P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 44|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on May 18, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2014

pdf

text

original

" הרותבש םיקוספ הנומש

"
סשת תרצע ינימש " ג


#1 י " ג םירקיע
ש המלש הנומאב ןימאמ ינא םולשה וילע ונבר השמל הנותנה איה ונידיב התע היוצמה הרותה לכ

#2 סמ ' אבב ארתב די :
השמ בתכ ורפס תשרפו םעלב בויאו , עשוהי בתכ ורפס הנומשו םיקוספ הרותבש

#3 םירבד דל : ה
ת ָ מָ יַּ ו ם ָ שׁ ה ֶ שֹׁמ דֶ בֶ ע ד ' ץ ֶ ר ֶ א ְ בּ באָוֹמ לַ ע י ִ פּ ד ' .

#4 סמ ' אבב ארתב וט .
רמא רמ עשוהי כ בת ורפס הנומשו םיקוספ הרותבש אינת ןאמכ רמאד הנומש םיקוספ הרותבש עשוהי
ןבתכ , ינתד ' ) םירבד דל ( תמיו םש השמ דבע ד ' רשפא השמ יח בתכו תמיו םש השמ אלא דע ןאכ בתכ
השמ ןאכמ ךליאו בתכ עשוהי ירבד ר " י ירמאו הל ר ' הימחנ רמא ול ר " ש רשפא ס " ת רסח תוא תחא
ביתכו ) םירבד אל ( חוקל תא רפס הרותה הזה אלא דע ןאכ בקה " ה רמוא השמו רמוא בתוכו ןאכמ ךליאו
בקה " ה רמוא השמו בתוכ עמדב ... ןאמכ אלזא אה אד " ר עשוהי רב אבא רמא בר לדיג רמא בר הנומש
םיקוספ הרותבש דיחי ארוק ןתוא אמיל אלד רכ " ש וליפא אמית ר " ש ליאוה ונתשאו ונתשא
#5 שר " י םש
דיחי ארוק א ןתו - רמולכ ןיא ןיקיספמ ןהב

#6 תופסות םש
הנומש םיקוספ הרותבש - ה " ר םלושמ היה ךירצמ ןאכמ תורקל דחאל ןתוא ח ' םיקוספ אלש ארקי
ומע חילש רובצ ןיאו הארנ רל " ת אהד לכ הרותה הלוכ ימנ דחא ארוק ןנתדכ הליגמב ) ףד אכ (:
הוארק םינש ואצי רמאו מגב ' אנת המ ןיאש ןכ הרותב ואו רמ ר " ת דיחיד ארוק אלב הקספה
אלש וארקי םינש הז ד ' םיקוספ הזו ד ' ...

#7 יריאמה םש
... שיו םתוא ארוק רובצבש דחוימש ושריפש ] יכדרמ [

#8 במר " ם תוכלה הליפת תאישנו םיפכ גי : ו
הנומש םיקוספ ףוסבש הרותה רתומ תורקל םתוא תיבב תסנכה תוחפב הרשעמ
עא " פ לכהש הרות איה השמו פמ י הרובגה םרמא ליאוה ןעמשמו םהש רחא תתימ השמ
ירה ונתשנ כיפלו ך רתומ דיחיל תורקל ןתוא .

#9 תגשה בארה " ד םש
אל ונעמש רבד הז םלועמ המו ורמאש דיחי ארוק ןתוא רמול וניאש קיספמ ןהב יכהו אתיא
ימלשוריב הלגמב , תומוקמבו וללה וגהנ םילועהש תורקל הרותב אוה ודבל ארוק ןיאו ןזחה ארוק
ומע , המו בתכש אוה ןינע תורז אוה דאמ רובצהו ןכיה וכלה

#10 הטיש וט ארתב אבב תצבוקמ .
הנומש םתוא ארוק דיחי הרותבש םיקוספ . דע רומגל יאשר וניא םהינפלש םיקוספ ארוקה רמולכ
ארוקו רחא הלועו קיספמ אלא עשוהי בתכש המ םע השמ בתכש המ ארוק אצמנש הרותה ףוס
יקוספ עשוהי אלא השמ ןבתכ אלש רכינ אהיש ידכ םמצע ינפב ולא ם . םתוא ארוק דיחי רחא שוריפ
ןבתכ אוה עשוהיש רכינ אהי אלש ידכ םהב קיספהל יאשר וניאו רמולכ . רה " ז שגימ י " ל :

