Curs 7. Editorul de texte Microsoft Word pag.

1
8.12. 10. Utilizarea facilitaţii Auto Correct
Facilitatea Auto Correct permite definirea unei colecţii de cuvinte, propoziţii sau fraze uzuale
care pot fi inserate n documentul activ, f!r! a fi necesar! tastarea lor de fiecare dat!. "ista Auto
Correct conţine intr!ri #ex. numele firmei, formule de nc$eiere pentru scrisori, numele %i funcţia unor
persoane& %i prescurtarea asociat! unei intr!ri. 'rin tastarea prescurt!rii, n document va apare ntreaga
intrare #cuv(ntul sau fraza& asociat! ei. )e exemplu pentru intrarea Şcoala de Arte şi Meserii “Spiru
Haret”, str. iuseppe ari!aldi "r. #, $800 %aia Mare, &o'("ia se poate utiliza prescurtarea sh.
Crearea unei intrări Auto Correct
• se introduce de la tastatur! textul
#intrarea& %i se formateaz!,
• se selecteaz! textul care va constitui intrarea Auto Correct,
• se acţioneaz! secvenţa Tools→Auto Correct... care va afi%a fereastra de dialog Auto Correct #Fig.
*+&. ,n caseta text With apare textul selectat anterior #intrarea&.
• n caseta text Replace se introduce prescurtarea asociat! intr!rii.
• se selecteaz! -utonul de opţiune Plain Text pentru ca intrarea s! fie inserat! conform format!rii
paragrafului activ sau -utonul de opţiune Formated Text pentru ca intrarea s! fie inserat! conform
format!rii iniţiale,
• se acţioneaz! -utonul de comand! Add pentru ca intrarea s! fie ad!ugat! listei Auto Correct apoi
-utonul de comand! OK.
Inserarea în paragraul curent a unei intrări Auto Correct
"a poziţia cursorului, n paragraful curent, se tasteaz! prescurtarea intr!rii care se dore%te
inserat!. )up! tastarea unui semn de punctuaţie sau spaţiu li-er, n locul prescurt!rii apare intrarea
asociat!. 'rin acţionarea casetei de validare .eplace /ext as 0ou /1pe se activeaz!2dezactiveaz!
nlocuirea automat! a prescurt!rilor din list!, cu intrarea asociat! fiec!rei prescurt!ri.
'entru modiicarea unei intrări se procedeaz! similar cu crearea unei intr!ri Auto Correct, cu
deose-irea c! n loc de Add se acţioneaz! -utonul de comand! Replace. 3e r!spunde cu 0es la
ntre-area afi%at! n fereastra de dialog.
'entru !tergerea unei intrări Auto Correct, din lista intr!rilor se selecteaz! intrarea care va fi
%tears! apoi se acţioneaz! -utonul de comand! "elete.
8.12. 11. )aractere speciale şi si'!oluri
Fig. *+
pag.* Curs 7. Editorul de texte Microsoft Word
3im-olurile %i caracterele speciale nu aparţin setului standard de caractere. )e exemplu litera
greceasc! µ sau sim-olul © de%i nu sunt afi%ate pe tastatur! Word le poate insera n documentul activ,
afi%a pe ecran %i tip!ri la imprimant!.
'entru a insera n document un sim-ol la poziţia curent! se acţioneaz! secvenţa
Insert→#$m%ol... . 3e desc$ide fereastra de dialog 31m-ol #Fig. *4& n care se procedeaz! astfel5
)in caseta list! derulant! Font se
poate selecta, prin acţionarea pictogramei
, setul de sim-oluri din care face parte
sim-olul care va fi inserat la poziţia
curent!. ,n figura *4 este selectat setul de
sim-oluri #$m%ol.. 3etul de sim-oluri este
afi%at n ta-el a%a cum se poate o-serva n
Fig. *4 . Efectu(nd clic6 pe sim-ol, acesta
va fi m!rit pentru a putea fi o-servat n
detaliu. 3im-olul selectat poate fi inserat
la poziţia curent! prin acţionarea
-utonului de comand! Insert sau du-lu
clic6 pe sim-ol. ,nainte de a insera
sim-olul, fereastra 31m-ol se poate
nc$ide, f!r! inserare de sim-ol, prin acţionarea -utonului de comand! Cancel. )up! inserarea
sim-olului, fereastra 31m-ol se va nc$ide prin acţionarea -utonului de comand! Close.
7nserarea n documentul activ a unui caracter special se realizeaz! acţion(nd n fereastra de
dialog 31m-ol, etic$eta #pecial Characters. 3e acţioneaz! similar cu modul de inserare a sim-olurilor.
Com%ina&ii de taste asociate inserării unui sim%ol 'caracter special(
'entru inserarea sim-olurilor des utilizate se recomand! asocierea unei taste rapide #3$ortCut
8e1& sim-olului respectiv. 3im-olul va fi inserat la poziţia cursorului prin acţionarea secvenţei de tastare
asociat!, nemaifiind necesar! desc$iderea ferestrei de dialog #$m%ol..
,n fereastra de dialog #$m%ol #Fig *4&) n dreptul specificaţiei 3$ortcut 8e1 va apare tasta
rapid! asociat! #eventual& sim-olului sau caracterului special selectat. ,n aceast! fereastr!, prin
acţionarea -utonului de comand! #hortcut Ke$ se desc$ide fereastra de dialog Customi*e #Fig. *9&,
prin intermediul c!reia se poate asocia o tast! rapid! sim-olului #caracterului special& selectat. ,n acest!
fereastr! se acţioneaz! astfel5
• n caseta text Press +e, #hortcut Ke$ se introduce com-inaţia de taste care va fi asociat!
sim-olului afi%at n caseta #$m%ol sau caracterului special afi%at n caseta list! derulant!
Commands)
Fig. *4
Fig. *9
Curs 7. Editorul de texte Microsoft Word pag.+
− n caseta list! derulant! Current Ke$s este afi%at! eventuala com-inaţie de taste activ!
pentru sim-olul selectat. )ac! nu exist! nici o asociere caseta r!m(ne goal!,
− exist! posi-ilitatea ca tasta rapid! s! fie asociat! de:a unei comenzi #macro&. ,n acest caz
comanda respectiv! va apare n secţiunea Currentl$ Assigned To- caz n care se decide
p!strarea sau distrugerea asocierii respective,
• dac! com-inaţia de taste nu este asociat! de:a, se selecteaz! -utonul de comand! Asign pentru a o
asocia unui sim-ol.
• dup! terminare se acţioneaz! -utonul de comand! Close pentru revenirea n fereastra de dialog
31m-ols.
Ca %i tast! de scurt!tur! se poate alege una din com-inaţiile5
3$ift ;tast! Ctrl ;tast! Alt ;tast!
Alt;Ctrl ;tast! Alt;3$ift ;tast! Ctrl;3$ift ;tast!
Ctrl;3$ift;Alt ;tast!
#emniica&ia caracterelor speciale5
.n dash linie orizontal! mai lung! dec(t linia standard #semnul minus&< este folosit! n
com-inaţii de genul =... secţiunea 1>A ...=
.m dash linie orizontal! mai lung! dec(t .n dash< este folosit! n fraz! pentru a indic! o
sc$im-are a sensului frazei5 = ... era de presupus?%i nimeni nu se ndoia de acest
lucru?c! ...=
.n space spaţiu li-er mai lung dec(t caracterul spaţiu #space& de pe tastatur!
.m space spaţiu li-er mai lung dec(t caracterul .n space
+on/%rea0ing
space
cuvintele #plasate la cap!t de r(nd& separate prin acest spaţiu r!m(n pe acela%i r(nd,
c(nd Word trece automat la r(nd nou, n cadrul unui paragraf
+on/%rea0ing
h$pen
utilizat la cuvintele compuse plasate la cap!t de r(nd, pentru ca acestea s! r!m(n!
pe acela%i r(nd< exemplu5 =ntr@un=, la cap!t de r(nd, pentru a nu fi ortografiat =ntr@
un=
Optional h$pen caracter de desp!rţire n sila-e care va fi afi%at opţional numai n cazul n care
cuv(ntul, aflat la cap!t de r(nd va fi desp!rţit n sila-e.
8.12. 12. *iste "u'erotate sau 'arcate
1istele marcate #-uletted lists& conţin informaţii legate ntre ele n cazul c!rora nu se impune o anumit!
ordine.
1istele numerotate #num-ered lists& conţin informaţii legate ntre ele n cazul c!rora se impune o
anumit! ordine.
C(nd se creeaz! o list!, fiecare paragraf este considerat ca fiind un element distinct al listei, care
va fi marcat sau numerotat. Word crea*ă automat marc!ri sau numerot!ri.
1istă marcată @ ca sim-oluri de marcare se pot selecta #implicit& 5 •, , , ⇒, ◊,A
+,e'plu-
• elementul 1 al listei,
• elementul * al listei,
• elementul + al listei,
• elementul 4 al listei,
...
• elementul n al listei.
1istă numerotată @ se poate opta #implicit& pentru numerotare5
− cu cifre ara-e #cu punct sau parantez!&5 2., 3.,4., ... 2(, 3(, 4( ...
− cu cifre romane cu punct5 I., II., III., I5. ...
pag.4 Curs 7. Editorul de texte Microsoft Word
− cu litere mari sau mici, cu punct sau parantez!5 A., 6., C. ... A(, 6(, C( ... a(, %(, c( ...
+,e'plu-
7. elementul 1 al listei,
77. elementul * al listei,
777. elementul + al listei,
7B. elementul 4 al listei,
...
n. elementul n al listei.
1istă numerotată multini7el @ se poate opta pentru numerotare multinivel utiliz(nd at(t multiple
com-inaţii ntre cifre #ara-e, romane& %i litere #mari sau mici& c(t %i diferite moduri de indentare a
elementelor %i su-elementelor listei 5
+,e'plu-
1. elementul 1 al listei,
*. elementul * al listei,
*.1. su-elementul 1 al elementului * al listei,
*.*. su-elementul * al elementului * al listei,
*.*.1. su-elementul 1 al su-elementului * al elementului * al listei,
*.*.*. ...,
*.*.+. ...,
*.*.+.1. ...,
*.*.+.*. ...,
+. elementul + al listei.
+.1. su-elementul 1 al elementului + al listei,
4. elementul 4 al listei.
...
9. elementul n al listei.
Crearea listelor marcate sau numerotate-
'rin acţionarea secvenţei Format→6ullets and +um%ering ... se desc$ide fereastra de dialog
6ullets and +um%ering #Fig.*C&
Fig. *C. a Fig. *C. -
Etic$eta activ! Duleted #Fig. *C. a& @ crearea listelor marcate,
Etic$eta activ! Eum-ered #Fig. *C. -& @ crearea listelor numerotate.
Modul de operare pentru o-ţinerea listelor5
Curs 7. Editorul de texte Microsoft Word pag.9
• se selecteaz! paragrafele care vor fi incluse n list! #textul iniţial al documentului este introdus ără
ormatare< nu se introduc de la tastatur! sim-oluri de marcare sau cifre de numerotare la nceputul
paragrafului FFF&,
• se desc$ide fereastra 6ullets and +um%ering #Fig.*C&,
• n funcţie de natura listei se acţioneaz! etic$etele 5
° Duleted #Fig. *C. a& @ crearea listelor marcate,
° Eum-ered #Fig. *C. -& @ crearea listelor numerotate.
• din cele C opţiuni implicite, afi%ate pentru fiecare etic$et!, se selecteaz! opţiunea dorit! prin
efectuarea unui clic6 asupra ei,
• prin selectarea casetei de validare 8anging Indent se realizeaz! alinierea la st(nga a primei linii a
elementului listei #paragraf& restul liniilor paragrafului fiind indentate la nivelul primei linii #r!m(n
=at(rnate= su- sim-olul de marcare sau caracterul de numerotare&. )ac! nu se valideaz! caseta restul
linilor paragrafului nu se indenteaz!, r!m(n(nd aliniate la st(nga.
• se acţioneaz! -utonul de comand! OK.
)ac! formatarea listelor se realizeaz! direct la introducerea textului, la acţionarea tastei +"ter
dup! un element al listei, Word ncepe un nou paragraf marcat sau numerotat, ca un nou element al
listei.
,nl!turarea marca:elor sau numerot!rii unei liste se realizeaz! prin selecţia paragrafelor #sau la
nceput de paragraf& prin5
• desc$iderea fereastrei 6ullets and +um%ering #Fig.*C& %i acţionarea -utonului de comand!
Remo7e)
• dezactivarea pictogramei 6ullets din -ara de unelte de formatare #clic6&
Crearea rapidă a listelor se poate realiza prin selectarea paragrafelor #sau la nceput de
paragraf& %i activarea pictogramelor +um%ering sau 6ullets. "ista apare formatat! identic cu ultima
marcare sau numerotare efectuat! din fereastra 6ullets and +um%ering #Fig.*C&.
Crearea listelor multini7el-
'rin acţionarea secvenţei Format→6ullets and +um%ering ... se desc$ide fereastra de dialog
6ullets and +um%ering #Fig.*C&. 3e acţioneaz! etic$eta 9ultile7el desc$iz(nd astfel fereastra de
dialog din figura *7.
Crearea listelor multinivel se
realizeaz! similar cu crearea listelor
marcate sau numerotate.
"a crearea unei liste multinivel, iniţial toate elementele listei #paragrafele& sunt de nivel 1.
/recerea unui element #paragraf& la un nivel superior, ca su-nivel al unui element de nivel imediat
inferior, se realizeaz! prin selectarea paragrafului respectiv #este suficient! prezenţa cursorului n acel
paragraf& %i acţionarea pictogramei Increase Indent din -ara de unelte de formatare. Gn element aflat la
un nivel superior poate fi adus pe un nivel inferior prin acţionarea pictogramei "ecrease Indent din
-ara de unelte de formatare. Acest mod de operare este asem!n!tor cu operarea n modul de vizualizare
.utli"e /ie0 la sta-ilirea rangurilor de titluri #Headi"1& %i corp de text #!od2 te,t&.
Fig. *7
pag.C Curs 7. Editorul de texte Microsoft Word
'rin acţionarea -utonului de comand!
9odi$ n fereastra de dialog 6ullets and
+um%ering se desc$ide fereastra de dialog
9odi$ ... unde se poate modifica #pentru
fiecare nivel&5
• forma sim-olurilor #fonturi pentru liste numerotate& din lista aflat! n partea superioar! a ferestrei sau
acţionarea -utonului de comand! 6ullet ... #Font...&
• m!rimea %i culoarea sim-olului #fontului&,
• poziţia sim-olului de marcare #num!rului de numerotare %i poziţia textului paragrafului faţ! de sim-ol
#caracter numeric&.
8.12. 1#. Ara"3area te,tului 4" coloa"e
3crierea pe coloane se utilizeaz! la editarea pu-licaţiilor, liniile mai scurte de text fiind mai u%or
de citit #maxim 99 caractere pe un r(nd
1
&.
Important Word creeaz! coloane în stil *iar
3
#neHspaper& n care textul continu! de la sf(r%itul primei
coloane la nceputul coloanei urm!toare din pagin! apoi pe coloana urm!toare %.a.m.d. 'entru crearea
paragrafelor al!turate, de exemplu dialo1ul 4" sce"ariul u"ei piese de teatru, u"de 4" pri'a coloa"5
apare "u'ele perso"a3ului iar 4" coloa"a a doua replica afere"t5 acestuia, se utilizeaz! ta-elele Word
ce vor fi prezentate n su-capitolul I.1*.1C. ,n acest caz utilizarea coloanelor este inadecvat!.
Exemplu de text scris pe + coloane5
text text text text text text
text text text text text text
text text text text text text
text text text text text text
text text text text text text
text text text text text text
text text text text text text
text text text text text text
text text text text text text
text text text text text text
text text text text text text
text text text text text text
Word posed! patru tipuri predefinite de coloane5
• dou! coloane de l!ţime egal!,
• trei coloane de l!ţime egal!,
• dou! coloane de l!ţime inegal!, coloana de l!ţime mai mare fiind plasat! n st(nga paginii
• dou! coloane de l!ţime inegal!, coloana de l!ţime mai mare fiind plasat! n dreapta paginii
Important Word realizeaz! scrierea pe
coloane ntr@o secţiune care poate
cuprinde ntreg documentul sau numai o
parte #mai mare sau mai mic!& a acestuia.
3ecţiunile sunt desp!rţite prin -rea6@uri
#ntreruperi&. Gn -rea6 se poate insera n
documentul activ prin acţionarea
secvenţei Insert→6rea0. ,n caseta
3ection Drea6s se activeaz! -utoanele
opţiune5
• +ext Page @ secţiunea ncepe #se nc$eie& de la pagina urm!toare faţ! de secţiunea anterioar!
1
documentul de faţ! conţine 1J4 caractere pe un r(nd.
*
sunt vizi-ile pe ecran doar n modul de vizualizare 'age "a1out
Fig. *I
Fig. *K
Curs 7. Editorul de texte Microsoft Word pag.7
• Continuous @ secţiunea ncepe #se nc$eie& pe aceea%i pagin! faţ! de secţiunea anterioar!.
• .7en Page @ secţiunea ncepe #se nc$eie& la urm!toarea pagin! par! faţ! de secţiunea anterioar!.
• Odd Page@ secţiunea ncepe #se nc$eie& la urm!toarea pagin! impar! faţ! de secţiunea anterioar!.
)ac! se dore%te nc$eierea unei coloane #c$iar dac! ar mai ncape text pe aceast! coloan!& %i
trecerea la coloana urm!toare se activeaz! -utonul opţiune Column 6rea0.
)in fereastra Drea6 se iese prin acţionarea -utoanelor de comand! OK sau Cancel pentru a
valida sau anula acţiunea set!rilor f!cute.
'entru a aplica unul dintre cele patru tipuri de coloane predefinite se selecteaz! textu care va
apare scris n coloane, apoi se acţioneaz! secvenţa Format→Columns pentru a afi%a fereastra de dialog
Columns #Fig. +J&.
• n zona 'resets se execut! clic6 pe
formatul de coloane dorit,
• din caseta list! derulant! Appl$ To se selecteaz! domeniul asupra c!ruia se aplic! scrierea textului n
coloane,
• dac! se dore%te ca ntre coloane s! apar! o linie vertical! se acţioneaz! caseta de validare 1ine
6et,een ,
• se acţioneaz! -utonul de comand! OK
,n cazul n care se introduc mai multe coloane se acţioneaz! s!geţile din caseta text Eum-er of
Columns. ,n preala-il se sta-ile%te secţiunea documentului care urmeaz! a fi a%ezat! pe coloane.
,n caseta Width and #pacing se pot selecta5
Width5 l!ţimea coloanei,
#pacing5 distanţa ntre coloane
caseta de validare .:ual Column With5 coloane egale
,n caseta list! derulant! Appl$ to se selecteaz! zona de aplicare a format!rii textului pe coloane5
• This section @ pentru secţiunea curent!,
• This Point For,ard @ de la poziţia cursorului nainte,
'entru aran:area rapid! pe coloane a textului selectat sau a ntregului document pe una p(n! la
patru coloane de l!ţimi egale, se execut! clic6 pe pictograma Columns din -ara de unelte standard. 'rin
drag cu mouse@ul se sta-ile%te num!rul dorit de coloane.
'entru modificarea num!rului de coloane se selecteaz! textul apoi din fereastra Columns #Fig.
+J& sau pictograma Columns se reiau set!rile referitoare la formatarea pe coloane a textului.
)ezactivarea format!rii pe coloane se realizeaz! prin selectarea n fereastra Columns din zona
Presets a opţiunii One.
8.12. 1$. Utilizarea stilurilor
Fig. +J
pag.I Curs 7. Editorul de texte Microsoft Word
#tilul @ colec&ie de speciica&ii de ormatare c!reia i@a fost asociat un nume su- care a fost
salvat!. 3tilul se aplic! la nivel de paragraf sau la nivel de caracter. 3tilul implicit pentru Word este stilul
+ormal.
3tilul curent este afi%at #tast! rapid!5 LCtrl@3$ift@3M& n
caseta list! derulant! #t$le aflat! n -ara de unelte de formatare
#Fig. +1&. Acţion(nd pictograma se desc$ide lista stilurilor
disponi-ile. Fiecare %a-lon #/emplate& conţine stilurile proprii.
Na-lonul implicit #Eormal /emplate& conţine un num!r minim
de stiluri.
'entru a aplica un stil de paragraf mai multor paragrafe se selectea*ă paragraele. )ac! stilul se
aplic! unui singur paragraf este suficient! plasarea cursorului oriunde n paragraful respectiv. 'entru
aplicarea unui stil de caracter mai nt(i se selectea*ă textul asupra c!ruia se aplic! stilul. 'rin efectuarea
unui clic6 n lista stilurilor #Fig.+1& pe stilul dorit, acesta se aplic! selecţiei. Ntergerea unui stil de
caracter din text se realizeaz! prin selectarea textului %i aplicarea stilului "eault Paragraph Font.
,n lista stilurilor #Fig. +1& se pot o-serva stilurile 8eading 2, 8eading 3, ... . Acestea corespund
titlurilor de capitol, su-capitol de rang 1, su-capitol de rang *, ... . 'aragrafele formatate cu stilurile
8eading ... trec automat n cuprinsul documentului prin acţionarea secvenţei Insert→Index and
Ta%les etic$eta Ta%le o Contents→OK.
8.12. 16. )rearea şi 'odificarea stilurilor
'e l(ng! stilurile predefinite n Word se pot rea stiluri proprii, referitoare la paragraf sau la
caracter. 'entru a crea un rapid un nou stil de paragraf se procedeaz! astfel5
• se formateaz! un paragraf astfel nc(t s! conţin! toate format!rile noului stil
• se activeaz! lista #t$le #Fig. +1& @ tast! rapid!5 LCtrl/#hit/#M
• se introduce numele noului stil %i se acţioneaz! Enter.
Gn stil de paragraf sau stil de caracter se poate crea prin acţionarea secvenţei Format→3t1le
ceea ce duce la desc$iderea ferestrei de dialog #t$le #Fig. +*. a&
Fig. +*. a Fig. +*. -.
,n aceast! fereastr! se acţioneaz! -utonul de comand! +e, ceea ce duce la desc$iderea ferestrei
de dialog +e, #t$le #Fig. +*. -&.
• n caseta +ame se va introduce numele noului stil,
• n caseta #t$le T$pe se selecteaz! tipul stilului #paragraf sau font&,
• n caseta 6ased On se specific! stilul pe care se -azeaz! noul stil defnit,
• n caseta #t$le or Follo,ing Paragraph @ se precizeaz! tipul stilului ce va urma imediat dup! dup!
stilul nou definit.
Fig. +1
Curs 7. Editorul de texte Microsoft Word pag.K
• n lista Format se pot selecta opţiunile de formatarea a noului stil5
− Font... @ fereastra de dialog Font, Curs C, Fig. 1+ @ formatarea corpului de text #font&
− 'aragrap$ ... @ fereastra de dialog 'aragrap$, Curs C, Fig. 14 @ formatarea paragrafului
− /a-s ... fereastra de dialog /a-s, Curs C, Fig. 1C @ formatarea poziţiilor fixe
− Dorder ... @ fereastra de dialog Dorders and 3$ading, Curs 7, Fig. +C. Formatarea c$enarului
%i a um-ririi
− "anguage ... @ selectarea lim-a:ului
− Frame ... @ fereastra de dialog Frame , Curs 7, Fig. +K @ formatarea ferestrelor de document
− Eum-ering .. @ fereastra de dialog Dullet and Eum-ering , Curs 7, Fig. *+ @ marcarea %i
numerotarea listelor.
• dup! specificarea comenzilor de formatare a noului stil se acţioneaz! -utonul de comand! OK pentru
a reveni n fereastra #t$le,
• se acţioneaz! -utonul de comand! OK apoi Close.
'entru a modifica un stil, n fereastra 3t1le #Fig. +*. a& se acţioneaz! -utonul de comand!
9odi$... ceea ce duce la desc$iderea ferestrei de dialog #similar& 9odi$ #t$le #Fig. +*. -&. ,n
fereastr! se acţioneaz! apoi similar cu modul de creare a unui nou stil.
8.12. 17. 8a!ele
/a-elele utilizeaz! pentru a organiza informaţiile pe linii #roH& %i coloane #column&. Fiecare
celul! a ta-elului este independent! de celelalte celule, %i suport! propria formatare la nivel de paragraf
sau caracter. Celulele pot conţine tot ceea ce conţine un document, mai puţin alte ta-ele sau grafice.
Inserarea unui ta%el în document
'entru inserarea unui ta-el la
poziţia cursorului se acţioneaz! secvenţa
Ta%le→Insert Ta%le ceea ce determin!
afi%area pe ecran a ecranului de dialog
Insert Ta%le. Acţionarea -utonului de
comand! Wi**ard determin! lansarea
asistentului de creare a ta-elelor. ,n
casetele +um%er o Columns %i +um%er
o Ro,s se introduc num!rul de linii %i
num!rul de coloane ale ta-elului. ,n caseta
Column Width se trece l!ţimea
coloanelor. Baloarea Auto determin!
calcularea l!ţimii coloanelor astfel nc(t ta-elul s! umple ntreaga pagin!. 'entru inserarea rapid! a unui
ta-el la poziţia cursorului se acţioneaz! pictograma Insert Ta%le din -ara de unelte standard %i selecţia
prin drag a num!rului de linii %i coloane.
1ucrul în ta%ele
)eplasarea n ta-ele se realizeaz! prin acţion!rile5
Ta% Grm!toarea celul! din linie #hit/Ta% Celula precedent! din linie
Alt/8ome 'rima celul! din linia curent! Alt/Page ;p 'rima celul! din coloana curent!
Alt/.nd Gltima celul! din linia curent! Alt/Page"o,n Gltima celul! din coloana curent!
)eplasarea se poate realiza %i cu a:utorul tastelor direcţionale.
.ditarea !i ormatarea unui ta%el
#electarea unei celule @ clic6 pe marginea st(ng! a celulei, c(nd cursorul mouse@ului se transform! n
s!geat! orientat! nclinat dreapta
#electarea unei coloane @ clic6 n cap!tul de sus al coloanei, c(nd cursorul mouse@ului se transform! n
s!geat! orientat! n :os.
Fig. ++
pag.1J Curs 7. Editorul de texte Microsoft Word
#electarea unei linii @ clic6 n cap!tul din st(nga al liniei , c(nd cursorul mouse@ului se transform! n
s!geat! orientat! nclinat dreapta.
<tergerea con&inutului unei celule @ selectare celul! %i acţionarea tastei "elete
<tergerea unei linii sau a unei coloane 5
• deplasarea ntr@una din celulele liniei
sau coloanei,
• acţionarea secvenţei Ta%le→"elete Cells ceea ce determin! desc$iderea ferestrei de dialog "elete
Cells #Fig. +4&
• 3electare -uton opţiune5
− #hit Cells 1et @ %tergere celul! %i mutarea celulelor r!mase de pe linie, la st(nga
− #hit Cells Right @ %tergere celul! %i mutarea celulelor r!mase de pe coloan!, n sus,
− "elete .ntire Ro, @ %tergere linie
− "elete .ntire Column @ %tergere coloan!
• acţionare -uton de comand! OK
'entru a insera o linie sau coloană n ta-el5
• cursorul text se mut! ntr@o celul! situat! la dreapta poziţiei n care se dore%te inserarea unei coloane
respectiv su- locul n care se dore%te inserarea unei linii n ta-el,
• 3e acţioneaz! secvenţa Ta%le→Insert Column pentru a insera o coloan! goal! n st(nga coloanei
curente sau Ta%le→Insert Ro,s pentru a insera o linie goal! deasupra liniei curente,
"iniile se mai pot insera prin acţionarea tastei Ta% n ultima celula din dreapta de pe ultimul r(nd,
9utarea sau copierea coloanelor %i liniilor@ selectare linie #coloan!&, acţionarea LCtrl@CM, LCtrl@OM,
LCtrl@BM #cop1, cut, paste&.
9odiicarea lă&imii unei coloane5
• se plaseaz! cursorul pe peretele coloanei ce se vrea modificat!, cursorul ia forma unei linii du-le cu
s!geat! la st(nga %i la dreapta.
• se execut! drag and drop la poziţia dorit!
Fig. +4
Curs 7. Editorul de texte Microsoft Word pag.11
P alt! metod! de modificare5 se acţioneaz! secvenţa
Ta%le→Cell 8eight and Width.... ceea ce determin!
desc$iderea ferestrei de dialog Cell 8eight and Width. #Fig.
+9&
Etic$eta Ro, @ formatarea r(ndurilor
Etic$eta Column@ formatarea coloanelor
• n caseta text Width o Column ... se introduce de la tastatur! #clic6 pe s!geat! sus2:os& valoarea
pentru l!ţimea coloanei curente.
• acţion(nd -utonul Autoit, l!ţimea coloanei va fi a:ustat! automat n funcţie dimensiunea maxim! a
conţinutului celulelor.
• n caseta #pace 6et,een Columns se acţioneaz! pentru a:ustarea spaţiului dintre coloanele
al!turate.
• Pre7ious Column @ salt la coloana anterioar!
• +ext Column @ salt la coloana urm!toare
• se acţioneaz! -utonul OK
P-s. P celul! poate fi mp!rţit! prin acţionarea secvenţei Ta%le→#plit Cells. 7n fereastra de dialog
desc$is! se va specifica num!rul de diviziuni n care se va mp!rţi celula respectiv!.
'entru un ta-el se pot sta-ili grile sau c$enare. 'entru aceasta se selectea*ă ta-elul, liniile,
coloanele, celulele care urmeaz! a fi formatate. 'rin acţionarea secvenţei Format→6orders and
#hading...se desc$ide fereastra de dialog /a-le Dorders and 3$ading
#Fig. +C&
)in secţiunea Presets se poate selecta tipul de c$enar sau gril! #f!r! c$enar, simplu sau cu
um-r!&. )in secţiunea #t$le se selecteaz! tipul de linie a c$enarului sau grilei, culoarea find setat! din
caseta list! derulant! Color. ,n secţiunea 6order se poate vizualiza %i2sau selecta fiecare perete al
Fig. +C
Fig. +9
pag.1* Curs 7. Editorul de texte Microsoft Word
c$enarului #grilei&. Acţion(nd etic$eta #hading se desc$ide o fereastr! de dialog unde este posi-il!
selectarea um-ririi pentru celulele selectate, a culorii de fundal %i prim plan a celulelor selectate.
Gn ta-el #celule& selectat se
ploate formata automat prin
acţionarea secvenţei
Ta%le→Ta%le AutoFormat....
,n fereastra de dialog desc$is!
#Fig. +7&, la secţiunea Formats,
se poate selecta un model
predefinit de formatare a
ta-elului . "a secţiunea Formats
to Appl$ se poate opta pentru
diferite elemente care s! fie sau
nu afi%ate la formatare. "a
secţiunea Appl$ #pecial
Formats to se poate opta pentru
diferite elemente ale ta-elului
care s! fie sau nu formatate.
Formatul ales se aplic! ta-elului sau celulelor selectate prin acţionarea -utonului de comand! OK.
8.12. 19. Ad5u1area i'a1i"ilor 1rafice 4" docu'e"te
,n afara imaginilor conţinute de -i-lioteca Word, se pot insera n documentul curent imagini
prelucrate n alte programe.
'entru a ad!uga o
imagine grafic! n documentul
activ se acţioneaz! secvenţa
Insert→Picture... 3e desc$ide
fereastra de dialog Insert
Picture #Fig. +I&. )in lista File
+ame se selecteaz! numele
fi%ierului imagine care va fi
inserat n document. Calea p(n!
la fi%ier se specific! la secţiunea
"ri7es %i "irectories. /ipul
fi%ierului imagine se va selecta
din caseta list! derulant! 1ist
Files o T$pe. 7maginea poate fi
legat! de fi%ierul imagine f!r! ca acesta s! fie nglo-at n document, prin selectarea -utonului de opţiune
1in0 to File. 'rin acţionarea -utonului de comand! OK imaginea va fi inserat! n document. 7mportul
imaginilor se poate realiza %i prin secvenţa Insert→O%=ect.... )in fereastra de dialog desc$is! se va
selecta, de la secţiunea O%=ect T$pe, opţiunea 9icrosot ClipArt >aller$. 'rin efectuarea unui du-lu
clic6 pe imaginea selectat! sau selecţie imagine %i acţionarea tastei OK, aceasta va fi inserat! n
documentul activ.
Fig. +I
Fig. +7
Curs 7. Editorul de texte Microsoft Word pag.1+
'entru a putea realiza aran:area
textului mpre:urul imaginii Wrap
Arround , imaginea se introduce ntr@o
fereastr! Frame. P fereastr! se poate
introduce n document acţion(nd
secvenţa Insert → Frame. Cursorul
mouse@ului se transform! n cruce. 'rin
drag and drop se sta-ile%te dimensiunea %i
amplasarea ferestrei #Frame& pe pagin!.
Fereastra apare ntr@un c$enar cu
marginile $a%urate. #Fig. +K n fundal&.
'entru sta-ilirea precis! a caracteristicilor
ferestrei se selecteaz! fereastra apoi se
acţioneaz! secvenţa Format→Frame sau
du-lu clic6 pe marginea ferestrei Frame
care determin! afi%area pe ecran a
ferestrei de dialog Frame #Fig. +K&. ,n aceast! fereastr! se poate realiza formatarea ferestrei Frame
astfel5
• 3ecţiunea /ext Wrapping @ textul ncon:oar! sau nu fereastra,
• 3ecţiunea size @ sta-ilirea l!ţimii #Widt$& %i a n!lţimii #Qeig$t& ferestrei,
• 3ecţiunile Qorizontal %i Bertical @ sta-ilirea poziţiei ferestrei relativ! la diferite elemente ale paginii
Ppţiunile de formatare r!m(n active prin acţionarea -utonului OK. Acţion(nd -utonul .emove Frame
fereastra va fi %tears! din document. 3electarea Ppţiunilor Move Wit$ /ext %i "oc6 Anc$or determin!
mutarea ferestrei odat! cu textul respectiv ancorarea imaginii pe pagin!.
C;PRI+#
8.12. 10. Utilizarea facilitaţii Auto Correct 1
8.12. 11. )aractere speciale şi si'!oluri 1
8.12. 12. *iste "u'erotate sau 'arcate +
8.12. 1#. Ara"3area te,tului 4" coloa"e C
8.12. 1$. Utilizarea stilurilor 7
8.12. 16. )rearea şi 'odificarea stilurilor I
8.12. 17. 8a!ele K
8.12. 19. Ad5u1area i'a1i"ilor 1rafice 4" docu'e"te 11
Fig. +K.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful