You are on page 1of 6

61. l.Que debe entender como unidade do paciente?

A) Conxunto formado polo espazo do cuarto, 0 mobiliario e 0 material que utiliza 0 paciente durante a sua estanza no centro sanitario.

8) Conxunto formado polo espazo da planta hospitalaria, 0 mobiliario e 0 material que utiliza 0 paciente durante a sua estanza no centro.

C) Conxunto formado polo espazo do centro hospitalario, 0 mobiliario e 0 material que utiliza 0 paciente durante a sua estanza no centro.

D) Conxunto formado polo espazo do cuarto, 0 mobiliario e 0 material que non utiliza 0 paciente durante a sua estanza no centro.

62. Vostede comproba que varios cuartos tenen exclusa l.para que serven as exclusas?

A) Intercambio e aseo do persoal de limpeza.

8) Intercambio e aseo das enfermeiras da unidade.

C) Intercambio e aseo para 0 persoal da unidade.

D) Todas son correctas.

63. Vostede debe saber que 0 limite de camas na unidade 0 determinan as medidas do cuarto e 0 limite de

camas na unidade se tera en conta:

A) A distancia entre a parede e a carna.

8) A distancia entre cama e carna, e a cama e a parede.

C) A distancia entre cama e cama, e a cama e a porta.

D) Ningunha e cor recta.

64. Cando falamos de iluminaci6n piloto, vostede sa be que nos referimos a:

A) lluminaclon individual no cabeceiro da cama. 8) llurnmacion de emerxencia.

C) A que utilizamos para entrar de noite no cuarto.

D) A que utilizamos para entrar nas plantas.

65. Vostede axudou a auxiliar de enfermaria a asear 0 paciente infeccioso do cuarto 1301. lCal sera 0 primeiro

tipo de proteccion individual que se retire vostede?

A) A bata.

8) A mascara.

C) Gorro e calzas.

D) Luvas.

66. No aseo dun paciente cun tipo de iIIamento respiratorio, l.onde se debe saear vostede a bata de proteeci6n?

A) Dentro do cuarto. 8) Fora do cuarto.

C) Indistintamente fora ou dentro.

D) Ningunha e correcta

67. l.Quen colocara a sabanilla da padiola que esta na porta do Servizo de Urxencias?

A) 0 celador de porta.

8) 0 coordinador de celadores.

C) 0 celador destinado na area de traurnatoloxla.

D) A auxiliar de clinica.

68. 0 Anatomo-Pat6logo rematou unha autopsia, vostede como celador:

A) Avisa 0 J.P.S. para que avise a limpiadora. 8) Avisa vostede mesmo a limpiadora.

C} Limpa vostede a mesa, deixando a sala para que a lirnpe a limpiadora. D} Limpa vostede a sala e a mesa.

69. Na planta onde vostede esta destinado dinlle que hai que levar unha bala de osixeno cun carro que terien

ali, a outra planta. Vostede:

A) Avisa 0 mecanico para que 0 faga. 8) Chama a talleres.

C) Trasladara a bala de osixeno.

D) Ningunha e certa.

70. Estando destinado en planta, a enferma da 415-8 pfdelle de boas maneiras que 0 incorpore a cama para cambiar de postura, lQue debe facer vostede?

A) Facelo con moito coldado,

8) Ponelo en coriecernento da supervisora ou persoal que a substitua e en caso de que lie indique que 0 pode facer, levara a cabo a operacton con coidado.

C) Dicirllo a Auxiliar de Enfermaria para que ela 0 realice, pois e a sua funcion,

D) Non 0 facer caso a paciente.

71. Traballando na quenda de noite, 0 Encargado correspondente indicalle que as 4 da madrugada, dea unha

volta pola planta principal e comprobe que as portas das oficinas estean pechadas, vostede:

A) Farao, pero advertindolle que a devandita funcion corresponde aos gardas xurados.

B) Non debe facelo.

C) Farao xa que e a sua funclon.

D) Farao se non hai gardas xurados.

72. Vostede ten unha forte discusi6n cun compaiieiro no corredor da planta, proferindo berros e insultos e case

chegan as mans, xa que viu 0 celador de Rehabilitacion cun pixama seu posto. lPode ser sancionado?

A) Si, xa que empezou a discusion,

B) Poderan ser sancionados os dous, indistintamente de quen empezase a dlscuslon,

C) Non sera sancionado por non estar considerado no Estatuto. 0) Ningunha e correcta.

73. lEn que caso trasladara 0 celador restos de membros amputados ao mortuorio?

A) Cando estes estean infectados,

B) Cando os familiares non se queiran facer cargo destes.

C) 0 celador trasladara cadaveres ao rnortuorlo, non membros. 0) So coa autorizacion do cirurxian.

74. Estando vostede destinado no Servizo de Urxencias, chega unha ambulancia cun accidentado (fractura de

columna vertebral). lQuen tent que acudir a entrada para recibila?

A) Auxiliar administrativo de adrnision de urxencias.

B) Por tratarse dunha fractura, 0 medico e a enfermeira.

C) A enfermeira. 0) 0 celador.

75. Estando vostede destinado en planta, sofre unha picada cunha aguila hlpodermlca, lQue debe facer?

A) Cornunicarllelo a Supervisora do servizo,

B) Como non sangra, non debe facer nada.

C) Acudir ao servizo de Medicina Preventiva.

0) Debe facer a indicado nas respostas A) e C).

76. Tendo en conta a slnallzaclon de seguridade existente nun Centro Sanitario, lcal das seguintes afirmaci6ns

e falsa?

A) A cor azul identifica 0 material de proteccion individual e proporciona a sua locallzacion.

B) A cor vermella significa prohibicion e/ou localizaci6n de equipos de loita contra incendios.

C) A cor verde significa situacion de seguridade e/ou sinal de salvamento. 0) A cor amarela significa advertencia.

77. A un paciente de 42 anos que esta ingresado na Unidade onde vostede esta destinado como Celador le

posible que 0 visiten os seus 12 fill os no seu cuarto compartido?

A) Non, por incumprir as normativas xerais de entrada en Centros Sanitarios.

B) Si, sempre que cumpran a normativa do centro no relativo a nurnero e idade dos visitantes e horario de visitas.

C) Si, adaptandosa unicamente ao horario establecido no Centro para as visitas de familiares. 0) Se, sempre que garden a debida compostura e non molesten 0 compafieiro de cuarto.

78. Cando se vai reallzar a moblllzaclon dun posible lesionado medular, lquen, de entre os integrantes do

equipo de moblllzaclon, debe ser que dirixa a manobra?

A) 0 medico.

S) 0 enfermeiro. C) 0 celador.

0) Iso non depende da categorfa profesionaL

79. Se e necesario realizarlle a un paciente unha radiografia co aparato de raios portatil, "cal das seguintes non

sera unha mision do celador?

A} Axudar a incorporar a paciente e colocar a chasis da radiograffa. B} Tomar as medidas de proteccion individual correspondentes.

C) Transportar 0 aparato de raios dende a sua sltuacion ata 0 paciente.

D) Levar 0 vale de peticlon da exploraclon ao Servizo correspondente.

80. Cando a Supervisora da Unidade onde vostede esta destinado como Celador lie deixa un papel coas

lndlcaclons necesarias para a realizacion dunha das suas funclons, 0 papel e:

A} 0 c6digo da mensaxe.

B) A canle da mensaxe.

C) A propia mensaxe.

D) 0 soporte da mensaxe.

81. Se vostede, como Celador, esta a prestar as seus servizos nun P.A.C. lde quen sera a responsabilidade da

apertura e peche das mstalaclens?

A) Do xefe da garda.

B) Do medico. CJ Do celador.

DJ Do persoal de servizos xerais.

82. lComo se denomina 0 tempo que transcorre dende que un paciente vai ser intervido, praparase a

intervenclon, realizase a mesma e ata que e dado de alta?

A) Preoperatorio

B) Transoperatorio

C) Operatorio

D) Perioperatorio

83. Un paciente ingresado na planta sofre unha PCR, vostede, como Celador, sa be que unha das suas funclons

e:

A) Comprobar a permeabilidade da via aerea,

B) Ao ser persoal formado para 0 manexo do DESA, iniciar descargas.

C) Retirar 0 cabeceiro da cama por se e necesario intubar.

DJ Sera 0 persoal sanitario non facultativo quen deba actuar en todo caso.

84. Vostede, Sr. Mendez, esta destinado como celador en la U.C.1. e D. Luis Lopez atopa ingresado en la U.C.I.,

ao comezar 0 horario de visitas, 0 Sr. Mendez:

A) Situarase na zona de acceso e comprobara a validez dos pases permanentes e perrnitira ou non 0 acceso.

B) Colocarase na zona de acceso para permitir a entrada de visitas que nunca sera superior a tres.

C) Controlara a entrada de visitas as! como a sua saida e que os visitantes estean debidamente autorizados. DJ Ningunha das respostas e correcta.

85. Tendo en conta 0 establecido na anterior pregunta (..podera 0 Sr. Lopez prohibir a entrada dalgun familiar?

A) Si, a de todo aquel que non estea expresamente autorizado.

B) Si, a de todo aquel que presente signos de sucidade.

C) Si, a de todo aquel que 0 desexe.

D) Non se contan co pertinente pase de visita.

86. Estando na porta dun hospital chega unha persoa portando un pase especial. lquen entrega os devanditos

pases?

A) Entreqaos adrnision para visitas externas relacionadas con pacientes ingresados

B) Entreqaos a direccion do centro para visitas externas sen relaci6n cos pacientes ingresados

C) Entregaos admision para visitas externas sen relacion cos pacientes ingresados

D) Entreqacs a direcci6n do centro para visitas relacionadas cos pacientes ingresados

87. Estando vostede a traballar como celador de planta de hospitaflzaclon, un paciente ao que acaban de asear

querelle recompensar economicamente, (..como actuaria vostede?

A) Non aceptandoo.

B) Aceptaria porque e a vontade do paciente.

C) Non 0 aceptaria porque pode supofier unha falta grave.

D) Non 0 aceptaria porque pode supofier unha falta leve.

88. Durante a visita medica unha das suas mlstons e desaloxar de visitas os cuartos, mesmo as persoas que

dispoiian de pase permanente, agas os:

A) Pacientes pedlatricos,

B) Pacientes xeriatricos.

C) Pacientes psiquiatricos,

D) Todas son correctas.

89. Vostede ten que trasladar a un paciente da planta onde esta traballando, a outra planta onde vai quedar

ingresado, (..quen autoriza 0 devandito traslado?

AJ A supervisora. BJ 0 medico.

C) Servizo de admisi6n.

0) Servizo de atenci6n ao paciente.

90. Traballando como celador nun P.A.C. vostede sa be que a sua mislon e:

A) Recollida de avisos para asistencia domiciliaria do medico. 8) Cornprobacion do dereito a asistencia sanitaria.

C) Trasladar os pacientes en cadeiras de rodas.

D) Todas son correctas.

91. En ausencia do perruqueiro, vostede, como celador, debe ocuparse hoxe dos rasurados dos pacientes

masculinos, l.que e 0 primeiro que faria cando vaia rasurar un paciente?

A) Humedeeer con auga a zona que vaia rasurar.

B) Coloear 0 paciente en funclon da zona a rasurar.

C) Enxaboar a zona a rasurar.

D) Rasurar 0 paciente en sentido do crecemento do lanuxe.

92. 0 linoleo do chan do Servizo onde vostede esta destinado como Celador presenta danos que paden provocar accidentes laborais. A sua reparaci6n supon unha medida de prevenci6n de riscos laborais. l.Que tipo de medida de prevenci6n de riscos laborais sera a realizaci6n da reparaclon descrita?

A) Unha medida de prevencion de riseos laborais individual.

B) Unha medida de prevenci6n de riscos laborais colectiva.

C) Unha medida de prevenci6n de riseos laborais coercitiva.

D) Unha medida de prevenci6n de riscos laborais voluntaria.

93. Se vostede, como Celador destinado no Servizo de Neuroloxia do Centro Hospitalario, esta a formar parte do equipo que vai levantar a un paciente hemlplexlco dende a cama ao sill6n, sinale cal das seguintes afirmaclons e prioritaria a hora de realizar a mobilizaci6n:

A) Deberase evitar que 0 pe do lado afecto non se deslice a hora de realizar 0 apoio e que 0 xeonllo do lado afecto se poida dobrar ao realizar forza para erguerse.

B) Deberase evitar que 0 pe do lado non afecto non se deslice a hora de realizar 0 apoio e que 0 xeonllo de lado afecto se poida dobrar ao realizar forza para erguerse.

C) Deberase evitar que 0 pe do lado afecto se deslice a hora de realizar 0 apoio e que 0 xeonllo do lado afecto se poida dobrar ao realizar forza para erguerse.

D) Deberase evitar que 0 pe do lado afecto deslice a hora de realizar 0 apoio e que 0 xeonllo do lado non afecto poidase dobrar ao realizar forza para erguerse.

94. Cun procesador de textos l.poderemos, a partir dunha "carta-tlpo", realizar unha redacci6n masiva de

cartas personalizadas cos datos dos destinatarios?

A) Si, pero unicamente enchendo manualmente os datos dos destinatarios dun en un, a partir da "carta-tipo".

B) Non posto que non se paden crear "cartas-tipo" nos procesadores de textos.

C) Non, necesariamente teremos que redactar unha carta por cad a destinatario, pero poderemos ir copiando da primeira carta as partes de texto comuns a todas.

D) Ningunha das respostas anteriores e correcta.

95. Vostede esta destinado como Celador no Servizo de U.C.I. do Centro Hospitalario. A hora de realizar os levantamentos dos pacientes que, segundo as suas patoloxias, sexan susceptibles de ser levantados indicaselle que non se poden utilizar medios macanicos para executar esa tarefa. Vostede:

A) Esixira que se lie explique 0 motivo de tal medida.

B) Colaborara na realizacion do traballo da forma indicada e, a continuacion porao en conecernento dos seus superiores para que tomen as medidas oportunas.

C) Non colaborara na realizaci6n do traballo des a forma, e porao en conecemento dos seus superiores para que tomen as medidas oportunas.

D) As respostas A) e B) son as correctas.

96. Se cando esta a desenvolver as suas tarefas como Celador no Servizo de Rehabilitacion do seu Centro Sanitario lie indican que ten que axudar na colocaclon e ftxacion dos pacientes no lugar especial dos seus tratamentos, vostede:

A) lnformara 0 seu interlocutor de que esa e unha funcion dos Enfermeiros.

B) lnforrnara 0 seu interlocutor de que esa e unha funclon dos Auxiliares de Enfermaria.

C) lnformara 0 seu interlocutor de que esa e unha funcion dos Fisioterapeutas.

D) Ningunha das anteriores respostas e a correcta.

97. Cando un paciente ingresa na unidade de Psiquiatria de forma urxente e forzosa sera preciso:

A) Antes do seu ingreso sera necesaria a autorizacion dun xulz.

B) E sometido por un xuiz a observacion psiquietrica.

C) Comunicalo ao xulgado, nun prazo maximo de 24 horas, 0 ingreso e 0 seu motive.

D) Autorizaci6n dun forense ou a achega de informes medicos previos.

98. Como celador de alrnacen recepciona unha caixa de grandes dimensions que debe colocar, vostede sabe que:

A) Como indicaclon xeral 0 peso maximo recomendable non debe superar os 15 kg en condicions ideais de rnobilizacion.

B) Como indicaci6n xeral 0 peso maximo recomendable non debe ser superior a 25 kg en condicions ideais de rnobilizaclon.

C) Como lndicaclon xeral 0 peso maximo permitido non superase os 25 kg.

D) Si se trata de mulleres, traballadores novos ou maiores as cargas non deben ser superiores a 13 kg.

99. No hospital no que traballa produeese unha emerxencia xeral que, dada a sua magnitude, fai necesaria a

evacuacion do centro lQue unidade sera a ultima en desaloxarse?

A) A planta de traumatoloxia.

B) As unidades de criticos.

C) As unidades de xeriatria. 0) Os quirofanos,

100. Unha ambulancia chega ao hospital no que vostede presta servizos lsera funclon sua como celador subir

ou baixar 0 enfermo da ambulancia e trasladalo ao servizo correspondente?

A) Si, por ser unha das suas funci6ns.

B) Soamente si 110 ordena 0 persoal sanitario.

C) S6 si 0 paciente esta no servizo de urxencias. 0) Non, en ninqun caso.

101. A auxiliar de enfermaria ordenalle que vaia levantar ao enfermo da cama 214-B, posto que e hora de facelo,

vostede:

A) Acatara a orde sen rnais.

B) A auxiliar non pode dar ordes ao celador, senon trasmitilas.

C) Farao sempre e cando vaia eta con vostede. 0) Ningunha e correcta.

102. Don Alberto acode a sua cita na consulta de cardioloxia, pero por ter grande cantidade de pelo no peito, 0 cardioloqo suxire que 0 paciente sexa rasurado na zona para realizarlle as probas posteriores. iA quen corresponde devandito rasurado?

A) Ao medico.

B) Ao celador,

C) A enfermeira ou auxiliar de enfermaria.

D) Ao cardioloqo.

103. A vostede, como celador, deronlle un uniforme novo porque lie corresponde regulamentariamente, 0

uniforme vello ...

A) Levac a sua casa.

S) Entreqallo a un cornpaneiro contratado.

C) Devolveo porque non lie servira para uso particular.

D) Levac a sua casa porque ao hospital non lie serve.

104. Nunha vixilancia rutineira, comproba que a porta dun ascensor esta media aberta, dan do acceso libre ao seu foso, xa que a cabina por avaria, quedou nos pisos superiores e 0 automatismo de peche de portas non funcionou, ante isto vostede:

A) Perrnanecera ante a porta do ascensor ata que poida comunicalo a alquen.

B) Avisara urxentemente mantemento.

C) Ira comunicalo ao J.P.S.

D) Buscara a supervisoras da planta, e porallo en coriecernento.

105. Unha das seguintes atlrmaclons non forma parte das normas para previr accidentes con risco bloloxlco:

A) As agullas, unha vez utilizadas, reencapuchanse e tiranse en colectores rixidos de bioseguridad, para evitar picadas accidentais.

B) As lesions cutaneas, cortes e feridas, han de cubrirse antes de iniciar a actividade laboral.

C) Todos os pacientes deben considerarse potencialmente infecciosos e, polo tanto, adoptar as medidas de proteccion universal, con todos e cada un deles.

D) 0 vehiculo de transmisi6n rnals importante e 0 sangue e os seus derivados. E 0 persoal con maior risco e 0 exposto a un accidente con aguila oca,

106. No Servizo de Reanirnacion pautase a un paciente repouso absoluto para non provocar outras lesions.

lQuen sera 0 encargado de mobilizar este enfermo?

A) Celador axudado par auxiliar.

B) Auxiliar axudada pola enfermeira.

C) Enfermeira axudada polo celador e auxiliar.

D) Ningunha e carrecta.

107. Unha vez presentado vostede no Hospital, indicaselle que vaia ao servizo de lenzaria para que lie

proporcionen a roupa correspondente, lquen sera 0 encargado de darlle a roupa?

A) 0 encargado correspondente.

B) 0 xefe de persoal subaltemo.

C) Costureira.

D) Gobemanta .

.-----_ .. --_.

108. LQue tipo de informacion facilitara 0 celador de porta aos familiares dos pacientes?

A) Xeneral.

B) Sanitaria.

C) Administrativa.

D) Non pode facilitar ningun tipo de informacion.

109. Si se atopa na planta soto onde estan os almacens e detecta lume Lque debe facer?

A) Avisar os bombeiros.

B) Coller un extintor e intentar apagalo.

C) Dar a alarma a central telefonica.

D) Comunicarllo ao seu inmediato superior.

110. En caso de ausencia do persoal auxiliar administrativo de admlslon de urxencias, La quen lie

corresponderia tomar os datos dos pacientes?

A) A auxiliar de clfnica

B) A enfermeira

C) Ao celador

D) A ningLin, xa que non e funclon deles