22.03.

2014
ДАЙДЖЕСТ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ
Євромайдан і шлях уперед. Січень – березень 2014

ЗМІСТ

DIGEST OF UKRAINIAN NATIONAL PLATFORM
Euromaidan and Beyond. January – March 2014

Про Нацплатформу коротко

2

Ключові події

2

Українська національна платформа:
головні теми
Євромайдан

5

Громадський Сектор Євромайдану

5

Всеукраїнське об’єднання «Майдан»

6

Євромайдан SOS

7

Реанімаційний пакет реформ

7

Соціальні ініціативи на Євромайдані

8

Інформаційна безпека

9

Підписання Угоди між Україною та ЄС
про асоціацію

10

Платформа громадянського суспільства
Україна – ЄС: розвиваючи Євромайдан
далі

10

Зустрічі та події

11

Майбутні події

15

CONTENT
Foreword

2

Key events

2

Ukrainian National Platform: topics in focus
Euromaidan

5

Civic Sector of Euromaidan

5

Maidan People’s Union

6

Euromaydan SOS

7

Reanimation Reforms Package

7

Social initiatives at Euromaidan

8

Information Security

9

The Signing of the EU-Ukraine Association Agreement

10

EU-Ukraine Civil Society Platform: developing Euromaidan
further

10

Meetings and Events

11

Future Events

15

ПРО НАЦПЛАТФОРМУ КОРОТКО

FOREWORD

The first 2014 digest from the Ukrainian National Platform focuses
on Euromaidan and its exciting developments. Five months of daily
struggle have shown that the Ukrainian civil society has never been
more empowered, full of ideas and ready to propose vital reforms for
Ukraine. Yet, the Ukrainian National Platform and its partners in the
Ukrainian civil society understand that the signing of the EU-Ukraine
Association Agreement is only a first step in ‘reanimating’ Ukraine. Regardless of recent challenges to Ukraine’s international security, it is
crucial for the Ukrainian National Platform and its many members to
continue pressuring the government in order to introduce progressive
European reforms. In particular, the Ukrainian National Platform is taking Euromaidan further by initiating discussion about the EU-Ukraine Civil Society Platform, which will be the channel of communication and expertise between the Ukrainian civil society and the EU. Exciting developments and real
struggle are on the way in Ukraine.
Перший у 2014 році дайджест Української національної
платформи зосереджений на Євромайдані та його перспективних досягненнях. П’ять місяців щоденної боротьби
показали, що українська громадянське суспільство ніколи
не було більш сильним, сповненим ідей і готовим запропонувати життєво важливі реформи для України. Разом
із тим, Українська національна платформа та її партнери
в українському громадянському суспільстві розуміють,
що підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є
лише першим кроком у «реанімації» України. Незалежно

від останніх викликів міжнародній безпеці України УНП та
її численним учасникам слід продовжувати чинити тиск
на уряд, для того щоб гарантувати впровадження прогресивних європейських реформ. Зокрема, УНП прагне
розвинути та продовжити Євромайдан, ініціюючи обговорення Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС,
передбаченої Угодою про асоціацію, що стане каналом
спілкування та обміну досвідом між українським громадянським суспільством та ЄС. В України попереду цікава
робота та справжня боротьба.

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ

KEY EVENTS
16 January – Anti-protest laws (‘laws on defamation’, dictatorship laws) were voted by the Parliament of Ukraine and later signed by the President Yanukovich. The voting was held with violations of
procedure (by showing hands, not counting the actual number of votes, and without previous consultations in the Verkhovna Rada). The laws targeted civil society protesters and the media by limiting
opportunities to research, monitor, and publically criticize public officials. Many CSOs became ‘foreign
agents’ according to the laws. Similarly, peaceful meetings and free movement were limited by Verkhovna Rada to stop Euromaidan and Automaidan, the ‘Euromaidan on wheels’. The laws were cancelled by the parliament on 28 January when a new parliamentary majority has been formed.
“Any criticism of abuses of power on the part of officials, any call for social change could be labeled
as “extremism.” That also includes any calls to replace the government by legal means. And any publication on the Internet, as well as the regular dissemination of information will be equated with the
work of news agencies and will require a permit. These laws could block access to blogs and to all sorts
of other things”
Oleksandr Sushko, National Coordinator of the Ukrainian National Platform EaP CSF for Deutsche Welle

ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ
DIGEST OF UKRAINIAN NATIONAL PLATFORM

22.03.2014

2

16 січня – Парламент України проголосував за «закони про диктатуру», які були пізніше підписані Президентом України Януковичем. Голосування у ВР відбувалось із
порушеннями процедури (голосували руками, фактична
кількість голосів у залі не була підрахована, попереднє обговорення закону у профільному комітеті не проходило).
Закон був спрямований на учасників громадського протесту та ЗМІ: він обмежив можливості проводити дослідження, здійснювати моніторинг та публічно критикувати
державних посадових осіб. Багато ОГС стали «іноземними
агентами» відповідно до норм цього закону. Паралельно
свобода мирних зборів та пересування були обмежені цим
законом, щоб загальмувати Євромайдан та Автомайдан,

Євромайдан на колесах. «Закон про диктатуру» був скасований 28 січня, коли була сформована нова парламентська
більшість.
«Будь-яка критика зловживань з боку влади та посадових осіб, будь-який заклик для соціальних змін можна
було б назвати «екстремізмом». Це також включає будьякі заклики до зміни уряду законним шляхом. І будь-яка
публікація в Інтернеті, а також регулярне розповсюдження
інформації буде прирівнюватися до роботи інформаційних агентств і вимагатиме дозволу. Ці закони можуть блокувати доступ до блогів та інші непередбачувані рішення».
Олександр Сушко, Національний координатор Української національної платформи ФГС СхП для Deutsche Welle

19 - 25 January – In reaction to ‘dictatorship laws’, clashes between protesters and the police started at Hrushevskogo street causing casualties. Kidnappings and torturing of Euromaidan activists happened during this period and later; most notoriously, Dmytro Bulatov, the leader of Automaidan, was
kidnapped on 23 January and freed in several days. The first official Euromaidan victim was Serhiy Nigoyan, an ethnic Armenian from Dnipropetrovsk, who was killed on 22 January. Along with protests in
Kiev, take-overs of regional administrations and city councils start in many Ukrainian cities. Regardless
of accusations from ex-Prime Minister Azarov, ex-General Prosecutor Pshonka and other anti-protest
public officials and media, the take-overs were mostly peaceful, and radical right-wing forces played a
minor role in the conflict.
19 - 25 січня – У відповідь на «диктаторські закони» відновились зіткнення між протестувальниками та силами
МВС на вул. Грушевського, що вилилось у людські жертви. Викрадення та катування активістів Євромайдану часто відбувалось у цей період і пізніше. Найбільш одіозним
було викрадення Дмитра Булатова, лідера Автомайдану,
яке сталось 23 січня; пана Булатова було звільнено через
кілька днів. Першою офіційною жертвою на Євромайдані
став Сергій Нігоян, етнічний вірменин з Дніпропетровська,

якого було убито 22 січня. Паралельно із протестами у Києві, у регіонах України відбувалися захоплення обласних
адміністрацій та інших урядових установ. Незважаючи на
численні звинувачення з боку екс-прем’єр-міністра Азарова, екс-генерального прокурора Пшонки та інших проурядових критиків протестів, захоплення були в основному
мирними, а праворадикальні сили грали незначну роль у
конфлікті.

18 - 20 February – After almost a month of peace between the protesters and the police, clashes
renewed, as the protesters marched to the Verkhovna Rada early on 18 February, where deputies were
preparing to vote for amendments to the Constitution. President Yanukovych refused to negotiate and
made several attempts to clear the Independence Square of protesters, however despite several attacks and multiple victims Euromaidan did not shake. The following three days were the bloodiest in
Euromaidan’s history, 82 people were killed and almost 700 injured. As before during Euromaidan,
Yanukovich regime has brought aggressive young men (‘titushky’) to Kyiv to destabilize the situation.
18 - 20 лютого – Після майже місячного періоду миру
зіткнення між протестувальниками та правоохоронцями
відновились, коли протестувальники рушили до Верховної
Ради вранці 18 лютого. На той момент готувалося голосування за поправки до Конституції. Президент Янукович
відмовився вести переговори з представниками Євромайдану та зробив кілька спроб очистити Майдан незалеж-

ності від протестувальників. Незважаючи на кілька атак
і численні жертви, Євромайдан вистояв. Наступні три дні
були найкривавішим в історії Євромайдану, 82 особи загинули і майже 700 отримали поранення. Як і раніше під
час подій на Євромайдані, режим Януковича звозив до Києва агресивних молодиків («тітушок») задля дестабілізації
ситуації.

ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ
DIGEST OF UKRAINIAN NATIONAL PLATFORM

22.03.2014

3

22 - 28 February – President Yanukovich left Ukraine to reappear in Rostov-on-Don few days later
and to proclaim that he still was the legitimate leader of the country. Meanwhile, the Ukrainian Parliament was discussing his resignation, appointing a new date for Presidential elections and debating the
new Cabinet. The same day Yanukovych left the country Yulia Tymoshenko was released from prison,
which had previously been the major obstacle to signing the Association Agreement. The Parliament
has started working actively to pass revolutionary laws, some of which were highly arguable (law on
languages could potentially destabilize the situation in the Eastern and Southern Ukraine).
22 - 28 лютого – Президент Янукович виїхав з України
у невідомому напрямку і з’явився в Ростові-на-Дону кілька
днів по тому, заявивши, що він продовжує бути законним
лідером країни. Тим часом, український Парламент обговорював умови його звільнення з посади, нову дату для
виборів Президента та склад нового Кабінету Міністрів.
У той самий день, коли Янукович залишив країну, Юлію

Тимошенко було звільнена з в’язниці; її ув’язнення було
головною перешкодою на шляху підписання Угоди про
асоціацію. Парламент приступив до пришвидшеної роботи з прийняття законів, що виглядало доволі суперечливо
(відміна «мовного закону» могла потенційно дестабілізувати ситуацію у Східній і Південній Україні.

February – 16 March – Since the end of February, Ukraine has renewed negotiations to sign the
Association Agreement, which was expected to happen at the EU Summit in March 2014. According to
Radoslav Sikorski, the EU was ready to sign the Agreement as soon as the Ukrainian side was ready.
Meanwhile, since late February, pro-Russian forces and Russian insurgents have been overtaking the
peninsula, which was followed by a pro-Russian referendum on 16 March. As the result of the referendum, Crimea has been proclaimed a Russian territory. Since middle of March, separatist tendencies
have been developing across the South-Eastern Ukraine.
Лютий - 16 березня – З кінця лютого Україна відновила
переговори з підписання Угоди про асоціацію, чого можна
було очікувати на Саміті ЄС у березні 2014. За тогочасною
думкою Радослава Сікорського, ЄС був готовий підписати
Угоду, як тільки українська сторона буде готова. Тим часом, з кінця лютого, проросійські сили і російські інсурген-

ти почали проникати на Кримський півострів, в результаті
чого 16 березня відбувся проросійський референдум. В
результаті референдуму Крим було оголошено російською
територією. З середини березня сепаратистські тенденції
спостерігаються також у Південно-Східній Україні.

21 March – Ukraine has signed the EU-Ukraine Association Agreement in Brussels. The ‘anti-crisis’
Prime-minister Arseniy Yatseniuk has signed ‘a political’ part of the Agreement on the Ukrainian side.
According to the UNP National Coordinator Olekandr Sushko, the rest of the Agreement may be signed
in June, if Ukraine’s Presidential elections would run successfully, or later this year.
21 березня – Україна підписала Угоду про асоціацію
Україна-ЄС в Брюсселі. «Антикризовий» Прем’єр-міністр
Арсеній Яценюк підписав «політичну» частину Угоди від
української сторони. Згідно з прогнозом Національного

координатора УНП Олександра Сушка, остаточно угода
може бути остаточно підписана уже у червні 2014 року,
якщо президентські вибори в Україні відбудуться успішно,
або в кінці цього року.

ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ
DIGEST OF UKRAINIAN NATIONAL PLATFORM

22.03.2014

4

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА:
ГОЛОВНІ ТЕМИ

UKRAINIAN NATIONAL PLATFORM:
TOPICS IN FOCUS

Євромайдан
Euromaidan
The UNP EaP CSF turned its primary attention to Euromaidan which gave hope to unite and reform
Ukraine. The revolutionary events have proved that the Ukrainian civil society has developed into an
authoritative force, as Ukraine has witnessed an unprecedented rise in civic activism and awareness.
The UNP members took part in various initiatives within Euromaidan doing everything from routine
daily work to support lives of protesters to proposing reforms to the new government. Notwithstanding, along with the actual ‘hands-on’ activism on Euromaidan, the activists of the Ukrainian National
Platform EaP CSF actively worked to attract attention of the EU and the world to the Ukrainian events.
Information campaigning has become the UNP’s daily struggle. Read full report here (in English).

УНП ФГС СхП зосередила основну увагу на Євромайдані, який дав надію об’єднати та реформувати Україну.
Революційні події довели, що українське громадянське
суспільство перетворилося на авторитетну силу, адже в
Україні спостерігався безпрецедентний ріст громадянської
активності та поінформованості. Члени УНП брали участь
у різних ініціативах в рамках Євромайдану, роблячи все
від рутинної щоденної роботи, щоб підтримати життя

протестувальників, до пропонування реформ для нового
уряду. Крім того, поряд з активізмом безпосередньо на
Євромайдані, активісти Української національної платформи ФГС СхП активно працювали, щоб привернути увагу ЄС
і світу до українських подій. Інформаційні кампанії стали
видом щоденної боротьби для УНП. Читайте повний репортаж тут (російською мовою).

Громадський Сектор Євромайдану
Civic Sector of Euromaidan
Civic Sector of Euromaidan, which was partially coordinated
by Andriy Kohut in Kyiv and Yana Boren’ko in Lviv, coordinator and
member of WG 4 of the UNP EaP CSF respectively, has worked as a
coordinating, self-help and communication facility for Euromaidan
activists. Civic Sector is a grassroots movement, which started on
November 30, 2013 after beatings of the peaceful protestors at the
Independence Square in Kyiv. It is a wide non-partisan civic movement whose primary goal is to peacefully change the political system
in Ukraine, not just the names of politicians in power. Daily support
to protesters, public performances and information war has been its
primary duties for 5 months of protests. Civic Centre of Euromaidan
has been delivering digests on Ukraine in English since late December, which can be found at Civic Centre’s site. Additionally, the initiative updates its blog in English daily
to keep the international community informed about the crisis in Ukraine. Moreover, its Facebook page
aggregates the most up-to-date information on the Ukrainian events and a vast media-archive about
the Euromaidan.

ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ
DIGEST OF UKRAINIAN NATIONAL PLATFORM

22.03.2014

5

Громадський Сектор Євромайдану, співкоординатором
якого в Києві виступає Андрій Когут, а у Львові - Яна Боренько, координатор та член РГ 4 УНП ФГС СхП відповідно, діє
у якості центру координації, самодопомоги та спілкування
для активістів Євромайдану. Громадський Сектор є низовим
рухом, який було розпочато 30 листопада 2013 після побиття мирних демонстрантів на Майдані незалежності в Києві.
Це широкий безпартійний громадський рух, основним завданням якого є мирне реформування політичної системи в
Україні, а не лише зміна імен політиків, які перебувають при

владі. Підтримка протестувальників день у день, акції активістів та інформаційна війна були основними обов’язками
Громадського Сектору протягом останніх 5 місяців. З кінця
грудня Громадський Центр Євромайдану робить дайджести
про Україну англійською, які можна знайти і прочитати на
сайті Громадського Сектору. Крім того, ініціатива оновлює
свій блог англійською мовою щодня, щоб інформувати міжнародну спільноту про кризу в Україні. Сторінка ініціативи
у Facebook збирає інформацію про українські події та має
великий медіа-архів про Євромайдан.

Всеукраїнське об’єднання «Майдан»
Maidan People’s Union
Maidan People’s Union started as an effort to coordinate the
Ukrainian civil society and Euromaidan in late December 2013 and
mostly dissolved in late January 2014. This initiative united different public figures from people of art to politicians (many of whom
are now in power – O. Turchynov and A. Yatseniuk to name a few).
The Union shared five primary goals: drafting a new Constitution,
signing of the EU-Ukraine Association Agreement, ensuring free and
fair elections to the Parliament and local government, guaranteeing mass human rights movement and protecting protesters. The
National Coordinator of the UNP EaP CSF Oleksandr Sushko became
one of the civil society members to the Maidan’s People’s Union.
Though the initiative to legally formalize the status of the Union was not supported, and the initiative did not last long, it has demonstrated that Euromaidan was diverse and impossible to formalize;
Euromaidan should not be used as a platform for political self-PR, and the civil society’s core strength
is self-management.
Всеукраїнське об’єднання «Майдан» розпочалось як
спроба координувати українське громадянське суспільство
і Євромайдан наприкінці грудня 2013 і фактично припинило своє існування у кінці січня 2014. Ця ініціатива об’єднала
різних громадських діячів від людей мистецтва до політиків
(багато з яких зараз знаходяться при владі – наприклад, О.
Турчинов і А. Яценюк). ВО «Майдан» дотримувався 5 основних цілей: розробка нової конституції, підписання Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС, забезпечення вільних і
справедливих виборів до Верховної Ради та місцевих органів влади, гарантування прав людини і захист протестуваль-

ників Євромайдану. Національний координатор УНП ФГС
СхП Олександр Сушко став одним з представників громадянського суспільства, які ввійшли до ВО «Майдан». Хоча
ініціатива юридично оформити статус ВО «Майдан» та відповідно Євромайдану не була підтримана громадськістю,
ця ініціатива показала, що Євромайдан – це різноманіття,
яке неможливо і непродуктивно формалізувати. Євромайдан не слід використовувати для політичного ПР. Основним
висновком стало те, що найбільшою силою громадянського
суспільства є самоуправління.

ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ
DIGEST OF UKRAINIAN NATIONAL PLATFORM

22.03.2014

6

Євромайдан SOS
Euromaydan SOS
Euromaydan SOS is a civic hotline that was
initiated by members of WG 1 of the UNP EaP CSF
sub-group ‘Human rights’ and other concerned civil
society and human rights activists. Initiative group
Euromaydan SOS was created as a response to the
illegal actions of the authorities to disperse peaceful
demonstration at night from 29 to 30 of November
2013 at the Independence Square. The main purpose
of Initiative group Euromaydan SOS is to provide operative and legal assistance to Euromaydan victims
not only in Kyiv but also in Ukrainian regions. The
Initiative group collects and analyzes information to protect peaceful protesters and to provide temporary assessments of the situation. Initiative group Euromaydan SOS is acting as an intermediary
between Euromaydan participants, provides legal assistance and lawyers whom are working as volunteers. The protesters could receive medical assistance, self-protection guidance, legal assistance and
other help from the volunteers, who communicated actively via Facebook and the initiative’s Internet
site. Notwithstanding, Euromaydan SOS was active in searching for missing people and establishing
the exact number of Euromaidan victims.
Євромайдан SOS є громадським телефоном довіри, що
був ініційований членами РГ 1 УНП ФГС СхП, а саме підгрупою з прав людини, та іншими зацікавленими активістами
громадянського суспільства. Ініціативна група Євромайдан
SOS була створена у відповідь на незаконні дії влади під час
розгону мирної демонстрації в ніч з 29 по 30 листопада 2013
року в Майдані Незалежності. Основна мета Євромайдан
SOS - це надання безпосередньої фізичної та правової допомоги протестувальникам Євромайдану, що потрапили у
біду, не тільки в Києві, але і в регіонах України. Ініціативна
група збирає та аналізує інформацію, щоб захистити мирних

демонстрантів і забезпечити оперативну оцінку ситуації.
Євромайдан SOS виступає в якості посередника між учасниками Євромадану, надає правову допомогу професійних
юристів на волонтерських засадах. Протестувальники отримують медичну допомогу, підказки з самозахисту, юридичний супровід та іншу допомогу від волонтерів, які активно
спілкуються за допомогою Facebook та інтернет-сайту ініціативи. Разом із цим, Євромайдан SOS брав активну участь
у пошуку зниклих людей і встановлення точної кількості
жертв на Євромайдані.

Реанімаційний пакет реформ
Reanimation Reforms Package
Reanimation Reforms Package is a legislative initiative which
united about 150 experts from various civil society organizations,
think tanks and business in February 2014. This group of experts has
an ambition to bring the energy of Euromaidan into policy making
by drafting and proposing laws for the newly elected Ukrainian government. Due to this, the Reanimation Reforms Package is called by
Euromaidan activists an ‘expert hundred’ (similarly to the ‘heavenly
hundred’, the freedom fighters killed at Euromaidan). the experts
work on crucial legal reforms in 13 spheres: judicial and prosecution
reform, law enforcement, anti-corruption measures, electoral law,
administrative reform, decentralization and regional development,

ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ
DIGEST OF UKRAINIAN NATIONAL PLATFORM

22.03.2014

7

tax reform, deregulation, educational reform, pensions and social security, health policy, land reform
and media freedom. So far, the Reanimation Reforms Package has proposed five laws that were supported by the Ukrainian Parliament. In addition, “platforms of reforms” were formed by groups of
people’s deputies in the Ukrainian Parliament and the Cabinet of Ministers of Ukraine. The UNP WG
1 member Maksym Latsyba (the Ukrainian Centre for Independent Political Research) is the leading
expert in administrative reform and one of the leading experts in the Reanimation Reforms Package.
More about the initiative on Facebook and on the Internet (in Ukrainian)
Реанімаційний пакет реформ - це законодавча ініціатива, яка об’єднала близько 150 експертів з різних організацій
громадянського суспільства, аналітичних центрів та бізнесів
в лютому 2014 року. Ця група експертів має амбіцію перенести енергію Євромайдану у вироблення політики, розробляючи і пропонуючи закони для новообраного українського уряду. У зв’язку з цим, Реанімаційний пакет реформ
називають «експертною сотнею» Євромайдану (за аналогією з «небесною сотнею», борцями за свободу, вбитими на
Євромайдані). Експерти працюють над найважливішими
реформами у 13 сферах: судова система та прокуратура,
правоохоронні органи, боротьба з корупцією, вибори, адміністративна реформа, децентралізація та регіональний роз-

виток, податкова реформа, дерегуляція, освіта, пенсії та соціальне забезпечення, політика в галузі охорони здоров’я,
земельна реформа і свобода засобів масової інформації. На
даний момент Реанімаційний пакет реформ запропонував
п’ять законів, які були підтримані українським парламентом. Крім того, «платформа реформ» були сформована також групою народних депутатів в українському парламенті і
Кабінеті Міністрів. Член Максим Лациба (Український центр
незалежних політичних досліджень), член РГ 1 УНП ФГС СхП,
є провідним експертом з питань адміністративної реформи
та одним з провідних фахівців Реанімаційного пакету реформ. Докладніше про ініціативи з Facebook і в Інтернеті.

Соціальні ініціативи на Євромайдані
Social initiatives at Euromaidan
Euromaidan events have brought empowerment for wide range of social groups in Ukraine. Everyone, form veterans of Afghan war to Greek Catholic priests, was open to help his neighbour in need.
Yet, social security and social policy should become daily work for both activists and the government,
and Euromaidan should live in every city and region of Ukraine. The Headquarters of Social Reform,
which was established by WG 4 and WG 5 of the UNP EaP CSF, has prepared ‘Euromaidan’s social
manifesto’ which called for strategic action in drafting sustainable social reform:
1. To include the social component into EuroMaidan’s political demands.
2. To end the system of “controlled poverty” and to develop a European social policy.
3. To develop an action plan which would include reform of legislative framework, effective policy
management, and denationalization and decentralization of social sphere.
Read full Euromaidan’s social manifesto here.
The theses of the Euromaidan social manifesto have been further developed at the meeting of the
WG5 of the UNP EaP CSF and the Headquarters of Social Reform on 14 February 2014. Most importantly, the experts discussed how not to loose the energy of Euromaidan in developing social reforms,
how to involve active non-partisan citizens to daily work for social security and how to properly control
the government’s efforts to draft social policies. As the result of this discussion, the coordinator of WG5
Rostyslav Dzundza and the NGO ‘Bureau for Social and Political Developments’ has initiated the creation of a working group at the Ministry of social policies. The working group will monitor the work of
the Ministry, in particular, tender and employment practices, which have not been publically accessed
during the previous regime’s work.
By the end of March, a number of non-governmental organisations such as the Ukrainian Insurance Federation, ICF “Caritas Ukraine”, ACF “Coalition of HIV-service organizations” Ukrainian Trade
Union Alliance, “Bureau of Social and Political Development” etc. was preparing detailed proposals
for different areas of social reforms to present them to policy-makers as a joint social reform package.

ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ
DIGEST OF UKRAINIAN NATIONAL PLATFORM

22.03.2014

8

Події Євромайдану розширили представленість різних
соціальних груп в Україні. Всі, від ветеранів війни в Афганістані до греко-католицьких священиків, були готові допомогти, коли їхній сусід на Євромайдані цього потребував. Проте
соціальне забезпечення і соціальна політика має стати щоденною роботою і для активістів, і для уряду; Євромайдан
має жити в кожному місті та регіоні України. Штаб соціальних реформ, який було створено представниками РГ 4 і РГ
5 УНП ФГС СхП, підготував «Соціальної маніфест Євромайдану», який закликав до стратегічних дій в розробці сталих
соціальних реформ:
1. Включити соціальну складову в політичних вимог
Євромайдану.
2. Завершити систему «керованої бідності» та розробити європейську соціальну політику.
3. Розробити план дій, який включатиме реформу законодавства, ефективне управління політикою, а також денаціоналізацію та децентралізацію соціальної сфери.
Читайте «Соціальної маніфест Євромайдану» тут.
Тези соціальної маніфесту Євромайдану отримали по-

дальший розвиток у засіданні РГ 5 УНП ФГС СхП та Штабу
соціальних реформ 14 лютого 2014. Найголовніше, експерти обговорили, як не втратити енергію Євромайдану у розвитку соціальних реформ, як залучити активних, але безпартійних, громадян до повсякденної роботи на соціальне
забезпечення і як правильно моніторити зусилля уряду в
написанні нової соціальної політики. У результаті цього обговорення координатор РГ5 УНП ФГС СхП Ростислав Дзундза
і ГО «Бюро соціальних і політичних розробок» ініціювали
створення робочої групи реформ при Міністерстві соціальної політики. Робоча група буде контролювати роботу Міністерства, зокрема, у сфері тендерної та кадрової політики,
що не було доступно для публічного моніторингу під час
роботи попереднього режиму.
До кінця березня Українська федерація убезпечення,
МБФ «Карітас України», ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», Всеукраїнський Альянс Профспілок, «Бюро соціальних та політичних розробок» тощо, готували докладні
пропозиції для різних сфер соціальних реформ, щоб представити їх як спільний пакет соціальних реформ.

Інформаційна безпека
Information Security
The Ukrainian National Platform has turned the attention of the new government of Ukraine to the problems
of international security. In particular, the UNP was concerned with strong full-scale information campaign against
Ukraine that the Russian Federation has been leading
since November 2013, where it aimed to discredit democratic changes and peaceful protests at Euromaidan. The
situation has become even more threatening when Russian
troops started entering the Southern and Eastern regions of
Ukraine, which was followed by separatist messages and
further anti-Ukrainian propaganda. The UNP has called the
new government of Ukraine to create a special unit on information security within the National Security and Defence
Council of Ukraine. Besides, the UNP proposed to involve PR-agencies, NGOs and other public agents to
draft a comprehensive information campaign to counteract the Russian propaganda. Read full statement here.
A number of experts within the civil society have formed the Ukrainian Information Front which
is aimed to provide objective expert opinion on the issues which are employed by the Russian propaganda in the Eastern Partnership states and other post-soviet territories. The UIF is coordinated by
Hennadiy Maksak, the coordinator of WG 2 at the UNP EaP CSF. At the moment, the expert group is
working mostly on the Crimean crisis and anti-Ukrainian propaganda. The first issue of the UIF’s digest
can be found here (in Russian).

ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ
DIGEST OF UKRAINIAN NATIONAL PLATFORM

22.03.2014

9

Українська національна платформа звернула увагу нового уряду України на проблем міжнародної безпеки. Зокрема, УНП була стурбована потужною інформаційною кампанією проти України, яку Російська Федерація проводила
з листопада 2013 року; кампанія була спрямована на дискредитацію демократичних змін і мирних акцій протесту на
Євромайдані. Ситуація стала ще більш загрозливою, коли
російські війська почали з’являтись у південних і східних регіонах України, після чого активізувались про-сепаратистські
заяви та широка антиукраїнська пропаганда. УНП закликав
новий уряд України створити спеціальний підрозділ з інформаційної безпеки в рамках Національної ради безпеки
і оборони України. Крім того, УНП запропонувала залучити

PR- агентства, НУО та інші громадські ресурси до проекту
комплексної інформаційної кампанії з протидії російській
пропаганді. Читайте повний текст заяви тут.
Ряд експертів в рамках громадянського суспільства
сформували Український інформаційний фронт, сконцентрований на тому, щоб надавати об’єктивну думку експертів щодо фактів, які використовує російська пропаганда
проти України в державах Східного партнерства та на інших
пострадянських територіях. УІФ координує Геннадій Максак, координатор РГ 2 УНП ФГС СхП. На даний момент група
експертів сконцентрована на висвітленні кримської кризи
та розвінчанні антиукраїнської пропаганди. Перший випуск
дайджесту ПІФ можна знайти тут (російською мовою).

Підписання Угоди між Україною та ЄС про асоціацію
The Signing of the EU-Ukraine Association Agreement
The Ukrainian National Platform has presented its principal position on the Association Agreement
prior to the signing. Dividing this international legal document into political and economic components’ and signing the ‘political part’ separately was considered by the UNP to be technically impossible, yet due to strong political will on both the Ukrainian and the European sides, the ‘political part’ has
been signed on 21 March 2014. The UNP welcomed the introduction of trade preferences to Ukraine
and expressed hope that the Association Agreement would be guarantee ‘support to the reforms that
are vital for the future development of Ukraine’.
Read full statement here.
Українська Національна платформа представила свою
принципову позицію щодо Угоди про асоціацію до того, як
Угоду було підписано. Розділення цього міжнародно-правового документу на політичну та економічну складові, а також підписання окремо «політичної частини» УНП вважає
неприйнятним та технічно неможливим. Втім, у зв’язку з
сильною політичною волею української та європейської сто-

рін, «політична частина» була підписана 21 березня 2014.
УНП вітає запровадження торгових преференцій для України та висловлює сподівання, що Угода про асоціацію буде
гарантією підтримки реформ , які є життєво важливими для
майбутнього розвитку України. Читайте повний текст заяви
тут.

Платформа громадянського суспільства Україна – ЄС: розвиваючи Євромайдан далі
The Signing of the EU-Ukraine Association Agreement
The UNP EaP CSF has taken up leadership in creating the EU-Ukraine Civil Society Platform that has
been proposed in Articles 469 and 470 of the EU-Ukraine Association Agreement. In particular, article
469 of the Association Agreement establishes a Civil Society Platform to manage bilateral consultations between the Ukrainian civil society and the European side, the European Economic and Social
Committee (EESC). However, the Agreement does not suggest any precise formula to determine structure and composition of the Platform. Moreover, it passes to the Platform the responsibilities to define
its own agenda and rules of procedure. Read full statement here.
In perspective, the Civil Society Platform will be ‘the forum… to meet and exchange views’ on the
implementation of the EU-Ukraine Association Agreement to the EU and its civil society partners in
Ukraine. The Platform should become a powerful mechanism for the Ukrainian civil society and the
first mechanism of this kind proposed solely to a civil society of a state. The UNP has proposed its own
conception of the Platform which was presented to the EaP CSF in April. To read the Concept Note, follow the link.
ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ
DIGEST OF UKRAINIAN NATIONAL PLATFORM

22.03.2014

10

УНП ФГС СП взяла на лідерство у створенні Платформи
громадянського суспільства Україна-ЄС, яку було запропоновано Україні Угодою про асоціацію в статтях 469 і 470. Зокрема, стаття 469 Угоди про асоціацію передбачає створення Платформи громадянського суспільства для проведення
двосторонніх консультацій між українським громадянським
суспільством та європейською стороною, Європейським
економічним і соціальним комітетом (ЄЕСК). Втім, Угода не
передбачає будь-якої точної формули для визначення структури і складу Платформи. Крім того, українська сторона має
свободу визначати власний порядок денний, правила і процедури. Читайте повний текст заяви тут.

У перспективі, Платформа громадянського суспільства
стане форумом для зустрічей та обміну думками щодо імплементації Угоди про асоціацію між громадянським суспільством України та ЄС. Платформа має стати потужним
механізмом для українського громадянського суспільства
та першим механізмом такого роду, запропонованим виключно для громадянського суспільства держави. УНП запропонувала власну концепцію Платформи, яку УНП ФСГ
СхП представить в квітні. Щоб прочитати Концепцію, перейдіть за посиланням.

ЗУСТРІЧІ ТА ПОДІЇ

MEETINGS AND EVENTS

11 January – The National Coordinator of the UNP EaP CSF has attended the first All-Ukrainian
Forum of Euromaidans in Ukraine. The meeting has gathered representatives from major centres of
protest and was planned as a coordinating and team-building event. The resulting resolution has
called Euromaidans to coordination, joint information and fundraising campaigning. Considering that
Kharkiv used to be a pro-Yanukovytch territory in January, the visitors of the Forum were pursued and
blocked in a church, where they managed to protect themselves from the police, Antimaidan protesters and mobsters.
11 січня – Національний координатор УНП ФГС СхП взяв участь у Першому всеукраїнському форумі Євромайданів в
Україні, що проходив у Харкові. Зустріч зібрала протестувальників з найбільших центрів протесту і була задумана як координаційний і тімбілдінговий захід. Резолюція Форуму Євромайданів закликала до координації, спільних інформаційної
політики та кампанії зі збору коштів. Враховуючи те, що Харків на той момент керувався силами, лояльними до президента
Януковича, активістів Форуму переслідували і заблокували в церкві, де їм зрештою вдалося захиститись від «ті тушок» та
правоохоронців.

25 January – During his visit to revolutionary Ukraine, European Parliament Commissioner Stephan Füle held a meeting with the representatives of the Ukrainian National Platform EaP CSF, where
he ‘conveyed the deep concerns of the EU about the latest developments and underlined the need to
end the cycle of violence, to fight against impunity of perpetrators of human rights violations and to
continue an inclusive national dialogue to find a way out of the crisis that threatens to further destabilise the country.’
25 січня – В ході візиту до Україні Комісар Європейського Парламенту Стефан Фюле провів зустріч з представниками
Української національна платформи ФГС СхП та іншими представниками громадськості, де він «передав глибоку стурбованість ЄС щодо останніх подій і підкреслив необхідність покласти край циклу насильства, боротися з безкарністю осіб, винних у порушеннях прав людини і продовжувати інклюзивний національний діалог, щоб знайти вихід з кризи, яка загрожує
ще більше дестабілізувати країну».

ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ
DIGEST OF UKRAINIAN NATIONAL PLATFORM

22.03.2014

11

29 January – Catherine Ashton, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy has met with the representatives of civil society during her visit to Kiev. The members of
the UNP have informed the High Representative that negotiations with the regime were held to waste
time, the civil society was not invited as a negotiator, violence continued in Kyiv and the regions, and
the government may have been preparing a violent scenario against protesters. According to Andriy
Kohut, the WG4 coordinator, the UNP members have proposed to bring a regular EU mission on human rights to Ukraine, to limit entrance to the EU and to introduce economic sanctions against human
rights violators (especially, oligarchs). Catherine Ashton received a symbolic present from the UNP – an
orange helmet, such as the protesters used to wear at Euromaidan.
29 січня – Кетрін Ештон, Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, зустрілася з представниками громадянського суспільства під час свого візиту до Києва. Члени УНП повідомили пані Ештон, що не слід витрачати час на переговори з режимом, адже громадянське суспільство не було запрошене до них як переговорна сторона;
тим часом, насильство продовжується у Києві та регіонах, і уряд, можливо, готувався застосувати насильницький сценарій
проти протестувальників. За словами Андрія Когута, координатора РГ4 УНП ФГС СхП, Нацплатформа запропонувала започаткувати в Україні постійну місію ЄС з прав людини, щоб обмежити в’їзд до ЄС і ввести економічні санкції проти порушників прав людини (особливо олігархів). Кетрін Ештон отримала символічний подарунок від УНП - помаранчевий шолом,
подібний до тих, що їх на Євромайдані носили протестувальники.

8 February – The leading experts within the UNP EaP CSF took part in the Civil Society Forum ‘Solidarity, Self-Organization, Self-Defence’, which was initiated by the International Renaissance Foundation. A wide range of civil society representatives, among which were Oleksandr Sushko, Rostyslav
Dzundza and Viktor Taran (WG1), discussed strategies for protecting rights (legal, medical, informational, civil, etc.) in the current situation in Ukraine. A civic action plan ‘Maidan of Reforms’ that was
formulated during the Forum later grew into ‘Reanimation reforms package’ initiative. See press-release here.
8 лютого - Провідні фахівці в рамках УНП ФГС СП взяли участь у Форумі громадянського суспільства «Солідарність,
самоорганізація, самооборона», який був ініційований Міжнародним фондом «Відродження». Широкий спектр представників громадянського суспільства, серед яких були члени УНП Олександр Сушко, Ростислав Дзундза та Віктор Таран (РГ
1), обговорював стратегії із захисту прав (юридичних, медичних, інформаційних, громадських тощо) у нинішній ситуації в
Україні. План громадянської дії «Майдан реформ», який був сформульований під час Форуму, пізніше переріс в ініціативу
«Реанімаційний пакет реформ». Дізнатися більше можна за посиланням.
ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ
DIGEST OF UKRAINIAN NATIONAL PLATFORM

22.03.2014

12

МФ «Відродження». Зліва направо: Максим Лациба (РГ 1 УНП ФГС СхП), Євген Бистрицький (Міжнародний фонд
«Відродження»), Олександр Сушко (Національний координатор, УНП ФГС СхП), Ігор Коліушко (Центр політико-правових
реформ), Віктор Таран (РГ 1 УНП ФГС СхП)

12-13 February – European Parliament Commissioner Stephan Füle has held his second ‘revolutionary’ visit to Ukraine, where he called for inclusive negotiations to resolve the deep crisis. Only sustainable internal reforms could guarantee Ukraine further financial and political assistance from the EU.
The essential precondition to Ukraine’s way out of political deadlock is forming an effective technical
government.
12-13 лютого - Штефан Фюле, Комісар Європарламенту, здійснив свій другий візит в «революційну» Україну, де закликав до інклюзивних переговорів з врегулювання глибокої кризи. Тільки постійність у внутрішніх реформах може гарантувати Україні подальшу фінансову та політичну підтримку ЄС. Істотною умовою для виходу України з політичного глухого кута є
формування ефективного технічного уряду.

19 February – Rostyslav Dzundza, the Coordinator of the WG5 UNP EaP CSF has been unanimously
elected the coordinator of the ‘Social and Labour Policies’ Working Group and the member of the EaP
CSF Steering Committee. The support of the EaP Steering Committee is crucially important for Euromaidan, as first steps for wide social reforms were initiated by the civil society.

19 лютого - Ростислава Дзундзу, координатора РГ 5 УНП ФГС СхП було одноголосно обрано координатором Робочої
групи 5 «Соціальна і та трудова політика» ФГС СхП та членом Керівного комітету ФГС СхП. Підтримка з боку Керівного комітету ФГС СхП є критично важливою для Євромайдану, коли перші кроки для широких соціальних реформ ініціює громадянське суспільство.

ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ
DIGEST OF UKRAINIAN NATIONAL PLATFORM

22.03.2014

13

5-7 March – The National Coordinator of the UNP EaP CSF Oleksandr Sushko and other UNP members (Internews Ukraine, DiXi Group, Europe Without Barriers, Ukrainian Independent Centre for Political Research) have joined the newly formed ‘expert hundred’, the Ukrainian Think Tanks Liaison Office
in Brussels, on its first meeting. Under the support of the European Endowment for Democracy and
the International Renaissance Foundation, the leading Ukrainian think tanks have gathered to discuss
the agenda of reforms and civic empowerment in Ukraine. See full report on the Ukrainian Think Tanks
Liaison Office in Brussels.
5-7 березня - Національний координатор УНП ФГС СхП Олександр Сушко та інші члени Нацплатформи (Інтерньюз-Україна, Dixi Group, Європа без бар’єрів, Український незалежний центр політичних досліджень) приєдналися до новоствореної
«експертної сотні», Офісу зв’язку аналітичних центрів в Брюсселі, який провів своє перше засідання за підтримки Європейського фонду підтримки демократії та Міжнародного фонду «Відродження». Провідні українські аналітичні центри зібралися, щоб обговорити порядок денний реформ та розширення громадянських прав і свобод в Україні. Дивіться повний звіт
про українські аналітичні центри в Брюсселі тут.

ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ
DIGEST OF UKRAINIAN NATIONAL PLATFORM

22.03.2014

14

22 March – As Russian Federation’s military campaign in Crimea evolved, the Secretary-General
of the United Nations Ban Ki-moon has held consultations with the representatives of the Ukrainian
civil society. Mr. Ban Ki-moon complained that it was difficult to confront Russia in the Crimean crisis,
because this country has the right to veto the UN’s decision. It is time to reform the UN. See full report
here.
22 березня - Під час розвитку військової кампанії Російської Федерації в Криму Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун
провів консультації з представниками громадянського суспільства України. Пан Гі Мун зазначив, що важко протистояти
Росії в Кримській кризі , тому що ця країна має право вето на рішення в ООН. Час реформи ООН настав. Див повний звіт тут.

МАЙБУТНІ ПОДІЇ

FUTURE EVENTS
16 April – The WG1 UNP EaP CSF and its coordinator Volodymyr Kupriy will run a round table ‘Reform of Civil Service: Action Plan in the Context of the European Integration of Ukraine’, where the most
crucial and burning issues in reforming civil service will be discussed.

16 квітня - РГ 1 УНП ФГС СхП та її координатор Володимир Купрій проведуть круглий стіл «Реформа державної служби:
план дій у контексті європейської інтеграції України», де обговорять найбільш важливі та актуальні питання в реформуванні
державної служби.
17 April – The WG1 UNP EaP CSF Internews Ukraine will present the results of the public media
freedom monitoring which was conducted in Eastern Partnership Countries. The researchers expect
not only to present their findings for 2013, but also reflect on how the media have contributed to Euromaidan.

17 квітня - РГ 1 УНП ФГС СхП. Інтерньюз-Україна представить результати громадського моніторингу свободи ЗМІ, проведеного в країнах Східного партнерства. Дослідники очікують не тільки поділитись результатами дослідження за 2013 рік,
але й відрефлектувати роль ЗМІ у подіях на Євромайдані.

18 April – The Steering Committee of the UNP EaP CSF will invite experts and civil society activists to
the first public discussion ‘Models of civic participation in the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement’. The guests will discuss the establishment of the EU-Ukraine Civil Society Platform
according to the EU-Ukraine Association Agreement. The UNP EaP CSF will present its conception of
the Platform which is based on the current UNP and its institutions.
18 квітня - Керівний комітет УНП ФГС СхП запросить експертів і активістів громадянського суспільства на перше публічне обговорення «Моделі участі громадськості в імпементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС». Гості обговорять створення
Платформи громадянського суспільства відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. УНП ФГС СхП представить
свою концепцію Платформи, яка заснована на інституційних здобутках УНП ФГС СхП.

ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ
DIGEST OF UKRAINIAN NATIONAL PLATFORM

22.03.2014

15

24-25 April – The UNP EaP CSF will invite journalists and opinion-makers to a media-seminar,
where the core progress and problems – economics, politics, environment, visa freedom, human rights
etc. - in Ukraine’s European integration will be discussed. The event is managed by the WG1 member
Laboratory of the Legislative Initiatives.
24-25 квітня - УНП ФГС СхП запросить журналістів і громадських активістів до участі в медіа-семінарі, де буде обговорено основні здобутки та проблеми в європейській інтеграції України – у економіці, політиці, захисті довкілля, безвізовому
режиму, правам людини тощо. Захід координує член РГ 1 УНП ФГС СхП Лабораторія законодавчих ініціатив.

12-13 May – The Steering Committee of the UNP EaP CSF will discuss the creation of the EUUkraine Civil Society Platform with the President of the European Economic and Social Committee
Henri Malosse.
12-13 травня - Керівний комітет УНП ФГС СП обговорить Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС з Президентом Європейського економічного і соціального комітету Анрі Малоссом.

20-22 June – The UNP will arrange the EU Integration School, where the leading UNP experts will
ruin preconceptions, describe mechanisms and build trust in Ukraine’s integration to the EU. The EUUkraine Association Agreement will be the core of the School agenda.
20-22 червня - УНП організовує Школу європейської інтеграції, де провідні фахівці УНП руйнуватимуть забобони, описуватимуть механізми та зміцнюватимуть довіру до інтеграції України до ЄС. Угода про асоціацію між Україною та ЄС буде
ключовою на порядку денному школи.
УНП ФГС СхП хотіла б подякувати колегам з країн Східного партнерства за їхню підтримку під час подій Євромайдану.
Українська Національна Платформа буде робити все можливе, щоб захистити здобутки революції в ім’я її жертв – і створити
сильну програму реформ для демократичної України.
Для отримання додаткової інформації, відвідайте сторінку Української національної платформи або зв’яжіться з інформаційним менеджером УНП Ганною Гребенніковою за адресою ann.grebenn@gmail.com

For further details, visit the UNP EaP CSF page (in Ukrainian) or contact the UNP EaP CSF communication manager Ganna
Grebennikova at ann.grebenn@gmail.com.

https://readymag.com/kis/csf/
ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ
DIGEST OF UKRAINIAN NATIONAL PLATFORM

22.13.2014

16