-r~Q~~~

-

-

r>

Cit

-

,
,

~

....-- ~··5~
, - .-

.

/V~

-,

: _.f,"'"' . .

.... I

-

CO::.
,

1000

~P

P

~~

oC-

It".O

-.

"

-

f'f\ 'J.

~

of

n.

~

-'-

.CO

...

I

,2M

o'

~_~~
Bo+h.

s~d-i.~a..~

~

~k_

eo..c~

L

rv

.

,

bo..c.

5

'lO

So

.

o.bosk

bauP
te._\,d

.

f-r--

.'

\

Q.._h~

+n

A

r~~_aaa

,

e

is ~Uro~I1\~

\ o'di""\~--h.o

"

.

'_

,

~

k~

ITrl'

no

C'..I.M!.

"

_o

C~M~p~~~~

0..

tMJ B
r'\

I

_

"-'

\N~
o.t

,

~

.

.-

"

A

-

S~()()~

'2cD5(ob

I
~("r'\

ovc.

Le_\II!..\

~)(o.rl\

?~\

C1J'oL

.faok.:>
G..N.!...o..s

e'l:uCA.\. ~

+OI'I~

p~u

I

la~4:\o~osses
(l

A ........ . ....~--'\U0:51 -

-

~~

-"
~c/.,,,.

I

Guen .

/""'\

C.

.• I.n..J>

-

b>

dH

\);~L)S~

....J.'4--~

L~

0'0'

'P~-.........
_ (}"~P.

~s:;,

~'

IL~

-

r>.

!~

~

Il,LO.~

s· 2.

D:;.

5"icn

A~ - 8ft '(2 :- Pe.
V
4-'1
-=n

-::.

.-

"ff'"l>~

oC

~H

Il

r,,(\<;b~ eclioA

A,: ~ 100 co"'" {Sot~~(
- &..~~

1l!..~1u--

~o

-t-{- tat

~Ll.#=

IbV
-"

D

Q.br·K~"

~~~

wl.g~~

\/:- Voll,)~ -Mev.) P.:k

lQ~

~~

X\o$

II ~

D,SM

A.~F\Q

~~-

"~m

~_~4e

C:on~

~s~u~:liQO

~

I'~~

cbp

A 4-n

~R._

/,.. "
- -2
(1. -.J L.I -Lz.. n

C.. 00r9

._"

t-~

kvel 'an

)Jc -(1.\-\
('U..\

co.\c~\o..k :
--

e. -aD

~N\IP

J,-0

s..,

s,~o...~~

;0 f-(i\(f'~

,

~ot~
HitaJd

1../::;..-

<l

-kk

.4<.
A

-

dz.Jt.

;/1

B -

sec~

Cn-ss
,n c..N2.oI.sq_

CAi<I'4

\"

HeJ~l1&
S

"u

POUd/

a;..t_

r>.
-

~O

=r

T

~a

b:.5h~

of

a

+o,,1rl.

J r;

~\z._

In

~~"h\:-

~k_A

t'tj

\-\

+n

h...
co

0..0

e,

~tO

o

--\-r..

\ca

~ (~)

5~oo

2C!l -to \. s!,!\

-rr .'C"

.j

\. I

-h

S('fL-~ V'J.

fpg - p..), +:_t?~\1 +

A.:.. - BaV2.

1-:\10\

~c:

7'

kV~

+P:lH +-

r--...
~

VA

\ An

\)..l

(~n1-k)v2

Aa - (pQ. - r,J - PC\'._,"'

=-

,

'-

'l~

C'LH

-

A,.. - (PR - r'p,)

C, -

(A\~

C1

C.. =-

.1

~'v

661- K

p~
So -t" k

.J C. -C,_H

\;-=

~

-

AH - At\~ (l a-k

n

r

VO\\)MP

\t = -J(,
2.

'l..J.HA

ch·tA

COW

or

Apr.-liCP

,..t Vt\loMl'_ ~ (\ ..h..nh. A

I-

\A\.

dH

.JL

-vr r
~I

\"~{f~~

(7 ","~L

Pvr dH
-..,.--

-

-C2-H

AT "' ...

:::

AH~ - ~ tAH

~r

:

~t-

"

'"''Z..

f~~le,


-C,_

r -~

-(c.
H

~

-cd0

dH

r-"\

-

,

~o.<f~

r>

-

-2.
C'1.

-SdL

k-

[lr.[C, - (,.

:::

-n-'2.D5

(, =

~Q

~

- 1TL

8 X \coc>

(Pp. - p~')

Bo+k

C., -

-

£\8\0

r-...

......
......,

]

l

- .J c,

.x. o.

0'

1(

- c2L

50
:-

x (0. 5)5

f-:JC: - ..[C, - J
r-

r

-

C2--

-

IZqb q

5,2..)(105 -

-

5x,o'5

_ 0-0

f,

10.... + 11_'\btt

--... -.

22(\t,Q

t;

A... /.--C2_

(..J c,

-

ICO

l

- ""c - c~ 7

C·I+2."1

'"

~

- ~f

-

o.!t.2.7J-

"'

b)_____D;sc

oss,

.../

r7D _
I'""'

-

(/1.At:>

r

-

4(Jv
p1lD

Z-

r-,
V'

~ecooas

_Qe_

\N~~

.

k-P
-rru..t>
I

r<;

-

oW

\lM~on

{.,?_.f.t

V

-

1-----1-

-\

\.

-

..'-

\..-

-

-

-

-

-

-

I

kk~~

--------~~~~~~~~~~~~~~~t_~aw
_____

-I- __

'"
.J.o
\},.\.~,"
nll...-r'i:
--'-"-="""-__._,........_.._._...........,_...__--""'c®u=--_::!..h!b~~"._,~O'_...,M!:...____Tf:u
....~

ope'"

1 hA....

p"",S$UC4-

_I
DR>~

bPI( =- k" -Ffu-:L.

b.:Ol

=-\0

,.---...__

----------4---~~~~~~I~~4-~-=Go~o=~~i~~·~4-~r_~~-~~~~~_~~At~~~~
~\UMI\

"

\1\

_

y().~S
r,D

I'"""'
-

, .l_....._

1);~c.~ss

\

..-t\-

<:"\oS\lVI

0("

....._)

~,;'P

~~

w

('",n9hw.

e, ,_I

over

\ Ja.\ue

d\A /d~

t..

0 :s.

O'.X'(_

c~~c\.

0....

~

\,~

~
40

f0'''uA.
bet

e:,i-h..r

O~D'~

~!:Ond pen·oa

$i~ru.ficM\:

~~'O

AQ~""'''
U

d

!'L

~

n..u:.b.\:ic

~

J

-

.

o·o~ X loco

-

.zz:
1::>

- 200

o·~

-A~ 171~-rt,jift

r<

--

Q~H

11-

\ £::_

"}"..,..
~'n

~q'8'X

<;::"'\J

..,f-Ir"./

'P

lao

I

3,057

1'115

b)
./

D
J

:r; - ~L
-T;__

40

2l5..1~

=

c;

- 4-

iOOO

Se coo !s

-

3e:coo~~

I()~

r>.
-

'b .
I

~

,

£lucJu~\ioo5
.-

k ~'Cl~cJ.e.

k>o:sd'l~~

IS.

... 'J..
at)'-

c:A&S~"""""~

C~\!.!ron

~

\).\\-.la'.J

~~

,

iO
-'

n.

-ret ___ r---_~iful.
~~

¥'

M"u

(9____

J(

f='~

MC\

,...

() AL

r>;
-

I

1'1'0.ssur-e.

.

\

..

-

M

~IA.
~(;

-

n

'''J

",n S -

~

~

0: A+-( ,p(?, - Pv ) A
,

",~~.CY'\

- 2_~.

0:,

i\)

....")- -

-

?

Ccn)cs

Clear

"

~~~1
-

-

ad

-

I"

q'lIl/')nl'l_
A.,...,. ....

?,.~

/(-;. \(X)?t~/,J

A
t).s

I

1o:\__J\..._
1-

~~<-

~

_

r

'7

~

..~

~

If

OOiU\

-_I"

.t......
. '.-h.

~""
\s

~r.~~

\~

c.

'"

\~r°rc.
OI\J..

\..!...-'

.&.

--k ..... B

('~

I

k~J

1

t.

o-h.ar

o.nl4
~

obcve.

d~o;oco

:h.«..

"\

10 ILl=.

C'!.S~"(:

~~Wd:

QA~

~

-tk

- Gmss,
!Q

k\J!-l
,,:.~

~S~NL

~I!all.l'

I~~~

(~~I('

Se.c.t;Of\o.\

.

B -b n se

(\.C1'h.S'S.

I

v'

PUMf

~-

P

~

bss

.....;t\ ...r:

--

°fU"'"CS
A

,

~

-

.)

o·s,.n

I

I

~

~nd :l\D -k~(

7

-,

-

,AOC~

A '~____kf?ni!eb

one!

1-

~tCS'''o.Q...

Oor\~

, , -r ....

I'

I~~lds 10

~1At;\1

'---:r-

,

,

~

',0

\ r\\~c.. ,

.,..L

\I

'-=--'IE

~~c...

tl'A

r»;

I _,

i'ni+;c>.\~

b-: c'

I
r-"\

--

S.bo~Q

~

I, "".,,":1,.

(

I

B

/

.::

.! - ..:...

r>

/

o-.c(l;!SS

k

'\-10
pos.~C\

\~f-!"

\JO.\~

losses. •

-

k

G\l(S\'.

./0.. J:\t:;

~
r>.
-

~

.£.

~J.~-

{to

,

B -k\

\0

In

( (J

b~

-

~~

~\\'t

~rfQ.·

is

Co...\C\::I~o1:<

~~___j«)

~

¥o.-.I

1Jf>r.."

~ff

1--'

\

1:)

.\\M£

\.5

~~

o.sgn

:!L

Q_Q__~.s_U""L

uG.\\k..

~~~~~_c.A(~

r

On

r...

=-

:!k

bo.5

B

\C"'\

~

~~

-

t_LI

~

....Jo.-b.x.

,

NCMrol

OVN\O

2

b

2: eu..'1- -+ ~\-~

~ r_T!::'
¢r'l.5

2.

--t-

rK
~

= k~ + (Ja..H
'l-

..J

~-D,,,-

K'~
V

~

\fl.";.
1

Or..
-c-

;:::

(I~

~

H

b'ff--

(!_'\H

-

..

.
V~

~
""\
'f

-

K..

--H
Ie
\

6:3
b.~hl::

~('f'\~

-IQ

{OSS

,

~(}-tCb

(L_..._

oe

11_,,=s-t\«:::
~

~f

..:::

I

n
'';>

c.C

I"' ............
<P

K.

,....

~H
I<-

k

,

Ar,

"'t

.i->

-

k--

x o· n':l,.

& X \('\06

,,-'2.
AD_

IOS

-k

2,4-3 X

1k

e,

S~te~

FaD
~
_,. -

3Po.
'J -k - k

-

X \(\0

(0' i)5

/"II">

L' '+ ~

S
J<- \0

_4-

I

= t/-./

:=

IQ

~"

~,".,_J

App

JT

I+ra

-<S'

~j

..

fig

A

.

L ~ --'..
,..L ~\

~"

-t
Ars

....
r;-

f''\

~

,

, ~., ~

Po.

r>-

Qcxk

p~

It;,!.

A&
-2k. -

Lie

-hoW

Volofi\e....

u

I(

+==

--

-k~

'"

~

'-

-~ l*~"- _ (>~

-

Ispp -

\j

d.H

Po..

lvAuM.(L

~IO

\O~

~
-

p~

-k

-

-- -

qglO

2· 4~ )(tO~

~O~

~~

I<

t=

-

I<-

....

-50

-I"..

:::7·" X'D

-

2x3
4'0-:' X 10-)

-

J

"+ • U ~ / )(.\0

~

(ft ,.

'# .~

\J L· "' "

"XIO

-It-

~

1O

4srt;;· 4

Se.,onc!S

_..j

.....

~

/'

/)o.U ~

l

I< (/2.-

J

~

fJC_

'\I =-,

.!}.

"

~

-

,

'"

,

r>.

0..11

tk

--

~o-1~
-

~t:

",""

'<£

-JH
~H

~

~

f-iHl:...

2.

~
-~.

.-

.

(ji_ --fi)

IP~

J4-'0'>

f

= -

"

2; X

t=-

_([3 - J1_ )

'5)(2.

E::.

)(10'.0

...

fl

--

-

"-

t

"'-.::--

~

'-

r>.

'"

!fS~

-\
-- -

+2. ....

_~/!2~

-

-V-

--

-

S)ot:.\.IJ"~

2..

'300-

-5
-v14· 03 ~t ,.....

,

?C\I /'l.o.\'L

~

11-

A
"""'r--

-,

/""

(
'

. <!

,

_;L

,

'"

,
_

'.c;.!.

r>.

~~

_

~,

.,

~

--

1<&

£,\\~
..n..a.

\

\'1,.
,

-t1..a.

-

uc:.\ccb

~~
..t

-h.o

l!Io..

~_~~f..">

~

~

1:A50

I

c:.i'43S~

~.oer..

or-e

',<:..

lJo.\\Jt..

S k('Jcb__--tb.o_

~

-+0

If

~

Sec.oo~$ _

fu_

R1'b

dl>aQ!e

S~

~

BuiA

tn

OJ\c! ~Is;;elc:b
Qccur::

closure.

~

f36th

.n

OJ«

Qo..

'd.

~

fI.,,,t- OCcur

choo~s

·IS.

~

AS.S\.)M\(l.,!)

+0 od-mosph.u.e,,) -+1,.",1Vo.lu<--

-:::,+eq,cA:Oj

\.JO..\~

C"'\c:~~~

Colu{!)(L. I

_a~Gc:nl..

o~

p-r~

s

rl,&,\

c-p

dQ\O:)o~

,

Opel" o.kn~ 'I'" i'k.

;d""c!"~

CCela.b've,.

Q_~cN\~5

I

-. -_-(

''

The..

of

'!

r-.

;;.\

100",

1s,

....
--- - . - _.
;

_"'-

- -

'_

"

'

f'1~/~.

~

I

b ~o('¢

,

ok-~OI-

\0

Q""U

o·,rJII.

('eserut!:.rs

-

~

-~-o:

\

'

l)~o-\ ...
'

IVI--

Sh~

Irnh\~'~

~

S

\,j

\A\~

/.!\

.......

s.'y~1"r"'\

-:»

- I'- ,",-,....

/P:=.\CCD~.?

'('

;

._

,

_.

--

-

,

of 2.

Secnods.

duci."_5 ±L:.s e\le.nt..

r----..
--

Q
_,
Me;

1r""

-fl.",?

,

rn-h.b\oo~\

,

OlvnO

of ci)

cM~

bJ

~

SFeA

i~

Q~!.

~

'O~0-~
DIS

Coss

,

be~~ \k.

eUM~S

\(\

~s

~(ml

,

~o-t\O

~.~d

~

~"'"' ..j\..,$b

-

I

PV'

n~g_

~clnu\G\

~s

~5U'b

L_

... "

~

-~_1.

~

r-.

-

~,,~ On\:\"
~.

I

~~p~~

".-

~

.-

"

~Pj1s _ tL
:z:::-.
f"
1>

~-E

I

..... ~

p\(-~ =-

+ il__
l>

~~g

I
2_

"2-

L

-

du

= gLUe

~dt

t(,..

....
_tL..lAo

~'1

IA.

-

r>.

----

I

"Cc..

()/n ':\

~n..""

I

I

~

t'~l
r",

~-

-

,

.1,
,

~

~

-time.

5
*

n

~~t\&:::

po.

'COOX G\·81 X 0·5 ~ 4.'\05

:0

bor

0-05

..-'\

QUAo

\coo,( \ rvc» x ?.b.

-t~

rl

I

5

D2.F"CI 2-

bl

pLlAfl

.J

~

O·o3>x

\00

o· ,

-

!QOO X

X

100

1._

.-

-- !. ~200oy~

o. ~ )(100:>

x: 2..- b

x

-

n
L.~

z.

-

-_

I

l)'::::;'Z~

- IollfOO po. -

~I

b<V""

t· 3 bw-

(

,
/

'\
-

-

()

'(o..t'

\\

~--~~~}~-----------------------t· o(

------t~\'-"'kr~-tp"-'"Uft\"-4-\'-'rc---.~~e.€L().qV>oses

~~

fu_---IPI-'-'~"""> M=¥-p_'__.

~t'bSS

b

~G

~

p

______

__

c-=k.___

''''~(\'5e_J

·b..

ni"",eq"cn

-j-_-'-'-"....___.J5.O&<l""---'-'-''''---'''-'''-_-'_o-l'P C

ON£:

_..W,.,..b4.,.,._'

lA.:)'rth

fNi'So'SU."Q..

lenA ~

=--~,---4ft,:.--""""-'s._~

b.:4~2C

\},?ur

~\,(Q
MA)(\~v.~

o£ fu

~---+-~~~~~~~~----'~~~~---l.XM..LU..K..'\P-~~~UL

~_d~en~'~~~L~~
__~d\~~J,
_____

.J d~~
$II.NL

1<'

0.(;

~

UA\

-------j----''-L'''''!....-~'--~:~.on

0 is

MOMP.obro

P
ea_l.ha.bon
L-

~

X

~

e~~t.

~-~~~~L_~~~~~~~~llW~~~~OCL~~~

-----t-------!f-Jl-\I-Jt'

An

o~±.

_

~

.

\(\

~

" ~

\

~~\:.

~c~

f-

-twz

MoMeofuM

is

e O\.ch

~r

.

a0

0

Q,

cl~.~c.hol\5-

se.f=

d\~~,-+:

,edic"'\~_____u~~'""O!Oo'Yxo.~s-A~c;..__,,__L=~=::>..\
-->.fu.r==-----"'s....~-""'=""'"--

__

_

1

-----W~---~~~~~----~~~~~

S~~
C'o~r~

~

\.

~

~~W~_~

c!OWC'\~

gt

------~----~~.~~~~----~~~~~~~~~~~---1 ocahJ.

-----+-----==i=t!~=-----:=+=::;;t_.~~~-~~.~\~
,

'o;Jt.~

I()~

~'on~

ov+U

--------+---------------------------------

YoPf'~

·.

f""'

;[_

-

:5 f-..i~ss

L £"Jut -

MG\ss

arT

d/) t p(- t- ~d

d

~p

....-

~o

~!.l~

rfw 1::
r~

CkOV-Pl\- -t- ~

oQ

(Zo..k

i..

IO~~~

-

M~$s

=-0

I

0

:.J

~
_/

-

I

J~

~'t"~
-t- ~

~"y

~

~"7

VL-

(

~ ..
/

'-::r ~

/.
~

r>.

~

-

I

.....

--7/c!"~+~
IL""

,

I

... "'
I .....

,~

r
/-

~

..

,
~~

1/

/

/. ,-

~

' .../M

rJ

IX

..

/"

.....

...

"'

I

-,.

-

E~ f' d~
o>--Xcl

-

---v

-

-

- /

-:

~

.

~

a

9 v.~o

00

~o

r-A:_~N'\
r>.

_-

la,

-

01 ~
I \.

Ot +

'Yr. dV,
r

Or

V9 C)V!. <t: W ~
+ r C&
'Oz.

_ PVA

b~r"""D

c, '.

'2.

il

;0

.J-~,

(Of

t-ll. ~
(or

'

\01

+-,

Off

t"~

_ 2"

eM.

qt-f-~

rlP

nr

'"

V'6 M

(

A"

oe

I

~

V"V9
aVe) :::- -;I dr
,,)J:f:/.!..~
((~8)1+ _!_ "V&
t-r+WTee-t(?q ..-t
rat"
(";)i)&
'Af.

',',

1"1 ,.

"

PW ~
l

+:-·..~

.._2_.

-

'b.r~

~.£ (rVr)

I

L~a

t'\~.....,.r~o"

IP7a~±¥CL_a
d~
~

l:..._dr

~?

-

(

~

_

_

-:=

pJA (or

\

v

rO(

)1 t
(rYe

.......
'1/

U'IU

~

'2.

-t-- aVe

dz.l.

..."",",,

.f'!='
(2.

OV! ~

AQ.

...

~~*\
Z

~

t>\~~N"\

f!N.J
d'"
o t( -.+-\lr~
at
or

V.

....-,....!__

I

~

....
/0

A'\"~ A

- 3£

::..

.....

v

()tJ

f

~es'

p~

aN'..r(A_"\~

-t-P':)~

3p

d ~

= dz... I

,

~-1-(7Q%-'+'.IA.
v£-·

.J

;::~

-

~

~C(Of?
a.i) , ~ ... 0;;' 1=
-t' 0

,

~__

.

¢

f'

f- -, ~~Ow)+~
or -- .c)r - &I

AUC?

1

)we

.L.

ku.

""\~

u., CR.'

l'r('\~

(\l

dv-:\

~h

~",o.\jot'\.

J-n

-az::

:

,Ht-Q..

~o

2er6
r>.

- ~p

(')..:..

_Pn"n A

('o.~:

l'.oC\A

__,

.a f _~~]

,,_:_

or -C

T

I--

i(

r

"'rLl S.

,-

~
__,

~

Oz. 1"' r.:J" f

~

L >...Z

f(.

Ve- -;, ...{Le,

~ 0

(..)J :::

,~

Yo

\fe:.~=o

r..- flo

r=>.

-

w~
.....

VA

r2);'r'hO

2::::.~

-::..f1- ('.

V"

VJ-=-

""'~~.,._.
L

,

(1)lL..\ ? 011 /')(\12
If

--rhfl.

diM.~

S.ho~s

V

lJn~r.rA

1/JIN\',IIw

,

Oll.h.r

~f)l\Itrl'

loaY
'I \:

n"~UA
l'..u\;....AD("

...J

'llcoMflK">s\W.~

~\\cn~

G\

rut!

U

Dt

-1l.".H'

Coas\Ml;

"

s

1,.:3

s. 'pfbd:ecl

-f\..g

Coo('QoJo

5w,d

CVa ~ 0)

an~

00

CJ\~Qt!u

(C\.~

0

01'\

\oc.J-ed.

11.0..

~~c}.

IS

, 'do

Vt$(os

r>.

-

~,;!

0,

II'lM ~().I.,)
J

(,,~nI\Au

IJ =-

I

~

k'nlt!
-.,:)-

IJ...=-

I

" -001

~

,

--

r>;

<,

~

/

I

I

,~,
,

~\innrvl'

L

..

I

IT
f

14

~

,

.i, \

e,

('> .........

<>

t

~

~A
Clm.d:Q1\~
-I,)

-tt..

0('\

~L~'5~,,"

o..\~

PtSS~

..
C

<:,',Aoc:c

.i~

~\ll1dfL
<J

oJ:

.k._o

_n_~q\' ~
...)~

ifI

r-

~

~

~

,

WI

r>

Ib>

o\.f'

~1"clI.

p",

~- ~ +-P') ,

~
~

''''\\00

o:",t.A
0

i::.

-,.

Gr2

I

\

I

i-

~...._.,_koo

.

?~P,.

\.)eloc'r.~

c.40M~1\~(W'\

11"\

~

ae>.f

-

.....

")

1,,(" +C2- ,

-t C

cud C2-

C,

wJ,.~

O('(L

(ot\q_t
-

Us~

e.

~'" c:.

b~'~",
~~.....m\e

b~

C1

(M.~

~~.Jd

~!.,)

Cc!.o__oot

~A',O,.t\

~

+0

1~__oL-1L.

bo..m~~ocli\ioos

°ff~"'k..

("' ....." ~j.

IJJ

~

;z.-

h~.-

W::;.

9

11....e

~Sf

:&~t

s~

&.

r---.

f

C<::>l:'I~

\?oop itc2 '"~o.o~( o.a\\ac1e..r

~

I ",,-_c..r:_

S

"

'/

\"-

-

(c""'~

~

I

I'
,~

do(t:A.z..

PM2S£U\,Q

Siocb'oo

o.o~

"'N)~

~

_,

:t

¥

C1.e.(bS$

_,/

---

I(

d\.a..

AS6UM'~

~

" "'

I

"'--f,.
r

~I'

--

({o.of\'?

",z.

l:>Sg.

~$§,JIb5.

~

~

tt..__ ~Qt~,___

~~t-Q_

Ho~

Ca.\cu (~koo) •

o..tW.m~f:__0.
M,fg.su"'_'_

~

Co",! "

:tw.

o.P~.fl~~\-p~

\b.r-.c'/1

OJCOJ\~L

?

CP,.- P0A

~-~=

1T" (O.(\;\)~ -z.

M-

r~)

~(o.
ot)
...

»: 0·03.

)(.4-000

'"

Voh')O'\'L

~..-B
-

-

r-...

M_~

A

-

..

,-

...1-

o~::L1
"'"'II

x ~'R~

-

(0'0''1.)

~

I

-

- '6" 2. 40

leo..

D~~,~

j

~

-

0·0377

,

0t'A

,fPif

fV}

-

1177·Z
\

It1~}
v·....
...,

pc>-

~

rn

Vo-ot'\o

h\

Z DIN>rk",", NnMJ)~~~.

.J

P~" .'dw~1"(,~". ~
- -~

-

~p "
-.,-r.:.\z-

+ w 'M~
?J ) I -

;;F\t,.

:\~pli~'s

r"'\

OL

Z

(c~:\
;S'w
(:\.f'O-;;' orr
I

....

-

;r~. J

--+- C)r

I

. ...,

.....

- if-~7~((~1

-

tJp

G-

~l

I 'c2
II -; ~

I

m:
r-

0

..L

~Oi]
a
'J

o.z.

- 5q'2-'-\0

+

10«"0)(

q. St

-

- 293l+0
........._

~",

.

i
I

,

\

G~J7~((Tr)

~

Grdr ~ AAJ ((' ~)
I

\.I •

I(\W,." ......

C

GeL
1-

((:.r
,-

\2-

Inko.~C1.

o

~IJJ_

1

+-

-

(}.,r

/

,.----.....

dw

-

,

c.er

ao

&'1..

, r:
....
I

4

\

..../

c dr

H

(,

I

W=-

r

,

'\

C

Uw-

C)

-

-r C.

jA

H

I

L...r.J-( ....

1.-.

~( 1-'C, Inr +-C2-")

\..

,-

g___ ~- .\c.~

CoAd, ~oos. .

W~ D

-for (:: R

.J

r>.
-

{,Jc;:.o

A(

r-

eo

,

".--....

-

'.

~~ot\1
'30'

Ge:

1- C.

4-

I(\((.;-:t=

@

-

0

C :L

,"",.4. .

G (42-

,. <:\ I",flo

4

®

-0

~'L

.

1\._L .
C., -

rr-;

_ (;(2,1

~AJ2"

'+

--

SLJl.,.b.l'~ (if)

G[~2-- rt)
4-

&

_I_

1- ~fn

((i

.....

~O"

-

......

'""

....

C, - - G(~1-ei2.)

4 I"

-

(~)
,-.-..:, ,

(- 2 '134-0)(0' ou" - O'Ol~)

(~)

I, fA,

- AlI .. cz

10

r>.

-

C'L -

cl\
.7

(_ 1 '1~40)/(.O'OI~ - ~

-

, ('\r ""

.-J
U I? V'" c::.n\

,~

01'

-

- 4'

..

<"

fa il
-0

-

q-Lt-

S--I

LJ..

Jt...,z.

B~\~~~5

s,

~

-,

0. ~:

na
.,J

1""'hl>"i

A~r

ue.\oci~

"",A

~~

n:oAuci v'\~

•~

,

Ar

~fb~le.

.u

,8

.0..

aOl.~

...lbJL~J:;.___.MOVC

-~$

0'
QA~

ceMov;"'5

ea ..~I
...
\~'

(\\,)"1

s

{rotn coeM

---l-~n_____Mo...I!..1.C'"_4lO~~~.--::[]I)..--J~----C~~~~

_____

---l-__no:~~l.!lI.!.ill.L_~~~~~-L.!JM......----=-J-~~~------"''''''.''''''~

_____

-l-~_..'!....!S!'____~~K,..._____!~

Is. ---\-nCO~

~-b\e.r

_____

..

_

o.± ~

____=_h~o-,~b
\0 ,..
,lIs

011

btad

~C't

'IO\e~

cl9~~

J. H- ; s de

OJ\c:A
@1'\d.14 .9
0

is:b

operck

at ,~

<

2~

~uc\s

i

fA

s~~

\'\I).de.s

o..t4

~\ic1.

I

~ S3· 0

he
(pM

\C~

~o-ot\o..
r>

L-==-

n...

O'ISI'n

'(\\e_~ v'e1oil~ -rn~CVA\..Q_

-

r-.
C)1.)~e~

c:

We

r:

=-

O·l_5

-

)(\57"

23' ~~

r'!Cl

b£on

,h

S.
I

23-56

'5~·o5

=

....

~~.

~~

<,

'2.2 .::;

!::Ib

6_b-'0

.

w
HF ::. ~V
..~S.o
:.:J • "".

5H

qg.\

"IA.]~ ~ ~r

-

-2~b

E-

:=:

L+. -16

fYI.{s
I

r

,

',

..=;II]

Vi

--

~

+an B1

n ..

R2.

... ......,
.rI

~1

I

H b

-

("o;.l?:

I"Ile~

W"i

= 0'05,...,.

kg."
. 53-05

'T

r-...
(J.~fLlt

7
r>.

-=-

/l b =

.(;61\
o\)t\~\.;

~

-=

1,13

-

6q-~

0

<,

r>.

~

=. 2~-{,--=-4-'",

4-11,

."

.

5'3·05

..-

<,

,

t!.

-

s.h__~

'50'05

I~~
r:

N\'uL:_bkde.

-,. 8~

rotc.

,_p,b

bot!:)

;0

,&~ =

'4--~S

81·l·/

86'0

«>

.

...

-7

<,

"

....

.~

• C;;>._I

~

-i
-

co ,..,""
c;_

\J~
-r;o

-

\,,~k

\1..'\17.

-=- O'25~

((~~

-

-L..P..:t.
.f .~

53-0':2".

-

f""\,

b

s. =-

a.

f

P,!;

~

l~CI·~ -4·\b)

(1"

i,.

37.?

<,
...........

.l-~ Q.,

~t"\

2,2..5'1('2.

fl.. -

k-\( .....
·~\:: I'"

-

.!-.......a.

il'

.L'

r-,

3'\'3

fl.. :;
r

r=»;

II' ..
1if.1(;

~O~

kl...A

\c:..

\.s t

»>

<,

?:\
__,

-

~t...5°

-

f\

<,

~

-53'03

.
.'j

».

~

5~.5°

.l-(pL
~M

52,-05

-

_ ~ ,-35

0(\- ~
~IC

I""

rY"I/s

3,\·3

L

' ..

-

~k(5lt

CAd-

cio~b~,ut

4·50

S"
,.....-..,

bal
I

~ a.~ Al::

.n..
..( rlI\

-:: bo75

1·;5 X2

«,

t'!o.,",-l ,

,!J

1

e-:

$0.2-'2
11.2.8 -

~ s. ~

X2

§Il:: - 6et~7°

'7

dl'>~b~cl·.
IS, 4-

""'>

~,

- 86·.3

0

8·31-

50.~~

:s.q~

- 2·-,
'Ie

R.t..
=- e-se:
r

~

-:.. l~'~

a,~Q.,.

~
i2· \

-

R
--, r Lt\

-

~~
0
....- .=/

-

"

Qo-ct

!

c: $2_{.

,.......__

--

-

~.'23
t~·63

Nc.

~

1500

11

- ·~·6q

,-2..1::. -

---';>

~

1)'

..;.

8

~2

N!:.-,SO

(pM

(pM.

-r

I'"""'

Hvb

Mit\.

.Aleb

81'S

66

11l..)W,~

Sl,

,0

~Iotk

HJ,

Mic.l

"53·5

86

-"-5

-,0

'5l,.t::)

Cl5

86-

7&

T'lP

Tip

Curo"..~~~

tJ=

~~

\50:> _(0 t-".

-

<II

5

.

R"- 0..0

l\.h i 50 (,'""

,

1~\Qtk

···C".3~q

No:.

ISoc>

CU\"Uo.~
\,..-dA
r>

IJO

r>:

--

\0;

~a.\....
\.)

~

r

Otv\.

2~-~

'pM

•.

n.
,
\...)~

ft

.""

.c..r

c.~\...... \~

G
\~

l.e_s.:;,

'.J

~
q>«Y'o

~o..\

taAcA

be.~

CI.....-.s

M.~~",b~

Gbd

I": 17°

-'50 (P""'

~)~

loS

~!l.~

-

~c

Jso

~Q,sif.(:

::b

...
, 'S.

rQk~

lV\~hl.ru:.-

-

?~'

L

OCCUQ;

'.

L

A

..\-r,

6rn
oF-

tJ.ssQt.k00~QS\,-

PIl~J. i

0

1'f~1r:

\)oetP

...

~
-

J.,..

C....."'cl

'"

a

kl....~L
It~~ .
l)

.I.

\czo.'; ,.....
,..

"..,.~

'"

B

,t><:&>r"ol(

~

c:

otvl<.!nft~

'D"('"il\.\~

0-.

( e...'o\.'\d

"5Ki2.+CL..

\Jo.c.!)

I

~\st-

±k.

nai (A\-j'3__bow

~

val~~

~~~

~

-

,D2 e~~

f~ ,
I -..-

f~H~

~

-+- ts£.)'-;; ~u.'L

I

"-

f

k~~~

IMk..q_"

-v

I"-

--

k{\-fH

V'::I.,A-

::::.

I'"ft\"'"

of

~t\c~~

D

"

r - .....""'r-\~.-- \
~ I·L"..,

»J H

W~1'oI2._

k' _ 11(o._i"-_",-

0'03)lice.

1
l--I_

-n.

'2~

25H

_I" CD
'-"" t -+- f{ -~ -- k.&

LA-

L, -.:.
"JL::

wb.v..t...

J

10

~

~OICMf

~o."'-l

ia~ rcseruo~r

t\.r-¥-~
-v ~ -I<'-JH
"'~
dK
r>.

-

ar'

:::::.

_f"H

\nk~~

--~t

~.-

~()

0-

-z:-:
"

-

r-

llM-'rb

- A~
."..,

t1A

-1-. ::

,

,

?l~J
(.}H2o .

-IH, J ::..

-

'c»: 10 [~
'" ....
-:2,2.,

_

-[6J -

--

+10

('")·02.2-

,

~~l~Me.

0·2_

Q2.2·3 S~CCCl~~

\s· 4-

A.

',,,,,\~S.

~~~

bl
_,

r2o.k

~\h.l

'1....= \C"'-JH =-

r2J_
r--

- ~e~k

10

0-

027...

Jb

A-r~~~

-

"'t;-

ID

3.oInl\('\C\ O\\M'I.

No

I_""

"

V

r>.
~

Is.

O· OS ~_(Q'30

6 +cS.n(A)tJ

Va

:::.

- v:

out:

-

.

....-..,,_
-

lOti

2010/11

!

(

~c.
AI..
<

I

n

l

I

\

-

-,

-

.. ,." ,
-

.. ". .

......

~

L

-

}

--

,

~

I\jo

~

.../

i;;
,

A4- ..t\u
V

is

\1'

\t\r'A.
~

.,

'~

. --

p-;:.

1000

"

....

.. -

r

\

H
0...

~

...

of

~

k\'~10

k.,5lrt?

,,,\I:;""I~.

(\\l\!,[

.n, ..... ~~

1\.."

-

.",

,

A-

AI~'''.~L<tf~GP
Closed

-

B

'1.

HA -;:.'2(, ......

-AI~

f)

."C\oU

"

D:::-~.

n·~~

,,...~~

f'.M""r

r....

L

'f

'<X:>m

_

f"1'e2J.X~

.-

~

A

L =-

n

ce-,4

,

,,

,

HJ,

-

'0

~'bor"

m'2.

600 , 4a

is

r>.

UNvt

CO Ie ,,\ ",l-e

1 $~CC!O(A.

-

+be.

.L

A

I

I~

1>
-

~\: l1L

P.5Sl)Md~
b~h(M.Ie.s.

riA*-

rOc\ru\a,k,

,~A~(A..\-~lu..
va\I/L

[9

b-~I~J'

L

ValllL

u

(lI.lt'lIY\I\CS

.c;k~k'" -t1. "

~

,,,,,,d,

_J

up~

~\t\

~

(.ts

{1J

-t\.. ..-I-

Glel'_oJeotl-t

\ lrt.;.".l\i ........
<.

(lnl.~'"d-

~

'\

d~o sb.earn

ClA~

CAt

~r r..
o

"f ~

-

of

V"'(V(...

~
~

Coosk~
....

__ t1
(1

Lhlll, rL.,>"; "01.

.-tktL

U

r.{o"'UI!o.&'

~

k
·tlH1d tlai

piltSSU'O
1/\

fvdu!?hc)6 >

oltL-flC>$p~~

O;rf_

j~ <at-~ s.t:I~~~~

~

do se

+-

eo\\)''''""Se

/""\

-

~

~~ __~~hR~~(~~oo~\~r
__~AL_~'_SL_~?=~~~~x*p~'~a~40~~~~-~
~)~
o~p-~--

__________ 4- __

~~~h~"I~$~t~a~"~~~~~~~~--~~~N~'~O~_~~~~~~~~~.
__~f:K~~------

\b>~

----------4--~O

L ':.

2 L =-

200m

~

=

O'J-~
..

~

1·"5

U2..

on

m.~---------------------------------------

~"ot,\-1::>
..

fo,o?>x;'\ ~

(f~'f*p~
\t>

O·'L

--

\b)<"

2-

I

)

o'S

v

....l

)(\000 X

-

I!> ~

1000

'I(

-

........
l .....
~...\.......
"Z.eco.

-¥.

oL
,

(2 L

v,(::.

d~)~

-

lA~

t(..

0·'2. ~

beJ"

X. , ..-71(,

(

--

-'V,;,?~

~
~

,.
,

x<on~

~

,:z(6QQ

- "72

f~
k

I~

--

4-2:1

»>:
~~-

-

Ch:~5UN;P

\000)<.. \00

-

r>.

.,..

=- '2 ~'S2'\ o~

,.-US"'L

~~

I') I 5

2(

2---55

_-

""
TL ..-~\

13111\6.,,(>0

~{.Q_

1J,..."0 s.he<N'O Co\c.>mo

Q(\

}

i

A

Pv. -

-

~

--

Pit.
DoL

P..

-

I~

fL 1., p~

-

-"

-

J-t- , (J4,U.'Z. -t- "L ~
AL
""-,,

1-~?
..-

+

'J

MIu

r---.

V,,,,-

~p~\..t..

P..

pL 4'-'.
-:i

'L
\.\. '=-

2..

il

-fL - I-.I O,_5

\ -v-

p v..'Z. --

-.--

4

pL

(.lo
.L

.I.tA

'{J

:J

M~kit~
{\f'A_l'_.I'1I
(J

o.rl

fA)

rcJ\..f J\.._

€.J<.opk

~

{b,,~

HB -;.

20M

c(\O~ 26~

( p",IS<.

Ol)C,I~I("
I

r>.

-

PIA Un
J

_,

\tVo X' ct· R\

>(?o

-:::;...Iq

b?OO

1)A

\

-

I.

qbL

~

__ "....___

+----"-K'===" ....~~_A_I_l"2..;;_-__f_(-::!JL='_
~

~

0 i f-'

~.

,,"'.>dOO _

I)

.",.,co<>x-vlIf:L O"llt-

J

0'2-

be<

------+--------~-------~----~~.~

\. C\b'2.

---._--

__

..:_..J

o· '1.1+

,

ou\se.

_____

\\

-+~I

'fkc_ ~~-~"'~O"I

lA)'\\

kCOl1lIf"_I:..,_·...._

_

r

---rh;...,. ~\\
'IV~

...... c::.

n\..

'0"

;¥en

~

lJe.\~Ctbe.s..

b~

~s.

Q'-Q._

~

Lulu'

0..

rV~~A
~

-+_~ll.~~\~\\~~c;~~~~~--u~~_~\~~~~~-¥~~\~~~~.-~~\~~~u~~

_____

-+-_

__!l~~"L__b~p_j1,
~~~.1L__~~,

u

£ ~

CCc;u,o._~~l~~~~~_O_:t"'l

k;&-c

(Iew~

'"Q,~,,_--J~-J-------

In'_W_ue.\oc\~

_____

<MeA

lA.

Q.\L~
IN,H

~S£N';\r

-rs'S.\)N2....

~oDt1.-S

o-?J ?_O\o(u

r>
-

,..
,

,,-i'::' -~

- . -'~ ...
.
' r
~
-- - ~-·
c'1\
.
_,
... ·~
~-t.

-_

~'

...

,

_\

«".

~ , ~ c

-

°c.,_.k

<.

2'2',

I

L

·-

e

;..\

..

:. ....\

-

v

-

-

(,...

'

.....

l)oAu
.~

.l~\.....

-

.t1\J
, ~a

b,

of

-4k.

--

"
c~~s.

:b~IJ.'

=r

-

Ik

IM\\.\f ,

v,
.,

NasO\~~

SI.My\-\-w,eousb

duu>

-h. ~

~

of-

...,

\~

~~

.

~~

r

~

+

...J-h.a._

Q,Q~

L ~

~.ch.

MC\.\"()~

C\._.t-er

IL,

\ncompN2ss,h~

r\sb

U
"',,_.\ .l

ad..ts

..n..

~~

S~~~

~"'i' Wweo" ~

.a.n[!~'o.(

N>n~J.~~

r>.

_..,._
'k-,raW1.-r

Vt.b::·"""

~.

\5

D~s'!:J P

f~

oJ

UD""':)Wa.,.

}A

Vi5C05~

~Cll.-F

·."...n.~r

o.c\;on

~

e_1.A\kl~e<
oJ
........

("or.

--h.:."

flvld

IJ

z..

\ on",

<,

'

\.

-r"IP-

r-.

.
--" . . _~, ...,...,..,

--l'

..

\ I

-

~-

. , r-1-

-2.~

'0\;orkr-D\~

~a.M

-....J

,.1

~J

r>

~

ct.~Q,\jOOs.

~

~

\n.\o~f"c::..

P -k
""~

C',.,)

-H..n

~,,\\lt! .-h..o

11'l.c

\,p

v

~
('>; .\.

-

()~
~I

Acokt'..('(\

U

o.nnu\or

,

~A

o..o..a

..-c:. .....

e~
A~.Jn.Uo.(\

J>

~

D'I~o

"k .

+er~5

~J'\

LJ'

lor

t..D"'~\-

nt..f

~

fu_

tl"\

4111

0Ad.

\Na.,iO

I

,

U

enUtA\\~
~

fu_

\Je\OC'I~

1.0

"

~lu.kon

-h>

.():.,(_~

kr-e.c,.

\

-6 ~DtA
.1. '"" _<!:..

~l..~~

J
~

W

n.tI.{1

"to.

~\ueA

'F

~C~,

b) ::b
-

~44 -Ik --b

1"o

-,

10

,h.<:(~3

Or
~

-

\s

$Mo.".

s\.)~
. \\\:~~

S~rn?e( ~
Sd$ion

~\~t-

:s~~~',~ S\Et\~

--------~~----~~~----~~~~~~=-.--------------------------------

-J

8(;:;'

0

=- 0

'Due..-in

.:::.0

M~ss C~lse~u~~~)b'~----------------------------

p

-==

O(

o

o~

~~~

k

r=.

l')1~<'

-

C__fu

,oJ.,~ Pav.cx\ioo ~

t..A_

-~~+f~~r~gt~~
t'dp-ort1irr
==- e'j-z. }A -"(

l~+~-r~:~
~',,",~\i

Ib\

Be::.

AC>nD~~
,

(l)L-lIloA""l)

M""A6·A~

Tr-

1-

I

Oi"\

C() \ \A

~ ....L, ~

,.J~~

,J .. " J:CM.

r--,
-

1.'/l.L:

/.,(Jh_

p.4<ULA'n ...

~rk'_ \

n: e

J.Jt:~aA\·.\ (. "L4J

~~_l

--\-

a

=

~ap

:b~

VO

_/

--

J

d
c:J..(

\ .. 1.-

\,J

r:

~

rrr
-

,

r:

~-.

d

I

-

(rVe'l-:=-

0

-

~

r

....

c()(".~=

_, 01\

d( If V.T

C,

'-

r/"

- -"-l':_:)
~

ftrr._

r>
-

A(rV~ = (I ,~
\C"h;,....

.~

~

eVe :.
Annl·..,Ls
Vi

..J

....~ ~'.r. •

o

-

C.,r~ ......c.

1Sc.»a~

'i.;=. ()

I

1.

CL
1-

C

Coo~~co~

en

r

I...\~A

v

~

2

2::.

\k -

-c;

(\

~:

c, ~

~+

-

c,

-;;1\0

CR,~

~

C'L ~ --;;-

.L-.

-

I

r>.

-

~

C2-

Sub~+J;~

jtg_

'.r*o

~~ot1

Ve

~

~ves:.

-

,,-

c. (

c.e:

2.

'2r

-Af'--

Vo-

n

(2,

~'1

v;-

'>

~~

-

12;

(""-

l~bg.o

o..ot'?J\

~~.
f"\

r=;

C,

Rc'L
-R,

0

Va- U~)'L
. _

... Ie

,

(""

_~1.10

"-

r>.

'I§.

r

\ d(

".:0 - r<l
(A,~~f'\

~o

-..J

lK:--=--R~-

1::-

I')~

,u.t. fl."-

It
2

-

I

r>.

fl._o
~Gl~

K..j

-

JL(e.'J. + f??')
R~

=

~

_

~o7..

R,7..

i~
I

~

(e,,'Z.-r 1C.';'2.)

JL

~~f"
n~,
,

+ ']

~i~

~'L

I),)-

.)
L :..,tl (rAve
\ -:J"'
"". ,J

j.y~

- - ..n..e.'_fe,'

~~fl; -

~o~

L","\.

L=- 'r2-rr-e., Le
'~~

(P:'L_

J

I

r

:L

1

-YA.AItI~'

_,

-

1.

e _r

Z'J"

~i

-O-e

C,
,/

_n_t'j

2)

I

'-

_n(2

2_

-

Efl
K,

~' ((2.

=

~.

,~

~~\\

Of\£)

oo,g,
~--t

C.o~\d..

~~

~k~.

be..

l'.AClJv \ €It!

c.\s

I

,.

rr-.

\)o-'t ~~
~

rl'u~..ch:t"'\"

'T

l4k.. J."l ,",b..U){VhlM.
(/Ak

oP Mo~IuM

= Pu,'l.AuA_~

; (\

I

oj

,(JYlA dx.cl2.

1

+-

O~u. dxd""

I

(f'IA~)tk OiJz. + ('I'll. t"~a.:J.z

[f\.('- -t- ~

Cv~ ~

-4-

+ (PLUIA+;)~ (pcu;)O;t]
,.

o\)'=: - ,,,

Axc1"b

-

I,.)

r>;

-

b\
:/

...
d.xcl~ck._
v

-- ck<SJ~ f

~~Op

\OCHaS&--

"

== ...~

ItA

I{;-CPtf-) f: (p~\))+ ~.......
1-

r>.

9

.)lltQ

J

-£- (p") + pv. ~~

1

(('~~J~

+" ~-(PtIt)

~

~tA

-.,J

V"'-

5!::+ <A

-

lu ~

-t-12 ~

-t-

~

MOSS

IA:>~

O~~~~\

l- (pw)+pw ~
Con~~

UO\\.\MO·

fp tAl oX_0J2>~
~

dXa~

~

vt;. .._

-

-J

4-

=- ~~

-t- It~
~ dxA...ru.
v\.../

~<.-

()I\~

-

u Lot:
-?P +)-r~~~(f\l)±.Q_~lt-p[k'Hl~--*¥~d"]
~
43r.
\1

~c:J: ~

ct
./

r<
-

Sea_

()

'l~

Q'2, (2J'l1l /2.....-Y

Cnn:B (\~~

~~

~

~

~~~

.

~uo1\oo

~

~

ef?
Consbt!:.

FmcdNL

\)Q.\oe

:~u.~~

T""Glo./o\

mb:~,

__

(flow J; recsh'®)

_

~

r>
-

-

~

I(\I,,}

Vdoc\k I"~n.lo
u

._)

3000 2..,.::
- 60

(.u:

-,

-,

~/~
~2{l

\

~cJe..

Vr,

)

.~ \"(

~

~

-,

I

/0'\('1)

-,

~

Vi-

2.0-

\4,

I

we

r>.

-

L._::l~1

f-

20

~

-

b)

-

2'TT (2, b

(1

So'

~

-

-:

3~4-·l. -tCVl2o

:=

\ \. 4-3 '£'('\/ ...

r2:

-v

h, h

cJ.ls

~'L+'!SC(

....

~
I

r,..ot ~')

0'01

V
:=

'1.".- ~

'2-rr-xo"

V
D'O!
- '2-rr 1(e.,.~X\I·~
'lT~ '1!.

-

)(;11'4-3

,. ~q

--

\·~9 .....,~

o . lt6

r<)

...

~ c- 4-64=-

_3>

x 10

-

XIC.7

"'"

_ffitn_

r=-;

-

.>,
f\v~~
\.
'hi "Y ~t;

~

,/

1.1

\
~

.---

/\

v-:

]V

.... J

-.

"\/

.

~

_"

&% IV
0/
\
k30 -

y'f

,.-

-

r:

wf~-

to~2. -_~

"vJ~
-:

w(l., -

./'

~O·3l""

-'b_
_L

ton

:::i)

3\,+,\$'\

Vf-

4L

\L.\,,;:;

-

_J.

Y>

~ "1+·2- Iq·8.

-

74-·4

Mis

.

~~~
'2,14'2.

w

H,....... -

-5

n

\J

\-\~- ~ 0-f.. -

~

-

~h .. 1('1-

l\ '81

~

~~

-Ht", ."

r'7.l\-e

;

1(1

-

.J

..

unc\...n. ....... A

®

.

\/;-

~o

(U(lIe53 8. 82-

un c\.-.o.ro II A

\:5.

CJ

r.ha-.!")
~
/

c::J

.----.-.

..

"

--

I

tJ;:JT/

W"l..~

HE.~

-

-

-

.:l

2".. 1,2... 1(2-

>n:

~

_

'4

W[(2.

V

V~-

-::].1 ~

~.r-~

~
VJ

=--

=-lit-. 4 x 0·3>

}Z~

'if

Al

._/

J

-

I'lt.

.J

j~rrk \-w~ t-'Z.

?nss\bi I,'kes '.
1)

e.

/1iaA.v

o

-

~

~

b\gcigs

1'\)~\t,..CD.

n.,

L2'l

.r>

- bl G\ck.. =thicb.ess,

,

'-"--\\ \ \

easlest-

~2.,

I()~~

~~st
b,

tdiJ

M0d',DcP.~'oo.

(Cl,S~

I

b~
,

=k,,~

IOCHOS!?

'~M~h)~

~

C>'Il~I'\S:\U~

b~ (oacl_bJ

IOtKo~

if)

-

"'"

I

~

~<#

v

c...
')

\ /,v· ...,~ co......

~ ~ \ - r",~

In,.LJ>...,..s"

bz..

c,.,...,QI

a~

Q

Pt\{l__g,r<hoos. " Just-

r>.

-

odd~bN\~J eurucxluN2..

('.~~I'\.'

t./

\-\~

~'.

Lh:.~17L 0.1
..J

;::;.

715 )( \.2-

PJA tv.~'ot'l

- ~sg

fA)

l\it...
n

tY'I

nU)

~v#·e.,_

I

o.-b&

M~tck~~

-

\U.6N"\

\4-',sM

J

DA o.~Jliit,~ U~\ve.
U

?"~4-.1... ~

tt· 81 fM

\l·

4~

30

~

Xa·2..

-

l'lO,3

-

\/,

o-ot ,,:;1

I"

~~e

,->c::.l",e.....

(\.\,p, ... \

-

C-

,

q1tM~
v

4('3,,'\

,

~g._

4",~ x q.

WV'f f21. -,;. -

~\4·z..X

I+~M

=-

'~O'3 - \l+>

,
&1

It-

XO'-J -

1\'4-?>

o

~

~'2...C:;:

-

0' 'T-"::>

fi~ - 67°
p-

Q,\

2o\~!t3

~~
VII

r>.

--

./

/

--

'/

/

J

1"'''-

l

.n.l
,...

,

./

~

_,,;../

_-h:r ~
~-

cn n+'-"\

A· .....J.:"'"

or

\'"~~

~

d

it.A.

h_~r\

l)Se_

~

/'-..

-

~

Cn(\~'

~Q\\)M.Q_

";I~

...J

.1"

LDn4tw\

CQn\rJ

\,j

ol U~

'\50

o..~1'\
......,

fu

•Is._~lo}f
~

A

con:tm\

,

t" ~

~ol\)o"\'U2_ -

~~

_

of

~~

Shou.") ~",l

oe

t"\L-r+-

.:x:.- till·oed) ao

MoMwkm

b'-". :
u

h\

I)
I

is

(!to.
~I
\

v~

1u

(IL411SS co~o..\l~~jdtllhQQ.

--J

rtrcl,Iu.d:z_

e\fM~Q~

~ (£0

_G ~

(\At!

~

~
(J
(p~l) + ~_(~Pu'\.U)

of

'-J

12>

c~

~~o,.~_:n1.~_:ll.~_Q),h

ch:c\"" clz_
f--'

",k
~

.-s_v"""_

\oJ

b>
-

~~

~~'I~

dYALA~

-

o.

~

uo\\JM~~

~

-~...\oc·.\:ie.s.""):
O~\('\

~

~
IC.Z_

"

• :;JL.

",

./

--

'

&U<'A ~~

a~ +v ~ou.

-t-\A. ~

VA.

v,;)

ou._\
+ woz.;

S bow -It ..1-

~

,fvJ"\ o£

________

-+~~~~~l~

i~-·~\O~S>~~,~~~e~1~yJL-~
~t_~~

________
-+__~~~~~~~~--~~~~~~~~Mu~oo

--

~

__ ~
~~~--_

?co..c>j- '?J~
r>.
(\llCXI

--

o.na ~~~-

O~

~

l:4f

-& (pW)j

(pu) 1- ~ (PV) +

._ t; -1- ('~

LA..

+ p I~'"
-t- IA dlA.
clx:
A:;

,

..J:ie;\- ~

\s

tv\.

L- ...

Lrn ~

z-o

'-

_./

CoC'\~n~\~

'J

k ~ r-: !t~')" (br}-b\
,

~

+V

~uo.h'(\r\

_J

{k..Q

t- ~~~J

-

~

l7..

10

..,I

rr-;

--

1.012./'3

~

p

.....

Yo ~

_G~
V)· .

.
.
.

l ~ . ..--I

. . .. .
,~

\

(

~

r

(--

:...

(

..

-

-,

<::~_

A

,..:

" v____
\ ...::___

j

'"
(

,

/

I

.

,

V~,

A,

~~

" ,~

l~~

o.f2
,,~

~

I'>

4.,.....

',c;.

-k>

A___SVf'f~5-~",a
"'-'h'c.b
~~

F~t!Q

-(htL

,.\.rc.

..

....

l~

n."t).

vtsW

-

,

~

-b

\~

~

(eJucDJ

kke.RC

5m

-fJ<>w
~

is

\A)o...\-ec

<>fAA

e

_2""

I

...)

Cbt-

~pQ-

0-

f\...,6,

,

U(~":'.e.\

I"

~qr£\
B o...\-

IOSSRS

~ao(.

'lfu~b

oJ,W.s,- s.+~

As,<..,-. ''''~
I""

H

V

\)o,~l&

~\...

Su=-+-c.a

~

~

~~'*

('\.

_;'

~hv-

B

Vf~se\

dbc:.u<--

\2.o~t

\:>

\It"

lNfK..

.-G~w

_no

~

~!::iJY!--

1.000

,~S.uppl,'ed.

~k.u.4_(

t,~~~

C.\o~

,

'f

B

h

~I\

CooshM.~M.Q

0-

-r:~

,

l...)h, cb

-

o '.~J'o-:./s

~

tJ::.

. ... .... - -~
r'

50 t'r"\

::.

~

.

,

(

.. ..

_

Po..

en

f~ o- 0'2..
Ar-:: S,....,~ b-~~A)

,I' - -

. . ..

A ~k..

b..=-o-:-2
~

......~"

--

-,-

L

~~.Lm

r=.

-

\

(

./

.,-"""

--

,

~,
c

r

- - --

fu.

(M,c},

=\to..

(o,\cukk?

5vC.G,c.L5
ucJv~

=k :k~~

.~
V

i5 cfo~d.

~

~

hb

~C}.otWJ

b) no
L-

\ }o.\,)£

V

4tll

I..n'._\...l.

I---"

cAx.
) A-B-J;Z
a.t>d.

Vo.I"cz.

It

\..,.."-~a
~.,~-'I

o-:

fl

~
-

~""'"

r

, ..
LAIl5~(-A- B{;_-{A- 8-rx)~

coos-bh.

~.,

~ ....<,lvJ"

bOlO

("\\.\I:)f

1'9

H

w\u ...

...-e.

r.l.l'V'\~A

lkV1
_,_J

",~ur c.~ - II sl\cn

U

2

ON:L_.

-+n

ho

~

8?

c::..~a..\d ('\~
MM"~lIfr
.l'AII J

\(

d=o

1t'\~QS.1Z..

::.

~

.c.\
, Is.

\}

t.-....,'D

-4.r.,.

1

A

I~~

H

..}1...,q_ it·MR-

Co.ku\p,}c..

~~~-~ro.

u

avo", ~

~NL

h.

5M

(or

does '!CJ,'e..

~

D.b..~.

A
,...--..._

ti....." ?

- --

~dod..

-\1A.. ck~

d-uci ~

~A:-d- f1..tL .g MP ~

,

r,..lrl.lllteri

\n

~'

BOlA'

will

Cl.I'd..

b)

I.Xl

CX\
J

~L-

0·02... ~

D

0·2I

-lt~rJ

(~+

r:

=

J

.,

.

tl(,l~

,)
7

~~

::so

-z..~-

U~ -

~

+t'[)

"

\J

.,..,

-[H
rr<.

~o"

.....

V= uA
l ..
\...~"

,(;i

k~

:::::

, D'TI

'2.~

\

s!!i
at:
AH
~t

~

\c ,

A-T"

.... ":)

tl ......(ll..

.\t -

;

-

lO-,)

'I

%t-\

(\'

(\<../..

SZ .....

12

,"2-

V

xGl·BI

~t-'

- ~ C5b8

iH

"
1"o..,.....,_LI:)
-:::

~H -:.

5

- o- 0 ll4-JH
~

I

1\'1.

JH,

-

c;(11
-=-

{K

A

A

d

k

v "',.,. -

.....

2~

~~h

Iii- RI

Yc>-of'~\
r>.
r----

-l=-

b\

It- d.H

o-~ -

-

-(Xt

/

-~J ~

L-JH·

0·0114-

,

t-\,

-

-e,

......

~

-2-

r:

o'o~b81...

-

"

3,

0'3

xcancb

.... {:-

- -;:;,

~ ~-~~ r.:

r. ....
-oT

0-0111+-

4-4·4

O-OfibSJH

,,1-I...~:5
IAH

-

(-IS --(3) -

~

c;ll

0-2..4:.

-

..,)0

8

J

rO'~-

'Oj~

....

O'OSbg-~-=-(o'~-O'05G8;fF1i-

~

,_
ry

to,,?> -O'o5bS

C'3'~

-

o .o:5f:fB~

=$) - o,~I~e. {o.'5

i

+CO.'b-O'OS6~~5

-

-- blq. '\2. -.::O,o\~(.,
u~ (f'1'L1;;; -

-

- b\C\·Q2.

~

O.~...fSij

~.'5-

0'1"13- (,).2, ~':;I:H.h_o_.2016J

+- 0'0286l

C>'°Lt6

O'OSbES~-i

~

-

\0.72-5

~

..

-

tc

00

',2- S ~o·2.-l.

~

~

-

\o. '1'2..S
0·2-

~

1---

\Dl '" \

'1\...,

,n

••~, \\

{'I,J>

.•

<D

-- ~cb-

.r-

'VC'\-\; \ ~

A~\')OXI""""~ () IJMe.""'\ .......
e)tcds

\£~kJfi

": 0 -0

''''

Vn \'1..

H-:::.

(0' '3»2-

o·()~
"

:::

((').o5b~)

,-

J

o: c.'Me.vc..

568...JH

.....,.-,

~,.

£~

,..

,l""

'L

rcr-,

~
r>.

-

--r;"" b

\:::)Pn-h..

-

H -

1.. -

'2 ":'\,a

c::."o 'h

"",dI.YD

--

,oc('42.~

I (\CN'o..se.

I

(.t,,,'..J.~)
\.

"

~

()6

-

dilCAI>O!_ ~"'"

h)

\J'..)~chw~ \\

.rt'\

MW~

k

(0,0568)

clrCKC\S<'

b).

~

one'..

"

'

-

'

/

l (

_-\..

fA:>

\

..

-.!)

\000

t

M-S,

~
r>.

1~hrL\.....~

-

~

:3

ii;J_Ip

Cp.....;?~

2L

=

-

2~50

::.

a

-

1000

I

-::

n,,:.,A

..1

<::.,,.,

""""i.

-e.

(1\UQ!O

~

R4~

,-'

\ <:)

:ct-

'S

lA..).bH..h

s..)~

~

Pol ~p..

~S!.~

-H·o·

S

0\,

is

R

(\0

bf

\hl.l"

-

Z

-

{\..)&..(;... ..

~Ci\S~

~

~crlZ~c:J.iC\'"

?~-

»».
- A.-

~~P9H~

-,

oj

~

"\'I'S

~J(\,oo

-

PA

Po
r>.

Dn.

T
/)4

, J

cJ,~.....

(H - ~c.

r» ~<.LA

Pv-

r

}_fu'l..

')

2=,

~

S,,:

p. ~
(;~Q...
T

Po.. +
(dyt'An

~r

D ~~
-p~~I-t{,)
r>
-

~Jl

-

'J'

D,- VI> ~
I

I

osSUt\.lfl

~n~'

J

\:)

0'\

/'
\~J:.&!,6-

'(;_

\,\-->

P- re ~\.Q..rr,s •

?'I~~...;":)~

o.r.~

Q~

o.ct-

Ct±:- \=\:) - -k: plA'_
{~CCtl

(Sc.\~

+1. •

-t-

~r..

-

/);,,11

( J

IA

pL

~

Ou.

-

rit

.:& 1
zptA - PI( --_,.

l~~H
fL ~
\."""

_-~'L.
.J)
2

"Z-

- P

J tp.~_z"

-

f?Y-

.- \-E:.+1)
.; III
~"

J,-

-

,

~L _LA:

t.-<.

I)L ~

'-<-

~

~~

~

'::::..

-eL~

-~

o...c...o~ 'OS :t<a..__

~

~~<t

IL.r\
~~,yt-L'"

"1.5

,

~
-

.z->:

I

~

'J..

t1'

I?
~ 17

\j

O·~f) "'"

• V

1-

OLlAc

-::z: -- 'OC)O
~

In
(~+(

'\.

I

J< .::>Q

»: ~

'I

I

z-p ~
'-"0

~

<;

-~
I~
_,

;,

,

''''

::: '2)(\0

E',~

s

pO'- = '2bo.r

,

J'

~
-

O·C)~)(SO

I+

,

x

)o'SX\OOO

e..,

l+-'l..

-::.

J

o .~~ bo.r

.

00.. H.
, ...J

'Q.J"'~'"
~l

~
.l--

~.!1

I

-

~a

v// ///7 /7/

.

V//////
V//////
~///7/
~41.\..J..._ ..

o

~

-'"

r>.
I

F~l..

v~.
1.

f'",

~
&A

"

toll"le~
{O.,~

"1' _Ir
I'

.....

n.

-

,

n....L.\Q.tt\.

_\;)
~

r>.
-

~

________ ~----------~--~~~~~------------------~~\~~,UM~;l---------

~:',·--l,\(,,~

A
r>.

\!>

J'

~r

~II\

C\t-

~~

---f---l"-"\'00ClMcl

P"'IJ

-t------f...I--r1~~~.,;c:l
"So

________

---+-~~~ .......
,~

I

e -+n

_____

.5H~o.d,:j1

A:SSUeAf

~

itt.. rue. ____.So""",--~i
1-'

M

plo..+e...

h~'~

IS

rJw./-4,

Do

=

()Ad

0

ShRc.,.p.~

~s

±u..

Whickbe.

Con

dWtI~

~~

_

(o.ra~""","

o-t- ~
S!,;C~._cJl..'"-"-.

_

"-/

o.f

-P~~----IThc..c!J.--¥~..u.\Cl;"'-'k."=-,.--'l..'..,.,~\S~ ooe,Uul

~;tec"'.....

0-00\

bo;,z.anklJ~cr-----e~

1lo..

w-

1A,~k_~",+

#-

&i~IS

rn.u.~o~ .
'\)Iib

~=

S(IJ,> eh"""

ASs...,M..C:+u,

--

po......o.S'------

,U::. O·ool

',~

..\.,.. _.....\1..a_

L

c.~

0·,
0..

·'~~\Wc.ol$
\J{)\t\c-~th,....

~

\(p ~ 0-05

'to -t<.ct ()~..;usiCUl+e
t..A/~+

j ....±f,..a_

I

So.,

Ow

Oz..:::'

0

_

----------~--------------------------------------------------------

.:
0

f?~
-

r>.

tt\-~n.~

rtJ6

w- h
..!...:.

~~

S1i-&~- ~)

}!

Ll.

...•

r--J~0

(A)~ 0

+

C? -

0

.
~o·

~ s·~_
w:;_ T
r&

iL

1"\
-

u.s:
I~'_M'\Q

-=

Wi~

-

--

-

f¥-=-j_ - c

bS;(\e-

:::

~~i

-j -~-

Gs~- ~)J~

-)k

0

,

_15M __ [)_

)A

3

P~e

_C"

-6 --

#

.Ieec,x a ._8j_ ~'..o-lO

0-001

X
O'OQ

s

6

l

-

p~(""\.

r>.
-

lb)-~
_,

ex.

wi,"",

~ioe
~,

--

-

_

....
X

I) '81+)(10-~

~

~'",

~

[2)_

-

-t;;_HJ,_~O
J.
~)

~

i:

-Vp

VJlo,~
I

P'DR(D_

O· So 2.. X

1'84)(10

1~j_~_ln4

v: -

beC«dllS '.

j~O

l1,Sk_e_ _L ~
~/JO 1- ~)
.~
l
g_

J.

.a.'Z.

, _.

,

~'+
cn_'~_

r>
-

2· 81+.( 1;'+~Ys

C

2

~.~

o

XC'co\

,c;

IS

-\n

be.
IS

+n

aa~!

\n\\)cJ~

k bo

fA

C()pm~

o.-l l4-7S rpM.

~
,

1(',

a- pir¢.,. ~

----------~~----------------------------------------------------------

r>

~oPtW "
~

',-1--;$ ~

Secoo~

-

~t-

Io~

\),C,C!.:ISS

~

ho\~
~

d1tt.Q\~a:LCA~

...

......(-~

~

~ll\~'U~~~

ke....

~.A.n;__t':I:.

~.

6..\eA

\o~

,..D

~b.

~~

.

~~M.a.A~

~o.SOOS-~~-tN

1'\'. cv-., 'S 'S

I_"'"

cks;~c.\

fu

a..c\..:.e~

~

+1u

Cq.,\c",\o.~

~

~,

O·':L5~

,.D fu

",,,A

kQ

de:'5\bOS

'ID~

c.\~~:l ~~.:
.

"

~
-

~

~

..."

()('('~,pA

~

MJMa\ \.)~
____
c

2J

11I'I0I1.1k>{

./

6. .J<l>J"'"

r>.
-

s:.lV.

+;\ <:~'O{\

A

~

S~dL

I......
c....... c

cL~eA

C)"Hf:r

\,$

,

~:

~"IH'

~~,~~~~&.-v~,~~
:_)

a

-...

1.-rr (2, b

C\

~

O. \

-VI--

l:ULfo- \
\0

.-

1"" It .1S

(.Ie \-:.

-

60

h

h2ad

C:xuo,\u...a..._

:i) OOt((t
J

H~

0-.\

~

V

~~JL.

,../

&G\ck

~

AI

154'

5

=

"2."",,<2.

2·a:xn.\

\t_f- --

10

0-0'(,(\-

~/s

0- 0\

:;.

c- ,

=

-

0·0\5(\

(y)

-

IS'C\cY\I'O\

-:
(

~~
0
-

~,\
~'ff

/

X~w

L

,

""-

- "

~.

Vr=

we

I

,~n

10

-- o· &4-7
,...
~ L'

0

'1

':,w=
I ~""'5

x o-j

"
".

....

e

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.