1592-ben A lbert H uet ren-
delkezse alapjn az egsz V rosi K nyvtr az evanglikus gimnzium knyv-
trv lett, s azzal egytt a S zent J akab-kpolnban helyeztk el, innen szr-
mazik a knyvtr neve. A mikor a K polna-knyvtrat 1879-ben a B rukenthal
K nyvtrhoz csatoljk, az 100 000 ktetnyi hozomnyt" vitt magval, ami-
bl a kzzel rott knyvek s az snyomtatvnyok klnsen rtkesek vol-
tak. N hny vvel ksbb a vros J ogi A kadmijt bezrjk, s ennek knyv-
tra is a B rukenthal K nyvtrba kerl, ami ettl kezdve tbb mint 150 000
ktettel rendelkezik. A z utols nagy knyvtr, ami a knyvtr kincseit gazda-
gtja, a T ermszettudomnyi M zeum, gy jelenleg a knyvek szma kb.
279 000.
A kziratgyjtemnyt maga B rukenthal alaptotta s szervezte. E z 35
ktetet foglal magban, vallsos tartalmakat (miseknyvek, antifonriumok),
de tbbsgkben helyi eredet jogi munkkat is a XI V -XV I . szzadbl. C sak
224
A B rukhenthal K nyvtr, N agyszeben Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
nha nevezik meg a szerzt, gy pldul mindkt 1394-es L iber S pecilis
M issarum cm kzirat a K lein-S cheuernbl szrmaz pap M iochaelt emlti
(T estamentum D omini M ichaelis P lebani M inoris H orrei); msok a megb-
zt tntetik fel, mint pldul az 1507-es kzirat, a V igiliale", amelyben az
olvashat, hogy ezt a knyvet M artin K noll a nagyszebeni kptalan szmra
rendelte. M vszi kialaktsa miatt klnsen rtkes egy nagy fli form-
ban pergamenre rott s festett inicilkkal elltott antifonrium a XV I . sz-
zadbl (az inicilk egyike: I . H . C . J ohannes H onterus C oronensis). A z
antifonrium liturgikus szvegeket tartalmaz, a kronstadti gimnzium ajnd-
kozta B rukenthalnak.
N em maradhat emlts nlkl a ksbbi kziratok kzl egy 1776-os
cirill bets zsoltrknyv R asinari-bl (N agyszeben), romn npi hmzsre jel-
lemz lnkpiros ornamentikval dsztve s az O dissea A lecu B eldiman for-
dtsban. E z utbbi B enigni hagyatkbl szrmazik, E rdly s a tbbi ro-
mn vidk kzs kulturlis rdekldsnek bizonytka.
A K polna-knyvtr 1879-es csatlakozsval a 100 000 ktettel 310
rszben a V rosi K nyvtrbl, rszben a domonkos kolostor knyvtrbl
szrmaz snyomtatvnyt is kap a B rukenthal K nyvtr. H a hozzszmoljuk
ehhez azt a 76-ot, amelyek mr korbban is szerepeltek a B rukenthal-gyj-
temnyben, s a ksbb snyomtatvnyknt identifiklt knyveket is, akkor a
knyvtr jelenleg 382 snyomtatvnnyal rendelkezik. T artalom s mvszi
megformls szempontjbl egyarnt jelentsek ezek. K zlk sokat velencei
nyomdkban lltottak el, E rdlynek I tlival, a renesznsz s humanizmus
blcsjvel fenntartott sokoldal gazdasgi s kulturlis kapcsolatairl tans-
kodnak. A knyvekben klnbz megjegyzsek nevezik meg a tulajdonoso-
kat, gyakran egyszer falusi papokat (J ohannes P lebanus de M uschna) vagy
kzmveseket (M ichael A urifaber M ediensis), akik megrten s nyitottan vi-
szonyultak a XV . szzadi E urpa j eszmihez, s a knyvnyomtats feltall-
st is rtkelni tudtk. H a ttekintjk a gyjtemny sszettelt, megtudha-
tunk valamennyit a vros lakosainak kulturlis rdekldsrl. A teolgiai r-
sok tlslyban vannak, de nem hinyoznak az orvosi, trtnelmi, nyelvszeti
mvek sem. N em vletlen, hogy T hurczy (C hronica H ungarorum" mindkt
kiadsban (A ugsburg s B rnn) megtallhat itt, hiszen pp a trtnelmi ta-
nulmnyok irnt felled rdekldsrl tanskodik, amit a renesznsz moz-
galma hozott magval.
A z snyomtatvnyok rtkhez azok eredeti brktse is hozzjrul,
klnbz stlus s kivitel vasveretes ornamentumokkal, aranyozott szala-
gokkal s lekkel, kk s zld brkivgsokkal kiemelve.
A ritka s rtkes knyvek legnpesebb (30 000 ktet) kollekcija a
XV T -XV I I I . szzadbl szrmazik, elg pusztn arra utalni, hogy a knyvtr
birtokban az eurpai humanizmus legkivlbb kpviselinek mvei is helyet
kaptak (gy R otterdami E rasmus E ncomion M oriae 1521-es kiadsa, M orus
T ams U tpia 1518-as baseli els kiadsa a H ans s A mbrosius H olbein-test-
vrek ltal illusztrlva stb.). A XV I . szzadi hres rzmetszk s festk mvei
kzl megemltjk A lbrecht D rer rajztanulmnyt A z emberi test arnyai-
rl", azutn a H ortulus anime"-t L uther M rtontl egy 1550-es L ucas
225
Kitekints
C ranach ltal illusztrlt kiadsban s V irgil S os munkit, aki a XV I . szzad
egyik legtermkenyebb rzmetszje volt.
A rzmetszs mr igen korn dokumentcis clokat is szolglt, s nem
csak mvszi clok, hanem tudomnyos knyvek szemlltetsre is felhasz-
nltk. gy pldul magas dokumentcis rtke van a lohann von C alcar-tl
(T izian egyik tantvnya) szrmaz, az 1555-s kiads V esalius mben D e
humani corporis fabrica" tallhat illusztrciknak ppgy, mint az els bo-
tanikai rtekezsnek, a H ieronymus B ock ltal rott, Fvesknyv"-nek
(K ruterbuch") nevezett s D niel K andel ltal kpekkel elltott knyvnek.
A XV I I I . szzadban a fametszetet nagy mrtkben kiszortja a fmmet-
szet. A leydeni E lzevir nyomdja volt a legmegbecsltebb a nyomtats min-
sge s a knyvek kis, elegns formja miatt. A knyvtr ezen nyoms tbb
mint 100 pldnyt rzi, ezek kzl mindenekeltt A kis kztrsasgok"
nven ismert sorozatot, ami E urpa s a K elet klnbz orszgainak fld-
rajzi s trtnelmi lerst tartalmazza.
A T ransilvanica" gyjtemny eredete mg S muel B rukenthal idejbe
nylik vissza, aki az erdlyi szlets H issmann gttingeni professzor kezde-
mnyezsre a klfldn s belfldn E rdlyrl megjelen munkkat felvs-
rolta: H onterus, V alentin Franck von Franckenstein, M atthias M iles, A ndreas
O ltardus knyveit vagy olyan idegen mveket, melyekben erdlyi vonatkoz-
s utalsok voltak tallhatak. A B rukenthal K nyvtrban gy kpviselve van-
nak a legjelentsebb erdlyi nyomdk, gy mint H eltai G spr, C oresi, H on-
terus M arcus P istorius, B arth, H ochmeister stb. nyomdi.
K lns figyelmet szenteltnk az utbbi vekben rgi romn knyvek-
felkutatsnak s felvsrlsnak. A z eredmny egy tbb mint 600 pldnyos
gyjtemny, kezdve az 1580-as S bornic slavonesc", az 1648-as N oul T es-
tament de la B algrad" cm munkkkal.
A XV I I I . szzad vge utn az erdlyi felvilgosods kpviseli, kztk
J . C . E der, D . N eugeboren s J . Filtsch a B rukenthal K nyvtr kr tmrl-
tek, s szmos lexikont, enciklopdit, krnikt, itt megrztt kziratot hasz-
nltak fel dokumentcis clokra. I dvel szakdokumentcit s informcit
szolgl munkk felvsrlsval egy alapprofilt nyer a knyvtr. M a jelents
forrskiadvny- s oklevlgyjtemnnyel rendelkezik (M onumenta H istorica
et P edagogica, C orpus I nstripcionum L atinarum, Fontes rerum historicarum
stb.), s ezekhez mg szmtalan knyvkatalgus, monogrfia jn, melyek
mind trsadalomtudomnyi kutatsok cljait szolgljk.
K lns jelentsge van a periodika- s kalendriumgyjtemnynek,
amely tlnyom tbbsgben erdlyi anyagot tartalmaz. A legrgebbi az
1784-es S iebenbrgische Z eitung", majd a K ronstdter Z eitung", H er-
mannstdter Z eitung", a Foaia D uminicii" (V asrnapi jsg"), G azeta de
T ransilvania" (E rdlyi jsg"), az E rdlyi H rad". A kalendrium-gyjte-
mnyben tallhat a legrgebbi erdlyi nmet kalendrium is, az 164-es
nagyszebeni N eu und alt K alender", de szerepelnek itt romn kalendriu-
mok is: C alendarul calicului", C alendarul sateanului".
A knyvtr llomnynak szakosodsa 1948-ban kezddtt: a korb-
ban enciklopdikus jelleg knyvtr a trtnelem, mvszet, etnolgia, ter-
mszettudomny terleteinek tudomnyos szakknyvtrv vlt.
226
B atthyaneum K nyvtr, G yulafehrvr Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa.
K iadvnycsere folyik tbb mint 750 bel- s klfldi partnerrel (kutat-
intzetek, mzeumok, akadmik), ez alkalmat knl a B rukenthal M zeum
tudomnyos eredmnyeinek s mzeumunk trgyainak a legmodernebb, leg-
eredmnyesebb mdszerekhez igazod bemutatsra.
Doina Ngler,
B rukenthal K nyvtr vezetje
(fordtotta: Aradi Lszl)
Batthyaneum Knyvtr, Gyulafehrvr
A vilgirodalom kivlsga, az argentin J orge L uis B orges vallomsai-
ban az dent hatalmas knyvtrknt kpzeli el A H alhatatlansg trtnete"
s a B ecstelensg egyetemes trtnete" szerzjnek kijelentse azonban csak
els olvasatban meghkkent. A borgesi denkp kulturlis s politikai htte-
rnek alapos vizsglata utn minden bizonnyal egyetrthetnk a neves rval.
E setnkben egy felbecslhetetlen prhuzam lehetsge is adott: a gyu-
lafehrvri B atthyaneum K nyvtr, ahol a kdexek, snyomtatvnyok s rgi
knyvek vilgban a kutat akr az denben is rezheti magt...
A B atthyaneum K nyvtr a gyulafehrvri vrban 1719-ben emelt
trinitrius templom falai kztt nyert elhelyezst. 1792-ben a trinitrius szer-
zetesek szkhelye E rdly katolikus pspknek, B atthyny I gncnak tulajdo-
nba kerlt. A felvilgosods kornak knyvgyjtjeknt B atthyny I gnc a
kzp-eurpai akadmiai trsasgokhoz hasonl tudomnyos frumot kvnt
ltrehozni, a S ocietas A ssiduorumot, amelynek elsdleges clja a teolgiai,
humn s egzakt tudomnyok felvirgoztatsa lett volna. B atthyny grf
nagyv kulturlis vllalkozsbl sajnos csak kt maradand alkots valsult
meg: az 1792-ben ltrehozott csillagvizsgl s a kt vvel ksbb, 1794-ben
alaptott knyvtr.
A B atthyaneum K nyvtr, nevben is rizve alaptjnak emlkt, nap-
jainkban a R omn N emzeti K nyvtr egyik legrtkesebb dokumentcis ki-
rendeltsgeknt mkdik. llomnyban tbb mint 63 500 knyvet riz
(kdexeket, snyomtatvnyokat s 1500 utni nyomtatvnyokat). A knyvek
tbbsge a korabeli E urpa kulturlis egysgt szavatol latin nyelven r-
dott, de nem hinyoznak az angol, francia, nmet, st knai s zsiai, szak-
afrikai nyelveken rdott knyvek sem.
knyvtr nmagba burkolzik, kifrkszhetetlen, mint sejtelmes
igazsgai, s szdt, mint hazugsgai. A z sz labirintusaknt egyben fldi la-
birintus is, amelyben ha bestl, sohasem tudod, hogy van-e visszat."
U mberto E conak a R zsa neve" c. regnybl vett fenti idzet, gy gondo-
lom, kitn travalknt szolgl tovbbi barangolsaink sorn.
T artalmi szempontbl a B atthyaneum K nyvtr llomnya gyakorlati-
lag felleli az emberi alkots s megismers minden terlett. A gyjtemny
enciklopdikus jellege az alaptskori szellemi jjszletsben gykerezik.
V oltaire hazjnak enciklopdizmust s a nmet felvilgosods termkenyt
hatst jelzi a teolgiai, filozfiai, trtnelmi, matematikai s csillagszati
227
Kitekints
knyvek sokasga. A knyvtr hrnevt szzadunk els feltl kezdden p-
ratlan kdex s snyomtatvny gyjtemnye regbti. L egutbbi felmrsek
szerint a R omniban tallhat latin kdexek 80%-a a B atthyaneumban te-
kinthet meg. U gyancsak itt tallhat a legnagyobb snyomtatvny gyjte-
mny is (tbb, mint 600 cm).
S zmos szakrt s knyvbart a B atthyaneum K nyvtr nevt a kez-
detektl itt tallhat K dex A ureus kziratval trstja. A K dex A ureus, a
knyvtr legrgebbi kzirata, mfajt tekintve egy imaknyv, amelyet az ere-
deti pldnyrl 805-810 krl msoltak le N metorszgban, a laurissai ko-
lostorban. A latin nyelv, arany s bborszn tintval rdott kdex A ureus
sorsnl nem kevsb kalandos a msik nevezetes snyomtatvny, a L orschi
I maknyv, amelynek els rszt G yulafehrvron rzik, mg a msodik rsze
a rmai B iblioteca A postolica V atican-ban tallhat. A z imaknyv elefnt-
csontbettekkel s aranyerezettel dsztett fedlapjai-borti szintn kt k-
lnbz helyre sodrdtak; az egyik L ondonban, a msik R mban tallhat.
A K dex A ureus mvszi rtkeit illeten lenygz a klnbz nvnyi
eredet sznekkel megfestett miniatrk egysgessge, a bsg szaruja" s a
P antokrtor" brzolsnak aranyossga s sszhangja, a grg s rmai
mvszettl ihletdtt s az rzkelheten biznci hatst mutat dsztele-
mek egyedisge. A K dex A ureust joggal tekinthetjk a N agy K roly korabeli
szellemi jjszlets remek alkotsnak, amelynek trtnete megersti T e-
rentius blcs szavait: H abent sua fata libelli."
A knyvtr llomnyban sok egyb figyelemremlt kzirat is megte-
kinthet, mint pldul S allustius C rispustl a L iber de bello J ugurthino (X.
szzad), B iblia S acra (XI I . szzad), O vidiustl E pistolae ex P onto (XI V . sz-
zad), C odex B urgundus (XV . szzad), P salterium D avidicum cum calendario
(sec. XV .).
U gyancsak a knyvtr hrnevt gyaraptja az snyomtatvny gyjte-
mny, amely trtneti s kulturlis vonatkozsban kapcsolatot teremt a k-
zpkori kdexek s az 1500 utn nyomtatott eurpai knyvek kztt. A t bb
mint 600 snyomtatvny kori s kzpkori rk eredeti, a szzadok sorn
megsemmislt mveit rktette meg az utkor szmra. A z snyomtatv-
nyok lapjait nvnyi eredet sznekkel festett kpek s nagyszer fametszetek
gazdagtjk. I lyenek pldul: B essarion: A dversus calomniatorem P latonis.
R ma, 1465.; A risztotelsz: D e natura animalium. V elence, 1468.; J ustini-
nus: C odex. N rnberg, 1475.; P tolemeioz: C osmographia. U lm, 1482.;
T hurczi J nos: C hronica H ungarorum. A ugsburg, 1488.; O vidius: E pisto-
larum heroidum. M ilano, 1494. - ez utbbi a szakirodalom szerint egyedi
pldnyknt.
A z rdekld megtekintheti a renesznsz hrneves nyomdinak (pld-
ul A ldus M anutius, E stienne, Frobenius, E lzevirius, P lantinus) kiadvnyait, il-
letve kln kurizumot jelenthetnek az . n. lncos knyvek" s kdexek
nhny pldnya (libri catenati).
A kpzmvszetek hdoli megcsodlhatjk a P eter P aul R ubens
kzjegyt visel nmetalfldi nyomtatvnyokat is A latin nyelv tudomnyos
knyvek gyjtemnyben tallhatk meg a rgi romn knyvek pldnyai,
amelyek egszen 1830-ig a latin mellett cirill betkkel is rdtak. A rgi ro-
228
B atthyaneum K nyvtr, G yulafehrvr Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa.
mn knyvek - krlbell 60 pldny - szervesen illeszkednek az intzmny
hagyomnyos llomnyba, mintegy kifejezve a korabeli E rdly politikai s
kulturlis vezetinek elismerst a latin gyker romn kultra irnt. A fent
emltett knyvek kztt megtallhat: S zszvrosi P alia. 1582., az testa-
mentum els romn fordtsa; jtestamentum. G yulafehrvr, 1648.; A rany-
kopors. S ebes, 1683.; D imitrie C antemir: D escriptio M oldvi. Frankfrt
s L ipcse, 1771. B iblia. B alzsfalva, 1795.; P etru M aior: A romnok trtne-
tnek kezdetei D ciban. B uda, 1812.
A nlkl, hogy rszleteznnk az 1500 utn napvilgot ltott klfldi
nyomtatvnyok hossz sort, meg kell emltennk, hogy a B atthyaneum
K nyvtr polcain megtallhatk a humanizmus s renesznsz, a barokk s fel-
vilgosods, a romantika s pozitivizmus kornak reprezentatv mvei is
A z snyomtatvnyok s az 1500 utni kziratok, illetve nyomtatott
knyvek mellett nagyon sok rdekes tnyanyagot tartalmaz a knyvtr doku-
mentumgyjtemnye. A z llomny soksznsge s gazdagsga, amelyen be-
ll jl nyomon kvethetk az egyes trtnelmi szakaszokban - klnsen a
XI X. szzad vgn s a XX. szzad elejn - bekvetkezett llomnygyarapo-
dsok, jelzsrtkek az erdlyi knyvgyjtk rdekldsi krt illeten. gy
rtkelhetek tbbek kztt a kzpkori romn trtnelmet eurpai ssze-
fggsekben is megvilgt gyulafehrvri rmai katolikus kptalan s a ko-
lozsmonostori hiteleshely tbb mint 1700 iratot tartalmaz dokumentumai.
A z egyedlll ex libris gyjtemny (5626 pldny) a kisgrafika sajtos
eszkzeivel tvzi a mvszi formkat az eszmei zenettel.
V gl, de nem utolssorban emltst rdemel a krlbell 3000 rm-
vel a numizmatikai gyjtemny, amely a grg, rmai, dk s a kzpkori er-
dlyi s eurpai pnzrmk sokasgval rzkelteti a trsg mindenkori gaz-
dasgi lett ksr lnk pnzforgalmat. N hny kisebb gyjtemny bronz s
vegtrgyakat, rmai rgszeti trgyakat, XV I I I -XI X. szzadi viaszpecsteket,
valamint kzpkori erdlyi mvszeti trgyakat (ikonoktl a freskkig) tartal-
maz.
A B atthyaneum K nyvtr, gy is mint G yulafehrvr kt vezredes
trtnelmnek egyik bszkesge, felbecslheteden rtkeivel hven tkrzi az
erdlyi rtelmisg gymlcsz kapcsolatait a klnbz nyugat- s kelet-eu-
rpai kulturlis kzpontokkal. A kzpkori tudsok s verejtkez rnokok
msol s dszt munkjnak ksznheten a knyvtr mindrkre az em-
beri tuds kiapaszthatatan trhza marad. , A knyvtr az igazsg s hamis-
sg bdt bizonytka" - lltja a R zsa nevben" U mberto E co, akinek e
sorok szerzje sajt hszves knyvtrosi tapasztalatai alapjn teljes mrtk-
ben igazat ad. M inderrl azonban a B atthyaneum K nyvtr deni nyugalm-
ban minden rdekld s szakember maga is meggyzdhet.
Dr. Iacob Marza
a B atthyaneum K nyvtr igazgatja
229
Kitekints
Teleki-Tka, Marosvsrhely
Az egykori szkelyfvros, M arosvsrhely mindig knyves vros volt.
H a nem is nyomdja rvn - hiszen a tbbi erdlyi vroshoz viszonytva itt
igen csak ksn, 1786-ban lteslt tipogrfia - de knyvtrai, olvasi rvn
erdlyi viszonylatban az rott-nyomtatott bet fogyasztinak" lvonalban
llt. K nyvtra volt itt mr az 1557-ben lteslt tanodnak, melybl a R efor-
mtus K ollgium N agyknyvtra ntte ki magt. I tt nyitja meg kapuit 1802
szn a T eleki S muel alaptotta kzknyvtr is M a a vros knyvtr-hagyo-
mnyainak legjelentsebb rzje az ebbl a kt intzmnybl ltrejtt T ele-
ki-B olyai knyvtr.
A 40 000 ktetes T eleki-T ka az eurpai knyvkultra egyik leggazda-
gabb erdlyi gyjthelye. E nciklopdikus gyjtemny, reprezentatv mdon
kpviseli a XV -XI X. szzadi tudomnyokat s emellett szmos bibliofil ritka-
sgot riz.
A knyvtr sszegyjtse, a bibliofil Teleki
T eleki S muel kzmveldst elmozdt tevkenysgnek legjelent-
sebb terlete a kzel 60 esztendn keresztl tart knyvgyjts, melynek
eredmnyeknt ltrejtt a magyar nyelvterlet els nyilvnos kzknyvtra, a
marosvsrhelyi T eleki-T ka.
K ztudott, hogy T eleki egymaga, jl elgondolt gyjtsi programmal
fogott hozz a knyvtralaptshoz. A kzknyvtrteremts gondolata lnye-
gben 1759-1763-as klfldi tanulmnytja idejn rleldtt meg benne.
B csben megjelent knyvtrkatalgusnak elszavban gy vall errl: ...19
ves koromban, ennek a szzadnak 59-ik vben, ...a mzsk kincseit elsajt-
tand S vjcba, B elgiumba, Franciaorszgba mentem, hogy azoknak az orsz-
goknak jeles akadmiin a legtanultabb s legfelvilgosultabb frfiaktl okul-
jak. I tt aztn a magasabb mveltsgnek s a nemes tudomnyoknak szeretete
sztnztt s annyira felgyjtott lelkemben valami csodlatos lelkesedst a
legkivlbb knyvek irnt, hogy azokat nagy gondossggal s nem csekly
kltsggel megszerezzem s tvollev hazmba hozzam."
1
M r bzeli tartz-
kodsa idejn 972 magyar forintot klttt knyvekre. S a gyjtst tovbb
folytatta a tanulmnyt tbbi llomshelyn is. A klfldi knyvszkedsrl
vallanak T eleki diklevelei. E zekbl tudjuk, hogyan mlyl el a knyvek irnti
rdekldse, s itt talljuk a knyvtrteremts gondolatnak egyik legels
megfogalmazst. J kob C hristoph B eck bzeli professzornak rja 1761-ben:
...nem fogom kmlni a kltsgeket j knyvek megvsrolsra, mg vala-
mely remnye lesz annak, hogy ezzel valamikor hazm gynek s trtnel-
mnek javra lehetek."
2
T eleki a tanulmnyt idejn vsrolt knyvekrl jegyzket kszt, st
kln fzetbe vezeti a L eidenben, B zelben, U trechtben, P rizsban vsrolt
knyvek rt is A klfldrl hazahozott 1 500 ktet kpezi a ksbbi knyv-
tr magvt, magn viselve mr a T ka egyik legjellemzbb vonst is: encik-
lopditst. T eleki teht mr ekkor egy a kznsg szolglatban ll knyv-
tr vzijval vlogat az egyes szaktudomnyok terletrl.
230
llami L evl t r , M arosvsrhely Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
1759-1763 kztti klfldi tanulmnyainak egy rszt a bibliofil mes-
tersg megtanulsa kpezi. H res kz- s magnknyvtrakat ltogat, tanul-
mnyozza ezek sszettelt, elrendezst. N eves tudsokkal, professzorokkal
val ismeretsge hazatrte utn is segti T elekit az informldsban, a knyv-
trtudomny sok krdsben. T ermszetesen itthon azonnal tapasztalja, hogy
E rdly nagyon is kiesik az eurpai kultra ramkrbl: O lyan kevs nlunk
a j knyv - panaszkodik R udolp I selin bzeli jogtudsnak 1764 prilisban
- , hogy mg egyet sem tudtam megszerezni".
3
R jn, hogy meg kell szervez-
ni minl hamarabb a mdjt annak, hogy rtesljn a klfldn megjelent
knyvjdonsgokrl, az esedeges knyvaukcikrl. E rre hasznlja fel klfldi
ismerseit, egykori tanrait, a kint tanul erdlyi dikokat. E llenttben a kor-
trs fri knyvgyjtk legtbbjtl, T eleki nem alkalmaz hivatsos knyvbe-
szerzt. A hazai ismersk, klfldi bartok csak tjkoztatjk a klfldi
knyvpiac ajnlatairl, egybknt maga trgyal, levelezik knyvkiadkkal,
knyvrusokkal. A ma is meglv megrendel levelek, szmlk, aukci-kata-
lgusok segtsgvel rekonstrulhat T eleki kiterjedt knyvbeszerzsi hlza-
ta. K ztudott, hogy mintegy 25 eurpai vros knyvpiacrl vsrol. T erm-
szetesen 1787-tl az lland bcsi tartzkods (alkancellr, majd 1781-tl az
nllsult erdlyi kancellria vezetje lesz) lnyegesen megknnyti az infor-
mldst. A csszrvros lnyegben az eurpai knyvpiac egyik jelents kz-
pontja. S zmos knyvkereskeds, knyveladssal foglalkoz nyomda knlata
mellett a klfldi knyvek is viszonylag knnyen eljutnak a bcsi piacra. S ok-
szor rendkvl gyorsan lebonyoldik egy-egy knyvvsrls. 1800 februrj-
ban pldul levelet kld A braham C hristoph T hiele lipcsei knyvkeresked-
nek azzal a krssel, hogy bizonyos ajnl katalgusbl kirt mveket szerez-
zen meg szmra. A levbe, a knyvek cme mell mrcius 14-n T hiele fel-
vezeti az egyes mvek rt s a szlltsi kltsget. M rcius 26-n pedig
ugyanerre a levbe jegyzi fel T eleki, hogy az egsz kldemnyt rendben t-
vette.
A knyvbeszerzs azonban nem bonyoldott minden esetben iiyen
zkkenmentesen. A szzadvg E urpa hbors zavargsai nem nyjtottak
mindig megfelel feltteleket a tbb orszgon keresztl trtn szlb'tshoz.
M gis a ma embere szinte irigykedve kvetheti nyomon T eleki nagyon rend-
szeres, hat vtizeden keresztl megszakts nlkl tart knyvgyjtst.
