FUNCIONAMENT DE L’AULA D’ACOLLIDA CENTRES DE TREBALL

TOSSA DE MAR

IMPORTANT COM PRESENTEM AULA D’ACOLLIDA A LA NOSTRA COMUNITAT EDUCATIVA

IMPORTANT LA DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI RELACIÓ AMB LA METODOLOGIA

IMPORTANT LA COHERÈNCIA I SEQÜENCIACIÓ PEDAGÒGICA

PROGRAMACIÓ DISTRIBUÏDA EN 9 CENTRES DE TREBALL

Intel·ligències

Competències bàsiques

Activitats o estratègies aprenentatge Treballar el temes orals, debats, temes escrits... Resoldre problemes quotidians Manipulació Trencaclosques...

Centres de treball
Tots els centres Ordinador Aula oberta Jocs Interdiciplines Ordinador Aula oberta Jocs de teatre Padrins Multi i interculturalitat Ordinador Aula oberta Padrins Interdiciplinarietat Ordinador Jocs, Aula oberta Padrins

Intel·ligència lingüística Comp. Comunicativa lingüística i audiovisual Intel·ligència logicomatemàtica Competència matemàtica

Intel·ligència naturalista Intel·ligència cinèticocorporal

Sortides a la natura Competència en el Projectes coneixement i la interacció Dramatització amb el món físic Manipulacions Teatre ... Pel·lícules Murals visuals Expressar sentiments ... Jocs de taula Grups cooperatius Presa de decisions...

Intel·ligència visual espaial Intel·ligència musical Intel·ligència interpersonal

Competència cultural i artística

Competència d’aprendre aprendre

Intel·ligència intrapersonal

Diàlegs , resoldre Comp. Social i Ordinador, padrins, Multi conflictes ciutadania Competència d’autonomia i Autoavaluació, maletí Padrins, iniciativa personal avaluador ,edu emocional... Multi i interculturalitat

COMPETÈNCIA EN EL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL

1R CENTRE DE TREBALL : ELS TRES PERSONATGES

2N CENTRE TREBALL: TIC, TAC
LECTURA DE CONTES AMB L’AUDACITY
Omplir buits de cançons ...

INTRANET I TREBALL EN XARXA AMB ALTRES AA:
CORREUS MESSENGER BLOCS VOLTEM PEL MÓN FÒRUNS ESPURNA ... ...

Autodictats ... Participació certamen literari

PROJECTES TICS GRUPS COOPERATIUS

CREAR CLICS I BLOCS AMB ELS PADRINS

3R CENTRE DE TREBALL: EXPRESSIÓ ESCRITA

DOSSIER PROF.

4T CENTRE DE TREBALL: AULA OBERTA

Anem a conèixer una ciutat: Barcelona

Coneixem els mitjans de transport a Tossa

Coneixem diferents indrets de Tossa

Representació de l’obra de St. Jordi a la residència d’avis

5È CENTRE DE TREBALL: MATERIAL MANIPULABLE (JOCS)

6È CENTRE DE TREBALL: MULTICULTURALITAT I INTERCULTURALITAT
DINERS, ROBES ... DIFERENTS PAÏSOS

MÚSICA DE GÀMBIA

CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL

RELIGIÓ MUSULMANA

HISTÒRIA DE XILE

7È CENTRE DE TREBALL: LA BIBLIOTECA

8È CENTRE DE TREBALL: INTERDICIPLINES O ANTICIPACIÓ DE CONTINGUTS

9È CENTRE DE TREBALL: ELS PADRINS

Algunes activitats dels padrins i padrines:

HORARI PER CENTRE DE TREBALLS

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

COM AVALUEM A UN/A NOUVINGUT/DA?
L’avaluació dependrà:

MODALITAT D’AVALUACIÓ

MODALITAT D’AVALUACIÓ : EL MALETÍ
RECULL I RECOPILACIÓ DE LA INFORMACIÓ QUE DEMOSTRI LES HABILITATS I ÈXITS DELS ALUMNES

COL·LECCIÓ D’ACTIVITATS ACADÈMIQUES

TOT ALLÒ QUE PERMET IDENTIFICAR APRENENTAGE

Activitats col·lectives Individuals Fitxes Activitats de síntesis Proves escrites Participació de projectes ...

•Què pensen •Qüestionen •Analitzen •Produeixen •Creen •Interactuen •...

SERVEIX
• EINA QUE REVELA A L’ESTUDIANT QUE HA APRÉS • EVIDENCIA EL GRAU D’ASSOLIMENT D’OBJECTIUS I PLA DE TREBALL • INCREMENTA RESPONSABILITAT DE L’ESTUDIANT EN EL SEU APRENENTATGE

MODALITAT D’AVALUACIÓ : EL MALETÍ
RECULL I RECOPILACIÓ DE LA INFORMACIÓ QUE DEMOSTRI LES HABILITATS I ÈXITS DELS ALUMNES

COL·LECCIÓ D’ACTIVITATS ACADÈMIQUES

TOT ALLÒ QUE PERMET IDENTIFICAR APRENENTAGE

Activitats col·lectives Individuals Fitxes Activitats de síntesis Proves escrites Participació de projectes ...

•Què pensen •Qüestionen •Analitzen •Produeixen •Creen •Interactuen •...

SERVEIX
• EINA QUE REVELA A L’ESTUDIANT QUE HA APRÉS • EVIDENCIA EL GRAU D’ASSOLIMENT D’OBJECTIUS I PLA DE TREBALL • INCREMENTA RESPONSABILITAT DE L’ESTUDIANT EN EL SEU APRENENTATGE