You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 62

18 M 2014

API. Y. 20 (3181), , .
,
q .

, r .
r , \
, \
r . ^
, . ^ . ^
r ,
,
. ,
, ,
. ,
.

, . r
\

TO EYAEIO TH KYPIAKH (\I. 5-42)


T
T \I , ,
n \Ig \Ic q b c
\I. ^O s \I g , d F F
q d . E c . F \I
. O a Md c , a . s c f \I , \ , e ; O a \I . \A \I d
r F E F c a , d , , f i
F , d . K, ,
d e d e e ; c f r e \I, n e , d e d d d a
; \A \I d r F , n \ i F , y g , c F e , a e
n , c c .
e e K, e , c , b
. F \I Y e , d b . \A c d r O . F \I K r
a , d n , b .
K, r . O
d , ^I d .
F \I , , ,
^I . ^Y n , , n \I . \A\ , d ,
d d d d d a
c f . , d f , d . . Or M , X F , . F
\I \E , . Kd d q Md , d
a e d r T ; , \ ; \A s
c , d c , d ,
, n r y X; \E s
, d e . \E b , e Md , ^P, . ^O b r \Eg , m .
E s Md e M ; \I \Ee , e , d e
. O , , d e ; \I, ,
f f , d a , e e
. Kd , e , d e c , d 78

F, d . \E a d , d
, d . \Eg , n
, d e . \E b
d a e ,
O r . ^ s q e e , e
\ d . Kd a e . TF d O a c c a d a , d , y c , X.

, , ,
, r ,
r .
, .
. \
, ^ r. ,
, ,
\ .
\,
r; ,
, r -.
, ,
,
, ,
. , ,
\ , , , , ,
, ,
\ r . ^
, ,
.
^
^ ,
. ^
,
, . \ , ,
79

18 M 2014: KYPIAKH AO TOY AXA


^ , w
F . , ,
\, , , ^, ( .).
oH: ^E: \A: . 19-30 E: \. 5 - 42.
H EOMENH KYPIAKH: 25 M, .
\A: . 6-15 E: \I. 1-38.

, , .
. \ . ^ , , ,
,
-.
\ , ^
, , ! \, ,
. . \
(. 16,26). ^
r ^ .
r , . .
... (. 8,34). . ^
. \ ; ;
\. . .


\ ^ (www.ecclesia.gr)
OMIIA TH NH KYPIOY: K 6.00 ..
K, ^I. N ^A E (. A) \A. \A
^E, M. \A .
NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

80