You are on page 1of 8

#11 maisi 2009

griboedovis q. #12
℡ 995452
info@gepra.ge

HSBC banki
saqarTvelom erTi wlis radio
komersantis
eTerSi
iubile aRniSna axali
gadacema
iwyeba

ãâ. 3

socialuri momsaxurebis
saagentos Sexvedrebi
rusTavSi, bakuriansa da
quTaisSi gaimarTa
ãâ. 5-6

piar skolis siaxleebs gazeT


bankebi da finansebSi
ixilavT
qarTul–amerikuli
ãâ. 2 universiteti
Golden Brand 2008–is
haidelbergcementma prezentacia gamarTa gamarjvebuli gaxda
ãâ. 8

piar skolis
kursdamTavrebulebi
.ge-s ganviTarebaze
BTL.ge-s
izruneben
ãâ. 7

ãïèëèúåèåäò

ãâ. 4
HSBC banki saqarTvelom
erTi wlis iubile aRniSna

HSBC þïíêò
ìïáïîàâåäëè èïòìøò
ïéíòøíï ìïáïîàâåäëøò
øåèëìâäòì åîàò ùäòì
òóþòäå. èòéåþï
ãïòèïîàï þïíêòì ìïàïë
ëôòìøò îóìàïâåäòì
ãïèçòîçå. ùâåóäåþïì
óûéâåþëæï þ-íò üëíò
üåîíåîò, HSBC þïíêò
ìïáïîàâåäëì ñëôòäò
ãåíåîïäóîò
æòîåáüëîò.

#11 maisi 2009 2


radio
komersantis
eTerSi
axali
gadacema
iwyeba
13 èïòìòæïí, öåðîïìï æï àþò-
äòìòì ðòïî ìêëäòì åîàëþäòâò
îïæòë-ðîëåáüò æïòùñë. ãïæï-
úåèï 4P ñëâåä ëàõøïþïàì 4
ìïïàçå îïæòë êëèåîìïíüòì
åàåîòà ãïæòì. ãïæïúåèïì
àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì êóîì-
æïèàïâîåþóäåþò, àòêë ìïèñó-
îïøâòäò æï íïàòï íïîèïíòï
óûéâåþòïí. ïéìïíòøíïâòï, îëè
2008 ùäòì ìåáüåèþîòæïí åì
öåðîïìï æï îïæòë êëèåîìïí-
üòì èåìïèå åîàëþäòâò ðîëåá-
üòï. îïæòëì åàåîøò óêâå ãïæòì
ãïæïúåèåþò: ”äòüåîïüóîò” æï
“þòçíåì êëíìðåáüò“.

3 maisi
2009 #11
haidelbergcementma prezentacia gamarTa
18 èïòìì, áïäïá îóìàïâøò ¸ïòæåäþåîãúåèåíüèï êëîðëîïüòóäò êäòåí-
üåþòìàâòì ðîåçåíüïúòï ãïèïîàï. ìüóèîåþò áïîàóäò úåèåíüòìï æï
îóìàïâúåèåíüòì áïîõíåþòì îåêëíìüîóáúòòìï æï õïîòìõòì èïîàâòì
ìòìüåèåþì ãïåúâíåí. öåðîïè éëíòìûòåþòì ëîãïíòçåþï óçîóíâåäñë.

#11 maisi
2009 4
socialuri momsaxurebis saagentos
Sexvedra rusTavSi gaimarTa
14 èïòìì, îóìàïâøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìï-
õóîåþòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï
áâåèë áïîàäòì èèïîàâåäëþòì æï àâòàèèïîàâå-
äëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõâåæîï-
çå ãïíõòäóäò òáíï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìï-
ïãåíüëì ìïáèòïíëþï, ìëúòïäóîò æïõèïîåþòì ìòì-
üåèïøò ãïíõëîúòåäåþóäò æï æïãåãèòäò îåôëî-
èåþò, ìòìüåèòì ìîóäñëôòì ðîëúåìøò ïæãòäëþîò-
âò àâòàèèïîàâåäëþåþòì æï àåèåþòì ÷ïîàâòì øå-
ìïûäë èåáïíòçèåþò.

5 maisi
2009 #11
socialuri
momsaxurebis
saagentos Sexvedra
quTaisSi
27 èïòìì, áóàïòìøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì
ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï òèåîåàòìï æï
îïÿï-äå÷õóèò, áâåèë ìâïíåàòì èèïîàâåäëþòì æï àâòà-
èèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõ-
âåæîïçå ãïíõòäóäò òáíï ìïïãåíüëì ìïáèòïíëþï æï ìë-
úòïäóîò æïõèïîåþòì ìòìüåèïøò ãïíõëîúòåäåþóäò æï
æïãåãèòäò îåôëîèåþò.

socialuri
momsaxurebis
saagentos
Sexvedra
bakurianSi
8 èïòìì, þïêóîòïíøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîå-
þòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï ìïèúõå-
öïâïõåàòìï æï øòæï áïîàäòì èèïîàâåäëþòì æï àâòà-
èèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõ-
âåæîïçå ãïíõòäóäò òáíï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìï-
ïãåíüëì ìïáèòïíëþï.

#11 maisi 2009 6


piar skolis
kursdamTavrebulebi BTL.ge-s
-s
ganviTarebaze izruneben
ðòïî ìêëäòì êòæåâ ëîò ùïîèïüåþóäò êóîìæïèàïâîåþó-
äåþò àïèïî þåýòüïøâòäò æï íåìüïí øïâäïûå öåðîïì
øâòäëþòäò êëèðïíòòì “þòàòåä.öòì” þòçíåìòì ãïíâòàïîå-
þòìï æï èïîêåüòíãóäò êïèðïíòåþòì ëîãïíòçåþïì ÷ï-
óæãíåí ìïàïâåøò.
àïèïî þåýòüïøâòäò íåìüïí øïâäïûå

Tbilisis
piar skola
zafxulis
kursebs
gTavazobT
ãïó–àþòäòìòì ðòïî ìêëäï
ãàïâïçëþà çïôõóäòì
þïíïêòì 12 æéòïí ìðåúòï-
äóî êóîìì – þîåíæòì
øåáèíï 12 æéåøò. òèòìïàâòì
îëè àáâåíâå øåïî÷òëà
êóîìòì ÷ïüïîåþòì àïîòéò,
11 òâíòìïèæå èòòéåà èëíï-
ùòäåëþï ìïòüçå ïîìåþóä
òíüåîïáüòâøò, æïãâòîåêåí
ïí èëãâùåîåà 99 54 52,
info@prschool.ge.
piar skolis siaxleebs gazeT
bankebi da finansebSi ixilavT
5 òâíòìòæïí ãïçåà þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì ñëâåä íëèåîøò

øåìïûäåþäëþï ãåûäåâïà òõòäëà ãïó–àþòäòìòì ðòïî ìêë-

äòì ïõïäò èòèïîàóäåþåþò æï ìòïõäååþò.

nino krixeli gamgeobis piar


samsaxurSi dasaqmda
1 òâíòìòæïí, ãïó–àþòäòìòì êóîìæïèàïâîåþóäò íòíë

êîòõåäò, ûâåäò àþòäòìòì ãïèãåëþòì ìïçëãïæëåþïìàïí óî-

àòåîàëþòì ìïèìïõóîòì àïíïèøîëèåäò ãïõæï.

2009 ùäòì 6 èïòìì Global Idea æï ãïçåà Finan-

cial–òì ëîãïíòçåþòà, ìïáïîàâåäëì ìïâïÿîë ðï-

qarTul–amerikuli äïüòì æï ïèåîòêòì ìïâïÿîë ðïäïüòì èõïîæïÿå-

universiteti Golden îòà ÷ïüïîæï îòãòà èåìïèå æïöòäæëåþï Golden

Brand 2008–is
Brand 2008. ìïóêåàåìë óíòâåîìòüåüòì íëèòíï-

úòïøò, Golden Brand 2008 ãïæïåúï áïîàóä-ïèå-


gamarjvebuli gaxda îòêóä óíòâåîìòüåüì.

#11 maisi
2009 8