You are on page 1of 1

14 DE ONDERNEME

^
Antoine
Driessen
Henk
Berg
Chris
Doomernik
Guido
Dierick
Hein van
de Pasch
Henk
Dekker
Bart
van Meer
Michiel
Smits
Roy
Tillman
Eline
Koers
Marcel
Hielkema
Hanno
Littink
Jan
Blokland
Esther-
Mirjam Sent
Ronald
Migo
Theo
Lemmen
Het Barometerpanel
toont zich verheugd
over het
'onverwacht snelle
herstel' van de
economie.
Henk Dekker: groei
Alles wat er ten opzichte van de
Oekraine en Rusland gaat gebeu-
ren is bepalend voor onze econo-
mie in de komende periode. Als
het daar rustig blijft, zal het bij
ons steeds beter gaan. Want er ko-
men steeds vaker geluiden door
dat het met onze ondernemingen
beter gaat. Ondanks de nog steeds
te hoge werkeloosheid voorzie ik
een geleidelijke groei van onze
economie als er geen echt onver-
wachte dingen gaan gebeuren.
Marcel Hielkema: positief
Het vertrouwen van de verschil-
lende werkgevers-, inkopers-, con-
sumenten- en huizenmarktin-
dexen neemt weer gestaag toe. De-
ze positieve ontwikkelingen moe-
ten we nu op regionaal niveau op-
pakken; er kan weer wat meer
gemvesteerd warden en naar de
lange termijn gekeken worden.
Uiteindelijk zijn het onderne-
mers die door hun acdviteit werk-
gelegenheid creeren.
Antoine Driessen: snel herstel
Bedrijven profiteren van het on-
verwacht snelle herstel van de
economic. Voor alle sectoren be-
halve de gezondheidszorg zip de
venvachtingen beter dan een half
jaar geleden. Het consumentenver-
trouwen is gestegen als gevolg
van de hervormingen op gebie-
den als pensioenen, woningmarkt
en sociale zekerheid. Ondanks het
toegenomen vertrouwen verwach-
ten we dit jaar een verdere daling
van het particuliere consumptie-
volume. Huishoudens gaan dit
jaar verder met het afbouwen van
schulden of het opbouwen van
vermogen.
Henk Berg: twijfels
Er stromen Europese gelden rich-
ting Gelderland. Maar als er
wordt geinvesteerd via provincie
of Oost NV, komt het werk dan
bij regionale ondernemers te-
recht? Ondanks alle goede zaken
die Europa op het terrein van vei-
ligheid en stabiliteit met zich
meebrengt, zijn dit voor mij twij-
fels die horen bi] een te politiek
en bureaucratisch overheidsor-
gaan.
Hein van der Pasch: kickstart
Met een 7 zijn we niet tevreden.
Voor meer groei helpt een vliegen-
de start met een ruggensteuntje.
Zo gaf EU-commissaris Neelie
Esther-Mirjam Sent: ,,De weg omhoog lijkt gevonden". foto Bert Beelen
Kroes bij het ontvangen van de
Vrede van Nijmegen Penning, aan
jonge generaties een kickstart
voor de toekomst.
Roy Tillmann: ondersteunen
Hoewel de industrie het goed
doet, is de expansie in de chemi-
sche sector wat beperkter. Het
lam
oyTillman
Henk Berg
Ronald Migo
Antoine Driessen
Theo Lemmen
Jan Blokland
Michiel Smits
Hein van der Pasc
Marcel Hielkema
Hanno Littink
Esther-Mirjam F
Henk Dekker
c ine Koers
Guido DieriCK
uwstoffen 7,4-7,4
OSG 7,4-7,4
oud-dire<teur;C.:l 7,1-7,2
Rabobar.:: 6,6-6,8
Ondernemerscare 7,4-7,1
Cold Stores 7,3-7,3
DTZZadelho ",0-8,0
Mercator Incut ator ,0-7,0
VNO-NCW ,5-7,0
axAdvocaten ,0-7,0
adboud Universiteit ,5-6,5
indus
/eeg"
amps
IKA
zou jammer zijn onze (vaak groe-
ne) technologische voorsprong
daardoor te verliezen. De chemi-
sche industrie zorgt voor een
groot deel van de Nederlandse ha-
veninkomsten, veel werkgelegen-
heid, export en daarmee grote in-
komsten voor de staatskas. De
overheid heeft de chemie tot een
van de topsectoren verkozen en
zou deze bedrijfstak met maatre-
gelen moeten ondersteunen.
Michiel Smits: maakindustrie
We vinden dat de markt zich posi-
tief blijft ontwikkelen. Diverse
branches zien we uit de crisis
kruipen, sommige sneller dan an-
dere, maar we zien ook structure-
Ie kenteringen. Zo zijn er mooie
voorbeelden in de maakindustrie
(metaal en elektro) die de afgelo-
pen jaren productie naar het bui-
tenland verplaatsten, maar die nu
toch weer meer kiezen voor inno-
vatie en hoogwaardige productie
in Nederland.
Esther-Mirjam Sent: herstel
De weg omhoog lijkt gevonden.
De groei trekt aan, het vertrou-
wen herstelt en het dieptepunt
op de huizenmarkt lijkt achter de
rug. Alleen de werkloosheid
stemt somber. Deze loopt dit jaar
nog op en zal waarschijnlijk pas
volgend jaar dalen. Nu is dit ook
niet zo vreemd, omdat de werk-
loosheid altijd achter de economi-
sche conjunctuur aan loopt. Gaat
het beter, dan bieden meer werk-
nemers hun diensten vol vertrou-
wen aan, maar wachten de werk-
gevers als gebruikelijk nog even al-
vorens deze aan te nemen.
Ronald Migo: triple helix
De collegeprogramma's zijn na de
gemeenteraadsverkiezingen ge-
schreven. Hopelijk warden de
mooie woorden in de glossy's in
de prakrijk ook toegepast. Zeker
als het om het belang van regiona-
Ie en Euregionale samenwerking
gaat. Gelukkig laten de burge-
meesters in onze regio het goede
voorbeeld zien door in te zetten
op de samenwerking in de triple
helix: overheid, ondernemers en
onderwijs. Ook de Euregio Rijn
Waal laat van zich horen met een
inspirerende strategische agenda.
Guido Dierick: Neelie Kroes
In deze barometer wil ik nog-
maals de aandacht vestigen op de
uitreiking van de prestigieuze Vre-
de van Nijmegen Penning 2014
aan Neelie Kroes.
Zij kreeg de penning voor haar bij-
drage aan de ontwikkeling en po-
side van Europa. Dat doet zij van-
uit de gedachte dat ICT-technolo-
gie mensen bij elkaar kan breng-
en, levens kan verbeteren en van
grote economische betekenis is.
,,Durven we toe te geven en te er-
kennen dat Europa een 'two way
street' is?" Mijn antwoord luidt
volmondig: ja.
Theo Lemmen: somber
Nijmegen heeft een nieuw colle-
ge van B en W. Maar we mogen
het geen Havana 3 noemen, om-
dat dit een negatieve klank zou
hebben.
Ik ben pessimistisch over het on-
dernemersklimaat in Nijmegen
de komende tijd. Het enige licht-
puntje is de wethouder EZ, TUr-
kay Tankir. Hij heeft de afgelopen
collegeperiode vanuit zijn rol als
wethouder Werk en Inkomen
zich al vaak bij de ondernemers
vertoond.
Eline Koers: meer kopers
De geluiden over de economic
zijn positiever. Wij zien dat ver-
taald in de ontvangst van meer
koopovereenkomsten. Ook zien
we dat clienten weer eerder be-
reid zip geld te stoppen in goed
advies, hun testamenten graag
up-to-date hebben en hun huwe-
lijkse voorwaarden laten beoorde-
len en aanpassen. En dat is goed
nieuws; uiteindelijk is goedkoop
toch vaak duurkoop. Uitgaven aan
onder meer voornoemde acties
verdienen zich meestal dubbel en
dwars terug!
a-