You are on page 1of 40

1

BI GING MN VOVINAM
VIT V O

CNG CHI TIT HC PHN T CHN
MN VOVINAM VIT V O

1. Tn hc phn: Vovinam Vit V o
2. S tit: 45 tit (1 tn ch)

2

3. Phn b thi gian: 1 tun 3 tit, hc trong 15 tun.
4. iu kin tin quyt: c sc khe bnh thng.
5. Mc tiu ca hc phn:
- Trang b cho sinh vin s hiu bit v cc nguyn nhn gy chn thng trong
th thao v cch phng m bo an ton trong tp luyn v thi u.
- Sinh vin nhn thc ng v tn ch, mc ch , ngha, tc dng tp luyn
Vovinam Vit v o.
- Thc hin c k thut c bn nhp mn Vovinam Vit v o.
- Thc hin c k thut c bn nhp mn Vovinam Vit v o.
- Rn luyn th lc cho ngi hc.
6. M t vn tt ni dung hc phn:
- L lun chung v chn thng TDTT v l thuyt mn Vovinam Vit v
o.
+ Gip cho sinh vin hiu ngun gc, s hnh thnh v pht trin mn phi
Vovinam Vit v o.
+ Cc nguyn l c bn v v thut.
+ V o, tm c ca ngi hc v v ngha ca s tn s trng o.
- Hng dn l thuyt chuyn mn v thc hnh k thut:
+ K thut c bn v tn php, th php v cc php. n th tn cng v t
v.
+ Quyn php, cc bi tp b tr th lc.
7. Nhim v ca sinh vin: tun th ni quy, ni dung mn hc v quy ch o
to hin hnh.
8. Tiu chun nh gi sinh vin: theo thang im 10
- Kim tra gia k: 30
- Thi cui k: 70
9. Ti liu tham kho:

3

- V s L Sng, V s Trn Huy Phong mn phi Vovinam-Vit v o nm
1974.
- Gio trnh hun luyn Vovinam-Vit v o tp 1 v 2, Lin on Vovinam-
Vit v o pht hnh 2008 v 2010.
- V s Trng Quang An Gio trnh hun luyn Vovinam-Vit v o. (song
ng) nh xut bn KIEV 1998
10. Ni dung chi tit hc phn:
NI DUNG S TIT GHI CH
Chng 1: L lun chung v chn thng TDTT v l
thuyt mn Vovinam-Vit v o (VVN-VV)
6
1. Chn thng TDTT:
1.1. Phn loi chn thng TDTT
1.2. Nguyn nhn chn thng TDTT v nguyn tc
chung phng chn thng mt s mn th
thao, c bit i vi mn VVN-VV.

2. L thuyt mn VVN-VVD:
2.1. Ngun gc, s hnh thnh v pht trin mn
VVN-VV.
2.2. Nguyn l nhu cng phi trin.
2.3. H thng v thut, v ai, ai ng bn mn.
2.4. Ging hun v lin h v tn ch, mc ch v hc
(10 in tm nim).
2.5. Yu lnh k thut ng tc v, tnh ngh thut cng
nhu trong v thut v i sng.
2.6. ngha, tc dng v li ch ca luyn v.
2.7. Mi lin h gia v thut v cc mn hc khc.
2.8. Phng php tp luyn VVN-VV.
2.9. Phn tch yu lnh k thut ng tc VVN-VV


4

Chng II: hng dn l thuyt chuyn mn v thc
hnh k thut
20
1. Phn cn bn:
1.1. Thn php:
Tn php:
- Kim dng m tn
- Trung bnh tn
- inh tn
- Cho m tn
- Ht tn
- X tn
Nho ln t ng.
1.2. Th php:
- m thng, mc, ba, thp, lao, mc.
- Chm: 1, 2, 3, 4.
- Ch: 1, 2, 3, 4.
1.3. Cc php: thng, tt, p thng.
2. i luyn v phn n tay.
3. Chin lc: t 1 n 5


4. Quyn php: nhp mn quyn
5. Cc bi tp th lc:
- Nm sp chng y
- C bng
- C lng


5

- Ngi xm bt cao

6. Phng php tnh tm
n tp v kim tra gia hc k v cui hc k 9

NI DUNG V THANG IM MN VVN-VV
A. Cch thc kim tra v nh gi: 2 ln
1. Kim tra gia hc k: 30% im
im kim tra gia k =[(tn php + th php + cc php)/3]
Ni dung: tn php 10 im, th php 10 im, cc php 10 im.
Yu cu: gc khuu gi ng, k thut v tn php, th php v
ng i t th, bin ng tc ng yu cu, r rng v c lc.
Thi gian tin hnh kim tra: bui hc th 8
2. Thi cui k: 70% im
im thi cui k = [(quyn + i luyn + chin lc)/3]
Ni dung: bi quyn 10 im, i luyn 10 im, chin lc 10 im.
Yu cu: tn php kt hp vi th php, nhn php nhp nhng dt
khot, pht lc ng lc, chnh xc v ng k thut ng tc
Thi gian thi: bui hc th 15
im hc phn = kim tra gia hc k (30%) + Thi cui hc k (70%)
B. Thang im c th:
NI DUNG KIM TRA

6

IM KIM TRA GIA K THI KT THC HC PHN
Tn php Th php Cc php Bi quyn i luyn Chin lc
1 Qun bi Sai ng tc Qun n Qun bi Sai ng tc Qun n
2 ng tc
khng lin
tc, kt
khng r
Khng ng
bin v
thiu lc
Thiu chnh
xc v lc
ng tc
khng lin
tc, kt
khng r
C sai st v
thiu lc
Thiu chnh
xc v lc
nh
3
4 Tn khng
vng, k
ng bin

Nh bi, lc
hi yu
Nh ng tc,
thiu lc
Sai st
khng qu
2 ng tc
N trnh v
lc nh
tm c
K thut, ng
tc t yu cu
5
6 B php v
ng tc r
nt
ng tc
chnh xc,
nh c lc
ng tc
chnh xc, lc
mnh
B php v
ng tc r
nt
N trnh v
phn n
ng yu
cu
K thut, ng
tc r v c lc
7
8
9 Phi hp
nhp nhng
gia ng
tc ca b
php vng,
ng bin

ng tc
chnh xc,
lc nh
mnh, ng
bin
ng tc
chnh xc, lc
mnh v
cao
Phi hp nhp nhng gia
ng tc ca b php
ng yu cu, chnh xc
v lc nh mnh
ng tc chnh
xc, lc nh
mnh
10TIN TRNH BIU GING DY MN VOVINAM VIT V O


7

ST
T
NI DUNG GING
DY
GIO N GHI CH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15I
S hnh thnh v pht
trin Vovinam

x

x
Ging nghi l,
li sng, tnh
cch khi tp
Vovinam
o c ca mn
sinh Vovinam
x x o oHin nay, V
Vit Nam
c gi tn
y l
VOVINAM -
Vit V o
(VVN-VV).
Phn tch tc
dng i vi
c th khi tp
mi ni dung,
k thut ng
tc, km theo
ch n
ung ngh
ngi trong tp
luyn V
Vit Nam


II
K THUT C
BN:

1. Tn php:
Kim dng m tn,
trung bnh tn
x x o o
inh tn, cho m
tn, hc tn
x x x o o
2. Th php:
a) m: thng, mc,
ba
x x x o o o
m thp, lao, mc x x o o
b) Gt: 1, 2, 3, 4 x x o o
c) Chm: 1, 2, 3, 4 x x o
d) Ch: 1, 2, 3, 4 x o
3. Cc php:
: thng, tt x x o o
p thng x o
4. i luyn 4 li
m

m thng, mc x x o o

8

m ba, m thp x x o o K1
5. n chinlc 1-5 x x x o o K2
6. Quyn nhp mn x x x o o o K3
7. Kha g x x x x o o
8. T ng: sp nga,
ln ngc v xui
x x x x o o


III

TH LC:

Tp pht trin
ni lc v
ngoi lc
1. ng luyn: bi
tp pht trin sc
mnh chi trn,
di, c bng,
lng,

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

2. Tnh luyn:
Phng php tnh
tm

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

oIV
1. n tp kim tra
th
x x x
2. Kim tra gia k x
3. Thi kt thc hc
phn
x

Ghi ch:
X: ni dung hc mi
o: n tp ni dung c
k1,2: kim tra tng cp
k3: kim tra c nhn9

BI 1: LCH S MN PHI VOVINAM
VIT V O

Vovinam-Vit v o (VVN-VV) do c v s Nguyn Lc sng to ti H Ni
vo nm 1938 trn c s ly v v vt dn tc lm nng ct, ng thi nghin cu
tinh hoa cc v phi khc trn th gii dung np, thi dng v ha gii; nht l ci
tin nn tng k thut ca mnh theo nguyn l Cng Nhu phi trin. Sau khi v s
Nguyn Lc qua i, v s chng mn L Sng v cc mn k nghip t chc li
b my, tng bc h thng, b sung l thuyt v o, bi bn, n thv chung tay
gp sc a mn phi pht trin nh ngy nay
I. CHN DUNG C V S SNG T 1938-1963
Sn Ty (nay thuc tnh H Ty) c cu to bi ph sa 3 dng sng ln: sng
Nh (Hng H), sng (Hc Giang) v sng L; 2 nhnh sng nh - sng Con (Tch
Giang) bt ngun t Ba V chy quanh vng v sng y (Ht Giang) chy ven a
gii pha ng ca tnh gp phn to cho Sn Ty thnh mt vng t ph nhiu,
mu m. Bn cnh , Sn Ty cn c ngn Ba V hng v. Gn Ba V l h thng ni
la a Chng trng ip v mt dy ni vi ln ph Quc Oai (nhiu ln l th
ca Vit Nam thi phong kin, lc cn mang danh Phong Chu) chim c mt dy
t rng ln t b sng y n sng . Tuy thuc vng chu th tip gip vi i
ni nhng kh hu ca Sn Ty li gn ging vi cc tnh vng cao, nn ngi dn
va c tinh thn khong t ca ngi min ni, va c np sng vn minh ca c
dn cc tnh ng bng. a linh ny sn sinh nhiu nhn kit nh Nguyn Tun
(Sn Tinh), B Ci i Vng, Trng Vng, Ng Quyn, T o Hnh, V Cng
Du, Phng Khc Khoan, Tn Nguyn Khc Hiu... V ti lng Hu Bng, huyn
Thch Tht, ngy mng tm, thng t, nm Nhm T (24/5/1912), ng Nguyn Lc
ct ting khc cho i.
ng l trng nam trong mt gia nh c 5 anh, ch, em (Nguyn Th Thi, Nguyn
Dn, Nguyn Ng v Nguyn Th Sinh). Thn sinh - c ng Nguyn nh Xuyn v
thn mu - c b Nguyn Th Ha. Gia tc c ng tng sinh sng, lu i ti lng Hu
Bng. Mt thi gian sau, v sinh k, c ng chuyn gia nh n ng trong mt ngi
nh bnh d ng Harmand Rousseau (pha sau ch Hm-H Ni). Khi ngi con
trai u lng cp sch n trng, c ng nh mt v lo v s khai tm cho con
mnh nhng th v v vt dn tc rn luyn sc khe v phng thn.
ng Nguyn Lc trng thnh trong thm cnh qu hng Vit Nam b thc dn
Php h hn na th k. Thanh nin Vit Nam lc by gi ang b chi phi bi 2
khuynh hng: mt bn l hy sinh dn thn vo con ng cch mng cu nc; cn
mt bn l bung mnh theo lp v vn minh ho nhong ca phng Ty m nhng
th vui sa a, nhng phong tro th thao ca lp thng lu trng gi c thc
dn Php khuyn khch ru ng cc tng lp thanh nin. L thanh nin, ng rt au
lng trc thc trng qu hng. Tt nhin, ng khng bng lng v ln n gt gao d

