Na temelju članka 31. stavka 2.

Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne
novine, broj 15!211" i članka 5#. stavka 1. Zakona o obrani (Narodne novine, broj
$3!213", Vlada Republike Hrvatske je, u% pret&odnu su'lasnost (redsjednika Republike
Hrvatske, na sjedni)i odr*anoj 1+. svibnja 21,. 'odine donijela
O D L U K U
o izmjeni Odluke o uporabi Oružanih snaga Republike Hrvatske
radi pružanja humanitarne pomoći
I
- točki .. /dluke o uporabi /ru*ani& sna'a Republike Hrvatske radi pru*anja
&umanitarne pomo0i, klase1 2223!1,2,!1+, urbroja1 53121!221,21, od 15. svibnja
21,. 'odine i klase1 2223!1,2,!1+, urbroja1 53121!221,23, od 1$. svibnja 21,.
'odine riječi1 3do 1+. svibnja 21,. 'odine u 1+1 sati4 %amjenjuju se riječima1 3do 21.
svibnja 21,. 'odine u 1+1 sati, a najkasnije do 23. svibnja 21,. 'odine u 1+1 sati4.
II
/va /dluka stupa na sna'u danom dono5enja.
6lasa1 2223!1,2,!1+
-rbroj1 53121!221,25
Za'reb, 1+. svibnja 21,.
(R789:78N.6
Zoran ;ilanovi0

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful