1.

0

PENGENALAN

Kerja kursus ini merupakan tugasan kedua bagi kursus Pengujian, Pengukuran dan Penilaian pendidikan (KPN 2043). Satu ujian telah ditadbirkan ke atas sekumpulan pelajar (35 orang) Tingkatan 2 Perdana di SMK Raja Lumu, 10750 Klang, Selangor. Soalan adalah berbentuk aneka pilihan bagi subjek Sejarah Tingkatan 2. Set soalan yang digunakan ialah set soalan Ujian Bulanan Bulan Ogos 2009 daripada sekolah tersebut. Selepas memperoleh markah mentah, beberapa langkah perlu dijalankan. Pada jadual Bahagian 1, kami perlu memasukkan markah mentah pelajar sebelum menganalisis item-item tersebut. Nama-nama pelajar diwakili dengan kod S001 sehingga S035. Analisi yang dibuat antaranya ialah mentafsir skor ujian, menyediakan taburan kekerapan skor (tak terkumpul) dan taburan peratus kumulatif, melukis ogif bagi taburan skor tersebut, menentukan pangkat persentil bagi dua pelajar, memberi tafsiran tentang pencapaian dua pelajar yang telah dipilih, menganalisis item, memilih dua item dan menghitung indeks kesukaran dan indeks diskriminasi bagi setiap item berkenaan, serta memberikan komen tentang indeks-indeks berkenaan dan implikasinya. 1.1 Tafsiran Skor Ujian

Tafsiran merupakan satu proses mengumpul data yang bertujuan bagi membuat keputusan tentang individu atau kumpulan. Apabila sesuatu ujian dijalankan, guru dapat mengukur tahap kecekapan pelajar untuk menentukan sama ada tahap kecekapan yang perlu dikuasai pada satu-satu peringkat pengajaran dan pembelajaran telah dapat dicapai atau tidak. Skor ujian melambangkan kebolehan seseorang pelajar dalam sesuatu bidang. Penguasaan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang dapat diuji semasa ujian itu dijalankan. Pencapaian pelajar mungkin berubah dari masa ke masa disebabkan maklumat yang sentiasa berubah. Skor yang didapati dalam sesuatu ujian dinamakan skor mentah. Skor mentah ialah bilangan jawapan betul yang terdapat dalam sesuatu 1

ujian. Skor terbitan pula ialah skor yang dimodifikasikan atau ditukarkan dari skor mentah.

2

1.1.1

Jadual Pencapaian Pelajar

3

Jadual 1 menunjukkan Jadual Tafsiran Skor Ujian menunjukkan skor bagi 35 orang pelajar yang dikumpulkan bagi Tingkatan 2 Perdana Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Lumu, Klang, Selangor dalam satu ujian Sejarah.

1.2

Taburan Kekerapan Skor (Tak Terkumpul) Dan Taburan Peratus Kumulatif

(a) Taburan Kekerapan Skor Taburan Kekerapan Skor menggambarkan bilangan calon yang mendapat sesuatu skor. Kaedah ini amat berkesan bagi bilangan pelajar yang tidak melebihi 50 orang pelajar. Jadual ini menunjukkan kekerapan taburan data yang dikumpulkan seramai 35 orang pelajar. Dalam jadual ini dapat diperhatikan beberapa orang pelajar mendapat skor yang sama. Terdapat juga beberapa skor yang tidak dicapai oleh pelajar. (b) Taburan peratus kumulatif Peratus kumulatif adalah peratusan jumlah kekerapan pelajar yang mendapat suatu skor tersebut dan pelajar yang mendapat skor di bawahnya. Berikut adalah formula bagi mengira peratus kumulatif. Jadual 3 menunjukkan skor yang telah dicapai oleh pelajar, kekerapan, kekerapan kumulatif dan peratus kumulatif pelajar. Skor tidak diletakkan secara berkumpulan atau sela kerana bilangan data yang kecil. 1.2 Ogif Bagi Taburan Skor

Graf ogif taburan skor di bawah dibuat berdasarkan skor pencapaian pelajar (paksi-x) dan peratus kekerapan kumulatif (paksi-y). Ogif adalah satu graf poligon kekerapan berkumulatif yang diplot secara menimbunkan kekerapan. Lengkung bergerak dari kiri ke kanan atas dan meningkat secara berterusan. Peningkatan seperti ini disebut sebagai monotonic (berekanada). Ini kerana kekerapan yang telah dijumlahkan menjadi kekerapan kumulatif nilai kekerapan dalam suatu skor juga dijumlahkan.

4

Dalam graf ogif ini, telah ditandakan dua titik yang menunjukkan perbezaan skor mentah dan pangkat persentil yang telah dicapai oleh dua orang pelajar iaitu S016 yang mendapat skor mentah 16 dan pangkat persentil 26% dan S026 yang mendapat skor mentah 39 dan pangkat persentil 100%.

1.3

Tafsiran Tentang Pencapaian Dua Orang Pelajar Yang Dipilih

Daripada graf: Nama pelajar Skor mentah pelajar Pangkat Persentil S016 7 6% S026 39 100%

Merujuk kepada ogif taburan skor, pangkat persentil S026 adalah 100. Pangkat persentil bagi skor 39 adalah 100. Ini menunjukkan pencapaian S026 dalam ujian Sejarah adalah paling baik daripada pelajar lain di dalam kelas terebut.

Merujuk kepada ogif taburan skor, pangkat persentil S016 ialah 6. Pangkat persentil bagi skor7 adalah 6. Ini menunjukkan pencapaian S016 dalam ujian matematik adalah lebih paling rendah daripada pelajar lain dalam ujian ini.

Perbandingan di antara pelajar S026 dan S016 menunjukkan bahawa S026 mendapat pangkat persentil yang lebih tinggi daripada S016.

5

2.0

ANALISIS ITEM

Analisis item merupakan satu proses mengenalpasti dan memilih item-item yang berfungsi setelah item-item dipra uji terlebih dahulu untuk mengetahui statistik bagi setiap item berkenaan. Analisis item ini bertujuan untuk menentukan kesukaran item, dan bagaimana item mendiskriminasikan pelajar dalam menjawab sesuatu item. 2.1 Indeks Kesukaran Item

Indeks kesukaran item ialah satu indeks pengukuran tentang kesukaran item bagi kumpulan soalan yang diuji dan secara konvensionalnya ditulis sebagai nilai p. Pengukuran ini digunakan untuk menghuraikan kesukaran item itu bagi sesuatu ujian. Indeks ini boleh digunakan untuk meneliti, menilai atau menentukan kualiti item menggunakan kriteria dan piawai. Indeks kesukaran dinyatakan sebagai perkadaran dan julatnya adalah antara 0.00 hingga 1.00. Ini bermakna lebih tinggi nilai-p, maka lebih mudahlah sesuatu item itu kerana lebih ramai pelajar dapat menjawab item berkenaan dengan betul.

P=
Indeks kesukaran item, di mana, n : kadar pelajar yang menjawab betul N : jumalah pelajar yang menduduki ujian Indeks kesukaran Lebih daripada 0.70 0.30 < p < 0.70 Kurang daripada 0.30

n N

Maksud Soalan senang Soalan sederhana Soalan Susah

2.2

Indeks Diskriminasi Item

6

Indeks diskriminasi ‘r’ biasanya dihitung dengan membandingkan prestasi kumpulan tehadap sesuatu soalan/item dengan prestasi ke atas sesuatu kriteria yang mengukur trait yang sama. Pada umumnya, markah keseluruhan ujian dijadikan kriteria ini.

∑ r =   

xy − ( ∑ x)( ∑ y ) / N ( ∑ x)

    

Indeks ini mempunyai julat daripada -1.00 ke +1.00. Kaedah yang ditunjukkan di atas adalah sesuai untuk digunakan di bilik-bilik darjah. Indeks diskriminasi Lebih daripada 0.40 0.30 – 0.39 0.20 – 0.29 0.10 – 0.19 Kurang dari 0.10 2.3 Maksud Item amat diskriminasi Item yang berdiskriminasi Diskriminasi yang sederhana Kurang diskriminasi, perlu semakan semula Item amat kurang diskriminasi, item boleh dibuang

Dua item yang dipilih untuk Mengira Indeks Kesukaran Dan Indeks Diskriminasi

Soalan 13 merupakan soalan yang bercorak aneka pilihan. Soalan ini meminta pelajar untuk memilih ciri-ciri system ekonomi pasaran bebas. Pelajar dikehendaki memilih jawapan kombinasi yang betul daripada pilihan yang diberi. Item ini memberikan indeks kesukaran iaitu 0.86. Ini menunjukkan item tersebut adalah soalan yang mudah. Soalan ini sesuai diletakkan pada soalan 10 kerana indeks kesukaran yang sederhana. Manakala, nilai indeks diskriminasi ialah 0.28. Nilai ini berada di antara selang 0.3 hingga 0.9. Ini menunjukkan item tersebut berdiskriminasi dan sesuai untuk pelajar menjawab. Soalan 21 merupakan soalan aneka pilihan. Pelajar diminta memilih satu jawapan yang betul daripada senarai jawapan yang diberi. Soalan 21 memberikan indeks kesukaran iaitu 0.09. Ini menunjukkan item tersebut adalah soalan sukar. Sebenarnya, soalan ini tidak sesuai diletakkan di dalm ujian ini kerana kebanyakan pelajar tidak dapat menjawabnya. Manakala item soalan 36 memberikan indeks diskriminasi 7

bersamaan dengan 0.03 iaitu menunjukkan bahawa item tersebut kurang berdiskriminasi dan boleh dibuang daripada soalan ujian. 2.4 2.4.1 Komen tentang indeks-indeks berkenaan dan implikasinya Indeks Kesukaran

Item-item yang telah digunakan dalam sesuatu ujian perlu dikaji dan dianalisis berdasarkan kepada keputusan ujian itu untuk menentukan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi bagi setiap item yang telah digubal tersebut. Nilai indeks-indeks tersebut akan ditafsirkan untuk menentukan sama ada item sesuai atau sebaliknya. Maklumat tentang nilai indeks kesukaran adalah sangat penting bagi sesuatu ujian. Guru boleh membuat pelbagai interpretasi berdasarkan nilai indeks kesukaran ini. Guru boleh mengambil tindakan berdasarkan nilai indeks kesukaran itu atau mengambil kira maklumat lain bersama-sama. Terdapat beberapa situasi iaitu maklumat tentang nilai indeks kesukaran yang boleh diambil kira oleh seseorang guru dalam membuat berbagai-bagai keputusan berhubung dengan pengajaran dan pembelajaran. Antaranya ialah guru dapat mengenal pasti konsep yang perlu diajar semula dengan cara mengenal pasti butiran yang rendah nilai indeks kesukarannya. Bagaimanapun nilai indeks kesukaran yang rendah itu tidak menggambarkan kelemahan pengajaran dan pembelajaran guru. Terdapat pelbagai keadaan yang mempengaruhi pencapaian pelajar. Kelemahan prestasi pelajar mungkin refleksi daripada kelemahan butiran ujian, penyediaan pembelajaran yang salah sebelum ujian atau mungkin lemahnya motivasi murid terhadap ujian atau akibat keadaan fizikal persekitaran negatif yang mempengaruhi pelajar semasa menduduki ujian tersebut. Oleh itu, perkara-perkara ini perlu difikirkan dan diambil kira oleh guru sebelum mengambil keputusan untuk mengajar semula konsep berdasarkan nilai indeks kesukaran yang rendah. Laporan tentang nilai indeks kesukaran juga sangat penting kepada murid. Jika murid mengetahui tentang nilai indeks kesukaran, bagi soalan yang tidak dijawab dengan betul, tentulah ini dapat memberi gambaran kepadanya tentang tingkat 8

kebolehannya berbanding dengan rakan sekelasnya. Jika dia menjawab salah bagi soalan yang terlalu mudah, tentulah dia perlu memikirkan sebabnya dengan serius. Adalah sebenarnya dia masih tidak faham konsep yang disoal atau kerana kelalaiannya. 2.4.2 Indeks Diskriminasi

r memberitahu kuasa pembezaan pelajar yang baik daripada pelajar yang lemah. r bagi kunci jawapan dikenali sebagai indeks diskriminasi bagi soalan ini. Lebih besar nilai indeks diskriminasi, lebih besarlah kuasa pembezaannya. Koefisien kolerasi +1.0 dan -1.0. Koefisien kolerasi +1.0 bemakna pertalian antara dua pemboleh ubah itu sempurna. Tanda positif dan negatif yang berkaitan dengan sesuatu nlai koefisien kolerasi menunjukkan arah perhubungan antara dua pemboleh ubah pemboleh ubah x dan y adalah negatif. Indeks diskriminasi amat penting apabila guru hendak mengukur pencapaian pelajarnya secara relatif iaitu antara pelajar yang bijak dengan pelajar yang lemah. Nilai indeks diskriminasi boleh dijadikan sebagai panduan kepada guru untuk tujuan penyemakan semula butiran. Sekiranya nilai indeks diskriminasi negatif, maka sepatutnya butiran tersebut patut digugurkan serta merta. Tetapi sekiranya tiada kesalahan langsung pada butiran ujian, boleh disimpulkan bahawa nilai indeks diskriminasi negatif adalah mungkin disebabkan pelajar dari kumpulan tinggi mempelajari bahan tersebut secara tidak betul pada keseluruhannya atau pelajar tersebut mengalami gangguan emosi atau fizikal persekitaran yang negatif semasa menjawab ujian itu. Butiran yang baik sepatutnya mempunyai diskriminasi positif. Biasanya kebolehpercayaan sesuatu ujian adalah bergantung pada hasil butiran yang tinggi indeks diskriminasi positif. Oleh itu, untuk menginterpretasikan (x) adalah berkaitan dengan penurunan nilai bagi pemboleh ubah satu lagi (y), koefisien kolerasi (r) antara

9

pencapaian ujian yang relatif secara individu, maka adalah perlu supaya ujian dibentuk daripada butiran yang tinggi nilai diskriminasinya.

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful