Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
268Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GiaoTrinhMangMayTinh_LeDinhDanh

GiaoTrinhMangMayTinh_LeDinhDanh

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 22,417|Likes:
Published by api-16461247

More info:

Published by: api-16461247 on Nov 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2015

pdf

text

original

 
http://www.ebook.edu.vn1
M
C L
C
M
C L
C.......................................................................................................................1
 
CH
ƯƠ
 NG 1. NH
P MÔN M
 NG MÁY TÍNH...........................................................5
 
1.1. M
 
ĐẦ
U..............................................................................................................5
 
1.2. CÁC KHÁI NI
M C
Ơ
B
 N...............................................................................5
 
1.2.1. L
ch s
phát tri
n.........................................................................................5
 
1.2.2. Các y
ế
u t
c
a m
ng máy tính......................................................................7
 
1.2.2.1.
 Đườ 
ng truy
ề 
n v
t lý
...............................................................................8
 
1.2.2.2. Ki
ế 
n trúc m
ng máy tính
.......................................................................9
 
1.2.3. Phân lo
i m
ng máy tính............................................................................11
 
1.2.3.1. Theo kho
ng cách
đị
a lý
......................................................................11
 
1.2.3.2. D
ự 
a theo k 
 ỹ 
thu
t chuy
ể 
n m
ch
..........................................................11
 
1.2.3.3. Phân lo
i theo ki
ế 
n trúc m
ng 
.............................................................14
 
1.3. KI
 N TRÚC PHÂN T
 NG VÀ MÔ HÌNH OSI..............................................14
 
1.3.1. Ki
ế
n trúc phân t
ng.....................................................................................14
 
1.3.2. M
t s
khái ni
m c
ơ 
b
n.............................................................................15
 
1.3.3. hình OSI...............................................................................................16
 
1.3.3.1. Gi
ớ 
i thi
u
.............................................................................................16
 
1.3.3.2. Ch
ứ 
c n
ă 
ng các t 
ng trong mô hình OSI 
..............................................17
 
1.3.3.3. Các d 
ch v
và hàm
.............................................................................19
 
1.3.4. Các mô hình chu
n hoá khác......................................................................22
 
1.3.4.1. Mô hình TCP/IP 
...................................................................................22
 
1.3.4.2. Mô hình SNA
........................................................................................23
 
1.4. H
 
Đ
I
U HÀNH M
 NG..................................................................................25
 
1.4.1.
Đặ
c
đ
i
m quy
đị
nh ch
c n
ă
ng c
a m
t h
 
đ
i
u hành m
ng.......................25
 
1.4.2. Các ti
ế
 p c
n thi
ế
t k 
ế
và cài
đặ
t...................................................................26
 
1.4.3. Các ki
u h
 
đ
i
u hàng m
ng.......................................................................27
 
1.4.3.1. Ki
ể 
u ngang hàng (peer-to-peer)
..........................................................28
 
1.4.3.2. Ki
ể 
u h
 
đ 
i
ề 
u hành m
ng có máy ch
(server based network)
.............28
 
1.4.3.3. Mô hình khách/ch
(client/server)
.......................................................29
 
1.4.4. Các ch
c n
ă
ng c
a m
t h
 
đ
i
u hành m
ng................................................31
 
1.5. K 
T N
I LIÊN M
 NG.........................................................................................32
 
1.5.1. Các ti
ế
 p c
n.................................................................................................32
 
1.5.2. Giao di
n k 
ế
t n
i.........................................................................................33
 
1.6. CÂU H
I VÀ BÀI T
P....................................................................................33
 
CH
ƯƠ
 NG 2. KI
 N TRÚC PHÂN T
 NG OSI............................................................34
 
2.1. T
 NG V
T (PHYSICAL)..........................................................................34
 
2.1.1. Vai trò và ch
c n
ă
ng c
a t
ng v
t lý..........................................................34
 
 
http://www.ebook.edu.vn2
2.1.2. Các chu
n cho giao di
n v
t ...................................................................35
 
2.2. T
 NG LIÊN K 
T D
Ữ 
LI
U (DATA LINK)...................................................36
 
2.2.1. Vai trò và ch
c n
ă
ng c
a t
ng liên k 
ế
t d
li
u...........................................36
 
2.2.2. Các giao th
c c
a t
ng liên k 
ế
t d
li
u.......................................................37
 
2.2.3. Các giao th
c h
ướ 
ng ký t
..........................................................................37
 
2.2.4. Các giao th
c h
ướ 
ng bit..............................................................................41
 
2.3. T
 NG M
 NG (NETWORK)............................................................................43
 
2.3.1. Vai trò và ch
c n
ă
ng c
a t
ng m
ng...........................................................43
 
2.3.2. Các k 
thu
t ch
n
đườ 
ng trong m
ng máy tính..........................................44
 
2.3.2.1. T 
ổ 
ng quan
............................................................................................44
 
2.3.2.2. Các gi
i thu
t tìm
đườ 
ng t 
ố 
i
ư 
u
..........................................................45
 
2.3.3. T
c ngh
n trong m
ng................................................................................47
 
2.3.4. Giao th
c X25 PLP.....................................................................................48
 
2.3.5. Công ngh
chuy
n m
ch nhanh..................................................................50
 
2.3.5.1. M 
ng chuy
ể 
n m
ch khung – Frame Relay (FR)
..................................50
 
2.3.5.2. K 
 ỹ 
thu
t ATM 
.......................................................................................51
 
2.3.6. D
ch v
OSI cho t
ng m
ng........................................................................52
 
2.4. T
 NG GIAO V
 N (TRANSPORTATION)....................................................52
 
2.4.1. Vai trò và ch
c n
ă
ng c
a t
ng Giao v
n.....................................................52
 
2.4.2. Giao th
c chu
n cho t
ng Giao v
n............................................................52
 
2.4.3. D
ch v
OSI cho t
ng Giao v
n..................................................................53
 
2.5. T
 NG PHIÊN (SESSION)................................................................................53
 
2.5.1. Vai trò và ch
c n
ă
ng c
a t
ng Phiên..........................................................53
 
2.5.2. D
ch v
OSI cho t
ng Phiên.......................................................................54
 
2.5.3. Giao th
c chu
n cho t
ng Phiên.................................................................54
 
2.6. T
 NG TRÌNH DI
 N (PRESENTATION).......................................................54
 
2.6.1. Vai trò và ch
c n
ă
ng c
a t
ng Trình di
n...................................................54
 
2.6.2. D
ch v
OSI cho t
ng Trình di
n................................................................54
 
2.6.3. Giao th
c chu
n cho t
ng Trình di
n..........................................................54
 
2.7. T
 NG
Ứ 
 NG D
 NG (APPLICATION)............................................................55
 
2.7.1. Vai trò và ch
c n
ă
ng c
a t
ng
Ứ 
ng d
ng...................................................55
 
2.7.2. Chu
n hoá t
ng
ng d
ng...........................................................................55
 
2.8. CÂU H
I VÀ BÀI T
P....................................................................................55
 
CH
ƯƠ
 NG 3. M
 NG C
C B
– M
 NG LAN..........................................................56
 
3.1.
ĐẶ
C TR 
Ư 
 NG M
 NG C
C B
.......................................................................56
 
3.2. KI
 N TRÚC M
 NG C
C B
.........................................................................56
 
3.2.1. Topology.....................................................................................................56
 
3.2.1.1. Hình sao (star)
.....................................................................................56
 
3.2.1.2. Hình vòng (ring)
..................................................................................57
 
 
http://www.ebook.edu.vn3
3.2.1.3. D
ng 
đườ 
ng th
ẳ 
ng (Bus)
.....................................................................57
 
3.3.2.
Đườ 
ng truy
n v
t ....................................................................................59
 
3.3. CÁC PH
ƯƠ
 NG PHÁP TRUY NH
P
ĐƯỜ
 NG TRUY
 N V
T LÝ..............60
 
3.3.1. Gi
ớ 
i thi
u....................................................................................................60
 
3.3.2. Ph
ươ 
ng pháp CSMA/CD............................................................................61
 
3.3.3. Ph
ươ 
ng pháp Token Bus.............................................................................62
 
3.3.4. Ph
ươ 
ng pháp Token Ring...........................................................................63
 
3.3.5. So sánh các ph
ươ 
ng pháp...........................................................................64
 
3.4. PH
 N C
Ứ 
 NG VÀ CÁC THI
T B
M
 NG.....................................................65
 
3.4.1. Thi
ế
t b
c
u thành m
ng máy tính..............................................................65
 
3.4.2. Các thi
ế
t b
ghép n
i m
ng.........................................................................66
 
3.5. CÁC CHU
 N LAN..........................................................................................67
 
3.5.1. Chu
n Ethernet............................................................................................67
 
3.5.1.1. 10BASE-5
.............................................................................................68
 
3.5.1.2. 10BASE-2
.............................................................................................69
 
3.5.1.3. 10BASE-T 
...........................................................................................70
 
3.5.2. Token Ring..................................................................................................72
 
3.5.3. FDDI (Fiber Distributed Data Interface)....................................................73
 
3.5. CÂU H
I VÀ BÀI T
P....................................................................................73
 
CH
ƯƠ
 NG 4. NH
Ữ 
 NG V
 N
ĐỀ
C
Ơ
B
 N C
A M
 NG MÁY TÍNH......................74
 
4.1. KI
M SOÁT L
I..............................................................................................74
 
4.1.1. Ph
ươ 
ng pháp phát hi
n l
i v
ớ 
i bít ch
n l
..................................................74
 
4.1.2. Ph
ươ 
ng pháp mã s
a sai Hamming............................................................74
 
4.1.3. Ph
ươ 
ng pháp mã d
ư
vòng (CRC)...............................................................75
 
4.2.
Đ
I
U KHI
 N L
Ư 
U L
ƯỢ
 NG VÀ
Đ
I
U KHI
 N T
C NGH
 N.....................76
 
4.2.1. Các khái ni
m............................................................................................76
 
4.2.2.
Đ
i
u khi
n l
ư
u l
ượ 
ng theo c
ơ 
ch
ế
c
a s
tr 
ượ 
t...........................................77
 
4.2.3.
Đ
i
u khi
n t
c ngh
n..................................................................................79
 
4.2.3.1. Hi
n t 
ượ 
ng t 
ắ 
c ngh
ẽ 
n
..........................................................................79
 
4.2.3.2. Các gi
i pháp
đ 
i
ề 
u khi
ể 
n t 
ắ 
c ngh
ẽ 
n
....................................................80
 
4.3. AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN M
 NG..........................................................81
 
4.3.1. Gi
ớ 
i thi
u.........................................................................................................81
 
4.3.2. Các l
ớ 
 p b
o m
t trong m
ng.......................................................................82
 
4.3.3. B
o v
d
li
u b
ng m
t mã............................................................................83
 
4.3.3.1. Quy trình m
t mã 
.................................................................................84
 
4.3.3.2. Ph
ươ 
ng pháp
đổ 
i ch
ỗ 
..........................................................................85
 
4.3.3.3. Ph
ươ 
ng pháp thay th
ế 
..........................................................................86
 
4.3.3.4. Ph
ươ 
ng pháp s
ử 
ng chu
ẩ 
n m
t mã (DES)
.......................................87
 
4.3.3.4. Ph
ươ 
ng pháp s
ử 
ng khóa công khai (Public key)
............................89
 

Activity (268)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Chu Tien Dung liked this
Kim Bùi liked this
Trọng Nguyễn liked this
Kim Bùi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->