Program de depunere

LUNI, MARŢI, MIERCURI, JOI între orele 9-15
1. Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului /stimulentului de
inserţie
2. Actul de identitate al solicitantului (copie şi original)
3. Actul de identitate al celuilalt părinte(copie şi original)
4. Certiicatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original)
!. Certiicatele de naştere ale celorlalţi copii alaţi "n "ntreţinere (copie şi original)
#. Certiicatul de căsătorie(dacă este cazul)(copie şi original)
7. În situaţia în care persoana îndreptăţită solicită primirea stimulentului prin ctransfer
bancar: do$adă eli%erată de %ancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele
titularului de cont (contul tre%uie să ie pe numele persoanei solicitante& care este
titularul de dosar ) , CNP titular, codul Iban şi ştampila băncii. Contul "n lei poate fi
deschis la una din următoarele bănci, sucursale din 'ucureşti (P()C(*+,- 'A./&
'C(& 'A.CA -(A.0,12A.,A& '(+ & (A,33*,0*. 'A./& A1P4A'A./&
P,(*50 'A./& 'A.CA C.(. 3,(*.6* ()78.,A 0.A& 2)1/0'A./
()78.,A& 5.,C(*+,- 9,(,AC& ()7*:-*(A& CA(PA-,CA & C.*.C 'A./&
ATE BANK, INTEA AN!AOLO, ROMAIN INTERNATIONAL BANK, OT! BAN,
IN", BANC!OT, "ARANTI, LIBRA, MILLENIUM , CRE#IT A"RICOLE BANK
CRE#IT EURO!E BANK, BANCA ROM$NEAC%&
;. +osar cu şină
. <n cazul $eniturilor salariale :
o !de"erinţă (conorm modelului ane=at>) completată corect de anga#ator
o $o"ada reluării acti"ităţii(deci%ie, ordin, dispo%iţie, act adiţional&
1?.<n cazul $eniturilor realizate din acti$ităţi independente
o +o$ada pri"ind "eniturile reali%ate 'n anul fiscal anterior celui 'n care s(a născut
copilul, eliberată de administraţia financiară
o +o$ada eliberată de autorităţile competente(administraţia financiară& din care să
re%ulte că solicitantul reali%ea%ă "enituri supuse impo%itului pe "enit
11.Alte acte ce sunt o%ligatorii pentru "ntocmirea dosarului de stimulent de inserţie@
'n ()tu*+)* în ,*re t*t-l depune ,erere* în .edere* o/+)ner)) (t)0ulentulu) de )n(er+)e,
,* 1) per(o*n- îndrept-+)t-, (e *ne2e*3- l* do(*r, "n uncţie de situaţie , ur0-to*rele
*,te 4
o $eclaraţia mamei că nu beneficia%ă de concediul de maternitate( 'n situaţia 'n care
mama nu 'ndeplineşte condiţiile pre"ă%ute de )*+ nr.,-./01,1 pentru a beneficia
de concediu de maternitate (prenatal şi postnatal &şi de indemni%aţia aferentă&
o Ade$erinţă cu perioada concediului de maternitate sau Ade$erinţă "n care să
se precizeze că mama nu a solicitat concediul de maternitate acordat conorm
)5A nr.1!;/2?1?& eli%erată de autorităţile competente @ angaBator& Casa de
Asigurări a A$ocaţilor& CA07'C )P0.AD ("n situaţia "n care mama
'ndeplineşte condiţiile pre"ă%ute de )*+ nr.,-./01,1 pentru a beneficia de
concediu de maternitate (prenatal şi postnatal &şi de indemni%aţia aferentă dar nu *
(ol),)t*t *,e(t drept&
<n situaţia "n care mama depune ,erere* în .edere* (t)0ulentulu), ,* 1) per(o*n-
îndrept-+)t-, îndepl)ne1te condiţiile pre"ă%ute de )*+ nr.,-./01,1 pentru a beneficia de
concediu de maternitate (prenatal şi postnatal &şi de indemni%aţia aferentă d*r nu *
(ol),)t*t *,e(t drept , (e *ne2e*3- l* do(*r, ur0-to*rele *,te 4
o Ade$erinţă "n care să se precizeze că mama nu a solicitat concediul de
maternitate acordat conorm )5A nr.1!;/2?1?& eli%erată de autorităţile
competente @ angaBator& Casa de Asigurări a A$ocaţilor& CA07'C )P0.AD
Noua formulă de acordare a indemni%aţiei pentru copiii născuţi 'ncep2nd cu , ianuarie 01,,
pre"ede reglementarea de măsuri opţionale la dispo%iţia părinţilor, pentru creşterea copilului 'n
"2rstă de p2nă la 0 ani sau 3 ani 'n ca%ul copilului cu handicap.
Op+)une* /ene5),)*rulu) (e e2pr)0- în (,r)(, pe /*3- de ,erere 1) nu po*te 5)
(,6)0/*t- pe p*r,ur(ul *,ord-r)) dreptur)lor
,. 4n situaţia 'n care părintele optea%ă pentru răm2nerea 'n concediul pentru creşterea
copilului pEna la data la care acesta 'mplineşte "2rsta de 1 an, conform actului normati"
adoptat:
( 5a primi o indemni%aţie lunară 'n cuantum de .-6 din media "eniturilor nete reali%ate pe
ultimele ,0 luni, care nu poate fi mai mică de 711 lei şi nici mai mare de 3.811 lei,
> 2a %eneicia de un stimulent de inserţie pe piaţa muncii "n cuantum lunar de !?? de lei&
dacă părintele se "ntoarce la acti$itatea proesională pEnă la "mplinirea de către copil a
$Erstei de 1 an. <n acest caz& stimulentul se acordă pEnă la "mplinirea de către copil a
$Erstei de 2 aniC
( 4n situaţia 'n care părintele nu re"ine pe piaţa muncii, acesta "a putea opta pentru acordarea
unui concediu fără plată pentru 'ngri#irea copilului cu "2rsta 'ntre , an şi 0 ani9
,,. 4n situaţia 'n care părintele optea%ă pentru răm2nerea 'n concediul pentru creşterea copilului
pEna la data la care acesta 'mplineşte "2rsta de 2 ani, conform actului normati" adoptat:
( Părintele "a primi o indemni%aţie lunară 'n cuantum de .-6 din media "eniturilor nete
reali%ate pe ultimele ,0 luni, care nu poate fi mai mică de 711 lei şi nici mai mare de ,.011 lei,
5a beneficia de un stimulent de inserţie pe piaţa muncii 'n cuantum lunar de -11 de lei, dacă
părintele se 'ntoarce la acti"itatea profesională dup ă 'mplinirea de către copil a "2rstei de , an.
4n acest ca%, stimulentul se acordă p2nă la 'mplinirea de către copil a "2rstei de 0 ani9
Pentru copilul cu Fandicap, părintele care 'ndeplineşte condiţiile de eligibilitate pre"ă%ute
de lege, "a beneficia de concediul pentru creşterea copilului p2nă la 'mplinirea de către acesta a
"2rstei de 3 ani, iar indemni%aţia aferentă se "a acorda 'n cuantum de .-6 din media "eniturilor
nete reali%ate pe ultimele ,0 luni şi nu poate fi mai mică de 711 lei şi nici mai mare de 3.811 lei
4n ca%ul copilului cu handicap acordarea stimulentului se reali%ea%ă, oric2nd, p2nă la 'mplinirea
de către copil a "2rstei de 3 ani
C*(*(*A P*.-(5 AC)(+A(*A 0-,751*.-515, +* ,.0*(9,*& <.0)9,-G
+* AC-*1* +)2*+,-)A(*& 0* P)- +*P5.* <. C*1 751- #? +* 6,1*
15C(G-)A(* +* la "ncetarea concediului de maternitate& indierent de părintele care
depune dosarul (concediul de maternitate este ormat din pre H natal şi post>natal &este de
ma=imum 12# zile şi are dreptul doar mama C concediile pentru sarcină şi lău%ie se pot
compensa 'ntre ele, 'n funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare,
'n aşa fel 'nc2t durata minimă obligatorie a concediului de lău%ie să fie de 80 de %ile
calendaristice ) . : ;<=><N*? $< $<P*N<=< <@;< 5!?!AI? $)!= ÎN SITUAŢIA ÎN
CAR !RS"ANA ÎN#R!T$ŢIT$ Î%I RIA ACTI&ITATA I'#IAT #U!$ TR'INARA
C"NC#IU(UI # 'ATRNITAT
4N @I;*!BI! 4N C!=< A<N<CICI!=*? $< IN$<>NID!BI< C=<E;<=< C)PI?,
=<!?ID<!DF 5<NI;*=I P=)C<@I)N!?< @*P*@< I>P)DI;*?*I P< 5<NI;,
C<=<=<! P<N;=* )ABIN<=<! @;I>*?<N;*?*I $< IN@<=BI<, @< $<P*N< 4N 31
$< DI?< $< ?! !C<!@;F $!;F('n ca%ul 'n care mama/tatăl a beneficiat de indemni%aţie
creştere copil şi se 'ntoarce la ser"iciu&
,.0-,-59,A P1G-,-)A(*
Conorm )5A nr. 111/2?1? pri$ind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor& cererile pentru acordarea stimulentului de inserţie şi documentele din care
rezultă "ndeplinirea condiţiile legale de acordare a acestuia& se transmit săptămEnal& pe
%ază de %orderou la AA*.9,A P*.-(5 P1G9, I, ,.0P*C9,* 0)C,A1G A
75.,C,P,515, '5C5(*I-,.
<ntrucEt AA*.9,A P*.-(5 P1G9, I, ,.0P*C9,* 0)C,A1G& emite decizia cu
pri$ire la soluţionarea dosarelor transmise şi asigură plata stimulentului & orice inormaţii
reeritoare la dosarul dumnea$oastră& le puteţi solicita de la următoarea
adresă@ AA*.9,A P*.-(5 P1G9, I, ,.0P*C9,* 0)C,A1G > 0 tr. ,).
C87P,.*A.5 .(.2?& 0*C-)( 1 & )C tel@ ?21.2!?.J?.2?& ?21.2!?.J?.21& ?21.2!?.J?.22&
?21.2!?.J?.23.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful