You are on page 1of 2

GAJOWCZYK KLUCZBORK, Import toreb ozdobnych | tel: +48 603 764 578 | e-mail: biuro@pwgajowczykpl

TORBY OZDOB!, O"AKOWAIA A WIO, TORBY DO WIA, KARTOY A WIO


!ybieracie "i# $a wykwi$t$e przyj#cie% po&cza" kt'rego $a r#ce go"po&arza c(cecie przekaza) &obrej jako*ci wi$o% ale
$ie wiecie jak je bezpiecz$ie przetra$"portowa)+ ,acie zamiar *wi#towa) ze "woj- &rug- po.ow- kolej$- rocz$ic#
!a"zej z$ajomo*ci% *lubu czy pla$ujecie zar#czy$y% kt're &obrze by.oby zako/czy) lampk- wytwor$ego "zampa$a% ale
alko(ol trzeba przecie0 $ajpierw bezpiecz$ie &owie1) &o &omu+ !ybieracie "i# $a imie$i$y% *wi#ta czy uro&zi$y bli"kiej
o"oby b-&1 przyjaciela% kt'ry przepa&a za &obrej jako*ci alko(olem% kt'ry kupili*cie jako preze$t% lecz $ie c(cecie% aby
zo"ta.o u"zko&zo$e za$im &otrzecie $a imprez#+
2a"ze pro&ukty takie jak: torebki $a preze$ty% opakowa$ia karto$owe% torby ekologicz$e% pu&e.ka $a wi$o%
zapro"ze$ia i artyku.y &ekoracyj$e "- $iepowtarzal$e 3ekturowe opakowa$ia &o wi$ i i$$yc( alko(oli "- "ztyw$e i
moc$e a $a"za o4erta to: pu&e.ka $a wi$o% opakowa$ia &o wi$a% elega$ckie opakowa$ia $a wi$o% karto$owe
opakowa$ia z okie$kiem &o wi$a% "zampa$a lub i$$ego alko(olu wy"okoproce$towego 5pakowa$ia karto$owe &o wi$
umo0liwiaj- tra$"port o& 6-3 butelek wi$a w je&$ym opakowa$iu
7rze&"tawiamy $iezwykle wytrzyma.e% wyko$a$e z wy"okiej jako*ci materia.'w opakowa$ia karto$owe% kt're "-
&o"ko$a.- oc(ro$- prze& "t.ucze$iem 5pakowa$ia% kt're z$aj&uj- "i# w $a"zej o4ercie wyko$a$e "- z karto$u i
tektury 8 mo0ecie wybra) &owol$y ro&zaj% ale pew$e je"t je&$o 8 "pe.$i- "woj- rol# z$akomicie
A d#$cze%o po&'nn'(c'e z&r)c'* +&$%, &-$(n'e n$ n$.ze op$/o&$n'$0
5pakowa$ia &o wi$a% kt're o4erujemy "- $ie tylko bar&zo &obre tec($icz$ie% ale r'w$ie0 e"tetycz$e i .a&$e ,o0ecie
$aby) zar'w$o opakowa$ia tra&ycyj$e jak i oz&ob$e% kt're po"ia&aj- "pecjal$y uc(wyt "prawiaj-cy% 0e tra$"port
butelek je"t bezproblemowy i bezpiecz$y
! o4ercie po"ia&amy tekturowe opakowa$ia przez$aczo$e &o tra$"portowa$ia r'0$ej ilo*ci butelek% - mo0ecie zakupi)
opakowa$ia &o prze$o"ze$ia je&$ej% &w'c( lub $awet trzec( butelek je&$ocze*$ie% po"ia&aj-c gwara$cj# ic(
bezpiecze/"twa
54erujemy opakowa$ia karto$owe &o r'0$ego ro&zaju alko(olu 8 u $a" $ab#&ziecie "ztyw$e i bar&zo moc$e
opakowa$ia &o wi$a% "zampa$a czy i$$ego alko(olu% kt're "- $iezwykle elega$ckie% jak r'w$ie0 "pecjal$e &e"ig$er"kie
pu&e.ka $a wi$o !"zy"tkie pro&ukty prze"y.a$e "- ze "zczeg'l$- &ba.o*ci- o zac(owa$ie ic( 4ormy% &o"tarcza$e w
p.a"kic( paczkac(
Torby ozdobne "1W1 G$2o&czy/, +#1 Kr$/o&./$ 3, 456788 K#+czbor/
297 756-6:4-64-70 | ;<=52 66006:>>6 | $r tele4o$u: +48 603 764 578 | e-mail: biuro@pwgajowczykpl