10

tm ca bn thc dn thng tr v tay sai. Theo ng, mt trong nhng yu t a cuc
cch mng gii phng dn tc n thnh cng l cn xy dng cho thanh nin lng
yu nc su sc, tinh thn t ho dn tc, thc cch mng, ch qut cng v
ngh lc qu cm; tt c nhng iu phi c cha ng trong mt thn th khe
mnh, anh thp, sc lc do dai, chu ng c mi gian kh, c kh nng t v v
chin u. V th, ng c c vng gp phn nung c v cng hin cho t quc
nhng ngi con yu c o c, ch quyt thng, nng lc v sc khe vt
thng s hn yu, bc nhc v tm hn v th xc hu vn n mt li sng tt p
hn: Sng, gip ngi khc sng v sng v ngi khc.
Mang hoi bo y, ngoi vic tu dng o c, trau gii hc vn, ng cn dnh
thi gian su tm, nghin cu nhiu mn v khc. Ngy m ng thng bu bn vi
nhiu loi sch bo khc nhau t Trit hc, Vn hc, S hc... n c Y hc, C th
hc. Tt c nhng tng quan trng v v hc v nhng vn lin quan u c
ng k ch, phn loi c th. Khu vc b sng Hng t bn Ph en n Vin Bc
c, nh Ht Ln u c du chn ng chy nhy, i quyn, ma cn... t lc mt tri
cha tnh gic. Ngoi ra, ng cn n tham quan cc v ng, d khn nhng trn t
th v i hoc mn m cng mt s v s thi danh hu tm hiu thm cc n th
hay, p, hiu qu ca cc mn v Trung Quc, Nht, Xim, Quyn Anh... Qua ,
ng nhn thy mn no cng c u im. C mn thin v cng, k thut cng v
mnh; c mn thin v nhu, k thut linh hot, kho lo, uyn chuyn, t dng sc.
Ring cc mn v Vit Nam rt c o, khng theo cng hay nhu nht nh m
bin ha, linh ng ty theo th tng mi ngi, mi a phng. Do sng to t lu
i, v Vit Nam cng c mt s k thut khng cn ph hp vi thi i mi nhng
ng cng nhn thy rng cc k thut vn pht trin c nhng t cht ca c th
nh thng bng, chnh xc, kho lo... m con ngi thi i no cng cn. Vn
ct li l thng qua nhng bi bn xa, o su tinh ngha, tm ra phng php hun
luyn mi, p ng c tnh khoa hc, hin i, ph hp vi np ngh v sinh hot
vn ha thi i mi m vn gi c tnh dn tc. T vic nhn ra thc cht ca
nhng k thut, bi v i n vic nhn r gi tr c th ca tng mn v, ng thi
i chiu vi c im tm l v th tng ca ngi Vit Nam; ng nhn thy cn
phi xy dng mt mn v mang tnh dn tc, khoa hc v hin i gip thanh nin
c mt phng php rn luyn sc khe mang danh dn tc v trong mi cuc chin
u, vn tinh thn v danh d l 2 yu t quan trng gp phn quyt nh s thnh
bi.
Vi cc lun c , ng Nguyn Lc ly mn vt v v dn tc Vit Nam lm
nn tng, khai thc mi tinh hoa v thut c trn th gii sng to thnh mn
phi ring t tn l Vovinam(VVN). Khong ma thu nm 1938, khi cng trnh
nghin cu hon thnh, ng hun luyn th nghim cho mt s thn hu cng la tui.
Trong thi gian ny, VVN li c ng tip tc sa cha, b sung v l lun ln k
thut. Ngt mt nm sau, ng em lp mn sinh u tin ra mt qun chng ti nh
Ht Ln H Ni. Cuc biu din thu ht ng o ngi xem v thnh cng rc r.
thun li trong vic truyn b v pht trin ngi con tinh thn ca mnh, ng
nhn li mi ca bc s ng V H - Hi trng Hi thn hu Th thao - t chc
cc lp dy VVN dnh cho thanh nin. Lp v cng khai u tin khai ging vo ma

11

xun nm 1940 ti trng S phm H Ni. Sau , nhiu lp v lin tc c m ra.
Trong khong gn 15 nm (1940 - 1954), VVN c qung b rng ri H Ni
v lan dn sang cc tnh Sn Ty, Nam nh, Thanh Ha... Vo thi k ny, tuy
chng trnh hun luyn c phn thnh 3 cp: s ng, trung ng v cao ng nhng
khng my ai hc qu 3 nm v thi cuc, v nhu cu ng ph cp thit, v i lc
thc dn Php cm cn, tr i ng ct cn tp luyn b mt. Cc lp v cng khai
thng ch ko di 3 thng gm:bi tp th dc(10 ng tc), luyn tn, mp tay, bp
tay rn chc; bay ngi, rp xung, trn bng khuu tay v u gi; cc li nho ln,
tp t ng; cc th phn n c bn, cc th kha g; 4 bi song luyn; cc th t v
chng kim, gy (cn), m tu; 21 n chn khng dy ring l m ghp trong cc bi
song luyn. Khi luyn tp, biu din, cc mn sinh mc qun i, mnh trn.
Nm 1945, ng Nguyn Lc lp gia nh cng c Nguyn Th Minh (con ca c
ng Nguyn Ngc Hon v c b Bi Th Ng) v c 9 ngi con (3 trai).Vc dng to
khe (trn 90 kg) v tuy l mt v s ni ting nhng trong con ngi ng vn tun
chy mt ging mu ngh s. Bn bnh tr nng, bao thuc l, ng mi m m lun
th vn, hi ha, ngh thut nhip nh... sut bui hoc trn m vi bn b, mn .
Thn mt, ho ng, gin d, ng thch v cho php cc mn gi mnh bng hai
ting anh Lc thn tnh; y l iu him thy trong gii v lm. Nhng hc tr
sng cnh ng u hng nhng tnh cm n hu v s chm lo chu o. Tuy vy,
khi bt tay vo cng vic, hc tp, ng rt nghim tc, cn trng, lun t yu cu cao
i vi bn thn v cng s. Giao lu rng ri, tnh tnh ho hip, con thiu sa vn
mang go tin gip bn b gp cn b cc, v th ng c mi ngi chung
quanh qu trng.
Nm 1954, ng Nguyn Lc vo Si Gn, t chc cuc biu din VVN u tin ti
rp Norodome (nay l Cng ty x s kin thit, ng L Dun, Tp H Ch Minh),
m lp v ti ng Th Khoa Hun (Avigateur Garros), Nguyn Tri (Frre Louis),
Nguyn Khc Nhu, v c mn hun luyn trng Hin binh Th c (tnh Gia
nh), Tp Lt... Trong lc cng vic mi bt u cn y kh khn, ng li qua
i vo ngy mng bn, thng t, nm Canh T (29/4/1960). Hin di ct ng c
bo qun ti s 31 ng S Vn Hnh, Qun 10, Tp H Ch Minh.
Ngy 11/11/1960, nhn v s Phm Li (mn Judo) tham gia cuc o chnh do
Nguyn Chnh Thi cm u, ch Si Gn hn ch cc v phi hot ng. Tuy
nhin, mt s lp VVN vn tp luyn ti cc trng H V, Thng Long, Saint
Thomas... do v s Trn Huy Phong v vi v s khc hng dn.
II. GIAI ON 1964-1975

Ngy 01/11/1963, nhm Dng Vn Minh h b Ng nh Dim. Cng vi cc v
phi khc, VVN bt u hi phc t u nm 1964. Vo thi im ny, chic o thun
ba l (may-) v qun i m v sinh mc trong thi k trc c thay th bng
b v phc mu xanh da tri nh hin nay. Sau khi v ng u tin (tnh t 1964)
ra i ti s 61 ng Vnh Vin, qun 10 (Si Gn), v s chng mn L Sng
(sinh nm 1920), v s Trn Huy Phong (1938 - 1997), v s Nguyn Vn Th v

12

mt s thnh vin khc hp son tho Quy l mn phi, vch ra phng hng
cng c v pht trin mn phi. Da trn t tng, k thut v bi bn ca c v s
Nguyn Lc truyn li, v s L Sng v mt vi v s cao cp b sung, xc lp
chng trnh ging hun v o, hun luyn v lc, v v thut r rng theo tng
ng cp: s ng (ai xanh, c 3 cp), trung ng (vng, 3 cp), cao ng (, 7 cp)
v thng ng (trng, dnh ring cho chng mn). H thng k thut cng dn dn
c thm cc n th, bi bn mi nh: 30 th lin hon chin u, 28 th vt cn bn
v 3 bi Song u vt, Song luyn dao gm, Thp t quyn, Long h quyn, X
quyn, Lo mai, Ngc trn, Hc quyn, Vit v o quyn, Tinh hoa lng nghi kim
php, T tng cn php, Nht nguyt i ao, Thi cc n ao, Bt qui song ao,
Mc bn php, Thng l php, Song u ba ru, Song u m tu. Bng hot ng
nng n, sng to ca v s chng mn L Sng v cc mn , VVN thu ht
c s ch ca nhiu gii v cc v ng khc dn dn xut hin nh v ng
Trn Hng o, Hoa L... Nm 1966, VVN c a vo trng hc m cng u l
ca v s Phng Mnh Ch t Mnh Hong (1938 - 1967). Cng t nm ny, danh
xng Vovinam b sung thnh Vovinam-Vit v o thanh, thiu nin ch trng
n tinh thn dn tc khi luyn v hu phn u rn luyn bn thn c 3 phng din:
Tm, Tr, Th, nhm phc v cho dn tc v nhn loi. Nhiu trng cng lp v t
thc ln ti Si Gn lc by gi nh Ptrus-K (nay l L Hng Phong), Gia Long
(nay l Nguyn Th Minh Khai), Chu Vn An, Cao Thng, Hng o, Don Bosco,
Phan So Nam, c Tr, Taberd, Quc Vit u c lp tp chnh kha hoc ngoi
kha do cc v s L Cng Danh, Trn Vn B, Trn Vn Trung, Nguyn Vn
Thng ph trch gp phn to nn mt phong tro rn luyn sc khe si ni v
rng ln. Cng tc o to i ng ct cn, nghin cu, bin son h thng l lun,
kin thc VVN-VV cng c quan tm. Nhiu sch, c san ca mn phi do Ban
nghin cu Vovinam - Vit v o bin son c xut bn trong giai on ny
nh: Vit v o nhp mn, Vit v o cng yu, Tinh hoa Vit v o... Nm
1968, v ng 61 Vnh Vin di n s 31 Trn Hong Qun (nay l 31 S Vn
Hnh, qun 10, Tp HCM) v l trung tm iu hnh tt c hot ng ca mn phi.
Sau my nm vt qua th thch v t nhiu thnh qu tt p, VVN c mt s
ban ngnh mi ging dy. c hc tp cc lp c hun (o to HLV) v qua rn
luyn trong thc tin, hng lot v s, HLV c tung i cc tnh, thnh ph min
Nam xy dng v pht trin phong tro nh: Trnh Ngc Minh (Nha Trang), Trn
Tn V (Ph Yn), Ng Kim Tuyn (Bnh Dng), Nguyn Vn Chiu (Quy Nhn),
Nguyn Vn Nhn, Nguyn Vn Sen (Cn Th),Trn Vn M (Hu Ngha), Dng
Minh Nhn (Kin Giang), Nguyn Tn Khoa (An Giang), Nguyn Vn Vang (Vnh
Long), Nguyn Vn t (M Tho)... Hng nm, vo dp L tng nim c v s sng
t, cc trng n v u tp trung v Si Gn d l, tp hun, thi c, to thnh
truyn thng tt p. V s chng mn L Sng v mt s v s cao cp cng
thng xuyn i thm hi, chm thi nhiu ni h tr, ng vin phong tro. Bn
cnh vic qung b v thut, VVN-VV cn tham gia mt s cng tc x hi C
th ni, y l giai on mn phi trng thnh v nhiu mt, v ng mc ln hu
ht cc tnh pha Nam; v theo chn cc du hc sinh nh :Trn Nguyn o, Nguyn
Th Hu, Trn i Chiu, Dng Quan Vit, H Ch Thnh... xut hin Php, ,
c, Thy S... vo u thp nin 70. Ngi c cng dng ct mc u tin pht
trin VVN-VV ra quc t (1973)l gio s Phan Hong.

13


III. GIAI ON 1976-2002
Khong gn mt nm sau ngy thng nht t nc, v s Nguyn Vn Chiu
tp hp mt s v s, HLV v Qun 8, Tp H Ch Minh (Tp HCM) n luyn; sau
biu din ti y v vi ni khc nh qun 3, huyn Bnh Chnh. Ngy
15/12/1978, c s chp thun ca S Th dc Th thao (TDTT) Tp HCM v y
ban nhn dn qun 8, lp VVN-VV chnh thc khai ging ti t im h bi Ha
Bnh (ng Chnh Hng - Qun 8) do v s Nguyn Vn Chiu, Nguyn Vn K,
Vn Phc hng dn, m u qu trnh khi phc phong tro trong thnh ph.
T thi im ny n u nhng nm 80, cc v s mt s tnh, thnh khc nh:
Nguyn Hu Hnh (Cn Th), Nguyn B Thun (Nha Trang), inh Vn Ha (Bnh
nh)... cng xin php ngnh TDTT a phng m lp hun luyn. Thng 6/1980,
VVN-VV tham d t Hi thao v thut do Vin Khoa hc Gio dc v Trng
Cao ng S phm TD trung ng 2 t chc ti Tp HCM. Nm 1985, VVN-VV
c mi hun luyn cho Lp Nghin cu v thut pha Nam (kha tp trung 4 thng)
ca Cc Cnh v (B Ni v nay l B Cng an). Mt s kin ng ch cui thp
nin 80 l Hi Vit v o Tp HCM c thnh lp (1989) v c nh hng n cng
tc chuyn mn, nhn s ln s quan tm ca cc tnh, thnh khc i vi b mn.
Trc s hi phc ca phong tro v nhng c gng th thao ha b mn ca v s
Trn Huy Phong, Nguyn Vn ChiuVVN-VV c Tng cc TDTT (nay l
y ban TDTT) a vo chng trnh Hi din k thut khu vc 3 (1990). n thng
9 nm ny, 4 v s : Nguyn Vn Chiu, Nguyn Anh Dng, L Thanh Lim, T
Mnh Ha c mi sang biu din ti Belarussia v c v s lu li hun luyn.
Nhm to iu kin cho VVN-VV pht trin, ngnh TDTT cc a phng tin
hnh gii thi u cp tnh, thnh; sau Tng cc TDTT cho t chc gii v ch
ton quc (VTQ) ln u tin t 4 6/12 /1992 ti Tp HCM, quy t 178 v s ca
nhiu tnh, thnh, tranh ti 2 ni dung: hi thi k thut v u i khng. Vi nm sau,
cc a phng cn c thm gii Thiu nin, Tr, Hi khe Ph ng, khu vc
thng nht vic qun l v ch o chuyn mn, thng 4/1994 Tng cc TDTT thnh
lp Ban iu hnh lm thi VVN-VV Vit Nam. Hng nm, Ban iu hnh u t
chc cc Hi ngh chuyn mn ton quc (n luyn k thut, tng bc hon chnh
lut thi u i khng, lut hi din, nghip v Trng ti, bin son sch k thut),
thi thng cp cao ng Chuyn biu din thnh cng vang di ca VVN-VV ti
L hi Vn ha - Th thao truyn thng th gii ln th 2 (52 quc gia tham d) t
chc Thi Lan vo thng 12 nm 1996 thu ht thm s ch ca nhng ngi
yu thch v thut dn tc. n gii VTQ ln th 6 (27 - 30/12/1997), vi 215 VV
thuc 12 tnh, thnh v 2 ngnh (Qun i, Th thao i hc) tham d, VVN-VV
Vit Nam c khng nh trong s nghip th thao ca nc nh qua vic y ban
TDTT phong cp cho cc VV ot huy chng. Nhm m rng a bn, 3 lp tp
hun Hng dn vin dnh cho cc tnh pha Bc ln lt tin hnh ti Thanh Ha
(1998), H Ty (2000) v Qung Bnh (2001) to iu kin cho khu vc ny xy
dng b mn v tng bc ha nhp vo phong tro chung c bit, nhn dp cho
mng 300 nm Si Gn - Tp H Ch Minh v k nim 60 nm thnh lp mn phi,
Hi VV Tp HCM pht hnh huy hiu lu nim v phi hp cng Lin on V

14

thut Tp HCM t chc Hi din VVN-VV quc t ln th 1 vo ngy 20/7/1998 ti
Nh thi u Phan nh Phng, Qun 3, vi s gp mt ca 4 quc gia: Vit Nam,
Php, , Ty Ban Nha. Cuc Hi din quc t ny tr thnh gii truyn thng hng
nm vi s tham gia ca cc nc ngy mt ng hn. Hai i truyn hnh ca
CHLB c v Th thao chu cng n Vit Nam lm phim v hot ng ca VVN-
VV v cc v s Nguyn Hng Qu, Phm Th Phng (Tp HCM), Nguyn Vn
Phc (Cn Th) vo nm 1999. V s Patrick Levet (Ty Ban Nha) cng xut bn 1
quyn sch, 2 bng vido v k thut VVN
Nhn chung, sau gn 30 nm tri qua khng t gp ghnh, c s quan tm ca
ngnh TDTT cc cp, s c vn, h tr ca v s chng mn v lng tn ty hy sinh
ca tt c v s, HLV v mn sinh; hin nay VVN-VV thu ht khong 30.000 mn
sinh thng xuyn luyn tp ti hu ht cc tnh pha Nam v mt s tnh pha Bc
nh :Qung Bnh, Thanh Ha, H Ni, Ha Bnh, Lai Chu, Yn Bi, Lng Sn, Ph
Th, H Ty Hot ng ca mn phi ti Vit Nam ang i dn vo n np; nhiu
tnh, thnh c t chc Hi, cht lng chuyn mn c phn tng tin. Mt s n v
pht trin phong tro kh mnh l: Tp HCM, Khnh Ha, Cn Th, ng Nai, Vnh
Long
V quan h quc t, VVN-VV Vit Nam tng biu din ti cc L hi v thut
truyn thng khu vc v th gii Thi Lan, c, Hn Quc, Nht Bn v c
nhit lit hoan nghnh. Nhiu nc m lp tp VVN-VV nh : Php, c, Thy
S, , Ty Ban Nha, H Lan, M, Morocco, c, Canada, Nga, Belarussia, Ucraina,
Rumania, Ba Lan, Tunysie, Anh, Pru Hng nm, mt vi quc gia nh Php, ,
Thy S t chc gii thi u quc t vi s hin din ca v s cc nc ln cn.
Trn tinh thnung nc nh ngun, nhiu mn sinh nc ngoi v t t ving
c v s sng t, cho v s chng mn, tp hun k thut, thi thng cp, v biu
din ti Tp HCM, Nha Trang, Cn Th, H Ni...
Vi thnh qu bc u nu trn, VVN-VV Vit Nam c y ban TDTT
a vo ni dung thi u chnh thc ti i hi TDTT ton quc nm 2002.
V k thut, thc hin phng chm mt pht trin thnh ba ngha l t n cn
bn (1) ghp li thnh bi n luyn (2) v bi song luyn (3) nhm gip ngi tp d
nh, d thun thc nh thng xuyn n i n li, VVN-VV c thm mt s bi
quyn v binh kh nh: Nhp mn quyn, T tr quyn, Ng mn quyn, Vin
phng quyn, Thp th bt thc quyn, 4 bi Nhu kh cng quyn (dng sinh), 4 bi
lin hon i luyn (dnh cho ngi cao tui), Song u cn, Song dao php, Trn
mn quyn, Vit iu kim php, Tin long song gm php, M tu php, Tht tinh
kim php, m dng h ip phin H thng ng cp c thm ai mu en (sau
Lam ai tam cp) - chuyn tip gia s ng v trung ng dng so snh vi ai
ng ca cc mn v khc (Karatdo, Taekwondo, Judo, Aikido).
* * *
70 nm tri qua, vt qua nhng bc thng trm, t mt mn phi manh nha ti
H Ni, VVN-VV ang ln mnh v m rng n nhiu ni. l c mt qu trnh

15

chung vai u ct ca nhiu th h v s, HLV, mn sinh theo bc chn m ng
ca c v s sng t.
Thi gian trn l chng ng rt ngn so vi lch s x hi nhng VVN-VV
c nhng ng gp nht nh vo phong tro TDTT ca t nc v th gii. Tuy
nhin, c th sm snh vai cng cc mn v quc t khc, mn phi cn nghim
khc nhn li cc hn ch ca mnh. V i th, tt c v s v HLV nn on kt,
thng nht t tng, ch v hnh ng, nhm gp phn o to nhng thanh thiu
nin c lng yu nc, tri thc, sc khe, c dng, lng nhn, tinh thn ho hip v
np sng vn minh, lnh mnh. Trong qu trnh th thao ha mn v, cn tch cc v
khn trng o to i ng HLV, Trng ti; ch trng gio dc tinh thn thng v;
tinh gin chng trnh hun luyn; bin son sch k thut; tu chnh lut thi u i
khng v hi thi k thut; chn chnh k cng, xy dng phong cch lm vic dn
ch, khoa hc... l nhng yu t cn bn v rt quan trng tin n thnh lp
Hip hi VVN-VV Vit Nam v Lin on VVN-VV quc t t tr s ti t t
trong tng lai.
Tng mn sinh c quyn t ho v nhng thnh qu mn phi ginh c nhng
khng mi m vi nh ho quang m phi nghim tc t soi ri li cc u, khuyt
im ca bn thn tip tc tu dng o c, rn luyn chuyn mn, khim tn,
khng ngng hc hi, nng cao kin thc v mi mt; yu thng, gip , tn trng,
ha hp cng ng mn nhng mnh dn u tranh vi nhng sai tri hu a mn
phi vng vng tin bc trong th k 21 cng nh thc hin ngy mt tt hn li dy
ca c v s sng t: phc v dn tc v nhn loi.

BI 2: I NT V V S CHNG MN L SNG
Nguyn qun tnh Thanh Ha, v s L Sng cho i vo ma
thu nm 1920 ti cn nh bn b h Trc Bch ( H Ni). ng l
trng nam ca c ng L Vn Hin t c Quang (1887-1959) v
c b Nguyn Th Mi (1887-1993). Hai ngi em gi ca v s l
L Th Xut v L Th Hng.
Vo nm 1939, sau mt cn bo bnh nn i chn i ng kh khn, nghe theo li
khuyn ca m, v s L Sng tm thy hc v vi mc ch rn luyn cho i chn
cng cp v thn th khe mnh. Duyn may a y ng n vi lp Vovinam ti
trng S phm(Ecole Normale) H Ni do c v s sng t Nguyn Lc trc tip ging
dy vo ma xun nm 1940. C t cht, thng minh, chu kh hc hi v chuyn cn
luyn tp, ng sm ci thin tnh trng sc khe v tin b nhanh trn bc ng v
ngh. Ch vi nm sau, ng c v s sng t cho tham gia hun luyn ti H Ni. T
, ng lun gn b vi v s sng t nh anh em rut tht, cng ng lao cng kh v
tng theo chn v s sng t i dy Vovinam nhiu ni nh : huyn Thch Tht (tnh
Sn Ty, nay thuc tnh H Ty); tnh Ph Th; Chu Lu, an H, an Ph (tnh Yn


16

Bi); Me i (tnh Vnh Yn)
Thng 7 nm 1954, ng cng v s sng t vo Si Gn. Ti y, ng c phn cng
m cc lp Vovinam ng Avigateur Garros (nay l ng Th Khoa Hun), Hin
binh QG Si Gn v Trung tm Hun luyn Hin Binh Th c. n nm inh Du
(1957), v s sng t lm bnh, ng thay ngi tip tc hun luyn cho cc mn sinh
cao ng, ng thi m thm v ng ng Trn Khnh D (Tn nh), S Vn
Hnh (st cha n Quang), Moulin Rouge (ng Trn Hng o) Thng 4 nm
1960, trc lc qua i, v s sng t giao nhim v chng mn li cho ng. Do
tnh hnh thi s, nhng nm u thp nin 60, v s L Sng phi ln tn Bun M
Thuc lm n v mi n cui nm 1963, khi cc v phi Si Gn c php hot
ng tr li, ng mi quay v, bt tay vo vic cng c lc lng, nh hng khi phc
v pht trin mn phi. L mn trng trng, st cnh cng v s sng t khong 20
nm trng, v s L Sng tip thu nhng t tng v o v v thut ca sng t
mt cch su st nht. Trn c s , vi cng v chng mn v bng uy tn c nhn,
ng quy t nhiu cng s (v s, thn hu) tm huyt v lnh o mn phi
vn ln tht mnh m - Vovinam c mt hu ht ti cc tnh min Nam v lan rng
sang mt s nc chu u - trong thi gian t u nm 1964 n u nm 1975.
Nhng nm u khi phc mn phi, d cuc sng cn nhiu thiu thn, nhng song
song vi ch o phong tro, mi ngy ng vn trc tip hun luyn hng 10 gi cho
nhiu i tng khc nhau; vy m m m vn cn chong n vit sch h thng
li nhng t tng v hc ca sng t; v qua kinh nghim thc tin ca mnh, ng
b sung vo chng trnh hun luyn nhiu n th mi. Bn cnh , ng cn c bu
lm Tng th k Tng cuc Quyn thut min Nam Vit Nam v Th qu y ban
Olympic min Nam Vit Nam trong nhiu nm.
T cui thp k 80 n nay, l ngi lnh o tinh thn ca Vovinam-Vit V o,
vi ch trng Thun thin Ha nhn, v s chng mn L Sng lun hng dn v
h tr nhng hot ng chuyn mn ca mn phi cc ni, trc tip kho th cc mn
sinh cao ng; ng thi tip tc nghin cu pht trin h thng l lun v h thng
k thut ca mn phi ph hp vi xu th ca thi i.
Chng nhng gii v, c kh nng kinh doanh - tng l ch tim ng giy Phi ip
(1950-1954), ch nh in v nh xut bn Ngun Sng (1953-1954) H Ni - v nng
lc lnh o tt, v s chng mn L Sng cn l mt con ngi ti hoa. Bng nhng
nt ch bay bm, p mt v r rng, ng thng sng tc nhiu bi th , mang cm
xc su lng v tinh thn thng v. Mt s bi th ca ng c ph nhc. Trong
i thng, ng sng ung dung, gin d, thng gip bn b v c x chn tnh vi
nhng ngi chung quanh. i vi mn , ng ch tnh dy bo, thng yu v dung
th. Nhng lc cha m m au, ng lun cn k v chm lo chu o.
Sng n thn, khng nng gnh gia nh, thch c sch bo, thm nhun trit l
phng ng, v cng l ngi mn xut sc nht ca c v s sng t Nguyn Lc;
bng ti nng v o c ca mnh, v s chng mn L Sng cng hin trn cuc
i mnh cho cng cuc xy dng v pht trin mn phi Vovinam-Vit V o.

17

BI 3: C DNG V LNG NHN
(BN TAY THP T TRN TRI TIM TRI I)

Trn ph hiu mn phi Vovinam-Vit V o (VVN), chng ta thy c hai hnh
biu tng, hnh dng ging nhau nhng khc nhau v mu sc (xanh, ) c trnh
by vi hai v th tri ngc, tng trng cho hai nguyn l m Dng. Hai hnh biu
tng ny c bao quanh bi mt vng trn (trng), tng trng cho o th ch s
khc ch, iu ha, bao dung, nn kt hp vi nhau thnh mt tng th hi ho.
DNG T: Biu tng cho s cng mnh - c dng cm - bn tay thp.
M T: Biu tng cho s mm du - lng nhn - tri tim t i.
VNG O TH: Biu tng cho s khc ch, iu ha, bao dung - tr tu linh mn
- iu hp hai nguyn l m dng.
Trong nhiu giai on, c dng v lng nhn c din t l hai kh nng i
nghch trong mt tng th hi ha c tc dng tch cc gii quyt nhng vn
pht sinh t cuc sng.
Ngi hc v mun t mc tinh diu, phi hp c Cng, Nhu (m, Dng)
phi rn luyn v hm dng Tm v Thn, c v thut ln v o. Nu ch c Dng
m thiu Nhn s tn bo, c c. Nu ch c Nhn m thiu Dng s yu hn, nhu
nhc. Do vy, c Dng phi c lng Nhn i cng; Dng v Nhn phi c Tr phi
trin, iu ho mi sinh to v tng trin. Mi mu thun trong tng lai s c
gii quyt theo hng xy dng ca Ta - Ngi cng tn ti.
Dng cm khc can m, ngi can m khng s nguy him, khi n kh bc ln c
th liu mng sng, nhng ngi dng cm khc hn, phi c thc s nng gin
t ti mt mc ch no c mt tm vc nht nh. Dng cm c phn thnh
hai cp:
THNG DNG V I DNG
Trong i sng chng ta thng gp nhng hnh ng biu l v c dng: Ngi
chin s vt qua nhng tr ngi, th thch cam go hon thnh nhim v, ngi

18

con c gng khc phc mi kh khn phng dng cha m gi yu, bnh hon;
ngi cn b c tinh thn trch nhim cao, vt qua mi cm by mua chuc chu
ton trch v. Tt c u biu hin lng can m, sc chu ng, tn tu vi ngha v,
c gi l c dng. Nhng dng c hai mc cao thp khc nhau l Thng Dng v
i Dng.
Thng dng l dng nht thi c biu hin trong c ch, thi v hnh ng
chng i, khng chu khut phc ca con ngi khi gp nhng iu sai tri. nhng
vic n gin, c dng d nhn thy, thng gp trong i sng, nn ta gi Thng
Dng - ci Dng bnh thng, thng thng d thy, d nhn. Thng dng l ci
dng do hon cnh to nn, do m lc coi nh t sinh, do trch nhim phi qun
mnh chu ton trc mi kh khn, nguy him, nhm gii quyt nhng s vic kh
khn trc mt v hu hn.
i dng l ci dng c tnh cch lu di, xuyn sut c mt i, biu l qua s
chu ng, nhn nhn vt qua mi hon cnh kh khn vi thi trm lng, vi
kh nng t ch, t thng cao, nn lc no cng bnh thn, ung dung, thng sut, kin
ngh trong sut i ngi. C nhng vic lu di m khng ai thy, c khi sut c mt
i mi chng t c l i dng. Ra qun chng qun Mng C ln th hai vi
quyt tm phn cng tiu dit qun th, Hng o Vng Trn Quc Tun tr gm
xung sng
Ha m th: Khng dp xong gic quyt khng tr v khc sng ny na, l biu
l Thng Dng do tnh th bt buc. Nhng lc nghe tin Thot Hoan li sp a
300.000 qun Mng C sang nh ln th ba, trong khi t nc cn kit v b gic
tn ph, lc lng b qu yu km, cha kp phc hi. Ngi vn bnh tnh, sng sut
nhn nh, tho hch khch ng ton dn, thi thc tinh thn chin u ca ba qun,
hp hi ngh Din Hng vi cc b lo, chnh n hng ng vi ch trng Qun qu
v tinh nhu, khng qu nhiu v tu vi vua Trn Nhn Tn khi bn vic ngn
gic Nm nay nh gic d chng t c i Dng ca ngi.
Trn Quc Tun v Trn Quang Khi c hn ring vi nhau, nhng trc ha xm
lng Mng C, Trn Quc Tun ti thm gp lc Trn Quang Khi ang tm, k
lng cho Trn Quang Khi v ni By gi c hn hnh k lng cho Tha tng.
Trn Quang Khi vui p: c Nguyn soi k lng cho tht l vn hnh. Hai ng
c ngi hu th khen l nhng ngi i Dng.
c i Dng c khi c i ngi mi biu l c. L Li khng Minh nm
nm u tht bi chy di, v con u cht thm, vn kin tr dng cm chin u mi.
Sau , i chin php Trnh ch ch mnh, nh ni ch yu, cng phi nm
nm sau mi chin thng hon ton mi chng t c l bc i Dng.
C DNG QUA CC QUAN NIM TRIT HC
c Dng t hnh thi d thy, d nhn trin khai ti mc t vi hn, su rng
hn. Khi t Thng Dng vt ln tr thnh mt th c Dng siu khong. T
hnh ng, dng bn r vo t tng thng qua cc quan nim trit hc, tr thnh

19

ci dng ca thnh nhn, ci dng ca ngi qun t, ci dng ca ngi i trng
phu
+ Ci dng ca thnh nhn: ng Christ em tnh mng mnh chuc ti th gian trn
cy thnh gi, c Pht t nhiu tin kip hin c tay, chn, tnh mng mnh cu
chng sinh.
+ Ci dng ca ngi qun t: n khng cu no, khng cu yn, khng cu sng
lm hi ngi, sn sng t git thnh nhn.
+ Ci dng ca bc i trng phu: th ch rng ln trong thin h, lm th lm
ci o ln trong thin h, khng khut phc trc uy quyn, khng i ch khi ngho
hn, khng phng tng sa a khi giu sang.
C DNG THEO QUAN NIM VIT V O
Vn ha Vit Nam nh hng kh su m tinh thn tam gio ng lu y, cng
cc tn gio ln. Cc tinh thn y thm su vo np sng vn ha dn tc, nhng cng
c dn tc ha bng nhng chn lc k lng. Do vy, ng cp s phu Vit Nam
c hc v cao, va sng o va gii v. Cc dng tng Vit Nam c hc va tr
nc gii va sng knh thn thnh. S ngn cch gia cc nh tu vi cc vn quan,
v tng bn bc m h. L Thng Kit, L Cng Un, Trn Quc Tun, Trn
Quang Khi, Nguyn Tri, H Qu Ly, Nguyn Cng Trl nhng v d in hnh
v vn v song ton.
Vy trong i sng hin nay, mn sinh VVN chng ta nn ng dng. Loi dng no?
Thng Dng hay i Dng?
Ty trng hp m ng dng. Thng Dng gip chng ta ng u vi hon
cnh biu l ci hng kh ca con nh v v gii quyt cp thi nhng kh khn tr
ngi. Hn na, khi bc dc m khng dm t thi , b p ch m khng c tinh thn
i khng th lm sao tm hn c th thnh thi? iu quan trng l phi t thi
chng i theo chiu hung trm tnh, n ha, dn d thuyt phc ngi phi thay
i quan im v cch i x.
Chng ta cn i Dng, v i Dng gip chng ta rn luyn ngh lc, tinh thn v
c n mc dt lc, siu khong c th yn vui trc mi hon cnh, thn
nhin trc mi thnh bi, vt trn mi u t hay tha mn t i giai on, ng hu
phi bit mnh phi sng ra sao, phi lm g cho tng lai, cho i ngha?
Tuy nhin, cn phn bit nhng k thot u t v ta y c hoi bo ln, theo ui s
nghip phi thng, khng quan tm gii quyt nhng vic nh nht thng ngy,
thiu chuyn cht trong hnh x, khn kho n trnh mi ng chm, d ln hay nh
vi bt c ai th ch l k thi c, cu an v li.
Xut pht im ca i Dng t Thng Dng. Do vy, d i Dng hay Thng
Dng cng u ny sinh t s thc hin nhng vic bnh thng tch ly hng ngy

20

(nh quyt tm dy sm, t b nghin nghp, chuyn cn, nhn nhn). Khng c
quan nim sng ng n r rt, thiu chuyn nht, lm vic chng chn hay thay i
th ch l k n hn, nhu nhc, ni chi n chuyn Thng Dng hay i Dng.
Bn phm tnh ch cht ca tinh thn dng cm, ngi mn sinh VVN phi trau
di, tu tp, l: T ch, t thng, cng trc, tn ty vi ngha v.
1. T ch: Con ngi l phn t ca gia nh, gn b vi cng ng dn tc, v nhn
loi. Trong s ha nhp chung sng nu khng c c tnh t ch s b ng ha.
Mun c c tnh t ch, chng ta phi lun t ch trc mi bin ng ca ngoi
cnh, lun trin khai ni tm, luyn ng quan cho tht bn nhy. Sau ht, luyn thn
kh cho c ung dung, thanh thn, khng cu cnh, c ao g c.
2. T thng: Mi ngi u c mt s u im v nhc im. Trong lch s, chng
ta thy c bit bao vua cha, danh tng ly lng mt thi b danh vng, tin ti,
gi p lm bng hoi, tha ha i n sp . C th trong hin ti c nhiu chin s
yu nc chin thng v vang qun th li tr thnh nhng k tiu cc, tham nn
thn bi danh lit, ch v h khng t ch, t thng c nhng nhc im trong
con ngi ca mnh.
Mun c c tnh t thng, chng ta phi lun kin nhn nghe, t nhng iu cha
bit n nhng iu bit, nghe c nhng iu phi ln nhng iu tri, hiu r
nguyn vng ca ngi, tp thi quen tn trng v ngh ti ngi. Kin nhn hc
hi mi ngi, trong mi trng hp, lin tc trong i sng. Kin nhn trong vic x
th, l gp trng hp b i x bt cng, th vng, lm ln, chng ta vn kim ch
c tnh nng ny, hiu thng, vn ung dung nhu nh vi tinh thn thng cm ha
gii, khng tc kh ni quu n ming tr ming ty hng. Kin nhn hnh ng s
gip chng ta vt qua mi kh khn tr ngi, thng phc c nhng tht bi trn
ng i, nht l khi mi vo i t thnh cng cui cng.
3. Cng trc: y l c tnh ca con nh v. Nhng chng ta cn phi hiu:
Cng l cng quyt trong tinh thn, ha nh ngoi thi . Trc l thng mt cch
t nh, ch khng l tnh cng ci, th l ca k tht phu v s ngay thng ca ngi
in khng. Tiu biu trong lch s Vit Nam c L Thng Kit, Chu Vn An, Trn
Hng o, Nguyn Tri,l nhng ngi cng trc dm ni, dm lm, dm lnh
trch nhim v li ni ca mnh.
Khng c s cng trc no vng chc bng s cng quyt trong tinh thn. Khi
tinh thn nht quyt ri th thi phi t ra n ha, nhu nh. Chnh thi n ha
nhu nh ni ln s quyt tm n cng cc. Ngi cng quyt phi l ngi c
thc vng vng rng, mnh nn ngh g, phi lm g? V quyt on l quyt tm
theo ui n cng.
Ngay thng l mt c tnh c mi ngi cm mn, nhng khng ng ngha vi
cht phc thng rut nga. Ngay thng cng nhc s lm cho mi ngi phin lng,
pht , v khin mnh lun b thua thit, tht bi. Phi ngay thng mt cch linh ng,

21

kho lo, khng bao gi c di tr, nhng cng khng nn tht th l bch, ni ht
nhng iu khng ng ni, gy xo trn, tht vng cho ngi. l ngay thng mt
cch t nh.
4. Tn ty vi ngha v: Vi l tng tp th, vi s v s mn, T quc v nhn loi,
chng ta phi ht lng, tn dng mi kh nng thc hin ngha v bng c, d c hy
sinh tnh mng, nhng phi hy sinh cho ng ch, ng lc trong phm vi trch nhim
ca mnh. Nu ngoi phm vi trch nhim m c nhm mt hy sinh th ch l ngi
bt tr, thiu sng sut, khng thng t l, khng qun trit cng ngha khc vi t n
t li. Th d: khi c ngi hiu r kh nng ca ta, tin cn trng dng ta, v
cng l li ch chung cho mi ngi th ta em ht tm lc ra lm vic, nu y ch l
m mu mua chuc, tr tr bt minh dnh thng li ring t th ta khng th tn ty
hy sinh m qung c.
Tn ty vi ngha v gip ta nng cao phm cch, v tr thnh con ngi nng
ng, yu ngi yu vic, bit hc tp kin ton, c tinh thn trch nhim cao.
Trau di c bn c tnh trn, chc chn chng ta s to c phong cch sng
c th cho mnh, tr thnh hip s thi i, th hin c tinh thnBn tay thp
t ln tri tim t i.
LNG NHN QUA CC O GIO NG PHNG
Nhntheo o gio ng Phng ni chung l lng yu thng con ngi, quan
tm ngh ti ngi, gip ngi khi gp kh khn, an i, cu mang ngi khi gp
hon nn. Cc t ng: Bc i, t bi, v tha, t i thng c s dng biu th
lng nhn.
Nhn theo c th trc ht l:
- Bit sng vi ngi, v ngi, cho ngi, lun lun ngh ti ngi, ha thun vi
ngi, lm li ch cho ngi, qun mnh v cng ngha. Sng nh vy s sng sut
trong phn on v nhn nh, cm phc, li cun c ngi cng tc v tin tng
ni mnh.
- Bit thch nghi vi hon cnh, thi th, linh ng uyn chuyn trong s x, tho vt
lanh li trong cng vic, ty ngi ty vic m kinh quyn bin ho.
- Bit sng v lm vic theo ci l ng nhin, theo l phi m x s, khng ch
quan t ring ca mnh vo.
- Khng nht quyt l s vic phi din bin nh mnh suy lun, tc khng c on,
bo th hay nn nng, s vic c din tin t nhin, khng nh mc kt qu.
Nh vy, Nhn l ci tnh c sn trong mi ngi nh ci ht, ci mm, ci ct
li nui dng, ci l phi chung cho con ngi, khin cho con ngi i x vi
ng loi nh i i vi chnh bn thn mnh. minh ha cho lp lun , ngi

22

xa ni: thc hin lng nhn, hng ngy phi cung knh, chn thnh, i x phi
khoan ha bao dung. Lm vic phi thn trng gi ch tn, giao thip phi trung thc,
mau mn; tri rng lng ra vi mi ngi. l: Cung, Khoan, Tn, Mn, Hu.
Cung: Knh cn nghim trang th ngi khng lon.
Khoan: Khoan ha bao dung th c ngi thn cn.
Tn: Gi li ha s c ngi tin cy.
Mn: Nhm l, tho vt th vic mau thnh.
Hu: Tri rng lng th ngi cm phc v s dng, iu khin ngi.
LNG NHN THEO QUAN NIM VIT V O
Tng hp cc quan nim Nhn ca cc o gio ng Phng, ngi mn sinh
VVN thc trch nhim ca mnh i vi bn thn,gia nh, dn tc v nhn loi, tch
cc thc hin ba phn nhim v: Sng, gip ngi sng, sng cho ngi khc.
+ Sng: y l Hng K ch khng ch k hay v k. Hng k l phi bt u t
mnh, t kin ton bn thn, trn ba phng din tm - tr- th tr thnh ngi hu
ch.
+ Gip ngi khc sng: Tc Hng Tha, ngh ti ngi khc, gip h kin ton tm
thn t nguyn vng tr thnh ngi hu ch nh mnh.
+ Sng cho ngi khc: Tc Hng Thng, quan tm ti i ngha, bit qun mnh
hy sinh cho ch sng cao p, cho l tng, phc v cng ch.
Nh vy, lng nhn con ngi mn sinh VVN khng v k cng chng v tha, m
ng thi cng mt lc phi ngh ti c ta ln ngi.
Chng ta khng tch bch phn chia Ta - Ngi bi bit rng: Khng th n c
lm vic cng ch, phi hip lc cng nhau lm vic ln mi thnh v thc hin tng
bc mt.
Trc ht, phi kin ton bn thn c nng lc thc s mi hng dn, gip
ngi cng tin b v cng nhau hng theo i ngha, thc hin l tng phc v
cng ch.
Bc 1: Kin ton bn thn l Hng K.
Bc 2: Gip ngi tin b l Hng Tha.
Bc 3: ng tm hip lc thc hin cng ch l Hng Thng.

23

Nh vy, lng nhn ca ngi mn sinh VVN phi th hin tun t, t mnh n
ngi, t gia nh n x hi, t ngi tt ng ch hng n ngi s giao cha bit
g v h, nhng i i vi tt c u bnh ng ngang hng nh chnh bn thn mnh
ch khng phn chia giai cp, tn gio, dn tc, dng di. Ni mt cch khc l ty
ngi m th hin lng nhn: Gn gi thm giao vi ngi tt, chn thnh nu gng
cm ha ngi cha tt thnh ngi tt ch khng k th xa lnh. i khi cn phi c
thi cng rn rn e, cnh co ngi thc tnh tr li ng ngay, ch khng
th hn, cng ch.
Lng nhn ca ngi mn sinh VVN cn th hin lng yu ha bnh, lm tt
trch v kin thit i sng, nh ho quang rc r chan ha Chn - Thin - M ta
sng khp ni.
th hin nhng iu trn, chng ta cn p dng bn nguyn tc di y:
1.YU NGI, NGH TI NGI:
Mun c ngi yu v ngh ti mnh, mnh phi yu ngi ngh ti ngi trc.
Phi tm hiu nguyn vng ca ngi c v tinh thn ln vt cht. Tt nhin, chng ta
khng phi l bc thnh c php mu p ng mi khc vng ca, nhng chng ta c
th mang n cho ngi nim an i chn thnh, s gip thit thc. S quan tm an
i, gip s khch l ngi yu i, hng say lm vic. Nh chng ta cng hng
vui ly.
2. NHN BIT U IM CA NGI:
L ngi ai cng c u im v khuyt im. Nu ch xc mi n ci sai, ci xu
ca ngi, th ci sai, ci xu s xm nhp vo chng ta. Tri li, nu nhn bit nhng
u im ca ngi, th u im ca chng ta ni bt, v nhng u im s sa i
nhng khuyt im ca ni chng ta.
3. HY I X VI NGI NH MNH C MONG C NGI I
X LI NH TH:
Mt nguyn tc rt cng bng hp l, chng ta phi lun tm nim v p dng trong
i sng, chc chn chng ta s tip nhn c nim thng cm chn thnh v lng
yu thng v cng tt p. Vic i c i c li: gieo nhn th hi tri. Chng ta
lng tn tm vi ngi th s c ngi lng tn tm li. Chnh hnh vi kh i
lm cho tm hn chng ta ci m, vui ti v c tc dng cm ha c lng
ngi.
4. LNG NHN L NGUN VUI V TN TH HIN GI TR CON
NGI:
Ngi mn sinh VVN n thy chung c lng nhn vi ngi, v l ngun vui,
l ngha sng lm ngi ch khng v li khen hay s n p nh n. Chng ta hnh

24

x tt, bi chnh iu lm i sng c v, mi ngi sng gn gi, thng yu
nhau hn. Chng ta sng vi s thoi mi ca tm hn, vi ngun tin tng v bin
ca l sng, trn ngp nh ho quang Chn - Thin - M.
Tuy nhin, tt c nhng hnh vi th hin lng nhn ca ngi mn sinh VVN phi
t di s hng dn ca tr tu c ng ch hp thi, c lc nn khoan, lc
nn mau, c lc cn tch cc chia st au thng, tn tnh gip , c lc phi bc
trc cn ngn, cnh co cm ha. mi ng l lng nhn ca ngi mn sinh
VVN c tc dng tch cc kt hp v hng dn ln nhau, cng sng vui, yu i, xy
dng nn ha bnh vnh cu trong tm hn, ngi ngi nhn chung mt hng.
(V s Chng mn L Sng)
BI 4: C TRNG K THUT CA MN
PHI VOVINAM VIT V O
Da trn nn tng v v vt dn tc, ng thi nghin cu tinh hoa ca cc mn v
khc trn th gii dung np, thi dng v ha gii, nht l ci tin nn tng k
thut ca mnh theo nguyn l Cng - Nhu phi trin, h thng k thut (n th, bi
bn) ca mn phi Vovinam kh phong ph, a dng v mang mt s nt c
trng.
I. TNH THC DNG
y l c trng ni bt nht ca Vovinam. Thay v phi mt mt thi gian luyn
tn, i quyn ri mi hc phn th; v sinh Vovinam c Hun luyn vin hng
dn ngay cc th kha g (khi b nm tc, nm o, nm tay, bp c, m ngang),
phn n cn bn (khi b m, , p) song song vi nhng k thut gt, m, ,
chm, t ng ngay t cc bui tp u tin. y l t duy kh mi m ca c v s
Nguyn Lc vo nhng nm cui thp k 30, nhm gip v sinh c th t v hu hiu
c ngay. Tnh thc dng khng nhng ph hp vi hon cnh x hi lc by gi
m cng hp l v c gi tr i vi thi i ngy nay, v v sinh khng ch tp trung
thi gian cho vic luyn v m cn c nhiu nhu cu v nhim v thit yu nh: hc
hi thm mt s lnh vc khc (vn ha, nghip v) cng nh gii tr, lm vic
mu sinh
II. TNH LIN HON
c trng tip theo l tnh lin hon. Mt n th Vovinam tung ra lun lun phi
c ti thiu 3 ng tc. Th d: mun phn n m thng tay phi ca i phng, v
sinh s bc chn tri sang bn tri (H. 1) cng lc dng tay phi gt tay m i
phng trnh n (H. 2); sau phn cng bng cch dng tay tri chm vo mt
hay mt (H. 3) v kt thc bng c m thp tay phi vo bng i phng (H. 4);
hoc th chin lc (lin hon tn cng) s 1 bao gm c chm p bn tay vo mt
hoc mt, bi thm c m thp tay phi vo bng v tin chn phi ln dng ch
phi nh vo thi dng ca i phng. Ni chung , c th l nhng ng tc
lin hon bng tay (chm, xa, m, bt, ch), hay bng chn (, p, qut, ci,
mc), hoc n tay i km vi n chn (chm qut, trit ng). Li ra n ny

25

nhm chim th thng phong khi t v v chin u, ph hp vi th tng gn gng
v nhanh l ca ngi Vit Nam, ng thi cng l bin php phng trng hp 1
hoc 2 n ban u nh cha trng ch.
III. NGUYN L CNG NHU PHI TRIN
H thng k thut Vovinam cn tun th nguyn l Cng - Nhu phi trin. Lc b
tn cng, v sinh thng n trnh (nhu), ri mi phn cng (cng). Bn cnh ,
Vovinam cng c nhiu k thut tn cng nhng vn m bo nguyn l ny; chng
hn nh khi tung mt c tn cng hoc phn cng (cng) vo thn th i, v sinh
phi dng tay che mt v bo v h b th (nhu). Ngay trong phng php luyn
tp t ng ( khng nguy him, khng au), v sinh phi ln gn v co trn thn ngi
li (cng), sau ln trn thn ngi lc ng xung (nhu) ha gii lc tn cng
ca i phng v sc ri ca trng lng c th. Nh vy, v sinh Vovinam tp
luyn n th v t ng trn sn gch bnh thng nh trn thm.
Ni khc i, h thng k thut Vovinam bao gm nhng th nhu nhuyn, cc n
cng mnh v ngay trong bn thn tng n th cng cha ng s kt hp gia
cng - nhu, ging nh s giao ha gia m - dng trong thin nhin v x hi.
Cng Nhu phi trin khng n thun l s bao hm c 2 tnh cng v nhu m n
linh ng, bin ha. C lc cng nhiu, nhu t; c khi cng t nhu nhiu; c lc na
cng na nhu, ty theo tng hon cnh c th. Nguyn l ny cn th hin trong i
sng tinh thn v cch hnh x ca v sinh Vovinam v:Cng tng trng s ho
hng, ch st thp, lng cng quyt v c Dng ca con nh v. Nhu biu tng
tnh nhu ha, im m v lng Nhn ca ngi v s. C cng m thiu nhu s
khng bin ha, linh hot theo tng hon cnh c th. Ngc li, c nhu nhng thiu
cng s khng pht huy c hiu qu ti a.
IV. VN DNG CC NGUYN L KHOA HC
Cng nh cc v phi khc, k thut Vovinam vn dng cc nguyn l khoa hc
vo v thut nh: lc ly tm (cc th xoay ngi, gt, , m , nh chtheo
hnh vng cung hoc vng trn); lc n by (cc th b, kha, gy, mc, chn), lc
xoy (cc th m thng), lc co gp v sc bt (cc n qung, qut, vt, nhy),
v.v hu gip v sinh t hao tn sc lc khi thi trin n th m vn t hiu qu cao.
c bit, cc n chm qut, chm trit, ch trit (lc tay v chn nh cng lc
nhng nghch chiu), trit ng (lc tay v lc chn nh cng lc v cng chiu) cng
cc th qup c (bt ng tung ra khi i phng bt cn, lo o) trong h thng
n chn c bn c s dng nh ng i phng cng l mt c trng k thut
quan trng ca Vovinam.
V. NGUYN TC MT PHT TRIN THNH BA
Mt im ng ch khc l cc bi n luyn (quyn tay khng, quyn c binh
kh), song luyn (2 v sinh thc hin lin tc mt s n th tay khng hoc c v kh
theo quy c), a luyn (3-4 v sinh thc hin lin tc mt s n th tay khng hoc
c v kh theo quy c) chnh l s kt ni hp l cc kha g, cc th phn n cn
bn to iu kin thun li cho v sinh n luyn. y chnh l nguyn tc mt

26

pht trin thnh ba trong h thng k thut ca b mn ...
Hn mt thp k qua, Vovinam li c thm mt s bi Nhu kh cng quyn dnh
cho tt c v sinh v cc bi Lin hon i luyn dnh cho ngi c tui bao gm
nhng ng tc nh nhng v khng t ng.
Khng ngng c b sung trong 40 nm qua, h thng n th, bi bn tay khng
v c v kh (dao, kim, cn, ba, m tu, tay thc, ao, i ao) ca Vovinam
m bo nhng c trng c bn ban u cng nh va mang tnh truyn thng Vit
Nam v va mang tnh hin i.


BI 5: K THUT VN BN
I. TN:
1. Tn kim dng m: hai bn chn song song, rng bng vai, hai gi hi khy,
ngc hng v pha trc.
2. Tn trung bnh: hai bn chn song song, rng gp i vai, gi bng 90 ,
ngc hng v trc.
3. inh tn tri: bn chn tri ngang, gc gi tri bng 90 , ngc hng v
chn tri, gi phi thng, bn chn phi chch xo 60 . inh tn phi lm
ngc li.
4. Cho m tn tri: gi tri khy, gc 90-120 . Trng tm dn v chn tri,
t bn chn phi cch bn chn tri bng vai ( gt- gt). Hai mp trong bn
chn phi thng hng, chch xo vi hng v trc 45 . Cho m tn phi
lm ngc li.
5. Hc tn tri: gi tri khy, trng tm dn v chn tri, t lng bn chn phi
ln gi chn tri (lng bn chn phi bao gi chn tri v cch gi chn tri 15
cm). Hc tn phi lm ngc li
Cc li tn u c t th lng v c thng ng.
II. GT:
S 1: Dng cnh bn tay gt qua mt theo ng cong v cch mt 15cm,
lng bn tay hng v trc.
S 2: Nh gt s 1 nhng lng bn tay hng ra sau

27

S 3: Dng cnh bn tay gt ln trn v trc trn cch trng 20cm, lng bn
tay hng v trc.
S 4: Ngc li vi gt s 3, nhm gt cc n tn cng t ngc tr xung.
Cc li gt u c t th tay hi co
III. M:
1. m thng: mt nm m (MN) hng vo mt i phng, lng bn tay
sp, c tay v tay thng.
2. m mc: MN hng vo thi dng i phng (P) tay hi co, lng
bn tay sp.
3. m ba: dng mu bn tay m vo mt P
4. m thp: MN hng vo bng P, lng bn tay sp.
IV. CHM:
S 1: chm cnh bn tay chch xo 45 t ngoi vo c P, lng bn tay nga
S 2: dng cnh bn tay b thng ra trc, vo mt P, lng bn tay hng
sang bn
S 3: chm cnh bn tay chch xo 45 ra trc vo c P, lng bn tay sp.
S 4: chm Cnh bn tay thng ng vo c ( ngc ) P, lng bn tay hng
sang bn.
Cc li chm. Khi kt thc ng tc tay vn hi co, c tay thng.
V. CH:
S 1: nh ch chch xo 45 di ra trc vo mang tai P, lng bn tay sp v
trc ngc.
S 2: t li ch s 1 git ngc ra sau vo vai hm P.
S 3: nh rc ch thng t di di ra trc ln trn vo c n di cm P
S 4: nh ch t trn cm thng xung vo vng c i phng.
VI. :
1. thng: dng c bn chn vo thn hay mt P.
2. cnh: dng m ngoi bn chn vo sn hay u mt P.

28

3. tt: dng mu bn chn vo sn hay cm P.
4. p thng ( ngang ): dng cnh gt bn chn p ngang vo ngc, bng
hay mt P.
VII. I LUYN TAY
Hai ngi tp ng i din theo th kim dng m v cch nhau mt cnh
tay.
Nu A m thng th B gt s 1.
Nu A m mc th B gt s 2.
Nu A m ba th B gt s 3.
Nu A m thp th B gt s 4.
Theo quy nh tay phi m , gt trc, tip l tay tri.
Sau khi A tp song th i bn.
VIII. PHN N CN BN
1. m thng phi: gt phi 1, chm tri 3, m thp phi.
2. m mc phi: gt phi 2, m thp tri, m thng phi.
3. m thp phi: gt phi 4,chm tri 2, chm phi 2.
Luyn tp c bn phi v tri.
IX. BI QUYN


MT A:
- Cho
- Thu tay kim dng m tn gt 1,2,3,4.
MT B: nh tn phi v chm phi 3, tin ln thn inh tn tri v chm tri 3.
MT C: chn tri lui sau thnh inh tn tri v hai tay chm song song . Tin ln
thnh inh tn phi v chm phi 2. Tin ln thnh inh tn tri v chm tri 2.
MT B: chn tri lui sau thnh inh tn tri v hai tay chm song song.

29

MT A: chn phi tin ln thnh trung bnh tn v m thng phi tri, m mc phi
tri, m lao phi tri v m mc phi tri.
inh tn phi ngang v thng tri .inh tn tri ngang v thng phi.
MT B: cho m tn tri v gt phi 1, xa tri. Chuyn thnh inh tn tri v nh
ch tri 1.Xoay ngi, chn phi lui thnh inh tn phi sau v nh ch phi 2.
MT C: thu chn tri thnh cho m phi v gt tri 1, xa phi. Chuyn thnh inh
tn phi v nh ch phi 1. Xoay ngi, chn tri lui thnh inh tn tri sau v nh
ch tri 2.
MT A: v trung bnh tn , nhy bt ln, nng cao 2 gi v ri xung thnh trung
bnh tn v m cho 2 tay trc bng. Thu khp chn v tay.
- Cho.
BI 6: PHNG PHP TNH TM
1/ Phng php tnh tm l g?
Phng php tnh tm l mt phng php quan st v thanh lc ni tm, lm cho
tm thc ca ta tr nn thnh thin, thanh thn v an lc.
2/ Ti sao phi rn luyn s tnh tm?
Ngy nay, do p lc t cuc sng, cng vic, v hc tp lm cho ta d b cng
thng (stress), rn luyn s tnh tm gip t c cc li ch thit thc nh sau:
1. Lm gim stress
2. Tng kh nng tp trung (gim s xao lng, thiu tp trung) vo cng vic v
hc tp
3. Gim s lo u, bn chn v bt an
4. Lm ta tr nn im tnh trc cc bin c trong cuc sng
5. Mang li mt cm gic thanh thn, an lc
6. Gia tng trc gic: kh nng phn on chnh xc cc tnh hung trong cuc
sng
7. Gia tng hiu qu hc tp v lm vic
3/ iu kin thc hnh phng php tnh tm c hiu qu
thc hnh phng php tnh tm mang li mt kt qu tt cn c cc iu kin
sau:
- N lc thc hnh
- ng phng php

30

- Rn luyn o c: bit knh trng nhng ngi ng knh, thng yu vn
loi, khim tn, chn tht, khng khoe khoan, khng ph phn, khng ghanh
ght k.
- Lm nhiu vic tt, vic thin c ch cho mi ngi v x hi
Gip ngi khc: ngi thn, bn b, lng ging
Tham gia cc hot ng t thin: thm v chm sc tr em m ci,
ngi gi neo n..
Tham gia cc hot ng x hi c ngha nh: ma h xanh, xa m
ch, xy cu, p ng, tuyn truyn phng chng ma ty
4/ Phng php thc hnh
4.1 Tnh tm bng t th ngi
t th ngi, phng php tnh tm c 2 giai on thc hin: (1) iu thn;
(2) iu tm. iu thn phi c thc hnh trc khi no thun thc mi tin n
thc hnh giai on 2 (iu tm).
A1. Phng php iu thn
1. Khi ng trc khi ngi
2. Bt chn tri gc ln i chn phi v chn phi gc ln i chn tri. Lu ch
bt chn tri ln i phi va phi (khng bt st vo tht hng v nh th ngi
lu s b au; khng vt chn tri ln i phi cn qu v nh th 2 chn s
khng c kha cht v thn s khng vng.
3. Tay phi t trn, tay tri t di; 2 ngn tay ci va chm nh vo nhau. Lu
phi gi cho bn tay thng v p (trnh ng vo bn trong hoc ng ra bn
ngoi)
4. Gi lng v u thng
5. Mt nhn xung 1 im cch trc mt khong 1-1,2m.
6. 2 ci ch khng c chm vo hng
7. C th lt qua lt li iu chnh tm cho c th 01 t th thoi mi nht
8. Ht vo t t v nn hi xung bung di (an in), gi li vi giy, sau
th ra t t (20 ln 10 ln th ra bng mi, 10 ln th ra bng ming)
9. Bt u thc hnh
- Ngi ng t th
- Bnh thng, ti 1 im bng di (an in) pha di rn khong 4
cm, thnh thong 2 chn, 2 lng bn chn.
- Khi pht hin c suy ngh vn v xut hin trong u, hnh gi (ngi thc
hnh) khng suy ngh theo m lp tc kim tra li xem t th iu thn c ng
hay khng: lng v u c thng hay khng, 2 bn tay c p khng, 2 ci ch
c chm vo hng hay khng.

31

Nu c ch no khng ng, ta iu chnh li cho ng, lm nh th th
suy ngh vn v s bin mt
Sau ta quay li tr li trng thi bnh thng: ti 1 im an
in
- Khong 5-7 pht, hnh gi khi ln trong u suy ngh rng: bit r ton thn,
gi thn mm mi bt ng
Khi khi ln suy ngh bit r ton thn th hnh gi khp c th,
t u n 2 lng bn chn ch ngoi da. Cng on ny mt
khong chng 30 giy.
Khi khi ln suy ngh Gi thn mm mi bt ng th hnh gi tin
hnh bung lng ton thn, t u n bn chn. Hnh gi tng tng
rng c th mnh ging nh l 01 b xng trng, c nhiu khp ni li
vi nhau. Khi bung lng th cc khp ny tch ri nhau. V d: u
tch ri mnh, cc t ngn tay tch ri nhau, khp b vai tch ri
thn.
Lu : bung lng ton thn nhng phi gi thn mm mi khng c
ng nhng cng khng c gng cng. V nu c b phn no trong
c th gng cng th s b nhc u.
- Qu trnh c lp li nh th cho n khi ht gi.
- Tin trnh iu thn ny c thc hnh cho n khi no:
THN: ngi khong 45 tr ln m thn khng nhc nhch
TM: cm thy an lc, lc ny hnh gi rt thch ngi tnh tm
Lc ny hnh gi c th lm ch c suy ngh ca mnh - tc l
c th thy c tng suy ngh khi ln trong tm v c th dng
c suy ngh nu mun.
Th hnh gi bc sang giai on 2 iu tm.
A2. iu tm

4.2 Thc hnh nh th gin
- Sau khi thc hnh tnh tm bng t th ngi, lc ny hnh gi cm thy mt mi. Do
, hnh gi thc hnh nh th gin lm du bt s mt mi.
- C th ngi da lng vo gh hay ngi bp v ta lng vo tng sao cho thoi mi
nht.
- Bung lng ton thn t u n bn chn

32

- Thnh khong nhc trong u 01 cu rng Cm gic ton thn an lc, ti bit ti
ang th gin
- nh th gin c thc hnh khi:
1. Trc khi bt u thi, vo lp sm 20-30 v thc hnh nh th gin
2. Khi hc bi hay lm vic cng thng
3. Khi cm thy lo lng, bn chn, bt an
4. Nu c thi gian th thc hnh khong 15-30. Nu khng th thc hnh 5 cng
mang li hiu qu.
Nhng lu khi thc hnh phng php tnh tm
- Trong lc thc hnh nu pht hin thn tm c cc triu chng l nh nhc
u, ng gc th:
1. Nhc u
- Nhc u l do suy ngh nhiu hoc do trn no nhiu m khng phn
di an in.
- Khc phc: ngng thc hnh v i lm vic khc hoc nghe nhc gii tr.
- Nu nhc u hi nh nh th c th khc phc bng cch di an in
v 2 chn. Vi pht sau s ht. Cn nu khng ht th ngng ngay lp tc.
2. Ng gc
- C th lc lc c th mt cht cho tnh ng.
- Nu vn ng gc th ngng v i vi vng ri tr li ngi.

3. Cn gp nhng triu chng l khc th cng nn dng li v hi kin
ngi dy.


33

Thng ght trong lng mi vn vng

Hn thua c mt chuc thm phin

Vui bun chng qua nh gi thang

Tt xu khen ch chi mt li

Cng danh ti sc nh sng khi

Bung x i ri sng thnh thiCU HI KIN THC VIT V O
1. VOVINAM l g?
Vovinam l t quc t ha ca t V thut V o Vit Nam
2. V sao cn gi Vivonam l Vit V o?
Cn gi VOVINAM l Vit v o l v:
a) V ni dung Vovinam c 2 phn :
- V thut Vit Nam (Vit-V-Thut)
- V o Vit Nam (Vit-V-o)
b) Vovinam l gc r, ci ngun cn Vit-V o l hoa tri ca Vovinam
sau qu trnh my chc nm pht trin. C th gi Vovinam hay Vit-V-o
cng c. Cch gi y v ng nht l Vovinam - Vit V o.
3. Khi nghim l Vit V o sinh t bn tay phi ln tri tim c ngha g?
Khi nghim l, VVS t tay phi ln tri tim c ngha bn tay thp t
trn tri tim t i, c dng i i vi lng nhn, v thut gn lin vi v o,
VVS ch c dng v cnh bo, cm ha ngi ch khng dng trng
pht tr th ngi.
4. C my iu s khi cn phi nh v k lut v ng?
Vit V o sinh cn phi ghi nh 3 iu s khi sau y v k lut v
ng:

34

a) i tp iu n ng gi. n tr phi bo l do cho v s hay hay hun
luyn vin ph trch. Ngh tp phi xin php.
b) Trong gi tp phi chm ch luyn tp, ha nh v gip bn b.
c) Gp ngi trn (v S hoc hun luyn vin ph trch) phi cho theo li
nghim l khi n v ng v trc khi ra v phi cho di nh C v s
sang t Mn phi.
5. Quan nim thng thng ca ngi tp v ra sao? VVS tp v lm g?
Quan nim thng thng ca ngi tp v l t v. VVS tp v cho
thn th khe mnh, tr tu minh mn, tm hn cao thng hc tp, lao
ng, bo v s sng, u tranh cho l phi v phc v cho t quc.
6. Quan nim dng v ca Vit V o ra sao?
Quan nim dng v ca Vit V o c 3 im:
a) Khng thng i.
b) Khng gy ln, hoc th v vi ngi hoc mn phi khc
c) t v
7. VVS c dng v trong trng hp no?
VVS ch dng v khi danh d b xc phm, quyn sng b e da v bnh
vc l phi.
8. V sao VVS khng c php thng i?
VVS khng c php thng i v phn thng i ch l phn th thao
ca v thut, gy cho v sinh mt tinh thn hiu chin, hiu thng. Trong khi
VOVINAM - VIT V O l mt mn phi c mc ch r rt mun gp
phn vo cng vic ci to x hi xy dng con ngi ton din hn l cng
vic thng i ch c tnh cht th thao.
9. V sinh v mn sinh khc nhau nh th no?
V sinh l nhng ngi mi tp v cha lm l nhp mn. Mn sinh l
nhng ngi qua mt thi gian rn luyn v thut (6 thng) lm l nhp
mn, ang tin dn trn con ng v o.
10. Trong i gia nh Vit V o, cc mn i x vi nhau nh th
no?

35

Trong i gia nh Vit V o, cc mn phi thng yu, knh
trng, nhng nhn v gip ln nhau. Cc iu an kt li thnh k lut
mn phi, mt ging mi vng chc gip cho cc mn on kt cht ch nu
cao danh d mn phi v phn u tu dng lin tc tr thnh con ngi
ton din.
11. Vit V o c my mu ai? ngha ra sao?
Vit V o c 5 mu ai: xanh, en, vng, , trng.
a) Xanh: biu th mu hi vng, vi ngha ngi v sinh bt u t chn vo
ngnh v thut v tinh thn v o.
b) en: biu th mu nc, vi ngha v thut v v o bt u chuyn vo
bn thn, to nn tng cho cn c tu dng ca ngi mn sinh Vit V
o.
c) Vng: biu th mu t, vi ngha v thut v v o tr thnh bn th
vng chc ca ngi mn sinh Vit V o.
d) : biu th mu la, vi ngha v thut v v o bc ln cao, ta
sang hng i ca ngi mn sinh Vit V o.
e) Trng: biu th mu tinh khit, chn tnh, vi ngha v thut v v o
t n cao siu v hn ca ngi, tng trng cho tinh hoa mn phi.
12. Hy trnh by h thng ng cp hin nay ca Vit V o?
a) T v nhp mn: c hai cp l t v VV (ai mu xanh da tri) v nhp
mn VV (ai xanh dng m) thi gian luyn tp mi cp l 3 thng.
Danh xng: v sinh.
b) Lam ai: ai xanh dng m c vch vng 3 cp, mi cp tp luyn 5
thng. Danh xng: Mn sinh
c) Huyn ai: ai en 1 cp thi gian tp luyn 1 nm. Danh xng: hng dn
vin, tng ng ng cp quc t: huyn ai. Cc mn sinh di 15 tui
mang ai en c ch mu vng nm dc theo chiu da ai (gi l huyn ai
thiu nhi)
d) Hong ai: ai vng c vch 3 cp, mi cp luyn 2 nm. Danh xng:
hun luyn vin cp 1, hun luyn vin tng ng ng cp quc t:
Huyn ai tam ng.

36

e) Chun hng ai: ai c hai vin vng mi cp hun luyn 3 nm v trnh
tiu lun v hc khi thng cp hng ai. Danh xng: V s chun cao ng,
tng ng ng cp quc t: Huyn ai t ng
f) Hng ai: ai c vch trng, 6 cp, mi cp luyn 4 nm v trnh lun n
v hc khi thng cp. Danh xng: V s cao ng Hng ai nht, nh,
tamcp, tng ng ng cp quc t: huyn ai ng, lc ng
g) Bch ai: ai trng c 4 ch t sc xanh, en, vng, c 1 cp, thi gian
luyn tp: v ich. y l ai cao nht dnh ring cho V s chng mn
phi
13. Hy gii thch ngha ph hiu v k hiu VV?
a) V mu sc: ph hiu v k hiu VV, c 4 mu:
- Xanh: tr m t, tng trng cho bin c v hi vng
- : tr dng t, tng trng cho la sng v s u tranh ho hung v
cng quyt.
- Vng: mu vinh quang hin hch.
- Trng: mu ca tinh khit chn tnh, cao c v thm vin tuyt vi
b) V hnh nt:
- Ph hiu: nn vng, na trn vung, na di hnh trn ghp li tng
trng cho nguyn l cng nhu phi trin ca VV biu th cho s ton
chn, ton thin.
- Chung cho c k hiu: vng trn nh xanh trong biu th cho m v
dng, vch S mu trng gia bao hm ngha tng thi, tng giao,
tng sinh v thng dch v tr. Vng trn ln bao quanh vng trn nh
mu trng biu tng cho o th vi s v phi hp iu ha, khc ch,
bao dung.
c) Kch thc k hiu:
- Nn vng, chiu ngang bng 3/5 chiu di
- Vng m, dng, o bng 1/3 chiu ngang
14. Hy cho bit danh tnh, ngy sinh, ni sinh, ngy qua i, ni qua i ca
c v s Sng T phi VOVINAM VIT V o?

37

C v s Sng T tn l Nguyn Lc, sinh ngy mng 8 thng 4 nm
Nhm T (1912) ti lng Hu Bng, huyn Thch Tht, tnh Sn Ty (nay
ngoi thnh H Ni) v qua i ngy mng 4 thng 4 nm Canh T(1960)
ti Si Gn (nay l TP HCM).
Hin nay di ct ca Ngi c bo qun ti s 31 ng S Vn Hnh,
qun 10, TP HCM.
15. C v S Sng T hon thnh vic nghin cu VOVINAM nm no? v
cuc biu din VOVINAM u tin c t chc ti u?
C v S Sng T hon thnh vic nghin cu VOVINAM nm 1938 v
cuc biu din VOVINAM u tin c t chc ti nh ht ln H Ni vo
ma Thu nm 1939.
16. Lp dy VOVINAM cng khai u tin c t chc ti u? Nm no
Lp dy VOVINAM cng khai u tin c khai ging vo u ma xun
nm 1940 ti trng s phm (Escole Normal) ng ca Bc H Ni.

17. Hy cho bit danh tnh V S Trng mn i th 2 ca phi
VOVINAM Vit V o? ng sinh v mt vo nm no? Ti u?
V S L Sng l Trng mn th hai ca mn phi VOVINAM Vit V
o. ng sinh vo ma Thu nm 1920 ti H Ni, mt vo ngy 27/9/2010 ti
TP. H Ch Minh.3810 IU TM NIM CA MN PHI


39

1.Vit V o sinh nguyn t ti cao ca
ngh thut phc v dn tc v nhn loi.
ngha: ni v hi bo v mc ch
2.Vit V o sinh nguyn trung kin pht
huy mn phi, xy dng th h thanh nin Vit
V o.
ngha: ni v ngha v i vi mn phi v
dn tc
3.Vit V o sinh ng tm nht ch, tn knh ngi trn, thng
mn ng o.
ngha: ni v tinh thn on kt trong mn phi
4.Vit V o sinh tuyt i tn trng k lut, nu cao danh d v s.
ngha: ni v v k v danh d v s
5.Vit V o sinh tn trng cc v phi khc, ch dng v t v v
bnh vc l phi.
ngha: ni v thc dng v
6.Vit V o sinh chuyn cn hc tp, rn luyn tinh thn, trau di
o hnh.
ngha: ni v hng hc tp v i sng tinh thn
7.Vit V o sinh sng trong sch, gin d, trung thc, v cao
thng.
ngha: ni v tm nguyn sng
8.Vit V o sinh kin ton ch anh thp thng phc cng
quyn v bo lc.
ngha: ni v rn luyn ch
9.Vit V o sinh sng sut nhn nh, bn gan tranh u, tho vt
hnh ng.
ngha: ni v np suy cm, ngh lc v tnh thc t
10.Vit V o sinh t tn, t thng, khim cung, lng, lun lun
kim im tin b.
ngha: ni v c sng v tinh thn cu tin40

ng bi : http://xuangiao.com
Lin h yahoo: xuangiao_com