You are on page 1of 11

Szkolenia EKSTREMISTW

Fragmenty instrukta!y aktywistw Ukrai"skiej rewolucji 2014 roku.


Organizacja
Pogadajmy o podstawowej strategii.
Pokojowymi demonstracjami niczego nie wywalczycie. Mo!ecie tak jeszcze par" lat sta# na Maidanie,
a Yanukovich nawet nie drgnie. Musicie przej$# do dzia%a& si%owych. Wybr ten ma jedn' podstawow'
zalet" i wad". Zak%ada tylko jeden koniec, !e musicie wygra#! W przeciwnym przypadku (waszej
przegranej) w%adza was zniszczy. Pozabija.
Organizujcie si" w bojowe oddzia%y. Protestuj'cy najcz"$ciej przegrywaj' z policj' z tego powodu, !e
manifestacja to niezorganizowany t%um, a policja to wojskowa zorganizowana maszyna.
Wytrenowana w tym, !eby was pokona#. Rozumiecie r!nice?! (eby zwyci"!y# Bierkut musicie
przesta# by# t%umem i sta# si" wojskiem.
(schemat 1)
Podstawowa cz"$# prawicowej m%odzie!y to pi%karscy fanatycy i nacjonali$ci. Nale!y
opieraj'c si" na ich organizacjach zwo%a# oglne zebranie i podzieli# si" na oddzia%y po
sto osb - setki, setki podzieli# na - dziesi'tki. Wybierzcie dowdcw. Dowdca
setki musi utrzymywa# kontakt z dowdcami dziesi'tek a ci z kolei ze swoimi
bojownikami. Po rozkazie g%wnego dowdcy wszyscy musz' by# gotowi !eby zebra# si"
w ustalonym wcze$niej miejscu przygotowani do walki.
I pami"tajcie walczy# musicie do ko&ca.
- 1 -
- 2 -
schemat 1
- 5 -
Strategia
G%wnym waszym celem jest nie wygranie wojny (tego nie mo!ecie samodzielnie i tak po prostu
osi'gn'#) waszym zadaniem jest zaci'gn'# walki jak najd%u!ej, zam"czy# przeciwnika swoimi
drobnymi i cz"stymi atakami i wzbudzi# niezadowolenie pokojowo nastawionej cz"$ci spo%ecze&stwa.
Musicie pokaza# upadek pa&stwa, to !e s%u!by bezpiecze&stwa nie mog' zagwarantowa# spokoju i
porz'dku na ulicach i zarazem uniemo!liwi# komfortowe prowadzenie rozmw pokojowych na
salonach w%adzy, w ktrych zostaniecie pomini"ci i oszukani.
Sprz!t
Od samego pocz'tku musicie si" zaopatrzy# we wszystkie niezb"dne elementy wyposa!enia: he%my,
maski, r"kawice, maski przeciw gazowe, ochraniacze, trzonki od %opat, m%oty, koktajle Mo%otowa,
materia%y pirotechniczne, domowej roboty granaty, wska)niki laserowe, wszystko to musicie mie# ze
sob'. W trakcie rewolucji nie b"dziecie mieli czasu na zorganizowanie tych rzeczy i nie wahajcie si"
zabiera# tego wszystkiego tak po prostu nie p%ac'c, bierzcie to co jest niezb"dne dla waszej wygranej.
W sklepach spo!ywczych maj' butelki, z ubra& zrobicie szmaty, na stacjach jest benzyna wszystko to
razem daje koktajl Mo%otowa. Wasz' podstawow' bro&.
Rewolucja wymaga ofiary i spo%ecze&stwo b"dzie gotowe wam pomc. Zabierajcie to co jest wam
potrzebne w imi" zwyci"stwa waszej wsplnej sprawy!
Bierkut. Taktyka walki.
Mo!emy wyr!ni# dwie metody walki z bierkutem:
1. Walka kontaktowa
Tworzycie nast"puj'cy szyk:
Pierwszy rz"d to bojownicy z tarczami ( lepiej ze zdobycznymi, je!eli
samodzielnie zrobione to powinny by# du!e, podobne do tarcz policyjnych i
musz' by# grube !eby wytrzymywa# wystrza%y z traumatycznych kul). W
pierwszym rz'dzie postawcie najsilniejszych i postarajcie si" o jak najlepszy
sprz"t dla nich: kaski motocyklowe, maski gazowe, nakolanniki, ochraniacze
na golenie oni b"d' przykrywa# tarczami tylne rz"dy od gumowych kul i
pierwsi wejd' w kontaktow' walk". Ich bro& to jednor"czne pa%ki, kije
bejsbolowe, zaostrzone rury lub pr"ty zbrojeniowe.
Drugi rz"d mo!e by# bez tarcz (ale je!eli macie ich du!o to nie za wadz')
bro& d%ugie trzonki od %opat, !eby mogli przeprowadza# prostopad%e
uderzenia pchni"cia zza plecw pierwszego rz"du.
Trzeci rz"d to samo co drugi to ochrona dowdcy znajduj'cego si" na
samym ko&cu.
Kiedy rozpoczynie si! atak: rz'd z tarczami naciera na bierkut, bardzo wa!na jest dyscyplina
utrzymywania szyku i narzucenie policji bliskiej walki kontaktowej. Przy bezpo$rednim kontakcie
waszym zadaniem jest rani# jak najwi"ksz' ilo$# strzelcw. Wyeliminowa# ich jak najwi"cej.
(schemat 12)
- 8 -
2. Atak koktajlami Mo#otowa.
- pierwszy rz"d $ciana z tarczami
- drugi rz"d z kamieniami
- trzeci rz"d z Mo%otowami i kijami na wszelki wypadek. W ideale dobrzy by by%o mie# jeszcze jeden
rz'd z tarczami ale mo!na si" bez niego obej$#. Dowdca, jak zawsze z ty%u.
Rz'd z tarczami ustawia si" w pewnej odleg%o$ci od kordonu, tak !eby mo!na by%o za ich plecw rzuca#
w bierkut, ale przy tym trzymaj' odpowiednio du!y dystans !eby mie# czas na reakcj" w przypadku
ataku policji. Je!eli mamy drugi rz'd z tarczami ustawia si" on w szyku !%w ochraniaj'c siebie i
stoj'cych z przodu bojownikw. Je!eli nie mamy drugiego rz"du z tarczami to pierwszy lekko przysiada
za tarczami !eby nie trafi%y ich kule. Rz"dy z ty%u zaczynaj' rzuca# kamieniami w policj". Rz"dy z
Mo%otowami przygotowuj' je ale na razie nie rzucaj'. Pod gradem kamieni bierkut formuje szyk
!%w. Jak tylko go uformuje po rozkazie dowdcy przygotowa$ si!! tylne rz"dy podpalaj'
Mo%otowy. Rozkaz: kucn"$! - rz'd z tarczami przysiada !eby przypadkiem Mo%otowy ich nie trafi%y.
W tym momencie rozbrzmiewa rozkaz: ognia! - butelki lec' prosto w policyjnego !%wia. Rozkazy
kucn"$ i ognia wydawane s' prawie jednocze$nie z r!nic' w sekund". Kiedy policjanci zapal' si"
i rozbij' swoje szyki nale!y jak najszybciej przej$# do walki kontaktowej . Najwa!niejsze nie da# im
si" zorganizowa# na nowo zebra# szyki.
Jest jeszcze jedna metoda walki, ktr' pozna%em od samego wroga.
Rozmawia%em z by%ym policjantem. Opowiedzia% mi o najbardziej efektywnej broni przeciwko nim,
ktr' im pokazywali na video.
Bierzecie d%ugi i mocny sznur (najlepiej dla alpinistw) do niego przywi'zujecie kotwiczk" z czterema
hakami. Nast"pnie zarzucacie jak mo!na dalej za milicyjne szeregi i ci'gniecie. Kotwiczka zaczepia si"
za byle kogo, oni stoj' szczeln' $cian' na pewno za kogo$ si" zaczepi. Nast"pnie zaczynacie ju! razem
ci'gn'# za sznurek z ca%ych si%. Uzyskujemy zdobycz w postaci pojedynczego milicjanta. Ci'gniemy
dalej z ca%ych si% rozbijaj'c nasz' zdobycz' szyki i staraj'c si" przeci'gn'# zdobycz na nasz' stron".
Uzyskujemy dwie korzy$ci zdobywamy je&ca i rozbijamy szyki bierkutu.
- 10 -
Atak z dystansu mo!na prowadzi# obstrza%em z fajerwerkw typu rzymska $wieca. Rakiety mo!na
wystrzeliwa# przy pomocy rur jeden aktywista z przodu celuje, drugi z ty%u %aduje i zapala lont. To
sprawdzona metoda walki hiszpa&skich grnikw podczas strajkw.
Wz opancerzony (BTR)
Jak to si" mwi nie taki diabe% straszny jak go maluj'. Obchodzicie go z ty%u, rzucacie Mo%otowy albo
aceton w otwory wentylacyjne. Nas'czony benzyn' brezent, koce albo inne du!e kawa%ki tkanin
narzucacie na wz z ty%u i podpalacie. Pod g'sienice rzucamy butelki i worki z mydlanym roztworem
g'sienice od tego zaczynaj' si" $liska. Do zniszczenia g'sienic mo!ecie u!y# stalowych elementw jak
na przyk%ad fragmenty torw.
Pojazdy z armatkami wodnymi o$lepiacie laserowymi wska)nikami i workami z farb' rzucanymi w
frontowe szk%o.
- 11 -
Podpalenie magazynu / sk#adu.
W celu zachowania bezpiecze&stwa przy podpalaniu magazynu nale!y
post"powa# jak poni!ej:
rozla# $cie!ki z lakieru nitro (szybko$# spalania $cie!ki
oko%o 50 cm/s)
obla# benzyn' (naft') wszystkie przedmioty
podpali# $cie!k" z lakieru nitro i szybko si" ukry#
Patrz schemat 26 i 27.
Nale!y zwrci# uwag", !e beczki z paliwem przy podpaleniu mog'
eksplodowa# i b"d' wyrzuca# na du!' wysoko$# p%on'c' mas" paliwa.
T' w%a$ciwo$# p%on'cych beczek mo!na wykorzysta# w celach
destrukcyjnych.
- 12 -
Podplenie magazynu. Poprawne u!o"enie #cie"ki z lakieru nitro.
- 13 -
- 21 -
Ochrona miejsca przeprowadzenia nielegalnego spotkania.
Nielegalne zebrania powinny by# przygotowane ze szczegln'
dok%adno$ci'.
Na ich miejsce wybieramy domy wielorodzinne. Dzielnice g"sto
zabudowane blokami. Kontrolowanie ich jest utrudnione i wymaga
po$wi"cenia du!o czasu i zaanga!owania pot"!nej ilo$ci si% porz'dkowych.
Oddzielne budynki - wille jednorodzinne, s' %atwiejszym celem do
obserwacji i dla przeprowadzenia tajnego zebrania si" nie nadaj'.
Przy organizacji ochrony miejsca przeprowadzenia zebrania nale!y
rozr!ni# nast"puj'ce poj"cia: kr"g ochrony i bezpo%rednia
ochrona.
Kr"g ochrony prowadzi obserwacj" miejsca przeprowadzenia zebrania z
oddalonych punktw i sk%ada si" z wielu obserwatorw.
Bezpo%rednia ochrona znajduj" si" w budynku, gdzie ma miejsce
zebranie.
Obserwatorzy kr!gu ochrony obserwuj' budynki policji i wojska, drogi
dojazdu do miejsca przeprowadzania zebrania. Pilnuj' czy nie zbli!aj'
si" samochody policyjne i wojskowe, patrole piesze.
Rezultaty obserwacji mog' by# przekazywane telefonicznie przy pomocy
wcze$niej ustalonych komunikatw s%w kluczy.
Bezpo%rednia ochrona miejsca przeprowadzenia zebrania sk%ada si" z:
jednego stra!nika (najlepiej na parterze), uzbrojonego w pistolet lub
automat i obserwatorw (na wy!szych pi"trach budynku). W przypadku
ataku przeciwnika jeszcze przed rozpocz"ciem spotkania ustala si"
porz'dek dzia%a& i kolejno$# ewakuacji oraz metod" zniszczenia
materia%w zebrania.
Przy ataku przeciwnika z zaskoczenia ochrona bezpo%rednia powinna
zniszczy# wszelkie materia%y i kontrolowa# przebieg ustalonego schematu
ewakuacji. Je!eli przewiduje si" obron" przy u!yciu broni palnej to
pomi"dzy uczestnikami spotkania przed jego rozpocz"ciem ustala si"
zadania i konkretne bojowe pozycje, porz'dek prowadzenia ognia jak i
sposb i drog" ewakuacji.
Powinny istnie$ co najmniej dwie alternatywne drogi ewakuacji.

Rate