Osijek, Zagrebacka 19

14.11.2009.
Petak 30.6.2007. u 20:35
u16:11
Uredila:Ma[a Đldara

SUBOTA, 14.11.2009.

10:00 “uboLn[a skola

11:00 ČlLan[e:
Molitvenitjedan

16:00 Poslijepodnevno
boaosluz[e: mollLvenl L[edan

SRIJEDA, 18.11.2009.
18:00Molitvenitjedan
19:00 uclLel[skl saL

PETAK, 20.11.2009.
16:11Molitvenisat
(zalazaksuncau16:11)

DLŽUkNI 5AMAkIĆANI

kaLa la[deLlc
MartinPerlinger

DeIurn| te|efon|:
351-228 (1rezlca !ellc)
561-120 (vuklca vuckovlc)
Dusobr|In|k
nlkola uezlc0915558060
uusobrlznlk Cs[ecko-baranjskeiVuko-
varsko-srl[emske zupanl[e

5tar[es|na:
Marko Đldara 377-665

ZALAZAK SUNCA
|duceg petka
5rdacna
dobrodos||ca
svim gostima!
CodlsLe7.
Broj 363
MOLITVENI PLAVI TELEFON!!!
200 897
brojjetzv.
ºPlLne mollLve-
ne sluzbe", ko[a
radipoprincipu
Lzv. ºÞlavoa Lele-
fona" l naml[e-
njenajesvimakojisuu:
*hitnojpotrebi,
*problemu,
*nevoljiitd.,
a Lreba[u podrsku u mollLvl
Za vlse lnformacl[a, obraLlLe se
sesLrl Anlcl vukuslc.
Ubrzajmo obnovu KAC
Kad se male
ruke s/oIe...
Radovinastanu
sugotoviai
vratasustigla.
no, [os uvl[ek
Lrebamo pomoc u radno[ snazl,
prilozimaidonacijama-javitese
sLar[eslnlMarkuĐldarlilipasto-
ruuezlcu.Hvala!
KLUB PRIJATELJA BIBLIJE
Svakog
utorka u 17:30

Otooolzltooo cltooje
Biblije
Za sve aradane ko[l zele clLaLl
svetespise,bezobzirana
vjerskupripadnost.
OBAVIJEST

SestraMiraCesaridaljese
nalaziuKBOsijek,natorokal-
nojkirurgiji.
Molimoseidaljezanjuinje-
nozdravlje!
--------
Þos[eLe u kllnlcko[ bolnlcl
Osijekdodaljnjegsuzabra-
njenezbogstrahaodzaraze
virusomsvinjskegripe.Novi ODJEK
3noveknjige:
ltlce o majmunima (zadjecu),10
kn

Od tragedije do trijumfa (iskustva
ozdravljenja),20kn

Kako cltotl Bibliju,10kn
Svojaobecan[azaiz-
gradnjumolitvenih
domovamozeLe
ispunitido
31. s|[ecn[a 2010.
"Neko dopre do tebe mo/itvo mojo."
(Psalam88,3-KS)

“kuÞŠ1lnA M!L“nL C8kvLC“l!Lk
USUBOTU, 21.11.2009.,
nAkCn ZAv8ŠL1kA “u8C1L!!!

Neka
cvjeta
Slavonija!
Ovaj tjedan molimo za:

• Obitelj Kovačević (prema
abc. redoslijedu)
• Zdravlje i oporavak sesta-
ra Ane Roško-Vrtarić, Mi-
re Šmider,Mire Cesar te
brata Mihajla Kiša
• Obitelj Aleksin
• Sve bolesne, nemoćne i
stare
• Zdravlje našeg prijatelja
Zorana Dombika
• Dovršenje obnove crkve i
potrebne donatore.
• Duhovnu obnovu naše
crkve

MOLITVENA SKUPINA
Sastaje se
• svake subote u 8:55,
prije jutarnjeg bogoslužja,
• svake nedjelje u 15:00 sati
(u učiteljskoj sali))


LINCOLNOVA
MOLITVA U OSAMI

James Mardok opisuje
događaj kojemu je bio
svjedok dok je boravio u
Bi j el oj k uć i u
Washingtonu. Bilo je to
prije bitke kod Bull Runa.
Usred noći, naime, ču-
o je polutihi glas koji je
dopirao iz sobe u kojoj je
Lincoln spavao. Vrata su
bila odškrinuta. Mardok
se približio vratima i ug-
ledao prizor koji nikada
neće zaboraviti. Predsje-
dnik Amerike klečao je
kraj otvorene Biblije. Le-
đima je bio okrenut pre-
ma meni. Zastao sam te
u tišini promatrao i slu-
šao Lincolna. On je malo
podigao glas i molio se:
- O ti, Bože! Ti, koji si
čuo glas Salomonov one
noći kad ti se molio za
mudrost, čuj i mene!
...zanimljivosti...

Molitva Bogu je kao
razgovor s prijateljem

Z nans t v eni k
Uffe Schjødt tvr-
di kako je molit-
veno obraćanje
Bogu jednako
kao i topao raz-
govor s prijateljem. On je,
naime, skeniranjem mozga
dvadeset odanih kršćana
otkrio da se za vrijeme moli-
tve u ljudskom mozgu doga-
đaju isti procesi kao kad raz-
govaramo s prijate-
ljem, javlja Newscientist.
Schjødt i njegovi kolege sa
Sveučilišta Aarhus u Dan-
skoj od volontera su tražili
da izvedu dva zadatka, je-
dan sekularni i jedan religio-
zni, a oni su pritom prouča-
vali moždanu aktivnost.
Pokazalo se da se pri mo-
litvi aktiviraju identični dije-
lovi mozga kao pri intimnoj
komunikaciji s bliskom oso-
bom.
Znanstvenicima je bilo
zanimljivo otkriće da se pri
molitvi aktivira i onaj dio
mozga kojim mi predviđa-
mo kakva bi mogla biti pov-
ratna reakcija na naša djela
ili riječi.
Prethodne su studije po-
kazale kako se taj dio mozga
ne aktivira kad igramo igricu
jer pri takvoj aktivnosti ne
očekujemo povratni odgo-
vor i ne razmišljamo o tome
što računalo misli.
Ono što pokazuju rezulta-
ti ove studije jest to da ljudi
za vrijeme molitve zaista
vjeruju da s nekim razgova-
raju.

(Preuzeto s http://www.javno.com/
hr-zivot/molitva-bogu-je-kao-
razgovor-s-prijateljem_250712)

Ja ne mogu sam voditi
ovaj narod bez Tvoje
pomoći! Ne mogu up-
ravljati ovim poslovima
bez Tebe, Bože!
Siromah sam i slab, gre-
šan i nemoćan! O, Bože,
čuj me i spasi me, kao
što si čuo Salomona koji
ti se molio! Usliši me,
Bože veliki, i spasi ovaj
narod!

(Preuzeto iz 333 ilustracije, str.38.)
Kutak za djecu… ...bojanka

RASPORED ČITANJA
TIJEKOM MOLITVENOG
TJEDNA
(14.-21.10.2009.)

• Subota, 14.11. u 11h
• Subota, 14.11. u 16h
• Srijeda, 18.11. u 18h
• Subota, 21.11. u 11h
• Ostalim danima—kod
kuće
“Neka dopre do tebe molitva
moja…” - Psalam 88,3 (KS)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful