You are on page 1of 29

PERAWATAN DAN PERBAIKAN

MANAJEMEN PERAWATAN
I. TRANSPORTASI LAUT
A. PERATURAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL TENTANG
TRANSPORTASI LAUT
Industri pelaaran tundu! !epada "u!u#$"u!u# dan peraturan$
peraturan an% luas& 'e'erapa 'erasal dari "u!u# nasi(nal dan 'e'erapa
'erasal dari persetu)uan an% di'uat (le" ne%ara$ne%ara an% 'e!er)asa#a
dala# (r%anisasi$(r%anisasi internasi(nal.
*u!u#$"u!u# dan peraturan$peraturan ini #en%atur 'ai! ran+an%an
!apal #aupun (perasi !apal den%an tu)uan uta#a untu! #en)a#in
!esela#atan )i,a dan lin%!un%an. Kapal$!apal dala# perda%an%an
internasi(nal& dan )u%a perda%an%an dala# ne%eri "arus #e#'a,a serti-i!at
an% #enata!an 'a",a "u!u#$"u!u# dan peraturan$peraturan tela"
dipenu"i.
Untu! #e#asti!an 'a",a standar !esela#atan tela" dipenu"i #a!a
!apal disur.e se+ara 'er!ala untu! pe#'a"aruan serti-i!at. Kapal an%
tida! #e#puni serti-i!at an% #asi" 'erla!u dian%%ap tida! laa! laut dan
dilaran% untu! 'erlaar seterusna.
Se'a%ai ta#'a"an !epada "u!u# dan peraturan an% di!eluar!an (le"
pe#erinta"& itu )u%a #e#punai peraturan an% di!eluar!an (le" 'ir($'ir(
!lasi-i!asi an% dapat #en)a#in suatu standar !esela#atan se"in%%a
perusa"aan asuransi dapat 'erped(#an pada persaratan$persaratan
terse'ut. Ji!a persaratan$persaratan ini tida! dipenu"i !apal itu tida! dapat
#e#per(le" serti-i!a! !elas& dan perusa"aan asurasi tida! a!an
#e#perti#'an%!an untu! #eneri#a resi!( de#i!ian.
Or%anisasi internasi(nal an% palin% pentin% dala# #asara!at dunia
#ariti# adala# IMO /Internasi(nal Mariti#e Or%ani0ati(n1 den%an !ant(r
pusatna di L(nd(n. Se)a! 2 3e'ruari 2456 275 Ne%ara tela" #en)adi
an%%(ta IMO.
Or%anisasi itu tela" #en%eluar!an se)u#la" peraturan$peraturan an%
'er"u'un%an den%an ran+an%an dan perlen%!apan !apal$!apal. *al$"al an%
pentin% dala# pen%(perasian !apal dan an% 'er"u'un%an den%an
!esela#atan )i,a dan lin%!un%an adala"8
$ K(n.ensi internasi(nal atas !esela#atan )i,a di laut ta"un 249:&
den%an a#ande#en$a#ande#en ta"un 2495& 2452 dan 245;.
$ K(n.ensi internasi(nal uintu! pen+e%a"an p(lusi dari !apal$!apal
ta"un 249; den%an pr(t(!(l 2495.
$ K(n.ensi internasinal untu!<tentan% standar$standar lati"an
serti-i!asi dan dinas )a%a pelaut ta"un 2495.
B. PENANGANAN TRANPORTASI SEBAGAI INDUSTRI JASA<BISNIS.
Transp(rtasi #elalui laut an% #en%"u'un%!an pulau$pulau& ne%ara$
ne%ara dan 'enua$'enua #erupa!an -a!t(r an% san%at pentin% dala#
pere!(n(#ian dunia. E-isiensi e!(n(#i #elalui transp(rtasi laut
#e#un%in!an untu! #en%e#'an%!an pasaran dunia 'a%i 'a"an$'a"an
#enta" dan !(#(diti lainna. Bila#ana tida! #en%%una!an +ara de#i!ian
#a!a perda%an%an "ana #en+apai pasaran l(!al sa)a.
Pere!(n(#ian dunia san%at ter%antun% pada pelaaran& se"in%%a
san%atla" pentin% 'ila perda%an%an itu dila!sana!an den%an +ara
perda%an%an an% 'ai!. Setiap peni#pan%an dari +ara ini a!an
#en%a!i'at!an !(nsu#en #e#'aar "ar%a an% le'i" 'esar& 'ai! se+ara
lan%sun% dala# 'entu! penin%!atan "ar%a !(#(diti #aupun se+ara tida!
lan%sun% dala# 'entu! ta#'a"an pa)a! pe#erinta".
Pelaaran #erupa!an suatu 'isnis an% penu" resi!(. Keuntun%an
an% 'esar diper(le" pada ,a!tu perda%ana%n dunia #enin%!at pada suatu
'atas an% le'i" tin%%i dan t(na%e an% tersedia& dan di#ana s!ala e!(n(#i
se+ara pasti di%una!an se'a%ai suatu u!uran dala# !(#petisi. Den%an +ara
an% sa#a pula& !eru%ian 'esar tela" diderita !eti!a perda%ana%n dunia
sedan% #er(s(t atau !enai!an dala# t(na%e tela" #ele'i"i tin%!at
pertu#'u"an perda%an%an.
K(#petisi dala# pelaaran internasi(nal san%at !etat dan #e#erlu!an
e-isiensi an% tin%%i serta !e"e'atan perusa"aan untu! tetap 'erada
dipasaran.
Se#a!in tin%%i e-isiensi !apal an% di"arap!an #a!a !apal$!apal a!an
#en)adi le'i" !"usus se"in%%a 'iaa #(dal per unit a!an #en)adi le'i"
'esar. Resi!( dala# 'isnis pelaaran ter!ait pula pada nilai )ual suatu !apal
an% 'elu# #en%i!uti -lu!tasi tin%!at 'iaa an%!utan.
II. KONSEP BISNIS
MANAJEMEN ASET& MANAJEMEN ARMADA& PENGOPERASIAN
DAN PEN=ARTERAN.
a. Mana)e#en Aset
Mana)e#en ini 'ertan%%un% )a,a' untu! pe#'elian atau
#en%(ntr(l !apal dan dapat #en)ual !apal !e pasaran tan%an !edua
atau #enera"!an !apal ini pada #ene)er ar#ada se'a%ai +arter !apal
!(s(n%. =arter ini "arus #en+a!up 'iaa$'iaa #ana)e#en aset& aitu
pen%eluaran$pen%eluaran ter"adap #(dal ar#ada& pen%eluaran$
pen%eluaran #ana)e#en aset sendiri dan suatu !euntun%an se'a%ai
penediaan #(dal untu! pen%%antian$pen%%antian dan in.estasi$
in.estasi 'aru.
'. Mana)e#en Ar#ada
Mana)e#en ini a!an #en%a#'il !apal dari #ana)e#en aset atau
dari pi"a! luar 'erdasar!an suatu +arter !apal !(s(n% dan a!an
#elen%!api !apal ini den%an ana! 'ua" !apal serta perlen%!apan$
perlen%!apan lainna& a%ar siap untu! 'erlaar !elaut untu! 'er(perasi
#aupun +arter atau !eluar #e#asu!i pasaran ter'u!a. =arter ini "arus
#en+a!up +arter !apal !(s(n%& 'iaa (perasi pelaaran& pera,atan dan
per'ai!an$per'ai!an& pen%eluaran$pen%eluaran #ana)e#en ar#ada
sendari& dan suatu !euntun%an untu! penediaan #(dal 'a%i
pen%e#'an%an.
+. Mana)e#en Operasi(nal dan Pen+arteran
Mana)e#en ini a!an #ene,a !apal 'erdasar!an +arter #enurut
,a!tu dari #ana)e#en ar#ada atau 'erdasar!an suatu +arter an%
+(+(! #enurut pasaran ter'u!a& #ene#pat!an !apal ini dala# pasar
dan%an suatu tin%!at tari- an%!utan an% "arus #eliputi 'iaa +arter
pen%eluaran$pen%eluaran an% sesuai pelaarana& 'iaa (perasi dan
pen%eluaran$pen%eluaran untu! pen+arteran&serta suatu !untun%an
untu! #enutup 'iaa$'iaa pen%e#'an%an den%an tipe stru!tur #a!a
setiap -un%si #ana)e#en dapat di tentu!an den%an 'ai!.
III. MANAJEMEN ARMADA
A. ATURAN$ATURAN DAN TUJUAN DARI MANAJEMEN ARMADA
ATURAN DARI MANAJEMEN ARMADA
$ pada saat #ela!u!an pen+arteran pada suatu !apal "arus #eli"at
'a",a !apal terse'ut dala# !eadaan !(s(n%.
$ Perusa"aan terse'ut "arus #enan%%un% 'iaa untu! (perasi
pelaaran ter"adap !apal an% di +arter.
$ Perusa"aan )u%a 'ertu%as #enan%%un% 'iaa pera,atan dan
per'ai!an$per'ai!an pada !pal$!apal an% di +arter.
$ Keuntun%an atau la'a an% di dapat (le" perusa"aan di %una!an
untu! penediaan #(dal 'a%i pen%e#'an%an.
TUJUAN DARI MANAJEMEN ARMADA
Untu! #e#un%!in!an !"ususna 'a%i perusa"aan pelaaran a%ar
#a#pu atau dapat #en%urai!an stru!tur !e'utu"an in-(r#asi
#ana)e#en dan 'a%ai#ana siste# Bud%etin% dan a++(untin% dala#
#e#enu"i persaratan #ana)e#en ar#ada.
B. KEGIATAN$KEGIATAN DALAM MANAJEMEN ARMADA
$ #en%a#'il !apal dari #ana)e#en aset atau pi"a! luar 'erdasar!an
suatu +arter !apal !(s(n%.
$ Perusa"aan terse'ut 'ertu%as #elen%!api !apal an% di+arterna
den%an ana! 'ua" !apal serta perlen%!apanna.

I>. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAGIAN ATAU DE>ISI .
Dala# "al ini 'a%ian atau de.si ter'a%i #en)adi 7 aitu8
$ Tan%%un% )a,a' #ana)er ar#ada
Stru!tur -un%si(nal suatu perusa"aan pelaaran den%an te%as
#e#'eri!an tan%%un% )a,a' pera,atan dan per'ai!an !apal lepada #ane)er
ar#ada. Dia 'ertan%%un% )a,a' untu! #e#eli"ara a%ar !apal laa! laut&
ana! 'ua" !apal len%!ap dan diperlen%!api serta siap 'erlaar dilaut dan
#eneri#a #uatan.
Ji!a suatu !apal tida! dira,at den%an 'ai!& #a!a #enurut
pen%erden%an de#i!ian #en+e%a" pe#ili! #e#'atasi tan%%un% )a,a'na
sesuai den%an !(n.ensi T"e *a%ue dan Brussels.
Mana)er ar#ada "arus #enedia!an an%%aran 'elan)a untu!
pe#eli"araan dan pera,atan serta "arus 'e!er)asa#a de%an #ana)e#en
!apal /Na!"(da dan !epala$!epala 'a%ian1. An%%aran 'ean)a ini "arus
didasara!an atas in-(r#asi an% tersedia #en%enai !(ndisi rute !apal an%
di"arap!an& #utu ana! 'ua" !apal dan !(ndisi pera,atan se'enarna.
Natala" 'a",a #ana)er ar#ada tida! dapat #e#'uat se#ua
!eputusan$!eputusan an% 'er"u'un%an den%an !ata$!ata8 )i!a 'ila#ana dan
'a%ai#ana pera,atan "arus dila!sana!an. *al ini san%at tida! #un%!in
di!er)a!anna& !arena itula" dia "arus #enera"!an !e!uasaan an% +u!up
!epada na!"(da !apal untu! #e#'uat !eputusan$!eputusan an% perlu a%ar
(perasi !apal #en)adi e-isien dan a#an.
$ Tan%%un% )a,a' para na!"(da
Tan%%un% )a,a' na!"(da adala" untu! #en)a#in !elaa! lautan
!apal& #en)a%a #uatan di !apal& dan #en)a#in 'a",a pera,atan an% tepat
tela" dila!sana!an sesuai den%an ren+ana dan an%%aran 'elan)a.
Di"arap!an 'a",a #ana)e#en !apal "arus le'i" #en%enal #edan
!apal an% se'enarna dari pada siapapun. Ole" !arena itu san%at pentin%
'a%i na!"(da untu! #e#ain!an peranan an% a!ti- dala# #eren+ana!an
dan #e#'uat an%%aran 'elan)a 'a%i pe#eli"araan dan pera,atan !apal.
Se'a%ai na!"(da ia tida! "ana 'ertan%%uan% )a,a' !epada
perusa"aan tetapi dia )u%a 'er!e,a)i'an #en)a#in !epada pen%uasa 'a",a
setiap !apalna 'erada dala# !eadaan laa! laut& ,alaupun untu! "al ini dia
"arus #en(la! perinta"$perinta" perusa"aan.
>. PERAWATAN DAN PERBAIKAN
A. Man-aat pera,atan& -a!t(r !e'i)a!sanaan pera,atan
$ Man-aat pera,atan
Pe!er)aan pera,atan san%at pentin% dala# se'ua" !apal "al ini
dise'a'!an a!i'at !erusa!an an% ter)adi !arena usia !apal an%
'erta#'a" tua dan ausna 'a%ian$'a%ian !(ntru!si atau perlen%!apan&
an% #en%a!i'at!an 'er!uran%na !e#a#puan !apal.
Melalui pera,atan& !ita in%in #en%e#'ali!an atau #e#perla#'at
tin%!at !e#er(s(tan !apal an% 'iasana di la!sana!an den%an 'e'erapa
#(ti.asi& dala# !asus suatu !apal !ita #e#punai li#a perti#'an%an
dasar 8
2. !e,a)i'an$!e,a)i'an !apal an% 'er!aitan den%an !esela#atan dan
!elaa!an laut !apal.
7. #en)a%a #(dal den%an +ara #e#perpan)an% u#ur e!(n(#is suatu
!apal dan #enai!an nilai !apal 'e!asna.
;. #en)a%a pena#pilan !apal se'a%ai suatu sarana pen%an%!ut #uatan
den%an #enin%!at!an !e#a#puan dan e-isiensi.
:. #e#eli"ara e-isiensi den%an #e#per"ati!an pen%eluaran$
pen%eluaran (perasi.
?. pen%aru"$pen%aru" lin%!un%an ter"adap ana! 'ua" !apal serta
!e#a#puanna.
$ 3a!t(r !e'i)a!sanaan pera,atan.
Pera,atan adala" sala" satu -a!t(r an% terpentin% untu! dapat
#enesuai!an diri den%an #asara!at #(dern& na#un terdapat )u%a
'e'erapa 'idan% di#ana pera,atan #e#ain!an peranan an% sedi!it
d(#inan seperti dala# pelaaran. Kita )u%a #en%eta"ui 'a",a pera,atan
itu #a"al dan "al ini #erupa!an %(daan 'a%i setiap (ran% untu! #enunda
pera,atan sa#pai ,a!tu an% a!an datan% dan #eni#pan uan%na )i!a
!ita tundu! pada strate%i ini& #a!a a!"irna +epat atau la#'at !ita tida!
a!an #e#punai uan% la%i untu! di si#pan.
Tu%as !ita adala" untu! #ene#u!an +ara an% dapat #e#'eri
pelaanan an% 'ai! !epada !(nsu#en den%an 'iaa an% terenda"& dan
untu! #e#per(le" strate%i an% (pti#al. Kita "arus #eneliti 'iaa$'iaa
dan !eru%ian$!eru%ian an% #un%!in ter)adi ter%antun% pada strate%i an%
!ita pili".
B. *u'un%an E!(n(#i Antara 8 pera,atan teren+ana& pera,atan
!(re!ti.& pera,atan In+idental dan penurunan /e-isiensi1& pen%esa"an dari 'ir(
!lasi-i!asi.
Pentin% untu! di +atat 'a",a adana salin% !eter%antun%an antara
pera,atan 'eren+ana dan pera,atan insidentil& dan )u%a perluna untu!
#e#perti#'an%!an antara 'iaa pera,atan ter"adap !esiapan dan
!esela#atan !apal.
Saan% tida! ada +ara an% seder"ana untu! #ena#a!an usa"a
pera,atan atau 'iaa ter"adap standard pelaanan atau nilai. Walaupun !ita
#e#punai suatu ar#ada !apal untu! di 'uat per+('aan& terdapat -a!t(r$
-a!t(r pentin% an% terli'at se"in%%a tida! #un%!in #e#antau "asil
pera,atan atas dasar !e#a#puan e!(n(#is dari suatu !apal. Apa an% "arus
!ita la!u!an adala" #en%%una!an pi!iran se"at dan l(%i!a. Di ta#'a" den%an
pen%ala#an dan !ea!inan.
Tida! ada peren+anaan Kasus ter'ai! Peren+anaan 'erle'i"an
5?@ Insidental 2A@ Insidental ?@ Insidentil
?@ Beren+ana 6A@ Diren+ana!an 5?@ Beren+ana
A@ !(re!ti- 2A@ K(re!ti- 2A@ K(re!ti-
7A@ Pen%"e#atan
'iaa
EKONOMI PERAWATAN BEREN=ANA
Dari ta'el diatas dapat #e#'antu !ita untu! #e#ili" 'e'erapa -a!t(r.
Ji!a !ita tida! #e#ili!i pera,atan 'eren+ana se'a%ai +(nt(" !ita "arus
#e#persiap!an #esin$#esin dan perlen%!apan$perlen%!apan se+ara
'erle'i"an atau siap #en%"adapi suatu tin%!at B,a!tu (perasiC an% #enurun
/d(,n ti#e1 se+ara +epat. La#ana ,a!tu (perasi an% #enurun a!an
'er%antun% atas tersediana su!u +adan% dan )asa penun)an%.
Den%an de#i!ian 'er!e#'an%na pera,atan 'eren+ana !ita
#en%"arap!an 'er!uran%na ,a!tu (perasi an% #enurun /d(,n ti#e1&
!e+uali )i!a dila!u!an pera,atan an% san%at 'esar di#ana pera,atan itu
sendiri& a!an #en%a!i'at!an d(,n ti#e. Ju%a den%an penin%!atan
peren+anaan& #a!a 'iaa pera,atan 'eren+ana pada per#ulaan a!an nai!
se+ara ta)a#& den%an an%%apan perta#a$ta#a a!an #en%a!i'at!an pera,atan
#esin$#esin an% san%at pentin%.
Se'ali!na !ita #en%"arap!an turunna 'iaa$'iaa pera,atan
insidentil. Pera,atan !(re!ti- untu! 'er'a%ai #esin an% !uran% pentin% tida!
a!an terpen%aru" (le" peren+anaan dan 'iaana a!an tetap !(nsisten.
Biaa pera,atan an% nata pada pera,atan 'eren+ana a!an le'i" !e+il
dari pada an% ditentu!an )i!a ,a!tu luan% ana! 'ua" !apal di#an-aat!an
untu! pe!er)aan itu.
Da#pa! pera,atan an% e!(n(#is dapat 'er"u'un%an den%an8
$ *ilan%na !apal ter#asu! ana! 'ua" !apal dan 'aran% #uatan
$ Kapal #en%an%%ur
$ Biaa per'ai!an dan !lasi-i!asi
$ Asuransi
$ Nilai #(dal
$ E-isiensi (perasi
$ Kepuasan ana! 'ua" !apal
Dala# "u'un%anna den%an Bir( Klasi-i!asi aitu #enentu!an suatu
strate%i pera,atan #a!a persaratan Bir( Klasi-i!asi "arus )u%a
diperti#'an%!an. Da#an da"ulu& sur.e !lasi-i!asi #e#a!an ,a!tu an%
la#a dan san%at #a"al. Sur.e dasar !apal dila!sana!an setiap 7&? ta"un
se!ali dan #e#'utu"!an nai! d(!. Sur.e peri(di! 'adan !apal dan
per#esinan #e#'utu"!an sur.e dari Bir( Klasi-i!asi untu! )an%!a ,a!tu
setiap ta"un !e$: atau !e$?.
De,asa ini situasina tela" 'er'eda. Sur.e 'ada' !apal dapat
dila!sana!an se,a!tu !apal 'erlaar dan sur.e(r i!ut didala# !apal. Sur.e
per#esinan an% 'er!esina#'un%an dila!sana!an sesuai )ad,al ? ta"unan
(le" !epala !a#ar #esin an% tela" disetu)ui (le" Bir( Klasi-i!asi. Sur.e
dasar dapat dila!sana!an setiap ? ta"un dan sur.e di'aa," air dila!sana!an
setela" 7&? ta"un.
Sur.e per#esinan se+ara luas dapat didasar!an pada pe#antauan
!(ndisi #esin se'a%ai pen%%anti inspe!si tradisi(nal den%an +ara #e#'u!a
se#ua #esin. Suatu test 'er)alan an% seder"ana +u!up untu! #ensur.e
se)u#la" !(#p(nen.
Pen%aturan sur.e !"usus diada!an unt! !apal$!apal an%
#e#per%una!an siste# pe#eli"araan an% tela" disetu)ui. Siste# an%
de#i!ian "arus #e#uat8
2. Da-tar se#ua siste#<!(#p(nen$!(#p(nen an% ter#asu! dala#
ren+ana
7. Jan%!a ,a!tu pera,atan ditentu!an
;. Instru!si$instru!si pera,atan
:. =atatan pera,atan an% tela" dila!sana!an
?. Data a+uan dari !apal se'a%ai !apal 'aru
Setela" pen%e+e!an& 'a",a siste# itu 'enar$'enar suda" diper%una!an
diatas !apal& sur.e u#u# ta"unan dapat di!uran%i #en)adi8
$ Suatu sur.e u#u# !a#ar #esin
$ Pen%u)ian -un%si$-un%si an% pentin% /sur.e EO an% suda"
disesuai!an1
$ Pen%e+e!an pr(sedur lap(ran dala# siste# pera,atan 'eren+ana
Den%an )elas Bir( Klasi-i!asi #ene!an!an pada pera,atan 'eren+ana
serta pe#antauan !(ndisi& dala# ran%!a #eneder"ana!an pr(sedur dan
#enurun!an 'iaa serta #en%"indari !eterla#'atan ,a!tu sur.e. Bir(
Klasi-i!asi an% 'er'eda$'eda #un%!in #e#punai persaratan an%
'erlainan& dan uraian diatas #un%!in tida! se#uana sesuai den%an #ere!a.
Ke+enderun%an untu! #en%%una!an 'entu! sur.e an% le'i" +an%%i" tela"
#erupa!an suatu !e"arusan.
>I. PEREN=ANAAN PERAWATAN DAN PENGENDALIAN /KONTROL1
Tu)uan suatu siste# pera,atan adala" untu! #en%"asil!an suatu alat
pen%el(la an% le'i" 'ai! dala# #enin%!at!an !esela#atan para a,a! !apal dan
peralatanna.
Suatu siste# peren+anaan pera,atan an% #(dern #eliputi se#ua unsur$
unsur seperti peren+anaan pen%(perasian& siste# pen%endalian persediaan&
in-(r#asi dan instru!si.
Penerapan an% #uda" #erupa!an perti#'an%an an% pentin% dari iste# ini
se"in%%a a,a! !apal den%an +epat #en)adi a!in #en%%una!an siste# terse'ut
se'a%ai suatu alat untu! pera,atan diatas !apal. Pen%ala#an tela" #enun)u!an
'a",a untu! #en+ipta!an suatu pr(sedur pera,atan an% 'erdaa %una perlu
adana suatu pen%aturan an% -le!si'el ter#asu! perti#'an%an !(ndisi
pen%%antian !(#p(nen$!(#p(nen pada ,a!tuna 'e%itu )%a !(ndisi lin%!un%an
sete#pat an% #e#pen%aru"i usia pen%(perasian !apal.
Se'a%ai +(nt(" dari siste# peren+anaan terse'ut& !ita a!an "u'un%!an
siste# ini den%an siste# TSAR& di#ana 'a%ian uta#ana diperli"at!an dala#
%a#'ar :.2
SISTEM PEREN=ANAAN PERAWATAN
Untu! #e#uda"!an !(#uni!asi antara pi"a!$pi"a! an% terli'at didala#
pen%(perasian !apal& seperti %(l(n%an pe#'uat !apal 'aru atau te#pat per'ai!an
!apal& #a!a diper%una!anla" suatu !(de-i!asi.
Siste# TSAR tela" di!e#'an%!an (le" T"e S"ip Reser+" Institute (-
N(r,a /Le#'a%a Penelitian Per!apalan N(r,e%ia1 'e!er)asa#a den%an industri$
industri per!apalan. Na#a TSAR #erupa!an sin%!atan !ata$!ata BTi#e
Re%istarin%C& BSiste#ati+ >edli!e"(ldC& BAr!i.erin%C dan BReser.edelerC& an%
'erarti +atatan !er)a siste#ati! pera,atan& !earsipan dan siste# su!u +adan%.
Siste# pera,atan #erupa!an satu alat ad#inistrasi an% di"u'un%!an !e
siste# lainna dala# perusa"aan seperti pe#antauan !(ndisi& su!u +adan%&
an%%aran 'elan)a& !(#uni!asi dan peren+anaan !er)a diatas !apal.
Ta!siran
'e'an !er)a
Siste#ati!a
pera,atan
Kearsipan
/-illin%1
Su!u +adan%
T S A R
K(de
!lasi-i!asi
PETA ALIRAN
Suatu siste# in-(r#asi #(dern diatas !apal #aupun di !ant(r #eli'at!an
'ana! unsur. Pada %a#'ar diatas "ana unsur$unsur uta#a an% diperli"at!an.
Dala# 'a' ini "anala" #(dul$#(dul Bpera,atanC an% a!an di'a"as.
Tu)uan siste#
Tu)uan siste# pera,atan ini adala" se'a%ai 'eri!ut8
$ Untu! #e#per(le" pen%(perasian !apal an% teratur serta
#enin%!at!an !esela#atan a,a! !apal dan peralatanna.
$ Untu! #e#'antu per,ira !apal dala# "al #eren+ana!an dan
#enata !e%iatan den%an le'i" 'ai!& an% 'erarti #enin%!at!an
!e#a#puan !apal dan #e#'antu #ere!a untu! #en+apai sasaran
an% tela" ditentu!an (le" Mana)er Operasi.
$ Untu! #e#per"ati!an )enis$)enis pe!er)aan an% palin% #a"al dan
#enan%!ut pera,atan serta ,a!tu Operasi an% terpentin%&
se"in%%a siste# dapat dila!sana!an se+ara teliti dan di!e#'an%!an
dala# ran%!a pen%uran%an 'iaa.
$ Untu! #ela!sana!an pe!er)aan se+ara siste#atis dan e!(n(#is.
$ Untu! #en)a#in !esina#'un%an pe!er)aan pera,atan& se"in%%a
para per,ira #en%eta"ui apa an% suda" di!er)a!an dan apa an%
#asi" 'elu# di!er)a!an.
$ Untu! #e#'eri!an in-(r#asi an% diperlu!an 'a%i !eperluan
pendidi!an dan lati"an.
$ Untu! #en)a%a -le!si'ilitas an% diperlu!an atau dapat
dila!sana!an di !apal #es!ipun (r%anisasi dan a,a!na 'er'eda.
$ Untu! #endapat!an in-(r#asi u#pan 'ali! an% a!urat 'a%i !ant(r
pusat dala# #enin%!at!an pelaanan& peran+an%an !apal dan
se'a%aina.
ANGGARAN BELANJA
PROEEK PER*ITUNGAN PERAWATAN
PEMANTAUAN
KONDISI
SUKU =ADANG
PEMASOK
PEMBELIAN
$ Untu! -asilitas !earsipan /%a#'ar$%a#'ar& instru!si #aterial& dan
se'a%aina1
$ Untu! -asilitas pe#'erian la'el /su!u +adan%& dan se'a%aina1
$ Untu! -asilitas peren+anaan pera,atan dan per'ai!an.
Dala# "al$"al terse'ut diatas !ita le'i" #en%uta#a!an penerapan
untu! pera,atan dan per'ai!an.
K(de Klasi-i!asi Data Te"ni! dan Data E!(n(#i.
Para pe#ili! !apal #enerap!an 3SI %rup siste# ini se'a%ai suatu
siste# pen(#(ran !(de !lasi-i!asi dala# #e#'uat an%%aran 'elan)a dan
per"itun%an 'iaa (perasi !apal. Instru!si$instru!si di'eri!an #en%enai apa
an% "arus dila!u!an pada ,a!tu pera,atan dan per'ai!an& su!u +adan%
#ana an% a!an dipasan%& de#i!ian )u%a lap(ran te"ni! dan e!(n(#i dapat
di'eri !(de #enurut siste# an% sa#a.
Pen%%unaan S3I %rup siste# dala# pera,atan !apal adala" se'a%ai 'eri!ut8
9 Siste# 3<#a+"ines
Main +(#p(nents
Kel(#p(! uta#a
9A 3uel (il sste# Kel(#p(!
9A7 3uel (il puri-i+ati(n Plant Su' Kel(#p(!
9A7.A2 3uel Oil 3uri-ire Satuan
9A7.A2.2 Pu#p 3(r 3uel (il
3uri-ire
K(#p(nen
9A7.A2.2A =lasi-i+ati(n Sur.e Pe!er)aan
9A7.A2.2.2? O Rin% Su!u =adan%
S.3.I. Gr(up siste# terdiri dari ti%a di%it se'a%ai standar dan !ara!ter
lainna "arus disusun sesuai den%an spesi-i!asi !apal.
Kel(#p(! uta#a an% di%una!an dala# sisti# terse'ut adala" se'a%ai
'eri!ut8
A. Di+andan%!an untu! spesi-i!asi 'an%unan 'aru
2. Kapal se+ara u#u#
7. La#'un%
;. Peralatan untu! #uatan
:. Perlatan Kapal
?. Peralatan untu! ana! 'ua" !apal dan penu#pan%
6. K(#p(nen utu#a #esin #esin
9. Sisti#$sisti# untu! !(#p(nen !(#p(nen #esin uta#a.
5. Sisti#$sisti# !apal.

SISTIM PEREN=ANAAN.
Se)u#la" persaratan$persaratan an% "arus di penu"i (le" siste# ini
adala"8
Persaratan #ini#u# 8 21 Pen)elasan Te!ni!
71 Se)ara" Pera,atan
;1 Pandan%n Meneluru"
:1 3asilitas Peren+anaan
Peraratan Ta#'a"an 8 ?1 Peren+anaan an% 3leFi'el
61 Ga'un%an dari 'e'erapa 'entu! pera,atan.
91 Muda" disesuaia!an den%an sisti# lain
Persaratan Pra!tis 8 51 Pen+atatan Seder"ana
41 Pen%arsipan an% #uda".
Siste# ini dapat di(perasi!an se+ara #anual atau 'erdasar!an !u#pulan
data& )i!a in-(r#asi dan !(#uni!asi diantara para pe#'uat !eputusan san%at
ru#it. Ada )u%a !e#un%!inan untu! #en%%a'un%!an siste# #anual den%an
siste# pera,atan 'erdasar!an !u#pulan data aitu se+ara #anual di !apal dan
'erdasar!an !u#pulan data di darat.
a. In-(r#asi te!ni!
Se#ua in-(r#asi te!ni! an% 'er!aitan 'eserta da-tar setiap unit
peralatan an% #e#erlu!an pera,atan terdapat dala# 'u!u pera,atan.
Bu!u itu diter'it!an sesuai den%an siste# !(de !lasi-i!asi dan #a#uat
'entu!$'entu! /-(r#s1 in-(r#asi #en%enai pe#'uat& tipe& n(#(r seri&
!apasitas dan se'a%aina an% di'utu"!an untu! #en%ada!an identi-i!asi
an% tepat dari setiap unit.
'. Instru!si #aterial
Instru!si$instru!si dari pa'ri! dan %alan%an disusun se+ara siste#ati!
sesuai den%an siste# !(de !lasi-i!asi a%ar #uda" #ene#u!anna !e#'ali.
Keteran%an$!eteran%an di'uat untu! 'a%ian$'a%aian an% ada !aitanna
den%an #aterial. Uraian #en%enai su!u +adan% dan per!a!as an%
di%una!an dala# 'er'a%ai tu%as pera,atan "arus #erupa!an 'a%ian dari
#aterial ini.
+. Pen)ad,alan -asilitas
Pen)ad,alan -asilitas a!an 'eru'a" sesuai den%an tipe siste#
pera,atan. Be'erapa siste# terdiri dari 'u!u$'u!u pera,atan& !artu$!artu
!er)a dan papan peren+anaan. Untu! setiap pe!er)aan an% ditentu!an dala#
'u!u pera,atan di'uat!an se'uia" !artu !er)a dan di#asu!!an !e dala#
siste# ra! 'ersusun pada dindin%. Ju#la" !artu !er)a an% di%una!an
'er!isar :AA sa#pai 5AA& ter%antun% pada ra%a#na peralatan !er)a.
Kartu !er)a dapat #ene'ut!an 'entu! pe!er)aan$pe!er)aan an%
'er'eda& seperti pe#antauan !(ndisi& pen%a#atan lan%sun%& pen%%antian
!(#p(nen& pen%u!uran& pen%etesan is(lasi dan sur.e !lasi-i!asi.
Kartu !er)a #e#punai ,arna an% 'er'eda untu! #enun)u!an tipe
pe!er)aan& tan%%un% )a,a'& pri(ritas& pe!er)aan an% "arus dila!u!an dala#
pela'u"an& !lasi-i!asi& serti-i!asi dan se'a%aina.
d. =atatan$+atatan pera,atan
=atatan$+atatan pera,atan 'iasana 'erlan)ut pada 'entu!$'entu!
/-(r#s1 dala# 'u!u pera,atan. Den%an de#i!ian setiap unit -(r# #e#uat
se)ara" pera,atan dari setiap unit. *ana "al$"al an% luar 'iasa an%
diurai!an& selainna +u!up #e#asu!an n(#(r !er)a dan tan%%al.
e. In-(r#asi u#pan 'ali!
Tu)uan pr(sedur lap(ran se+ara sin%!at dinata!an se'a%ai 'eri!ut8
$ Menedia!an data (perasi dan data !(ntr(l untu! !ant(r.
$ Menedia!an in-(r#asi untu! sta- !apal tentan% se)ara" pera,atan
'a%ian$'a%aian tertentu dari peralatan.
$ Menusun )ad,al pera,atan se+ara terus$#enerus sesuai den%an
pen%ala#an.
Dala# #eran+an% pr(sedur pelap(ran untu! #en+apai tu)uan diatas "arus
diin%at 'a",a )alinan an% palin% le#a" dala# rantai pen%(ntr(lan
pera,atan adala" #et(de$#et(de pena#paian in-(r#asi. Ole" !arena itu
pentin% di!eta"ui 'a",a ran+an%an !er)a "arus didasar!an pada
penelesaian an% #uda" na#un dapat #en)an%!au se+ara #eneluru".
-. Si!lus (perasi
Siste# (perasi 'entu!na ter%antun% pada strate%i perusa"aan.
3alsa-a" pera,atan dala# suatu perusa"aan an% #e#ili!i !apal$!apal
pantai !e+il a!an 'er'eda den%an perusa"aan an% #e#ili!i !apal$!apal
tan!er sa#udera.
SISTIM KOMPUTERISASI.
a. Penda"uluan
RAST adala" suatu siste# !(#puterisasi an% diran+an% untu!
#ene#purna!an pera,atan dan pen%(ntr(lan 'iaa& peren+anaan
pe#'elian su!u +adan% an% le'i" 'ai! serta pen%(ntr(lan persediaan
'eri!ut peneder"anaan ren+ana !er)a.
RAST di'uat 'erdasar!an pen%ala#an an% di!u#pul!an dari
pen%(perasian siste# pe#eli"araan #anual an% dise'ut TSAR dan tela"
ter)ual le'i" 6AA !epada para pe#a!ai diseluru" dunia.
Dial(% !(#uni!asi RAST antara pe#a!ai dan siste# diatur den%an
'antuan laar !(#puter. Se%ala usa"a tela" dila!u!an untu! #e#'uat
pr(%ra# ini se#uda" #un%!in 'a%i pe#a!ai se"in%%a tida! diperlu!an
pen%eta"uan !"usus EDP /Ele!tr(ni! Data Pr(sesin%1 dala#
pen%%unaanna.
'. Uraian sin%!at tentan% siste# RAST
Siste# RAST terdiri dari se#'ilan #(dul8
2. Pen(#(ran
7. Su!u +adan%
;. Pera,atan
:. Pe#as(!$pe#as(!
?. E!(n(#i
6. K(ndisi
9. Siste#
5. Pe#'elian
4. Pr(e!
$ Pen(#(ran
Pen(#(ran diper%una!an untu! #en%identi-i!asi suatu !(#p(nen
pera,atan tertentu<unit& su!u +adan% an% di'utu"!an untu! pera,atan&
'u!u ped(#an dari pe#'uat dan %a#'ar$%a#'ar.
$ Su!u +adan%
Su!u +adan% dida-tar!an dala# #(dul 'eri!ut "ar%a& rin+ian )enis$
)enis pe#as(!& te#pat su!u +adan% disi#pan dan n(#(r setiap su!u
+adan% an% ada dala# persediaan.
$ Pera,atan
Se#ua !(#p(nen$!(#p(nen<unit$unit an% a!an dira,at
dida-tar!an dala# #(dul ini den%an perin+ian pera,atanan% a!an
dila!sana!an& )an%!a ,a!tu antara tiap$tiap pera,atan an% a!an
dila!sana!an dan !el(#p(! ana! 'ua"<sta- an% a!an #ela!sana!an
tu%as pera,atan terse'ut.
$ Pe#as(!$pe#as(!
Se#ua pe#as(! #enda-tar!an su!u +adan% an% dapat #ere!a
seder"ana!an dala# #(dul ini. Siste# ini dapat pula #e#'eri!an
pili"an pe#as(! lainna atas suatu su!u +adan% tertentu 'eri!ut e.aluasi
pr(du! dan pelaananna.
$ E!(n(#i
Dala# #(dul ini se#ua data an%%aran 'elan)a dida-tar!an. Ju%a
terda-tar su#'er an%%aran dala# siste# ini. Anda dapat #eli"at suatu
%a#'aran pen%eluaran untu! #e#'andin%!anna den%an data an%%aran
pen%eluaran dala# peri(de an% anda !e"enda!i.
$ Pen%(ntr(lan !(ndisi
M(dul ini #en+a!up !(#p(nen$!(#p(nen<unit an% a!an dira,at
#e#'utu"!an pe#antauan den%an 'antuan pen%(ntr(lan !(ndisi.
Pe#eli"araan #(dul ini didasar!an atas pen%%unaan instru#entasi dan
pr(%ra# analisa untu! #e#antau !(#p(nen tertentu<unti an% a!an
dira,at. Siste# an% le'i" #a)u dala# pen%(ntr(lan !(ndisi dapat
disedia!an (le" perusa"aan$perusa"aan s(-t,are.
$ Siste#
Dala# #(dul ini +ara an% tepat untu! #en)alan!an siste# 'eta"
dipersiap!an 'a%i para pe#a!ai an% le'i" disele!si. Alat penun)an%
dapat )u%a diper(le" dala# #(dul ini. Untu! !edua -un%si terse'ut suatu
B!(de !"ususC diperlu!an untu! #en)alan!anna.
$ Pe#'elian
Siste# pe#'elian disatu!an den%an da-tar su!u +adan% dan
pe#as(!. Siste# ini #erupa!an alat 'antu untu! #e#uda"!an pr(ses
pe#'elian an% dilan)ut!an den%an penera"an 'aran% serta lap(ran$
lap(ran 'aran% #asu!.
$ Pr(e!
Dala# #(dul pr(e! ini disusun se'ua" )arin%an !er)a an%
'er"u'un%an den%an !e#a#puan dan !apasitas peren+anaan. M(dul ini
di%una!an untu! peren+anaan d(+!in% atau pada !asus pe#'an%unan
!e#'ali !apal terse'ut. Dala# #(dul an% sa#a di'uat per"itun%an dan
pen%(ntr(lan 'iaa di#asu!an !edala# siste#.
>II. PENANGANAN SPARE PARTS DAN MATERIAL
A. PENGAWASAN SUKU =ADANG
Ba' ini #e#'a"as tentan% 'e'erapa siste# su!u +adan% an%
u#u#na diper%una!an di !apal$!apal N(r,e%ia. Ti#'ul 'ana! 'entu!
pili"an siste# ad#inistrasi su!u +adan% dan #un%!in sala" satu diantarana
sa#a 'ai!na den%an an% lain. Pentin%na tu)uan ini adala" a%ar
dila!sana!an den%an tepat dan 'erlan)ut terus "in%%a dapat di+e%a"
!e!uran%an 'iaa su!u +adan% dan pe#'elan)aan persediaan an%
'erle'i"an.
Peni#panan su!u +adan% untu! persediaan adala" #erupa!an
se'a%ai a!ti.itas pera,atan diatas !apal. Pen%"entian pe!er)aan dapat
di+e%a" apa'ila suatu sisti# su!u +adan% an% 'ai! terdapat diatas !apal
"arus #e#un%!in!an untu! #endapat!an su!u +adan% den%an se%era dari
persediaan an% ada diatas !apal& dari pusat pen%%udan%an !ant(r atau dari
pe#as(!$pe#as(!.
Biasana !apal$!apal sa#udera #e#'a,a se!itar :AAA #a+a# su!u
+adan% den%an "ar%a se!itar USG 5AA.AAA. Ini #erupa!an suatu +ara
e!(n(#is an% 'ai! 'ila pe#ili! !apal #en%i!uti )alanna !e'utu"an su!u
+adan%& !arena su!u +adan% #eli'at!an #(dal& ruan%an dan #e#erlu!an
ad#inistrasi. Den%an suatu sisti# su!u +adan% an% terurai den%an 'ai!
a!an #e#un%!in!an pen%a#atan persediaan su!u +adan% den%an le'i" 'ai!
%una pe#'entu!an serta pela!sanaan sisti# ini diperlu!an tena%a an%
'ana! dan sisti# "arus seder"ana dala# 'entu! dan pen%(persianna.
B. SISTIM SUKU =ADANG MANUAL
Untu! #enata se#ua su!u +adan% diatas !apal& #a!a perlula"
#e#per%una!an suatu sisti# se'a%ai sarana untu! #en%(r%anisasi se#ua
pe!er)aan an% 'er"u'un%an den%an su!u +adan%. Suatu sisti# su!u +adan%
"arus #e#uat pen)elasan tentan% penan%anan su!u +adan%& st(+! #ini#u#
dan #a!si#u#. Wa!tu penera"an& pesanan$pesanan tertentu& +atatan
pesanan& dan se'a%aina. Se+ara sin%!at seluru" data an% diperlu!an untu!
pen%el(laan ru#a" tan%%a an% 'ai!.
a. Persaratan$persaratan
Suatu sisti# su!u +adan% "arus #e#uat in-(r#asi an%
'er"u'un%an den%an 8
$ Su!u +adan% dala# persediaan.
$ Rua%an Peni#panan.
$ Su!u +adan% an% dipesan <re+(ndisi.
$ Data Pesanan.
$ Spesi-i!asi Pen)ual.
$ Para Pen)ual.
Te#pat peni#panan "arus8
$ Dapat dili"at se+ara !eseluru"an den%an 'ai!
$ Muda" untu! pen%a#'ilan ataupun peni#panan
Kesi#pulan adala" se'a%ai 'eri!ut8
$ Mana)e#en an% le'i" 'ai!
$ Menin%!at!an !esela#atan
$ Menin%!at!an pendaa%unaan
'. Operasi desentralisasi
Siste# #anual dapat diper%una!an dala# "u'un%an #ana)e#en
desentralisasi #aupun #ana)e#en an% le'i" setralisai. Dala#
pen%(perasian desentralisasi Kepala Ka#ar Mesin #en%urus transa!si&
'ai! pe#'elian #aupun peneri#aan dan #end(!u#entasi!anna
den%an #e#per%una!an se'ua" arsip pesanan dan se'ua" arsip
pen%a#atan su!u +aadn%. Sta- darat '(le" atau tida! perlu di'erita"u!an
tentan% transa!si ini. Siste# ini +(+(! untu! !apal an% tida! dapat
'er!(#uni!asi den%an sta- -asilitas darat untu! ,a!tu an% a%a! la#a.
Se'a%aian 'esar siste# su!u +adan% #anual an% terdapat dala#
pasaran #e#ili!i in-(r#asi an% sa#a tentan% identi-i!asi su!u +adan%&
peni#panan& pe#as(! dan se'%aina. Siste# ran+an%anna sedi!it
'er'eda& 'e'erapa siste# didasar!an atas !u#pulan in-(r#asi& dala#
-(lder$-(lder dan dala# siste#lainna in-(r#asi disi#pan dala# le#ari$
le#ari !a'inet.
+. Siste# Men%%una!an 3(lder
Ba%ian uta#a dari siste# ini iala"8
$ Bu!u$'u!u su!u +adan% den%an da-tar
$ Inde!s uta#a& inde!s perlen%!apan& !eluar<#asu! su!u +adan%&
pesanan peneri#aan& re!(ndisi su!u +adan% an% di!iri# !edara&
ta#'a"an<per'ai!an daHla# su!u +adan%
$ La'el$la'el untu! su!u +adan%
Se#ua data tentan% su!u +adan% untu! sesuatu !(#p(nen a!an
dite#u!an pada -(r# su!u +adan%. *al ini #e#'eri!an in-(r#asi
tentan% l(!asi su!u +adan%& data$data pesanan an% "arus di+atat.
Dala# siste# su!u +adan% perlu )u%a #e#'uat %aris 'atas urutan
tentan% pe#a!aian dan pe#esanan su!u +adan%. *al ini dapat dila!u!an
dala# -(r# Bissue<in st(+!C an% terli"at dala# %a#'ar.
Setiap 'ulan Kepala Ka#ar Mesin atau penan%%un% )a,a'
pera,atan #en+atat pen%%unaan !e'utu"an su!u +adan%. Su!u +adan%
an% dipesan dan diteri#a "arus di+atat pada -(r# an% disedia!an.
Su!u +adan% dapat dipesan dari !apal den%an 'e'erapa +ara8
Per#intaan !epada perusa"aan pelaaran
Pr(sedur pe#esanan an% #e#un%!in!an adala" 'a",a
per#intaan pesanan pe#'elian terse'ut di'uat diatas !apal /(le"
na!"(da& #uali# satu1 dala# ran%!ap e#pat an% di'a%i!an untu!
2. Pen)ual& aslina
7. Perusa"aan per!apalan& salinanna
;. Salinan di!apal an% disi#pandala# setiap arsip B(n (rderC
/dala# pesanan1 dan setela" peneri#aan su!u +adan% salinan
supaa di!iri#!an !e!ant(r perusa"aan
:. Salinan !apal an% dite#pel!an pada arsip B(n (rderC /dala#
pesanan1
Men%iri# tele%ra# atau tele!s !eperusa"aan. Dala# "al ini
pesanan pe#'elian a!an di'uat (le" perusa"aan.
d. Siste# den%an #en%%una!an -illin% +a'inet
Ba%ian uta#a dari siste# ini iala"8
$ 3illin% +a!inet den%an la+i$la+ina
$ Ber#a+a#$#a+a# !artu untu! data te!ni!& !artu pe#a!aian dan
persediaan. Kartu$!artu pesanan peneri#aan
$ La'el untu! #enandai su!u +adan%
$ =atatan pen%eluaran %udan%
$ K(de$!(de /pe#'uat1 untu! #enandai su!u +adan% an% a!an
dipesan& dan se'a%aina
e. Keuntun%an$!euntun%an dari siste#
$ Met(de !er)a an% seder"ana dan tepat untu! pe#'elian dan
pe#antauan dan pen%%unaan su!u +adan%
$ Met(de an% e-e!ti- dari penataan pera,atan untu! di%una!an pada
#asa #endatan%. Me#'eri!an !e#uda"an 'a%i pers(nil !apal
untu! #ene#u!an te#pat peni#panan su!u +adan%
$ Me#'eri!an data pen%%unaan su!u +adan% di#asa lalu& untu!
diterap!an di#asa datan% den%an siste# 'antuan !(#puter
$ Me#'eri!an in-(r#asi an% tersedia dala# arsip& tentan %pen)ual dan
)an%!a ,a!tu dala# pe#esanan su!u +adan%
$ Me#'eri!an in-(r#asi !epada penan%%un% )a,a' /superintendent1
tentan% !e#un%!inan pen%%unaan an% 'erle'i"an dari )enis$)enis
su!u +adan% pada sala" satu !apal atau diseluru" ar#ada
-. Siste# Pe#esanan su!u +adan%
Su!u +adan% san%atla" )aran% dipesan lan%sun% dari pen)ual.
Biasana penan%%un% )a,a' #e#eri!sa !e#'ali pesanan pe#'elian
terse'ut dan #enetu)ui atau #en(la! pesanan terse'ut. Setela" disetu)ui
Pesanan pe#'elian di!iri#!an !epen)ual.
Bila su!u +adan% tela" di%una!an dan #en+apai tin%!at 'atas titi!
pesanan dala# "u'un%anna den%an tinda!an per'ai!an atau
pe#eli"aran& suatu pe#esanan per#intaan<pe#'elian disiap!an.
=. SISTIM KOMPUTERISASI SUKU =ADANG
Ba%i suatu instalasi an% le'i" !(#ple! di#ana ar#ada !apal den%an
sisti# #ene)e#en Sentralisasi atau 'e'erapa pi"a! dili'at!an dala#
pen%a#atan atau pe#'uat putusan& #a!a a!an le'i" 'ai! #en%%ua!an
!(#puter& untu! !e#uda"an !(#puterisasi dan pene#uan !e#'ali data su!u
+adan%. K(#puter dapat di%una!an 'ai! diatas !apal #aupun di!ant(r pusat
atau di!eduana ter%antun% pada -asilitas !(#uni!asi. Untu! #e#per!enal!an
!(#puter& #a!a diperlu!an suatu e.aluasi #eneluru" dari sisti#
pen%(perasian !apal.
Suatu sisti# su!u +adan% an% di!(#puterisasi!an "arus #e#uat se#ua
in-(r#asi tentan% su!u +adan% dan in.entaris lain.
In-(r#asi ini "arus #e,u)ud!an dasar lap(ran 'ri!ut8
$ Lap(ran persediaan an% #enun)u!an )u#la" !eseluru"an dari su!u
+adan%
$ Lap(ran persediaan an% #enun)u!an )u#la" su!u +adan% untu! 'er'a%ai
sisten& unit atau !(#p(nen
$ Da-tar su!u +adan% an% tela" #en+apai 'atas pe#esanan !e#'ali
$ Da-tar su!u +adan% an% tela" 'atas persediaan #ini#u#
$ Lap(ran 'iaa an% #enun)u!an )u#la" !eseluru"an atau )u#la" se'a%ian
persediaan su!u +adan%
$ Lap(ran persediaan an% #enun)u!an persediaan an% se'enarna
di'andin%!an st(+! an% di'utu"!an
$ Me#'uat da-tar in-(r#asi su!u +adan% untu! la'el setiap su!u +adan%
$ Lap(ran an% #enun)u!an 'er#a+a#$#a+a# persediaan dan pe#a!aian
untu! peren+anaan pe#'elian dan (pti#alisasi persediaan
$ Lap(ran an% #enun)u!an pe#'a%ian tan%%un% )a,a' pen%a#atan
persediaan
Suatu siste# pe#'elian "arus #elen%!api
$ Da-tar pesanan pe#'elian
$ Men%eti! da-tar pesanan 'aru 'eri!ut na#a$na#a dan ala#at pe#as(!
$ Bentu! pesanan se'elu#na
$ Pendataan ter'aru se+ra (t(#atis pada +atatan 'ila su!u +adan% suda"
diteri#a
$ Men%eti! da-tar su!u +adan% dan ser.i+e$ser.i+e an% di#inta
$ Da-tar pe#as(! 'eri!ut in-(r#asi an% rele-an
Suatu da-tar pe#as(! "arus dilen%!api den%an8
$ Da-tar pe#as(! #enurut al-a'et
$ Pen%el(#p(!an pe#as(! sesuai den%an tipe su!u +adan%<pelaanan an%
di'eri!an
$ Data pen%endalian #uatan intern tetan% pe#as(! dan an% dipas(!
Man-aat uta#a suatu siste# !(#puter dapat dirin%!as!an se'a%ai 'eri!ut8
$ Me#un%!in!an untu! #en%analisis strate%i an% 'er'eda$'eda tentan%
tin%!at dan 'iaa st(+!
$ Me#un%!in!an !e#uda"an untu! #endapat!an in-(r#asi te"ni! tentan%
su!u +adan%
$ 3asilitas pen%a#atan 'iaa su!u +adan% untu! suatu 'a%ian tertentu&
'a%ian an% #eni#'ul!an pe#a!aian #(dal 'esar
$ Menedia!an la'el$la'el su!u +adan%
$ Menedia!an suatu siste# pe#esanan su!u +adan% an% (t(#atis
$ Men%e#'an%!an pera#alan pe#a!aian su!u +adan% dan lain$lain
$ Me#uda"!an untu! #en+ari pen%%anti pe#as(!& su!u +adan% dan
se'a%aina
Suatu siste# su!u +adan% an% di!(#puterisasi "arus #e#uat da-tar
len%!ap dari se#ua per#esinan dan peralatan %i%i$%i%i an% 'er'eda diatas
!apal& 'eri!ut se#ua in-(r#asi& pesanan !e#'ali. Bai! pesanan 'atas #ini#u#
dan #a!si#u# an% disetu)ui. *al ini #e#'eri!an suatu !e#un%!inan pesanan
!e#'ali se+ara (t(#atis apa'ila 'atas st(+! #ini#u# ter+apai.
Suatu siste# !(#puterisasi an% sesuai "arus di%a'un%!an den%an siste#
peren+anaan pera,atan a%ar d(!u#entasi an% u#u# dapat di%una!an.
Data !(#puter didarat an% #e#'antu siste# su!u +adan%& sesuai 'a%i
se(ran% #ana%er darat an% "arus #en%urus 'e'erapa !apal di#ana dia "arus
#e#punai in-(r#asi an% ter'aru tetan% !eadaan su!u +adan%.
Siste# terse'ut "arus #ela!sana!an se#ua -un%si$-un%si an%
'er"u'un%an den%an pendu!un% su!u +adan%. 3un%si terse'ut ter#asu! data
su!u +adan% untu! seluru" ar#ada& pe#esanan su!u +adan%& pen%e#atan
penera"an& tanda peneri#aan dan pen%eluaran su!u +adan%. Lap(ran "asil
!(#puter #en%in-(r#asi!an )u#la" an% ada dala# pesanan untu! !apal dan
%udan% dita#'a" in-(r#asi pen%%unaan dan pe#'iaaan.
a. In-(r#asi !e!apal
Suara peri(di! da-tar perlen%!apan "arus di+eta! untu! setiap !apal
dan di!iri# !e!apal. Per+eta!an la'el !ertas dapat )u%a di'uat den%an
siste# ini.
Setiap su!u +adan% an% dia#'il dari %udan% pusat dan di!iri#!an
!e!apal la'elna dapat di+eta!& satu untu! setiap su!u +adan%. La'el
terse'ut "arus dite#pel!an pada su!u +adan% an% di#a!sud!an dan
di!iri# !e!apal 'eri!ut satu da-tar su!u +adan%.
Se+ara peri(di!& se'ua" pr(%ra# !er)a di!iri# !e!apal 'e'erapa
,a!tu !e#udian di!iri# !e!apal. Untu! setiap tu%as dala# pr(%ra# ini satu
le#'aran tu%as an% terdiri dua 'a%ian dapat di%una!an. Ba%ian atas dari
le#'aran ini 'arisi uraian tu%as& ta!siran )u#la" )a# !er)a (ran%& petun)u!
pen%%unaan 'u!u$'u!u instru!si dan %a#'ar& !e+a!apan an% di'utu"!an
untu! tu%as ini dan da-tar su!u +adan% an% #un%!in diperlu!an.
Ba%ian !e'a,a" dapat di%una!an se'a%ai suatu -(r# lap(ran
seder"ana& den%an #e#asu!an uraian pe!er)aan& )u#la" )a# !er)a (ran%
an% se'enarna& su!u +adan% an% di%una!an dan para- dari (ran% an%
'ertan%%un% )a,a' untu! pe!er)aan ini.
*al ini #erupa!an tan%%un% )a,a' !ant(r pusatla" untu! #en%iri#
'a"an$'a"an !e!apal tepat pada ,a!tuna.
'. In-(r#asi !e!ant(r pusat
Apa'ila suatu pe!er)aan tela" diselesai!an& (ran% an% 'ertan%%un%
)a,a' untu! tu%as ini #en%isi 'a%ian 'a,a" dari !ertas le#'aran tu%as.
Se#ua !ertas le#'aran pe!er)aan an% tela" diisi pada suatu peri(de
pera,atan terse'ut. Ju%a pesanan pe#'elian /ditulis pada -(r# standar1
di!iri# !e!ant(r pusat. Di !ant(r pusat& lap(ran$lap(ran di#asu!an
!edala# !(#puter an% a!an #e#'eri!an in-(r#asi an% ter'aru tentan%
apa an% suda" dila!sana!an pada setiap !apal.
>III. PEREN=ANAAN DAN PENGATURAN SAAT DRE DO=KING DAN
REPARASI
A. PENDA*ULUAN
Ba' ini #e#'a"as tentan% -asilitas d(! dan per'ai!an !apal ditin)au dari
sudut pandan%an perusa"aan pelaaran. Ju%a a!an di'eri!an uraian sin%!at
tentan% (r%anisasi dan pr(sedur peren+anaan %(l(n%an pi"a!$pi"a! uta#a an%
terli'at dala# pela!sanaanna adala"8
Perusa"aan$perusa"aan pelaaran
$ Mana)er ar#ada
$ Pen%a,as
Kapal
$ Na!"(da
$ Kepala Ka#ar Mesin
$ Muali# I
Galan%an
$ Para peren+ana
$ Mana)er pera,atan
$ Para pen%"itun% 'iaa
Kita te!an!an 'a",a "asil an% ter'ai! dari setiap pe!er)aan pera,atan
diatas !apal iala" adana !er)asa#a an% erat antara pi"a!$pi"a! an% terli'at
aitu %(l(n%an !apal& perusa"aan pelaaran dan !apal.
Dari se%i pen%li"atan %alan%an !apal& dipandan% san%at 'er#an-aat untu!
tida! "ana #e#'eri!an in-(r#asi !epada pe#ili! !apal tentan% !e'utu"an
atau per#intaanna& tetapi )u%a !e,a)i'an$!e,a)i'an lan%%anan ter"adap
%alan%an !apal.
Terdapat p(la tertentu pada se#ua %alan%an dan per'en%!elan !apal& an%
dapat di'a%i den%an #uda" dala# ta"ap$ta"ap an% salin% 'er!aitan dan
#e#pen%aru"i satu den%an lainna8
$ Penda-taran tu%as<pe!er)aan
$ Spesi-i!asi
$ Peren+anaan
$ E.aluasi tender dan pe#ili"an %alan%an !apal
$ Persiapan
$ Pela!sanaan (r%anisasi dan ad#inistrasi
$ Penelesaian pe!er)aan dan tinda! lan)utna
Selan)utna setiap ta"ap$ta"ap diatas a!an diselesai!an le'i" len%!ap.
B. PENDA3TARAN TUGAS<PEKERJAAN DIATAS KAPAL
Penda-taran tu%as perta#a$ta#a dila!ua!n diatas !apal (le" tea#
pen%el(la !apal aitu na!"(da& #uali# I& KKM dan #asinis I. Tu%as$tu%as
"arus disele!si sesuai siste# pera,atan
Se'a%ian 'esar !erusa!an an% ter)adi diatas !apal 'iasana diper'ai!i
(le" ana! 'ua" !apal. Karena itu san%atla" pentin% untu! #en+atat apa an%
tela" diper'ai!i& !apan dan )enis su!u +adan% apa an% dipa!ai.
Pe#a!aian dan persediaan su!u +adan%& pe#'elian rutin data dari
pen%%antian su!u +adan% dan persediaan an% ada "arus ter+atat di!apal.
Pe#a!aian su!u +adan% dan pe!er)aan an% sedan% dila!u!an diatas !apal.
Bila !eputusan tela" di'uat 'a",a pe!er)aan a!an dila!sana!an
di%alan%an& #a!a suatu uraian len%!ap dari pe!er)aan an% a!an dila!sana!an
"arus ditulis. Untu! #e#'antu pe!er)aan ini& #a!a B!artu spesi-i!asi
pe!er)aanC "arus di%una!an.
Ji!a pr(sedur ini dii!uti #a!a tida! perlu untu! #en+ari pe!er)aan$
pe!er)aan per'ai!an an% a!an dila!u!an #en)elan% ,a!tu nai! d(!.
Dian)ur!an untu! #e#'uat uraian pe!er)aan an% #eneluru" ter#asu! se#ua
in-(r#asi "al$"al an% !e+il& !e#uda"an$!e#uda"an dan lain se'a%aina B!artu
spesi-i!asi pe!er)aanC "arus #e#uat pen)elasan an% +u!up 'a%i %alan%an
untu! #e#'uat per"itun%an$per"itun%an dan #e#'eri!an tarip )a# (ran% /#an
"(urs rate1.
a. Isi !artu spesi-i!asi pe!er)aan
U#u#na !artu spesi-i!asi pe!er)aan "arus #e#'eri!an se#ua
in-(r#asi an% perlu 'a%i %alan%an untu! #ela!sana!an pe!er)aan sesuai
den%an #a!sud pe#ili! 'eri!ut persaratan$persaratan pe#erinta" dan
'ir( !lasi-i!asi& #e#'eri "ar%a an% tepat dan #e#un%!in!an
#eren+ana!an pe!er)aan8
Untu! le'i" !"usus #a!a "al ini "arus #eliputi8
$ N(#(r siste# !el(#p(!
$ Uraian )enis atau (')e!
$ N(#(r seri
$ Di#ensi<u!uran
$ Berat
$ Material
$ Ga#'ar<re-erensi
$ S!etsa$s!etsa<-(t($-(t(
$ =ara pela!sanan<ta"ap$ta"ap
$ L(!asi diatas !apal
$ Keter%antun%an ter"adap pe!er)aan lain
$ Penera"an su!u +adan%
$ Per!a!as !"usus
$ Tena%a spesialis
$ Transp(rtasi
$ Persaratan untu! testin%
$ Uraian !esala"an
$ Pe!er)aan an% "arus dila!u!an
=. SPESI3IKASI
Bila pe!er)aan an% a!an dila!sana!an %alan%an tela" disele!si den%an
teliti& ti'ala" ,a!tuna untu! #enulis spesi-i!asi !epada %alan%an a%ar
#e#'uat suatu tender.
Spesi-i!asi #erupa!an dasar !(ntra! per'ai!an !apal antara pe#ili! !apal
den%an %alan%an an% #eliputi 'ai! ,a!tu #aupun "ar%a. Suatu spesi-i!asi
an% !uran% 'ai!& serin%!ali #ene'a'!an !eterla#'atan ,a!tu dan
pena#'a"an 'iaa$'iaa.
Ba%i pe#ili! !apal "al ini a!an #eni#'ul!an 'iaa an% le'i" tin%%i dari
per!iraan se#ula dan ,a!tuna le'i" la#a di %udan%.
Ba%i %alan%an "al ini #en%a!i'at!an pe#'atalan pe!er)aan$pe!er)aan lain
an% tela" disetu)ui& #,ru'a" )ad,al pe#'an%unan !apal 'aru se"in%%a
pe!er)aan$pe!er)aan "arus dila!sana!an (le" su'$su' !(ntra!t(r di#ana 'iaa
serin% le'i" #a"al dari pada tena%a !er)a sendiri.
Perlu pe#'uatan dan penusunan spesi-i!asi an% se#purna an% untu!
di#asu!an !edala# siste# den%an tata leta! an% tetap. Adala" le'i" 'ai!
untu! #e#'a%i spesi-i!asi !edala# 'e'erapa !el(#p(! uta#a seperti8
$ *al$"al u#u# dan in-(r#asi #en%enai !apal
$ K(ndisi u#u#
$ *ar%a$"ar%a standar
$ Jasa$)asa u#u#
$ Uraian pe!er)aan an% a!an dila!u!an
a. *al$"al u#u# dan in-(r#asi tentan% !apal
Ba%ian ini dapat dia#'il dari spesi-i!asi 'an%unan !apal 'aru dan 'erisi
data tentan% pan)an%& le'ar& dala#& tin%%i lantai& #esin uta#a dan #esin
'antu& p(#pa$p(#pa& #esin %elada! dan lain$lain.
'. K(ndisi$!(ndisi u#u#
Ba%ian ini #e#uat persaratan$persaratan an% 'er!aitan den%an 8
$ Ke#a#puan
$ Ke'ersi"an
$ Testin% dan se'a%aina
Se'a%ai suatu +(nt(" "al$"al 'eri!ut "arus ter#asu! dala# "ar%a8
$ Peran+a" an% diperlu!an
$ Pen+e%a"an plat 'a)a 'aru dan plat an% direparasi
$ Pe#'ersi"an setela" pe!er)aan selesai
Selan)utna& 'a%ian ini "arus 'erisis instru!si$instru!si tentan% 'a%ai#ana
#enan%ani pe!er)aan ta#'a"an dan #e#'uat ta%i"an.
+. *ar%a standar
Pena#'atan !apal di%alan%an selalu& #eli'at!an pe!er)aan ta#'a"an. *al
ini serin%!ali #en)adi #a"al daripada pe!er)aan an% ter+antu# dala#
lelan%. Untu! #en%"indari "al ini& "ar%a standar atau "ar%a satuan "arus
di#asu!an dala# spesi-i!asi pela!sanaan pe!er)aan an% dapat diu!ur
dala# satuan$satuan& +(nt("8
$ *ar%a pipa per #eter #enurut )an%!auan& u!uranna& 'en%!(!anna dan
+a'an%na
$ *ar%a per !il( untu! 'a)a an% di%una!an
$ *ar%a terin+i dari su!u +adan% #esin uta#a dan #esin 'antu
$ *ar%a untu! (.er"aull !atup #enurut tipa dan di#ensi
d. Pelaanan u#u#
Pelaanan an% 'iasa di'utu"!an sela#a dala# per'ai!an di %alan%an "arus
dispesi-i!asi #enurut )enisna seperti 'eri!ut8
Tari- d(+
$ *ar%a air ta,ar per t(n
$ *ar%a tena%a listri!
$ Se,a dere! per )a# untu! #enan%ani su!u +adan%& pe#ili!& per'e!alan$
per'e!alan dan se'a%aina
e. Spesi-i!asi pe!er)aan
Spesi-i!asi pe!er)aan an% a!an dila!u!an& )i!a ditulis den%an tepat a!an
#en%"e#at ,a!tu dan uan% spesi-i!asi 'iasana ditulis (le" pen%a,as
setela" dia #eneri#a !artu$!artu spesi-i!asi !er)a dari !apal an% #e#uat
se#ua in-(r#asi an% diperlu!an.
*arus diin%at 'a",a spesi-i!asi itu #erupa!an dasar dari %alan%an untu!8
$ Mela!u!an pena,aran<!(ntra! !er)a
$ Me#'uat )ad,al<pen%e#'an%an !er)a
$ Pe#'eli
$ Pre$#anu-a!ture
$ Me#'uat ta%i"an<in.(i+e
Beri!ut ini uraian an% le'i" #endala# tentan% spesi-i!asi dala#
"u'un%anna den%an %alan%an dan per'ai!an !apal untu! #en)adi
perti#'an%an
UNDANGAN UNTUK PENAWARAN DO=KING DAN REPARASI
ISI8
$ 3a!ta$-a!ta u#u# /General parti+ulars1
$ K(ndisi u#u#
$ *ar%a$"ar%a standar
$ Pelaanan u#u#
$ Spesi-i!asi pe!er)aan
La#piran 8
Ren+ana %alan%an N(. 8
Ga#'ar& )udul<N(. 8
Lain$lain 8
2. 3AKTA$3AKTA UMUM
M<S
Tan%%al 8
Di 'uat di 8
Ta"un pe#'uatan 8
Klass 8
K(de 8
Pe#ili! 8
7. KONDISI UMUM
Penera"an&Pe#inda"an / S"i-tin% 1
Kapal a!an disera"!an pada %alan%anK(ntra!t(r atau !ete#pat lain
an% le'i" sesuai dan terde!at dala# areal %alan%an.Se#ua pen%eluaran
Ipen%eluaran untu! #e#inda"!an !apal sela#a #asa per'ai!an&dari
l(!asi pe!er)aan !e landasan an% diperlu!an untu! #ela!sana!an
pe!er)aan seperti 'iaa penari!an&pe#anduan&se,a !apal !e+il
/B(at 1&tali te#ali dan se'a%aina. Ke+uali pe#inda"an !apal dala# dan
!eluar %alan%an a!an di 'uat (le" K(ntra!t(r.
Asuransi
Pe#ili! a!an #en%asuransi!an !apal sela#a #asa !(ntra!&na#un
"al ini tida! 'erarti #e#'e'as!an !(ntra!t(r dari setiap !e,a)i'an
!e,a)i'anna an% dapat di!ena!an padana.
Pe!er)aan.
Sesuaia den%an tu)uan se'ua" %alan%an an% 'ai!&#a!a %alan%an
"arus #ensdia!an tena%a !er)a dan #aterial den%an !,alitas n(#(r
satu &)u%a "arus #e#enu"i sarat sarat ,a!il pe#ili!&Bir(
!lasi-i!asi&Ad#inistrasi&se#ua undan% undan% dan peraturan peraturan
an% 'erla!u #enurut !(n.ensi internasi(nal dan se'a%aina dan )u%a
sarat sarat asuransi./ Under,riters1.
Su!u =adan%
Se#ua su!u +adan% 'aru dipasan% "arus asli.Bila#ana tida! tersedia&
#a!a dapat #en%%una!an su!u +adan% an% se)enis dari !,alitas an%
sa#a&na#un atas persetu)uan dari ,a!il pe#ili! !apal dan Sur.e(r
!lasi-i!asi.
Kerusa!an
Pe#'aruan atau Per'ai!an su!u +adan% an% tadina 'ai! na#un
)elas #en)adi rusa! atau "an+ur (le" !ara,an !(ntra!t(r a!an #en)adi
tan%%un%an !(ntra!t(r.
Denda
Ba%i pe!er)aan an% ter#asu! dala# spesi-i!asi&tetapi tida!
dila!sana!an pe#(t(n%an a!an dila!u!an sesuai den%an "ar%a an%
di'eri!an di dala# tender.Pe#(t(n%an a!an di'eri!an 'erdasar!an "ar%a
pasar tertin%%i untu! su!u +adan% perun%%u an% tida! +(+(! atau an%
palsu.
Pe#'atalan
Da-tar pe!er)aan a!an disetu)ui setela" !apal ti'a di %alan%an.Wa!il
pe#ili! 'er"a! setiap saat untu! #e#'atal!an dan #eru'a" )enis )enis
pe!er)aan an% terda-tar di'a%ian ?.
Ta#'a"an
Setiap pe!er)aan ta#'a"an di'utu"!an sela#a #asa !(ntra! seperti
an% disetu)ui pada 'utir 9&"arus dia)u!an se+ara !"usus den%an tertulis
atau disetu)ui (le" (ran% an% di!uasa!an pada suatu 'atas "ar%a atas
persetu)uan 'ersa#a sa#a dan tida! a!an diada!an perpan)an%an
,a!tu&!e+uali ada persetu)uan 'ersa#a !arena pe!er)aan ta#'a"an
terse'ut tida! dapat dila!u!an se+ara 'ersa#aan den%an pe!er)aan an%
tela" di setu)ui dala# 'utir 4.
Menetu)ui Pena,aran
Setiap pena,aran an% terenda" tida! sela#ana "arus disetu)ui.
Pena,aran
Pena,aran an% disera"!an "arus 'erisi +atatan +atatan 'eri!ut 8
2 *ar%a dari setiap )enis "arus di+a#tu#!an
7 Ju#la" "ari untu! penelesaian pe!er)aan an% terda-tar di 'a%ian ?
; Ju#la" "ari di %alan%an untu! pe!er)aan an% terda-tar di 'a%ian ?
: *ar%a per )a#$(ran% /Man *(ur1$Wa!tu Biasa.
? *ar%a per )a#$(ran% /Man$*(ur1$Wa!tu Le#'ur.
;. *ar%a Standar
*ar%a standar 'a%i pe!er)aan per'ai!an ta#'a"an .
Galan%an Jenis
/GS N( 1 /N(1
:;2. 2. Rantai Jan%!ar
$ Men%atur rantai rantai pada sisi !apal diatas d(!.
$ Untu! !a'el !uran% dari ;5 ##.
$ Untu! !a'el ;5 ## sa#pai 67 ##
$ untu! !a'el 6; ## atau le'i".

795. 7. An(de dila#'un% Kapal
Pen%adaan dan pe#asan%an&an(de pada la#'un% !apal dan di al#ari
la#'un%&ter#asu! pen%%antian an(de an% tida! tipis.
$ Untu! setiap an(de an% 'eratna sa#pai den%an 6 !il(.
$ Untu! setiap an(de an% 'eratna le'i" dari 6 !il( sa#pai 29 !il(.
7. ;. Pen%er)aan Ba)a.
*ar%a per !il( untu! pe!er)aan pen%%antian dan
pe#inda"an&per'ai!an dan pe#asan%an !e#'ali 8
$ Plat Lunas /Keel Plats1
$ Plat Kulit Dasar
$ Ran%!a sisi&tida! ter#asu! pen%apian atau penetelan /-irin% dan
settin%1
$ Ran%!a !ulit&ter#asu! pen%apian atau penetelan /-irin% dan settin%1
$ Se!at tan%!i dan lantai lantai untu! #uatan
$ Ba%ian atas tan%!i /dala# ruan% ruan% #uatan 1
$ Ba%ian atas tan%!i /dala# ruan% ruan% #asin1
$ Pelat pelat de+!
$ Pelat penan%%a" %elada!
$ Se!at se!at an% !edap air.

;. Pe#'ersi"an tan%!i.
$ Pe#'ersi"an tan%!i untu! sur.e 'a%ian dala# per t(n.
$ Pe#'ersi"an tan%!i untu! pe!er)aan panas per t(n.
$ Tan%!i tan%!i terse'ut se'elu#na di%una!an se'a%ai te#pat 'a"an
'a!ar atau air 'allast dan !ita an%%ap tan%!i tan%!i terse'ut a!an di
'ersi"!an.
79. ?. Se#pr(tan pasir /Sand 'lastin%1
Sand Blastin% pada sa 7 J sisi !apal per #
Sand Blastin% pada sa 7 J '((t t(p per #
Sand Blastin% pada sa 7 J dasar per #
Sand Blastin% pada sa 7 J pelat lunas per #
27 6. Pekerjaan pengecetan (bagian luar)
$ Pengecetan dengan cat pada sisi kapal per m
$ Pengecetan dengan cat pada boot top per m
$ Pengecetan dengan cat pada dasar per m
$ Pengecetan dengan cat pada pelat lunas per m
401 7. Kemudi
ntuk membuka dan memasang kembali kemudi dan
mensupl! material sebagaimana di tunjukkan dalam penjelasan
umum"dan memperba#arui $
pper %us#ing
&o'er %us#ing
Pembersi#an dan test tekanan
62 (. Katup laut bagian dasar dan tenga#
)embuka katup laut bagaian dasar dan tenga# untuk
keperluan sur*e!"menggerinda"mempaking kembali dan menutup.
+iam,-nc#es .lobe .ate %utter/l!
100
200
100
400
200
600
(00
1000
1200
1400
1600
1(00
2000
2200
2400
10. jung Poros
Pemasangan peranca peranca"pencabutan baling baling dan
sedikit intermediat s#a/t"menggabarkan tails#a/t untuk sur*er
pembersi#an dan kalibrasi kemudian di selesaikan dengan
memasang kembali tails#a/t dan baling baling.
)embuka dan memperba#arui"3ealing (cincing pakal)
disediakan pemilik dalam kotak kotak untuk oli pelumas
poros.%aling baling adala# t!pe Kon*ensional dengan daun
daun tetap (4i5ed %lades)
11. Penggantian Pipa
a) 3ediakan dan pasang pipa baja lurus dengan menggunakan
/langes !ang ada per meter.
b) 6arga tiap lengkung"#arga #arga tiap cabang.
c) 6arga #arga untuk #al !ang sama dengan ba#an tembaga.
d) 6arga #arga untuk #al !ang sama dengan ba#an
almanium,campuran kuningan.
e) 6arga #arga untuk #al !ang sama dengan ba#an
almanium,campuran nikel
3emua peranca#"pemeriksaan dan pengikatan dimasukkan ke
dalam per#itungan.
60. 11. )esin +iesel tama.
(%aca penjelasan umum untuk penjelasan lebi# lanjut)
601. a) %uka cilinder unit"keluarkan piston"bersi#kan piston
dan cilinder"kemudian tutup.
601. b) 7abut silinder linier.%ersi#kan dan cat daera# ruang
an aliran air pendingin.8mbil linier baru dari
rak"bersi#kan dan pasang. &inier !ang lama di buka sesuai
!ang sisarangkan.Pasang kembali linier dengan berikut seal
sealn!a !ang disesuaikan ole# kapal.&inier di test kemudian
pasang piston berikut semua perlengkapann!a.
604. 81 c) %ukalla# 7ross#ead.
82 d) Periksa ganti metal"di bor dan di pasang.
Periksa posisin!a dan sesuaikan seperlun!a
604. %1 e) %uka bottom dan bearing"keduan!a setenga#.
%2 /) Periksa" ganti metal"lubangi pasang dan stel.
602. 81 g) %uka main bearing"keduan!a setenga#.
82 #)Periksa" ganti metal"lubangi dan pasang.Periksa
susunann!a dan stel seperlun!a.
Pela!anan mum
9ard -tem
(.3:;<) ;<
1.6ubungan ke darat.
6ubungan #ubungan darat dipasang dan dipinda#kan
ntuk mengdukung persediaan.
116. a) 8ir Pendingin.
116. b) ap
116. c) =enaga &istrik
116. d) 8ir =a'ar
116. e) 8ir %allast
/) =elepon
116. 2. 8ir Pendingin.
3uppl! air pendingin per jam
116. 1. ap
3uppl! ap per =on.
112. 4. =enaga &istrik
3uppl! =enaga &istrik 440 > 87 6? per K'#
2. 8ir =a'ar
3uppl! 8ir =a'ar Per ton
116. 6. 8ir %allast
3uppl! air %allast per =on
112 7. =elepon
Pen!ediaan telepon diatas kapal termasuk #ubungan
kedarat dan sebalikn!a.
(. %ia!a bia!a telepon lokol per sambungan.
171. @. .arbage (3ampa#)
Pembungan kotoran kotoran dapur termasuk
pen!ediaan tempat tempat sampa# setiap #ari.
171. 10. Peminda#an kotoran kotoran kapal per meter kubik.
122. 11. Kebakaran.
)en!ambung dan memutuskan pipa pemadam kebakaran
ke pipa utama untuk setiap pipa.
122. 12. Pemeli#araan tekanan dan pengamatan atas sebua#
pemadan kebakaran setiap #ari.
122. 11. )eng#adirkan satu petugas kebakaran atau penjaga
setiap #ari secara bergiliran.
122. 14. )eng#adirkan satu petugas kebekaran atau penjaga
setiap malam secara bergantian.
122. 12. )eng#adirkan satu petugas kebakaran atau penjaga
setiap 24 jam terus menerus
172. 16. +erek
+erek di se'a untuk menangani suku cadang
pemilik"gudang dan sebagain!a per jam.
142. 17. &ampu Pemanas
)emasang dan peminda#an lampu pemanas dari
motot listrik"termasuk semua pera'atan untuk setiap
lampu.
142. 1(. Penambatan
Penambatan dan pelepasan kapal termasuk
pemasangan dan pengangkatan tangga
144. 1@. =ari/ .alangan.
=ari/ keluar masuk kapal untuk +ocking termasuk
bia!a per#ari diatas dock"lembur dan sebagain!a.
142. 20. =ari/ kapal tunda.
=ari/ tunda galangan untuk menunda kapal kapal keluar
masuk galangan dan sepanjang perairan landasan
galangan.
146. 21. =enaga penambat.
%antuan !ang diberikan ole# galangan selama
pergeseran kapal untuk per orang,giliran.
171. 22. Kran 8pung
=ari/ kran apung pelabu#an untuk pela!anan di
daera# galangan"termasuk bia!a lembur"dan sebagain!a.
142. 21. %ia!a tambat.
%ia!a tambat"jika ada"setiap #ari.

2 3PA3-4-K83- PAKABC88; 7<;=<6 7<;=<6
611. =ails#a/t (ujung poros)
Poros baling baling di cabut untik di sur*e! kemudian di
pasang kembali dengan kondisi !ang sempurna.Pekerjaan
meliputi pencabutan dan pemasangan dengan menggunakan
tali pengaman"Propeller cone mur dan baling baling
"sterntube seal depan dan belakang"intermediate s#a/t dengan
plummer block"pemisa# saluran saluran pipa"kabel kabel"plat
lantai dan dudukan penopang siku siku "stern tube perlu
dibersi#kan dan dikeringkan kemudian diisi kembali"test
magna/luks dari s#a/t cone alur pasak (ke! 'a!)"membuat
lubang baru sebagai tempat pena#an"men!ediakan paking
karet !ang baru"mengisi dan men!ediakan min!ak
gemuk"memperbaiki semua baut kopling di bengkel"termasuk
angkutann!a"pen!etelan dan peminda#an peranca !ang
perlu"alat angkat berat.3tern =ube 3eals depan belakang tipe
3impleks diangkut ke bengkel"dibuka"dibersi#kan"o*er #aul"di
cat"dikemas dan diangkut kembali kegalangan termasuk bia!a
untuk mendatangkan tenaga a#li simple5.3uku cadang tidak
termasuk.
)enurunkan baling baling di galangan"mengangkat keposisi
semula setela# perbaikan baling baling.
6arga untuk menurunkan"mengangkat memperbaki dan
memasang kembali baling baling di buat terpisa#.

601 421 01 Piston dan c!linder &inier
a) )embuka c!linder"mencabut piston termasuk semua
pekerjaan penting !ang ber#ubungan dan siap dibersi#kan
untuk sur*e!.)engukur cilinder linier dan piston"mengganti
ring piston (disedikan ole# pemilik) dan memeriksa
pelumasan silinder.7!linder linier !ang pinggirann!a aus
#arus diganti"piston di stel kembali dan satuan silinder
dikemas dan siap di pasang.Pekerjaan itu meliputi o*er
#aul keseluru#an dari piston rod"stu//ing bo5"termasuk
semua pekerjaan !ang ber#ubungan dan packing packing
serta baut baut.
b) 7abut silinder linier dan ganti dengan !ang baru !ang
disediakan ole# pemilik"termasuk pengecekan kerusakan dan
kebersi#an dari ruang pendingin (merupakan tamba#an
butir a)
604 422 01 7ross#ead %earing (%antalan kepala silang)
a) %uka setenga# 7ross#ead bearing berikut penan!a
serta bersi#kan untuk keperluaan sur*e!.3tel, pasang
kembali bearing sesuaidengan clereance !ang
diijinkan.%ersi#kan peralatan !ang se#ubungan dengan
7ross#ead bearing.
b) )engikis"men!etel dan membuat dudukan baut baru
dari satu set cross#ead bearing (4 bagian disediakan ole#
pemilik).
c) membuat metal baru dari satu set cross#ead bearing
(2 bua# bagian atas dan 2 bua# bagian ba'a#) termasuk
transportasi dari dan kekapal"membetulkan ukurann!a
membuat alur alur oli"pen!etelan dan sebagainn!a.
611.422.01 a) &enturan 7rank 3#a/t mesin induk supa!a diukur dan
dicatat sebelum dan sesuda# naik dok"termasuk pembersi#an
saluran saluran masuk.)embuka dan menutup kembali
lemari engkol.

b) 3emua cross#ead bearing booton e*el bearing"main bearing
dan Duide clereance #arus diukur"#asiln!a dicatat dan
diberikan kepada penga'as pemilik"termasuk pembersi#an
pembersi#an masuk berikut membuka dan menutup kembali
lemari engkol.
601 c) )embongkar dan memasang kembali satu set piston"termasuk
pembersi#an bagian dalam"testing"angkutan dari dan ke
kapal dan penggantian suku cadang disediakan pemilik.
6.4 Pemili#an .alangan
%ila memili# suatu galangan"#arus dipertimbangkan !ang lokasin!a
berdekatan dengan kegiatan kapal"demikian juga dengan k'alitas
pena'aran"pengalaman galangan"ba#asa"cuaca"pers!aratan
pemba!aran"tersedian!a suku cadang"peraturan bea cukai"dan lain lain.
3ebagian besar aspek ini #arus dipertimbangkan"sebelum undang undang
pena'aran dikirim ke galangan.
%ila pena'aran diterima dan dinilai biasan!a ada sejumla# masala# !ang
tidak jelas dan #arus diselesaikan melalui kontak !ang lebi# jau# dengan
galangan.%ila ta#ap ini tela# selesai"pemilik dapat menentukan beberapa
pena'aran !ang #arus dinilai satu dengan !ang lainn!a.
6al !ang akan dipertimbangkan adala#$
$ 6arga
$ &ama 'aktu pengrerjaan
$ K'alitas pena'aran
$ Kondisi pemba!aran
$ %erapa ban!ak dari spesi/ikasi !ang di masukkan dalam
pena'aran.
$ 4asilitas apa saja !ang dilakukan ole# galangan serta
konsek'ensin!a ter#adap bia!a.
$ %agaimanaka# konsek'ensi 'aktu sebagai akibat pen!ediaan
/asilitas tersebut.
$ 8paka# bia!a dan 'aktu !ang dita'arkan itu 'ajar sesuai
dengan beban karja dan kapasitas galangan.
6.2 Persiapan.