P. 1
Understanding Financial Crisis 2008 1.6

Understanding Financial Crisis 2008 1.6

|Views: 172|Likes:
Published by Hunhenhouch

More info:

Published by: Hunhenhouch on Nov 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2014

pdf

text

original

2008

េសង ឌ

ណ េសង ឌ

ណ េសង ឌ

ណ េសង ឌ
ែសវងយល់ អំពីបត ហិរញញ វតថ


េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

2

អរមភ កថ
េនកន

ងរយៈេពលរបមណ១០ឆន
ំ ចុ ងេរកយេនះ ព

ភពេលកបនជួ ប
របទះន

ងវ

បតត

េសដឋ ក

ចច ជេរច

នេល

កេរច

នស។ េនឆន
ំ ១៩៩៧ េសដឋ ក

ចច ព

ភព
េលកបនធល ក់ចុ ះយ៉ ងខល
ំ ង េដយមកព

ឥទធ

ពលវ

បតត

រូ ប

យវតថ

េនអសុ

។ េន
ឆន
ំ ១៩៩៨ វ

បតតរញញវតថ

េនរុ សស


បនមកបែនថ មបនទ

កព

េលបតត

េសដឋ ក

ចច


ភពេលកែថមេទៀត កន

ងេពលែដលវ

បតត

េនអសុ

េនម

នទន់េដះរសយរួ ច
េនេឡ

យ។ េនឆន
ំ ២០០០ ព

ភពេលកបនធល ក់ចូ លេទកន

ងវ

បតតរញញវតថ

សជថម

មត ងេទៀត េដយបណត លមកព

ករដួ លរលំ ៃនទ

ផសរភគហ៊
ុ ន
Internet (dot-com bubble)។ បូ ករួ មជមួ យន

ងករវយរបហរេភរវកមម េនៃថង


១១ កញញ ២០០១ េទៀត េសដឋ ក

ចច អេមរ

កក៏បនធល ក់ចូ លដ

ណក់ កល “េដ


ថយេរកយ” (Recession)។
េនឆន
ំ ២០០៨ េសដឋ ក

ចច អេមរ

កបនធល ក់ចុ ះមត ងេទៀត េហ

យបន
រលដលេទដល់ របេទសេផសងៗេទៀតេនេលភព-េលក។ វ

បតត

េនឆន

២០០៨េនះ រតូវបនេគចត់ទុ កថ ជវ

បតត

ដ៏ធំ បំ ផុ តម

នធល ប់មនចប់តំ ងព

ឆន

១៩២៩មក េហ

យវអចជះឥទធ

ពលអរកក់ដល់ រគប់របេទសេនេលភពេលក ទំ ងរបេទសែដលមនេសដឋ ក

ចច េជឿនេលឿន ន

ងរបេទសកំ ពុ ង
អភ

វឌឍ។
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

3

េតបតត

េនេពលេនះេក

តេឡ

ងេដយរេបៀបណ? េត

រដឋ ភ

បលអច
មនវ

ធនករអវ

ខល ះ េដ

មប

េដះរសយវ

បតត

េនះ?
ខញ

ំ ន

ងពយយមេឆល

យន

ងសំ នួ រទំ ងេនះ េដ

មប

ចូ លរួ មចំ ែណកជជ

នួ យ
ដល់ េលក-អន កទំ ងឡយណ ែដលមនចមង ល់ ចងង ចង

យល់ អំ ពបតតរញញវតថ

េនេពលេនះ។
អន កេសដឋ ក

ចច មួ យចំ នួ នរបែហលជេម

លេឃ

ញថ ករបករសយពនយល់


ងឧទហរណ៍ ែដលខញ

ំ េល

កេឡ

ងេនទ

េនះ មនលកខ ណៈសមញញ រជុលេពក។
ក៏ប៉
ុ ែនត ខញ

ំ មនេចតនេធវ

យ៉ ងេនះ កន

ងេគលេដេធវ

យ៉ ងណឲយឯកសរេនះ


ងបនជរបេយជន៍ដល់ សធរណជនជទូ េទ ទំ ងអន កធល ប់ ន

ងអន កែដល


នធល ប់បនស

កសអំ ព

េសដឋ ក

ចច ឬហ

រញញវតថ

ទល់ ែតេសះ។
មយ៉ ងេទៀត ឃល របេយគ ឬពកយមួ យចំ នួ ន ែដលខញ

ំ ន

ងេរប

របស់ េនទ

េនះ របែហលជម

នរត

មរតូវ១០០%េទតមភសបេចច កេទសែផន កេសដឋ ក

ចច


ងហ

រញញ វតថ

។ េហតុ ដូ ចេនះេហ

យបនជេនកែនល ងខល ះ ែដលខញ

ំ ម

នសូ វរបកដ
ខល

នឯង ខញ

ំ េរប

ពកយអង

េគល សេនកន

ងរងវ ង

រកចក េដ

មប

បញជ ក់បែនថ មនូ វអវ

ែដលខញ


ចងយយ។ ខញ

ំ សូ មអភ័យេទសទុ កជមុ ននូ វរល់ កំ ហុ សឆគ ងទំ ងេនះ។

េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

4

េសង េសង េសង េសង ឌ

ណ ឌ

ណ ឌ

ណ ឌ


បរ

ញញ ប័រតចបប់ សកលវ

ទយល័យភូ ម

នទ នសរសត ន

ងវ

ទយសរសត េសដឋ ក

ចច , ភន
ំ េពញ, កមព


អនុ បណឌ

តទំ នក់ទំ នងអនត រជត

Institut d’Etudes Politiques de Paris, France
អនុ បណឌ

តរគប់រគងពណ

ជជ កមម (MBA), Paris, France


រកសស

ទធ

រគប់យ៉ ង
All Rights Reserved © Dyna Seng 2008


េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

5

េតបត េនេពលេនះេកតេឡងេដយ
រេបៀបណ?
ចំ នុ ច ចំ នុ ច ចំ នុ ច ចំ នុ ចចប់ ចប់ ចប់ ចប់េផត  ម េផត  ម េផត  ម េផត  ម៖ ៖៖ ៖ វិ បតត

វិ បតត

វិ បតត

វិ បតត

Subprime Subprime Subprime Subprime
េត

អវ

េត

អវ

េត

អវ

េត

អវ

េទ េទ េទ េទជ ជជ ជឥណទន ឥណទន ឥណទន ឥណទន Subprime ? ?? ?
ឥណទន Subprime (Subprime Loan) មនេដ

មកំ េណ

តេចញព

សហរដឋ អេមរ

ក។ គ

ជរបេភទឥណទន (របក់កមច

) ែដលមនហន

ភ័យខព ស់
(High Risks) េរពះឥណវ

នត (អន កខច

លុ យ) មនចំ ណូ លម

នសូ វខព ស់ ែដលអច
ធនបំ ណុ លបន។ េនះខុ សព

ឥណទន Prime Loan ែដលឥណវ

នត មន
របក់ចំ ណូ លរបចំ ែខខព ស់ ន

ងធល ប់មនរបវតត

ឥណទនលអ មនន័យថ ធល ប់ខច

លុ យធនគរ េហ

យសងវ

ញរគប់ចំ នួ ន ន

ងតមេពលកំ ណត់ ។
ជថន

រន

ងករផត ល់ របក់កមច

េដយរបថុ យរបថនែបបេនះ ធនគរបន
កំ ណត់ នូ វអរតកររបក់ខព ស់ ជងកមច

ធមម ត។ មយ៉ ងេទៀត អរតកររបក់េនះ
ែរបរបួល េឡ

ងចុ ះអរស័យេទន

ងអរតកររបក់ កំ ណត់ េដយធនគរ
កណត លអេមរ

ក ែដលេនះខុ សព

អរតកររបក់ េនកន

ងករផត ល់ ឥណទន
ធមម ត (Prime Loan) ែដលមនអរតកររបក់េថរ។
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

6

ឧទហរណ៍ ឧទហរណ៍ ឧទហរណ៍ ឧទហរណ៍ ៖ ៖៖ ៖
បុ គគ ល “ ““ “ក កក ក” ” ” ” ខច

លុ យព

ធនគរចំ នួ ន១០មុ

នដុ លល រ កន

ងអរតកររបក់ ៥%
កន

ងមួ យឆន
ំ ។ “ ““ “ក កក ក” ” ” ” រតូវសងរ ំ េលះជេរៀងរល់ ែខទំ ងករ ទំ ងេដ

ម កន


រយៈេពល ២០ឆន
ំ ។ របស

នេប

េនះជរបេភទឥណទនធមម ត (Prime Loan)
ចប់ព

េពលខច

រហូ តដល់ ២០ឆន
ំ ខងមុ ខ អរតកររបក់ េនេថរជន

ចច គ

៥%
កន

ងមួ យឆន
ំ ។
ផទ

យេទវ

ញ េបនជ “ ““ “ក កក ក” ” ” ” ខច

លុ យេនកន

ងរបេភទឥណទន Subprime


ញ ធនគរកំ ណត់អរតកររបក់ ខព ស់ ជងរបក់កមច

ធមម ត េហ

យអរតករ
របក់េនះេទៀតេសត ែរបរបួលេទតមអរតកររបក់ របស់ ធនគរកណត ល
(Federal Funds Rate) មនន័យថ េនេពលណ ធនគរកណត លកំ ណត់
អរតកររបក់ ១% អរតកររបក់ េនកន

ងឥណទន Subprime ចុ ះមកេនរត


ែត ១,២% ប៉
ុ េណណ ះ។ ផទ

យេទវ

ញ េបនជអរតកររបក់ របស់ ធនគរ
កណត លេឡ

ងដល់ ៧% អរតកររបក់ ឥណទន Subprime ក៏ន

ងេក

នេឡ


ដល់ ៧,២%ែដរ។ សរមប់ធនគរែដលផត ល់ ឥណទន Subprime េប

េទះជ
ធនគរកណត លដ

េឡ

ង ឬក៏បញច

ះកររបក់ ក៏ពួ កេគេនែតទទួ លបន
ចំ េណញ ០,២% ែដរ ព

េរពះថ ពួ កេគខច

លុ យព

ធនគរកណត ល េហ

យយក
មកឲយេគខច

បនត េដ

មប

យកចំ េណញ។
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

7

េល

សព

េនះេទេទៀត េដយឥណវ

នត កន

ងឥណទន Subprime េនះ គ


អន កែដលមនរបក់ចំ ណូ លរបចំ ែខម

នសូ វខព ស់ ធនគរតរមូវឲយអន កខច

ទំ ង
អស់ យកអចលនរទពយ (ផទ ះ ឬដ

ជេដ

ម) មកធនបំ ណុ លរបស់ ពួ កេគ។

េហតុ េហតុ េហតុ េហតុ អវ

អវ

អវ

អវ

បន បន បន បនជ ជជ ជកល កល កល កលព

បូ ង ដ

បូ ង ដ

បូ ង ដ

បូ ង ទ

ផសរ ទ

ផសរ ទ

ផសរ ទ

ផសរឥណទន ឥណទន ឥណទន ឥណទន Subprime មន មន មន មនករេក

ន ករេក

ន ករេក

ន ករេក


េឡ

ងខព ស់ េឡ

ងខព ស់ េឡ

ងខព ស់ េឡ

ងខព ស់? ?? ?
ករេក

នេឡ

ងៃនទ

ផសរឥណទន Subprime គ

មនជប់ពក់ព័នធ ន

ងករ
េក

នេឡ

ងៃនទ

ផសរអចលនវតថ

េនសហរដ្ ឋអេមរ

ក។ អន កែដលខច

លុ យតម
ឥណទន Subprime ភគេរច

ន គ

ខច

យកេទទ

ញផទ ះ។
េនមុ នឆន
ំ ២០០៦ តៃមល អចលនវតថ

េនអេមរ

កបនេក

នេឡ

ងឥត
ឈប់ឈរ។ ករខច

លុ យព

ធនគរតមឥណទន Subprime េដ

មប

យកេទទ


ផទ ះក៏កន់ែតមនភពងយរសួ ល េរពះធនគរតរមូវឲយឥណវ

នត ទំ ងអស់
យកផទ ះែដលពួ កេគទ

ញមកដក់ធនបំ ណុ ល។ របស

នេប

ពួ កេគម

នសង
លុ យេទធនគរវ

ញេទ ធនគរអចរ

បអូ សផទ ះេនះេទលក់ េដ

មប

យកលុ យ
មកសងបំ ណុ ល។ ដូ ចេនះ ធនគរឯកជនម

នសូ វភ័យរពួយថឥណវ

នត ម


មនលុ យសងេទ ព

េរពះថ េប

ផទ ះេចះែតបនត េឡ

ងៃថល ឥតឈប់ឈរែបបេនះ
តៃមល ផទ ះព

តជរគប់រគន់កន

ងករសងបំ ណុ លទំ ងករទំ ងេដ

ម េទធនគរវ
នខន។
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

8

ចំ ែណកឯពលរដឋ អេមរ

កថន ក់កណត ល ែដលម

នមនផទ ះខល

នឯង េដយ
មកពនមនរបក់ចំ ណូ លរគប់រគន់ េដ

មប

ខច

លុ យព

ធនគរេទទ

ញផទ ះ
េពលែដលធនគរឲយខច

លុ យែបបេនះ ក៏នំ គន ពពក់ពូ នេទខច

លុ យព

ធនគរ
មកទ

ញផទ ះ។
មយ៉ ងេទៀត េនេពលេនះ កររបក់ក៏មនអរតទបែដរ េរពះថ
អរតកររបក់ Subprime រតូវកំ ណត់េទតមអរតកររបក់របស់ ធនគរ
កណត លអេមរ

ក ែដលកលេណះមនករម

តទបបំ ផុ ត េពលគ

របមណ
ជង១%ប៉
ុ េណណ ះ កន

ងមួ យឆន
ំ ។
ដូ ចេនះ េនេពលែដលករខច

លុ យព

ធនគរយកេទទ

ញផទ ះកន់ែតមន
ភពងយរសួ ល អន ករកទ

ញផទ ះក៏កន់ែតមនេរច

ន។ េនេពលែដលមនអន ក
រកទ

ញផទ ះកន់ែតេរច

ន តៃមល ផទ ះក៏រ

តែតេក

នខល
ំ ងេឡ

ងេទេទៀត។ រគន់ ែតកន


រយៈេពលជង១០ឆន
ំ ប៉
ុ េណណ ះ (ព

១៩៩៤ ដល់ ២០០៦) តៃមល ផទ ះេនអេមរ


បនេក

នេឡ

ងជមធយមដល់ េទជ

ត២០០% មនន័យថ អន កែដលទ

ញផទ ះតៃមល
១០មុ

នដុ លល រ កលព

ឆន
ំ ១៩៩៤ មកដល់ ឆន
ំ ២០០៦ ផទ ះេនះ េឡ

ងៃថល ដល់ េទ


ត៣០មុ

នដុ លល រ។េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

9

$
$
ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរឯក ឯក ឯក ឯកជន ជន ជន ជន ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរឯក ឯក ឯក ឯកជន ជន ជន ជន ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរឯក ឯក ឯក ឯកជន ជន ជន ជន
ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរកណត ល កណត ល កណត ល កណត ល
$

ំណំណំណំណេសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

10

មូ ល មូ ល មូ ល មូ លេហតុ េហតុ េហតុ េហតុ អវ

អវ

អវ

អវ

ែដល ែដល ែដល ែដលបណត ល បណត ល បណត ល បណត លឲយ ឲយ ឲយ ឲយមន មន មន មនវ

បតតបតតបតតបតត

Subprime? ?? ?


បតត

ឥណទន Subprime េក

តេឡ

ងេដយកតត ធំ ៗព

រ គ

ករធល ក់ចុ ះៃន
តៃមល អចលនវតថងករេក

នេឡ

ងៃនអរតកររបក់របស់ ធនគរកណត ល
អេមរ

ក។
របស

នេប

តៃមល អចលនវតថ

េនអេមរ

កម

នធល ក់ចុ ះេទ ឥណទន
Subprime ន

ងអចដ

េណ

រករេទបនយ៉ ងលអ របេស

រ។ ទំ ងធនគរ ន

ងទំ ង
ពលរដឋ អេមរ

កថន ក់កណត លសុ ទធ ែតទទួ លបនផលចំ េណញព

ឥណទនែបប
េនះ។ ក៏ប៉
ុ ែនត វជធមម ត តៃមល ទំ ន

ញេរបៀបដូ ចជពពុ ះសប៊
ូ អញច

ង របស

នេប

េយ

ងេចះែតផល


វេចះែតេប៉ ងធំ េឡ

ងៗ។ ដល់ ដ

ណក់ កលមួ យវន

ងផទ

ះែបក។
ពពុ ះសប៊
ូ អចលនវតថ

េនអេមរ

ក ែដលបនេប៉ ងេឡ

ងឥតឈប់ឈរ
េនះ បនផទ

ះែបកេនចុ ងឆន
ំ ២០០៦។ តៃមល ផទ ះសែមបងេនអេមរ

កចប់េផត

មដំ
កបលចុ ះយ៉ ងគំ ហុ ក។
កន

ងេពលជមួ យគន ធនគរកណត លអេមរ

កក៏បនតេមល

ងអរតករ
របក់េទៀត។ ព

ឆន
ំ ២០០៤ ដល់ ឆន
ំ ២០០៦ កររបក់ របស់ ធនគរកណត ល
អេមរ

កបនេក

នេឡ

ងព

១% រហូ តេទដល់ ៥%។ អរតកររបក់កន

ងឥណទន
Subprime ែដលែរបរបួលតមអរតកររបក់ ធនគរកណត លេនះ ក៏បន
េក

នេឡ

ងយ៉ ងខល
ំ ងែដរ ែដលជេហតុ េធវ

ឲយឥណវ

នត ភគេរច

ន ែដលមនរបក់
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

11

ចំ ណូ លទប ែលងមនលុ យសងរ ំ េលះរបចំ ែខេទឲយធនគរ។ ធនគរក៏
រតូវបងខតត រ

បអូ សយកផទ ះែដលដក់ធនមកលក់ េដ

មបនួ សបំ ណុ ល។
េល

សព

េនះេទេទៀត េនេពលែដលធនគរនំ គន រ

បអូ សផទ ះមកលក់
ឡយឡ

ងកន់ែតេរច

នែបបេនះ តៃមល អចលនវតថ

កន់ែតធល ក់ចុ ះខល
ំ ងេឡ

ងែថម
េទៀត។ េនះគ

ជចបប់ៃនទ

ផសរ។ េនេពលែដលទំ ន

ញមនបរ

មណេរច

ន ឯ
អន កទ

ញម

នត

ច តៃមល ទំ ន

ញរតូវែតធល ក់ចុ ះ។
មយ៉ ងវ

ញេទៀត មនអន កខល ះែដលេទ

បែតន

ងខច

លុ យព

ធនគរមកទ

ញផទ ះ
េនម

នទន់សងរ ំ េលះបនប៉
ុ នម នផង ផទ ះក៏ធល ក់ៃថល េហ

យកររបក់ក៏េក


េឡ

ងខព ស់ េទៀត។ ឥណវ

នត ទំ ងេនះ ក៏សេរមចច

តត ឈប់សងលុ យេទធនគរ
សុ ខច

តត ឲយធនគររ

បអូ សយកផទ ះ ព

េរពះថ ផទ ះេពលេនះមនតៃមល ទបជង
លុ យែដលរតូវសងេទធនគរេទេទៀត។ េនេពលែដលតៃមល ផទ ះទបជង
របក់កមច

ែបបេនះេហ

យ ែដលេធវ

ឲយធនគររតូវខតបង


ទំ ងេនះបណត លឲយករខតបង

របស់ ធនគរឯកជន ែដលរកសុ

ខង
ឥណទន Subprime មនទំ ហំ កន់ែតធំ េឡ

ង រហូ តដល់ ធនគរខល ះរតូវកស ័ យ
ធន។
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

12


ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរឯក ឯក ឯក ឯកជន ជន ជន ជន
ូ ស
ូ ស
ូ ស
ូ ស

ឡយឡ

ង ឡយឡ

ង ឡយឡ

ង ឡយឡ


ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរឯក ឯក ឯក ឯកជន ជន ជន ជន
ឡយឡ

ង ឡយឡ

ង ឡយឡ

ង ឡយឡ


ូ ស
ូ ស
ូ ស
ូ ស

ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរឯក ឯក ឯក ឯកជន ជន ជន ជនបអូ ស រ

បអូ ស រ

បអូ ស រ

បអូ ស
ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរឯក ឯក ឯក ឯកជន ជន ជន ជនបអូ ស រ

បអូ ស រ

បអូ ស រ

បអូ ស
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

13វិ បតតវិ បតតវិ បតតវិ បតត

Subprime Subprime Subprime Subprime េទ េទ េទ េទវិ បតត

វិ បតត

វិ បតត

វិ បតតរញញ វតថរញញ វតថរញញ វតថរញញ វតថ


េហតុ េហតុ េហតុ េហតុ អវ

អវ

អវ

អវ

បន បន បន បនជ ជជ ជវ

បតតបតតបតតបតត

Subprime រលដល រលដល រលដល រលដលេទ េទ េទ េទជ ជជ ជវ

បតតបតតបតតបតតរញញ វតថរញញ វតថរញញ វតថរញញ វតថ

ជ ជជ ជទូេទ ទូេទ ទូេទ ទូេទ? ?? ?
បញហ ចមបងេក

តេចញព

ករលក់ឥណទន Subprime។ េនេពលែដល
ករផត ល់ របក់កមច

តមែបប Subprime ផត ល់ នូ វភពចំ េណញ ធនគរម

នរត


ែតចង

ចំ េណញកររបក់កន

ងរយៈេពលយូ រេទ ែតែថមទំ ងចង

ចំ េណញេរច


េហ

យឆប់ៗ េដយយកបំ ណុ លេទលក់បនត េទឲយធនគរ ឬអន កវេយគ
េផសងៗេទៀត។
េត

េគលក់ឥណទន Subprime េនះតមរេបៀបណ?
េដ

មប

ឲយងយយល់ ខញ

ំ សូ មឲយឧទហរណ៍ សមញញមួ យ។ ឧបមថ
ធនគរ “ ““ “ក កក ក” ”” ” ផត ល់ របក់កមច

ដល់ បុ គគ ល “ ““ “ខ ខខ ខ” ”” ” ចំ នួ ន ១០មុ

នដុ លល រ េដយយក
កររបក់ ៥%កន

ងមួ យឆន
ំ ។ បុ គគ ល “ ““ “ខ ខខ ខ” ”” ” រតូវសងរ ំ េលះជេរៀងរល់ ែខ ទំ ងករ
ទំ ងេដ

ម កន

ងរយៈេពល២០ឆន
ំ ។
ធនគរ “ ““ “ក កក ក” ”” ” យកឥណទនេនះេទលក់ឲយ ធនគរ “ ““ “គ គគ គ” ”” ” កន

ងតៃមល ១១មុ


ដុ លល រ។ េរកយព

លក់ឥណទនេទឲយ ធនគរ “ ““ “គ គគ គ” ”” ” េហ

យ ធនគរ “ ““ “ក កក ក” ”” ” ែលង
ជមច ស់ បំ ណុ លេទៀតេហ

យ។ របក់សំ ណង ទំ ងករ ទំ ងេដ

ម ែដលបុ គគ ល
“ ““ “ខ ខខ ខ” ”” ” រតូវសងេទធនគរ “ ““ “ក កក ក” ”” ” រតូវបែងវ រេទឲយធនគរ “ ““ “គ គគ គ” ”” ” វ

ញ។ កន

ងករទ

ញដូ រ
េនះ ធនគរ “ ““ “ក កក ក” ”” ” បនចំ េនញ ១មុ

នដុ លល រភល មៗ ចំ ែណកឯ ធនគរ “ ““ “គ គគ គ” ”” ” វ


េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

14

ចំ ចំ េនញកររបក់ ៥% កន

ងមួ យឆន
ំ ៗ កន

ងរយៈេពល២០ឆន
ំ ខងមុ ខេទៀត
ឬក៏យកឥណទនេនះេទលក់បនត េទៀត េដ

មប

យកចំ េនញ។

េនះរគន់ែតជឧទហរណ៍ សមញញ េដ

មប

ឲយងយយល់ ែតប៉
ុ េណណ ះ។ េន
កន

ងករព

តជក់ ែសត ង ធនគរម

នលក់ឥណេទយយ (លុ យែដលេគជ

ពក់) ែត
មួ យៗដច់ព

គន ដូ ចេនះេទ។ េគរបមូ លយកឥណេទយយមកដក់ជកញច ប់
(កញច ប់ ន

មួ យៗមនកូ នបំ ណុ លរប់រយនក់) េហ

យយកេទលក់។ េហ


កញច ប់ឥណេទយយេនះរតូវបនេគយកេទទ

ញលក់តៗគន េទៀត េរបៀបបនន


ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរឯក ឯក ឯក ឯកជន ជន ជន ជន
ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរឯក ឯក ឯក ឯកជន ជន ជន ជន

ត ល
់ឥ
ត ល
់ឥ
ត ល
់ឥ
ត ល
់ឥ

ុឺ ន

ុឺ ន

ុឺ ន

ុឺ ន

ុ លុ លុ លុ លលក់ លក់ លក់ លក់ឥណទន ឥណទន ឥណទន ឥណទន ១១ ១១ ១១ ១១មុ

ន មុ

ន មុ

ន មុ

នដុ លល រ ដុ លល រ ដុ លល រ ដុ លល រ
សងបំ ណុ ល ១០មុ

នដុ លល រ + កររបក់
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

15

កញច ប់ទំ ន

ញេនេលផសរ។ ដល់ ដ

ណក់ កលមួ យ អន កែដលទ

ញកញច ប់
បំ ណុ លេនះ ម

នដ

ងថេត

អន កណជកូ នបំ ណុ លរបស់ ខល

នេនះេទ េហ

យក៏ម
ងែដរថ េត

កូ នបំ ណុ លេនះមនលទធ ភពប៉
ុ ណណ កន

ងករសងបំ ណុ ល។
េនេពលែដលវ

បតត

Subprime ផទ

ះេឡ

ង េពលគ

េពលែដលមនធនគរ
ណមួ យខតបង

ឬកស ័ យធនេដយមកព

ឥណទន Subprime េនះ ភព
ចលចលក៏េក

តមនេឡ

ងកន

ងរបព័នធ ធនគរជទូ េទ។ តៃមល ភគហ៊
ុ នធនគរ
ក៏ចប់េផត

មធល ក់ចុ ះយ៉ ងគំ ហុ ក រួ មទំ ងធនគរែដលម

នមនករខតបង

េដយ Subprime ក៏េដយ ព

េរពះថ ទ

ផសរភគហ៊
ុ នចប់េផត

មបត់បង

ទំ នុ ក


តត េល

ធនគរ ជទូ េទ។ េដយសរែតឥណទន Subprime រតូវបនេគយក
េទទ

ញលក់យ៉ ងគរគ

កគេរគងដូ ចទំ ន

ញេនេលផសរ េគែលងដ

ងថ េត

ធនគរណខល ះមនឥណទនេនះេនកន

ងៃដ? េហ

យមនទំ ហំ ប៉
ុ នម ន? េប

តៃមល
អចលនវតថ

ធល ក់ចុ ះខល
ំ ងយ៉ ងេនះ េត

ៃថង ណន

ងដល់ េវនធនគរេផសង ែដល
រតូវឡ

ងចុ ង? ភពរសព

ចរសព

ល ន

ងករបត់បង

ទំ នុ កច

តត េនះេហ

យ ែដល
ជរមុញឲយអន កេលងភគហ៊
ុ នែដលមនភគហ៊
ុ នធនគរេនកន

ងៃដ នំ គន
ពពក់ពពូ នលក់ភគហ៊
ុ នេនះេចញវ

ញ េដយម

នេរ

សថភគហ៊
ុ នធនគរ
ណេឡ

យ។ កន

ងេពលជមួ យគន គម នអន កណមន ក់ ចងញភគហ៊
ុ នធនគរ
េទ។ ឮែតធនគរ េគនំ គន ខល ច! េនេពលែដលរគប់គន នំ គន លក់ េហ

យម


មនអន កណចងញែបបេនះេហ

យ ែដលេធវ

ឲយតៃមល ភគហ៊
ុ នធល ក់ចុ ះ។ ករ
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

16

ែដលផសរភគហ៊
ុ នធល ក់ដំ ដូ ងេនះេហ

យ ែដលបណត លឲយមនវ

បតតរញញវតថេហតុ េហតុ េហតុ េហតុ អវ

អវ

អវ

អវ

បន បន បន បនជ ជជ ជវ

បតតបតតបតតបតតរញញ វតថរញញ វតថរញញ វតថរញញ វតថ

េន េន េន េនអេមរ

ក អេមរ

ក អេមរ

ក អេមរ

ករល រល រល រលដល ដល ដល ដលេទ េទ េទ េទពស ពស ពស ពសេពញ េពញ េពញ េពញ


ភពេលក ព

ភពេលក ព

ភពេលក ព

ភពេលក? ?? ?
េនកន

ងសម័យកលសកលភវូ បន

យកមម េនះ វ

បតតរញញ វតថ

េនរបេទស
មួ យងយន

ងរលដលេទដល់ របេទសេផសងៗេទៀតណស់ ព

េរពះថ របព័នធ


រញញវតថ

របស់ របេទសន

មួ យៗមនទំ នក់ទំ នងគន យ៉ ងខល
ំ ង។ ករទ

ញដូ រ
ឥណទន Subprime ម

នែមនេធវ

េឡ

ងែតេនកន

ងទ

ផសរអេមរ

កេនះេទ ែតេធវ

េឡ

ងជទូ េទកន

ងទ

ផសរអនត រជត

។ ធនគរមួ យចំ នួ នេនេរកសហរដឋ អេមរ


ជព

េសស េនអ

រ ៉
ុ បក៏បនទ

ញឥណទន Subprime ព

ធនគរអេមរ

កែដរ។
ធនគរអង

េគល ស បរំ ង ន

ងអឡ

ម៉ង

ជេដ

ម សុ ទធ ែតទទួ លរងនូ វករខតបង

អស់ រប់មុ

នលនដុ លល រ េដយវ

បតត

Subprime េនះ។ េហតុ េនះេហ

យបនជ


ផសរភគហ៊
ុ នេនអ

រ ៉
ុ បក៏ធល ក់ដំ ដូ ងតមផសរភគហ៊
ុ នេនអេមរ

កែដរ។
េប

េទះជករទ

ញដូ រឥណទន Subprime រតូវេធវ

េឡ

ងជទូ េទ ក៏ម


គួ រថ រគប់របេទសទំ ងអស់ មនឥណទនេនះេទ ចុ ះេត

េហតុ អវ

បនជផសរ
ភគហ៊
ុ នេនរគប់កែនល ង ដូ ចជេនអសុ

ជេដ

ម ក៏ធល ក់ដំ ដូ ងែដរ?
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

17

ែមនែទនេទ ឥណទន Subprime របែហលជម

នរតូវបនលក់េទ
ធនគរ េនរគប់របេទសទំ ងអស់ េនេលភពេលកេនះេទ។ ក៏ប៉
ុ ែនត េគក៏ម


អចដ

ងឲយរបកដែដរថ េត

ធនគរេនរបេទសណមនឥណទនេនះ
េហ

យធនគរណអត់? មនធនគរមួ យចំ នួ នពយយមលក់ បំ ងម

នឲយេគ


ងថខល

នមនឥណទន Subprime េនកន

ងៃដេទ ខល ចែរកងអតជនភ័យនំ
គន មកដកលុ យេចញវ

ញអស់ ។ ភពរសព

ចរសព

លេនះេហ

យែដលេធវ

ឲយេគ
បត់បង

ទំ នុ កច

តត េល

ធនគរ េហ

យនំ គន លក់ភគហ៊
ុ នធនគរេចញអស់
ែដលជេហតុ េធវ

ឲយតៃមល ភគហ៊
ុ នធល ក់ចុ ះ។ េប

េទះជភគហ៊
ុ នរបស់ ធនគរ
ែដលម

នមនឥណទន Subprime ក៏េដយ។
តមករព

ត តៃមល ភគហ៊
ុ នេនេលផសរភគហ៊
ុ ន គ

េក

តេចញព

ករ
សម ន (Speculation) របស់ អន កេលងភគហ៊
ុ ន។ វម

នែមនជតៃមល ព

តេនះេទ។
ដូ ចេនះ ឲយែតអន កេលងភគហ៊
ុ ននំ គន សម នថ ហ៊
ុ នធនគរេនះន

ងធល ក់ចុ ះ
តៃមល ហ៊
ុ នេនេលផសរភគហ៊
ុ នន

ងធល ក់ចុ ះ ម

នខវ ល់ ថធនគរណមនករ
ខតបង

េដយឥណទន Subprime ឬក៏អត់េនះេទ។ តមរយៈផសរភគហ៊
ុ ន
េនះេហ

យែដលេធវ

ឲយមនវ

បតតរញញ វតថ

េនេពលេនះរលដលេទរគប់កែនល ង
េនពសេពញព

ភពេលក។ េដ

មប

យល់ ព

ចំ ណុ ចេនះេយ

ងគួ រែសវ ងយល់ អំ ព

ផសរភគហ៊
ុ នបនត

ច។

េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

18

េត

េត

េត

េត

អវ

អវ

អវ

អវ

េទ េទ េទ េទជ ជជ ជ “ ““ “ផសរ ផសរ ផសរ ផសរភគ ភគ ភគ ភគហ៊
ុ ន ហ៊
ុ ន ហ៊
ុ ន ហ៊
ុ ន” ”” ” ( (( (Stock Market) )) )? ?? ?
េដយេនះម

នែមនជរបធនបទចមបងៃនអតថ បទេនះ ខញ

ំ ន

ងម

នន

យយ
លំ អ

តអំ ពេណ

រករៃនករទ

ញដូ រភគហ៊
ុ នេទ។ ខញ

ំ រគន់ែតេល

កេឡ

ងរតួសៗ
េដ

មប

ជមូ លដឋ នកន

ងករយល់ អំ ពបតតរញញវតថ

េនេពលេនះប៉
ុ េណណ ះ។
ឧទហរណ៍ ែដលខញ

ំ ន

ងេល

កេឡ

ង ក៏ជឧទហរណ៍ សមញញ ៗែដរ។ េនកន

ងករ
អនុ វតត ជក់ែសត ង វមនភពសម

រគសម ញជងេនះ។
មុ នន

ងន

យយដល់ ទ

ផសរភគហ៊
ុ ន (Stock Market) ជបឋម េត

អវ

េទ
ជភគហ៊
ុ ន? “ភគហ៊
ុ ន ភគហ៊
ុ ន ភគហ៊
ុ ន ភគហ៊
ុ ន” (Stock) គ

ជចំ ែណករបស់ បុ គគ លណមន ក់ េនកន


រកុមហ៊
ុ នណមួ យ។ េប

េយ

ងមនភគហ៊
ុ នកន់ែតេរច

នេនកន

ងរកុមហ៊
ុ នណ
មួ យ េយ

ងក៏ន

ងទទួ លបនចំ ែណក (Dividends) កន់ែតធំ ព

របក់ចំ េណញ
របស់ រកុមហ៊
ុ នេនះែដរ។
មនរកុមហ៊
ុ នមួ យចំ នួ ន រតូវករេដ

មទុ នេរច

នមកវេយគ ប៉
ុ ែនត មច ស់
ហ៊
ុ នៃនរកុមហ៊
ុ នេនះម

នមនលុ យរគប់រគន់ ក៏យកភគហ៊
ុ នមួ យចំ ែណក
របស់ រកុមហ៊
ុ នេទលក់ េដ

មប

បនេដ

មទុ នមកវេយគ។ រកុមហ៊
ុ នខល ះ (ជ


េសស រកុមហ៊
ុ នធំ ៗ) យកភគហ៊
ុ នដល់ េទ ៧០% (ឬេរច

នជងេនះ) េទ
លក់។ េហតុ ដូ ចេនះេហ

យបនជេគសេងក តេឃ

ញថ េលក Bill Gates ែដល
ជមហេសដឋ

េលខ១ព

ភពេលក ន

ងជមច ស់ រកុមហ៊
ុ ន Microsoft មនភគ
ហ៊
ុ នកន

ងរកុមហ៊
ុ នេនះែតរបមណ ១០% ប៉
ុ េណណ ះ (គ

ជចំ ែណកធំ ជងេគ) ព

េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

19

េរពះ ភគហ៊
ុ នរបស់ រកុមហ៊
ុ ន Microsoft មួ យែផន កធំ រតូវបនេគយកេទលក់
េនេលផសរភគហ៊
ុ ន។ ភគហ៊
ុ នែដលេគយកេទលក់ មនតៃមល េដ

មមួ យ
ែដលជតៃមល ព

ត (Nominal Value)។
ឧបមថ រកុមហ៊
ុ ន “ ““ “ក កក ក” ”” ” យកភគហ៊
ុ នរបស់ ខល

នចំ នួ ន ១០០០ហ៊
ុ ន យក
េទលក់ កន

ងតៃមល ២០ដុ លល រ កន

ងមួ យហ៊
ុ ន។ អន កខល ះទ

ញ ១០ហ៊
ុ ន ខល ះ២០ហ៊
ុ ន ឬ
១០០ហ៊
ុ ន តមែតច

តត ចង

។ រកុមហ៊
ុ នយកលុ យបនមកព

ករលក់ហ៊
ុ នេនះ
(១០០០ × $២០ = $២០ ០០០) េទេបះទុ នរកសុ

។ េនចុ ងឆន
ំ សរេព

ពនធ
របស

នេប

រកុមហ៊
ុ នចំ េណញលុ យ អន កែដលទ

ញហ៊
ុ នេនះ ន

ងទទួ លបន
ចំ ែណកព

របក់ ចំ េណញ តមចំ នួ នហ៊
ុ នែដលខល

នទ

ញ។
េនះគ

ជដ

ណក់ កលទ

មួ យ ៃនករលក់ភគហ៊
ុ ន (Primary Market)។
កន

ងដ

ណក់កលេនះ ភគហ៊
ុ នរតូវេគលក់កន

ងតៃមល ព

ត (Nominal Value)
េហ

យលក់េដយរកុមហ៊
ុ នផទ ល់ ែតមត ង ម

នែមនេនេលផសរភគហ៊
ុ នេនះ
េទ។ ជទូ េទ េគម

នសូ វឮន

យយព

ករលក់ភគហ៊
ុ នកន

ងដ

ណក់ កលេនះ
េទ។ េនេពលែដលសរព័ត៌ មនចុ ះផសយអំ ព

ករេឡ

ងចុ ះៃនភគហ៊
ុ ន ដូ ចជ
ភគហ៊
ុ នេនះេឡ

ង ៥% ឬភគហ៊
ុ នេនះធល ក់ចុ ះ ៦% គ

ជតៃមល ភគហ៊
ុ នេនកន
ណក់ កលទរ (Secondary Market)។ េនកន

ងដ

ណក់ កលេនះ ភគហ៊
ុ ន
រតូវបនេគយកេទលក់តគន ព

មួ យ េទមួ យ េនកន

ងទ

ផសរភគហ៊
ុ ន (Stock
Exchange) េហ

យលក់កន

ងតៃមល មួ យ ែដលេក

តេចញព

កររពមេរពៀងគន រវង
អន កលក់ ន

ងអន កទ

ញ ដូ ចជជេគលក់អងក រ លក់រត

អញច

ងែដរ។ តៃមល េនះម


េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

20

ែមនជតៃមល ព

ត (Nominal Value) េនះេទ ែតជតៃមល ែដលេក

តេចញព

ករ
ពយករ ករសម នរេបៀបរបហក់របែហល ៃនតៃមល ភគហ៊
ុ នេទៃថង អនគត
(Speculative Value)។


យយព

ឧទហរណ៍ ខងេល

ដែដល ឧបមថ មនបុ គគ ល “ ““ “ខ ខខ ខ” ”” ” ទ


ភគហ៊
ុ នចំ នួ ន ១០០ហ៊
ុ ន ព

រកុមហ៊
ុ ន “ ““ “ក កក ក” ”” ” កន

ងតៃមល ២០ដុ លល រ កន

ងមួ យហ៊
ុ ន។
“ ““ “ខ ខខ ខ” ”” ” ម

នចង

រង

ចំ ដល់ ដច់ឆន
ំ េដ

មប

បនរបក់ចំ េណញព

រកុមហ៊
ុ ន “ ““ “ក កក ក” ”” ” េទ គ

ចង

យកភគហ៊
ុ នេនះេទលក់យកចំ េណញភល មៗ។ “ ““ “ខ ខខ ខ” ”” ” យកភគហ៊
ុ នេទ
ពពយនយលក់េនកន

ងផសរហ៊
ុ ន ។ បុ គគ ល “ ““ “គ គគ គ” ”” ” េដយពយករថ រកុមហ៊
ុ ន “ ““ “ក កក ក” ”” ”


ងចំ េណញលុ យេរច

ន េនឆន
ំ េនះ ក៏សុ ខច

តត ទ

ញភគហ៊
ុ នរបស់ “ ““ “ខ ខខ ខ” ”” ” កន

ងតៃមល
២៥ដុ លល រ កន

ងមួ យហ៊
ុ ន គ

ឲយ ” ”” ”ខ ខខ ខ” ”” ” ចំ េណញ ៥ដុ លល រ កន

ងមួ យហ៊
ុ ន។ “ ““ “ខ ខខ ខ” ”” ” ក៏សុ ខ


តត លក់ឲយ “ ““ “គ គគ គ” ”” ” ឬក៏លក់ឲ្យអន កេផសងណេទៀត ែដលឲយៃថល ខព ស់ ជងេនះ។ ករ


ញលក់េនះ េចះែតេធវ

បនត េទេទៀត េហ

យតៃមល ភគហ៊
ុ នេឡ

ង ឬក៏ចុ ះ
អរស័យន

ងទ

ផសរ។ របស

នេប

មនអន កទ

ញេរច

ន មនន័យថ តរមូវករ >
ផគ ត់ផគ ង

(Demand > Supply) ហ៊
ុ នន

ងេឡ

ងៃថល ។ ផទ

យេទវ

ញ របស

នេបនសូ វ
មនអន កទ

ញ ឯអន កចង

លក់មនេរច

ន (ផគ ត់ផគ ង

> តរមូវករ) តៃមល ហ៊
ុ នន

ងធល ក់
ចុ ះ។
េហតុ ដូ ចេនះេហ

យបនជេគសេងក តេឃ

ញថ េនេពលណែដលមន
ងលអ ព

រកុមហ៊
ុ នណមួ យ ភគហ៊
ុ នរបស់ រកុមហ៊
ុ នេនះន

ងេឡ

ងៃថល េរពះ
មនេគចងញភគហ៊
ុ នរបស់ រកុមហ៊
ុ នេនះេរច

ន។ ផទ

យេទវ

ញ េប

មន
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

21

ងម

នលអ ភគហ៊
ុ នន

ងចុ ះៃថល ។ ជួ នកល ភគហ៊
ុ នរបស់ រកុមហ៊
ុ នមួ យ
េឡ

ងៃថល េនេពលរព

ក េហ

យចុ ះៃថល មកវ

ញ េនេពលលង ចក៏មនែដរ។ េនកន


ចេនល ះេពលេនះ តៃមល ព

ត (Nominal Value) ៃនភគហ៊
ុ នេនះម

នមនករែរប
របួលអវ

េទ។
រតលប់មកវ

បតត

Subprime វ

ញ។ តៃមល ភគហ៊
ុ នរបស់ ធនគរបនធល ក់
ដំ ដូ ងេនរគប់ទ

កែនល ង គ

មកព

េគបត់បង

ទំ នុ កច

តត េល

ធនគរជទូ េទ ម

នថ
ធនគរណ ជធនគរណេទ។ េនេពលេនះ ម

នមនអន កណចង
ភគហ៊
ុ នធនគរេទ។ ឯអន កមនភគហ៊
ុ នធនគរវ

ញ ក៏របញប់របញល់ លក់
េចញឲយបនឆប់ខល ចខតបង

េរច

ន។ េដយមកព

មនអន កលក់េរច

ន េហ
នមនអន កទ

ញេនះេហ

យ េទ

បេធវ

ឲយភគហ៊
ុ នធនគររតូវធល ក់ដំ ដូ ង។

វិ បតត

វិ បតត

វិ បតត

វិ បតតរញញ វតថរញញ វតថរញញ វតថរញញ វតថ

េទ េទ េទ េទវិ បតត

វិ បតត

វិ បតត

វិ បតត

េសដឋ ក

ចច េសដឋ ក

ចច េសដឋ ក

ចច េសដឋ ក

ចច
កតត កតត កតត កតត អវ

អវ

អវ

អវ

ខល ះ ខល ះ ខល ះ ខល ះែដល ែដល ែដល ែដលេធវ

េធវ

េធវ

េធវ

ឲយ ឲយ ឲយ ឲយវ

បតតបតតបតតបតតរញញ វតថរញញ វតថរញញ វតថរញញ វតថ

កល យ កល យ កល យ កល យជ ជជ ជវ

បតតបតតបតតបតត

េសដឋ ក

ចច េសដឋ ក

ចច េសដឋ ក

ចច េសដឋ ក

ចច ? ?? ?


មួ យ វ

បតត

Subprime ម

នែមនប៉ះពល់ ែតធនគរេនះេទ។ រកុមហ៊
ុ ន
ធនរ៉ ប់រងក៏ប៉ះពល់ ខល
ំ ងណស់ ែដរ។ េនេពលែដលធនគរផត ល់ ឥណទន
ដល់ អន កែដលម

នសូ វមនរបក់ចំ ណូ លខព ស់ ធនគររតូវរបឈមមុ ខន


ហន

ភ័យខព ស់ (High Risk) គ

កូ នបំ ណុ លអចន

ងម

នសងបំ ណុ លមកវ

ញ។
េនេពលេនះេហ

យែដលេគនំ គន េទទ

ញធនរ៉ ប់រងព

រកុមហ៊
ុ នធនរ៉ ប់រង
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

22

កន់ែតេរច

ន។ កន

ងករណ

ែដលកូ នបំ ណុ លម

នមនលទធ ភពសងបំ ណុ លេទ
រកុមហ៊
ុ នធនរ៉ ប់រងន

ងសងបំ ណុ លជួ ស កន

ងករម

តណមួ យ (៥០%, ៦០%
ឬ៧០% តមក

ចច សនយែដលបនេធវ

)។ េនេពលែដលវ

បតត

Subprime ផទ

ះេឡ


រកុមហ៊
ុ នធនរ៉ ប់រងរតូវេចញមុ ខសងបំ ណុ លជ

នួ សេគកន់ែតេរច

ន រហូ ត
ដល់ ដ

ណក់ កលមួ យ រកុមហ៊
ុ នេនះែលងមនសច់ របក់ចំ ណយ ក៏រតូវដួ ល
រលំ ។ ជក់ែសត ង រកុមហ៊
ុ ន AIG របស់ អេមរ

ក ែដលជរកុមហ៊
ុ នធនរ៉ ប់រងដ៏ធំ
ជងេគបងអ ស់ េនេលភពេលក បនខតបង

េសទ

រែតន

ងកស ័ យធន កុ
ំ ែតបន
រដឋ ភ

បលអេមរ

កឲយខច

លុ យដល់ េទ ៨មុ

ន ៥ពន់ លនដុ លល រ។
កតត ទរ ែដលជកតត ចមបងបំ ផុ តែដលនំ ឲយវ

បតតរញញវតថ

េនេពល
េនះ រលដលេទជវ

បតត

េសដឋ ក

ចច គ

ករកត់ផត ច់ៃនចរនត ឥណទន (Credit
Crunch)។ ចរនត ឥណទន គ

ជសរៃសឈមៃនេសដឋ ក

ចច របស់ បណត របេទស
េជឿនេលឿន។ េនបណត របេទសមួ យចំ នួ ន ដូ ចជ របេទសកមព

ជ េដ

ម ែដល
របព័នធ ធនគរេនេកម ងខច

េនេឡ

យ អន ករកសុ

ភគេរច

នព

ងេល

េដ

មទុ នផទ ល់
ខល

ន។ ផទ

យេទវ

ញ េនតមបណត លរបេទសេជឿនេលឿន រកុមហ៊
ុ ន ន

ងអន ក
េបះទុ នន

េយគេផសងេទៀតព

ងែផអ កយ៉ ងខល
ំ ងេល

របក់កមចធនគរ េដ

មប

យកមករកសុ


េនកន

ងេពលែដលម

នមនវ

បតត

របព័នធ ធនគរមនសុ ខភពេពញបរ

បូ រ
ចរនត ឥណទនក៏មនដ

េណ

រករេទយ៉ ងលអ ែដរ។ ធនគរឯកជនេដ

រតួ យ៉ ង
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

23

សំ ខន់ កន

ងករេធវ

ឲយចរនត ឥណទនេនះដ

េណ

រករ។ ន

យយេដយសេងខ ប
របព័នធ ធនគរមនដ

េណ

រករឥណទនដូ ចតេទេនះ៖
ធនគរកណត ល ែដលជធនគររដឋ គ

ជរបភពេដ

មៃនករផត ល់ សច់
របក់។ ធនគរឯកជនេទខច

លុ យព

ធនគរកណត ល កន

ងអរតកររបក់ មួ យ
កំ ណត់ េដយធនគរកណត ល។ បនទ ប់ធនគរឯកជនេនះយកលុ យេទឲយ
េគខច

បនត េទៀត េដយយកកររបក់េល

សព

អរតរបស់ ធនគរកណត ល េដ

មប

បនចំ េណញ។ ជទូ េទ ធនគរឯកជនផត ល់ ឥណទនេទឲយអតជន ែដល
ជរកុមហ៊
ុ ន ឬរូ បវ

នត បុ គគ លធមម ត េហ

យក៏អចផត ល់ ឥណទនេទឲយធនគរ
$
ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរឯក ឯក ឯក ឯកជន ជន ជន ជន
ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរឯក ឯក ឯក ឯកជន ជន ជន ជន
ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរកណត ល កណត ល កណត ល កណត ល
ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរឯក ឯក ឯក ឯកជន ជន ជន ជន
ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរឯក ឯក ឯក ឯកជន ជន ជន ជន

$

$

$


$

$
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

24

ឯកជនេផសងេទៀតែដលខវ ះសច់របក់បងវ ិលែដរ។ ចរនត ឥណទនេនះេហ


ែដលេធវ

ឲ្យេសដឋ ក

ចច មនដ

េណ

រករេទមុ ខ។
ក៏ប៉
ុ ែនត េនេពលែដលវ

បតតរញញ វតថ

បនផទ

ះេឡ

ង ចរនត ឥណទនេនះរតូវ
គំ ងសត

កែលងមនដ

េណ

រករ។ ធនគរែដលខតបង

េដយវ

បតត

Subprime
មនករខវ ះខតសច់របក់មកបងវ ិល ក៏េទរកខច

លុ យព

ធនគរែដលម

នមន
ករខតបង

េដយ Subprime។ ក៏ប៉
ុ ែនត ធនគរទំ ងេនះេប

េទះជេនមន
សច់របក់ សល់ ក៏េដយ ក៏ម

នរពមឲយខច

ែដរ ព

េរពះ មយ៉ ង ធនគរេនះអច
េនមនឥណេទយយ Subprime េនកន

ងៃដ។ ដូ ចេនះ េប

េទះជេនេពលេនះ


នទន់ខតបង

ក៏ប៉
ុ ែនត េប

េម

លេទផសរអចលនវតថ

ធល ក់ចុ ះយ៉ ងេនះ ធនគរ
េនះភ័យខល ចថៃថង ណន

ងដល់ េវនពួ កេគែដលន

ងរតូវខតបង

េហ

យរតូវករ
សច់របក់ មកបងវ ិល។ ដូ េចន ះេហ

យ រតូវែតទុ កសច់របក់បរមុងទុ កសរមប់
ខល

នឯងេពលរតូវករ។ ចំ េពះធនគរណែដលម

នមនជប់ពក់ព័នធ ន


ឥណទន Subprime ក៏ម

នហ៊ នឲយលុ យធនគរេផសងេទៀតខច

ែដរ ព

េរពះេគ


នអចដ

ងចបស់ ថ េត

ធនគរណខល ះមន ឥណទន Subprime េនកន


ៃដ។ េប

មន មនទំ ហំ ប៉
ុ ណណ ? េត

ធនគរេនះអចន

ងបនត ខតេដយ
Subprime េនះេទៀតែដរេទ? េប

េនែតខតេទៀត រហូ តដល់ កស ័ យធន លុ យ
ែដលឲយខច

េទរបកដជេបះេចលទេទេទេហ

យ?!
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

25

ករបត់បង

ទំ នុ កច

តត គន រវងធនគរ ន

ងធនគរគន ឯងេនះ េធវ

ឲយចរនត
ឥណទនអនត រធនគរ (របក់កមច

រវងធនគរ ន

ងធនគរ) រតូវគំ ងសត

ក។
អន កែដលមនសច់របក់សល់ សុ ខច

តត ឱបទុ កខល

នឯង។ ចំ ែណកឯឥណទន
រវងធនគរ ន

ងរកុមហ៊
ុ ន សហរគស ឬរូ បវ

នត បុ គគ ល ក៏រតូវគំ ងដូ ចគន េនះ
ែដរ។េនកន

ងរបេទសែដលមនេសដឋ ក

ចច េជឿនេលឿន មនរបព័ នធ ធនគរែដល
មនដ

េណ

រករលអ រកុមហ៊
ុ នព

ងែផអ កយ៉ ងខល
ំ ងេល

ធនគរ េដ

មប

បនលុ យមក
រកសុ

។ េនេពលែដលចរនត ឥណទនែលងដ

េណ

រករ រកុមហ៊
ុ នទំ ងេនះក៏ជួ ប
របទះន

ងបញហ ហ

រញញវតថ

។ ខល ះេនទប់ទល់ បនេចះែតបនត ដ

េណ

រករេទមុ ខ
$
ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរឯក ឯក ឯក ឯកជន ជន ជន ជន
ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរឯក ឯក ឯក ឯកជន ជន ជន ជន
ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរកណត ល កណត ល កណត ល កណត ល
ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរឯក ឯក ឯក ឯកជន ជន ជន ជន
ធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរឯក ឯក ឯក ឯកជន ជន ជន ជន

$

$

$


$

$
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

26

េទៀតទំ ងរតដបរតដួ ស។ ខល ះបងខតត កត់បនថ យបុ គគ ល

ក។ ចំ ែណកខល ះេទៀត
ធល ក់ខល

នរហូ តដល់ ប

ទទវ រែលងមនដ

េណ

រករែតមត ង។
មកដល់ ដ

ណក់កលេនះ វ

បតតរញញ វតថ

ក៏បនកល យេទជវ

បតត

េសដឋ ក

ចច ។ ម

នែមនរត

មែតតៃមល ភគហ៊
ុ នេនេល

ផសរហ៊
ុ ន (Speculative Value)
េទ ែដលធល ក់ចុ ះ តៃមល ព

ត (Real/Nominal Value) ក៏ចប់ធល ក់ចុ ះែដរ។
កន

ងេពលជមួ យគន េនះ អន កេរប

របស់ ផល

តផលជទូ េទ (Consumers)
ក៏មនករបរមភ ន

ងវ

បតត

េសដឋ ក

ចច េនះែដរ។ ពួ កេគក៏ចប់េផត

មកត់បនថ យករ
ចំ ណយណែដលម

នចំ បច់ េដ

មប

ទុ កលុ យបងក រេពលរតូវករចំ បច់។ េន
េពលែដលរគប់គន កត់បនថ យករចំ ណយ តរមូវករេនេលផសរក៏ធល ក់ចុ ះ
ជព

េសស ផល

តផលែដលម

នសូ វចំ បច់ ដូ ចជ រថយនត ទូ រទសសន៍ ន


ឧបករណ៍ សរមប់ កំ សនត េផសងៗេទៀតជេដ

ម ែដលធល ក់ចុ ះខល
ំ ងជងេគ។ ដល់


ណក់ កលមួ យ តៃមល ទំ ន

ញជទូ េទក៏ចប់េផត

មធល ក់ចុ ះជបនត បនទ ប់ឥត
ឈប់ឈរ បេងក តជបញហ បរ

តត ផរណ (Deflation)។
េនេពលែដលទំ ន

ញមនតៃមល េថក ព

បកលក់េចញ រកុមហ៊
ុ ន
សហរគសក៏ចប់េផត

មកត់បនថ យករផល

ត ែដលជេហតុ េធវ

ឲយផល

តផលកន


រសុ កសរុ បមនករធល ក់ចុ ះ រហូ តដល់ ដ

ណក់ កលមួ យ េសដឋ ក

ចច ក៏ចប់េដ


ថយេរកយ (Recession)។
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

27

ដូ ចជេយ

ងេឃ

ញជក់ែសត ងេនេពលេនះរសប់ េសទ

រែតរគប់របេទស
េជឿនេលឿនសុ ទធ ែតជួ បន

ងបញហ េសដឋ ក

ចច េដ

រថយេរកយេនះ កន

ងេនះ រួ មមន
ទំ ងអេមរ

ក ជប៉
ុ ន បរំ ង អង

េគល ស អឡ

ម៉ងងអុ

តល

ជេដ

ម ។ល។ អរត
អន កអត់ ករងរេធវ

បនេក

នេឡ

ងជលំ ដប់។
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

28


ធនកររបស់រដឋ កន

ងករេដះរសយបត
ករ ករ ករ ករចក់ ចក់ ចក់ ចក់បញច

ល បញច

ល បញច

ល បញច

លសច់ សច់ សច់ សច់ រ˨ក់ រ˨ក់ រ˨ក់ រ˨ក់េទ េទ េទ េទកន

ង កន

ង កន

ង កន

ងរ˪ព័ នធ រ˪ព័ នធ រ˪ព័ នធ រ˪ព័ នធធនគរ ធនគរ ធនគរ ធនគរ
ដូ ចជេយ

ងបនេឃ

ញខងេល

រួ ចមកេហ

យេហ

យថ េដ

មេហតុ ែដល
បណត លឲយេក

តមនវ

បតតរញញវតថ

េនេពលេនះ គ

េក

តេចញពបតត

ឥណទន
Subprime។ វ

បតត

េនះបនបណត លឲយធនគរខល ះរតូវដួ លរលំ ខល ះេទៀត
រតដរខយល់ រករចកេចញេសទ

រែតម

នរួ ច េធវ

ឲយមជឈដឋ នទូ េទបនបត់បង

ទំ នុ ក


តត េល

ធនគរ។ សូ មប

ែតរវងធនគរគន ឯងក៏បត់បង

ទំ នុ កច

តត េល

គន ែដរ។
ធនគរណែដលេនមនសច់របក់ សល់ េរច

ន ក៏ម

នហ៊ នឲយលុ យេទ
ធនគរេផសងេទៀត ែដលកំ ពុ ងរតូវករសច់របក់ បងវ ិលខចនែដរ។
មកទល់ ន

ងេពលេនះ ធនគរជេរច

នេនែតមនឥណទន Subprime
េនះេនកន

ងៃដេនេឡ

យ។ ដូ ចេនះ វ

បតត

ឥណទន Subprime េនះ េនម

នទន់
ចប់េនេឡ

យេទ។ ធនគរទំ ងឡយណ ែដលមនឥណទនេនះេនកន

ងៃដ
កំ ពុ ងែតបរមភ ថៃថង ណន

ងដល់ េវនខល

ន។ បញហ េនះេហ

យែដលទំ នុ កច

តត េល

ធនគរេនម

នទន់រតូវបនសត រមកវ

ញបន។ មជឈដឋ នទ

ផសរហ

រញញ វតថ

េន
ែតគ

តថ នេពលខងមុ ខេនះធនគរណេទៀត របកដជន

ងរតូវជួ បបញហ
ឬដួ លរលំ េទៀតម

នខន។ េហ

យតៃមល ភគហ៊
ុ នរបស់ ធនគរ េនេលផសរ


រញញវតថ

ក៏េនែតបនត ធល ក់ចុ ះឥតឈប់ឈរ។
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

29

េដយេម

លេឃ

ញព

បញហ េនះេហ

យ េទ

បេលក Henry Paulson
រដឋ មរនត

រកសួ ងេសដឋ ក

ចច អេមរ

ក ន

ងេលក Ben Benanke អគគ េទសភ

បល
ធនគរកណត លអេមរ

កមនែផនករចំ ណយលុ យដល់ េទ ៧០មុ

នលន
ដុ លល រ េដ

មប

របមូ លទ

ញឥណទន Subprime ព

ធនគរឯកជន េដ

មប
បញច ប់វ

បតត

ឥណទន Subprime ែដលជមូ លេហតុ េដ

ម ៃនវ

បតតរញញ វតថ


នេពលេនះ។ មេធយបយេនះន

ងអចជួ យឲយធនគរឯកជនរួ ចផុ តព

ហន

ភ័យែដលជប់ ន

ងឥណទន Subprime េហ

យចប់េផត

មមនទំ នុ កច

តត
េល

គន ន

ងផត ល់ លុ យឲយគន ខច

េទវ

ញេទមកជរបរកត

េឡ

ងវ

ញ។ ឯទ

ផសរ


រញញវតថ

ក៏ន

ងមនទំ នុ កច

តត េល

ធនគរវ

ញ ែដលអចន

ងជួ យឲយតៃមល
ភគហ៊
ុ នធនគរេក

នេឡ

ងវ

ញែដរ។
ចំ ែណកឯធនគរកណត លេនបណត របេទសេជឿនេលឿនេផសងៗេទៀត
ក៏សេរមចច

តត ចក់បញច

លសច់របក់ េទកន

ងរបព័នធ ធនគររបស់ េគេរៀងៗខល


ែដរ េដ

មប

េដះរសយបញហ កងវ ះខតសច់របក់ បងវ ិល។ េគលេដគ

េធវ

ឲយ
ចរនត ឥណទនមនដ

េណ

រករេឡ

ងវ

ញ។

េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

30

ករ ករ ករ ករកត់ កត់ កត់ កត់បនថ យ បនថ យ បនថ យ បនថ យអរតកររ˨ក់ អរតកររ˨ក់ អរតកររ˨ក់ អរតកររ˨ក់
ករបញច

ះ ឬតេមល

ងអរតកររបក់ គ

ជែផន កមួ យៃននេយបយរូ ប

យវតថ

របស់ រដឋ ភ

បលៃនរបេទសន

មួ យៗ។ វគ

ជអវុ ធមួ យដ៏សំ ខន់ មួ យរបស់
រដឋ ភ

បលកន

ងករកំ ណត់ ទ

សេដៃនេសដឋ ក

ចច ជតេត

េត

េត

េត

ករ ករ ករ ករែដល ែដល ែដល ែដលធនគរក ធនគរក ធនគរក ធនគរកណត ល ណត ល ណត ល ណត លកត់ បនថ យ កត់ បនថ យ កត់ បនថ យ កត់ បនថ យអរត អរត អរត អរតកររបក់ កររបក់ កររបក់ កររបក់េនះ េនះ េនះ េនះ អច អច អច អចមន មន មន មន
ឥទធ

ពល ឥទធ

ពល ឥទធ

ពល ឥទធ

ពលអវ

អវ

អវ

អវ

ខល ះ ខល ះ ខល ះ ខល ះដល់ ដល់ ដល់ ដល់ អរត អរត អរត អរតក កក កររបក់ ររបក់ ររបក់ ររបក់េន េន េន េនេល

េល

េល

េលផសរ ទ

ផសរ ទ

ផសរ ទ

ផសរ? ?? ?
ជទូ េទ ធនគរកណត លម

នែមនជអន កផត ល់ របក់កមច

ដល់ មនុ សសទូ េទ
េទ។ េប

អន កណចង

ខច

លុ យ គ

េគេទខចធនគរឯកជន។ ក៏ប៉
ុ ែនត ធនគរ
ឯកជន េដ

មប

បនលុ យឲយេគខចេទខច

លុ យព

ធនគរកណត ល។ េប

ធនគរ
ឯកជនេទខច

លុ យព

ធនគរកណត ល កន

ងអរតកររបក់ ១,៥% កន

ងមួ យឆន

ធនគរឯកជនយកលុ យហន

ងេទឲយេគខច

បនត េទៀត េដយយកកររបក់ ២%
េដ

មប

យកចំ េនញ ០,៥%។ េនេពលែដលធនគរកណត លបញច

ះអរត
កររបក់ មកេនរត

ម ១% ធនគរឯកជនម

នមនកតពវ ក

ចច បញច

ះអរត
កររបក់ របស់ ខល

នតមធនគរកណត លេទ។ ពួ កេគចង

ទុ ក ២% មួ យឆន

ដែដលក៏បន។ ក៏ប៉
ុ ែនត ធនគរឯកជនម

នែមនមនែតមួ យេទ។ ដូ ចេនះ ចង
នចង

ធនគររតូវបញច

ះអរតកររបក់ របស់ េគេរៀងៗខល

ន េដ

មប

របកួ តរបែជង
គន ។ ឧបមថ ធនគរ “ ““ “ក កក ក” ”” ” េទខច

លុ យព

ធនគរកណត លកន

ងអរតកររបក់
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

31

១% េហ

យយកលុ យហន

ងេទឲយេគខច

បនត េដយយកកររបក់ ២% េដ

មប

បន
ចំ េនញ ១%។ ធនគរ “ ““ “ខ ខខ ខ” ”” ” េឃ

ញដូ ចេនះ ក៏មនគំ ន

តថ េអហ ! ខញ

ំ កំ ណត់អរត
កររបក់ ខញ

ំ រត

មែត ១,៥%បនេហ

យ ម

នបច់ចំ េណញអ

ដល់ ១%េទ ចំ េណញ
រត

មែត ០,៥% បនេហ

យ េធវ

េម៉ចឲយែតបនអតជនេរច

ន។ ដល់ េពលហន


អតជនន

ងសរមុកមកខច

លុ យព

ធនគរ “ ““ “ខ ខខ ខ” ”” ” ព

េរពះកររបក់ ទបជង
ធនគរ “ ““ “ក កក ក” ”” ”។ ដូ ចេនះ ចងនចង

ធនគរ “ ““ “ក កក ក” ”” ” ក៏រតូវែតបញច

ះកររបក់ ែដរ េបនដូ េចន ះេទ អតជនរបកដជរត់េទេគអស់ ម

នខន។


យយសរុ បឲយខល

វដូ ចជេរឿងលក់ដុ

លក់រយអុង! េពលណ ែដល
អន កលក់ដុ

បញច

ះៃថល អន កលក់រយក៏ន

ងបញច

ះតៃមល លក់រយែដរ េដ

មប

របកួ ត
របែជងជមួ យអន កលក់រយេផសងេទៀត។ េហ

យធនគរកណត ល េរបៀបដូ ចជ
ឈម

ញធំ ែដលលក់ដុ

ឯធនគរឯកជនគ

ជអន កលក់រយ។ ដូ ចេនះ េប

ធនគរ
កណត លបញច

ះអរតកររបក់ អរតកររបក់ េនេលផសរក៏ន

ងចុ ះតមែដរ។

េហតុ អវ

េហតុ អវ

េហតុ អវ

េហតុ អវ

បន បន បន បនជករ ជករ ជករ ជករបញច

ះ បញច

ះ បញច

ះ បញច

ះអរតកររបក់ អរតកររបក់ អរតកររបក់ អរតកររបក់អច អច អច អចេធវ

េធវ

េធវ

េធវ

ឲយ ឲយ ឲយ ឲយេសដឋ ក

ចច េសដឋ ក

ចច េសដឋ ក

ចច េសដឋ ក

ចច មន មន មន មនកំ េណ

ន កំ េណ

ន កំ េណ

ន កំ េណ

ន? ?? ?
កលណអរតកររបក់េនេលផសរធល ក់ចុ ះ វជរមុញឲយមនករ
េបះទុ នវេយគេក

នេឡ

ង។ េហតុ អ

?!
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

32មួ យ អរតកររបក់ទប មនន័យថ េយ

ងេទខច

លុ យព

ធនគរក៏អស់
កររបក់ ត

ច េហ

យេយ

ងយកលុ យេទទុ កសនស ំ េនធនគរក៏បនកររបក់
ទបែដរ។ ឧបមថ អរតកររបក់ សនស ំ មន ២% កន

ងមួ យឆន
ំ ។ អុង អន កណ
ែដលមនលុ យ េគចប់េផត

មព

ចរណេហ

យថ េប

យកលុ យហន

ងេទទុ កសនស ំ
េនធនគរបនកររបក់ែត ២% ប៉
ុ េណណ ះ កន

ងមួ យឆន
ំ ។ ប៉
ុ ែនត េប

យកលុ យ
ហន

ងេទរកសុ

េគអចបនចំ េណញេល

សហន

ង។ ដូ ចេនះ អន កមនលុ យ េគ
សុ ខច

តត យកលុ យហន

ងេទរកសុ

ជជងយកេទទុ កសនស ំ ។ ចំ ែណកអន កអត់សូ វ
មនលុ យរកសុ

ក៏ដូ ចគន ែដរ។ េនេពលែដលអរតកររបក់ ខព ស់ េគម

នសូ វចង

រកសុ

េទ េរពះេគគ

តថ វម

នសូ វចំ េណញប៉
ុ នម នេទ រកសុញច

មែតធនគរ។
រគន់ែតកររបក់ហន

ងអស់ េហ

យ មនអ

សល់ ចំ េណញេទៀត?! ប៉
ុ ែនត ដល់ េពល
កររបក់ ចុ ះ េគគ

តថអចចំ េណញ េគក៏េទខច

លុ យធនគរមករកសុ


កលណមនអន កេបះទុ នរកសុ

កន់ែតេរច

ន សកមម ភពេសដឋ ក

ចច ក៏កន់
ែតេរច

ន។ េនេពលហន

ងេហ

យ ែដលេធវ

ឲយេសដឋ ក

ចច មនកំ េណ

ន។
រ អរតកររបក់ ក៏មនទំ នក់ទំ នងេទន

ងអរតបត

ររបក់ ែដរ។
កលណ អរតកររបក់ េឡ

ង អរតបត

ររបក់ ក៏េឡ

ង។ េប

អរតកររបក់ ចុ ះ
អរតបត

ររបក់ ក៏ចុ ះតមហន

ងែដរ។ េហ

យកលណ អរតបត

ររបក់ ចុ ះ មនន័យ
ថ រូ ប

យប័ណណ ជត

ចុ ះៃថល វេធវ

ឲយទំ ន

ញែដលផល

តកន

ងរសុ ក រសួ លនំ េចញ
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

33

យកេទលក់េនេរករបេទស។ េហ

យកលណែតករនំ េចញ េក

នេឡ


េហ

យ េសដឋ ក

ចច មនកំ េណ

នែដរ។

េហតុ ដូ ចេមត ចបន េហតុ ដូ ចេមត ចបន េហតុ ដូ ចេមត ចបន េហតុ ដូ ចេមត ចបនជ ជជ ជអរត អរត អរត អរតបត

ររបក់ បត

ររបក់ បត

ររបក់ បត

ររបក់ធល ក់ ធល ក់ ធល ក់ ធល ក់ចុ ះ ចុ ះ ចុ ះ ចុ ះតម តម តម តមអរត អរត អរត អរតកររបក់ កររបក់ កររបក់ កររបក់?! ?! ?! ?!
ដូ ចខញ

ំ បនេល

កេឡ

ងខងេល

េហ

យថ កលណអរតកររបក់ ធល ក់ចុ ះ
វចុ ះទំ ងអស់ េយ

ងេទខច

លុ យព

ធនគរក៏កររបក់ ចុ ះ េយ

ងយកលុ យេទ
ទុ កសនស ំ េនធនគរក៏បនកររបក់ត

ច។ មនអន កខល ះែដលមនលុ យ េគរកសុ

ែតខងកររបក់ េនះឯង គ

យកលុ យេទឲយេគខច

ឬេទទុ កកន

ងធនគរ េដ

មប

យកកររបក់ ។ អន កទំ ងហន

ង េទរកសុ

ែតកែនល ងណ ែដលអរតកររបក់
ខព ស់ ។
េប

េនអេមរ

ក អរតកររបក់ ធល ក់ចុ ះដល់ ១% េហ

យអរតកររបក់
េនអ

រ ៉
ុ ប េនដល់ េទ ៤% អន កែដលមនលុ យទុ កេនអេមរ

ក ក៏នំ គន បងវ ិល
លុ យហន

ងេទទុ កេនអ

រ ៉
ុ បវ

ញ េដ

មប

បនកររបក់ េរច

នជង។ េហ

យចង

បែងវ រ
លុ យព

អេមរ

កេទអ

រ ៉
ុ ប ម

នែមនអចយកលុ យដុ លល រ េទទុ កេនធនគរអ

រ ៉
ុ ប
រតង

ៗអុងបនេទ។ ទល់ ែតយកលុ យអ

រ ៉
ូ េទ បនធនគរអ

រ ៉
ុ បេគរពមទទួ ល
យក។ ដូ េចន ះ េគចំ បច់រតូវលក់ដុ លល រ េហ

យទ

ញយកលុ យអ

រ ៉
ូ ។ េហ

យទ

ផសរ
រូ ប

យវតថ

ក៏ដូ ចជទ

ផសរទូ េទែដរ កលណេគនំ គន សរមុកលក់លុ យដុ លល រ
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

34

េហ

យម

នសូ វមនអន កទ

ញ េពលហន

ងេហ

យ ែដលវេធវ

ឲយលុ យដុ លល រធល ក់ៃថល ។
ឯអ

រ ៉
ូ េពលែដលមនេគរកទ

ញេរច

ន ក៏េឡ

ងៃថល េទតមហន

ងែដរ។
ជលទធ ផល េពលអរតកររបក់ េនអេមរ

កទបជងេនអ

រ ៉
ុ ប វេធវ

ឲយ
លុ យដុ លល រធល ក់ ៃថល េរបៀបន

ងលុ យអ

រ ៉
ូ ។ ដល់ េពលេនះ ទំ ន

ញែដលផល

តេន
អេមរ

ករសួ លនំ យកេទលក់េនអ

រ ៉
ុ ប េរពះវមនតៃមល េថកជងទំ ន


ផល

តេនអ

រ ៉
ុ ប។ ជេរឿងធមម តេទ ទំ ន

ញផល

តេនអេមរ

ក ៃថល ផល

តគ

តជ
ដុ លល រ របក់ែខបុ គគ ល

កក៏គ

តជដុ លល រ វេថកជងទំ ន

ញផល

តេនអ

រ ៉
ុ ប ែដល
ៃថល ផល

តគ

តជអ

រ ៉
ូ ។


យយឲយរសួ លសត ប់វ

ញ ឧបមថ ៃថង េនះ លុ យ ១អ

រ ៉
ូ ដូ របន ១
ដុ លល រ។ ទូ រទសសន៍មួ យេរគឿងផល

តេនអេមរ

កៃថល ១០០០ដុ លល រ េហ


ទូ រទសសន៍ មួ យេរគឿងេទៀត ែដលផល

តេនបរំ ង ៃថល ១០០០អ

រ ៉
ូ ។ េប

េយ

ងមន
លុ យ ១ពន់ អ

រ ៉
ូ េយ

ងអចទ

ញទូ រទសសន៍បរំ ងក៏បន ឬយកេទដូ រជដុ លល រ
បន១ពន់ដុ លល េដ

មបញទូ រទសសន៍ផល

តេនអេមរ

កក៏បន។ ដល់ ែត
ែសអ កេឡ

ង ដុ លល រធល ក់ៃថល ១ដុ លល រដូ របនែត កនល ះអ

រ ៉
ូ ។ អុង េដ

មប
ទូ រទសសន៍ អេមរ

កតៃមល ១ពន់ដុ លល រហន

ង េគម

នបច់ចំ ណយលុ យដល់
១ពន់អ

រ ៉
ូ េទ ែត៥រយអ

រ ៉
ូ ហន

ង ដូ របន ១ពន់ដុ លល ទ

ញបនទូ រទសសន៍អេមរ


ហន

ងេហ

យ។ ចំ ែណកឯទូ រទសសន៍ ផល

តេនបរំ ងេនែតៃថល ១០០០អ

រ ៉
ូ ដែដល។
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

35

ដូ ចេនះ ទូ រទសសន៍ ផល

តេនអេមរ

ក មនតៃមល េថកជងទូ រទសសន៍ ផល

តេន
បរំ ងដល់ េទពក់កណត ល។

េត

េត

េត

េត

ករ ករ ករ ករបញច

ះ បញច

ះ បញច

ះ បញច

ះអរត អរត អរត អរតករ ករ ករ កររបក់ របក់ របក់ របក់ន

ង ន

ង ន

ង ន

ងអច អច អច អចបងក រ បងក រ បងក រ បងក រឲយ ឲយ ឲយ ឲយអត

ផរណ អត

ផរណ អត

ផរណ អត

ផរណេក

ន េក

ន េក

ន េក

នេឡ

ង េឡ

ង េឡ

ង េឡ

ងែដរ ែដរ ែដរ ែដរឬេទ ឬេទ ឬេទ ឬេទ? ?? ?
ចេមល

យេដយខល

តជេធវ

ឲយអត

ផរណេក

នេឡ

ងព

តែមន!ចំ នុ ចហន


េហ

យ ែដលធនគរកណត លម

នអចេចះែតបញច

ះអរតកររបក់ របស់ ខល


េរសចែតន

ងច

តត បនេទ។ េបនអុងេទ អត

ផរណេឡ

ងខល
ំ ង វន

ងេធវ

ឲយមន
បញហ េផសងេទៀត។ សរមប់ រកុមហ៊
ុ នែដលផល

តទំ ន

ញយកេទលក់េន
បរេទស េគសបបយច

តត េហ

យ េរពះរសួ លលក់។ ែតសរមប់របជជនទូ េទ
ែដលរតូវករទ

ញទំ ន

ញយកមកេរប

របស់ េទ

បបនព

បក េរពះទំ ន

ញែដល


ញព

បរេទសរតូវេឡ

ងៃថល ។ េនេពលែដលរបក់ចំ នូ លេឡ

ងម

នទន់ៃថល ទំ ន


វន

ងបេងក តឲយមនបញហ ែដលេគេហថ អត

ផរណ។ េដយមកព

ខល ច
អត

ផរណេឡ

ងខល
ំ ងហន

ងឯង បនជធនគរកណត លសហភពអ

រ ៉
ុ បែតងែត
បដ

េសធម

នរពមបញច

ះអរតកររបក់ របស់ ខល


ក៏ប៉
ុ ែនត វ

បតត

េសដឋ ក

ចច ព

ភពេលកេនេពលេនះវមនទំ ហំ ធំ េធងខល
ំ ង
ណស់ ។ េសដឋ ក

ចច ម

នរត

មែតអត់េក

នេទ ែតែថមទំ ងធល ក់ចុ ះេទេទៀត។ េន
អេមរ

ក ផល

តផលដុ លកន

ងរសុ កធល ក់ចុ ះដល់ េទ ០,៣% េទេហ

យ រគន់ ែត
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

36

ចេនល ះព

ែខកកក ដ ដល់ ែខកញញ ឆន
ំ ២០០៨េនះ។ ដូ ចេនះ សរមប់រដឋ ភ

បល
អេមរ

ក ករគំ រមកំ ែហងពបតត

េសដឋ ក

ចច េពលេនះវធំ េធងជងករ
គំ រមកំ ែហងព

អត

ផរណ។
មយ៉ ងេទៀត េប

េម

លឲយបនហមត់ចត់ែមនែទនេទ បញហ អត

ផរណទំ ង
េនអេមរ

ក ន

ងេនអ

រ ៉
ុ ប ដូ ចជម

នសូ វធំ ដុ

ប៉
ុ នម នេទ េរពះថ អន កណក៏េម


េឃ

ញែដរថ ព

ភពេលកកំ ពុ ងែតជួ បន

ងវ

បតត

េសដឋ ក

ចច ជព

េសស េន
អេមរ

កេនះែតមត ង។ អុង ពលរដឋ អេមរ

កនំ គន រ ំ ព

ងទុ កថ េនេពលខងមុ ខ
េពលែដលរកុមហ៊
ុ នព

បកលក់ទំ ន

ញ ពួ កេគរបកដជបញច

ះៃថល ទំ ន

ញម


ខន។ ដូ េចន ះ ឥឡ

វហន

ងរតូវករទ

ញទំ ន

ញអវ

លម មៗ ម

នសូ វសំ ខន់ កុ
ំ ទន់អល


ញ ចំ បនត

ចេទៀតចុ ះៃថល ចំ ទ

ញ។ ដល់ ែតអន កណក៏ចំ អន កណក៏ចំ អត់មន
អន កទ

ញដូ ចេនះេទ ដល់ េពលមួ យ ទំ ន

ញរតូវែតចុ ះៃថល ។
ដូ ចេនះ េប

េទះជធនគរកណត លអេមរ

កបញច

ះអរតកររបក់ មកេន
រត

មែត ១% ក៏េដយ ក៏ម

នេធវ

ឲយអត

ផរណេឡ

ងខល
ំ ងែដរ ែបរេទជមន
បរ

តត ផរណ (Deflation) េទវ

ញផង មនន័យថ ទំ ន

ញម

នេឡ

ងៃថល ែបរជចុ ះ
ៃថល េទវ

ញ។ ដល់ េពលមនបញហ បរ

តត ផរណ អន ករងេរគះមុ នេគ គ

រកុមហ៊
ុ ន
េរពះផល

តទំ ន

ញលក់បនេថក អត់ចំ េណញ។ បនទ ប់មក េពលែដល
រកុមហ៊
ុ នខត ដួ លបះេជ

ង អន ករងេរគះបនទ ប់ គ

បុ គគ ល

ក កមម ករហន

ងឯង ែដល


ងរតូវបត់បង

ករងរេធវ


េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

37

ករ ករ ករ ករបេងក  ន បេងក  ន បេងក  ន បេងក  នចំ ណយ ចំ ណយ ចំ ណយ ចំ ណយរដឋ រដឋ រដឋ រដឋ
ករបេងក នចំ ណយរដឋ (នេយបយថវ

ក ឬជភសអង

េគល ស
Budgetary Policy) គ

ជនេយបយេសដឋ ក

ចច ែដលយកតមរទ

សត

របស់
េសដឋ វ

ទូ អង

េគល សដ៏លប

លបញមន ក់ គ

េលក John Maynard Keynes។ វជ
អវុ ធដ៏សំ ខន់មួ យ ែដលរដឋ យកមកេរប

េនេពលែដលេសដឋ ក

ចច ជួ បន

ងវ

បតត

ធង ន់ធង រ។
េយងតមេលក John Maynard Keynes ករបេងក នចំ ណយរបស់ រដឋ


ងជួ យឲយេសដឋ ក

ចច មនកំ េណ

ន ព

េរពះថ េនេពលែដលរដឋ បេងក នករ
ចំ ណយ េទះជចំ ណយេល

អវ

ក៏េដយ វន

ងេធវ

ឲយករចំ ណយជទូ េទេន
កន

ងរបេទសមួ យមនករេក

នេឡ

ងែដរ។
ឧទហរណ៍ ឧទហរណ៍ ឧទហរណ៍ ឧទហរណ៍ សមញញ សមញញ សមញញ សមញញ មួ យ៖ មួ យ៖ មួ យ៖ មួ យ៖ រដឋ បេងក នចំ ណយ១០០អ

រ ៉
ូ េដយយកលុ យ
ហន

ងមកទ

ញទំ ន

ញព

” ”” ”ក កក ក” ”” ”។ ចំ ណយ១០០អ

រ ៉
ូ របស់ រដឋ កល យេទជចំ ណូ ល
របស់ “ ““ “ក កក ក” ”” ”។ អុង េពលែដលរដឋ បេងក នចំ ណយ១០០អ

រ ៉
ូ “ ““ “ក កក ក” ”” ” ក៏េក

នចំ ណូ ល
បន១០០អ

រ ៉
ូ ែដរ។ េនេពលែដលចំ ណូ លរបស់ “ ““ “ក កក ក” ”” ” េក

នបន១០០អ

រ ៉
ូ “ ““ “ក កក ក” ” ” ”
សបបយច

តត ក៏យកលុ យេទទ

ញេខអវ។ េពលហន

ង េធវ

ឲយចំ ណូ លរបស់ អន ក
លក់េខអវេក

នេឡ

ងែដរ េហ

យអន កលក់េខអវយកលុ យេទញ

ំ បយហង
មច ស់ ហងក៏េក

នចំ ណូ លែដរ។ មច ស់ ហងក៏យកលុ យេទចំ ណយបនត េទៀត
េចះែតតៗគន ដូ ចេនះរហូ តេទ។ សរុ បមកវ

ញ េយ

ងេឃ

ញថ ករបេងក ន
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

38

ចំ ណយរបស់ រដឋ ១០០អ

រ ៉
ូ ដ

បូ ង េធវ

ឲយចំ ណយរបស់ “ ““ “ក កក ក” ” ” ” ក៏េក

នេឡ

ង ចំ ណយ
របស់ អន កលក់េខអវក៏េក

នេឡ

ង ចំ ណយមច ស់ េភជន

យដឋ នក៏េក

នេឡ


តៗគន េទេទៀត បូ កចំ ណយទំ ងអស់ ហន

ងេទ វមនតៃមល េល

សព

១០០អ

រ ៉
ូ េទ
េទៀត ែដលេគេហជភសអង

េគល សថ Multiplier Effect ។
េនេពលែដលេគចយលុ យកន់ែតេរច

ន យកលុ យេទទ

ញទំ ន

ញកន់
ែតេរច

ន តរមូវករេនេលផសរក៏េក

នេឡ

ង េហ

យផល

តកមម ក៏ន

ងរតូវេក


េឡ

ងែដរ េដ

មប

ឲយរសបេទន

ងតរមូវករ។ េពលហន

ងេហ

យែដលផល

តផល
កន

ងរសុ កសរុ បមនករេក

នេឡ

ង ែដលេយ

ងេហថ កំ េណ

នេសដឋ ក

ចច ។


យយសរុ បមកវ

ញ េនេពលែដលរដឋ បេងក នករចំ ណយ វេធវ

ឲយករ
ចំ ណយជទូ េទេនកន

ងរបេទសេក

នេឡ

ង េធវ

ឲយតរមូវករេក

នេឡ

ង េហ


ផល

តកមម ក៏េក

នេឡ

ងតមែដរ។ លទធ ផលចុ ងេរកយគ

ផល

តផលកន

ងរសុ ក
សរុ បេក

នេឡ

ង។
ប៉
ុ ែនត ចំ េណទរតង

ថ ករបេងក នចំ ណយសធរណៈអចេធវ

ឲយ
ចំ ណយទូ េទេក

នេឡ

ង វទល់ ែតេគនំ គន យកលុ យេទចយ។ ចុ ះេប

េគអត់
ចយ? ដូ ចកន

ងឧទហរណ៍ ខងេល

រដឋ យកលុ យ១០០អ

រ ៉
ូ េទទ

ញទំ ន

ញព

“ ““ “ក កក ក” ”” ”
ែត “ ““ “ក កក ក” ” ” ” យកលុ យហន

ងេទទុ កសនស ំ អត់ យកេទ ចយ ចំ ណយរបស់ “ ““ “ក កក ក” ” ” ” ក៏អត់
េក

នេឡ

ងែដរ! Multiplier Effect ក៏គម នែដរ!
េសង ឌ

ណ ទំ ព័រទ

39

េនេពលែដលចំ ណូ លរបស់ អន កណមន ក់េក

នេឡ

ង េគមនជេរម

សព
យកលុ យេទសនស ំ យកកររបក់ ឬក៏យកលុ យហន

ងេទចំ ណយ ដូ ចជេបះ
ទុ នរកសុ

ជេដ

ម។ របស

នេប

អរតកររបក់ខព ស់ េគរបកដជយកលុ យេទ
សនស ំ េហ

យ េរពះបនកររបក់េរច

ន េពលេនះករចំ ណយន

ងរតូវថយចុ ះ។
ប៉
ុ ែនត ផទ

យេទវ

ញ របស

នេប

អរតកររបក់ទប េគម

នសូ វចង

យកលុ យ
េទសនស ំ េទ។ េគសុ ខច

តត យកលុ យហន

ងេទចយ េទរកសុញ អចបន
ចំ េណញជង។
រតង

ចំ ណុ ចហន

ងេហ

យ បនជេគរតូវេរប

នេយបយេសដឋ ក

ចច ទំ ងព


កន

ងេពលែតមួ យ េដ

មប

ឲយមនរបស

ទធ ភព គ

នេយបយថវ

ក ន

ងនេយបយ
រូ ប

យវតថ

េពលគ

បេងក នចំ ណយសធរណៈផង ន

ងបនថ យអរតកររបក់ផង
ដូ ចែដលសហភពអ

រ ៉
ុ បបនអនុ វតត នេពលថម

ៗេនះ គ

បញច

ះអរតកររបក់ ព

៣,២៥% មកេនរត

ម ២,៥% ន

ងបនទ ប់មកេទៀតបេងក នគមល តរវងចំ ណូ ល


ងចំ ណយកន

ងថវ

កជត

ឲយេឡ

ងដល់ ២០មុ

នលនអ

រ ៉
ូ េសមង១,៥% ៃន
ផល

តផលកន

ងរសុ ករសុ ករបស់ សហភពអ

រ ៉
ុ ប។
******** ******** ******** ********@******** ******** ******** ********

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->