You are on page 1of 9

#2 Tebervali-marti-aprili 2009

griboedovis q. #12
℡ 995452
info@gepra.ge

eqspo-jorjia indur dRes sareklamo bazarze


meti damkveTi gamoCnda
gamofenas maspinZlobs ãâ. 2-3

gau-Tbilisis piar skolis


media-konkursi Temaze:
piari qmnis perspeqtivas
ãâ. 4
media konkursSi
gamarjvebulebi daajildoves
ãâ.6
socialuri momsaxurebis
saagentos Sexvedrebi
TbilisSi, grigoleTsa da
siRnaRSi
ãâ. 7
28 èïîüì, åáìðë-öëîöòòì ìïãïèëôåíë úåíüîøò ãïèëôåíòì „ìïóêå-
àåìë òíæëåàòæïí“ ãïõìíòì ëôòúòïäóîò úåîåèëíòïäò ãïòèïîàï. Tibisi fondma dazaralebul
ãïèëôåíï-ãïñòæâïçå ùïîèëæãåíòäò òñë ìõâïæïìõâï ìïõòì ðîëæóá- dedebs 8 marti miuloca
úòï æï íïêåàëþåþò. ïçòóîò íïùïîèòì àïñâïíòìèúåèäåþì åáìðë-
öëîöòïè 5 ïðîòäïèæå óèïìðòíûäï.

HSBC-m -m korporatiul klientebs


axali servisi SesTavaza sabavSvo anabari da
dazRveva dazaralebuli
12 èïîüì, HSBC-ì
êëîðëîïüòóäò bavSvebisTvis
þïíêòîåþòì ãóíæ- ãâ. 8
èï èìõâòä æï
ìïøóïäë þòçíåì- gau Tbilisis piar skolaSi
êäòåíüåþòìàâòì
þïíêòì èëèìïõó-
gamosaSvebi saRamo
îåþòì ïõïäò gaimarTa
èòèïîàóäåþåþòì
ðîåçåíüïúòï
ãâ. 5
èëïùñë. öåðîïè
ãïèëèúåèåäò
éëíòìûòåþòì
èåíåöèåíüò
óçîóíâåäñë.
saqarTvelo paradoqsebis qveyanaa, dRes
sareklamo bazarze meti damkveTi gamoCnda
îòì æéåì ïîìåþóäò üåíæåíúòåþò øåèæåãòï: 1) ìïîåêäïèë ìïøóï-
äåþåþòì èêâåàîò æòâåîìòôòêïúòï æï îïúòëíïäòçïúòï; 2) þîåí-
æòíãòì îëäòì çîæï êëèóíòêïúòïøò; 3) èåüò ïáüëîòì ãïèë÷åíï ïõï-
äò æïèêâåàåþòì ìïõòà. èëêäåæ ãïíâòõòäëà àòàëåóäò èïàãïíò.
ìïïíãïîòøë æîëæ êò ïá óêïíïìêíåäò åîàò ùäòì ïéåþï øåòûäåþï.
ðëäòüòêóîò êîòçòìèï, îëèåäòú 7 íëåèþîòæïí æïòùñë æï
ïõäï óêâå, ôòíïíìóîèï ðîëþäåèåþèï æòæò æïîüñèï èòïñåíåì
ìïîåêäïèë þòçíåì, îïæãïí ûïäçåæ øåèúòîæï ìïîåêäïèë æï-
íïõïîöåþò êëèåîúòóäò ìåáüëîòì èõîòæïí. ïèïí ãïíïðòîëþï
ìùëîåæ çåèëà íïõìåíåþò æòâåîìòôòêïúòï æï îïúòëíïäòçï-
úòï. ïáúåíüò ãïêåàæï óôîë òïô ìïîåêäïèë ìïøïäåþåþçå
(ôäïåîåþò, òíüåîíåü þïíåîåþò, ðîëôåìòóäò ðîåìï æï ìõâ.)
æï ïèïìàïí, èåüò ñóîïæéåþòà ãïæïòõåæï ñâåäï èìõâòäò ìï-
îåêäïèë þòóöåüò. æïèêâåàåþòìàâòì àòàëåóäò àåàîòì æï-
õïîöâï îåêäïèïçå, îëèåäòú èòóõåæïâïæ èòìò åôåáüóîëþòì
ìïñëâåäàïë ïéòïîåþòìï, èïòíú ôóôóíåþòì ìïãíïæ òàâäåþï,
ûïäçåæ èüêòâíåóäò ãïõæï. þåâîèï èëàïèïøåè êò ìóäïú óïîò
àáâï, èïãïäòàïæ ìïüåäåâòçòë îåêäïèïçå, èêâåàîïæ ãïòçïî-
æï ìïìðëíìëîë ðïêåüåþòì îåïäòçïúòï æï ãï÷íæï òìåàò ìòïõ-
äå, îëãëîòúïï èïãïäòàïæ å.ù. åêëíëè-ðïêåüò.
ìïòíüåîåìëï þîåíæòíãòì àåèï áïîàóä ìïîåêäïèë þïçïîçå,
îïæãïí åîà æéåìïú (óôîë èçòïíò æéå òáíåþëæï) ÷âåí ñâåäïè
ãïâòéâòûåà ïõïä ìïáïîàâåäëøò, ìïæïú ïîï èïîüë èìëôäòë èïì-
øüïþòì, ïîïèåæ óêâå ïæãòäëþîòâò æï ìïêèïëæ ûäòåîò þîåíæåþò
ÊÏÕÏ ÈÏÉÎÏÛÅ èëáèåæåþæíåí æï ùïîèïüåþòàïú òñòæåþëæíåí. èëæï ãï÷íæï, ãï÷-
- îïüëè ãïõæï þîåíæòíãò æï îåþîåæòíãò ìåîâòìò ïáüóï- íæíåí èòèæåâîåþòú. æïòùñë äëãëåþòì æï ìäëãïíåþòì ìïñëâåä-
äóîò æï îï åôåáüòìêåíïï èòèïîàóäò? àïë øåèëìåâï. æïèêâåàåþèï æïòùñåì øåèæåãò ôîïçåþòà ìïîãåþ-
- æïâòùñëà úëüï øëîòæïí. ìïîåêäïèë ìïáèòïíëþï æï æïèë- äëþï: ÷åè êëíêóîåíüçå óêåàåìò ìäëãïíò èòíæï, îïèå íïòêòì
óêòæåþåäò êëèðïíòåþò ìïáïîàâåäëøò ãïìóäò ìïóêóíòì 90?ïí èìãïâìò äëãëì õëè âåî øåèëãâàïâïçåþæòà. àóèúï áïîàóäò
ùäåþøò ãïèë÷íæíåí. ñâåäïì ãâïõìëâì ïäþïà òèæîëòíæåäò ïíò- þîåíæòíãò (îåþîåíæòíãòì) ÷ïàâäòà èïòíú ìðåúòôòóîòï. ÷âåí-
èïúòóîò ìïîåêäïèë êäòðåþò, ïí üòüîåþòì ìïõòà ùïìóäò åîà- àïí óôîë èåüïæ þîåíæòì ãïîåãïí èõïîåì æï èòì ðîëèëóøåíì óà-
ìïïàòïíò ãïíúõïæåþåþò üåäååàåîøò. êëèåîúòóäò ëîãïíòçïúò- èëþåí æï þîåíæòíãòì ìïôóûâäåþò, þîåíæòì àåëîòóäò ïõìíï æï
åþò êò âòíú òè æîëì îåêäïèïì òñåíåþæíåí (?ïíò æï êëèðïíòï, þïí- èòìò ìòéîèòìåóäò ïíïäòçò ûïäçåæ òøâòïàïæ ãâåõâæåþï. èõë-
êò áïîàäò, êëèðïíòï ï÷ò æï ìõâ.) ìïëúïîò ôòíïíìóîò ùïîèïüå- äëæ äëãëì øåúâäï êò þîåíæòíãò íïèæâòäïæ ïî ïîòì.
þòà ìïîãåþäëþæíåí. àóèúï å.ù. ðòîâåäò üïäéòì þòçíåìèåíåþòì ìïáïîàâåäë ðïîïæëáìóäò áâåñïíïï æï ðïîïæëáìåþò ìïîåê-
ôòïìêëè ìïîåêäïèë þòçíåìòì ãïíâòàïîåþïú èíòøâíåäëâíïæ øå- äïèë þïçïîçåú èîïâäïæ ãâõâæåþï. èòóõåæïâïæ þëäë åîàò
ïôåîõï æï ìùëîïæ èïí ãïíïðòîëþï èëèõèïîåþäòì èõîòæïí òì óí- ùäòì èóæèòâò êîòçòìóäò îñåâåþòìï, ìïîåêäïèë þïçïîçå èå-
æëþäëþï ìïîåêäïèë ðîëæóáúòòì èòèïîà, îëèåäòú æéåì óêâå üò æïèêâåàò ãïèë÷íæï, îïú ùâîòäò èëàïèïøååþòì îåêäïèòà
ûïäçåæ ãïèöæïîòï ÷âåíøò. åì òìå, øåìïâäòì ìïõòà. îïú øååõåþï æïòíüåîåìåþïè ãïíïðòîëþï. ìïîåêäïèë ìïøóïäåþåþòì æòâåî-
àïíïèåæîëâå ìòïõäååþì ìïîåêäïèë ìôåîëøò, ïá øåòûäåþï òàá- ìòôòêïúòïè æï èåüò òïôò èïüïîåþäåþòì ãï÷åíïè èúòîå æï ìï-
âïì îëè êëèðïíòåþò, îëèäåþòú áèíòïí ìïîåêäïèë ðîëæóáúòïì, øóïäë þòçíåììïú ãïó÷òíï îåêäïèòà ìïîãåþäëþòì ?èþòúòå-
æòæïæ ïî ãïíìõâïâæåþòïí çëãïæïæ áïîàóäò þòçíåìòæïí, îë- þò. êëîðëîïüòóäò ìïòüòì æï ìïîåêäïèë ôäïåîòì ïîáëíï
èåäìïú áúåâòì ìðåúòôòóîò èïõïìòïàåþäåþò ãïï÷íòï. ïíó ïáïú áïîàâåäò þòçíåìèåíòìàâòì èòóéåþåäòï.
æòæ îëäì àïèïøëþì èòèþïûâåäëþï æï èëæòì ïñëäï. èòóõåæï- - ìïáïîàâåäëøò îåêäïèòì ñâåäïçå ðëðóäïîóäò ìïøóï-
âïæ òèòìï, îëè îïòèå êïîãòì ãïèåëîåþï çëãïæïæ ïæïèòïíóîò ôå- äåþï îëèåäòï? (üåäå, þòäþëîæåþò, ãïçåàò...)
íëèåíòï, ÷âåí áâåñïíïøò ïèïì ñëâåäàâòì óôîë æòæò èïìøüïþåþò - ñâåäïçå ðëðóäïîóäò ìïøóïäåþåþòì òæåíüòôòêïúòï óêâå
ãïï÷íòï. ïáåæïí ãïèëèæòíïîå, ïæâòäòï áïîàóäò ìïîåêäïèë þïç- ûíåäòï, îïæãïí ïèýïèïæ óêâå ìïîåêäïèë ðîëæóáúòï
îòì ìòïõäååþòìï æï üåíæåíúòåþòì øåôïìåþïú, îïæãïí ñâåäï êëè- èîïâïäò èòèïîàóäåþòà òáèíåþï. ãóøòí àó ïî òñë
ðïíòï èåü-íïêäåþïæ ÷ïþèóäòï ïõäòì êåàåþòì ôåîõóäøò.
ðóíáüåþïæ îëè ÷ïèëâàâïäëà, ÷âåíò áâåñíòì ìïîåêäïèë þïç- gagrZeleba gv. 3

#2 Tebervali-marti-aprili
2009 2
dRes sareklamo bazarze meti damkveTi gamoCnda
dasawyisi gv. 2 - îåêäïèòì æïãåãèâïøò ñâåäïçå õøòîïæ îï øåúæëèåþò
ãâõâæåþï áïîàóä êëèðïíòåþì øëîòì?
ãïíâòàïîåþóäò ìïîåêäïèë èëíòüëîåþòì áìåäò, æéåì òì ñâåä- - èå íïêäåþïæ âòúíëþ, àó îïì ïêåàåþåí áïîàóäò ìïîåêäï-
ãïí ãâõæåþï. ðëðóäïîëþï ïäþïà ãïíòìïçéâîåþï ãïèëñåíåþòì îï- èë êëèðïíòåþò ïí æïèêâåàåþò ìïîåêäïèë êïèðïíòåþòì æïãåãèâòì
ëæåíëþòì èòõåæâòà. ïèòì çóìüò ìüïüòìüòêï èå ïî ãïèï÷íòï (ïî æîëì, àóèúï øåúæëèåþò ïáïú òãòâåï îïú ñâåäãïí (èïà øëîòì,
èãëíòï, îëè âòíèåì áëíæåì ëþòåáüóîò èï÷âåíåþäåþò), èïãîïè ïø- ïäþà, þïíãäïæåøøòú). óïçîëæ æòæò þòóöåüò; ïîïïæåáâïüó-
êïîïï, îëè üåäåâòçòï æï ãïîå îåêäïèï àèëþåí ìïêóàïî ðëçò- îò ìïîåêäïèë üåáìüåþò æï èïàò ïîïïæåáâïüóîò ãïæïüïíï âò-
úòåþì. ïè øåèàõâåâïøò, óôîë ìïòíüåîåìë êòàõâï òáíåþëæï ïä- æåë îãëäåþìï àó þòäþëîæåþçå; ãïóãåþïîò îåêäïèï; þîåíæòì
þïà, àó îëèåäò ìïøóïäåþï ïîòì åôåáüóîò. àóèúï ûíåäò òáíåþï èïõïìòïàþäåþòæïí ïèëâïîæíï; ïîïêëèðäåáìóîò èòæãëèï; üå-
åîàèíòøâíåäëâíïæ ïèïçå ðïìóõòú. åôåáüóîëþïú òçëèåþï èòç- äåîåêäïèïçå æï þòäþëîæåþçå ÷ïúòêâäï æï ìõâ. èå àáâåíò ãï-
íåþìï æï èòéåþóä øåæåãåþì øëîòì êëîåäïúòòà. ïèòüëèïú åì çåàòì ïæãòäçå èëâïõæåíæò èëíòüëîòíãì æï åáìðåîüåþàïí åî-
îåêäïèòì àòàëåóäò èëõèïîåþäòì øåìïôïìåþåäòï. çëãïæò ðï- àïæ øåâïôïìåþæò ïõïä îåêäïèåþì. èåèãëíò êïîãò òæåïï. ìïîåê-
ìóõò ïè êòàõâïçå øåòûäåþï ïìå ýéåîæåì æéåìæéåëþòà ìïáïîà- äïèë êëèðïíòåþìïú èåüò èëüòâïúòï ãïó÷íæåþïà.
âåäëøò îåêäïèòì ñâåäïçå ðëðóäïîóäò (ïíó åôåáüóîò) ìïøóï- - ïãâòìüëì èëâäåíåþò îïèæåíïæ ïòìïõï ìïîåêäïèë þïçïîçå?
äåþï ïîòì üåäåâòçòï. ïî æïóöåîëà ïìåà ðïìóõì. - ïîïíïòîïæ. èåèãëíò ïîïæïèïöåîåþåäò òñë ÷åèò ðïìóõò.
- èìëôäòëøò îëèåäòï îåêäïèòì ñâåäïçå åôåáüóîò ìï- àóèúï êòàõâï òìåàòï, îëè ðïìóõòú ïøêïîïï. õóàæéòïíèï ëèèï
øóïäåþï æéåì (òíüåîíåü?åêäïèï?) îóìåààïí, îëæåìïú ìïõåäèùòôëåþîòëþòì ãïæïî÷åíï ïîãï-
- èìëôäòë ïî ïîòì åîàãâïîëâïíò. øåìïþïèòìïæ ïè êòàõâï- æïî÷åíòì ìïêòàõò òæãï áâåñïíïøò, ìïîåêäïèë æï çëãïæïæ ìï-
çåú ïî ïîìåþëþì åîàãâïîëâïíò ðïìóõò. îëè øåâïæïîëà êïíï- êëíìóäüïúòë þòçíåìì ìïáïîàâåäëøò êäòíòêóîò ìòêâæòäòì
æï æï ï.ø.ø ûïäçåæ þåâî ãïíìõâïâåþïì âòðëâíòà, èòóõåæïâïæ ïè îåýòèò ãïèëóùåîï. òèåæòï åì þïçïîò àåþåîâäòæïí (ìïïõïäù-
áâåñíåþòì ìòïõäëâòìï. êïíïæòì æï þïíãäïæåøòì øåæïîåþï êò óê- äë ãïèëúëúõäåþï ïî èòíæï ÷ïâàâïäë) ãïèëúëúõäæåþï, îïæ-
âå èåüñâåäåþì àïâòì àïâçå. øåòûäåþï ïìåàò ðïìó-
õòì èëãëíåþïú. æéåì èìëôäòë èïìøüïþòà ñâåäï-
çå åôåáüóîò ìïøóïäåþï îåêäïèïøò ïîòì òì, îïìïú
èëòãëíåþåí õâïä. îïú óôîë ïõïä üåáíëäëãòïì
òñåíåþì îåêäïèòì èëèõèïîåþåäò, èòà èåüòï èòìò
åôåáüòú, îïæãïí ïõïäò üåáíëäëãòåþò ìùëîåæ
ïèòìàâòì òáèíåþï. ïèýïèïæ òíüåîíåüò èïòíú äòæå-
îëþì çîæòì èòõåæâòà.
- îï æïæåþòàò æï óïîñëôòàò èõïîååþò ïáâì
îåêäïèòì ïèï àó òè ôëîèïì (üåäå, ìïãïçåàë æï
ï.ø.). øåíò ïçîòà, îëèåäòï óôîë åôåáüóîò àó
êëèðäåáìóîò èòæãëèï óíæï òñëì?
- êëèðäåáìóîò èòæãëèï, îï àèáï óíæï, ãïúòäå-
þòà åôåáüóîòï. æéåì, ñâåäï åûåþì ìòíåîãòóä
åôåáüì, îïàï íïêäåþò æïíïõïîöåþòà èåüò øåæåãò èò-
òéëì. ïèòüëè, ïîòì ðëðóäïîóäò æïìïâäåàøò òí-
üåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþò, ìïæïú
ïîï èïîüë îåêäïèï, ïîïèåæ ðòïîòú æï ìïõâï üòðòì èïîêåüòíãó- ãïí æåêåèþåîøò ðóäìò ãïèëìùëîæï æï èæãëèïîåëþï èûòèåï,
äò êëèóíòêïúòåþò åîàòïíò ìüîïüåãòòà ùïîèëåþì. êëèðäåáìó- èïãîïè ìüïþòäóîò.
îò èòæãëèï îåêäïèïøò êò æïçéâåâòì êïîãò ìïøóïäåþïï æïèêâå- - îï ðåîìðåáüòâï åäòì áïîàóä ìïîåêäïèë þïçïîì èëèï-
àòìàâòì. åîàò èòèïîàóäåþï àó âåî òèóøïâåþì, èåëîåè øåòûäå- âïä ùåäì, èìëôäòë êîòçòìò æï ï.ø.
þï ãïïèïîàäëì. èåëîå àó ãïïèïîàäåþì èòìò åôåáüò ðòîâåäçå - ÷åèò ïçîòà, èëõæåþï òì îïú óíæï èëèõæïîòñë. þïçïîò ãïè-
ãïæèëâï. ïè æîëì èëèõèïîåþäòìàâòì èåüò ãïèïéòçòïíåþåäòï, ìõâòäæåþï æï ãïæïî÷åþòïí éòîìåóäåþò. ïèæåíò ìïîåêäïèë êëè-
îëæåìïú àáâåí ìïîåêäïèë üåáìüì èåüîëøòú õâæåþï, ìóðåîèïî- ðïíòï ïî ïîòì ïæåáâïüóîò. ïèïìàïí, âòíú èïîêåüòíãòì ôïêóä-
êåüøò ãïíàïâìåþóä èëíòüëîçåú, ìóðåîèïîêåüòì êïîàïí èæãïî üåüì ïèàïâîåþì, ñâåäï ìïîåêäïèë ôòîèïì ïôóûíåþì. îëèïí-
þòäþëîæçåú æï þòäþëîæàïí ÷ïâäòä ïâüëþóìçåú. üòçèò æï èëèõòþâäåäëþï ïè þòçíåì ïáâì. óôîë ðîåìüòýóäòï
îïú øååõåþï æïæåþòà æï óïîñëôòà èõïîååþì, üåäåâòçòï (ðîåìüòýò êò ÷âåí áâåñïíïøò ãïæïèùñâåüòï) àáâï îëè ìïîåêäï-
èïãïäòàïæ åôåáüóîòï, èïãîïè ïîïïæåáâïüóîïæ ûâòîò, ðîåìï èë êëèðïíòòì æòîåáüëîò ïí æïèôóûíåþåäò õïî, âòæîå îëèå-
òíôëîèïüòóäòï èïãîïè íïêäåþòï èëèõèïîåþäïèæå àáâåíò äòèå þïíêòì ïí ìïèøåíåþäë êëèðïíòòì ìïîåêäïèë èåíåöåîò.
üåáìüòì èòüïíòì ïäþïàëþï, ôäïåîò òíôëîèïüòóäò- àóèúï, ïè áâåñïíïì, îëãëîú ïèæåíò óèïéäåìò ãïíïàäåþòì èáë-
úïï æï òïôòú, èïãîïè èòèéåþàï íïõåâïîò èïì ùï- íå, ïìåâå, ïèæåíò ìïîåêäïèë êëèðïíòïú ïî ÿòîæåþï. òèåæòï èë-
óêòàõïâïæ ñîòì íïãâòì óîíïøò æï ï.ø. àóèúï èïâïäò ùåäò, ñâåäïôåîì àïâòì ïæãòäçå æïïñåíåþì æï þåâîò
åì ðïìóõåþò òìåæïú ñâåäïè òúòì. ïõïä, áâåñíòìàâòì óôîë ìïÿòîë ìïáèòïíëþïì èëêòæåþì õåäì.

3 Tebervali-marti-aprili
2009 #2
ãïó àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì èåæòï êëíêóîìò

piari qmnis perspeqtivas


ÃÒËÎÃÒ
ÊÏÄÏÜËÇÒØÂÒÄÒ

ãâåîæòæïí øåâòüñâå. ïî÷åâïíò óíæï ãï-


èåêåàåþòíï - „öåðîï”-ì ìïêëíêóîìë èï-
ìïäòì ãïèëáâåñíåþòìï æï ÷ïþïîåþòì ðò-
îëþåþò åèàõâåëæï „éòï ôëíæò - ìïáïî-
àâåäëì” èòåî ãïèëúõïæåþóäò èåæòï-
ãïó-àþòäòìòì ðòïî ìêëäïè ìïáïîàâåäëøò ðò-
êëíêóîìòì ðòîëþåþì, îëèåäçåú ïìåâå âïðòîåþæò èëíïùòäëå-
ïîòì ðëðóäïîòçïúòòì èòçíòà èåæòï-êëíêóîìò ãï-
ëþòì èòéåþïì. àóèúï, âôòáîëþ, ìùëîò ïî÷åâïíò ãïâïêåàå, îë-
èëïúõïæï, îëèåäìïú ðòïîòì àåèïçå èëèçïæåþóäò
æåìïú „éòï ôëíæò - ìïáïîàâåäëì” èòåî æïùåìåþóä ôóäïæ
ìïóêåàåìë èåæòï ðîëæóáúòï (ìüïüòï, ìòóýåüò, íò-
öòäæëì âïî÷òå „öåðîïìï” æï ãïó àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì ðîò-
óìò æï ìõâï) óíæï ãïèëåâäòíï.
çò - òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì” ìïèàâò-
êëíêóîìøò èëíïùòäåëþòì èòéåþï ìïáïîàâåäë-
ïíò êóîìòì óôïìëæ ãïâäï. ÷åèàâòì æïèïüåþòàò ãïíïàäåþòì
øò èëéâïùå ñâåäï ýóîíïäòìüì øååûäë.
èòéåþï æï ðîëôåìòóäò úëæíòì ïèïéäåþï óôîë èíòøâíåäë-
èåæòï êëíêóîìò æïìîóäæï æï ãïó àþòäòìòì
âïíòï, âòæîå ôóäòì øåûåíï. èëõïîóäò âïî, îëè ãïâòèïîöâå,
ðòïî ìêëäòì éòï êïîòì æéåçå ãïèïîöâåþóäòú æï-
îïæãïí èòèï÷íòï, îëè „òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèó-
ìïõåäæï. ãòëîãò êïäïüëçòøâòäòì ãïçåà „îåçë-
íòêïúòåþòì” êóîìòì ãïâäòì æîëì øåâòûåí ðòïî èåíåöåîòìàâòì
íïíìøò“ ãïèëáâåñíåþóäò ìüïüòï “ðòïîò áèíòì ðåî-
ïóúòäåþåä óíïî-÷âåâåþì, îëèäåþòú õåäì øåóùñëþåí ÷åèì
ìðåáüòâïì” ýòóîòè ìïóêåàåìëæ èòò÷íòï.
ðîëôåìòóä çîæïì. èòõïîòï, îëè „öåðîï” æï ãïó ðòïî ìêëäï
êëíêóîìøò ãïèïîöâåþóäò ãòëîãò êïäïüëçòø-
ïìåàò ìïõòà ïõæåíåí ÷âåíì ùïõïäòìåþïì æï èòéåþóäò úëæíòì
âòäò ãïó-àþòäòìò ðòïî ìêëäòì ïðîòäòì „òíüåã-
èåøâåëþòà àïâòìåþóîò êïðòüïäæïþïíæåþòì øåìïûäåþäëþåþì
îòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì“ ìïèà-
áèíòïí,” - ãïíïúõïæï ãòëîãò êïäïüëçòøâòäèï.
âòïí ìïìùïâäë êóîìåþçå óôïìëæ òìùïâäòì.
“ìïêëíìóäüïúòë êëèðïíòï „öåðîï”-ì èòåî ãï-
èëúõïæåþóäò èåæòï-êëíêóîìòì øåìïõåþ èòìò âåþ-

#2 Tebervali-marti-aprili
2009 4
gau Tbilisis piar skolaSi gamosaSvebi saRamo gaimarTa
2 èïòìì, ãïòèïîàï ãïó–
àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì
ãïèëìïøâåþò ìïéïèë, ìïæïú
ìüóæåíüåþì ìåîüòôò-
úòîåþóäò æòðäëèåþò ãïæïìúåì,
õëäë ìïèèï ùïîèïüåþóäèï
ìüóæåíüèï æòðäëèåþàïí
åîàïæ ìðåúòïäóîò
ìïîåêëèåíæïúòë ùåîòäåþò
èòòéåì.

5 Tebervali-marti-aprili
2009 #2
media
konkursSi
gamarjvebulebi
daajildoves
6 èïîüì, ìïìüóèîë
„àëîøò“ „ìïáïîàâåäëì
üîïíìðäïíüëäëãàï
ïìëúòïúòïè“ æï êëèðïíòï
öåðîïè èåæòïêëíêóîìøò -
„ãïæïíåîãòäò ëîãïíë
ãïæïî÷åíòäò ìòúëúõäå“
èëíïùòäå ýóîíïäòìüåþò
æïïöòäæëâï. êëíêóîìòì
èòçïíò èëìïõäåëþòìàâòì
üîïíìðäïíüïúòòì øåìïõåþ
ìïìïîãåþäë æï
ìïòíüåîåìë òíôëîèïúòòì
èòùëæåþï òñë.

#2 Tebervali-marti-aprili
2009 6
socialuri momsaxurebis saagentos Sexvedra TbilisSi gaimarTa
3 ïðîòäì, àþòäòìøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåä-
àï øåõâåæîï èúõåàï-àòïíåàòì èèïîàâåäëþòì æï àâòàèèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåä-
èûéâïíåäåþàïí. øåõâåæîïçå ãïíõòäóäò òáíï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìïïãåíüëì ìïá-
èòïíëþï, ìëúòïäóîò æïõèïîåþòì ìòìüåèïøò ãïíõëîúòåäåþóäò æï æïãåãèòäò îåôëî-
èåþò, ìòìüåèòì ìîóäñëôòì ðîëúåìøò ïæãòäëþîòâò àâòàèèïîàâåäëþåþòì æï àåèåþòì
÷ïîàâòì øåìïûäë èåáïíòçèåþò.

socialuri momsaxurebis saagentos


regionaluri Sexvedra grigoleTSi
26 èïîüì, ãîòãëäåàøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò
èëèìïõóîåþòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõ-
âåæîï ìïèåãîåäë-çåèë ìâïíåàòìï æï ãóîòòì îå-
ãòëíåþòì èèïîàâåäëþòì æï àâòàèèïîàâåäëþòì
ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí.

socialuri momsaxurebis saagentos regionaluri Sexvedra siRnaRSi


18 èïîüì, ìòéíïéøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåä-
àï øåõâåæîï êïõåàòì îåãòëíòì èèïîàâåäëþòì æï àâòàèèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåä-
èûéâïíåäåþàïí.

7 Tebervali-marti-aprili
2009 #2
Tibisi fondma dazaralebul dedebs 8 marti miuloca
àòþòìò ôëíæèï úíëþòä èìïõòëþ êïõò êïâìïûåìàïí åîàïæ ïãâòìüëì êëíôäòáüòì øåæåãïæ æïçïîïäåþóä ïõïä-
ãïçîæï æåæåþì áïäàï ìïåîàïøëîòìë æéå èòóäëúï.ôëíæòì ùïîèëèïæãåíäåþòæï êïõò êïâìïûå ùòíïìùïîò ãïôî-
àõòäåþòì ãïîåøå,ìòóîðîòçòì ìïõòà áïäïá ãëîøò åìüóèîåí òè áïäþïüëíåþì,îëèäåþòú ôëíæòì æïõèïîåþòà ìïî-
ãåþäëþåí æï ìðåúòïäóîò ìï÷óáîåþò æïóîòãåì èïà.

sabavSvo anabari
da dazRveva
dazaralebuli
bavSvebisTvis
àòþòìò ôëíæòì ùïîèëèïæãåíäåþèï ëèòì
øåæåãïæ æïçïîïäåþóä þïâøâåþì äòêï êå-
êëøâòäìï æï ãòâòêë ùâåîïâïì ìïþïâøâë
ïíïþïîò æï öòðòïò ¸ëäæòíãòì ìïæïçéâå-
âë ðïêåüò ãïæïìúåì. ìïëèïîò èëáèåæåþå-
þòì øåæåãïæ èïà èûòèå æïçòïíåþåþò èòòéåì
æï èïàò èåóîâåëþï àòþòìò ôëíæèï òàïâï.

Tibisi fondma devnil axalSobilebs ninooba miuloca


àòþòìò ôëíæòì ùïîèëèïæãåíäåþèï íòíëëþòì æéåìïìùïóäçå æïþïæåþóä æåâíòä ïõïäøëþòäåþìï æï èïà èøëþ-
äåþì èòóäëúåì åì þåæíòåîò æéå. èïà ãëîòì ìïèøëþòïîëøò æïþïæåþóäò æåâíòäò þïâøâåþòì ëöïõåþì ìï÷óáîåþò
ãïæïìúåì ôëíæòìï æï èòìò æëíëîåþòì ìïõåäòà.

#2 Tebervali-marti-aprili
2009 8
jepra alkoholis televiziiT reklamirebis
winaaRmdegia
öåðîïì æòîåáüëîò ìëìë ãï-
äóèïøâòäò ïäêë¸ëäòì üåäåâò- saukeTeso saSualo da mcire
çòòà îåêäïèòîåþòì ùòíïïéèæåã
sawarmoebi dasaxelda
ãïèëâòæï. èïí ìïçëãïæëåþîòâò ïî-
õòìàâòì èòúåèóä òíüåîâòóøò ãï- ìïáïîàâåäëì ìïâïÿîë ðïäïüòì èòåî ëîãïíòçåþóä ñë-
ïêîòüòêï êïíëí-ðîëåáüòì ïâüë- âåäùäòóî êëíêóîìçå ìïóêåàåìë ìïøóïäë æï èúòîå ìïùïî-
îåþò æï æïìûòíï, îëè úâäòäåþå- èëåþò æïìïõåäæï. öåðîïì æòîåáüëîò èå-4 ùåäòï ýòóîòøò
þò åùòíïïéèæåãåþï åâîëðóä êï- èëíïùòäåëþì.
íëíèæåþäëþïì.

giviko wverava skolas daubrunda Tibisi


jepra patarebs piradi higienis
fondis kidev erTi keTili saqme
dacvas aswavlis

öåðîïè èëòãë ìïáïîà-


âåäëì öïíèîàåäëþòì æï àòþòìòì ôëíæòì ôòíïíìóîò æïõèïîåþòà ãïèëöïíèîàå-
ìëúòïäóîò æïúâòì ðîë- äåþóäò, ïãâòìüëì êëíôäòáüòì øåæåãïæ æïçïîïäåþóäò,
åáüåþòì ãïíèïõëîúòåäå- 14 ùäòì ãòâòêë ùâåîïâï ìêëäïì æïóþîóíæï æï ìùïâäï ãë-
þåäò úåíüîòì èòåî ãï- îòì ò. ãëãåþïøâòäòì ìïõ. èå9 ìïöïîë ìêëäòì èå-9 êäïìøò
èëúõïæåþóäò üåíæåîò ùñëþò áúåâòì ðîëðïãïíæòìïàâòì ãïïãîûåäï.ôëíæòì èåìâåóîåþèï êò ìðåúòïäóîïæ ïè æéòì-
ðòîïæò ¸òãòåíòì õåäøåè- ìïáïîàâåäëøò. àâòì, ðïüïîï ãòâòêëì, ùòãíåþòà æïïìï÷óáîï.

piar skolis veb-saitze vakansiebi yoveldRe axali wigni


ganTavsdeba àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì ìïòü-
öåðîï, ãïó-àþòäòìòì ðò-
çå (www.prschool.ge), ðòïîòì,
ïî ìêëäïìàïí æï öëþì.ãå-
èïîêåüòíãòìï æï þîåíæòíãòì
àïí åîàëþäòâò ðîëåáüòì
ìôåîëøò åäåáüîëíóäò ùòãíå-
ãïíõëîúòåäåþïì òùñåþì.
þò ñëâåäæéòóîïæ ãïíàïâìæåþï
ðîëåáüò ðòïîòì, èïîêåüòí-
æï ñâåäï æïòíüåîåìåþóä ðòîì
ãòìï æï þîåíæòíãòì ìôåîëøò
ïîìåþóä âïêïíìòåþòì ðòïî åáíåþï èòìò ãïæèëùåîòì ìïøóï-
ìêëäòì âåþ-ìïòüçå ãïíàïâ- äåþï. àòàëåóäò ùòãíò ìïòüçå
ìåþïì òàâïäòìùòíåþì. èõëäëæ åîàò æéòì ãïíèïâäë-
þïøò ãïíàïâìæåþï.

jepra HSBC-s
-s moemsaxureba
gau-Tbilisis piar skolaSi Ria
karis dRe gaimarTa
þïíêòì èòåî ãïèëúõïæåþóä üåíæåîøò ãïèïîöâåþï òâåí-
àòì êîåüòóäò òæåòà èëõæï, îëèåäòú þïíêòì ìïáèòïíëþòì
ïîìòì ãïèëèõïüâåäò ìäëãïíòì “øåíò þïíêò èàåä èìëôäò-
ëøò” èòõåæâòà øåòáèíï.
14 ïðîòäì, ãïó-àþòäòìòì ðòïî ìêëäïøò ãïòèïîàï éòï êï-
îòì æéå. ìüóæåíüåþì ãïïúíåì êóîìòì ìüîóáüóîï æï äåá-
üëîåþò. ìùïâäï òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêï-
úòåþòì ìïìùïâäë êóîìçå 21 ïðîòäì æïòùñë.

9 Tebervali-marti-aprili
2009 #2