#11 וש " ע וא " ח ס ' כת ח : ז
ח ' םיקוספ םינורחא הרותבש , ןיא ןיקיספמ םהב אלא דיחי ארוק תא םלוכ#12 רהמ " ל ח תודגא ישודח " ג ד ' חס
בקה ןאכ דע " בקה ךליאו ןאכמ בתוכ השמו רמוא ה " עמדב בתוכ השמו רמוא ה ,
רו " עמדב בתוכו הכוב היהש הזב השמ תמיו בותכש המ אישק אלד ל , הכוב היהש
םדאה ןמ םיאצוי תועמדהש עמדב רמא ךכל יכ ותתימ תלחתה והזו ותתימ לע
לחתה הז רבדו םיכלוהו ת ה יכ ףוג קולס וחכ ןוילכ ם , ותתימ תלחתה אוה ךכלו ,
תמיו רמול ךיישו . בקה רמול ךרצוה המו " רמוא ה , בתכש ןויכ ףוס ףוס ןכ אל םאש
ע וניבר השמ " השמ תמיו השמ בותכיש רמול ךייש אל ה , בקהש ןויכ לבא " רמוא ה
בקה יפמ קר השע אל השמו " ה , בקה לצאו " התימה השמ לע רזגש ה ,
תה רבכו ליח מה התי , דה םה דרויש תועמ , תמיו והזו .
#13 והילא לוק - רג " א ) ב " ב (
וגילפ אלו אדח רמא רמו אדח רמא רמו םייח םיקלא ירבד םהינש יכ שרפל שי םנמא , השק הרואכל יכ
מגה ירבדב ' ח לע ישקמ המ ' יח ןיידע היה השמ םא ובתכנ ךאיה הרותבש םינורחא םיקוספ , לכ אלה
הנש םיפלא תבתכנ התיה הלוכ הרותה א םלועה תאירב םדוק " לכו ץראהו םימשה ןיידע היה אל כ
הב רשא , םהימודו םירצמ תאיציו הגלפה רודו לובמה רודו , םלועה ויהש םדוק הרותב ובתכנ ךיאו ,
בקה לש ויתומש אוה הרותה לכ יכ עודי תאז םנמא " ע ונייהו ה " תוביתו תויתוא לש םיפוריצ י , ינפלו
צא ןומא הרותה התיה םלועה תאירב בקה ל " ומכ תארקנ התיה אלו םימלענ תודוסו םיפוריצ יפ לע ה
פע קר התע " בקה לש ויתומש י " ה , ישה ארבש רחאו " םבביסו לארשיל הרותה תא ןתנו םלועה תא ת
תושעל ןיכירצה תוצמב תווצמ לכ תושעל ךיא בטיה ראב הרותה תא בתכ ןמזו םוקמ ילובגב , לכ קלחו
שרפלו תולגל תויתואו תוביתל הרותה תאזה הרותה ירבד לכ תא , פע הרותה תודוסו " הנתינ םיפוריצ י
ןח יעדויל , ותעדמ ןיבמו םכחל אלא םיעידומ ןיאש המ , מגה ירבד ץרותמ התעו ' נה " ר תנווכ יכ ל " ש
ס תויהל רשפא ךיא " ח רקשכ תויהל אלש םגו תחא תוא וליפא רסח ת " ו , ןאכ דע רמוא אוה ךכל
בקה " בתוכו רמוא השמו רמוא ה , ר " ל יוליגב ונידיב הבותכ אוה רשאכ הביתו הבית לכ השמ רמאש
ארקישכ יזחמד השמ םש תמיו יוליגב בותכל לוכי היה אל ךליאו ןאכמ לבא תווצמה , לוכי היה אל םגו
ע רומגל " ס רשפא יכ עשוהי י " עמדב בתוכ היהש רמוא אוה ךכל תחא תוא רסח ת , יפהו ' ןושלמ אוה
ךעמדו ךתאלמ , ר " ובריעו עמודמ ל תויתוא ב , ויתומש םהו תובית יפוריצ יפ לע ךליאו ןאכמ בתוכ היהש
בקה לש " הרותה תודוס תורחא תובית קר השמ םש תמיו ללכ ארקנ היה אלו ה , םבתכ ותתימ רחאלו
הרותה תא תולגל תושר ול ןתינש יפכ עשוהי , או " רסח אלו השמ ןבתכ תמאב יכ יגילפ אל תועדה ינש כ
ח יכ קר תחא תוא וליפא ' והזו םיפוריצה יפכ בתכו הלגנה תא בותכל לוכי היה אל ולא םיקוספ
" עמדב " ר תעדכו הלגנה יפכ ןבתכ עשוהיו " י , ע ובתכנ יכ תחא העדל םימיכסמ םהינשו " םהינש י ,
ע " עו דוסהו רתסנה השמ י " רוד רודל ונידיב הבותכ איה רשאכ הלגנה עשוהי י


#14 דל םירבד הלבקהו בתכה : ה
טנש הארנו שריפמ ה " י ) ל תוחנמ ' ( ורעצ בורמ עמדב ובתכש , כ ותתימב השמ רעטצנ אל י ,
וצמ םייקל החמש שפנבו תינוצר התימ תמ לבא ת וארוב רהב תומו והוצש

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->