M eg kell emlteni azt is, hogy T eleki ltalban j s szp knyveket v-
srolt. M indig rdekldik a pldnyok llapota fell is. A knyvrusok listin
minden esetben megtalljuk az erre vonatkoz megjegyzseket. K lns
gonddal vlogatta ssze kedvenc gyjtemnyt, a grg-latin klasszikusok ki-
advnyait. Fradsgot nem kmlve kutat a szveghsg s nyomdai kivitele-
zs tekintetben legjobb, legszebb kiadsok utn. S okszor ugyanazt a mun-
kt tbbszr is megrendeli egy jobb kiads kedvrt. S zemlyes kapcsolata
van pldul a klasszikus kiadvnyok neves olasz szakrtjvel, G iambattista
B odonival. A kevs pldnyszmban, elssorban mvelt bibliofilek szmra
kszlt prmai nyomtatvnyok kzl tbbet is megszerez.
A t bb vtizedes knyvgyjts T elekit kora egyik legkpzettebb
knyvszakrtjv teszi. S egtettk ebben a knyvszeti szakmunkk, melye-
ket ma is riz a knyvtr. T bbek kztt 95 klnbz eurpai magn
231
Kitekints
knyvtrat bemutat 157 ktetes katalgus-gyjtemny tjkoztatta T elekit a
XV I I I . szzadi bibliofill szmos krdsben.
L ttuk teht, hogy T eleki S muel knyvtra 1759-1822 kztt gylt
ssze. A z alapt sem nem rklt, sem nem vsrolt szmottev knyvgyj-
temnyt, hanem a knyvtr elre meghatrozott funkcijnak megfelelen
vtizedeken keresztl nagy krltekintssel vlogatta ssze a knyveket. J l
informldik a kortrs knyvknlat lehetsgeirl, s gy sikerl megszerezni
a korabeli tudomnyossg legjelentsebb knyvtermkeit s a megelz korok
knyvkurizumait, bibliofil ritkasgait.
Teleki knyvtra a kz szolglatban
T eleki knyvtra az alapt letnek klnbz llomshelyein mindig
a kz szolglatban llt. A z 1760-as vek vgn, a 70-es vek elejn S rom-
berkrl klcsnz knyveket, mint ahogy errl tbb erdlyi tuds kszn
levele tanskodik. 1778-ban, fkormnyszki kinevezsekor S zebenbe klt-
zik, termszetesen knyveit is magval viszi. 1780-ban a M agyar H rmond
hasbjain olvashatjuk a neves erdlyi t uds, B enk J zsef tudstst:
...knyveshz is soha E rdlyben olyan...mint ugyan S zebenben (oda vitet-
vn S romberkrl) M ltsgos R . S z. B . grf S zki T eleki S muel G uber-
nlis T ancs r N agysga knyvbli vagyona, a mellyre sok ezer kltsg
ment fel, s mgyen minden esztendnknt: ennek is ottan minden j embe-
rek hasznt vehetik O N agysga kegyessgbl".
4
A mikor 1785-ben a bihari
fispni funkci betltse vgett V radra kltzik T eleki, knyvtrbl a leg-
szksgesebb mveket viszi magval. K nyveinek nagy rszt S zebenben rak-
troztatja. A kt vi vradi tartzkods idejn kelt levelek azt igazoljk, hogy
ekkor is szvesen klcsnz a nla lv munkk kzl. 1787-tl T elekit a
kancellri kinevezs vgleges bcsi tartzkodsra knyszerti. E gy vvel k-
sbb a trkkel folytatott hadmveletek miatt T eleki mltn aggdik S ze-
benben maradt knyvei miatt. B rcsak a S zebenben maradott sok drga
knyveimet tudnm securitsban! H a jszaka eszembe jutnak nem alhatom"
- rja egyik levelben.
5
gy azutn M arosvsrhelyre szllttatja a knyvtrat, s
arra is gondol, hogy vgleg itt hagyja a gyjtemnyt. A bizonytalan hbors
idkben azonban nyugtalan a tvollv gyjtemny miatt, s a 90-es vek ele-
jn felviteti B csbe a knyvtrat. E kkor jra klcsnz a kancellriai lakosz-
tly mellett elhelyezett bibliotkbl. 1792-ben M ihelyes J nos szemlyben
lland knyvtrost is alkalmaz, aki T eleki felgyelete alatt elkezdi a knyvek
szakszer feldolgozst, katalogizlst. M ihelyes a T eleki szolglatban el-
tlttt vek alatt naplt vezet, s ebben feljegyzi a kancellr szavait, melyekkel
1794-ben a knyvtrszoba kulcst rbzta: Fogja M ihelyes uram, ez a kulcs,
mr a catalogusokat elvgezvn, a knyveimnek rendbeszedst is bzom a
kegyelmed sinceritsra, s ahol megakad, szltson meg btran engem; ajn-
lom pedig a kegyelmed szorgalmatossgba azon kincseimet, melynl dr-
gbb az letem, felesgem s gyermekeimen kvl nincsen."
6
E gytt ksztik
el a knyvtr katalgust, mely ngy ktetben 1796-1819 kztt B csben
nyomtatsban is megjelenik. A z els ktet szinte teljesen T eleki munkja.
K edvenc knyveit, a grg-rmai klasszikusokat tartalmazza, melyekbl a
knyvtralapt remek vlogatst gyjttt ssze. H ogy az olvask nagyobb
232
llami L evl t r , M arosvsrhely Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
haszonnal forgathassk a katalgust, a szerzk rvid letrajzt is megadja.
T ulajdonkppen a katalgus megszerkesztsben rajzoldik elnk a knyvtr-
alapt T eleki a maga elismerst rdeml tudomnyos felkszltsgben. A
latin nyelv elszban a kvetkezt rja T eleki: T ekintetbe vve minden k-
rlmnyt s szmadst csinlva, gy vltem, hogy annak a kltsges gyjte-
mnynek valami j rendbe szerkesztett katalgusa kell legyen, hogy annak
nemcsak a pihensben, hanem a munkban is rtelme legyen."
7
T eht a
knyvtralapt azt akarta, hogy katalgusa segtsen a szaktudomnyokban
val tjkozdsban.
1797-ben a Francia K ztrsasggal folytatott hadvisels idejn jra
M arosvsrhelyre szllttatja knyveit. E zttal vgleg itt is marad a gyjte-
mny, s a knyvtralapt hozzkezd rgi tervnek valra vltshoz, a kny-
veshz megpttetshez. B izony nehz nekem a knyveim s rsaim nlkl
B csben lakni - rja felesgnek 1797-ben - s mikor eszembe jut, hogy
azoktl megfosztatom, egszen elszomorodom, mert azokban volt ifjs-
gomtl fogva gynyrsgem, idtltsem, s mr letemnek estvjn azzal
sem enyhthetem unalmaimat. D e megnyugszom az I stennek taiban, s mr
abban tallnm rmmet, ha egyszer lthatnm ket elrendelve a magok
destinatjuknak helyn, ahol holtom utn is a kzjra maradhatnak."
8
1799 prilisban kezdik el a hrom esztendt ignybe vev ptkezst.
1802 szre kszl el az egykor Wesselnyiek birtokban lv egy emeletes
barokk plethez csatolt szrny, mely azta hajlka a T eleki-T knak. A bels
nagy, hrom hajs knyvtrtermet valsznleg klfldn ltott knyvtrak
modelljei utn tervezteti meg a knyvtralapt. 1802 augusztusban szem-
lyesen irnytja a knyvek elrendezst, ekkor alkalmazza az els marosvsr-
helyi knyvtrost, S zsz J zsefet, akit a helyi kollgium tanrai ajnlottak erre
a szolglatra.
1803-tl S zsz J zsef olvasnaplt vezet. N aponknt feljegyzi a
knyvtrat hasznlk nevt s az olvasott knyvek cmt. A knyvtralapt
pedig B csben megelgedssel nyugtzza, hogy tkjnak van becse", s az
olvask egyre szaporodnak. A naponta bert 3-5 nv a mintegy 6.000 lakos
mezvroskban azt jelentette, hogy a lakossg fl szzalka ltogatta a
knyvtrat, s ebben a vrosban az olvaskznsg tetemes rszt kitev ta-
nr-dik trsadalomnak rendelkezsre llt a R eformtus K ollgium knyvt-
ra is A z olvask szmnak nvekedst az is biztostotta, hogy a megnyits
utn az llomny gyaraptsa nem llt meg, hiszen B csbl T eleki hallig
kldi az jonnan vsrolt knyveket. T eleki ugyanakkor nagy figyelemmel
irnytja gyjtemnynek rendezst, hasznlatt. A tkban alkalmazott
knyvtrosokhoz rott levelek ennek legbeszdesebb bizonytkai. O bserval-
ja K egyelmed - rja 1803 mjusban S zsz J zsefnek - s observltassa az ol-
vaskkal is a B ibliothecam trvnyeit, s tartsa magt az I nstructijhoz, a
thect pedig mindenkor zr alatt".
9
M shol azt is megindokolja, mirt flti
olyan nagyon a knyveket: nekem pedig igen sok pnzemben ll s nemcsak
a jelenval, hanem a kvetkez G enerationak is hasznra val".
10
T eleki hal-
lig gondoskodik knyvtrrl. U tols levelt halla eltt 19 nappal meneszti
V srhelyre: K edves B ibliothecarius U ram! - rja K elemen M rton knyvt-
rosnak - ksznettel vettem K egyelmed tudstst, s nagyra becslm ab-
233
Kitekints
ban jelentett szorgalmatossgt. B ibliothecmnak gondviselsben, elrende-
zsben s tisztn tartsban, tovbbra is megnyugodvn a K egyelmed gon-
dossgban s hvsgben... E lvrom tovbbra is K egyelmed tudstsait, elk-
telezett szves jindulattal maradvn K egyelmednek K sz J akar S zolgja
G rf T eleki S muel."
11
I dkzben termszetesen rendezni kvnja knyvtr-
nak halla utni sorst is A kzmvelds elmozdtsra sznt gyjtemnyt
1800-ban vgrendeletileg is a kzre hagyja: I fjsgomtl fogva nagy klt-
sggel, szorgalmatossggal s fradsggal szerzett s ezutn is, amg lek, I s-
ten segedelmvel szerzend K nyveimet, ezekhez ktvn boldogult feles-
gemnek M agyar K nyvgyjtemnyt is, maga kvnsga s rendelse szerint,
M ineralogica C olectiommal, hagyom s leglom mint H zam- s Familim-
beli -rks-Fidei-C ommissumot M aradkimnak s S uccesoraimnak gondvi-
selsek s jtllsok alatt a T udomnyoknak N emzetemben s H azmban el-
mozdtsokra; ktelessgekbe tvn M aradkimnak s S uccessoraimnak: hogy
azokat s azoknak editiit, szm s catalogusok szerint nevezett M . V srhe-
lyi H zamnl avgre ksztett pletben, az n nevem alatt tartsk, j gondvi-
selssel conservljk, azokbl soha egyet is el ne idegentsenek, el ne adja-
nak..."
12
T estamentumban T eleki emltst tesz felesge, iktri B ethlen
Z suzsnna knyvgyjtemnyrl is E z a 2 000 ktetet szmll magyar
knyvtr rtkes rsze a zmmel latin, nmet, francia s ms eurpai, vala-
mint keled nyelven rott munkkat rz llomnynak. A gyjtemny magvt
B ethlen Z suzsnna 1770 tjn anyai nagynnjtl, Wesselnyi K attl r-
klte, mely azutn keze alatt rdekes, jellegzetesen ni XV I I I . szzadi gyjte-
mnny nvi ki magt. Wesselnyi K ata knyvtrban sok ritka kzirat, kiad-
vny van, B ethlen Z suzsnna ezek mell inkbb olyan munkkat gyjttt,
melyek a mindennapi let krdseiben segtettk. A vallsos trgy mvek,
biblik, imdsgos knyvek mellett sok gyermeknevelssel, gymlcs,-n-
vny-, virgtermesztssel, llattenysztssel foglalkoz munka, szakcsknyv,
orvosi- s orvossgosknyvek tallhatk a gyjtemnyben. T eleki szvn viseli
1797-ben elhunyt felesge knyvtrnak sorst. N yomtatott katalgusnak
harmadik ktetben kln fejezetet szentel ennek a gyjtemnynek, s majd a
marosvsrhelyi T kban is kln, a maga egysgben helyezteti polcra a k-
teteket. A katalgus elszavban pedig gy r B ethlen Z suzsnna knyvgyj-
tsrl: A magyarorszgi s erdlyi rk munkihoz bc sorrendben hoz-
zcsatoltam a klnbz tartalm magyar nyelv nyomtatott vagy kzrsos
knyvek cmeit, melyeket nagyon szeretett felesgem, iktri B ethlen Z suzsn-
na grfn letben fradhatatlan buzgalommal sszeszerzett s az n knyv-
tram anyaghoz csatoland ugyancsak kzhasznlatra sznt. T bbeknek
ezek kzl az rtke csak ritkasgukban van; ezeket innen-onnan szerezte s
azokat forgatta; annyira szokott volt gynyrkdni azokban s gynge test-
ben - mg a gyakori betegsgek bntalmai kztt is - annyira ers lelket r-
ztt, hogy azoknak a knyveknek a katalgust is sajtkezleg elksztette."
13
V gl azt is meg kell emltennk, hogy T eleki S muel kzhasznlatra
sznt gyjtemnynek mkdst bels trvnyekkel kvnta szablyozni.
N yomtatott katalgusnak msodik ktetben 1800-ban tette kzz - kt
vvel a knyvtr hivatalos megnyitsa eltt - a knyvek hasznlatt szablyo-
z rendelkezseit. K nyv-fltsnek szinte lrai hangvtel megfogalmazsa
234
llami L e v l t r , M arosvsrhely Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
ez a I X pontban sszefoglalt trvnykezs. M indenre kiterjed figyelemmel
intzkedik arrl, hogy knyvtrt az utdok soha el ne idegenthessk, hogy
a knyvtrat hasznl kznsg pedig tisztban legyen a knyvek rtkvel,
meg azzal, hogy a szablyok be nem tartsa rkre megfoszthatja a kihgst
elkvetket a knyvtr hasznlattl.
14
T eleki halla utn a T ka rendszeres gyaraptsa jrszt megsznik.
B r az alapt vgrendeletben legnagyobb fi rksre hagyja a knyvtr
tovbbi fejlesztsnek, mkdtetsnek feladatt, megteremtve ennek anyagi
httert is, T eleki S muel Ferenc nev fia mr nem vsrol olyan rendszere-
sen. M g a szzad 50-es veiig rkeznek a knyvek, idszaki kiadvnyok, a
kzben ismertt vlt T ka ajndk knyveket is kap, mgis lassan megsznik
a tervszer knyvgyarapods. A knyvtr olvasi mr nem is a kortrs knyv-
jdonsgokrt keresik fel a gyjtemnyt, hanem inkbb az egyes tudomnyok
trtnett tanulmnyozzk, vagy bibliofil ritkasgokban gynyrkdnek.
A knyvtralapt vgrendeletben az erdlyi reformtus fkonziszt-
riumot bzza meg a knyvtr mkdsnek felgyeletvel, a testamentum r-
vnyestsvel. T eleki halla utn kezdett veszi a csald s az egyhz kztt
majd szz esztendn keresztl hzd vita a felgyelet jogrl, az egyhz ha-
tskrnek korltozsrl. C sak 1942-ben krvonalazdik egyfajta megegye-
zs a T eleki K nyvtr A laptvny ltrejttvel. E nnek keretben megalakul a
csald s egyhz tagjaibl ll alaptvnyi tancs, s ezzel a T ka az egyhz fel-
gyelete s az alaptvnyi tancs gondnoksga al kerl.
A msodik vilghbort kvet vekben T eleki S muel knyvtra is l-
lami intzmnny vlik. 1955-ben a T eleki K nyvtr pletbe kltztetik a
helyi R eformtus K ollgium 80.000 ktetes knyvtrt is E kkor mr ez is l-
lami intzmny, mely az iskola felekezeti jellegnek megsznsvel nllsult
s a B olyaiak emlkre a B olyai K nyvtr elnevezst kapta. A kezdeti idszak-
ban egyms mellett, de kln adminisztrcival mkdik a kt rgi knyve-
ket rz gyjtemny, majd 1962-ben T eleki-B olyai K nyvtr nv alatt egye-
slnek.
A Teleki-Bolyai Knyvtr sszettele
A 200 000 ktetet szmll T eleki-B olyai gyjtemny trzsanyagt te-
ht a T eleki T ka s a B olyaiakrl elnevezett kollgiumi N agyknyvtr alkot-
ja. E hhez a kt llomnyhoz az elmlt vtizedekben tbb kz- s magngyj-
temny, tredkknyvtr kerlt. A B olyai K nyvtr a marosvsrhelyi R efor-
mtus K ollgium tbb vszzados bibliotkjbl fejldtt ki E z a gyjte-
mny a tbbi erdlyi kollgiumok knyvtraihoz hasonlan tanrok, dikok
hasznra lteslt, hogy azutn iskola s knyvtr egymst tmogatva fejldje-
nek. A mikor 1557-ben a tordai orszggyls elrendeli, hogy a reformci k-
vetkeztben pusztn maradt klastromban iskolt ltestsenek, M arosvsrhe-
lyen ltrejn a S chola particula (kis iskola).
15
T evkenysgnek kezdeti szaka-
szrl csak hzagos ismereteink vannak, de az bizonyos, hogy voltak knyvei.
E rre utal egy fennmaradt emlkknyv, melyet 1653-ban adomnyozott C su-
lai G yrgy, az erdlyi reformtus egyhz superintendense a marosvsrhelyi
scholnak. E bbe vezetik be visszamenlegesen a tantk, rektorok nvsort,
az egykori osztlyok tanulit, tanrendeket s az 1650-1689 kztt vsrolt
235
Kitekints
vagy adomnyozott knyveket. A matrikula egyik fejezete az iskola rgi
knyveinek jegyzkt tartalmazza A ntiqui coetus libri" cm alatt. E z teht
azt jelenti, hogy a tanodnak 1650 eltt is voltak knyvei. A C sulai-fle kzi-
rat tansga szerint a knyvtr elssorban adomnyok rvn gyarapodott. A z
adomnyozott knyvek nagy rsze tanknyvl szolglt, teht llandan hasz-
nltk az iskola tanuli, s ezzel magyarzhat, hogy a felsorolt munkk kzl
ma mr csak elenyszen kevs tallhat meg a gyjtemnyben. D e emlt a
kzirat egy 1689-es knyvvsrlst is, teht ha lassan is, de szaporodott a
knyvllomny.
A z iskola s a knyvtr letben az 1718-as esztend hoz vltozst:
E kkor a mr 161 ve mkd S chola egyeslt az 1531-ben alakult srospata-
ki kollgium tredkvel. I I . R kczi G yrgy zvegye, B thori Z sfia ell-
dzte S rospatakrl a kollgium dikjait. E zek tanraikkal egytt E rdlybe
menekltek, elbb G yulafehrvrra, majd amikor innen S teinville generlis is
kiutastja ket, B oroskrakkba, S zszvrosra, 1716-ban pedig M arosvsr-
helyre jnnek. M sfl v mlva egyesl a kt iskola M arosvsrhelyi R eform-
tus K ollgium nven (C ollegium R eformatum M arosvsrhelyiense). A sok
vndorls, hnyattats utn vgs otthonra lelt srospataki-gyulafehrvri kol-
lgium dikjai knyveket is hoztak magukkal. M a mr lehetetlen pontosan
rekonstrulni ezek szmt, de biztos, hogy szmbelileg rezheten gyarapo-
dott az anyaiskola kis knyvtra. E zt igazolja az a kzel szz ktet, melyben
ma is olvashat a L iber S cholae P atakiensis" bejegyzs vagy a menekl di-
kokat ksr srospataki professzorok neve, 120 ktet L iber S cholae A lben-
sis" bejegyzse pedig jelzi, hogy ezek a gyulafehrvri tartzkods idejn ke-
rltek az llomnyba.
A kvetkez idszak knyvtrgyarapodsrl mr rendszeresebb ada-
tok llnak rendelkezsnkre, minthogy 1765-1871 kztt a knyvtrosok
rendszeres szmadsokat vezettek. E zek tkrzik a hazai s klfldn trtnt
knyvvsrlsokat. A z j szerzemnyek latin-grg klasszikusok munki, teo-
lgiai, jogi, nyelvszeti knyvek, teht elssorban az oktatshoz szksges
mveket gyjttte a knyvtr. A magyar nyelv kiadvnyok kis rszarnya azt
igazolja, hogy az oktats ekkor mg idegen nyelven, azaz elssorban latinul
trtnik.
A XV I I I . szzad folyamn a vsrlsok mellett a knyvtr gyarapts-
ban az adomnyozsok jtszanak dnt szerepet. E zek nagy rsze a klfldi
akadmikat megjrt dikoktl szrmazik, hiszen trvny ktelezte ket arra,
hogy a tanulmnytrl iskoljuknak knyveket hozzanak. A kollgium 1777-
es rendtartsa is leszgezi: I ll, hogy a C ollegiumban tanult iffi valami h-
ldatossgt a C ollegiumhoz mutassa: azrt senki A kadmikra ne bocsts-
sk, mg magt nem ktelezi, hogy a C ollegiumnak egy arany ra knyvet
hozzon".
16
E zzel magyarzhat a kollgium knyvtrban tallhat holland,
nmet tipogrfikbl szrmaz gazdag knyvanyag. A z ajndkozs msik
mdja az volt, amikor a tanoda professzorai, st a vros ms foglalkozs r-
telmisgii sajt knyvgyjtemnyket az iskola knyvtrra testltk. M tyus
I stvn, M arosszk forvosa, az O s j D iaetetica szerzje 1800-ban 1326
ktetet hagyomnyoz a kollgiumi knyvtrra. A gyjtemny nagyrszt orvo-
si munkkat tartalmaz, s egy msik orvos, S zotyori J zsef knyvtrval egytt
236
llami L e v l t r , M arosvsrhely Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
jl egszti ki a tbbi, elssorban teolgiai, jogi, klasszika-filolgiai knyveket
tartalmaz adomnyokat. T udomnytrtneti rtke van a kt B olyai knyv-
hagyatknak. 1856. augusztus 26-n B olyai Farkas sszes knyveit a kollgi-
umra testlja, arra az iskolra, ahol kzel fl vszzadig oktatta a termszettu-
domnyokat. E gyetlen kiktse az, hogy fia, B olyai J nos hasznlhassa a bea-
dott munkkat. lhetett is J nos ezzel a lehetsggel, mert apja halla utn
egy kiegszt jegyzket csatolnak B olyai Farkas vgrendelethez: A z reg
halla utn fija mg b-adta a kvetkezket." B olyai J nos mindssze ngy
vvel lte tl apjt. H alla utn az knyvei is az iskola knyvtrba kerltek.
A nnak ellenre, hogy mig sem sikerlt egszben rekonstrulni a kt B olyai
knyvtrt, a sajtkez bejegyzseket rz munkk s az adomnyoz listk
alapjn azonostott knyvek szma kzel ktszz. M inden valsznsg sze-
rint a kt neves matematikus hzitkja ennl sokkal tbb knyvet szmllt.
A z llomny tematikai sszettele rendkvl vltozatos. A matematikn, fizi-
kn kvl kmiai, meteorolgiai szakknyvek, orvosi, nvnytermesztsi
munkk tallhatk a gyjtemnyben. M inthogy B olyai Farkas knyvtrnak
legkzelebbi haszonlvezje fia volt, rdekes ttekinteni, hogy a nem-eukli-
deszi geometria zsenilis megteremtje milyen knyveket tanulmnyozott
apja hznl.
17
A marosvsrhelyi R eformtus K ollgium knyvtrban a hagyom-
nyozok kvnsgnak megfelelen az adomny-knyvtrakat a maguk egys-
gben riztk meg. 1911-ben az iskolaplet kibvtsekor j helyisgekbe
kltztetik az llomnyt, s ekkor a magn-tkkat bevegytik a trzsllomny-
ba. A z j rendezs sorn tematikus csoportostsban s azon bell formtum
szerint helyezik el a kteteket, melyek ksbb j leltrszmot is kapnak. M a
teht az egyes adomnyok rekonstrulsa rendkvl nehz s csak az eredeti
adomnylistk alapjn lehetsges.
A knyvtrba beolvadt magngyjtemnyek tulajdonkppen az erdlyi
trsadalom mveldsi kpzdmnyei. Feldolgozsuk, vizsglatuk a helyi is-
kolatrtnet kereteit messze tlnv mveldstrtneti feladat.
S zltunk arrl, hogy a T eleki-B olyai knyvtr llomnyba az elmlt
vtizedekben nhny tredkknyvtr kerlt. A felekezeti iskolk llamostsa
sorn ezek knyvtrait vagy nllstjk vagy felszmoljk. H asonl sorsra ju-
tottak a kolostori knyvtrak is E zeknek a feloszlatott gyjtemnyeknek rgi
knyvllomnyt az erdlyi hagyomnyos knyvtrak anyaghoz csatoljk,
gy kerl a marosvsrhelyi T eleki T ka s az akkor mg kln mkd B o-
lyai K nyvtr ktelkbe a mikhzi ferencesek knyvtrnak, a szkelykereszt-
ri U nitrius G imnzium knyvtrnak, a mramarosszigeti kollgium, a
szszvrosi iskola gyjtemnyeinek egy rsze. E zek a knyvtrtredkek pe-
dig pr ezer ktetet szmllnak, gy legtbb esetben nem tkrzik az egykori
anya-knyvtr jellemzit, mgis azltal, hogy klnbz felekezeti knyvt-
rakbl szrmaznak, szerencssen egsztik ki a fknt protestns jelleg ma-
rosvsrhelyi knyvtr llomnyt.
L ttuk teht, hogy a T eleki-B olyai knyvtr 200 000 ktetes gyjte-
mnye hogyan llt ssze. A z erdlyi hagyomnyos knyvtrtpusok szinte va-
lamennyi vlfaja megtallhat itt, az iskolai knyvtrtl a kolostori knyvt-
rig, a felvilgosods lgkrben fogant, kzhasznlatra ltestett gyjtemny-
237
Kitekints
ti a klnbz korokban ltrejtt kisebb rtelmisgi magntkkig. E nnek a
vltozatos proveniencinak ksznhet az llomny vltozatos sszettele is
H iszen a tudomnyok minden terletrl sszegyjttt enciklopdikus T ka
rendeltetse ms, mint az oktats menett, a tanrok munkjt segt protes-
tns kollgiumi knyvtr. D e ms az a szellemi tpllk is, amelyet a szkely-
keresztri kzssg a tanul ifjsg szmra sszegyjt, mint pldul a feren-
cesek kolostori gyjtemnye, mely elssorban a szerzetesek mindennapi hit-
leti munkjt segt knyveket tartalmazza.
N em clunk ezttal a marosvsrhelyi knyvtr knyvanyagnak be-
mutatsa. K ln tanulmny trgyt kpezhetn az itt rztt bibliofil rtkek,
a magyar s egyetemes mvelds sok figyelemre mlt emlknek ismertet-
se. H iszen egy XI V . szzadi hrtyakdex lapjain itt tallhat a hatodik ma-
gyar nyelvemlk, a M arosvsrhelyi S orok nven ismert, az 1410-es vekbl
szrmaz, 55 magyar szt tartalmaz bers. A rgi nyomtatvnyok kztt
66 darab snyomtatvny s sok rtkes XV I . szzadi nyomdatermk van. A
szakirodalomban unikumknt ismert pldnyok kzl emltst rdemel B alas-
si B lint I stenes nekei-nek bcsi 1635-s kiadsa s ennek a versgyjtemny-
nek egy msik, sajnos csak tredkben fennmaradt vltozata, mely K lsz J a-
kab brtfai nyomdjban kszlt 1640-50 krl. A pczai C sere J nos G yula-
fehrvron 1654-ben napvilgot ltott M agyar L ogiktsk-ja szintn egyetlen
pldnyban maradt fenn.
A knyvtr igen gazdag biblia gyjtemnyben megtallhat K rolyi
G spr bibliafordtsnak 1590-es vizsolyi kiadsa s sorban az ezt kvet j-
rakiadsok is. A negyedik A mszterdamban 1645-ben elkszlt kiads egyik
pldnya kiadstrtneti kurizum. K omromi C sipks G yrgy tulajdonban
lehetett ez a biblia. O vllalkozott a holland kiads hibinak kijavtsra.
M egjegyzseit, kiegsztseit berta a nla lev pldnyba. E z szolglt azutn
alapul a L eidenben 1718-ban megjelent j kiadshoz. U gyanakkor megvan a
knyvtrban a B csben 1626-ban kiadott K ldi-fle fordts is E z az els tel-
jes katolikus fordts, melyet K ldi G yrgy jezsuita hitsznok P zmny P ter
buzdtsra ksztett.
A T eleki-B olyai knyvtr metszetgyjtemnyei, kzzel sznezett atla-
szai, gazdagon illusztrlt kiadvnyai ugyancsak komoly bibliofil rtket kpvi-
selnek.
Figyelmet rdemel a gyjtemny kziratos anyaga is A z A rs M edica c-
m XV I . szzadi orvosi trgy kzirat pldul tfog ismeretanyaga rvn
rendkvl jelents helyet foglal el az anyanyelven megjelent gygyszati iro-
dalomban. A T eleki T ka gyjtemnyben ugyanakkor sok M agyarorszg,
E rdly trtnetre vonatkoz kziratos msolat is van. T eleki S muel mr az
E rdlyi K ziratkiad T rsasg ltal megindtott gyjts eltt hozzfogott a
trtneti munkk felkutatshoz, ritka eredeti kziratok, krnikk lemsolta-
tshoz. T ermszetesen a T ka ma is rzi a knyvtralapt T eleki levelezs-
nek jelents rszt, mely a korabeli E rdly politikai, mveldsi letnek sz-
mos vetlett tkrzi.
A marosvsrhelyi knyvtr taln legjelentsebb hagyatka a kt B olyai
kzel 20.000 oldalnyi eredeti kzrsa. M integy 13 000 oldal B olyai J nostl
szrmazik. I tt vannak megjelent s ki nem adott munkinak fogalmazvnyai,
238
llami L e v l t r , M arosvsrhely Erdlyi kzgyjtemnyek bemutatsa
sok a matematika, filozfia, nyelvszet, politika, zene trgykrbe tartoz r-
sa. A pja, B olyai Farkas 5 000 oldalnyi kzrsa a T entamen szerzjnek soki-
rny rdekldsrl tanskodik. A B olyai kziratok tanulmnyozsa a ma-
gyar tudomnytrtnet jvbeni feladatai kz tartozik.
A fentiekben az egyik legjelentsebb erdlyi hagyomnyos knyvt-
runknak csak egszen vzlatos ismertetsre vllalkoztunk. E lmondtuk, hogy
milyen knyvtregysgekbl tevdik ssze ez a gyjtemny s mit riz ma Je-
lezni szeretnnk azt is, hogy ez a knyvtr a vrosnak mindig l kulturlis
intzmnye volt. A kollgiumi knyvtr s a T eleki T ka mindenfajta trt-
nelmi, trsadalmi vltozsok kzepette M arosvsrhelyen megszakts nlkl
mkdtt. A z erdlyi trsadalom mveldsi kpzdmnyeknt ltrejtt
knyvhagyatk megrzse s tudomnyos hasznostsa felelssgteljes kte-
lessgnk.
De Nagy Anik
Jegyzetek
1. Bibliothecae Samuelis S. R. I., Com. Teleki de Szk Pars Prima. Viennae, Typis per
Sa. Falka Bikfalvensem Transilvanum sculptis. In: Tpographeo Baumeister, 1796.
XXVIII. Magyarul: Teleki Smuel s a Teleki-Tka. A leveleket vlogatta, beveze-
tssel s jegyzetekkel elltta De Nagy Anik. Bukarest, 1976. 212.
2. Teleki Smuel levele J. Chr. Beckhez. Eredeti latin nyelv fogalmazvnya Uo. Ma-
gyar fordtsban rszletek: Teleki Smuel s a Teleki-Tka. 66-67.
3. Teleki Smuel levele Rudolp Iselinhez. Eredeti latin nyelv fogalmazvnya Uo. Ma-
gyar fordtsban rszlete: Teleki Smuel s a Teleki-Tka. 73.
4. V: Mik Imre: Benk Jzsef lete s munki. Pest, 1867. 283.
5. Teleki Smuel levele Jsika Antalhoz. A levl eredetije: Akadmiai Levltr. Kolozs-
vr. (Fenesi lvt.)
6. Rszlet Mihelyes Jnos napljbl. 1794. Teleki Smuel s a Teleki-Tka. 203.
7. Teleki Smuel s a Teleki-Tka. 213.
8. Teleki Smuel levele felesghez. A levl eredetije: Magyar Orszgos Levltr. Buda-
pest, Teleki Smuel-osztly. Rszlet kzlve: Teleki Smuel s a Teleki-Tka.
110-111.
9. Teleki Smuel levele Szsz Jzsefhez. Eredetije: Teleki Arhiva Personala.
Marosvsrhely, Teleki-Bolyai Knyvtr. Kzlve: Teleki Smuel s a Teleki-Tka.
119-120.
10. Teleki Smuel levele Szsz Jzsefhez. Eredetije: idem. Kzlve: Teleki Smuel s a
Teleki-Tka. 122-123.
11. Teleki Smuel levele Kelemen Mrtonhoz. Eredetije: Kelemen csald tulajdonban.
Marosvsrhely. Kzlve: Teleki Smuel s a Teleki-Tka. 158-159.
12. Teleki Smuel vgrendelete. Eredetije: Teleki Arhiva Personala. Marosvsrhely, Te-
leki-Bolyai Knyvtr. Kzlve: Az erdlyi reformtus egyhzkerlet igazgattan-
csnak jelentse a Teleki-Tka gyben. Kolozsvr, 1912.; Fodor Istvn: Teleki T-
ka. Krniks fzetek. Kiadta Fodor Istvn. Marosvsrhely, 1838. 15-20.; Teleki
Smuel s a Teleki-Tka. 220-227.
239
Kitekints
13. Bibliothecae Samuelis Com. Teleki de Szk Pars Tertia, Scriptores Rerum Hungari-
carum et Transilvanicarum complexa, cum Catalogo Librorum Hungaric. Conjugis
desideratissimae Susannae com. Bethlen de Iktr. Viennae, typis Antonii Pichler,
1811. Magyarul kzlve: Teleki Smuel s a Teleki-Tka. 218-220.
14. Bibliothecae Samuelis S.R.I. Com. Teleki de Szk Pars Secunda... Praemittuntur
Leges Bibliothecariae cum Supplementis et Emendationibus Partis Primae.
Viennae, Typis Mathiae Andreae Schmidt, 1800. Magyarul kzlve: Teleki Smuel
s a Teleki-Tka. 227-231.
15. Farczdy Elek: A marosvsrhelyi Bolyai Tudomnyos Knyvtr. Emlkknyv Kele-
men Lajos szletsnek nyolcvanadik vforduljra. Bukarest, 1957. 265-278.
16. Koncz Jzsef: A marosvsrhelyi Helv. Hitv. Ftanodai Knyvtr ismertetse. Ma-
gyar Knyv-Szemle. Budapest, 1879. 212-233., 313-332.
17. De Nagy Anik: A kt Bolyai knyvtra. Knyvtri Szemle. Bukarest, 1968/ 1. sz.
19-25.
240
Figyel dr. A drin A ndrei R usu
Boldog Vrad
S zerkesztette: Blint Istvn Jnos.
Budapest,
Httorony Knyvkiad, 1992.
1992-ben a magyar trtnetrs egy
terjedel mes s dszes ktetet szentel t
Nagyvradnak.
Noha az olvast nem tjkoztatjk,
rdemes tudnunk, hogy egy olyan n-
nepi kiadvnyrl van sz, amely I. Lsz-
l magyar kirly ( 1 0 7 7 - 1 0 9 5 ) szentt
avatsnak 800. s a vros trk alli
felszabadulsnak 300. vforduljn l-
tott napvilgot.
A ktetet Nagyvrad kt magyar, re-
formtus s katolikus pspkeinek el-
szava nyitja meg.
Tempfli Jzsef pspk r kereszt-
nyi rzlettel thatott soraival szemben
Tks Lszl reformtus pspk - a de-
cemberi romn forradalom hse - ze-
nete trtnetileg s politikailag jval el-
ktelezettebb.
Teki ntettel arra, hogy Nagyvrad
trtneti s mvszeti memlkeirl a
l egjel entsebb fel dol gozs Magyaror-
szgon szletett az utbbi vekben (lsd
Bal ogh Joln: Varadi num I-II. ktet
Budapest, 1982 s Vradi Ktredkek,
Budapest, 1989) . Ne m oszt ozhat unk
Tks pspk r azon aggodalmban,
hogy Nagyvrad kiszakadt a magyar tr-
tnetrsbl. Tks pspk r tovbbi
nzetei t krdjelezi meg a nagyvradi
vrban jraindul rgszeti kutatsokkal
szembeni llsfoglalsa s fknt az a sa-
jtos s kevsb szerencss felgyelet,
amelyet pspki jogkrben gyakorol a
telegdi s szalrdi trtnelmi memlk-
knt nyilvntartott reformtus templo-
mok felett.
A ktet szerkezetileg idrendi fel-
osztson alapul; a XVI. szzad vgi g
( 11- 199. old.), 1601-tl az 1660-as t-
rk bevtelig ( 203- 268. old. ), a trk
uralom alatti idszak ( 271- 334. old), a
XVIII. szzad ( 3 4 1 - 4 2 1 . ol d:), XIX.
szzad ( 425- 517. old. ), XX. szzad az
el s vi l ghbori g ( 5 2 3 - 5 5 8 . ol d. )
Mi nden felsorolt fejezetet jelkpesnek
tekintett idzetek vezetnek be. A knyv
vgn jabb adatok tallhatk a Fekete-
Krs parti vros memlkeirl, versek
s feljegyzsek korabe rk itteni utaz-
sairl, valamint az 1 8 6 2 - 1 9 4 4 kztt
megj el ent nagyvradi magyar kiadv-
nyok katalgusa s a rgi utcanevek fel-
sorolsa. Itt olvashatjuk az 1660-nal z-
rd trtnelmi-kulturlis kronolgit,
a t el j es bi bl i ogrf i t nvmut at val
egytt s vgl a kiadi utszt.
Az ut ol s ol dal akon Blint Istvn
Jnos megksrli felvilgostani az olva-
st a knyv kiadsnak i nd tkai rl .
Tbbek kzt t megtudhatjuk, hogy a
Vradon vagy Vradrl szletett feljegy-
zsek s dokumentumok sokasga elen-
gedhetetlenn tette a szigor vlogatst,
ezrt szemelvnyek formjban jraol-
vashatjuk a magyar trtnetrs ide vo-
natkoz klasszikus" mveinek a vros-
ra, a vrra s a vrmegyre utal rszle-
teit. Ebben az sszefggsben ismerte-
tsnkben csak nhny kritikai szrev-
telre szortkozunk.
A l egrszl etesebben el emzet t el s
i drendi korszak bemutatsa sorn a
mr ismert anyagok kzt t hrom j,
eddi g kiadatlan szemel vnyre bukka-
nunk, amelyeknek rvid bevezetst a
helytrtnszek s az adott korral fog-
lalkoz szakemberek bizonyra nagy r-
dekldssel olvastk volna. Blint Sn-
dor alacsony sznvonal tanulmnynak
kzlse azonban kifejezetten rossz dn-
tsre vall, a szerkeszts javra szolglt
volna a Szent Lszlval nagy ltalnos-
sgokban foglalkoz oldalak kihagysa,
hiszen ezeket egy 1977-es emlkknyv-
ben mr kiadtk, s egybknt sincs
kzvet et t vagy kzvetl en kapcsolatuk
Nagyvradhoz.
Ne m tudjuk tovbb, hogy milyen
megf ont ol s ok alapjn t eki nt et t el a
szerkeszt a pspki katedrlis feltrst
A szerkesztk tizennyolc magyarul olvas romn trtnszt krtek magyarorszgi knyvek kritikai ismertetsre. A
krsnek eleget tv szerzk rsait vltoztats nlkl kzljk. (A szvegek fordtst ellenrizte: M ihai K ozmu)
241
Figyel dr. A drin A ndrei R usu
megalapoz 1881-es rgszeti kutatsok
bemutatstl. Az 1755- s vletlensze-
r felfedezsekrl is lteznek olyan le-
vltri dokume nt umok, amel yek na-
gyobb rdekldst keltettek volna az ol-
vasban.
A kvetkez fejezetekben a szakem-
ber mr valban rtkes, kiadatlan do-
kumentumokkal, szvegekkel s levelek-
kel tallkozik. ( 2 2 8 - 2 2 9 . o. , 244. o. ,
285. o. , 316. o. , 4 0 6 - 4 0 7 . o. , 4 4 2 -
443. o. , 445. o. , 512- 514. o. , 530531.
o.)
A kultrtrtneti ttekints s a kor-
hangulat felidzse nyilvnval sznd-
kt tkrzi a tnylegesen vltozatos s
kiegyenslyozott vlogats.
Nagyvrad t rt net i kronol gi j a
nagymrtkben egy korbbi, 1982- ben
kiadott munkra tmaszkodik. (Bal ogh
Joln: Varadinum, II. ktet. 2 2 - 2 4 8 .
o. ), amely bvelkedett a kiadatlan levl-
tri dokumentumokban, s ttekinthe-
t, ellenrizhet bibliogrfiai utalsok-
kal rendelkezett. Ezzel szemben Blint
Istvn Jnos kronolgija kevs jdon-
sgot t ud fel mutatni . Il yenek azok a
vradi keltezs dokumentumok, ame-
lyeknek azonban nincs kl nsebb je-
l ent sge hel ytrtneti s zempont bl
(pldul 1288. jlius 17. kptalan tagja-
inak nvsora a ..helyi tevkenysg sorn
szmos hasonl nvsor keletkezett; vagy
az 1290. jus 10-i, 1316 jliusi, a kir-
lyi jelenltet megrkt feljegyzsek a
krnykbeli ltogatsokrl).
A knyv gazdag kpanyaggal rendel-
kezik. A grafikk, amelyek az egysges-
ts miatt trtn jramsolssal sokat
vesztettek eredeti szpsgkbl, minden
fejezetben megtallhatk, a fekete-fehr
s sznes kpanyag a ktet vgn ssze-
gyjtve tallhat. Itt kell megj egyez-
nnk, hogy t gondol t abb szerkeszts
eset n a kihasznlatlan fehr ol dal ak
szmos jabb fnykp megjel entetst
tettk vol na l ehet v. Hi nyol t uk az
1 8 8 1 - 1 9 1 1 kz t t fel trt katedrlis
alapjait s a XVI. szzad msodik fel-
ben emelt vr bstyit brzol kpeket.
A szerkeszt lltsa szerint a kzrt-
hetsg rdekben mellztk a kritikai
jegyzeteket, ennek ellenre t bb sz-
veghez jelentek meg szerzi megjegyz-
sek, hossz lbjegyzetek s fordtsok,
heraldikai elemzsek stb.
Tartalmi kifogsaink vannak a kro-
nolgia kiterjesztsvel kapcsolatban is
Nem tallunk helytll magyarzatot a
kronolgia 1918-cal val lezrsra. Hi -
szen ha a szerkeszt csak a magyar la-
kossg s magyar kultrtrtnet bemu-
tatsra vllalkozik - egybknt ezt a
kizrlagossgot nem nyilvntja ki - ak-
kor rtheteden, hogy mirt nem terjesz-
ti ki bemutatsukat egszen a szban
forg nnepi kiads vi g ( 1992) . Az
utols szemelvny 1919- bl szrmazik,
a magyar idszaki kiadvnyokat viszont
a msodik vilghbor vgi g kvetik.
Kifogsoljuk tovbb a kronolgiai kor-
szakhatr szerkeszti indoklst, mivel
vlemnynk szerint nem arra az i d-
pontra ( 1660) tehet Vrad kivlsa az
eurpai fejl ds sodrbl , hanem egy
vszzaddal korbbra. A magyar kirly-
sg sszeomlsa, a katolikus pspksg
megsznse s a vr hatrvdelmi er-
d tmnny alakulsa idszakra. Ezek
utn Vrad vgleg elveszti a kzpkori
nagy vrosokra jellemz kozmopolita s
eurpai" jellegt.
Az utszban Blint Istvn Jnos ar-
rl is tjkoztat bennnket, hogy isme-
retei mrt kben megvi zsgl ta s fel-
hasznlta a romn szakirodalom ered-
mnyeit is Nos, ha a szndknyilatkozat
konkrt eredmnyei t nzzk, meglla-
pthatjuk, hogy a szvegvl ogatsban
egyetlen romn szerz szerepel, (a XIX.
szzad els felben Dinicu Golescu ha-
vasalfldi bojr), s a ktet bibliogrfi-
jban mi ndssze ngy romn m van
feltntetve (kztk egy utcanv kalauz
s egyetlen mvszettrtneti szakmun-
ka - A. Kovcs s M. Toca knyve). A
szerkeszti szubjektivitst nmi l eg ma-
gyarzza, hogy a szerkesztsben kzre-
mkd tz romniai munkatrs magyar
nemzeti sg s egyikk sem trtnsz.
Nehezen hihet, hogy egy egyszer fel-
krsre nem akadt volna romn nemze-
tisg konzulens vagy legalbb egy jhi-
szem romniai magyar trtnsz, aki
242
B oldog V rad Figyel
felhvta volna a szerkeszt figyelmt az
tvenknt megjel en Romnia Trt-
net t udomnyi Bibliogrfijra vagy -
ami mg kzenfekvbb - a nagyvradi
megyei mzeum vknyvre, a Crisia-
ra, valamint az egykori rangos romn
kulturlis fol yi ratok gyjtemnyei re,
mi nt pldul a Famlia s a Cele Trei
Crisuri (Hrom Krs). A fent emltett
forrsok mi nden bizonnyal jelents is-
mereteket nyjtottak volna a Krs-par-
ti vros mltjrl. Elfogadhatatlan az
olyan jel ents mvek mel l zse, mi nt
amilyen Petre Dejeu monogrfija (Bi-
har megye s Vrad muni c pi um mo-
nogrfi ja, III. kt et Vrad, 1926-
1937. ) vagy a kortrs romn trtn-
szek alapos tanulmnyai ( N. Sabau, L.
Borcea, V. Faur, G. Gorun). A szerkesz-
t szmra hasonl an i smeretl enek a
Romni ban megjel ent fontos magyar
nyelv tanulmnyok (lsd. Simon Mag-
da: Vradi harangok. Vallomsok, let-
kpek, dokment umok. sszelltotta
s jegyzetekkel elltta Robot os Imre,
Bukarest, Kriterion, 1975. 348 old.). A
f el sorol t ak el l enre ne m t agadhat ,
hogy a Bol dog Vrad c. kiadvnynak
vannak romn vonatkozsai is Hiba ke-
restk a Bihar krnyki romnokrl sz-
l legrgebbi feljegyzsek ( 1205) ismer-
tetst (feljegyzsek, amelyeket egy p-
pai dokume nt um s s zef ggs be hoz
egy ortodox pspk" emlkvel), hi-
ba rdekelt vol na bennnket Zrednai
Vitz Jnos ltal a belnyesi romnsg-
nak adomnyozott kivltsgok felsorol-
sa, vagy a romn sajt, iskola s egyb
kzmvel ds i i nt zmnyek sorsa a
XVIII-XIX. szzadban.
Mi ndezen lnyeges adatok figyelem-
be vtele hozzjrult volna a vros mlt-
jnak teljessgre trekv ismertetshez
s egyben tanbizonysgt adta volna a
szerkesztk szakmai tisztessgnek is. A
megkerlhetetlen tnyek helyett azon-
ban (vletlenl?) msrl olvashatunk;
rszleteket reformtus romn papokrl
1630- ban ( 232. old. ), a magyar lakos-
sg romnokkal s szerbekkel val fel-
cserldsrl ( 345. old.), a romn kl-
rus konok ellenllsrl a katolikus egy-
hzzal val egyestssel szemben (365. ,
368. old. ), hrom sort a romn papok
al acsony mvel t sgi szi ntjrl ( 378.
old. ), hrom sort a kultra s oktats hi-
nyrl a grg- kat ol i kus h vknl a
XVIII. szzadban ( 396. old. ), nhny
mondat ot Ignatie Darabant s Samuil
Vulcan pspkkrl ( 426. ol d. ), a ro-
mn forradalmi ifjsg 1849. mjus 9-i
f el h vs rl , a r omnok zavart al an
egyt t l s rl a magyarokkal ( 4 8 9 . '
old.); elolvashatjuk Josf Vulcan nekro-
l gjt, s vgl megt udhat j uk, hogy
1919- ben Dimitrie Radu grg-katoli-
kus pspk igyekezete, hogy rtkpapr-
jait Vradrl kimenektse s biztonsgba
helyezze, nem ms, mint kes bizonyt-
ka annak, hogy a romnok lemondtak a
vros fltti uralmukrl. ( 557. old. ) A
183 fnykpbl a grg-katolikus ps-
pksget s a katedrlist brzol kt
kpnek van romn vonatkozsa.
sszegzsknt: A Bol dog Vrad c.
kiadvny tg teret engedve a kritiknak
tvol ll attl, hogy meggyzt t volna
bennnket mint komoly trtneti mun-
ka vagy fajslyos, rtkes kultrtrtneti
adalk. zenetben - melyet elsdlege-
sen tudomnyos ignynek remltnk -
sokkal hitelesebben kellett volna tkrz-
nie a nagyvradi nnepsgek szellemis-
gt.
Dr. Adrin Andrei Rusu
(Fordtotta: Veress Lszl)
243
Figyel R emus C mpeanu
Az erdlyi romn felvilgosods
ICosry Domokos: Mvelds
a x v n i . szzadi Magyarorszgon
Akadmiai Kiad, Budapest, 1980.
Tekintettel Kosry Domokos mv-
nek kiemelked fontossgra az erdlyi
mveldstrtnet bemutatst illeten,
gy vljk, hasznosnak bi zonyul hat a
romn trtnetrs ltal megfogalmazott
nhny kiegszts, annl is inkbb, mi-
vel az ilyen jelleg vlemnycserk nap-
jainkban is csak nehezen tallnak nyilv-
nossgot.
A szerz szi nteti zl kpessge, a
korszellem l enygzen hiteles felidz-
se, a hatalmas trtneti s statisztikai
tnyadat magabiztos kezelse, a m lo-
gikai felptse s ol vasmnyos stlusa
feljogostanak arra, hogy a Mvelds a
XVIII. szzadi Magyarorszgon-t a k-
zp-eurpai mvel dst rt net egyik
alapmveknt tartsuk szmon.
Kosry a trsg mveldstrtnett
sikeresen helyezi el az eurpai mvel-
dstrtnet ramlatban, nyomon k-
vetve ugyanakkor a XVIII. szzad tfo-
g eszmetrtnetnek vltozsait. E cl-
bl i mponl knyvszeti anyagot vo-
nultat fel, a szellemi alkotsok legkln-
bzbb terleteinek val sgos adat-
bankjt" hasznostja.
Anlkl, hogy rszl eteznnk a m
vitathatatlan ernyei t, az albbiakban
nhny, a romn trtnetrs nzpont-
jbl tbb-kevsb objektv megjegy-
zsre szortkozunk. Tesszk ezt elssor-
ban azrt, hogy minden ncl kritizl-
gatstl mentesen npszerstsk azon
eredmnyeket, amelyek - vlemnynk
szerint - hasznosthatk az oly nagyon
szksges s kvnt tudomnyos egytt-
mkds sorn.
Az elemzett mben a XVIII. szzadi
Magyarorszg terletrl lvn sz, tel-
jes mrtkben rthet a magyar kultr-
ra val sszpontosts s ennek nyomn
az erdlyi romn mvelds problm-
jnak rtelemszer betagolsa a korabeli
terlet tbbi nemzetisgnek: a nme-
tek, szerbek, szlovkok, mtnok, zsidk
stb. mveldstrtnetbe. A knyv jel-
legbl addan nem kvnjuk megkr-
djelezni a fenti megol ds jogossgt,
de knytelenek vagyunk jelezni, hogy a
romn kultra bemutatsra sznt terje-
del emmel s z e mbe n vannak bi zonyos
fenntartsaink. Mint ismeretes, a XVIII.
szzad az erdlyi romnsg nemzeti kul-
trjnak el s igazi s sikeres szzada
volt, s mint ilyennek lnyegesen tgabb
teret kellett volna szentelni e knyvben
(egybknt Kosrynak napraksz romn
bibliogrfia llt rendelkezsre e tm-
ban).
Szintn hasznosnak bizonyult volna
a gazdagon dokumentlt erdlyi statisz-
tikai adatok ismertetsben felhasznlni
a romn t rt ns zek (pl dul Dvi d
Prodan) rtkes levltri eredmnyeit is
M g az erdlyi romnsg XVIII. sz-
zadi vallstrtnete alapos bemutats-
ban rszesl, aligha mondhat el ugyan-
ez a korai romn felvilgosods ismerte-
tsrl. A balzsfalvi iskolrl s nyom-
drl emlts trtnik ugyan, de az olva-
s nem rtesl het a balzsfalvi iskola
mint romn mveldsi kzpont szelle-
mi kisugrzsrl, az ellenreformci l-
tal thatott tanri karrl, amely a biro-
dalom katolikus iskoliban, valamint Ki-
jev s Havasal fl d ort odox iskoliban
f orml dot t . Szks ges l ett vol na a
balzsfalvi knyvtr llomnynak rvid
ismertetse is, hiszen az llomny gaz-
dagsga s soksznsge sajtos jegyek-
kel ltja el az erdlyi romn felvilgoso-
ds korai szakaszt , nagym r t kbe n
megkl nbzt et t e azt a magyar vagy
szsz korai felvilgosodstl.
A sajtos erdlyi romn mentalits
rzkelhet azokban az ttr - val-
ban kis szm - romn mvekben s
ford tsokban, amelyek szerzi a mr
emltett balzsfalvi tanrsg jeles kpvi-
seli kzl kerltek ki
Az eurpai felvilgosods rtelmez-
sben Kosry rszletesen ismerteti a k-
l nbz irnyzatokat, trtnel mi ese-
mnyeket s jelensgeket, amelyek ter-
mszetesen fejldsk sorn meghatro-
z szerepet tltttek be az eurpai esz-
244
A z erdlyi romn felvilgosods Figyel
metrtnetben. Az erdlyi romn felvi-
l gosods ismertetse sorn el engedhe-
t et l en l et t vol na az erdl yi romnsg
szellemi kapcsolatainak hangslyozsa a
Krptokon tli romn fejedel emsgek
romnsgval. Ne m tekinthetnk el at-
tl a befolystl, amelyet az erdlyi ro-
mn rtelmisgre gyakoroltak a romn
f e j e de l e ms ge k krni kj nak mve i ,
Di mi tri e Cantemir l etmve, a viszony-
lagos fanarita liberalizmus s reformiz-
mus, a Rimnic, Govora, Tirgoviste, Bu-
karest, Iasi vrosokkal val kulturlis
kapcsolat, a moldvai rtelmisgi elit ltal
kzvettett francia tudomnyossg ered-
mnyei , a Krptokon tli ortodox pro-
paganda. Ml t at l ag eml thetjk azt a
t udomnyos i gnyessget, amellyel Ko-
sry az erdlyi romn oktats trtnett
ksri vgi g, trgyilagosan ismertetve a
r omn f el vi l gos ods vezral akj nak
munkssgt. Val ban csak kiegszts-
knt emlthetjk azokat a hatalmas kih-
vsokat s akadlyokat, amelyekkel a ro-
mn rtelmisgi elitnek szembe kellett
nzni e ahhoz, hogy nagyszer erfesz-
tsek rn megteremtsk a korszer ro-
mn trtnel mi , filozfiai, mszaki tu-
domnyos nyelvezetet.
A Kosry ltal felhasznlt bibliogr-
fiban megtal l hat a kolozsvri Pom-
piliu Teodor munkja, amely betekintst
nyjt a romn nyelv XVIII. szzadi lla-
potba, kiemelve az j rsmd fontos-
sgt, a romn nyelvjts s a terminus
techni cusok honostsnak szksgess-
g t , me s s z e me n e n rt kel ve Samui l
Mi cu Klein teljestmnyt a romn filo-
zfiai nyelv megteremtsben.
A romn felvilgosods trtnetben
val jban kt kl nl l fejl dsi sza-
kaszt kl nbztethetnk meg, amelyek
kzt t a mrfl dkvet a Supplex moz-
g a l o m j el ent i . A Suppl ex mo z g a l o m
el tti i dszakban a romn rtel mi sgi
elit arra trekedett, hogy a hatrokon
tl szl es krben propaglja az erdlyi
romn krdst, mi ntegy megal apozand
a nemzet i trekvsek klfldi tmoga-
tottsgt. Az ilyen jelleg munkk tbb-
sge latinul rdott s ltalban tudom-
nyos jelleg volt. A Supplex mozgal om
kudarca utn a romn rtel mi sg npe
fel fordult, s el sdl eges cljnak az er-
dlyi romn t megek kulturlis sznvo-
nalnak emel st tekintette. Ezzel ma-
gyarzhat az, hogy a XVIII. szzad
ut ol s vt i z e d t l k e z d d e n egyre
gyakori bbak a romn nyel ven rdot t
npszers t munkk, amel yek szl es
kzrthetsgk rvn kiegsztettk a
bcsi udvar kzpont i pol grnevel "
politikjt is Ugyancsak a Supplex moz-
gal om buksval magyarzhat a romn
elitnek (a romn kultrra vgs soron
jtkony hatst gyakorl) beszivrgsa a
kzponti s erdlyi kzigazgatsba.
Mi ndezen megj egyzsek termsze-
tesen szemernyit sem csorbtjk Kosry
Domokos mvnek rtkeit, hiszen tu-
datban vagyunk annak, hogy a Mve-
lds a XVIII. szzadi Magyarorszgon
nem az erdlyi romn mvel dstrt-
net kziknyve kvn lenni.
Vgezet l elismerssel kell meglla-
p t anunk, hogy a szerz kvet kezet es
trgyilagossggal vzol ta fel az erdlyi
romn nemzeti mozgal om trtnett.
Te r m s z e t e s e n Kosry mv ne k
megjelense ta szmos erdlyi mvel-
dstrtnettel fogl al koz, rtkes romn
f orrsmunka j el ent me g; eml t het j k
p l dul a XVI I I . s z z ad kut at i nak
knyvei t ( Ni c ol ae Boc s an, Gymnt
Lszl, Iacob Marza) vagy a neves Pom-
piliu Teodor jabb munkit. Sajnlatos
mdon a magyar trtnetrs Erdllyel
fogl al koz, szintzis igny munkban a
romn kutatsok eredmnyei alig kap-
nak helyet.
Fordtott eljellel ugyanez mondha-
t el a romn trtnetrsrl is, amely
sajt forrsainak elmlylt feltrsa kz-
ben nem rendelkezik kell rltssal az
e gyt t l s s z o ms z do s e t ni kumok
kultrjt s t rt nel mt i l l eten. Ily
m do n a nagy t rt nel mi szi ntzi sek
m g vratnak magukra, hi szen Erdly
esetben a sajtos fejlds s a nemzeti-
sgek mltja s jelene ltal megkvetel t
trtnelmi trgyilagossg csakis higgadt
egyttmkds sorn rhet el
Remus Cmpeanu
(fordtotta: Veress Lszl)
245
Figyel S telian M ndruf
Vlemnyek egy j Forrsok
s tanulmnyok" sorozatrl
Egyhz s forradalom.
A krskisjeni ortodox romn egy-
hzi zsinat 1849. Szabad Gyrgy
elszavval s Miskolczy Ambrus be-
vezetsvel.
Encyclopaedia Transylvanica.
ELTE BTK, Budapest, 1992.
Gl Lszl: Javallat (A z els erdlyi
magyar nyelv bntettrvny-
knyv-tervezet 1839)
Hajd Lajos bevezetsvel.
Encyclopaedia Transylvanica.
ELTE BTK, Budapest, 1992.
Trcsnyi Zsolt - Miskolczy Ambrus:
A fanaritktl a Hohenzollerne-
kig (T rsadalmi hanyatls s nemze-
ti emelkeds a romn trtnelem-
ben 1711-1866).
Encyclopaedia Transylvanica.
ELTE BTK, Budapest, 1992.
A szakmai ignyessg ratlan szab-
lyai kteleznek arra, hogy az rsom tr-
gyt kpez remek kezdemnyezs ml-
tatsa bevezetseknt nhny mondat
erejig kitrjek arra a szemlyre, akinek
a nevhez fzdik e figyelemremlt s
prbeszdet elsegt tudomnyos kuta-
ts, amely a budapesti Etvs Lornd
Tudomnye gye t e m Romn Nyel v s
Irodalom Tanszkn a kt szomszdos
s barti np mltjnak kzs s klcs-
ns feldolgozsnak jegyben szletett.
1972-ben az Etvs Lornd Tudo-
mnyegyetem blcssz karnak trtne-
lem-francia szakos vgzseknt, lve az
egyet em dl kel et eurpai nemzet i s
nemzetisgi kutatcsoportja ltal bizto-
stott kedvez lehetsgekkel, Miskol-
czy Ambrus els kutatsaival a XVIII-
XIX. szzadi Erdly trtnett, a romn
vajdasgok politikai s gazdasgi trt-
nett vizsglta. Szmos hazai s klfldi
tanulmny kzzttele utn a kutat az
1986- ban megj el ent Erdly trtnete
harmadik ktetnek trsszerzjeknt je-
lentkezik. Doktori rtekezsben Mis-
kolczy Ambrus a brassi romn kereske-
d polgrsg szerept vizsglja 1780 s
1860 kztt, hitelesen eleventve fel az
erdlyi romn nemzet i mozgal omnak
elktelezett maroknyi romn hazafi fel-
becslhetetlen szerepvllalst a kelet s
nyugat kztti szellemi rtkek s ru-
forgalom kzvettsben.
I. Az albb el emzend ktet elsza-
va - melyet taln jelkpesen 1989. de-
cember 31- n rt Szabad Gyrgy egye-
temi tanr, jelenleg a magyar orszggy-
ls elnke - mltatja a romn nyelvsze-
ti tanszk kezdemnyezsnek tudom-
nyos rtkt. A kzs mlt faggatst a
trtnettudomny autonm lte, a tr-
tnelmi igazsg sina ire et studio" ki-
frkszsnek rdekben tett szakmai
hitvallsknt rtkeli, olyan tudomnyos
megnyilvnulsknt, amely el engedhe-
tetlen felttele a romn-magyar trt-
nettudomnyi egyt t mkds megj -
hodsnak.
Reml hetl eg a sorozat ezen els ki-
advnya sztnzl eg f og hatni az rde-
kelt t udomnyos berkekben az jabb
trekvsek kibontakozsra. Az el sz
szerzje a krskisjeni ortodox zsina-
tot s az 1849 mrcius s prilisban el-
kszlt ktnyelv zsinati jegyzknyvek
szerept a korabeli trsadalmi s nemze-
ti fejlds sszefggseiben trgyalja, ki-
emel ve t rt nel mi j el ent s gket az
utkor szmra.
Rvid trtneti ttekints sorn be-
mutatsra kerl a zsinati jegyzknyvek
jelenlte az 1900- i g terjed szakiroda-
l omban, az I. Puscariu ltal eszkzl t
szksges s hi nypd hitelestsig. A
tovbbiakban a szerz kidombortja a
Ioan Dragos kpvisel s kormnytan-
csos ltal szervezett krskisjeni orto-
246
V lemnyek egy j Forrsok s tanulmnyok" sorozatrl Figyel
dox zsinat munklatainak demokratikus,
liberlis jellegt. A zsinattal szemben t-
masztott klcsns elvrsok - a lojali-
ts ki nyi l vn tsnak i gnye magyar
rszrl, illetve a sajtos nemzeti rdekek
kvetse a romn oldalon - az ortodox
egyhznak a romn trsadalom egysge-
stst clz politikai s kulturlis szer-
vezkedseinek fggvnyben rtkelen-
dk.
A zsinat s Gherasim Rat pspk
kztt feszl ellenttek, a hatsgok-
kal val feszlyezett viszony, valamint a
kl nbz elkpzelsek tkzse a leg-
marknsabban a zsinati eskt t el , az
egyhzi autonmia s az iskola gyben
cscsosodtak ki
Miskolczy Ambrus szerint a zsinat
politikai jelentsge a Ioan Dragos ltal
szorgalmazott s a Bntban meglehe-
ts npszersgnek rvend kiegyezses
politika megalapozsban rejlik.
A krskisjeni ort odox zsinat l-
nyegben szksges politikai kompro-
mi sszum vol t a magyar kormny s a
magyarorszgi romnok nemzeti moz-
galmnak kpviseli kzt t , kompro-
mi sszum, amely a kl nvl t ort odox
metropolita helyzett volt hivatott seg-
teni, igazolva a felvilgosodskori tzist,
miszerint a szabadsg szabadsgra ta-
nt".
sszegzsknt: a kzzt et t doku-
mentumok hen tkrzik a hrom vr-
megye (Arad, Bihar, Bks) romn tr-
sadal mnak v vdsai t , bi zony t va a
hel yt rt net i forrsok j el ent s gt a
mlt lnyeges vonatkozsainak feltrs-
ban.
Ne m ut ol s s or ban me ge ml t j k
Gavril Seridon kolozsvri tanr kitn
el sz s bevezets fordtst, illetve a
szveghsg kedvrt felhvjuk a figyel-
met kt, felteheten a nyomda rdge
okozta hibra (a romn szveg 30. s
36. oldaln az 1849 s 1949- es vsz-
mok).
A ktet vgn angol nyelv tarta-
lomjegyzk ll az rdekldk rendelke-
zsre. Tekintettel a kzel jv kiadi
tervekre, amelyek olyan neves szerzk
munkj t fogl al jk magukban, mi nt
Ni col ae Iorga, Gheorghe I. Bratianu,
Radu Rosetti, Henri H. Stahl, Mzes
Gaster, Lzr Sineanu stb. - gy vl-
jk, az Encyclopedia Transylvanica so-
rozat folytonossga s gondolatisga r-
vn a romn s a magyar trtnettudo-
mny egyik legfigyelemremltbb kez-
demnyezsnek bizonyulhat.
II. Az emltett sorozat kvetkez ki-
advnya egy korabeli egyedi dokumen-
t um, a reformkori Erdly ( 1839) els
magyar bntettrvnyknyv-tervezet-
nek bemutatsra vllalkozik. A beveze-
t tanulmny szerzje trtneti ttekin-
tst ad a Gl Lszl nevhez fzd el-
s magyar bntettrvnyknyv-terve-
zet kodifikcis eredmnyeirl.
Az 1541- 1765 kztti korszak jogi
berendezkedsben sajtos jogllsnak
rvendett a szsz kzssg, az Uni -
versitas", mg a tbbi erdlyi tjegysg-
ben Werbczi Tripartiumnak elrsai
voltak rvnyben.
A XVII. szzadi joganyag elemzs-
ben ki trnek az approbatae consti -
tutionis" s compilatae constitutionis"
azon rszszablyozsaira, amelyek sz-
ges ellenttben lltak a helyi valsggal
- gondolunk itt elssorban a Partiumra
s a Szkelyfldre, ahol eltrbe kerl-
tek az nkormnyzati jogokbl fakad
helyi szoksjog s az ahhoz kapcsold
vgrehajtsi eljrsok.
A bntetjog modernizlst s egy-
sges szerkezetbe val foglalst irnyz
trekvsek jellemeztk a XVIII. szzadi
diti llsfoglalsokat, Mria Terzia
korszakban ltott napvilgot a Consti-
tutio Criminalis Theresiana" bntetjo-
gi kdextervezet ( 1769) . A tervezet tr-
vnyi erre val emelse objektv okok
miatt meghisul, gy csak II. Jzsef ide-
jn beszlhetnk jabb kzponti szab-
lyozsrl, az 1787- es Sanctio Crimi-
nalis Josephina"-rl.
A ktet szerkesztje ismerteti a dita
1791- 1792 kztti jogi mkdst, az
1 8 1 0 - be n bet erj eszt et t s 1839- be n
mdostott tervezetet, s vgl megem-
l kezi k a t ervezet ksz t j nek, Gl
Lszlnak az letrl s tevkenysg-
247
Figyel
rl. A tervezet hrom rszre tagoldik,
fogalmi elemeinek korszersge s ter-
mi nol gi ai szakszersge folytn kie-
melked teljestmny a korabeli bnte-
tjog terletn.
III. A magyar trtnet rs romn
vonatkozs kutatsainak (I. Tth Zol-
tn vagy Csatri Dniel munki) legjobb
hagyomnyait folytatja a kitn levltri
szakember, Trcsnyi Zsolt s a frad-
hatatlan Miskolczy Ambrus tanulmnya
a XVIII-XIX. szzadi romn trtne-
lemrl. A szuggeszt v cmet visel A
Fanariotktl a Hohenzol l erneki g" c.
ktet nyomon kveti a hrom romn
orszg 1711- 1821 kztti fejldsnek
trsadalmi, gazdasgi, politikai s kultu-
rlis krlmnyeit, ttekintst ad a re-
f ormok s f orradal mak korszakrl
1868-i g, mindvgig figyelemmel kvet-
ve a sajtos erdlyi fejlemnyeket.
A kt et bevezet j ben Mi skol czy
Ambrus helytll megllaptsaival fel-
trkpezi a romn-magyar kapcsolatok
tanulmnyozsnak kt vilghbor k-
ztti llapott, illetve elemzi a kortrs
magyar trtnszek analitikus s szint-
zisre trekv ksrleteit a romn ml t
feltrsra. A komparatv trtnettudo-
mnyi elemzsek rtelemszer felttele
az egyt t mkds, a feudlis j el l eg
elitista, felsbbrendsgi mentalitsok-
kal val leszmols.
A kzs erdlyi mlt visszatr sors-
krdseknt merl fel annak eldntse,
hogy a rgmlt s kzelmlt esemnyei-
nek f nyben s rnykban mi l yen
mrtkben szmtott az nll trtnel-
mi s fldrajzi egysget kpez Erdly
egyest vagy elvlaszt tnyeznek. A
ktet els rszben Trcsnyi Zsolt kl-
s belpolitikai sszefggsben elemzi a
Fanarita uralom jelensgt, megvi zs-
glja a lakossg etnikai sszttelt, a tr-
sadalmi rtegzds szerkezett, a kzi-
gazgatsi s brsgi rendszer alakulst.
Kln figyelmet rdemel az egyhz-
zal s kultrtrtnettel foglalkoz alfe-
jezet.
Vlemnynk szerint az 1711- 1762
kzt t i i dszakban talakul etnikai
sszettel pontosabb bemutatsa meg-
kvetelte volna a romn tbbsg szm-
szersgnek, illetve a romnsg nl l
politikai tnyezv vlsnak hangslyo-
zst. Bemutatsra kerlnek Inochentie
Micu-Clin pspk trekvsei, a krv-
nyek gye s a kl nbz terminolgiai
vitk (lsd a 32. s 36. oldalon szerepl
erltetett kifejezseket), a romn-szsz
ellenttek, az ortodoxia ellentmadsai,
a hatrr ezredek gye stb.
A ktet msodik rszben Trcsnyi
Zsolt kitr a fanarita rendszer diplom-
ciai kpviseletnek nhny krdsre, az
erdlyi romn nemzeti kultra kezdeti
szakaszra, az erdlyi iskola" (Scoal a
ardeleana) szerepre, a Horea vezet t e
parasztfelkels sajnlatos nemzeti kisik-
lsra (lsd. mg 69. old. ), a Supplex
Libellus Val achorum" mozgal omra s
kvetkezmnyeire.
Mi s ko l c z y Ambr us i s me r t e t i az
182l - es romn forradalmat s annak er-
dlyi fogadtatst, a Szervezeti Sza-
blyzatok" (Regulamente organice) ki-
hatst a trsadalmi fejldsre, nyomon
kveti a romn negyvennyolcas" nem-
zedk kialakulst s tevkenysgt Er-
dlyben s a Krptokon tl.
Kln bemutatsra kerl az erdlyi
romn nemzet i mozgal om fejl dse a
forradalom eltti idszakban, felidzve
az 1840- 1844- es vek jeles szemlyis-
geit. Az eurpai s magyar forradalmi
esemnyek kzvetlen hatst gyakoroltak
a romn forradalmi mozgalmakra a Kr-
ptok mindkt oldaln.
A romn magatartsformk vizsgla-
ta a fldrajzi tjegysgek s mozgalmas
trtneti szakaszok szerint trtnik, az
1848-as v tavasznak eszmnyi" lla-
potaitl kezdden egszen a kvetke-
z v szi polgrhbors" el zmny-
ig. Miskolczy rvilgt az rtelmisg sze-
repre, a mentalits klnbsgeire - f-
knt a Bntban - , a szszok ingadoz-
sra, valamint a magyar kormny s a
trtnelmi Erdly terletn l rom-
nok kzt t i el mrgesedet t vi szonyra,
amely a bcsi udvar s Oroszorszg bea-
vatkozsval egyttesen a nemzet i sgi
hbor elzmnyeknt szolglt.
248
V lemnyek egy j Forrsok s tanulmnyok" sorozatrl Figyel
Erdly egyeslse Magyarorszggal
vdel mi cl zattal t rt nt az osztrk
centralizmus ellen, amelynek el nyom
jellege nem tudatosult a romnsg nagy
tmegeiben.
Ilyen rtel emben jel l emz, hogy a
Szsz Kroly ltal szorgalmazott romn
nyelvhasznlati javaslatot ingerlten s-
prte flre a kolozsvri dita, megerst-
ve a hatsgi szablytalansgokat. Az
esemnyek bemutatsa prhuzamosan
trtnik a kontinens forradalma keleti
bstyjnak jogosan nevezett moldvai s
havasalfldi esemnyek ismertetsvel.
Az 1848 szn kirobbant ellenforrada-
lommal s a romn nemzeti mozgal om-
mal foglalkoz alfejezetben a szerz kt
sarkalatos krdsben fejti ki vlemnyt:
aj a romnokat i l l et kol l ekt v s
al apt al an vd az os zt rkokkal val
egyttmkds miatt;
b) a magyar forradalom vezetinek
mentestse minden felelssg all - an-
nak ellenre, hogy az 1849 nyarn tett
engedmnyei k megksettek voltak, s
legfeljebb csak az emigrciban trtn
egyttmkdst segthettk el.
A ktet befejez rszben Miskolczy
Ambrus a romn gy" kifejldst mu-
tatja be a nemzetkzi politikai s diplo-
mciai szntereken, kitr a hrom romn
orszg 1848- 49 utni gazdasgi s tr-
sadalmi helyzetre, a forradalmat kvet
szellemi ramlatokra.
A romn vaj dasgok egyes l s e
( 1859) s I. Cuza klpolitikja kapcsn
emltst rdemelnek a fiatal romn kor-
mny s az emigrciba knyszerlt ma-
gyar szabadsgharcosok (Kossuth, Klap-
ka, Teleki, Trr) kapcsolatai. A szerz
vgigkveti a romn nemzeti mozgalom
sorst az 1849- 1860 kztti osztrk al-
kotmnyossg" keretei kztt, bemutatja
a romn indtvnyokat a nagyszebeni di-
ta eltt (1863), majd elemzi az osztrk-
magyar kiegyezs krlmnyeit.
A romn vajdasgokban lezajl pol-
gri talakuls s szleskr trsadalmi
reformok hozzjrultak az 1859- 1866
k z t t i ko ns z o l i d c i ho z , amel y
Siegmaringen Kroly megkoronzsval
teljesedett ki.
A szakirodalom szintzis jelleg fel-
dol gozs a rvn Trcsnyi Zsol t s
Miskolczy Ambrus tanulmnya sikeresen
eleventi fl a romn np s a romn
fld tbb mint egy vszzadnyi trtne-
tt ( 1711- 1866) . Teljes elismersnket
fejezzk ki e szksges s hasznos kez-
demnyezs irnt, amely remek lehet-
sget nyjt a kzs mlt rejtelmeinek
feltrsra.
S telian M ndruJ
(Fordtotta: Veress Lszl)
249
Figyel B erkes T mea
A tragikus titok
Raffay Ern: Trianon titkai, avagy
hogyan bntak el orszgunkkal.
Tornado-Danenija, Budapest, 1990.
Raffay Ern: Tri anon titka, avagy
hogyan bntak el orszgunkkal... cm
knyvt brlva egyszerre nagyon kny-
ny s nagyon nehz a feladatom. Na-
gyon knny, mert a knyvvel kapcso-
latban csak kifogsaim vannak; nagyon
nehz, mert meg kellene tallnom a v-
laszt arra a krdsre, hogy 1990-ben mi-
rt szletett meg egy ilyen knyv a tria-
noni bkeszerzdsrl.
Raffay szeml l etnek ugyanis az a
ttel az alapja, hogy a trianoni bke a
magyar nemzet tragdija, amit igazsg-
talanul szenvedett el. Ezt azonban nem
trtneti tnyknt fogadja el, hanem a
mai politikai lpsek f mozgatjnak
tartja: Meg kell riznnk a remnyt s
tudnunk kell jogainkat a Krptok me-
dencjben." (5. o. ) Raffay knyve - v-
l emnyem szerint - a magyar revzis
politika ltjogosultsgt kvnja igazol-
ni.
A knyv a szerz szndka szerint
nem a szk trtnsz szakma, hanem
az egsz magyar np szmra kszlt."
(5. o. ) Ezzel a defincival kapcsolatban
kt problma merl fel. Egyrszt politi-
kai mondani val j a nyi l vnval an az,
hogy mind a tizentmilli magyar kny-
vnek sznta, msrszt a meghatrozs
azt jelzi, hogy a knyv mfaja meglehe-
tsen krdses. A tanulmny mfaji k-
vetelmnyeinek sem formai, sem tartal-
mi szempontbl nem felel meg. Inkbb
politikai iratnak tarthatjuk a knyvet, s
ez mg slyosabb teszi hibit.
Ha egy tanulmny irnt tmaszthat
kvetelmnyekkel szembestem a kny-
vet, akkor formai szempontbl l egfbb
hinyossga az, hogy nincsen jegyzetap-
partusa; nhol a kzk dokument um
pontos forrst sem adja meg a szerz.
Tovbbi fel tn dol og az, hogy a k-
zlt francia nyelv dokumentumok h-
romszor szerepelnek a szvegben: egy-
szer a fszveg rszeknt, egyszer elk-
lntve magyarul, majd a dokumentum
egy rszlete franciul. Ennek az ismt-
lsnek semmi funkcija nincs; az a gya-
nm, hogy csupn a knyv terjedelm-
nek a nvelse volt a cl.
Tart al mi s z e mpont bl a l e g f bb
problma abban keresend, hogy a szer-
z nem dnttte el, hogy tulajdonkp-
pen mivel is kvn foglalkozni. Ez nyil-
vnval an s s z e f g g azzal , h o g y a
knyv mfaja sem meghat rozot t . A
cmbl arra kvetkeztethetnnk, hogy a
szerz arra vl l al kozott, hogy megi s-
mertet bennnket a trianoni bkeszer-
zds l trejttnek krl mnyei vel , a
bkt l trehozk kztti esetleges n-
zeteltrsekkel, illetve a magyar korm-
nyok mltnyos bke elrse rdekben
tett lpseivel. Ezt a cm alapjn elvrha-
t, tfog ttekintst a szerz nem tud-
ta megvalstani. Ne m llaptotta me g
mve idhatrait sem: el kellett vol na
dnt eni e, hogy csak a bkeszerzds
kzvetlen elzmnyeivel s kvetkezm-
nyeivel foglalkozik-e, vagy egy hosszabb
folyamat rszeknt trgyalja-e tmjt.
Lehetsges, hogy az utbbi volt eredeti
szndka, hiszen megemlti a mlt sz-
zadi nemzetisgi mozgalmakat, illetve a
magyar nemzeti sgi politikt; azonban
az a mintegy fl oldal, amit e krdsnek
szentel, nem elegend. A magyar nem-
zetisgi politikt egyfell engedkeny-
sg jel l emezte a szerz szerint, amely
ugyanakkor ne m prosul t a magyar
nemzeti rdekek kvetkezetes vdelm-
vel. " ( 7. o. ) Mi t rt Raffay magyar
nemzet i rdekek" alatt? Mi nde n bi-
zonnyal azt, hogy meg kellett volna aka-
dlyozni, hogy a nemzeti sgi mozgal -
mak elrhessk azt a pont ot , amel yen
tlpve mr politikai kvetelseik van-
nak, s hogy ezek a kvetelsek a Ma-
gyarorszgtl val elszakadsig eljussa-
nak. Raffay tulajdonkppen a kt vilg-
hbor kz t t i s z e ml l e t f ol yt at j a
annyiban, hogy a trtnelmi Magyaror-
szgot veszi az egyetlen elfogadhat ki-
250
T ragikus titok Figyel
indulsi alapnak. Fel sem merlt benne,
hogy a nemzetisgi mozgalmak trekv-
se sajt nemzeti llam kialaktsra jogos
s termszetes trekvs volt; nem veszi
figyelembe, hogy a bkeszerzds nem
csak sznmagyar terleteket szaktott el,
hanem olyanokat is, ahol tbbsgben l-
tek a ms nemzetisghez tartozk. Ezt
figyelmen kvl hagyjk a knyv vgn
tallhat trkpek is, amelyek ms or-
szgokra alkalmazzk Trianon kegyet-
l ensgt". Az a vl emnyem, hogy ez
meglehetsen zlstelen s trtnelmiet-
len tlet volt; azt jelzi, hogy a trianoni
bkeszerzdst csupn terleti krds-
knt fogja fel a szerz, ezzel egytt pe-
di g azt, hogy a terleti krds puszta
felvetse is jogtalan volt az els vilgh-
bor utn.
Termszetes, hogy Trianonnal kap-
csolatban ers rzelmek lnek bennnk.
Az is termszetes, hogy a tmval fog-
lalkoz trtnsz sokkal erteljesebben
h ezt meg; s el tudom kpzelni, hogy
a teljes tehetetl ensg rzse egyoldal
llspontot alakt ki benne. Azonban az
a vlemnyem, hogy Raffay Ern risi
hibt kvetett el a krds rzelmi meg-
kzeltsvel, s ez a hiba csak rthet,