Anarcho-Queer

ή
Φυλοςεξοαπελευθερωτικόσ
Αναρχιςμόσ

Anarcho-queer (Αναρκο-κουιρ) ι Φυλοςεξοαπελευκετωτικόσ Αναρχιςμόσ (gendersexual liberation anarchism) είναι μια ςχολι τθσ αναρχικισ ςκζψθσ που εςτιάηει ςτθν ελευκερία τθσ ςεξουαλικότθτασ και τθσ εκδιλωςθσ φφλου και κεωρεί πωσ μόνο με τθ κοινωνικι επανάςταςθ μποροφν να απελευκερωκοφν πραγματικά οι λεςβίεσ. τα intersex άτομα.. Η ομοφυλοφιλία οδθγεί ςε μια υγιι δόςθ εγωιςμοφ. οι γκζι. Nechaev. Ο αναρχοςυνδικαλιςτισ ςυγγραφζασ Ulrich Linse ζγραψε ςχετικά με «τθ κουλτοφρα των ατομικιςτϊν αναρχικϊν του Βερολίνου γφρω ςτο 1900» και τον Johannes Holzmann (επίςθσ γνωςτό ωσ Senna Hoy) που ιταν «υποςτθρικτισ του ελεφκερου ζρωτα και τθσ ομοφυλοφιλίασ και *εχκρόσ νομικϊν περιοριςμϊν ςτο ςεξ+». Ο Emil Szittya το 1923 ζγραψε ςτο Das Kuriositäten-Kabinett πωσ «Πάρα πολλοί αναρχικοί ζχουν αυτι τθ τάςθ *τθν ομοφυλοφιλικι+. να πιςτεφουν ςτο πάντρεμα τθσ αναρχίασ με τθν ομοφυλοφιλία. που ίδρυςε μια ομάδα ομοφυλόφιλων αναρχικϊν με βάςθ αυτι τθν ιδζα». Ο Ιταλόσ αναρχικόσ Luigi Bertoni (που ο Szyttia πίςτευε πωσ ιταν ομοφυλόφιλοσ) είπε πωσ «Οι αναρχικοί απαιτοφμε ελευκερία ςτα πάντα. Η άποψθ αυτι επιβεβαιϊνεται από τον Magnus Hirschfeld ςτο βιβλίο του Die Homosexualität des Mannes und des Weibes (1914) όπου γράφει ότι «Μζςα ςε ζνα ςχετικά μικρό χϊρο. Βρικα ςτο Παρίςι ζναν Οφγγρο αναρχικό. και αναρχικοφσ και μθ-αναρχικοφσ. Ο Γερμανόσ αναρχικόσ ψυχαναλυτισ Otto Gross επίςθσ ζγραψε πολλά για τθν αντρικι και τθ γυναικεία ομοφυλοφιλία και εχκρευόταν τισ διακρίςεισ. Πιςτεφεται πωσ ο Μιχαιλ Μπακοφνιν και ο Sergei Nechaev ιταν γκζι εραςτζσ. πόςο τρυφερά ςε αγάπθςα και ςε πίςτεψα!» Η μεγάλθ ςθμαςία που ζδινε ο αναρχιςμόσ ςτισ ατομικζσ ελευκερίεσ ζκανε πολλοφσ. Ο νεαρόσ Hoy (γεννθμζνοσ το 1882) δθμοςίευε αυτζσ τισ απόψεισ του ςτο εβδομαδιαίο περιοδικό του (το Kampf = Αγϊνασ) από το 1904 και είχε κυκλοφορία 10. και φυςικά και ςτθ ςεξουαλικότθτα. τα τρανςεξουαλικά άτομα. πόςο πακιαςμζνα. τα αςεξουαλικά άτομα (που δζχονται πιζςεισ να παντρευτοφν κλπ) και άλλεσ κατθγορίεσ ανκρϊπων που βιϊνουν καταπίεςθ με βάςθ το φφλο ι τθ ςεξουαλικότθτά τουσ.000 φφλλα. πόςο βακιά. νομίηω ςυγκεντρϊνονται αναλογικά πολλοί περιςςότεροι ομοφυλόφιλοι και κθλυπρεπείσ από άλλουσ *χϊρουσ+». τον αναρχικό. Ο ετεροφυλόφιλοσ αναρχικόσ Robert Reitzei (1849-98) ζγραφε κετικά για τθν ομοφυλοφιλία από τθ δεκαετία του 1890 ςτο γερμανόγλωςςο περιοδικό του Der Arme Deufrei. αλλά καταλαβαίνουμε πολλά από τθν αλλθλογραφία τουσ. τθν οποία κάκε αναρχικόσ πρζπει να επιηθτά ». . Στισ 2 Ιοφνθ 1870 ο Μπακοφνιν ζγραψε ςτον Nechaev όταν ο τελευταίοσ τον απάτθςε: «ςε αγάπθςα πολφ κι ακόμα ς' αγαπϊ. τα ανδρόγυνα.. τα αμφί άτομα. Οι ίδιοι δεν ζγραψαν για κζματα ςεξουαλικισ απελευκζρωςθσ οφτε μίλθςαν δθμόςια για τθν υποτικζμενθ ςχζςθ τουσ. τον Alexander Sommi.

κι άρα δεν είναι πραγματικόσ αναρχικόσ» (Cleminson. Το 1954 ο Guerin δζχτθκε επικζςεισ για τθν ανάλυςι του των ςεξολογικϊν μελετϊν Kinsey Reports όπου και ζγραψε για τθ καταπίεςθ των ομοφυλόφιλων ςτθ Γαλλία: «Η χειρότερθ κριτικι ιρκε από Μαρξιςτζσ που υποβακμίηουν αυτι τθ μορφι καταπίεςθσ που είναι αντιςεξουαλικι τρομοκρατία.500 ςυνδρομθτζσ αλλά ζκλειςε από τουσ Ναηί. Το 1965 ανακοίνωςε πωσ είναι αμφί και περιζγραψε τθν ομοφοβικι ςτάςθ τθσ αριςτεράσ ςτο πρϊτο μιςό του 20ου αιϊνα. Παρόλα αυτά ςτο αναρχικό κίνθμα τθσ εποχισ υπιρχαν και περιπτϊςεισ ομοφοβίασ: ζνα άρκρο ςε Ιςπανικό αναρχικό περιοδικό του 1935 ζγραφε πωσ ζνασ αναρχικόσ δεν κα ζπρεπε να ζχει φίλουσ γκζι. Από το 1906 οι κεωρίεσ του ομοφυλόφιλου αναρχικοφ John Henry Mackay επθρζαςαν πολφ τθν οργάνωςθ Gemeinschaft der Eigenen που ιδρφκθκε ωσ αποςχιςκείςα ομάδα τθσ Επιςτθμονικισ Ανκρωπιςτικισ Επιτροπισ του Hirschfeld όταν ζφυγε από αυτι ο ατομικιςτισ αναρχικόσ Adolf Brand. και το 1925 εξζφραςε τθν άποψθ πωσ θ Επιςτθμονικι Ανκρωπιςτικι Επιτροπι του Hirschfeld ιταν κίνδυνοσ για το γερμανικό λαό. Male inverts and homosexuals: Sex discourse in the Anarchist Revista Blanca. Published in Gert Hekma et al. Το 1975 ζγραψε πωσ «Πριν κάποια χρόνια το να πεισ ότι είςαι επαναςτάτθσ και ομοφυλόφιλοσ ιταν αςυμβίβαςτα». Ο Ewald Tschek. Φυςικά το περίμενα πωσ με τθ δθμοςίευςθ του βιβλίου μου κα δεχόμουν επικζςεισ από το πολιτικό χϊρο που νιϊκω κοντφτερα ». Richard. Στθ νζα ομάδα ιταν εναντίων τθσ άποψθσ του Εβραίου Hirschfeld που ιατρικοποιοφςε τθν ομοφυλοφιλία και τθ κεωροφςε εκδιλωςθ ενόσ «ενδιάμεςου φφλου». άλλοσ ομοφυλόφιλοσ αναρχικόσ τθσ εποχισ. Είχε 1.)"Gay men and the sexual history of the political left" by Harrington Park Press 1995.Τισ δεκαετίεσ του 1920 και 1930 ο Γάλλοσ ατομικιςτισ αναρχικόσ εκδότθσ Emile Armand ζγραψε υπζρ του ελεφκερου ζρωτα και τθσ ομοφυλοφιλίασ ςτο περιοδικό του L' En Dehors. Το Der Eigene του αναρχικοφ Adolf Brand ιταν το πρϊτο γκζι περιοδικό ςτο κόςμο. (eds. οφτε να είναι ομοφυλόφιλοσ ο ίδιοσ: «Αν είςαι αναρχικόσ αυτό ςθμαίνει πωσ είςαι πιο θκικόσ και πιο δυνατόσ από το μζςο άνκρωπο. Η Lucia Sanchez Saornil ιταν θ ιδρφτρια τθσ αναρχαφεμινιςτικισ ομοςπονδίασ Mujeres Libres και ζλεγε ανοιχτά πωσ είναι λεςβία. και ζβγαινε ςτο Βερολίνο από το 1896 ωσ το 1932. ζγραφε ςυχνά ςτο περιοδικό Der Eigene του Adolf Brand. ISBN 1-56023-067-3). ο Guerin εγκαταλείφκθκε από τθν . 1995. Αφότου ανακοίνωςε τθν αμφιςεξουαλικότθτα του το 1965. Ο Γάλλοσ αναρχικόσ Daniel Guerin ιταν αμφί και ενεργόσ ςτθν αριςτερά από τθ δεκαετία του 1930 μζχρι το κάνατό του το 1988. Αυτόσ που του αρζςουν οι αδερφζσ δεν είναι πραγματικόσ άντρασ.

ζνα είδοσ punk rock που μιλάει κετικά για τθν ομοφυλοφιλία.Αριςτερά και τα αριςτερά περιοδικά δεν δθμοςίευαν τα άρκρα του για τθ ςεξουαλικι απελευκζρωςθ. των γκζι. Σιμερα υπάρχουν δυο ςυλλογικότθτεσ φυλοςεξοαπελευκερωτικοφ αναρχιςμοφ: το Queer Mutiny ςτθ Βρετανία και το Bash Back! ςτισ ΗΠΑ. Ο ςφγχρονοσ φυλοςεξοαπελεκερωτικόσ αναρχιςμόσ (anarcho-queer) εμφανίςτθκε το δεφτερο μιςό του 20ου αιϊνα από αναρχικοφσ που μετείχαν ςτο κίνθμα τθσ απελευκζρωςθσ των ομοφυλοφίλων και πίςτευαν πωσ θ αναρχία είναι ο δρόμοσ τθσ αρμονίασ μεταξφ των ετεροφυλόφιλων και των λεςβιϊν. Επίςθσ οι αναρχικοί γράφουν ςυχνά ςτα περιοδικά που αςχολοφνται με queercore. Ο Guerin πιρε μζροσ ςτθν εξζγερςθ του Μάθ του 1968 και ιταν μζλοσ του κινιματοσ απελευκζρωςθσ των ομοφυλόφιλων που αναπτφχκθκε μετά τθν εξζγερςθ. και των τρανσ (ΛΟΑΤ). Ωσ κίνθμα ζχει ςχζςθ με τθ queercore μουςικι. Όπωσ το punk rock γενικά. Η ομάδα Queer Fist (Γροκιά των Απελευκερωμζνων) από τθ Νζα Υόρκθ αυτοπροςδιορίηεται ωσ αντιεξουςιαςτικι. των αμφί. Αναρχαφεμινιςτικζσ ςυλλογικότθτεσ όπωσ θ Ιςπανικι κατάλθψθ Eskalera Karakola και θ Βολιβιανι Mujeres Creando αςχολοφνται πολφ με κζματα που απαςχολοφν τισ λεςβίεσ και αμφί γυναίκεσ. Ο Frederick Martel δεκαετίεσ αργότερα τον περιζγραψε ωσ τον «παπποφ του Γαλλικοφ ομοφυλοφιλικοφ κινιματοσ». ενϊ το Dumba είναι ζνασ ςυλλογικόσ χϊροσ ςτζγαςθσ ςτθ Νζα Υόρκθ με anarcho-queer χαρακτθριςτικά. Το Queeruption είναι ζνα φεςτιβάλ φυλοςεξουαλικισ απελευκζρωςθσ ςτο οποίο οι αναρχικοί ςυμμετζχουν μαηικά. αντικαπιταλιςτικι ομάδα δράςθσ ςτουσ δρόμουσ που μετζχει ςε άμεςθ δράςθ και μιλάει με τθ φωνι των κουιρ και των τρανσ ςτισ διαμαρτυρίεσ του Republican National Convention. Από τθ δεκαετία του 1950 ο Guerin είχε ιδθ αρχίςει να εγκαταλείπει το Μαρξιςμό-Λενινιςμό και να πιςτεφει ςε μια ςφνκεςθ του Αναρχιςμοφ με το Κομμουνιςμό (τον Αναρχικό Κομμουνιςμό) που επζτρεπε τον ατομικιςμό ενϊ αρνιόταν το καπιταλιςμό. το queercore το ακοφνε πολλοί αναρχικοί. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful