You are on page 1of 2

MOCI DELS GRUPS MUNICIPALS DICV-EUIA-E I CRIDA PREMIANENCA

POBLE ACTIU DE LAJUNTAMENT DE PREMI DE MAR SOBRE EL


PROJECTE DE BARCELONA WORLD
Ats que el 7 de setembre de 2012, el govern de la Generalitat de Catalunya
presentava el projecte Barcelona orld, com un centre d!oci "amiliar amb casinos
inclosos, promogut per l!empresari valenci# $nrique Ba%uelos &'eremonte $spa%a
()*)+ i ,*a Cai-a. en uns terrenys adjacents a /ort Aventura, entre els nuclis de (alou
i 'ila0seca)
Ats que la tramitaci1 del projecte BC2 orld s!est# "ent d!esquenes al territori,
sense transparncia i sense el necessari debat amb les di"erents institucions,
vulnerant les directrius europees en matria de participaci1 ciutadana i els instruments
de plani"icaci1 urban3stica aprovats com el /la 4erritorial /arcial del Camp de
4arragona) $l Govern apro"ita la greu situaci1 de crisi i atur que es viu a les nostres
comarques, per generar els consensos necessaris entre la poblaci1 a partir de
l!anunci de la creaci1 de ,20)000 llocs de treball., que es suposa seran del sector de la
construcci1 i l!5osteleria b#sicament)
Ats *a ubicaci1 del projecte inclou la creaci1 del Beac5 Club, una platja d!6s e-clusiu
dels clients del comple- i que suposaria la vulneraci1 de la *lei de Costes) 7nclou
8ones 5umides de la /ineda com l!espai de la (quia 9ajor, catalogada com 8ona
/$72 i que "orma part de la :ar-a 2atura 2000) (uposar# l!arti"icialit8aci1 complerta
del Cap de (alou) ;ores d!ara, no es conei- encara l!estudi d!impacte ambiental del
projecte) 2o nom<s ens re"erim als temes de consum d!aigua &sobre els quals ja s!5an
mani"estat entitats ecologistes del territori i que el Govern encara no sap d!on traur#+,
sin1 tamb< a d!altres com els residus que generaran les 12)000 5abitacions d!5otel, o
a l!impacte sobre la mobilitat en un territori on el tema de les rodalies "errovi#ries
encara est# sense resoldre i on des de "a molts anys estem pendents del 4=A9CA9/
i d!articular una bona -ar-a de transport p6blic que relligui el territori, etc)
Ats que la concentraci1 de m<s poblaci1 en una 8ona que ja patei- a l!estiu un "ort
augment poblacional i en uns terrenys al costat de la ind6stria qu3mica augmenta el
risc i di"iculta la gesti1 de qualsevol emergncia, posant en perill el precari equilibri
que s!5a intentat construir entre la qu3mica i el turisme)
Ats que l!acord parlamentari entre /(C i Ci>, a"avorei- e-clusivament a l!especulaci1
immobili#ria i amb unes rebai-es "iscals sobre el joc sense precedents al nostre pa3s,
rebai-ant del ?? al 10@ els impostos als casinos)
Ats que el model de desenvolupament econAmic que 5i 5a al darrera <s el matei- que
ens 5a portat a la crisi actualB construcci1, menyspreu pel medi natural, desregulaci1
laboral, llocs de treball de bai-a qualitat i un model tur3stic que no posa en valor els
actius dels territori , tancat en si matei- i que t< en els casinos i el joc el seu principal
atractiu, amb el perill que comportar# l!arribada de m#"ies, prostituci1, blanqueig de
capitals, etc) >n model que no 5a valorat la prdua de llocs de treball que pot generar
en les economies locals, en el petit comerC i en l!o"erta tur3stica actual)
/er tots aquests motius, proposem al /le de l!Ajuntament de /remi# de 9ar els
segDents acordsB
/rimer)0 $-pressem el nostre rebuig al projecte BC2 orld donat que el model de
desenvolupament econAmic que es proposa per al territori suposa continuar amb el
matei- model especulador que ens 5a portat a la crisi)
(egon)0 =ebutgem les modi"icacions urban3sitiques i "iscals aprovades per /(C i Ci> i
e-igimal Govern de Catalunya el m#-im rigor en el compliment de les normatives
ambientals, urban3stiques i de joc i la de"ensa dels interessos p6blics i del b< com6
en"ront d!un projecte privat)
4ercer)0 Eemanem al Govern de Catalunya qu enceti un proc<s d!in"ormaci1 de les
caracter3stiques del projecte i que obri un proc<s de participaci1 real amb els agents
del territori sobre la idoneFtat o no del matei-)
/remi# de 9ar, 1G de maig de 201H00?01G
(ignat (ignat
Al"ons Barreras Ioan =ibet
/otaveu de Grup 9unicipal de 7C'0$>iA0$ /ortaveu de Crida /remianenca