Q BANK SEJARAH PMR TINGKATAN SATU

Berdasarkan penerangan di atas kita perlu memahami dan mempelajari sejarah
untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan
I Diri
II Masyarakat
III Fosil
IV Artifak
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=2 )
2.
Sejarah berasal daripada perkataan Arab syajaratun yang bermaksud
A Sumber sejarah
B !eristiwa sejarah
C Salasilah keluarga
D !engalaman yang lampau
( L=1 )
3.
Antara berikut pernyataan yang manakah merupakan pengertian Sejarah menurut
Muhd "usof Ibrahim#
A Salahsilah keluarga
B $iwayat keturunan atau asal-usul
C %atatan atau rekod sesuatu peristiwa
D &indakan manusia dan sebab-sebabnya
( L=1 )
4.
Di antara pernyataan berikut yang manakah memberikan pengertian umum sejarah#
A 'ajian tentang tindakan manusia(
B !eristiwa yang memberikan iktibar kepada kita(
C 'ajian tentang peristiwa yang berlaku di masa lampau(
D !eristiwa yang memberi kesan kepada kehidupan kita(
( L=1 )
5.
Malaysia telah men)apai kemerdekaan pada *+ ,gos +-./( !eristiwa ini
menjelaskan salah satu )iri sejarah iaitu
1.
Sejarah ialah pen)eritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka
melakukannya(
+
A &epat dan benar
B Sebab dan akibat
C &idak ditokok tambah
D !enting dan bermakna
( L=3 )
6.
%iri-)iri Sejarah
? !enting dan bermakna
? Sebab dan akibat
? X
$ajah di atas berkaitan dengan )iri-)iri sejarah( 0 ialah
A &epat dan benar
B &idak dipertikaikan
C Benar-benar berlaku
D Dibuktikan kesahihannya
( L=1 )
7.
Di antara peristiwa-peristiwa berikut yang manakah berkaitan dengan salah satu )iri
sejarah iaitu penting dan bermakna#
I !erisytiharan !utrajaya sebagai 1ilayah !ersekutuan
II 2ari 3uru
III 2ari 'ebangsaan
IV !embentukan masyarakat berbilang kaum
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=2 )
8.
'ekayaan sumber alam seperti bijih timah di !antai Barat mendorong )ampur
tangan British(%iri sejarah yang paling tepat menjelaskan pernyataan di atas ialah
A &epat dan benar
B Sebab dan akibat
C &idak ditokok tambah
D !enting dan bermakna
( L=3 )
9.
• Fosil
• Artifak
• Surat
4
Maklumat di atas merujuk kepada
A Sumber asli
B Sumber kedua
C Sumber pertama
D Sumber sekunder
( L=1 )
10.
Antara berikut yang manakah merupakan )iri sumber pertama#
I Sumber yang belum diolah
II Sumber bersifat asli
III Ditulis oleh pengkaji sejarah
IV Belum ditafsir
A I II dan III
B I II dan IV
C II III dan IV
D I III dan IV
( L=1 )
11.
Berdasarkan penyataan di atas tokoh 0 ialah
A So)rates
B 2erodotus
C Ibn 'haldun
D &un Sri 5anang
( L=1 )
12.
&un Sri 5anang
Apakah sumbangan tokoh di atas terhadap sejarah negara kita#
A !enulis karya &uhfat al-6afis
B !enulis karya Sejarah Melayu
C !enulis 'arya 2ikayat 2ang &uah
D !enulis 'arya Sejarah Alam Melayu
( L=2 )
13.
Di antara berikut yang manakah merupakan )ontoh sumber kedua atau sekunder#
I Buku
*
II Majalah
III Diari
IV Surat
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=2 )
14.
'aedah sejarah yang berkait rapat dengan tradisi sastera rakyat ialah
A 'aedah lisan
B 'aedah bertulis
C 'aedah )ari gali
D 'aedah Arkeologi
( L=2 )
15.
Apakah faktor utama yang menyebabkan sejarahwan memilih mentafsir dan
membandingkan sumber lisan#
A Mengukuhkan pendapat(
B &erdapat unsur realisme(
C Mengelakkan salah faham(
D &erdapat unsur tokok tambah(
( L=2 )
16.
'ulit kayu
Dinding gua
3ading
Senarai di atas berkaitan dengan
A 'aedah 5isan
B 'aedah Bertulis
C 'aedah &afsiran
D 'aedah Arkeologi
( L=2 )
17.
Bahan-bahan tinggalan sejarah yang ditemui melalui proses )ari gali ialah
I Artifak
II Fosil
7
III 'ulit siput
IV %atatan
A I II dan II
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
18.
Apakah faktor yang menyebabkan mata pelajaran sejarah diberi penekanan dalam
sistem persekolahan di negara kita#
A Menjadi pelajar )emerlang(
B Menghayati budaya bangsa(
C Memupuk sifat tanggungjawab(
D Memupuk semangat )inta akan tanah air(
( L=3 )
19.
Datuk Bahaman
Mat 'ilau
&ok 8anggut
Apakah tafsiran sejarawan barat terhadap tokoh-tokoh di atas#
A !emberontak
B 1ira bangsa
C !ejuang tanah air
D !ejuang kemerdekaan
( L=3 )
20.
&afsiran sejarah yang tepat dan betul perlu memiliki sifat-sifat seperti
I 'ujujuran penyelidikan
II &afsiran yang bertanggungjawab
III 'eberkesanan kajian
IV Mempunyai pengajaran
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
21.
Alat batu adalah peralatan utama
Memungut hasil hutan
Memburu binatang
Berpindah randah
.
Senarai di atas berkaitan dengan 9aman
A 5ogam
B 6eolotik
C !aleolitik
D Mesolitik
( L=1 )
22.
Antara berikut yang manakah merupakan tempat tinggal orang 9aman !aleolitik#
I 'awasan terbuka di luar gua
II Di dalam gua
III &epi tasik
IV !ersisiran pantai
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
23.
Apakah bukti yang menunjukkan Malaysia tidak mengalami :aman Mesolitik#
A &iada jumpaan fosil(
B &iada tinggalan artifak(
C !enemuan alat-alat batu 2aobinh(
D !etempatan 9aman Mesolitik tidak ditemui(
( L=1 )
24.
!enemuan arkeologi menunjukkan bahawa masyarakat :aman
!aleolitik mengebumikan mayat bersama-sama makanan dan alat
batu(
Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penemuan ini#
A Menghayati unsur alam(
B Mempunyai keper)ayaan(
C !er)aya kepada hidup selepas mati(
D Menerima kamatian sebagai lumrah hidup(
( L=3 )
25.
'eper)ayaan setiap benda seperti batu dan pokok mempunyai
semangat iaitu jiwa(
!ernyataan di atas berkaitan dengan
A Mitos
B 5agenda
;
C !olitisme
D Animisme
( L=1 )
26.
!enemuan penting di 3ua 3unung $untuh di !erak pada tahun
+--<
!enemuan penting yang disebut dalam penyataan di atas merujuk kepada#
A Alatan batu
B $angka manusia
C Mangkuk tembikar
D !erkakas memasak
( L=1 )
27.
Apakah alatan masyarakat !aleolitik yang ditemui di Malaysia#
I &embikar
II Alat penetak
III 'apak genggam
IV Alat repihan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
28.
Di antara berikut yang manakah merupakan tapak masyarakat !aleolitik di
Malaysia#
I 'ota &ampan
II Bukit Bunuh
III 3ua %ha
IV &ingkayu
/
A I II dan III
B I II dan IV
C II III dan IV
D I III dan IV
( L=2 )
29.
=((merupakan 9aman perkembangan
teknologi batu kepada tembikar
!enyataan diatas merujuk kepada 9aman
A 5ogam
B 6eolitik
C !aleolitik
D Mesolitik
( L=3 )
30.
%iri-)iri 9aman 0
Berdagang se)ara tukar barang
Be)u)uk tanam
1ujud sistem bermasyarakat
!enyataan di atas merujuk kepada 9aman
A 5ogam
B 6eolitik
C !aleolitik
D Mesolitik
( L=3 )
31.
Apakah alatan batu yang digunakan oleh masyarakat 6eolitik#
A !isau dan kapak
B 'apak genggam
C 'apak dan beliung
D Beliung dan pemukul kulit kayu
( L=1 )
32.
Di antara berikut yang manakah merupakan petempatan masyarakat 6eolitik di
Malaysia#
I 3ua %ha
II Bukit &engkorak
III &ingkayu
IV 3ua 6iah
A I dan II
>
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
33.
Di antara berikut yang manakah merupakan )iri-)iri masyarakat :aman 5ogam#
I Menggunakan peralatan daripada gangsa dan besi(
II Ber)u)uk tanam serta menangkap ikan(
III Mempunyai kerper)ayaan dan upa)ara pengebumian kepingan batu(
IV 2idup berpindah randah(
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
34.
Sungai &embeling
3ua 2arimau
0
Senarai di atas merujuk kepada petempatan masyarakat 9aman
A 5ogam
B 6eolitik
C !aleolitik
D Mesolitik
( L=2 )
35.
Sungai &embeling
3ua 2arimau
0
0 dalam senarai di atas merujuk kepada
A 3ua %ha
B 3ua 6iah
C &ingkayu
D %angkat Menteri
( L=2 )
-
36.
'enapakah masyarakat :aman 5ogam memilih persisiran pantai dan tepi sungai
sebagai tempat tinggal mereka#
I Mendapat bekalan air(
II Memudahkan kegiatan ber)u)uk tanam(
III Menjalankan perdagangan(
IV Mudah menjalankan kegiatan penyembahan(
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
37.
Manusia !erak
!enyataan di atas merujuk kepada
A Bukti :aman Mesolitik
B !enemuan :aman !aleolitik
C Bukti petempatan :aman 5ogam
D 'emajuan penyelidikan Arkeologi
( L=3 )
38.
Alatan dan perkakas masyarakat :aman 6eolitik diperbuat daripada
A Batu
B Besi
C 3angsa
D &anah liat
( L=1 )
39.
Apakah kegiatan utama yang dijalankan oleh masyarakat :aman 6eolitik#
I Ber)u)uk tanam
II Membuat tembikar
III Mebuat peralatan logam
IV Menjalankan perdagangan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
+<
( L=3 )
40.
Zaman
Prasejarah
Ten!"!#$
I :aman !aleolitik Batu
II :aman 6eolitik &embikar
III :aman 5ogam 3angsa
IV :aman !aleolitik &embikar
!ilih pasangan :aman !rasejarah dan teknologi yang betul(
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
41.
Senarai di atas berkaitan dengan kerajaan awal di Asia &enggara( 0 ialah#
A 'erajaan maritim
B 'erajaan empayar
C 'erajaan 2indu-Buddha
D 'erajaan berasaskan pertanian
( L=1 )
42.
• Angkor
• X
Senarai di atas merujuk kepada )ontoh kerajaan Agraria( 0 ialah (((((
A Funan
B %hampa
C Sri?ijaya
D 'edah &ua
( L=1 )
++
43.
• %hampa
• Majapahit
• 'edah &ua
• X
X dalam senarai di atas ialah (((((
A Funan
B Angkor
C D?ra?ati
D Sri?ijaya
( L=1 )
44.
• %hampa
• Majapahit
• 'edah &ua
• X
Senarai di atas merujuk kepada kerajaan
A Agraria
B Maritim
C 6aungan
D @mpayar
( L=1 )
45.
Antara berikut yang manakah merupakan )iri-)iri kerajaan Agraria
I &erletak di lembangan sungai
II Menjalankan kegiatan ber)u)uk tanam
III &elibat dalam kegiatan membuat kapal
IV !emerintah memainkan peranan dalam pembinaan empangan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
46.
Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan maritim(
I &erletak di persisiran pantai
II Menjalankan kegiatan berkaitan dengan laut
III Menjalankan pertanian pindah
IV Memungut hasil hutan
+4
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=2 )
47.
@mpangan memainkan peranan penting dalam menjamin kemajuan kerajaan agraria(
Apakah kepentingan empangan kepada masyarakat agraria#
A Memajukan pertanian
B Menjamin pertambahan penduduk
C Menunjukkan kemahiran teknologi
D Menunjukkan kekuatan pemerintah
( L=2 )
48.
Apakah kepentingan baray kepada kerajaan Angkor
A Antuk tujuan pertanian
B Memajukan sektor perikanan
C Memajukan pembuatan kapal
D Menjamin perkembangan perdagangan
( L=1 )
49.
Apakah kegiatan utama penduduk kerajaan maritim
A !erikanan
B !elayaran
C !erdagangan
D Membina kapal
( L=1 )
50.
&asik &onle Sap
Apakah kepentingan maklumat di atas kepada kerajaan Angkor
A !elabuhan utama
B Sumber makanan
C Memajukan perdagangan
D Saliran untuk kegiatan pertanian
( L=2 )
51.
Masyarakat Maritim mahir menbuat kapal dan
menguasai ilmu pelayaran
Apakah yang membuktikan penyataan di atas#
A Mempunyai empayar yang luas
B Berlayar hingga ke Afrika &imur
+*
C Berperanan sebagai pelabuhan utama
D Berjaya berlayar sampai ke benua @ropah
( L=3 )
52.
Di antara berikut yang manakah merupakan barangan yang dikumpulkan oleh
kerajaan maritim daripada kawasan pedalaman dan pulau-pulau yang terletak di
sekitarnya#
I $empah ratus
II Abat-ubatan
III %endana
IV Manik
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
53.
'erajaan X
• Diasaskan pada sekitar tahun +-4
Masihi oleh %hu-5ien
• $ajanya dipengaruhi oleh agama hindu
'erajaan 0 ialah
A Funan
B %hih-&u
C %hampa
D Sri?ijaya
( L=2 )
54.
'erajaan X
• Diasaskan pada sekitar tahun +-4
Masihi oleh %hu-5ien
• $ajanya dipengaruhi oleh agama hindu
!elabuhan terkenal kerajaan X ialah
A ,)-@o
B 'ataha
C Inderapura
D 5embah Bujang
( L=2 )
+7
55.
Di antara berikut yang manakah merupakan )iri-)iri kerajaan %hih-&u#
I Diasaskan oleh $aja 3uatama
II $aja berkuasa mutlak
III Dipengaruhi oleh sistem pemerintahan kerajaan Sri?ijaya
IV Dipengaruhi oleh agama Buddha
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
56.
'erajaan X
• Diasaskan pada abad ketujuh Masihi
• Berpusat di !alembang
• $aja dianggap sebagai $aja di 3unung dan Maharaja di pulau
Berdasarkan maklumat di atas kerajaan X ialah
A %hampa
B Sri?ijaya
C Majapahit
D 'edah &ua
( L=2 )
57.
Batu bersurat bertarikh ;>* masihi telah
dijumpai di &elaga Batu
Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada )atatan pada batu bersurat tersebut#
A Sri?ijaya adalah pusat perdagangan yang unggul
B &erdapat tiga bahagian pentadbiran di Sri?ijaya
C Sri?ijaya menguasai Selat Melaka dan Selat Sunda
D Sri?ijaya men)apai 9aman kegemilangan pada tarikh tersebut
( L=3 )
+.
58.
• 'erajaan awal yang terkenal di Semenanjung &anah
Melayu
• Dikenali sebagai 'ataha
• Diasaskan pada kurun kelima masihi
• Dipengaruhi oleh agama Buddha dan diikuti agama
2indu
Maklumat di atas berkaitan dengan kerajaan 'edah &ua( Apakah bukti yang
menunjukkan bahawa terdapat pengaruh agama Buddha dan 2indu dalam kerajaan
ini
A $aja berkuasa mutlak
B %andi di 5embah Bujang
C $aja dianggap sebagai de?araja
D Bahasa Sanskrit adalah bahasa rasmi
( L=3 )
59.
!enemuan duit perak pada 9aman pemerintahan Sultan al-Mutawakil membuktikan
bahawa
A Sistem ekonomi yang kukuh
B Sistem tukar barang tidak wujud
C Sistem mata wang telah diperkenalkan
D 5embah Bujang menjadi pelabuhan entrepot
( L=3 )
60.
2ayam 1uruk
!atih 3ajah Mada
'edua-dua tokoh di atas memberi sumbangan besar terhadap sebuah kerajaan awal
di Asia &enggara( 'erajaan tersebut ialah
A %hampa
B Sri?ijaya
C Majapahit
D 'edah &ua
( L=3 )
61.
!ada akhir abad ke-+7 !arameswara dan pengikutnya telah berundur ke
&emasik('enapa !arameswara bertindak demikian#
A Masalah perebutan takhta
B Ingin men)ari kerajaan baru
C Antuk meluaskan empayar Sri?ijaya
D Antuk mengelakkan serangan Majapahit
( L=3 )
+;
62.
Apakah peristiwa yang menyebabkan Majapahit ingin menyerang !alembang#
A !alembang ditawan oleh Sri?ijaya
B !utera raja Majapahit telah dibunuh
C !alembang menyerang sekutu Majapahit
D !alembang )uba membebaskan diri daripada penguasaan Majapahit
( L=3 )
63.
Semasa berada di &emasik !arameswara telah membunuh &emagi( 'enapa
!arameswara berbuat demikian#
A &emagi adalah wakil Siam
B &emagi merampas takhta Sri?ijaya
C &emagi enggan mengiktiraf !arameswara
D !arameswara ingin menjadi pemerintah &emasik
( L=1 )
64.
Asal usul nama Melaka dikaitkan dengan pokok yang dikenali sebagai Amalaka
dalam mitos 2indu( Apakah keistimewaan pokok tersebut#
I !okok pertama yang tumbuh di alam semesta
II Dikaitkan dengan asal-usul agama 2indu
III Buahnya mempunyai kuasa ajaib
IV &empat kediaman Sidharta 3authama
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
65.
Asal-usul nama Melaka dikaitkan dengan
I !okok
II Mitos 2indu
III !erhimpunan segala dagang
IV ,rang 5aut
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
+/
D II III dan IV
( L=1 )
66.
Salah satu istilah yang dikaitkan degan nama Melaka ialah perkataan Arab
BMulaCahD yang bermaksud
A pohon
B salasilah
C pertemuan
D perniagaan
( L=1 )
67.
Mengapa !arameswara dan pengikutnya telah berpindah meninggalkan &emasik#
A Dijemput oleh orang laut
B Ingin mengasaskan 'erajaan Melaka
C Ingin men)ari kerajaan yang lebih sesuai
D Antuk mengelakkan serangan Siam dan Majapahit
( L=2 )
68.
Siapakah penduduk asal Melaka#
I ,rang Melayu
II ,rang 5aut
III ,rang Asli
IV !edagang asing
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
69.
Apakah yang menyebabakan !arameswara yakin bahawa perkampungan nelayan
yang disinggahinya boleh berkembang maju#
I 'edudukannya yang berhampiran dengan laut
II Bekalan air bersih mudah diperoleh
III Bentuk muka bumi yang berbukit-bukau
IV 6aungan kerajaan %hina
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
+>
70.
!okok bakau
Api-api
Apakah kepentingan senarai di atas terhadap perkembangan Melaka
I Menahan pantai serta tebing daripada hakisan air
II Benteng pertahanan
III Sumber ekonomi
IV Antuk membina kapal
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
71.
Di antara berikut yang manakah merupakan langkah yang diambil oleh
!arameswara untuk membangunkan Melaka
I Menyusun pentadbiran yang teratur
II Menjalinkan hubungan diplomatik
III Mendapatkan bantuan orang laut
IV Mewujudkan sistem pen)ukaian teratur
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
72.
Bentara
Biduanda ke)il
Senarai di atas berkaitan dengan
A !embesar di Melaka
B Sistem )ukai di Melaka
C 'emudahan di pelabuhan
D Sistem mata wang di Melaka
( L=1 )
73.
2ubungan Melaka-%hina
Apakah kesan terpenting hubungan tersebut kepada Melaka#
A Melaka menjadi kuat
B !erdagangan semakin maju
+-
C Melaka membina emapayar
D Melaka terselamat daripada an)aman
( L=2 )
74.
!arameswara telah menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Siam( 5angkah
ini bertujuan untuk
A Mengelakkan serangan
B Memajukan perdagangan
C Mendapat barang dagangan
D Mendapatkan bekalan makanan
( L=2 )
75.
!arameswara telah mendapatkan bantuan ,rang 5aut untuk menjaga keselamatan
Melaka( Bagaimana mereka dapat membantu !arameswara#
I Mempunyai )iri-)iri kepahlawanan
II !edagang yang kaya
III Mahir selok-belok Selat Melaka
IV Mempunyai sifat taat setia
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
76.
'erajaan %hina telah mengurniakan payung kuning)ap mohor dan sepersalinan
kepada Melaka( Apakah kepentingan tindakan ini#
A 'erajaan Melaka diiktiraf
B Melaka bebas daripada an)aman
C Melaka menjadi pusat perdagangan
D 2ubungan diplomatik mula dijalinkan
( L=2 )
77.
Dalam usaha memajukan kegiatan perdagangan di Melaka !arameswara telah
menyediakan banyak kemudahan( Apakah antara kemudahan yang disediakan#
I Menyediakan bekalan air bersih
II Membaiki kapal
III Menyediakan penginapan
IV Mengadakan pasar terbuka
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
4<
( L=3 )
78.
=((rakyat itu umpama akar raja itu umpama
pohon=(
Sejarah Melayu
!erumpamaan di atas dapat dikaitkan dengan
A !eranan rakyat
B Adat resam Melaka
C Ikatan konsep daulat
D Sistem pemerintahan Melaka
( L=2 )
79.
$akyat telah memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan Melaka(
Apakah sumbangan ,rang Asli#
A Menjadi tukang batu
B Menjadi tenaga kerah
C Menjamin keselamatan
D Membekalkan hasil hutan
( L=1 )
80.
=((dilantik memegang jawatan pembesar seperti
hulubalang dan biduanda(
!ernyataan di atas berkaitan dengan
A ,rang Asli
B ,rang 5aut
C 'aum 'erabat
D ,rang Melayu
( L=2 )
81.
Salah satu faktor yang menyebabkan kegemilangan Melaka ialah sistem pentadbiran
yang diamalkan( Apakah bentuk pemerintahan yang telah diamalkan#
A Sistem Beraja
B Sistem Bergilir
C Sistem 'esultanan
D Sistem !embesar @mpat 5ipatan
( L=1 )
4+
82.
Sultan menerajui pemerintahan di Melaka( Antara berikut yang manakah merupakan
peranan Sultan#
I Mengetuai angkatan tentera
II Mengetuai hubungan diplomatik
III Mengetuai urusetia istana
IV Menjadi ketua agama Islam
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
83.
Berdasarkan struktur pemerintahan 'esultanan Melayu Melaka( Siapakah yang
mengetuai angkatan laut(#
A Sultan
B Bendahara
C 5aksamana
D !enghulu Bendahari
( L=1 )
84.
Struktur !entadbiran 'esultanan Melayu Melaka
Bendahara
!enghulu Bendahari
X
5aksamana
Berdasarkan senarai di atas( Apakah peranan 0 #
A 2akim di darat
B 'etua syahbandar
C Mengetuai utusan
D Mengetuai angkatan tentera
( L=3 )
85.
!embesar X
• merupakan jawatan yang diwujudkan oleh !arameswara
• pemungut hasil atau ufti
• ketua urusetia istana
Berdasarkan senarai di atas 0 ialah #
A 5aksamana
B Syahbandar
44
C &emenggung
D !enghulu Bendahari
( L=3 )
86.
Sultan telah memberi kuasa kepada pembesar untuk
mentadbir wilayah sungai atau pulau(
'awasan pentadbiran pembesar tersebut dipanggil
A 'awasan tadbiran
B 'awasan anugerah
C 'awasan pegangan
D 'awasan pemakanan
( L=1 )
87.
Sultan telah memberi kuasa kepada pembesar untuk
mentadbir wilayah sungai atau pulau(
Apakah faktor utama yang mendorong sultan memberikan kuasa kepada pembesar#
A Meningkatkan hasil
B Mengukuhkan kuasa
C Meningkatkan sokongan
D Memantapkan pemerintahan
( L=3 )
88.
!embesar di kawasan jajahan dan daerah diberi kuasa memungut )ukai( 'awasan
memungut )ukai ini dipanggil
A 'awasan )ukai
B 'awasan kuasa
C 'awasan jajahan
D 'awasan pemakanan
( L=1 )
89.
Pem%esar Ka&asan
Pe#an#an
Bendahara Muar dan Bentan
5aksamana
X
Berdasarkan jadual di atas kawasan pegangan 0 ialah
A 'ampar
B &emasik
4*
C Sungai $aya
D Sening Ajung
( L=2 )
90.
=(maka segala dagang atas angin dan bawah angin
sekalannya datang ke MelakaE terlalu ramai bandar
Melaka pada 9aman itu=((
Sejarah Melayu
Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada petikan di atas#
A !entadbiran Melaka yang mantap
B 'ekayaan Melaka yang tiada tandingan
C Bandar Melaka terkenal di seluruh dunia
D 'egemilangan Melaka dalam bidang perdagangan
( L=3 )
91.
Apakah faktor-faktor yang mendorong pedagang dari seluruh dunia datang
berdagang ke Melaka#
I !enge)ualian )ukai
II !eranan Syahbandar
III 'edudukan yang strategik
IV &erlindung daripada tiupan angin
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
92.
Bagi memastikan perdagangan berjalan lan)ar kerajaan Melaka telah mewujudkan
jawatan Syahbandar( Apakah tugas-tugasnya#
I Menguruskan pasar dan gudang
II Memeriksa alat timbang dan sukat
III Menguruskan )ukai
IV Menjaga keselamatan Melaka
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
93.
Sistem )ukai yang diamalkan di Melaka dikenali sebagai
A %ukai Barangan
47
B %ukai pelabuhan
C %ukai perdagangan
D %ukai berkeutamaan
( L=1 )
94.
Sistem )ukai yang diamalkan di Melaka adalah berbe9a-be9a( Apakah perkara yang
menentukan kadar )ukai yang dikenakan ke atas pedagang#
A Agama
B Matawang
C &empat asal
D Barang dagangan
( L=1 )
95.
Apakah sumbangan ,rang 5aut ke atas perkembangan Melaka#
A Menguruskan per)ukaian
B Menjaga gudang dan pasar
C Meli)inkan urusan perdagangan
D Menjamin keselamatan perairan Melaka
( L=1 )
96.
!emerintah Melaka telah menjadikan Melaka sebagai pelabuhan entrepot(
Bagaimanakah pelabuhan Melaka berbe9a dengan pelabuhan lain di rantau ini#
A Dikunjungi pedagang dari seluruh dunia
B Memperdagangkan barangan dari &imur dan Barat
C Mempunyai sistem pen)ukaian yang sistematik dan adil
D Melantik empat orang Syahbandar menguruskan pelabuhan
( L=3 )
97.
'ewibaan dan ke)ekapan &un !erak sebagai Bendahara Melaka tidak dapat
dipertikaikan( Apakah yang membuktikan kesetiaan beliau kepada Sultan#
A Menghalang serangan Siam
B Sanggup melepaskan jawatan Bendahara
C &idak menuntut bela atas kematian &un Besar
D &idak berundur ketika Siam menyerang Melaka
( L=2 )
98.
SIA' 'AM!A$
Apakah persamaan kedua-dua kerajaan yang tersenarai di atas#
A Menghantar ufti ke Melaka
B !usat perdagangan entrepot
C Mempunyai taraf yang sama dengan Melaka
D 2ubungan dengan Melaka terjalin melalui perkahwinan
4.
( L=3 )
99.
Bagaimanakah perkembangan Islam telah memberikan kesan terhadap pentadbiran
Melaka#
I 3elaran Sultan diperkenalkan
II Sistem beraja mula diamalkan
III Alama berperanan dalam pentadbiran
IV &ulisan jawi diperkenalkan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
100
.
Dasar peluasan kuasa yang dijalankan telah memberikan beberapa kesan yang
penting terhadap kerajaan Melaka( Apakah kesan-kesan tersebut#
I Menerima ufti
II Mendapat bekalan barangan dagangan
III Mengembangkan ajaran Islam
IV Mengasaskan institusi kesultanan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
101
.
Apakah sebab utama yang menyebabkan pelantikan &un Mutahir tidak disenangi
oleh para pembesar Melayu#
A Beliau terlalu berkuasa
B Beliau tidak berwibawa
C Beliau terlalu tua dan u9ur
D Beliau berketurunan India-Muslim
( L=1 )
102
.
Bendahara &un !erak telah diganti oleh &un Mutahir( 'enapakah pembesar
tempatan tidak berpuas hati dengan pentadbiran &un Mutahir#
A &un Mutahir kurang berwibawa
B &un Mutahir bersikap pilih kasih
C &un Mutahir memonopoli ekonomi
D &un Mutahir kurang berpengalaman
( L=1 )
4;
103
.
Sultan Mahmud telah menjatuhkan hukuman ke atas &un Mutahir dan keluarganya(
'enapa Sultan bertindak demikian#
A &un Mutahir belot
B &un Mutahir difitnah
C &un Mutahir menderhaka
D &un Mutahir menerima rasuah
( L=1 )
104
.
!emerintahan Melaka sangat lemah di bawah Sultan Ahmad
Shah dan Bendahara &un !epatih
!ernyataan di atas berkaitan dengan keadaan pemerintahan di Melaka di bawah
kedua-dua pemimpin tersebut( Apakah kesannya#
A Melaka dian)am oleh A)heh
B Melaka kehilangan tanah jajahan
C Melaka mengalami masalah ekonomi
D Amalan rasuah dan fitnah-memfitnah berleluasa
( L=3 )
105
.
Selepas kematian Bendahara &un !erak pedagang kurang mengunjungi pelabuhan
Melaka( Apakah pun)a utama keadaan ini#
A 'adar )ukai yang tinggi
B An)aman lanun dan kuasa asing
C !elabuhan Melaka tidak selamat
D !elabuhan Melaka tidak strategik
( L=3 )
106
.
Apakah kesan terpenting pelantikan Bendahara &un Mutahir oleh Sultan Mahmud
Syah#
A Melaka dian)am oleh !ortugis
B @mpayar Melaka semakin luas
C Menimbulkan masalah perpaduan
D Melaka semakin maju dan makmur
( L=3 )
107
.
Semasa pemerintahan Sultan Mahmud Syah wujud persaingan antara orang Melayu
dan orang India Muslim( Apakah yang menimbulkan persaingan ini#
A An)aman !ortugis
B 'emerosotan Melaka
C !emberontakan rakyat
D Mengukuhkan pengaruh
( L=3 )
4/
108
.
'elemahan askar Melaka merupakan salah satu faktor yang menyebabkan
kejatuhan Melaka( Apakah kelemahan-kelemahan yang dimaksudkan#
I Menggunakan senjata tradisional
II &idak mempunyai senapang dan meriam
III Askar upahan Melaka dari 8awa telah melarikan diri
IV Angkatan perang Melaka tidak mempunyai struktur lengkap
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
109
.
Apakah peristiwa-peristiwa yang telah menjejaskan keutuhan Melaka dari segi
pentadbiran dan perdagangan#
I !elantikan &un Mutahir
II Amalan pilih kasih
III !ersaingan pembesar
IV Serangan !ortugis
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
110
.
• 3ospel
• 3old
• 3lory
Slogan di atas digunakan oleh !utera 2enry untuk
A Menjelajah ke timur
B Meluaskan pengaruhnya
C Menghapuskan kerajaan Islam
D Menguasai perdagangan rempah
( L=1 )
4>
111
.
&okoh X
• &elah belayar dan sampai di India pada
tahun +7->
Siapakah tokoh 0#
A !utera 2enry
B Vas)o da 3ama
C 5ope9 de SeCueira
D Bartholomew Dia9
( L=1 )
112
.
Salah satu sebab yang mendorong penjelajahan orang !ortugis ke &imur ialah
faktor agama( Di antara berikut yang manakah berkaitan dengan faktor tersebut#
I 'einginan meneruskan !erang Salib
II Menghan)urkan kerajaan Islam di &imur
III Menyebarkan agama 'ristian di &imur
IV Membentuk masyarakat yang bertamadun
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
113
.
'enapakah !ortugis berhasrat untuk menguasai Selat Melaka yang berperanan
sebagai jalan utama perdagangan#
A Mengawal an)aman lanun
B Menjamin keselamatan Melaka
C Memonopoli perdagangan rempah
D Menguasai kerajaan di 'epulauan Melayu
( L=1 )
114
.
!ada awalnya Sultan telah menyambut baik 5ope9 de SeCueira dan rombongannya(
Mengapakah baginda kemudiannya mengarahkan supaya orang !ortugis ditangkap#
A Mereka tidak menghadap sultan
B Mereka tidak menghormati peraturan di Melaka
C Mahu bersikap berwaspada dengan orang asing
D Mendapat maklumat bahawa mereka ingin menguasai perdagangan
( L=2 )
115
.
Apakah tindakan yang diambil oleh !ortugis apabila mendapat berita tentang
tindakan Sultan Mahmud Shah menangkap rombongan orang !ortugis#
4-
A Menghantar angkatan tentera laut
B Membuat pakatan dengan A)heh
C Menangkap Sultan serta pembesar Melaka
D Menghantar rombongan men)ari perdamaian
( L=2 )
116
.
Sebaik sahaja tiba di Melaka Alfonso de AlbuCuerCue telah membuat beberapa
tuntutan kepada Sultan Mahmud Shah(
Berdasarkan pernyataan di atas apakah yang dituntut oleh Alfonso de AlbuCuerCue#
I !embebasan tawanan !ortugis
II Meminta ganti rugi
III Meminta untuk mendirikan kubu di Melaka
IV Menuntut Sultan Mahmud untuk turun takhta
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
117
.
Sebaik sahaja tiba di Melaka Alfonso de AlbuCuerCue telah
membuat beberapa tuntutan kepada Sultan Mahmud Shah(
Apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Mahmud Shah terhadap tuntutan-
tuntutan tersebut #
A Menolak semua tuntutan tersebut
B %uba berunding dengan pihak !ortugis
C Meminta bantuan kerajaan Melayu yang lain
D Meminta supaya kedaulatan Melaka dihormati
( L=2 )
118
.
Apakah kesan terpenting tindakan yang diambil oleh Sultan Mahmud Shah untuk
menangkap orang !ortugis#
A Sultan berundur
B !ortugis mengalah
C !erdamaian di)apai
D Melaka telah diserang
( L=2 )
119
.
Semasa !ortugis menyerang Melaka semangat perjuangan askar Melaka membara(
Apakah faktor utama yang mendorong semangat mereka#
A Dijanjikan ganjaran yang lumayan
*<
B 'isah 2ikayat Muhammad Ali 2anafiah
C $akyat bersatu hati menentang !ortugis
D Sultan Ahmad turut-serta menentang !ortugis
( L=2 )
120
.
Apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Mahmud Shah sebaik sahaja Melaka
ditawan oleh !ortugis#
A Berdamai dengan !ortugis
B Baginda berundur ke Muar
C Mengasaskan kerajaan di 8ohor
D Menubuhkan kerajaan di !ahang
( L=2 )
121
.
Melaka telah dikuasai oleh !ortugis pada bulan ,gos +.4+( Apakah faktor yang
menyebabkan kejatuhan Melaka#
I 'elemahan !entadbiran
II 'elemahan pertahanan negeri
III 'eenganan Sultan Mahmud menerima tuntutan !ortugis
IV 'elemahan teknologi peperangan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
122
.
%arta di atas berkaitan dengan
A !usat perdagangan utama di 'epulauan Melayu
B !usat !entadbiran 8ohor selepas kejatuhan Melaka
C !usat penyebaran dan pengajian Islam di 'epulauan Melayu
D !ergerakan Sultan Mahmud apabila berundur dari Melaka
( L=1 )
*+
123
.
X dalam )arta di atas ialah
A Melaka
B !ahang
C &emasik
D !alembang
( L=1 )
124
.
Apakah langkah yang diambil oleh Sultan Mahmud semasa baginda berada berada
di Bentan#
A Mengasaskan 'esultanan 8ohor
B Mengumpulkan kekuatan tentera
C Membentuk pemerintahan yang teratur
D Berusaha menjadikan Bentan sebagai pelabuhan
( L=2 )
125
.
• 'ampar
• 'lang
• $embau
• Sungai Ajong
8adual di atas merupakan antara kerajaan-kerajan di 'epulauan Melayu( Apakah
persamaan kerajaan-kerajaan yang tersenarai di atas#
A Berperanan sebagai pusat pentadbiran
B !usat perdagangan di 'epulauan Melayu
C Berperanan sebagai pusat penyebaran Islam
D Menyatakan taat setia kepada Sultan Mahmud Shah
( L=3 )
126
.
!ada tahun +-.4 !ortugis telah menyerang Bentan( Apakah tujuan !ortugis
melan)arkan serangan tersebut#
A Menawan Bentan
B Meluaskan wilayah jajahan
C Mengalahkan Sultan Mahmud
D Melumpuhkan perdagangan di Bentan
( L=3 )
127
.
Apakah tujuan utama Sultan Alauddin $iayat Shah II membina 'ota 'ara#
*4
A Mengelakkan an)aman lanun
B Menjamin keselamatan !ekan &ua
C Menjamin perkembangan ekonomi
D Menamatkan pemberontakan pembesar
( L=2 )
128
.
Sultan Allauddin $iayat Shah II telah mengambil beberapa langkah untuk
mengukuhkan kuasanya( Apakah yang dilakukan oleh baginda untuk tujuan
tersebut#
A Membentuk angkatan tentera
B Meme)at pembesar yang belot
C Menguasai jajahan takluk Melaka
D Memperkenalkan pelbagai jenis )ukai
( L=2 )
129
.
'erajaan 8ohor mempunyai jajahan takluk yang luas( Apakah sumbangan jajahan
takluk kepada kerajaan 8ohor#
A Menghantar bunga emas
B Menjadi pelabuhan utama
C Menghantar askar ke 8ohor
D Menjadi pelabuhan persinggahan
( L=1 )
130
.
!usat pentadbiran kerajaan 8ohor sering berubah-ubah pada abad ke +; dan +/(
Apakah rasionalnya tindakan ini#
A An)aman lanun
B !erang saudara
C Mempertahankan diri
D !erpindahan penduduk
( L=3 )
131
.
• 'ota &inggi
• Batu Sawar
• Makam &auhid
Senarai di atas merujuk kepada
A 8ajahan &akluk 8ohor
B 'ubu pertahanan 8ohor
C Ibu negeri kerajaan 8ohor
D !usat perdagangan utama
( L=1 )
**
132
.
!ada bulan 8un +..+ angkatan perang 8ohor telah
bergabung dengan angkatan perang !erak !ahang
dan 8aparaF8awaG(
Apakah faktor terpenting yang menyebabkan tindakan di atas#
A 8ohor menghadapi perang saudara
B Asaha 8ohor untuk menguasai semula Melaka
C @mpayar 8ohor semakin luas dan berpengaruh
D 'erajaan Melayu bersatu di bawah naungan 'esultanan 8ohor
( L=3 )
133
.
&un Sri 5anang
5aksamana &un Abdul 8amil
Apakah sumbangan tokoh-tokoh di atas terhadap kerajaan 8ohor#
A Menghasilkan karya kesusasteraan
B Berusaha menawan semula Melaka
C !ernah memegang jawatan Bendahara
D Berperanan meluaskan jajahan takhluk 8ohor
( L=1 )
134
.
$ajah di atas berkaitan dengan !erang &iga Segi( Apakah pun)a persaingan di antara
kuasa-kuasa di atas#
A Antuk menguasai Melaka
B Antuk meluaskan tanah jajahan
C Antuk menguasai Selat Melaka
D Antuk menamatkan )ampur tangan
( L=2 )
135
.
'enapakah 8ohor sering menjadi sasaran A)heh semasa !erang &iga Segi#
A 8ohor enggan menghantar ufti
B 8ohor bersekutu dengan !ortugis
C A)heh ingin meluaskan jajahan takluk
D 8ohor akan mengan)am perdagangan A)heh
*7
( L=2 )
136
.
Menjelang tahun +;7+ 'erajaan 8ohor telah men)apai 9aman kegemilangananya(
Apakah faktor utama yang membantu kejayaan 8ohor#
A !eranan orang laut
B 'emajuan perdagangan
C !entadbiran yang teratur
D 'e)ekapan sultan dan pembesar
( L=1 )
137
.
Apakah faktor utama yang membolehkan 8ohor mun)ul sebagai pelabuhan entrepot
yang penting di 'epulauan Melayu#
A !elabuhan yang dalam
B 'edudukan yang strategik
C !engurusan pelabuhan yang baik
D Mempunyai tanah jajahan yang luas
( L=2 )
138
.
• !engawal pelabuhan
• !engawal perairan
• !enunda
Senarai di atas berkaitan dengan
A !eranan kiwi
B !eranan orang laut
C !eranan syahbandar
D !eranan orang Bugis
( L=2 )
13
9.
Berdasarkan rajah di atas apakah faktor terpenting yang mendorong A)heh
menguasai kedua-dua kerajaan di atas#
A Meluaskan pengaruh
B Meluaskan tanah jajahan
C Menamatkan pemberontakan
D Menguasai perdagangan lada hitam
( L=2 )
*.
140
.
!eperangan di antara 8ambi dan 8ohor telah bermula pada tahun +;/<( Apakah kesan
terpenting peperangan tersebut kepada 8ohor#
A !erdagangan terjejas
B 8ambi dapat dikalahkan
C Menjadi jajahan takluk 8ambi
D Men)etuskan perebutan takhta
( L=3 )
141
.
Senarai di atas berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Melayu( 'erajaan Melayu tua
terdiri daripada
I 'edah
II !erak
III !ahang
IV 'elantan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
142
.
• %heh-)ha
• 'ataha
• Sai
Senarai di atas merujuk kepada gelaran pedagang asing terhadap salah sebuah
kerajaan Melayu( 'erajaan tersebut ialah
A !erlis
B 'edah
C !ahang
D &erengganu
( L=1 )
*;
143
.
!edagang dari Arab!arsi Sri 5anka %hina dan barat berdagang di 'edah( Apakah
faktor terpenting yang menarik para pedagang datang ke 'edah#
A !entadbiran tersusun
B 'eselamatan terjamin
C !elabuhan yang dalam
D 'edudukan yang strategik
( L=1 )
144
.
'edah telah menjadi kerajaan yang maju tetapi terpaksa menghadapi )abaran
daripada kuasa luar( Apakah langkah yang diambil oleh 'edah untuk menjamin
keselamatannya#
A Mengambil askar upahan
B Membina kota pertahanan
C Menghantar bunga emas ke Siam
D Memperbesarkan angkatan tentera
( L=1 )
145
.
'edah telah menjalinkan hubungan baik dengan Inggeris( Apakah kesan hubungan
tersebut#
A Sultan 'edah diiktiraf
B Siam menakluk 'edah
C 'edah mendapat perlindungan
D 'edah menerima $esiden British
( L=1 )
146
.
• !erak
• !ahang
Apakah persamaan kedua-dua kerajaan di atas#
A Diserang !ortugis
B 'erajaan Melayu Baru
C !usat perdagangan yang unggul
D 1arisan 'esultanan Melayu Melaka
( L=3 )
147
.
• Sejarah Melayu
• Salasilah !erak
*/
Senarai di atas merujuk kepada dua sumber sejarah negeri !erak( Apakah persamaan
kedua-dua sumber tersebut#
A Bersetuju bahawa Bruas adalah ibu negeri yang pertama
B Berpendapat bahawa !erak menghantar bunga emas ke Siam
C Bersetuju bahawa !erak menguasai seluruh 'epulauan Melayu
D Berpendapat bahawa 'esultanan !erak diasaskan oleh putera Sultan Mahmud
Shah
( L=3 )
148
.
Sultan !erak telah menandatangani perjanjian dengan Syarikat 2india &imur
Belanda FV(,(%G( Apakah kesan perjanjian di atas kepada !erak#
A !erak menerima penasihat
B !erak menjual bijih timah kepada Belanda
C &akhta Sultan !erak dirampas dan diberi pen)en
D !erak berperanan sebagai pusat pentadbiran Belanda
( L=3 )
149
.
'edah telah menyerang !erak pada tahun +>+; +>+> dan +>+-( 'enapa 'edah
menyerang !erak#
A Diarahkan oleh Siam
B Meluaskan jajahan takluk
C Menguasai perdagangan bijih timah
D !erak enggan mengakui naungan 'edah
( L=3 )
150
.
Antara keunikan !erak adalah berkaitan dengan proses pemilihan sultan( 'enapa
proses pemilihan ini dianggap unik#
A Mengikut sistem giliran
B Berasaskan sistem warisan
C Mengikut kewibawaan sultan
D Mengikut sistem turun-temurun
( L=3 )
151
.
!erak telah tewas dalam serangan yang
dilakukan oleh 'edah pada tahun +>+-
Apakah faktor utama yang menyebabkan serangan ini#
A !erak mengan)am kekuasaan Siam
B !erak enggan mengakui naungan Siam
C !erak enggan tunduk kepada tuntutan Siam
D Siam ingin menguasai kekayaan perlombongan !erak
( L=2 )
*>
152
.
!erak telah tewas dalam serangan yang
dilakukan oleh 'edah pada tahun +>+-
Apakah kesan peristiwa ini kepada !erak#
I Menghantar bunga emas ke Siam
II Menjadi jajahan 'edah
III Bijih timah dijualkan kepada Siam tanpa )ukai
IV Masalah perebutan takhta
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=2 )
153
.
!ada tahun +7/< Sultan Mansor Shah telah menabalkan $aja Muhammad sebagai
Sultan !ahang(
Apakah kesan terpenting perlantikan ini#
A 'edaulatan !ahang terjamin
B !erang saudara ter)etus di !ahang
C 'eturunan Melaka menguasai !ahang
D !ahang menjadi jajahan takluk Melaka
( L=3 )
154
.
!ada tahun +><+ pasukan tentera 5ong Muhammad telah bertempur dengan tentera
&erengganu( Apakah kesan pertempuran ini#
A &erengganu menawan 'elantan
B 5ong Muhammad menawan &erengganu
C 5ong Muhammad berjaya membebaskan 'elantan(
D 'elantan enggan menghantar bunga emas kepada &erengganu
( L=2 )
155
.
Apakah sumbangan terpenting Sultan ,mar terhadap sejarah &erengganu#
A Memajukan perdagangan
B Mengutamakan ajaran Islam
C Menamatkan penjajahan Siam
D Mengasaskan 'esultanan &erengganu
( L=1 )
156
.
Antara daerah-daerah Selangor yang tersenarai di bawah yang manakah terletak di
bawah jajahan kerajaan Melaka #
*-
I 8eram
II 'lang
III 5angat
IV Sabak Bernam
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
157
.
Apakah faktor utama yang menyebabkan Belanda berminat menakluk Selangor#
A Menguasai perdagangan rempah
B Menguasai pengeluaran Bijih &imah
C Selangor mengan)am keselamatan Melaka
D Menamatkan persiangan terhadap !elabuhan Melaka
( L=2 )
158
.
!erak
'edah
'elantan
&erengganu
Apakah persamaan negeri-negeri Melayu yang tersenarai di atas#
A !usat perdagangan entrepot
B Menjadi sebahagian jajahan !ortugis
C Merupakan pengeluar bijih timah utama
D !ernah menghantar bunga emas kepada Siam
( L=1 )
159
.
Apakah iktibar yang kita boleh peroleh daripada sejarah 6egeri Sembilan#
A Sultan adalah tonggak pemerintahan
B Muafakat dapat menjamin keamanan negeri
C !entadbiran yang autokratik adalah kun)i kesejahteraan
D Sistem !embesar @mpat 5ipatan dapat menjamin pemerintahan yang li)in
( L=2 )
160
.
Apakah faktor utama yang menyebabkan orang Minangkabau memberikan taat setia
kepada Sultan Melaka#
A Sultan Melaka beragama Islam
B Sultan Melaka mempunyai kadaulatan
C Sultan Melaka berasal dari Melayu-8ambi
7<
D Sultan Melaka diiktiraf oleh Maharaja %hina
( L=2 )
161
.
Sistem pemerintahan ialah )ara pentadbiran dan pengurusan sesebuah
kerajaan(Apakah bentuk pemerintahan yang diamalkan di negeri-negeri Melayu#
A Sistem pemerintahan beraja
B Sistem pemerintahan berlapis
C Sistem pemerintahan langsung
D Sistem pemerintahan naungan
( L=1 )
162
.
%arta di atas menunjukkan pembahagian dalam struktur pemerintahan di negeri-
negeri Melayu( 0 ialah
A 5uak
B !ekan
C Mukim
D Daerah
( L=1 )
163
.
Apakah rasional di sebalik mewujudkan pembahagian pentadbiran seperti rajah di
atas#
A Mengelakkan masalah perebutan kuasa
B Memastikan pembesar tidak mempunyai kuasa
C Menjamin kuasa pemerintah yang sepenuhnya
D !elaksanaan arahan pemerintah dengan lebih berkesan
( L=3 )
164
.
$aja atau Sultan menjadi lambang kedaulatan( Apakah )iri-)iri yang dimiliki oleh
seorang raja yang berdaulat#
7+
I 'esempurnaan
II 'ebolehan
III 'eistimewaan
IV 'ekayaan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
165
.
Bagaimanakah kedaulatan seseorang raja atau Sultan dapat diperkukuhkan#
I 'epahlawanan
II 'eunggulan peribadi
III 5ambang negeri
IV %ap Mohor
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
166
.
Sistem pemerintahan di 6egeri Sembilan berbe9a dengan negeri-negeri Melayu yang
lain dan dikatakan unik kerana
A Mengamalkan adat Melayu
B Mengamalkan adat !erpatih
C Mengamalkan adat &emenggung
D Mengamalkan undang-undang adat
( L=1 )
167
.
Apakah tanggungjawab pembesar jajahan dan daerah#
I Melaksanakan sistem perundangan
II Menjaga dan mengekalkan keamanan
III Mempertahankan kedaulatan negeri
IV Menyediakan tenaga kerja
A I II dan II
B I II dan IV
C I III dan IV
74
D II III dan IV
( L=2 )
168
.
6obat adalah alat mu9ik diraja yang dimainkan semasa upa)ara
I !ertabalan raja
II 'emangkatan raja
III 'etibaan utusan
IV 'eberangkatan sultan ke balairung seri
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
169
.
Sistem pemerintahan dalam Adat &emenggung bersifat autokratik( Apakah yang
membuktikan pernyataan ini#
A Mengutamakan hukum syarak
B 'uasa tertinggi di tangan sultan atau raja
C Sistem kekeluargaan mengikut sebelah bapa
D !emberian harta pusaka mengutamakan lelaki
( L=2 )
170
.
• memungut )ukai
• membekalkan tenaga tentera
• mengekalkan taat setia masyarakat kampung

X
Senarai di atas merujuk kepada tugas
A imam
B mufti
C demang
D penggawa
( L=2 )
171
.
• memungut )ukai
• membekalkan tenaga tentera
• mengekalkan taat setia masyarakat
kampung
X
7*
X merujuk kepada
A Mengendalikan pengajian agama
B Menjadi penasihat kepada Sultan
C Menjadi penasihat kepada !embesar
D !erantara antara pembesar dan rakyat
( L=2 )
172
.
Bulat anak buah menjadi buapak
Bulat buapak menjadi lembaga
Bulat lembaga menjadipenghulu
Bulat penghulu menjadi raja
!erbilangan di atas berkaitan dengan Adat !erpatih( Apakah kesimpulan yang boleh
dibuat daripada perbilangan di atas#
A !emilihan pemimpin se)ara mutlak
B !emilihan pemimpin sistem warisan
C !emilihan pemimpin se)ara demokrasi
D !emilihan pemimpin se)ara autokratik
( L=2 )
173
.
• Merupakan peraturan yang berdasarkan
amalan kebiasan
• Dihafal se)ara turun-temurun
Maklumat di atas berkaitan dengan
A Andang-undang Adat
B Andang-undang Melayu
C Andang-undang bertulis
D Andang-undang Melaka
( L=3 )
174
.
Adat !erpatih mengutamakan jurai keturunan sebelah ibu kerana
A 8urai ibu lebih berkuasa
B 8urai ibu mewarisi harta
C 8urai ibu melahirkan suku
D 8urai ibu melantik pemimpin
( L=3 )
175
.
Andang-undang bertulis yang terawal ialah 2ukum 'anun Melaka dan Andang-
undang 5aut Melaka( Apakah yang terkandung dalam 2ukum 'anun Melaka#
77
I 2ak dan keistimewaan raja
II !eranan raja dan pembesar
III 2ukuman jenayah dan keluarga
IV !eraturan dalam perdagangan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
176
.
• Digubal pada tahun +.-;
• Mengandungi adat lembaga negeri serta keistimewaan raja dan pembesar
• Mengandungi undang-undang jenayah penderhaka dan pen9ina
Senarai di atas merujuk kepada isi kandungan undang-undang yang diamalkan di
salah sebuah negeri melayu( Maklumat ini berkaitan dengan
A Andang-undang 'edah
B Andang-undang !ahang
C Andang-undang -- !erak
D Andang-undang &ubuh 8ohor
( L=3 )
177
.
Delta Sungai
'edah
Delta Sungai
'elantan
Apakah kepentingan kedua-dua kawasan yang disenarikan di atas#
A 'awasan perikanan
B 'awasan perlombongan
C 'awasan penanaman getah
D 'awasan penanaman padi sawah
( L=2 )
178
.
%ukai yang dipungut di kawasan-kawasan tertentu sungai dikenali sebagai
A %ukai labuh batu
B %ukai bebas kuala
C %ukai kuala sungai
D %ukai perdagangan
( L=1 )
179
.
• Serkap
• &angguk
• Bubu
7.
Senarai di atas berkaitan dengan peralatan bagi kegiatan
A !ertanian
B !erikanan
C !erdagangan
D !erlombongan
( L=3 )
180
.
Di antara berikut yang manakah merupakan kawasan perlombongan bijih timah
yang penting
I 5arut
II Dinding
III Sungai !ahang
IV Bruas
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
181
.
!enemuan manusia di Sarawak diper)ayai bermula kira-kira 7<<<< tahun
dahulu( Ini dibuktikan melalui penemuan beberapa peninggalan sejarah di
3ua 6iah(
Apakah yang dapat dibuktikan daripada penemuan yang dinyatakan dalam
pernyataan di atas#
A 1ujud tamadun manusia di 'epulauan Melayu
B !etempatan awal manusia telah bermula di pesisiran pantai
C Bidang )ari gali telah men)apai tahap yang tinggi di Malaysia
D Sarawak ialah antara negeri terawal yang diduduki manusia di Asia &enggara
( L=3 )
182
.
Sarawak telah ditadbir oleh 'esultanan Brunei sejak abad ke-+.( Bagaimanakah
'esultanan Brunei mentadbir Sarawak#
A Di tadbir oleh sekumpulan kerabat Sultan Brunei
B Ditadbir oleh pembesar yang mempunyai kuasa mutlak
C Ditadbir oleh pembesar yang mempunyai kuasa autonomi
D Ditadbir oleh pembesar tempatan yang dilantik oleh Sultan Brunei
( L=3 )
183
.
%orak petempatan dan taburan penduduk yang berselerak menyebabkan
7;
A Setiap kelompok hidup terasing mengikut petempatan
B Setiap kelompok menjalin hubungan dengan etnik lain
C Setiap kelompok membentuk identiti kebudayaan masing-masing
D Setiap kelompok ditadbir oleh pembesar dari etnik masing-masing
( L=2 )
184
.
@tnik di Sarawak terbahagi mengikut petempatan kumpulan etnik yang tinggal di
lembah sungai terdiri daripada etnik
I Iban
II Bidayuh
III 'enyah
IV Melanau
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
185
.
'elabit
!enan
Murut
!etempatan kumpulan etnik yang tersenarai di atas terletak di
A !edalaman
B Dataran pantai
C 5embah sungai
D !esisiran pantai
( L=2 )
186
.
Singgai
Sadong
Sungai 'ayan
'awasan petempatan yang tersenarai di atas didiami oleh etnik
A Melayu
B 'enyah
C Bidayuh
D Melanau
( L=2 )
187
.
Bagaimanakah penduduk Sarawak mendapat pendidikan tidak formal#
7/
A Melalui alim ulama
B Melalui sekolah pondok
C Melalui masjid dan surau
D Melalui )erita-)erita lisan
( L=1 )
188
.
Apakah aspek-aspek utama yang terkandung dalam pengajaran pendidikan formal#
I 'eper)ayaan turun temurun
II Memba)a al-Huran
III Menulis jawi
IV 2ukum islam
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
189
.
Masyarakat bumiputera Sarawak mempunyai tuai rumah( Apakah tanggungjawab
tuai rumah#
I Menjaga keselamatan dan keamanan
II Menyelesaikan masalah masyarakatnya
III Melaksanakan tanggungjawab mengutip )ukai
IV Menjadi perantaraan di antara rakyat dan pemerintah
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=1 )
190
.
$ajah di atas berkaitan dengan adat resam salah satu etnik di Sarawak( 0 ialah#
A &atu
B &ajau
C Suling
D Serahang
7>
( L=3 )
191
.
Masyarakat 'enyah menindik telinga dan menggantung gelang timah atau tembaga
hingga )uping telinga menjadi lanjut( Anting-anting yang digunakan melambangkan
A Status
B 'eturunan
C 'e)antikan
D 'eperibadian
( L=3 )
192
.
Salah satu tradisi yang diamalkan oleh masyarakat masyarakat Melanau ialah
menyambut !erayaan 'aul( Apakah tujuan perayaan ini#
A Antuk memperoleh tangkapan yang memuaskan
B Memohon supaya masyarakat setempat panjang umur
C Memohon supaya tanaman subur dan hasil yang banyak
D Menunjukkan tanda kesyukuran masyarakat tempatan
( L=2 )
193
.
Mengapakah masyarakat !enan mengamalkan kehidupan berpindah- randah#
I Apabila berlaku kematian
II Dilarang hidup menetap
III Dilarang menebang pokok besar
IV Ditetapkan oleh pemimpin
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
194
.
Masyarakat Melanau yang bukan beragama Islam mengamalkan keper)ayaan
A Ipok
B Animisme
C 'uasa magis
D $oh nenek moyang
( L=1 )
195
.
Apakah tujuan sambutan 2ari 3awai di kalangan masyarakat Iban di Sarawak#
A Sambutan menandakan tahun baru
B Sambutan menandakan perayaan kaul
C Sambutan menandakan kesyukuran bagi kesihatan
7-
D Sebagai menandakan kesyukuran bagi hasil padi
( L=1 )
196
.
Masyarakat Iban berpegang teguh kepada keper)ayaan berkaitan dengan membuka
petempatan dan mendirikan rumah( Apakah keper)ayaan mereka berkaitan dengan
bunyi burung ketupung dan burung beragai#
A Mesti berpindah dengan segera
B Boleh terus menetap di rumah tersebut
C &idak boleh mendirikan rumah di kawasan itu
D $umah yang didirikan perlu disemah terlebih dahulu
( L=3 )
197
.
Sarawak merupakan sebuah negeri yang mempunyai banyak sumber kekayaan
semula jadi( 'egiatan ekonomi masyarakat tradisional Sarawak dipengaruhi oleh
A ,rganisasi sosial
B !ihak pemerintah
C Agama dan keper)ayaan
D !ersekitaran tempat tinggal
( L=2 )
198
.
Di antara berikut ynag manakah merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
orang 'elabit
I Menanam padi huma
II Menanam padi sawah
III Berburu
IV Memungut hasil hutan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
199
.
• Diusahakan oleh kaum 'edayan dan Murut
• Merupakan tanaman tradisional terpenting
di Sarawak
Maklumat di atas berkaitan dengan salah satu tanaman yang diusahakan di Sarawak(
&anaman ini ialah
A Sagu
B !adi huma
C !adi sawah
D 5ada 2itam
.<
( L=2 )
200
.
Sejak abad ke-+- antimoni dan emas merupakan bahan galian terpenting di Sarawak(
Suku kaum yang men)eburi kegiatan perlombongan ialah
A Murut
B 'elabit
C Melanau
D Bidayuh
( L=2 )
201
.
Sebelum abad ke-+; Sabah tidak boleh diiktiraf sebagai sebuah negeri kerana
A &idak mempunyai sempadan negeri
B &idak mempunyai struktur masyarakat
C &idak mempunyai pemerintahan beraja
D &idak mempunyai sistem perundangan
( L=1 )
202
.
!ekataan Sabah berasal daripada perkataan BSabaD yang merujuk kepada sejenis
A Buah
B !okok
C 2aiwan
D Alat mu9ik
( L=1 )
203
.
Sebelum abad ke +; sistem pemerintahan Sabah terbahagi kepada
I Sistem politik kesukuan
II Sistem politik kesultanan
III Sistem pemerintahan pembesar
IV Sistem politik ketua bebas
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
204
.
Apakah bentuk sistem pemerintahan yang diamalkan di bahagian pesisiran pantai
barat dan pantai timur Sabah#
I 'esultanan Sulu
II 'esultanan Brunei
.+
III 'esultanan Melaka
IV 'esultanan 8awa
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=1 )
205
.
!erebutan 'uasa dalam 'esultanan Brunei dari tahun +;;4
Apakah kesan peristiwa di atas kepada pemerintahan di Sabah#
A Sabah diperintah oleh dua 'esultanan
B 'awasan timur laut diberi kemerdekaan
C Sabah dibahagikan kepada beberapa wilayah
D Sabah telah ditadbir oleh pembesar tempatan
( L=3 )
206
.
!enduduk Sabah terdiri daripada *< etnik( !etempatan penduduk di Sabah dapat
dibahagikan kepada
I !esisiran pantai
II 5embah pantai
III &anah tinggi
IV !edalaman
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
207
.
• !apar
• &uaran
• 'ota Belud
Senarai di atas merujuk kepada petempatan etnik
A Suluk
B Bajau
C Murut
D 'ada9andusun
( L=2 )
.4
208
.
• Suluk
• Bajau
• Melayu-Brunei
'umpulan etnik Sabah yang tersenarai di atas menetap di
A 'awasan pedalaman
B 'awasan lembah pantai
C 'awasan lembah sungai
D 'awasan pesisiran pantai
( L=1 )
209
.
@tnik 0 ialah
A Suluk
B Bajau
C Murut
D 'ada9andusun
( L=1 )
210
.
!endidikan di Sabah terbahagi kepada pendidikan formal dan pendidikan tidak
formal( Apakah tujuan pendidikan tidak formal#
A Mengajar tulisan jawi
B Mengajar al-Huran
C Mengajar kaedah memba)a
D Mengajar kemahiran tertentu
( L=2 )
211
.
!endidikan formal di Sabah diadakan di
I Surau
II !ondok
III Istana
IV $umah guru agama
.*
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
212
.
Masyarakat Sabah terkenal dengan adat resam dan tradisi yang tersendiri( Andang-
undang adat bertujuan untuk
A Mewujudkan perpaduan kaum
B Menjamin kemakmuran negara
C Mengukuhkan kuasa pemerintah
D Memelihara dan menjamin kesejahteraan
( L=2 )
213
.
Andang-undang adat dilaksanakan oleh
ketua adat
Di antara undang-undang adat yang diamalkan oleh masyarakat di Sabah ialah
I Bobohi9an
II Babas
III Sogit
IV 'epanasan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
214
.
Apakah tujuan undang-undang adat#
A Mengeratkan hubungan
B Memuja roh atau semangat
C Menamatkan persengketaan
D Meningkatkan hasil tanaman
( L=1 )
215
.
Menurut masyarakat 'ada9an dusun malapetaka seperti wabak penyakit dan
ben)ana alam berpun)a daripada
A &idak memelihara alam sekitar
B &idak memuja roh dan semangat
C &idak mematuhi undang-undang adat
D Masyarakat yang tidak bersatu padu
.7
( L=3 )
216
.
Apa)ara memuja semangat padi semasa
menanam dan menuai padi
!ernyataan di atas berkaitan dengan
A Babas
B Monogit
C Magunatip
D Maglamilami
( L=3 )
217
.
Majlis perkahwinan dalam masyarakat Bajau la9imnya diadakan pada +7 dan +. hari
bulan 2ijrah kerana
A &arikh yang mulia
B Ditetapkan oleh agama
C Serentak dengan musim menuai
D !engantin akan dimurahkan re9eki
( L=1 )
218
.
Semasa majlis perkahwinan kaum Bajau upa)ara maglamilami akan diadakan(
Apakah yang dilakukan semasa upa)ara ini#
A Majlis tari menari
B Majlis kesyukuran
C Majlis persandingan
D Menjamu selera dan berhibur
( L=2 )
219
.
Adat memukul tiang rumah
!ernyataan di atas merujuk kepada salah satu adat yang diamalkan oleh masyarakat
Murut( Bilakah adat ini dijalankan#
A Semasa pesta menuai
B Semasa berlaku kematian
C Semasa upa)ara perkahwinan
D Semasa berpindah ke rumah baru
( L=3 )
220
.
Menurut keper)ayaan masyarakat Murut kuasa yang men)ipta segala-galanya ialah
A !agan
B Babalian
C Aki 'upono
D 'inorohingan
..
( L=3 )
Q BANK SEJARAH PMR TINGKATAN DUA
221
.
Syarikat 2india &imur Inggeris FS2&IG telah ditubuhkan di @ngland pada tahun
+;<<( Apakah peranannya#
A Men)ari pelabuhan persinggahan
B Menjamin keselamatan tanah jajahan British di timur
C Menubuhkan sistem pentadbiran yang teratur di tanah jajahan
D Menjalankan perdagangan antarabangsa dan luaskan tanah jajahan
( L=1 )
222
.
'enapakah Syarikat 2india &imur Inggeris berminat menguasai !ulau !inang#
I Antuk di jadikan pusat pentadbiran
II Antuk berperanan sebagai pelabuhan persinggahan
III Antuk berperanan sebagai pusat pengumpulan barang
IV Antuk berperanan sebagai pengkalan tentera
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
223
.
Apakah faktor terpenting yang mendorong Syarikat 2india &imur men)ari
pengkalan tentera di 'epulauan Melayu#
A Antuk mengelakkan perang saudara
B Antuk mempertahankan 6egeri 6egeri Selat
C Antuk mempertahankan pertempatan di India
D Antuk mengelakan an)aman-an)aman 3erman
.;
( L=2 )
224
.
!erlantikan $aja Abdullah sebagai $aja Muda telah ditentang oleh kerabat diraja
kedah kerana#
A $aja Abdullah bukan anak gahara
B $aja Abdullah berbaik dengan British
C $aja Abdullah Bukan waris Sultan 'edah
D !erlantikan $aja Abdullah tidak di iktiraf oleh Siam
( L=1 )
225
.
$ajah di bawah menunjukkan penentangan(
Apakah tindakan yang diambil oleh kerabat diraja 'edah dalam penentangan di
atas#
A Meminta bantuan Siam dan merampas takhta Sultan Muhammad 8iwa
B Mendapat bantuan British di India untuk mengusir Sultan Muhammad 8iwa
C Meminta bantuan Siam dan Burma untuk menyerang Sultan Muhammad 8iwa
D Berpakat dengan orang Bugis di Selangor dan menawan 'uala 'edah dan Alor
Setar
( L=2 )
226
.
$ajah di bawah menunjukkan penentangan(
Sultan Muhammad 8iwa telah mengambil beberapa langkah untuk menghadapi
penentangan kerabat diraja( Apakah langkah tersebut#
I Berundur ke 'angar
II Mengumpulkan tentera menamatkan penentangan
III Meminta bantuan ketenteraan daripada Firma 8ordain Sulli?an dan De Sou9a
IV Meme)at kerabat di raja yang memberontak
A I dan II
B I dan III
C II dan III
./
D III dan IV
( L=1 )
227
.
!erang Siam-Burma +/.*-+/>+
Apakah kesan peristiwa di atas terhadap 6egeri 'edah#
A 'edah diserang oleh Siam
B 'edah bersekutu dengan Siam
C 'edah berpakat dengan Burma
D 'edah menghentikan penghantaran Bunga @mas
( L=1 )
228
.
Apakah yang dituntut oleh Siam terhadap 'edah selepas tamatnya !erang Siam I
Burma#
I Bunga emas
II 1ang
III &enaga Manusia
IV &empat !ersingahan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
229
.
Bagai pu)uk di)ita ulam mendatang
!erumpamaan di atas berkaitan dengan peristiwa
A !erjanjian Burney+>4;
B &untutan Siam terhadap 'edah
C !eristiwa penentangan kerabat diraja di 'edah
D &awaran Sultan Abdullah kepada Fran)is 5ight menduduki !ulau !inang
( L=3 )
230
.
!erjanjian Inggeris-'edah +/>;
Berdasarkan maklumat di atas apakah tujuan utama Sultan Abdullah menadatangani
perjanjian tersebut#
A Antuk menamatkan pemberontakan
B Antuk memastikan takhta terjamin
C Melindungi 'edah daripada an)aman Burma
.>
D Antuk melindungi 'edah daripada an)aman Siam
( L=3 )
231
.
Apakah kesan terpenting !erjanjian Inggeris-'edah +/>;#
A Fran)is 5ight menduduki !ulau pinang
B Fran)is 5ight menjadi 3abenor !ulau !inang
C Sultan dibayar pampasan sebanyak *<<<< dolar Sepanyol
D Sultan menggugurkan semua tuntutan ke atas 'edah
( L=3 )
232
.
• Syarikat 2india &imur Inggeris
membantu 'edah sekiranya diserang
musuh
• Syarikat 2india &imur tidak boleh
melindungi musuh 'edah
Maklumat diatas berkaitan dengan#
A !erjanjian Burney +>4;
B !erjanjian Ingeris I 'edah +/>;
C !erjanjian Inggeris Belanda +>47
D !erjanjian persahabatan dan keamanan Inggeris 'edah
( L=2 )
233
.
S'ara( Perjanj$an In##er$s)Ke*ah +,-.
• Syarikat 2india &imur Inggeris membantu 'edah
sekiranya diserang musuh
• Syarikat 2india &imur tidak boleh melindungi musuh
'edah
• X
X ialah
A 'edaulatan 'edah dijamin
B Sultan mengugurkan tuntutan keatas 'edah
C Sultan dibayar pampasan sebanyak *<<<< dolar Sepanyol
D Seberang !erai diserahkan kepada Syarikat 2india &imur Inggeris
( L=3 )
234
.
!ada ++ ,gos tahun +/>; upa)ara menaikkan bendera Anion
8a)k telah diadakan( Fran)is 5ight menamakan !ulau !inang
sebagai !rin)e of 1ales Island(
Apakah kesan terpenting peristiwa ini terhadap sejarah tanah melayu#
.-
A British membayar ganti rugi kepada Siam
B Siam menyerahkan !ulau !inang kepada British
C Menamatkan persengketaan 'edah dengan British
D Menandakan bermulanya penjajahan British di &anah Melayu
( L=3 )
235
.
Siam telah menakluki !atani dan
mengan)am 'edah pada tahun +/>;
Apakah tindakan Sultan Abdullah terhadap masalah ini
A Menghantar Bunga @mas ke Siam
B Menandatangani perjanjian dengan Siam
C Menyerahkan !ulau !inang 'epada Siam
D Sultan Abdullah menuntut Syarikat 2india &imur Inggeris memberikan bantuan
( L=2 )
236
.
Apakah tindakan Fran)is 5ight untuk menghadapi serangan daripada Sultan
Abdullah#
I @nggan melepaskan !ulau !inang
II Menawarkan bayaran ganti rugi
III &idak mahu berpakat dengan 'edah
IV Menawarkan 'edah kepada Siam
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=1 )
237
.
Apakah kesan peperangan antara 'edah dengan Fran)is 5ight ke atas Sultan
Abdullah
A Seberang !erai dirampas semula
B Fran)is 5ight dihalau dari !ulau !inang
C Sultan Abdullah kehilangan takhta 'edah
D !erjanjian !ersahabatan dan 'eamanan Inggeris I 'edah ditandatangani
( L=1 )
238
.
8anji Syarikat 2india &imur Inggeris untuk membantu 'edah menghadapi musuh
dapat dikaitkan dengan
A Musuh dalam selimut
;<
B Menanam tebu di tepi bibir
C Bagai pu)uk di)ita ulam mendatang
D 3enggam batu api biar sampai jadi abu
( L=1 )
239
.
Apakah kesan terpenting !erjanjian !ersahabatan dan !erikatan +><<#
A British berjanji melindungi Seberang !erai
B British mengugurkan tuntutan ke atas !ulau !inang
C British mengiktiraf Sultan Abdullah sebagai pemerintah kedah yang sah
D Membolehkan Syarikat 2india &imur Inggeris menduduki Seberang !erai
( L=2 )
240
.
Apakah faktor utama yang mendorong Syarikat 2india &imur Inggeris berminat
terhadap Seberang !erai
I Sebagai benteng pertahanan
II Menampung keperluan makanan
III Sesuai sebagai pusat perdagangan
IV Berpotensi menjadi pangkalan tentera
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=1 )
241
.
!erjanjian Burney +>4;
Apakah kesan terpenting !erjanjian di atas terhadap 'edah
I 'edah menghantar ufti bunga emas ke Siam
II British mengiktiraf ketuanan Siam terhadap 'edah
III 'edah akan mendapat bantuan British menghadapi an)aman Siam
IV Sultan 'edah akan kembali ke 'edah
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
;+
242
.
!ulau !inang gagal men)apai 'emajuan yang diharapkan oleh
Syarikat 2india &imur Inggeris
Apakah kesan kegagalan !ulau !inang#
A British menguasai Betawi
B British menguasai Melaka
C British menguasai Singapura
D British )ampur tangan di 6egeri-negeri Melayu
( L=3 )
243
.
Belanda menyerah se)ara sementara semua tanah jajahan di &imur
kepada British sehingga !erang 6apoleon tamat
Maklumat di atas berkaitan dengan
A Surat-surat kew
B !erjanjian Burney +>4;
C !erjanjian Inggeris - 'edah
D !erjanjian Inggeris-Belanda +>47
( L=2 )
244
.
!erjanjian Inggeris IBelanda telah ditandatangani pada tahun +>47( Apakah kesan
terpenting perjanjian itu(
A Belanda menguasai Melaka
B British menguasai Bangkahulu
C British meluaskan pengaruh di &anah Melayu
D 'epulauan Melayu dikuasai sepenuhnya oleh Belanda
( L=3 )
245
.
Stamford $affles amat berminat untuk menguasai Singapura tetapi menghadapi
masalah kerana
A Belanda menguasai 'epulauan Melayu
B Sultan 8ohor bermusuhan dengan British
C 8ohor berada di bawah pengaruh Belanda
D &emengung Abdul $ahman berpakat dengan Belanda
( L=2 )
246
.
!ada tahun +>4; petempatan British di Singapura disatukan dibawah satu
pentadbiran yang dikenali sebagai 6egeri-negeri Selat( 5angkah ini bertujuan untuk#
I Mengkukuhkan kuasa politik
II Menyeragamkan pentadbiran
III Menjimatkan !erbelanjaan
IV Menamatkan penjajahan
;4
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
247
.
Se%e"/m +-01 Se"e2as +-01
!ulau !inang Singapura
8adual diatas menununjukan perubahan Ibu negeri 6egeri-negeri Selat dari !ulau
!inang ke Singapura( 'enapa Singapura menggantikan !ulau !inang#
I 'edudukan Strategik
II Didesak oleh saudagar 6egeri-negeri Selat
III 5ebih menguntungkan
IV Diarahkan oleh Sultan 8ohor
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=1 )
248
.
Siapakah yang mengetuai pentadbiran 6egeri-negeri Selat#
A $esiden
B 3abenor
C $esiden 'onsular
D !esuruh 8aya &inggi
( L=1 )
249
.
3aboner 8eneral British di India bertanggungjawab menggubal semua dasar dan
undang-undang 6egeri-negeri Selat( Apakah kesan dasar tersebut#
A Menyebabkan pemberontakan
B $asa tidak puas hati penduduk dan Saudagar
C !entadbiran 6egeri-negeri Selat di pindah ke 5ondon
D Ibu negeri 6egeri-negeri Selat diubah ke Singapura
( L=3 )
;*
250
.
Syarikat 2india &imur Inggeris tidak mengambil berat tentang
kebajikan
%adangan untuk menghapuskan taraf pelabuhan bebas
'edatangan imigran %ina yang tidak terkawal
Senarai di atas berkaitan dengan
A Faktor pemindahan ibu negeri 6egeri-negeri Selat
B Faktor pemindahan pentabiran 6egeri-negeri Selat
C Faktor penubuhan jawatan 3abenor 6egeri-negeri Selat
D Faktor kejayaan 6egeri-negeri Selat sebagai pusat perdagangan
( L=3 )
251
.
British melaksanakan dasar )ampur tangan di 6egeri-negeri Melayu selepas tahun
+-/7 Apakah faktor yang mendorong dasar ini#
I 'ekayaan 2asil Bumi
II $e?olusi perindustrian
III !ersaingan dengan kuasa @ropah yang lain
IV Desakan pembesar tempatan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
252
.
!ada tahun +>/* seramai 47* pedagang 6egeri-negeri Selat telah menulis surat
kepada 5ort 'imberly Setiausaha &anah 8ajahan British( Apakah isi kandungan
surat tersebut(
A Meminta bantuan kewangan
B Meminta pentadbiran 6egeri-negeri Selat
C Mendesak )ampur tangan di 6egeri Melayu
D Men)adangkan supaya pertanian komersial diperkenalkan
( L=2 )
253
.
!erusahaan Mengetin Makanan
Memasarkan hasil keluaran
!enyataan diatas berkaitan dengan
A &erusan Sues
B $e?olusi !erindustrian
C !erang Saudara di !erak
D !erubahan Dasar British
( L=1 )
;7
254
.
• 5arut
• 'elian pauh
• 'elian Baru
Apakah sumbangan tempat yang tersenarai diatas#
A !usat !ertanian
B !usat !entadbiran
C !usat !erindustrian
D !usat !erlombongan
( L=1 )
255
.
!ada tahun +>7> 5ong 8aafar telah membawa masuk
ramai ,rang %ina ke !erak
Apakah tujuan beliau membawa masuk buruh %ina#
A Menjadi askar
B Menjadi peniaga
C Menjadi pedagang
D Menjadi pelombong
( L=1 )
256
.
'emasukan buruh yang banyak telah men)etuskan masalah
A !ertambahan penduduk
B !emberontakan pekerja
C !ergaduhan antara kaum
D !ergaduhan kongsi gelap
( L=1 )
257
.
!erang 5arut telah menjejaskan perusahaan bijih timah (Apakah langkah yang
diambil oleh 6gah Ibrahim untuk mengatasi masalah ini#
A Menubuhkan pasukan tentera
B Meminta bantuan 'apten Speedy
C Melantik dua orang &emeengung
D Meminta bantuan Sir Andrew %lark
( L=2 )
258
.
Apakah pun)a perebutan takha di kalangan kerabat Diraja !erak#
A Sistem pewarisan taktha tidak dipatuhi
B Sultan mangkat tanpa meninggalkan waris
C &iada sistem pewarisan dan pentadbiran yang baik
D !englibatan British dalam !erang Saudara pada tahun +>/+
;.
( L=1 )
259
.
'enapakah $aja Abdullah tidak di tabalkan menjadi Sultan !erak selepas
kemangkatan Sultan Ali pada tahun +>/+#
A Bukan $aja Muda
B Bukan anak gahara
C &idak disukai oleh !embesar
D &idak menghadiri upa)ara pemakaman Sultan Ali
( L=2 )
260
.
!erjanjian !angkor telah ditandatangani pada tahun +>/7( Apakah kesan terpenting
!erjanjian ini#
A $aja Abdullah diberi pen)en
B Sultan menerima !enasihat British
C $aja Ismail dilantik sebagai Sultan
D Bermulanya penguasaan British di !erak
( L=2 )
261
.
• 5ong 8aafaar
• $aja Abdullah
Apakah persamaan tokoh-tokoh di atas#
A Meminta bantuan British
B Menjadi !enasihat Sultan
C Memajukan perlombongan
D Menjawat jawatan Menteri
( L=3 )
262
.
!erang 'lang telah ter)etus semasa pemerintahan Sultan Abdul Samad (Apakah
pun)a perang ini#
A $aja Mahadi menyerang istana Sultan
B !erebutan kuasa untuk taktha Selangor
C Sultan Abdul Samad tidak mempunyai waris
D Daerah 'lang diserahkan kepada $aja Abdullah
( L=3 )
263
.
Apakah langkah yang diambil oleh Sultan Abdul Samad untuk menamatkan !erang
'lang yang menjejaskan kegiatan perdagangan Selangor(
A Mewujud pentadbiran di daerah 'lang
B Melantik &engku 'udin untuk menamatkan perang tersebut
C Meminta bantuan British
D Menghantar angkatan tentera menyerang daerah 'lang
;;
( L=1 )
264
.
British men)ari alasan bagi menempatkan
$esiden di Selangor
Berdasarkan penyataan di atas apakah alasan yang digunakan oleh British untuk
menjadikan 6egeri Selangor sebagai naungannya#
I 'apal dagang British di rompak
II Masalah perebutan taktha
III $umah api di &anjong $a)hado di serang
IV !erang kongsi gelap
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
265
.
Berdasarkan )arta di atas mengapakah Sungai Ajong menjadi rebutan kedua-dua
pembesar diatas#
I Sungai Ajung kaya dengan bijih timah
II Mendapat hak mengutip )ukai di Sungai Ajung
III !emerintah Sungai Ajung layak menjadi "am &uan Besar
IV Sungai Ajong berperanan sebagai !usat pemerintahan 6egeri Sembilan
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
266
.
Datuk 'elana telah menandatangani !erjanjian dengan British pada tahun+>/7(
Apakah kesan perjanjian tersebut#
;/
I Dato 'elana diiktiraf sebagai pemerintah Sungai Ajong
II Dato Bandar mengiktiraf perjanjian ini
III British berkuasa mengutip )ukai di Sungai 5inggi
IV $esiden British ditempatkan di Sungai 5inggi
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
267
.
• $embau
• 8elebu
• Seri menanti
Apakah persamaan daerah yang disenaraikan di atas#
A Dipaksa menerima $esiden British
B Menentang penempatan $esiden British
C Dikuasai British dengan menempatkan majistret dan pemungut hasil(
D British menyerahkan daerah-daerah ini kepada Dato 'elana sebagai balasan
( L=3 )
268
.
1alaupun !ahang tidak sekaya 6egeri-negeri melayu yang lain British mahu
mengusai 6egeri !ahang( 'enapa British berminat menguasai !ahang#
A Menamatkan perang saudara
B Menguasai Sektor !embalakan
C Dijemput oleh pemerintah tempatan
D Antuk menghalang 'uasa @ropah yang lain
( L=3 )
269
.
Apakah langkah yang diambil oleh Sultan Ahmad untuk mengekalkan kedaulatan
!ahang#
A Menerima penasihat British
B Mengamalkan dasar berbaik dengan Siam
C Memodenkan sistem pentadbiran !ahang
D Membangunkan !ahang dengan membawa masuk pelabur dari @ropah
( L=2 )
270
.
!ada tahun +>>/ Sultan Ahmad telah menerima wakil British tetapi British masih
tidak berpuas hati kerana
A 'uasa wakil British adalah terhad
B 1akil British berhak ke atas rakyat !ahang
;>
C Sultan enggan menerima nasihat wakil British
D 1akil British berkongsi kuasa dengan wakil-wakil kerajaan @ropah
( L=1 )
271
.
!ada tahun +>>> seorang warganegara British berbangsa %ina yang bernama 3o
2ui telah ditemui mati berhampiran istana Sultan Ahmad( Apakah kesan terpenting
peristiwa ini#
A Berakhir kedaulatan !ahang
B &aktha Sultan Ahmad dirampas
C Sultan Ahmad telah menubuhkan pasukan polis
D $esiden British ditempatkan di !ahang
( L=1 )
272
.
%ampur tangan British telah menyebabkan pengenalan Sistem $esiden( 'enapa
Sistem $esiden ditentang oleh sultan serta pembesar tempatan#
I Sultan kehilangan kuasa dalam urusan pentadbiran
II $esiden menasihati sultan dalam semua hal
III $esiden men)ampuri hal adat istiadat
IV Sultan tidak berhak memungut )ukai
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
273
.
Sistem $esiden dikatakan mempunyai banyak kelemahan( Apakah kelemahan
tersebut#
I $esiden tidak diberi panduan jelas menjalankan tugas
II !entadbiran negeri yang tidak seragam
III Masalah pemberontakan penduduk
IV &idak mendapat sokongan sultan dan pembesar
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
;-
274
.
Antara berikut yang manakah merupakan faktor penubuhan 6egeri-negeri Melayu
Bersatu#
I 'risis kewangan !ahang
II !erkongsian perkhidmatan pakar
III Mengukuhkan pertahanan
IV Memulihkan kuasa sultan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
275
.
Sultan telah melahirkan perasaan tidak puas hati kepada pihak British kerana kuasa
Sultan dan Majlis Mesyuarat 6egeri diambil oleh $esiden( Apakah tindakan British
bagi mengatasi masalah ini#
A Menubuhkan Durbar
B Menubuhkan Majlis $aja-$aja
C Membubarkan Majlis Mesyuarat 6egeri
D Menubuhkan Majilis Mesyuarat !ersekutuan
( L=1 )
276
.
&indakan Sultan Abdul Samad melantik &engku 'udin sebagai wakilnya untuk
menamatkan !erang 'lang tidak disetujui oleh pembesar Selangor#
A &engku 'udin bukan anak gahara
B &engku 'udin tidak berpengalaman
C &engku 'udin meminta bantuan British
D &engku 'udin bukan anak negeri Selangor
( L=2 )
277
.
• $aja bersetuju menggabungkan negeri
mereka menjadi !ersekutuan
• $aja bersetuju menerima $esiden
8eneral
• X
/<
Senarai diatas berkaitan dengan syarat-syarat !erjanjian !ersekutuan +4 8un +>-.(
X ialah
A $aja berhak ke atas semua perkara
B $esiden 8eneral menasihati Sultan dalam semua perkara
C $aja bertanggungjawab kepada 3abenor 6egeri-negeri Selat
D $aja bersetuju membantu negeri-negeri yang perlukan bantuan
( L=2 )
278
.
!embentukan !ersekutuan menyebabkan kuasa pentadbiran di pegang oleh $esiden
3eneral kuasa $esiden meliputi
I 'ewangan
II %ukai eksport
III 'eselamatan
IV 'eadilan
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=1 )
279
.
Sultan tidak puas hati kerana kuasa Sultan dalam Majlis
Mesyuarat 6egeri diambil oleh $esiden 8eneral
Apakah tindakan yang diambil oleh British untuk mengatasi masalah yang
disebutkan di atas#
A Menubuhkan Durbar
B Menambahkan kuasa Sultan
C Mengantikan Majlis Mesyuarat 6egeri
D Mengurangkan kuasa $esiden 8eneral
( L=3 )
280
.
Sultan !erak Sultan Idris Syah telah mengkritik pemusatan kuasa di tangan $esiden
8eneral( Apakah perkara yang di tuntut oleh baginda#
I Menghapuskan jawatan $esiden 8eneral
II Bilangan orang Melayu dalam !erkhidmatan Awam ditambah
III Bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa rasmi
IV ,rang Melayu dilantik ke jawatan yang lebih tinggi
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
/+
D II III dan IV
( L=2 )
281
.
!ada akhir kurun ke +- keunggulan British telah ter)abar( Apakah yang
menyebabkan keunggulan British ter)abar#
A 5ahir semangat nasionalisme
B !enentangan penduduk tempatan
C 'emun)ulan 9aman Imperialis Baru
D 'emun)ulan golongan berpendidikan
( L=1 )
282
.
Apakah kesan tindakan !eran)is ke atas tanah Melayu
A !embesar tempatan meminta bantuan !eran)is
B Siam berperang dengan !eran)is di Indo-%ina
C !eran)is berusaha )ampur tangan di 6egeri-6egeri Melayu Atara
D Mendorong British meluaskan pengaruh ke 6egeri-6egeri Melayu Atara
( L=3 )
283
.
!erjanjian Sulit British Siam +>-/
Apakah tujuan terpenting British menandatangani !erjanjian ini#
A Menjamin perkembangan ekonomi
B Antuk menamatkan pesengketaan dengan Siam
C Merampas 6egeri-6egeri Melayu Atara daripada Siam
D Menghalang Siam menyerahkan 6egeri-6egeri Melayu Atara kepada kuasa
Barat yang lain
( L=1 )
284
.
Apakah kesan terpenting !erjanjian ini#
I British telah men)abuli perjanjian tersebut
II !ermerintah tempatan masih menjalin hubungan dengan kuasa barat yang lain
III 6egeri-negeri yang terlibat tidak akur dengan perjanjian tersebut
IV Siam kehilangan hak terhadap 6egeri-6egeri Melayu Atara
A I dan II
B I dan III
C II dan III
/4
D III dan IV
( L=2 )
285
.
• 1A 3raham
• Meadowe Frost
• 2(@(Duke
Senarai di atas berkaitan dengan tokoh yang berkhidmat di 6egeri-6egeri Melayu
Atara( Apakah peranan mereka#
A $esiden
B 1akil Siam
C !enasihat Sultan
D !embantu $esiden
( L=1 )
286
.
!erjanjian Bangkok +-<- telah mengubah sejarah 6egeri-6egeri Melayu Atara
kerana
A !emerintahnya diberikan kebebasan memerintah
B British kehilangan hak ke atas negeri-negeri tersebut
C 'edudukan Siam di negeri-negeri tersebut lebih terjamin
D Siam telah menyerahkan 6egeri-6egeri Melayu Atara kepada British
( L=2 )
287
.
• Sultan Muhammad IV membantah tindakan tersebut
• 'ira-kira +.<<< penduduk Melayu berhijrah ke
'elantan
Apakah tindakan yang menimbulkan peristiwa ada di atas#
A !enyerahan 1ilayah &abal kepada Siam
B Siam enggan mengiktiraf kemerdekaan 'elantan
C British merampas wilayah &abal daripada Sultan
D British enggan mengiktiraf kemerdekaan 1ilayah $eman
( L=3 )
288
.
!erjanjian 0
• Siam tidak menyewakan mana-mana wilayahnya tanpa
kebenaran British
• British menyerahkan hak 1ilayah Asingan kepada Siam
!erjanjian 0 ialah
/*
A !erjanjian Burney
B !erjanjian Sulit +>-/
C !erjanjian Bangkok +-<-
D !erjanjian peristiharan British-Siam +-<4
( L=1 )
289
.
Apakah kesan pemberian hak 1ilayah Asingan kepada British dalam perjanjian
tersebut#
A 2akim melaksanakan perundangan Siam
B British menguasai sistem perundangan Siam
C 'onsel British mengetuai sistem perundangan
D $akyat British diadili mengikut sistem perundangan British
( L=2 )
290
.
!erjanjian Bangkok +-<- teleh memberikan kesan yang penting yang telah
mengubah sejarah 6egeri 'edah !erlis 'elantan dan &erengganu( Apakah kesan
tersebut#
A 'uasa raja-raja dikukuhkan
B !enasihat British ditempatkan
C !enasihat British menasihati sultan dalam semua perkara
D $aja-$aja Melayu berhak ke atas hala tuju negeri masing-masing
( L=2 )
291
.
Apakah pun)a konflik di atas#
I !enggunan Bahasa Inggeris dalam penulisan surat rasmi
II !engunaan kalendar
III !enentuan )uti umum
IV 'uasa memungut )ukai
A I II dan III
B I IIdan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
292
.
'apten Meadowe Frost telah di lantik sebagai !enasihat British di !erlis( Apakah
langkah-langkah yang di lakukan beliau dalam usaha mengukuhkan kuasanya#
/7
I Mengubal undang-undang
II Meperkenalkan 8abatan 2asil dan %ukai
III Menguasai 8abatan 'ewangan
IV Memulakan penggunaan kalendar masihi
A I II dan III
B I IIdan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
293
.
Ne#er$ Tah/n P$ha (er"$%a(
'elantan +-+< British Sultan
Muhammad IV
8adual di atas berkaitan dengan pejanjian yang ditandatangani di 'elantan( Apakah
kesan perjanjian tersebut#
A 'edaulatan 'elantan dijamin
B !erlembagaan 'elantan digubal
C 8abatan 2asil dan %ukai ditubuhkan
D 8(S Mason dilantik sebagai !enasihat British
( L=3 )
294
.
Sultan :ainal Abidin sentiasa berwaspada dalam mempertahankan kedaulatan
&erengganu( Apakah bukti yang menunjukkan kuasa British di &erengganu kurang
berbanding dengan 6egeri-negeri Melayu Atara yang lain#
A British hanya berhak memungut )ukai
B 'uasa $esiden dalam hal ehwal kewangan sahaja
C 'uasa British tertakluk kepada hal ehwal luar &erengganu
D !enasihat hanya menasihati sultan dalam perkara-perkara tertentu
( L=3 )
295
.
Tah/n Pemer$n(ah T$n*aan
+-++ Sultan
:ainal
Abidin III
Mengubal !erlembagaan
Andang-undang
&ubuh 'erajaan &erengganu
Apakah tujuan utama perlembagaan di atas#
A Mengukuhkan peranan raja
B menjamin kesejahteraan rakyat
C Menamatkan )ampur tangan Siam
D Memelihara kedaulatan dan kemerdekaan
/.
( L=1 )
296
.
Tah/n Pemer$n(ah T$n*aan
+-++ Sultan
:ainal
Abidin III
Mengubal
!erlembagaan
Andang-undang
&ubuh 'erajaan
&erengganu
Apakah antara isi kandungan perjanjian tersebut#
I !eranan sultan dan pembesar
II Sultan tidak boleh menyerah negeri &erangganu kepada mana-mana kuasa
asing
III Mustahak ke atas raja bermesyuarat
IV 2ak raja dan menteri besar dalam memilih jemaah menteri
A I II dan III
B I II an IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
297
.
Se%e"/m
+343
Ne#er$ Se"e2as +343
Menghantar
bunga emas
ke Siam(
!erlis
'edah
'elantan
&erengganu
&idak menghantar bunga emas ke Siam
Apakah faktor yang men)etuskan perubahan selepas +-<-#
A Menjadi naungan British
B Mengalami kemelesatan ekonomi
C Mempunyai angkatan tentera yang kuat
D Mempunyai pemerintah yang berwibawa
( L=1 )
/;
298
.
8ohor merupakan 6egeri Melayu yang terahkir yang
menerima penasihat British
Apakah faktor-faktor yang membolehkan 8ohor mengekalkan kedaulatannya#
I 'ebijaksaan pemerintah
II !engenalan sistem birokrasi moden
III Sistem pertahanan yang kukuh
IV 2ubungan persahabatan dengan British
A I II dan III
B I IIdan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
299
.
Apakah kepentingan persetiaan yang ditandatangani oleh Sultan Ali dengan
&emenggung Ibrahim pada bulan Ma) +>..#
A Sultan Ali menguasai seluruh 8ohor
B 1ilayah 'esang diserahkan kepada British
C 2anya keturunan Sultan Ali layak menjadi sultan 8ohor
D &emenggung Ibrahim diiktiraf sebagai pemerintah ke)uali 1ilayah 'esang
( L=1 )
300
.
&okoh X
&anjung !uteri menjadi pusat pentadbiran
Menjalankan pentadbiran dengan )ekap
Memajukan ekonomi 8ohor
&okoh 0 ialah
A Sultan Abu Bakar
B &emenggung Ibrahim
C &emenggung Abu Bakar
D &emenggung Daeng Ibrahim
( L=1 )
//
301
.
Sistem 'ang)u telah diwujudkan di negeri
8ohor(
Siapakah yang memperkenalkan sistem berkenaan#
A Sultan Ibrahim
B Sultan :ainal Abidin
C &emenggung Ibrahim
D &emenggung Abu Bakar
( L=2 )
302
.
• DatoD 8affar bin Muhammad
• DatoD Abdul $ahman bin Andak
• DatoD Muhammad Salleh bin !erang
Apakah sumbangan tokoh-tokoh yang disenaraikan di atas#
A Menentang pemodenan 8ohor
B Berkhidmat sebagai menteri besar 8ohor
C Mengasaskan pemerintahan barat di 8ohor
D Berjaya menghalang )ampur tangan British
( L=3 )
303
.
,rang %ina diberikan surat kebenaran yang dikenali sebagai
Surat Sungai untuk menetap dan mengusahakan pertanian
Maklumat di atas berkaitan dengan
A Sistem pajak
B Sistem bertani
C Sistem 'ang)u
D Sistem komersial
( L=3 )
304
.
,rang %ina diberikan surat kebenaran yang dikenali sebagai
Surat Sungai untuk menetap dan mengusahakan pertanian
'awasan perladangan dalam sistem ini di kenali sebagai#
A 'ang)u
B 'angkar
C Surat Sungai
/>
D &ebing Sungai
( L=3 )
305
.
!ada tahun +>>. Sultan Abu Bakar telah menandatangani !erjanjian !ersahabatan
8ohor-British( Apakah faedah perjanjian tersebut#
A @konomi 8ohor semangkin mantap
B 'edaulatan dan kebebasan 8ohor diiktiraf
C 2anya penasihat British ditempatkan di 8ohor
D 'edudukan Sultan 8ohor setaraf dengan !esuruhjaya &inggi
( L=3 )
306
.
Andang-undang &ubuh 'erajaan 8ohor telah diistihar sebagai perlembagaan 8ohor
pada tahun +>-.( 'enapa undang-undang ini dipinda oleh Sultan Ibrahim#
A Memantapkan lagi kuasanya
B Menghalang )ampur tangan British
C Mengasaskan perlembagaan yang lebih moden
D Mengubah syarat keahlian Majlis Mesyuarat 6egeri
( L=2 )
307
.
Apakah langkah yang dilakukan oleh Sultan Abu Bakar untuk memajukan 8ohor#
I Mempelajari )ara pentadbiran Barat
II Mengutamakan keamanan
III Meningkatkan kemudahan awam
IV Menerima penasihat British
A I II dan III
B I IIdan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
308
.
!erlembagaan 8ohor telah diistiharkan olen Sultan Abu Bakar pada tahun +>-.(
Apakah kandungannya#
I Sultan tidak boleh menyerahkan 8ohor kepada kuasa asing
II Majlis Daerah dan Majlis &empatan ditubuhkan
III Ahli Majlis Meyuarat 6egeri menasihati Sultan dalam pentabiran negeri
IV Ahli Majlis Meyuarat 6egeri beperanan dalam mengubal undang-undang
A I II dan III
B I IIdan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
/-
( L=2 )
309
.
Di antara berikut yang manakah merupakan sumbangan DatoD Munsyi Muhammad
Salleh#
A 'etua 8abatan &ani
B 'etua 8abatan Akur
C Melukis peta pembangunan 8ohor
D Memegang jawatan !esuruhjaya !olitik
( L=1 )
310
.
5embaga !enasihat 8ohor ditubuhkan di 5ondon pada tahun +>>;( Apakah
peranannya#
A Memajukan 8ohor
B Mengawal kuasa Sultan
C Menguruskan hubungan luar 8ohor
D Memperkenalkan ekonomi perdagangan
( L=2 )
311
.
Se%e"/m
A%a* e
+3
Se"e2as
!embesar
tempatan
dilantik oleh
Sultan Brunei
untuk
mentadbir
Sarawak
Melantik !embesar
Brunei sebagai wakil
'esultanan Brunei
mentadbir Sarawak
Apakah faktor yang menyebabkan Sultan Brunei mengubah dasar pemerintahan di
Sarawak#
A 'ekayaan Sarawak
B Desakan pemerintah tempatan
C Desakan saudagar-saudagar asing
D !emberontakan pendudukan tempatan
( L=2 )
><
312
.
Sultan telah melantik !angeran Indera Mahkota sebagai wakil 'esultanan di
Sarawak( Apakah pembaharuan yang telah dilakukan oleh beliau#
I Mengambil alih kuasa pentadbiran
II Menguasai perdagangan antimoni dan emas
III Mengenakan )ukai yang tinggi
IV Melu)utan jawatan pembesar tempatan
A I II dan III
B I IIdan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
313
.
Datu !atinggi Ali telah memimpin ,rang Melayu menentang ke9aliman !angeran
Indera Mahkota( Apakah tujuan kebangkitan ini#
A Merampas hak ekonomi
B Mengurangkan kadar )ukai
C Antuk membebaskan Sarawak
D Menguasai lombong emas dan antimoni
( L=1 )
314
.
Apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Brunei untuk menamatkan kebangkitan
penduduk di Sarawak#
A Meminta bantuan 'erajaan British
B Mengukuhkan pertahanan Sarawak
C Menubuhkan pasukan polis dan tentera
D Mengantar !angeran $aja Muda 2ashim
( L=2 )
315
.
Apakah langkah yang diambil oleh !angeran $aja Muda 2ashim apabila tidak dapat
menamatkan kebangkitan penduduk tempatan
A Meminta bantuan ,rang 5aut
B Meminta bantuan 8ames Brooke
C Berusaha berunding dengan pemimpin tempatan
D Menghantar pulang !angeran Indera mahkota
( L=2 )
316
.
!emberontakan penduduk Sarawak terhadap !angeran Indera Mahkota telah
mengubah sejarah 6egeri Sarawak kerana#
A Sarawak kehilangan tanah jajahan
B Sarawak dikuasai oleh 8ames Brooke
C Sarawak dikuasai oleh 'esultanan Sulu
>+
D Sarawak dikuasai oleh 'esultanan Brunei
( L=3 )
317
.
8anji $aja Muda 2ashim untuk melantik 8ames brooke sebagai balasan jika dapat
menamatkan kebangkitan dapat diibaratkan sebagai
A Bagai isi dengan kuku
B Bagai ku)ing lepas senja
C Bagai yang mengantuk disarungkan bantal
D Air yang tenang jangan disangka tiada buaya
( L=3 )
318
.
!erjanjian !angeran $aja Muda 2ashim
dengan 8ames Brooke tahun +>7+
Apakah syarat-syarat penting perjanjian di atas#
I 8ames Brooke memerintah negeri Sarawak
II 8ames Brooke membayar 4.<< dolar
III Andang-undang dan adat istiadat Melayu dihormati
IV Sistem perundangan barat dilaksanakan
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
319
.
Mengapakah !angeran $aja Muda 2ashim melengah-lengahkan pelantikan 8ames
Brooke sebagai 3abenor Sarawak#
A !emberontakan yang berterusan
B &idak mahu kehilangan kuasanya
C 8ames Brooke tidak menepati syarat perjanjian
D Sultan Brunei tidak akan bersetuju dengan perlantikan tersebut
( L=1 )
320
.
8ames Brooke telah bertindak membedil 'u)hing( Apakah kesan terpenting
serangan tersebut#
A Sultan Brunei telah minta bantuan British
B 'esultanan Brunei telah menghantar bantuan
C 8ames Brooke menjadi $aja Sarawak yang pertama
D !angeran $aja Muda 2ashim meminta bantuan $aja Sulu
( L=1 )
>4
321
.
!ada tahun +>74 8ames Brooke telah meghadap
Sultan ,mar Ali Saifudin
'enapakah 8ames Brooke menghadap Sultan Brunei#
A Menuntut naungan Sultan
B Menguasai seluruh Sarawak
C Mengesahkan kedudukannya
D Memaksa sultan menerima !enasihat
( L=1 )
322
.
'enapa Sultan Brunei menerima tuntutan-tuntutan 8ames Brooke#
A Didesak oleh pembesar tempatan
B &idak mendapat sokongan rakyat
C Baginda sanggup melepaskan Sarawak
D Bimbang dengan kehadiran angkatan tentera British
( L=2 )
323
.
Apakah kesan terpenting perjanjian di antara 8ames Brooke dengan Sultan ,mar Ali
Saifuddin pada tahun +>7;#
A 8ames Brooke membayar )ukai kepada Sultan
B Sultan mengiktiraf 8ames Brooke sebagai 3abenor
C 8ames Brooke berkuasa terhadap wilayah &anjung Datu
D 8ames Brooke diiktiraf sebagai $aja Sarawak yang merdeka
( L=1 )
324
.
Tah/n Ka&asan
+>.* Sungai Samarahan hingga
$ajang
+>;+ Sungai $ajang
+>>* 5embangan Sungai &rusan
+-<.
X
8adual di atas berkaitan dengan kawasan-kawasan yang dikuasai oleh keluarga
Brooke antara +>.*-+><.( 0 ialah
A Miri
B 5awas
C Bintulu
D 'u)hing
( L=1 )
>*
325
.
Apakah alasan yang digunakan oleh keluarga Brooke untuk menguasai 5embah
sungai &rusan#
A Dijual oleh sultan 2ashim 8alel
B Dihadihakan oleh Sultan Abdul MuDmin
C !embunuhan peniaga Sarawak oleh orang Murut
D !emberontakan pekerja lombong antimoni
( L=1 )
326
.
Apakah bentuk pemerintahan yang telah diperkenalkan oleh 8ames Brooke di
Sarawak#
A Sistem demokrasi
B Sistem pemerintahan beraja
C Sistem raja berperlembagaan
D Sistem demokrasi berparlimen
( L=1 )
327
.
• Datu !atinggi
• Datu Bandar
• Datu &emenggung
Senarai di atas merujuk kepada pembesar yang dilantik oleh 8ames Brooke( Apakah
peranan mereka#
A Melaksanakan kutipan )ukai
B Menjadi anggota Majlis &empatan
C Melaksanakan pentadbiran daerah
D Menguruskan undang-undang dan adat tempatan
( L=2 )
328
.
%arta di atas berkaitan dengan struktur pentadbiran di Sarawak( Apakah peranan
Majlis 6egeri#
A Menasihati $esiden
B Meluluskan undang-undang
C Membuat semua dasar berkaitan Sarawak
D !emimpin bumiputera dapat bersidang dan bertukar fikiran
( L=3 )
>7
329
.
Di antara berikut yang manakah berkaitan dengan Majlis Bahagian#
I Meluluskan undang-undang
II Menasihati $esiden
III Majaga keamanan
IV Mengutip )ukai
A I II dan III
B I IIdan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
330
.
• Menasihati 8ames Brooke
• Meluluskan undang-undang dan
peraturan
• Membuat semua dasar
Makulumat di atas berkaitan dengan
A Majlis 6egeri
B Majlis &ertinggi
C Majlis &empatan
D Majlis Andangan 6egeri
( L=2 )
331
.
Tah/n P$ha 'an# (er"$%a(
+>>> %harles Brooke
'erajaan British
Berdasarkan jadual di atas apakah kesan terpenting perjanjian di atas#
A British memerintah Sarawak
B Sarawak men)apai kemerdekaan
C Sarawak menjadi naungan British
D %harles Brooke menerima penasihat British
( L=2 )
>.
332
.
!ada 47 September +-7+ %harles Vyner Brooke telah mengistiharkan perlembagaan
Sarawak( Apakah tujuan utama perlembagaan ini#
A Sarawak mendapat kemerdekaan
B !enyerahan Sarawak kepada Britsh
C Sarawak mendapat kemerdekaan sepenuhnya
D Menyerahkan kuasa pemerintahan kepada rakyat Sarawak
( L=3 )
333
.
Mengapa pemerintahan keluarga Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur
luar se)ara besar-besaran ke Sarawak#
A Menjamin perkembangan ekonomi
B Menjaga kepentingan ekonomi mereka
C Menjamin kedudukan ekonomi tradisional
D Mengelakkan penindasan terhadap penduduk tempatan
( L=2 )
334
.
Apakah pun)a pemberontakan pelombong %ina pada tahun +>./#
A &idak dibayar upah
B !ajakan ditarik balik
C Dijadikan buruh paksa
D &idak berpuas hati dengan )ukai
( L=2 )
335
.
'eluarga Brooke mengamalkan dasar pe)ah dan perintah( Bagaimanakan dasar ini
dilaksanakan#
I !emisahan kaum mengikut pekerjaan
II !emisahan kaum mengikut petempatan
III Sistem pendidikan yang berbe9a
IV !engunaan bahasa yang berbe9a
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
336
.
Bandar Miri telah berkembang pesat selepas tahun +-+< kerana#
A !enanaman lada hitam
B !erlombongan antimoni
C !erlombongan petroleum
D !erkembagan sistem pengangkutan
>;
( L=1 )
337
.
'emudahan asas di kawasan pedalaman
Sarawak adalah terhad
Apakah pun)a utama keadaan ini#
A Masalah kewangan
B 'ekurangan penduduk
C Ditentang oleh penduduk tempatan
D 'erajaan kurang memberi perhatian
( L=2 )
338
.
Mengapakan sistem pendidikan moden kurang diberi perhatian oleh keluarga
Brooke#
A 'ekurangan sekolah
B 1ujud pendidikan tradisional
C !enduduk tempatan tidak memberi sambutan
D Berpendapat sistem pendidikan Barat tidak sesuai dengan pendudukan tempatan
( L=2 )
339
.
%harles Brooke tidak menggalakkan pembinaan sekolah untuk ,rang Dayak kerana
A !enduduk Dayak buta huruf
B !enduduk Dayak sering memberontak
C 2anya terdapat sekolah Melayu dan %ina
D Mahu mengekalkan )ara tradisional mereka
( L=3 )
340
.
8abatan pelajaran telah ditubuhkan pada tahun +-47( Apakah tujuannya#
A Melatih guru-guru
B Membina lebih banyak sekolah
C Menyeragamkan sistem pendidikan
D Mengawal perkembangan pendidikan
( L=1 )
>/
341
.
Sabah menjadi tumpuan pedagang-pedagang Barat sejak abad ke-+-( Apakah faktor-
faktor yang menyebabkan keadaan ini#
I 'edudukan strategik
II !usat perdagangan antarabangsa
III 'ekayaan hasil bumi
IV !emerintahan yang )ekap
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=1 )
342
.
Mengapakan Sultan Brunei telah menyerahkan !antai &imur dan Atara Sabah
kepada Sultan Sulu#
A Membalas jasa
B Mematuhi perjanjian
C &ewas dalam peperangan
D Sebagai hadiah perkahwinan puterinya
( L=2 )
343
.
!ada tahun +>;. Sultan Brunei telah memberi konsesi
tanah di Sabah kepada wakil Amerika Syarikat untuk
tempoh +< tahun
'onsesi ini diberikan kepada#
A &(B( 2arris
B %(5( Moses
C 8(1( &orrey
D Von ,?erbe)k
( L=1 )
344
.
3ebenor 5abuan 1(2( &rea)her telah bersetuju ,?erbe)k
memperbaharui tempoh pajakan daripada Sultan Brunei
Berdasarkan maklumat di atas apakah syarat yang ditetapkan bagi bantuan yang
diberikan#
A 1(2( &reaher mendapat sebahagian hasil )ukai
B ,?erbe)k bersetuju membayar )ukai kepada Sultan Brunei
C Syarikat yang ditubuhkan dimiliki bersama 1(2(&rea)her
D Syarikat yang ditubuhkan diletakkan dibawah kekuasaan British
( L=3 )
>>
345
.
Bagaimanakah kawasan dari Sibuku hingga ke &eluk 'imanis di Sabah dimiliki
oleh Syarikat ,?erbe)k dan Dent pada tahun +>//
A Melalui pajakan daripada Sultan Brunei
B Melalui perjanjian dengan Sultan Brunei
C Melalui peperangan dengan Sultan Brunei
D Melalui )ampur tangan dalam hal ehwal di Brunei
( L=1 )
346
.
Dent telah menubuhkan !ersatuan Sementara Borneo
Atara British Bhd( Saham dijualkan kepada rakyat British
untuk menambahkan modal perniagaan
Berdasarkan pernyataan di atas apakah langkah yang diambil untuk memperkukuh
dan memajukan perniagaan#
A Mendapat naungan 'erajaan British
B Menandatangani perjanjian dengan Sultan Brunei
C Menjual saham kepada saudagar 6egeri-negeri Selat
D Berusaha mendapat !iagam Diraja daripada 'erajaan British
( L=3 )
347
.
!ada tahun +>>+ 'erajaan British telah menganugerahkan
!iagam kepada !ersatuan Sementara Borneo Atara British
Bhd FSBABG(
Apakah kesan terpenting penganugerahan tersebut#
A SBAB berkuasa mentadbir Sabah
B SBAB berjaya mengaut keuntungan yang banyak
C SBAB menjadi syarikat perdagangan yang penting
D SBAB bertindak menjadi agen perdagangan di timur
( L=3 )
348
.
!ada tahun +>>+ 'erajaan British telah menganugerahkan
!iagam kepada !ersatuan Sementara Borneo Atara British
Bhd FSBABG(
Apakah faedah yang diperoleh 'erajaan British dengan penganugerahan !iagam
kepada SBAB
I Memperluas pengaruh di Sabah
II Menempatkan penasihat di Sabah
III Menghalang kuasa Barat lain bertapak di Sabah
IV Dapat bersaing dengan 8ames Brooke
>-
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
349
.
Tah/n +---
!erjanjian !erlindungan Borneo Atara
Apakah faedah perjanjian tersebut kepada 'erajaan British#
I Dapat menguasai ekonomi Sabah
II Sabah menjadi naungannya
III Bertanggungjawab terhadap hal ehwal luar Sabah
IV Bertanggungjawab terhadap pertahanan Sabah
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=2 )
350
.
Di antara berikut yang manakah merupakan syarat pemberian !iagam kepada
!ersatuan Sementara Borneo Atara British Bhd#
I Mesti menerima penasihat British
II &idak boleh menyerahkan wilayah tanpa persetujuan kerajaan British
III Memelihara agama adat resam dan undang-undang penduduk tempatan
IV Memerintah dengan adil dan saksama
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
Badan X
351
.
Ditubuhkan pada tahun +>>*
Bertanggunjawab membantu 3abenor
Siapakan yang menganggotai badan 0#
I $esiden
II Setiausaha kerajaan
-<
III Bendahari
IV 'etua pasukan keselamatan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
352
.
• Berperanan sebagai majistret
• !emungut )ukai
• Bendahari daerah
Senarai di atas merujuk kepada tugas-tugas
A $esiden
B !egawai daerah
C 'etua kampung
D Setiausaha kerajaan
( L=1 )
353
.
Siapakah yang mengetuai pemerintahan Syarikat Borneo Atara British di Sabah#
A $esiden
B 3abenor
C !esuruhjaya &inggi
D Setiausaha kerajaan
( L=1 )
354
.
!egawai daerah adalah ketua pentadbir di peringkat daerah( Siapakah yang
menjawat jawatan ini#
A 'etua anak 6egeri
B !emimpin daerah tersebut
C !egawai Berbangsa @ropah
D !emimpin kaum Bumiputera
( L=2 )
-+
355
.
Membantu pegawai daerah dalam pentadbiran
Diberi surat kuasa oleh Syarikat Borneo Atara British
&erdiri daripada orang tempatan
Senarai di atas berkaitan dengan
A !egawai @ropah
B 'etua Anak 6egeri
C !emimpin tempatan
D &imbalan !egawai Daerah
( L=3 )
356
.
Syarikat Borneo Atara British mengekalkan penglibatan pribumi dalam pentadbiran
di peringkat daerah dan kampung kerana
I Memahami adat dan budaya tempatan
II &idak diminati oleh pegawai @ropah
III Mengahadapi masalah kewangan
IV Dinyatakan dalam perjanjian
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=2 )
357
.
'es-kes yang berkaitan dengan 2ukum Adat dan Andang-undang Islam dibi)arakan
oleh
A Mahkamah $endah
B Mahkamah !enghulu
C Mahkamah Majistret
D Mahkamah Anak 6egeri
( L=2 )
358
.
Apakah bentuk undang-undang yang dilaksanakan oleh Syarikat Borneo Atara
British di Sabah#
I Andang-Andang Barat
II Andang-Andang &empatan
III Andang-Andang Islam
IV Andang-Andang Adat
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
-4
( L=1 )
359
.
Bertujuan meninggikan martabat serta kewibawaan ketua-
ketua pribumi
Maklumat di atas berkaitan dengan
A Mahkamah !enghulu
B Mahkamah Majistret
C Mahkamah &empatan
D Mahkamah Anak 6egeri
( L=3 )
360
.
Syarikat Borneo Atara British menguasai Sabah untuk membolot kekayaan
ekonominya( Apakah hasil tradisional yang di eksploitasi#
I Sirip ikan yu
II Sagu
III &repang
IV Antimoni
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
361
.
X
2asil eksport yang menguntungkan
@ksport pada +-4; bernilai +4.<<< dolar
0 ialah
A Abaka
B 'elapa
C Sarang Burung
D 3ambir 2itam
( L=1 )
-*
362
.
Syarikat Borneo Atara British memaksa penduduk tempatan menambahkan hasil
keluaran tradisional dan hasil jualan ini dikenakan )ukai( Apakah tujuan langkah
ini#
A Antuk mengatasi masalah kewangan
B Antuk mengaut keuntungan yang tinggi
C Antuk memperkenalkan tanaman komersial
D Antuk mengawal kewangan penduduk tempatan
( L=3 )
363
.
!enduduk Sabah bersusah payah serta bekerja keras namum tidak dapat menikmati
keuntungan malah menghadapi kesukaran hidup( Apakah pun)a keadaan ini#
A !ertanian sara diri
B 'emelesetan ekonomi
C Dibebani pelbagai )ukai
D 'ekurangan hasil pengeluaran
( L=3 )
364
.
Apakah faktor terpenting yang membolehkan pembukaan lebih banyak ladang-
ladang getah di Beufort 8esselton dan &enom#
A 3alakan kerajaan
B &anah yang subur
C Buruh yang )ukup
D !embinaan landasan kereta api
( L=2 )
365
.
Mutu tembakau Sabah diiktiraf sebagai yang terbaik di dunia( Apakah langkah yang
diambil Syarikat Borneo Atara British untuk menggalakkan tanaman tembakau#
A Memberikan subsidi tanah
B Menge)ualikan )ukai eksport
C Membina lebih banyak kilang
D Membawa masuk lebih banyak buruh asing
( L=3 )
366
.
Mengapakah pembinaan jalan raya di Sabah tertumpu di bandar-bandar besar#
A Desakan penduduk setempat
B Bilangan penduduk yang ramai
C Merupakan kawasan kegiatan ekonomi
D Mempunyai bentuk muka bumi yang baik
( L=2 )
-7
367
.
Sandakan berkembang maju sebagai bandar terpenting di Sabah( Apakah
peranannya#
I !usat pentadbiran
II !usat pembalakan
III !usat perlombongan
IV !elabuhan antarabangsa
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
368
.
Bandar 8esselton turut dikenali sebagai#
I Api-Api
II Singga Mata
III Diasuka
IV @lopura
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
369
.
Bandar X
• !elabuhan terkenal di !antai &imur
Sabah
• @ksport utamanya ialah 3etah Abaka
mutiara dan kayu balak
Bandar 0 ialah
A 'udat
B &awau
C Sandakan
D 5ahad Datu
( L=2 )
-.
370
.
Mengapakah Syarikat Borneo Atara British hanya menyediakan pendidikan di
peringkat rendah sahaja di Sabah#
I 'urang sambutan
II 'ekurangan wang
III &idak mengutungkan
IV 'ekurangan tenaga pengajar
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
371
.
'egiatan ekonomi yang berorientasikan eskport
Maklumat di atas berkaitan dengan
A !ertanian eskport
B !ertanian sara diri
C !ertanian dagangan
D !ertanian tradisional
( L=1 )
372
.
!ada kurun ke-+- lada hitam dan gambir diusahakan oleh buruh %ina se)ara
A Sistem kang)u
B Sistem pajakan
C Sistem komersial
D Sistem tanaman paksa
( L=1 )
373
.
Mengapakan tanaman buah pala mengalami kemerosotan selepas tahun +>.<#
A 2arga tidak stabil
B Masalah penyakit
C !ermintaan yang kurang
D !ersaingan dengan pengeluar lain
( L=1 )
-;
374
.
&anaman X
• Diusahakan di Seberang !rai dan !erak
• Menjadi eksport penting &anah Melayu
selama .< tahun
&anaman 0 ialah
A &ebu
B Buah pala
C 5ada hitam
D Bunga )engkih
( L=2 )
375
.
Apakah dasar yang diamalkan oleh British terhadap pertanian dagang di tanah
Melayu#
A 2anya peladang @ropah diberikan peluang
B !endudukan tempatan diberikan keutamaan
C !eladang @ropah dan orang asing lebih digalakkan
D !eluang yang sama kepada semua pihak untuk di)eburi
( L=2 )
376
.
Menjelang kurun ke-4< beberapa jenis tanaman dagangan tradisional menjadi
kurang penting( British telah memperkenalkan beberapa tanaman baru seperti
I &eh
II 'elapa sawit
III &embakau
IV 3etah
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
377
.
&anaman kopi telah diusahakan se)ara besar-besaran di Selangor 6egeri Sembilan
dan 8ohor( Apakah faktor utama yang mendorong penanamannya#
A &anah yang subur
B Buruh yang mahir
C Buruh yang murah
D 2arga yang tinggi
( L=2 )
378
.
Apakah kesan kejatuhan harga kopi di pasaran dunia pada kurun ke-+- terhadap
&anah Melayu#
-/
A 3etah diperkenalkan
B !engangguran yang tinggi
C Buruh %ina dihantar pulang
D 'emelesetan ekonomi yang teruk
( L=3 )
379
.
!ada kurun ke-4< harga getah telah melambung tinggi di pasaran dunia kerana#
A !engeluaran terhad
B !enawaran yang tinggi
C 'emerosotan penanaman kopi
D !erkembangan perusahaan motokar
( L=2 )
380
.
• !ermintaan yang meningkat
• Asaha 2(6( $idley
• &enaga Buruh yang )ukup
• X
Senarai di atas merujuk kepada faktor-faktor perkembangan perusahan getah( Faktor
0 ialah#
A !elaburan modal
B Sambutan penduduk
C Sokongan pembesar tempatan
D !erkembangan sistem pengangkutan
( L=3 )
381
.
2(6($idley telah memperkenalkan kaedah menoreh mengikut sistem Ibedem atau
sistem tulang ikan 2erring( Apakah kesan terpenting kaedah ini#
A Menambahkan kesuburan
B Mengurang masa menoreh
C Memudahkan kegiatan menoreh
D Meningkatan pengeluaran susu getah
( L=3 )
382
.
Mengapakah 'erajaan British mengenakan )ukai tanah dan )ukai eksport yang
rendah bagi perusahaan getah#
A Menambahkan hasil pengeluaran
B Industri getah mengalami kemerosotan
C Menambahkan penglibatan ,rang Melayu
D Mengalakkan pembukaan ladang-ladang getah yang baru
( L=2 )
->
383
.
• Mengurangkan pengeluaran
• Meningkatkan harga
• &idak disertai oleh Belanda di Indonesia
Maklumat di atas berkaitan dengan#
A $an)angan Sekatan Ste?enson
B $an)angan kawalan harga getah
C $an)angan menstabilkan harga getah
D $an)angan !eraturan 3etah Antarabangsa
( L=3 )
384
.
Apakah %abaran yang terpaksa dihadapi oleh pengeluaran getah negara kita selepas
!erang Dunia 'edua#
A 2arga yang rendah
B !engeluaran yang merosot
C Saingan daripada getah tiruan
D !ermintaan yang melebihi penawaran
( L=1 )
385
.
• Bukit !asir
• &eluk $amunia
• &eluk @mas
Senarai di atas berkaitan dengan
A !erlombongan @mas
B !erlombongan Bauksit
C !erlombongan Bijih Besi
D !erlombongan Bijih &imah
( L=1 )
386
.
Antara berikut yang manakah merupakan kaedah melombong bijih timah yang
dijalankan oleh orang Melayu dan %ina
I Mendulang
II Melampan
III 5ombong dedah
IV 'apal korek
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
--
387
.
Faktor utama yang membolehkan orang @ropah menguasai perusahaan bijih timah
pada tahun +-*<-an ialah
A &iada saingan
B &idak di)eburi oleh orang )ina
C Mempunyai modal yang tinggi
D Mempunyai tenaga buruh yang ramai
( L=2 )
388
.
Apakah yang menyebabkan peningkatan yang mendadak terhadap permintaan bijih
timah#
A !enawaran yang terhad
B 'emajuan perindustrian
C !erusahaan mengetin makanan
D 'ekurangan bahan galian yang lain
( L=1 )
389
.
!erjanjian Bijih &imah Antarabangsa +-*+
Apakah kejayaan utama perjanjian tersebut#
A 2arga bijih timah distabilkan
B !ermintaan bijih timah meningkat
C !engeluaran berjaya ditingkatkan
D 'aedah melombong yang moden diperkenalkan
( L=3 )
390
.
Di antara berikut yang manakah merupakan kegunaan getah per)a#
I Membuat alatan bedah
II Membuat bola golf
III Membuat bahan penebat kabel
IV Membuat pelekat dalam industri gigi palsu
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
+<<
391
.
• %engal
• Meranti
• 'eruing
Senarai di atas berkaitan dengan
A !erikanan
B !ertanian
C !embalakan
D !erlombongan
( L=1 )
392
.
• 2asil hutan yang penting
• Diperoleh daripada getah pelbagai
pokok
• Digunakan untuk menutup renggangan
pada papan perahu
Maklumat di atas berkaitan dengan
A $otan
B Damar
C 3etah per)a
D 3etah 8elutung
( L=2 )
393
.
E!n!m$ Da#an#an !antai Barat
E!n!m$ Tra*$s$!na" !antai &imur
Berdasarkan rajah di atas apakah kesan terpenting dasar British ini terhadap &anah
Melayu#
A Mewujudkan kemajuan pesat
B Mewujudkan keseimbangan ekonomi
C Mewujudkan keseimbangan antara !antai Barat dan !antai timur
D Mewujudkan jurang ekonomi di antara bandar dan luar bandar
( L=2 )
394
.
British mengamalkan dasar mengasingkan kaum mengikut tempat tinggal serta
kegiatan ekonomi( Dasar ini menyebabkan
A Masalah keselamatan
B Masalah pembangunan
C Men)etuskan rusuhan kaum
D Mewujudkan jurang ekonomi
+<+
( L=3 )
395
.
• Sistem kontrak
• Sistem 'angani
Senarai di atas berkaitan dengan
A %ara kemasukan buruh asing
B Sistem ekonomi &anah Melayu
C Sistem perbankan di &anah Melayu
D Bentuk dwiekonomi di &anah Melayu
( L=1 )
396
.
Per$n#a( Perem%an#an 5an*asan
Kere(a A2$
Fasa !ertama
Fasa 'edua
Fasa 'etiga
+>>.-+>-;
+>-/-+-<-
+-+<-+-*+
Apakah tujuan utama pembinaan landasan kereta api oleh kerajaan British#
A Memudahkan pergerakan rakyat
B Memenuhi keperluan rakyat &anah Melayu
C Memajukan sistem pengangkutan di &anah Melayu
D Menghubungkan kawasan lombong dengan pelabuhan
( L=1 )
397
.
Apakah antara langkah yang diambil oleh kerajaan British untuk mengawal penyakit
berjangkit #
I Mendirikan hospital
II Mendirikan pusat perubatan
III Menubuhkan Institut !enyelidikan !erubatan
IV Menubuhkan 5embaga 'esihatan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
+<4
398
.
• &aiping
• Ipoh
• 'uala 5umpur
Senarai di atas merujuk kepada bandar-bandar baru yang mun)ul di &anah Melayu(
'emun)ulan bandar-bandar ini disebabkan oleh
A !enanaman tebu
B !erusahaan getah
C !usat pertanian dagangan
D !erlombongan bijih timah
( L=1 )
399
.
@mpangan %enderoh telah dibuka pada tahun +-*<( Apakah tujuan kerajaan
membina empangan tersebut#
A !embalakan
B 'egiatan perdagangan
C 'ilang memproses getah
D !erlombongan bijih timah
( L=2 )
400
.
Apakah yang membuktikan British yang tidak berhasrat untuk memajukan
pendidikan di kalangan orang Melayu#
A &iada kemudahan sekolah
B Sekolah Melayu tidak dibina
C Sekolah Menengah Melayu tidak disediakan
D 5epasan Sekolah Melayu tidak diterima sebagai pegawai kerajaan
( L=2 )
401
.
+-0+ &unku Abdulah memimpin
tenteranya membebaskan 'edah
+-0. Sultan Ahmad &ajuddin
meran)ang menyerang Siam
+-0- &unku Muhammad menentang
Siam
'etiga-tiga usaha di atas gagal men)apai matlamatnya kerana
A Bantuan British kepada Siam
B $akyat tidak memberi sokongan
C !ersediaan yang tidak men)ukupi
D !ejuang pembebasan tidak bersatu
( L=3 )
+<*
402
.
• &unku Abdulah
• &unku 'udin
• &unku 5ong
Apakah persamaan tokoh-tokoh di atas
A &erlibat dalam perang saudara
B Menuntut hak sultan dikembalikan
C Berjuang mengembalikan kedaulatan 'edah
D 1akil kerajaan Siam yang memerintah 'edah
( L=2 )
403
.
!ada tahun +>*+ &unku 'udin berjaya menawan 'uala 'edah dari Melaka( 6amum
demikian 'edah telah kalah dan &unku 'udin terkorban( Apakah pun)a utama
kegagalan usaha ini#
A &iada kelengkapan peperangan
B Bekalan makanan ke 'edah terputus
C &iada perpaduan di kalangan pembesar
D Bilangan tentera yang tidak men)ukupi
( L=3 )
404
.
Sultan 'edah telah menghantar &unku Daei ke Bangkok untuk berunding dengan
'erajaan Siam( Apakah kesan rundingan tersebut#
A &unku Daei ditabal sebagai sultan
B 'edah menghantar bunga emas ke Siam
C &ahkta 'edah dikembalikan kepada Sultan Ahmad &ajuddin
D Mengembalikan semula semua wilayah kepada sultan 'edah
( L=3 )
405
.
Apakah kesan !erjanjian Inggeris-Belanda +>47 ke atas 6aning#
A 6aning kehilangan wilayah
B 6aning menjadi jajahan Belanda
C 6aning menjadi sebahagian Melaka
D 6aning menjadi wilayah 6egeri Sembilan
( L=1 )
+<7
406
.
Dol Said telah bangkit menentang British di 6aning( Apakah faktor-faktor yang
men)etuskan penentang tersebut#
I Mempertahankan kedaulatan
II Menentang bayaran )ukai
III Menentang perlaksanaan undang-undang Barat
IV Dilu)utkan jawatan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
407
.
Serangan British yang diketuai oleh 'apten 1yllie pada tahun +>;+ telah
dikalahkan oleh Dol Said(Bagaimana Dol Said mematahkan serangan ini#
I Mempunyai tentera yang ramai
II Mempunyai senjata yang )ukup
III Menggunakan taktik perang gerila
IV Mendapat bantuan dari luar
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
408
.
Dol Said dan rakyat enggan membayar )ukai satu per sepuluh hasil keluaran
pertanian
Mengapakah tindakan tersebut dilakukan#
A &idak mahu kehilangan hasil pendapatan
B Beranggapan bahawa 6aning sebuah daerah merdeka
C &idak mahu melepaskan hak memunggut )ukai
D Beranggapan bahawa hasil pertanian adalah anugerah tuhan
( L=2 )
409
.
Sungguhpun ,rang 6aning tewas kepada British peristiwa ini meninggalkan kesan
penting kerana
A Men)ari jalan untuk menghalau kuasa asing
B Meniupkan semangat juang yang berterusan
C Meningkatkan usaha menuntut kemerdekaan
D Meniupkan semangat perpaduan ,rang Melayu
( L=2 )
+<.
410
.
Agi Idup
Agi 6gelaban
Slogan di atas digunakan oleh masyarakat Iban untuk mempertahankan maruah
negara( Apakah maksud slogan tersebut#
A Berjuang mati-matian
B Selagi hidup selagi berjuang
C Mesti berjuang demi tanah air
D !erjuangan mestilah berterusan
( L=3 )
411
.
&okoh X
• 6ama asalnya ialah 5ibau yang bermaksud
penggon)ang dunia
• Digelar $aja darat
• !emimpin ,rang Iban
&okoh 0 ialah
A $entap
B Antanum
C Mat Salleh
D Sharif Masahor
( L=1 )
412
.
• 6anga Skrang
• Bukit Saduk
Apakah persamaan kedua-dua tempat yang disenaraikan di atas#
A 'ubu pertahanan $entap
B !usat pentadbiran keluarga Brooke
C 'ubu pertahanan pemerintahan Brooke
D &empat berlakunya pertempuran antara $entap dan keluarga Brooke
( L=3 )
+<;
413
.
Apakah pun)a penentang $entap terhadap pemerintahan keluarga Brooke#
I Menganggap ,rang Iban sebagai lanun
II Mendirikan kubu di 6anga Skrang
III Memperkenalkan )ukai kepala
IV Menghapuskan penempatan ,rang Iban
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
414
.
!engambilan wilayah Sungai $ajang oleh 8ames
Brooke
Apakah kesan terpenting peristiwa di atas#
A 'edudukan 8ames Brooke semakin kukuh
B 8ames Brooke berjaya menguasai seluruh Sarawak
C Menggugat serta men)abar kedudukan Sharif Masahor
D $akyat Sarawak tidak berani mempersoalkan tindak tanduk kerajaan
( L=2 )
415
.
Mengapakah Datu !atinggi Adbul 3hapur telah ditangkap dan dipenjarakan oleh
%harles Brooke#
A Menuntut kemerdekaan Sarawak
B Bekerjasama dengan Sharif Masahor
C @nggan membayar )ukai kepada kerajaan
D Menghasut penduduk tempatan menentang Brooke
( L=2 )
416
.
Bagaimanakah 'erajaan Brooke di Sarawak menamatkan penentangan Sharif
Masahor#
A Sharif Masahor dipenjarakan
B Sharif Masahor dilu)utkan jawatan
C Sharif Masahor terbunuh dalam serangan
D Sharif Masahor telad dibuang negeri ke Singapura
( L=1 )
+</
417
.
8(1(1( Bri)h telah membakar rumah $aja 6gah ,rang
Besar !erak
Apakah pun)a utama tindakan tersebut#
A Menyimpan hamba
B Mengutip )ukai tanah
C @nggan membayar )ukai
D Menghakimi masalah penduduk
( L=1 )
418
.
8(1(1( Bri)h telah men)abuli adat resam
masyarakat Melayu di !erak
Apakah yang menbuktikan peristiwa di atas#
A &idak menghormati sultan
B Merampas hak memungut )ukai
C Mengharamkan amalan perhambaan
D Melaksanakan undang-undang Barat
( L=3 )
419
.
Mesyuarat di Durian Sebatang
Apakah keputusan terpenting yang di)apai hasil mesyuarat di atas#
A Membunuh $esiden British
B Menghalau British di !erak
C Menentang penjajahan barat
D Mengengkari !erjanjian !angkor
( L=3 )
+<>
420
.
D$ja(/h$ h//man
#an(/n#
DatoD Maharajalela
DatoD Sagor
!andak Indut
Sepuntum
D$ %/an# ne#er$ Sultan Abdullah
6gah Ibrahim
$aja Ismail
Apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang tindakan tegas British menghapuskan
kebangkitan di !erak#
A British tidak dapat ditandingi
B Menunjukkan kewibawaan British
C !ejuang tempatan tidak bersedia
D Menunjukkan keangkuhan penjajah British
( L=3 )
421
.
Bagaimanakah Syarikat Borneo Atara British men9alimi masyarakat Murut di
Sabah#
I Suami isteri diasingkan tempat tinggal
II Seorang anak dijadikan buruh paksa
III %ukai kepala dan )ukai tanaman pindah di perkenalkan
IV Membakar kediaman mereka
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
422
.
Apakah pun)a konflik antara DatoD 'elana Said Abdul $ahman dengan "amtuan
Antah#
I DatoD 'elana menandatangani perjanjian dengan British
II DatoD 'elana mengisytiharkan &era)hi sebagai wilayah
III "amtuan Antah enggan mengiktiraf DatoD 'elana sebagai pemerintah Sungai
Ajung
IV DatoD 'elana ingin menguasai daerah Seri Menanti
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
+<-
423
.
Apakah peristiwa yang men)etuskan penentangan DatoD Bahaman di !ahang#
I 'ehilangan kuasa mengutip )ukai
II Balai polis dibina di 5ubuk &erua
III Dilu)utkan gelaran
IV Dihalau dari 6egeri !ahang
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
424
.
!ada +; Disember +>-+ tiga pengikut DatoD Bahaman telah ditangkap oleh British
kerana
A Mengutip )ukai
B Mengeluarkan surat pajak
C Membunuh pegawai British
D Mengutip hasil hutan tanpa kebenaran
( L=1 )
425
.
'ebangkitan rakyat !ahang telah gagal tetapi British terpaksa menanggung kesan(
Apakah kesan tersebut#
A 'ehilangan 6egeri !ahang
B 'ehilangan beberapa daerah
C 'ehilangan hak memungut )ukai
D Menanggung hutang yang banyak
( L=2 )
426
.
Amalan buruh paksa
%ukai Beras
5esen perahu
Senarai di atas berkaitan dengan
A !un)a penentangan di Sarawak
B Faktor-faktor penentangan pembesar di !erak
C !erubahan yang diperkenalkan oleh British di !ahang
D !un)a-pun)a penentangan terhadap Syarikat Borneo Atara British
( L=3 )
++<
427
.
Tar$h Tem2a( P$ha 'an#
(er"$%a(
April +>-> Menggatal Mat Salleh
1illiam %owie
Apakah isi kandungan perjanjian di atas#
I Mat Salleh dan pengikutnya diberi pengampunan
II Mat Salleh di berikan kuasa mentadbir &ambunan
III !enduduk Inanam mesti melaporkan pergerakan mereka
IV %ukai kepala dikenakan bagi semua penduduk
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=1 )
428
.
Syarikat Borneo Atara British telah mengambil alih pentadbiran &ambunan pada
tahun +>--( Apakah kesan terpentingnya#
A %ukai pokok kelapa mula diperkenalkan
B !enduduk &ambunan menjadi buruh paksa
C Mat Salleh membina kubu di 'ampung &eboh
D !enduduk &ambunan menamatkan pemberontakan
( L=3 )
429
.
British telah menghantar Sarjan %he 1an untuk menangkap &ok 8anggut pada tahun
+-+. kerana
A 3agal membayar )ukai
B Membunuh pegawai British
C Mengisytiharkan kebebasan !asir !utih
D Melan)arkan penentangan terhadap British
( L=2 )
430
.
&anah adalah hak Allah bukannya hak
negeri
!ejuang tanah air yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas ialah#
A Mat 'ilau
B &ok 8anggut
C DatoD Bahaman
D 2aji Adbul $ahman 5imbong
( L=2 )
+++
431
.
"ang manakah merujuk kepada semangat kebangsaan atau nasionalisme#
I !erasaan )inta dan taat setia yang mendalam terhadap bangsa dan tanah air
II 'ea9aman untuk berjuang menebus maruah bangsa
III !erjuangan untuk membentuk negara yang bebas dan merdeka
IV Berusaha menuntut kemerdekaan dengan apa )ara sekali pun
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
432
.
Berdasarkan rajah di atas apakah kesan peristiwa di atas terhadap &anah Melayu#
A !engaruh negara-negara tersebut dalam bidang sosial
B $akyat tempatan telah melanjutkan pelajaran di negara tersebut
C !arti-parti politik yang dipengaruhi gerakan tersebut diharamkan
D Menjadi inspirasi semangat kebangsaan kepada penduduk &anah Melayu
( L=1 )
433
.
Apakah pertalian peristiwa di atas dengan &anah Melayu
A 'ehebatan 8epun dikagumi
B $akyat tempatan menyokong 8epun
C Menyemarakkan semangat negara-negara Asia
D !enduduk tempatan mengharapkan 8epun untuk men)apai kemerdekaan
( L=2 )
++4
434
.
!ada akhir kurun ke-+- gerakan kebangkitan Islam
berlaku di &imur &engah
Apakah peristiwa yang men)etuskan peristiwa di atas#
A !eranan alim ulam Islam semakin kuat
B !erpe)ahan yang di)etuskan oleh kuasa barat
C !erkembangan pendidikan di kalangan rakyat
D @mpayar Islam &urki Athmaniyah semakin kuat
( L=2 )
435
.
• Dr Sun "at Sen
• Mahatma 3handi
• 8ose $i9al
Apakah persamaan tokoh-tokoh yang disenaraikan di atas#
A !residen terkenal di Asia
B &okoh-tokoh politik radikal
C !ejuang gerakan kebangsaan
D &okoh-tokoh politik sederhana
( L=1 )
436
.
!eristiwa yang berlaku di negara-negara luar telah menyemarakkan semangat
kebangsaan di kalangan penduduk &anah Melayu kerana
I 'emajuan sistem perhubungan
II 'emajuan per)etakan
III Dasar terbuka British
IV !eranan pembesar tempatan
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
++*
437
.
Apakah matlamat yang ingin di)apai oleh pejuang-pejuang gerakan !an-Islam yang
ter)etus di &imur &engah pada kurun ke-+-#
I Menyatukan seluruh umat islam
II Meluaskan empayar Islam
III Menentang penjajahan Barat
IV Menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
438
.
3erakan Islah di Mesir turut mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan di
&anah Melayu( Apakah faktor terpenting yang men)etuskan gerakan ini#
A Antuk menyatukan umat Islam
B !enjajahan British terhadap Mesir
C 'emun)ulan golongan terpelajar
D Ingin kembali kepada ajaran al-Huran
( L=3 )
439
.
Dr( Sun "at Sen adalah pemimpin $e?olusi %hina( Apakah pen)apaian beliau
yang terpenting#
A Menubuhkan $epublik %hina
B Memperjuangkan kedaulatan %hina
C Menghalau British daripada negara %hina
D Menyeru rakyat %hina menentang komunisme
( L=1 )
440
.
Soekarno adalah pemimpin Indonesia yang memperjuangkan kebebasan Indonesia
daripada penjajahan Belanda( Apakah parti yang dipimpin oleh beliau#
A !arti 6asional Indonesia
B !arti 'omunis Indonesia
C !arti 'ebangsaan Indonesia
D 5iga 'emerdekaan Indonesia
( L=1 )
++7
441
.
Semangat kebangsaan dibangkitkan oleh golongan pelajar
yang mendapat pendidikan di &imur &engah khususnya di
Mesir(Setelah kembali mereka telah memulakan gerakan Islah
di &anah Melayu(
3olongan yang disebut dalam pernyataan di atas dikenali sebagai
A 'aum &ua
B 'aum Muda
C Islah Melayu
D $eformis Melayu
( L=1 )
442
.
• Al-Iman
• 6era)ha
• Al Ikhwan
Apakah persamaan terpenting akhbar-akhbar yang disenaraikan di atas#
A Menyarankan perjuangan radikal
B Diharamkan oleh kerajaan British
C Menyebarkan idea perjuangan 'aum Muda
D Menyebarkan ideologi golongan reformis Melayu
( L=2 )
443
.
Antara berikut yang manakah merujuk kepada idea-idea yang diperjuangkan oleh
'aum Muda
I Menekankan kepentingan ilmu pengetahuan
II Menyeru ,rang Melayu supaya berpegang kepada al-Huran dan 2adis
III Menasihati ,rang Melayu agar jangan melupakan adat resam
IV Menitikberatkan pengetahuan sejarah
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
++.
444
.
Idea pembaharuan 'aum Muda ditentang oleh 'aum &ua yang terdiri daripada
golongan ulama dan pegawai agama( Apakah akhbar yang diterbitkan oleh 'aum
&ua untuk menyampaikan penentangan mereka#
I !engasuh
II Saudara
III Suara Benar
IV 5idah Benar
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=2 )
445
.
&he %radle of Malay 6ationalisme
!enyataan di atas merujuk kepada
A AM6,
B Maktab !erguruan Sultan Idris
C Maktab Melayu 'uala 'angsar
D !ersatuan 'ebangsaan Melayu Muda
( L=1 )
446
.
• $aja %hulan
• Mohammad @unos Abdullah
• DatoD ,nn 8aDafar
Apakah )iri-)iri persamaan tokoh-tokoh yang disenaraikan di atas#
A &okoh-tokoh gerakan Islah
B &okoh-tokoh nasionalis berpendidikan Inggeris
C &okoh-tokoh yang menubuhkan kesatuan Melayu
D &okoh-tokoh yang merupakan lepasan Maktab !erguruan Sultan Idris
( L=1 )
++;
447
.
Akhbar X
• Diterbitkan di Singapura
• Menyiarkan tentang keadaan sosio ekonomi ,rang
Melayu
• Mendesak supaya orang Melayu diberikan lebih
banyak jawatan penting
Akbar 0 ialah#
A Majlis
B Al-Ikhwan
C 1arta Melayu
D Atusan Melayu
( L=2 )
448
.
Selain akhbar Melayu akhbar %ina dan &amil juga diterbitkan( Apakah berita yang
dimuatkan dalam akhbar-akhbar tersebut#
I 'egiatan sosial dan ekonomi orang %ina dan India
II Menyiarkan berita tentang peristiwa yang berlaku di negara %hina dan India
III Menyeru supaya kebajikan orang India dan %ina dilindungi
IV Menyarankan penubuhan pertubuhan sosial
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
449
.
Akhbar X
• Dikendalikan oleh orang %ina !eranakan
• Diterbitkan pada tahun +>-7
• Menyiarkan tentang keadaan sosio ekonomi ,rang
Melayu
• Satu-satunya akhbar berbahasa Melayu yang berani
melaporkan berita pemberontakan DatoD Bahaman
Akbar 0 ialah#
A Seloka Melayu
B 8awi !eranakan
C Bintang &imor
D %ina !eranakan
( L=3 )
++/
450
.
Apakah tema utama puisi-puisi yang dihasilkan sebelum !erang Dunia 'edua#
A 'emajuan ekonomi
B Semangat 'ebangsaan
C 'epentingan pendidikan
D 'emajuan orang Melayu
( L=1 )
451
.
• $ayuan Bangsa Mu
• !ewira Melayu
• Mempertahankan hak kita
!uisi-puisi di atas dikarang oleh
A ,mar Mustaffa
B 2arun Aminurashid
C Abdul Samad Ahmad
D Muhammad "usuf 2arun
( L=2 )
452
.
N!6e" Pen#aran#
2ikayat Faridah
2anum
Syed Sheikh al-
2adi
Iakah Salmah Ahmad $ashid &alu
X
Ishak 2aji
Muhammad
6o?el X ialah
A Melati 'ota Bharu
B Mari 'ita Berjuang
C Melor 'uala 5umpur
D !utera 3unung &ahan
( L=2 )
++>
453
.
!ertubuhan 0
• Diasaskan pada tahun +-4;
• Dianggotai oleh golongan bangsawan dan
kakitangan kerajaan
• Menggalakkan ahlinya memainkan peranan lebih
besar dalam politik dan pentadbiran
!ertubuhan X ialah
A 'esatuan Melayu Muda
B 'esatuan Melayu !ahang
C 'esatuan Melayu Selangor
D 'esatuan Melayu Singapura
( L=2 )
454
.
!ertubuhan 0
• Diasaskan pada tahun +-4;
• Dianggotai oleh golongan bangsawan
dan kakitangan kerajaan
• Mengalakkan ahlinya memainkan
peranan lebih besar dalam politik dan
pentadbiran
Siapakan pengasas pertubuhan tersebut#
A $aja %hulan
B Ibrahim 2aji "aakob
C Mohammad @unos Adbullah
D &engku Ismail bin &engku Mohd "assin
( L=3 )
455
.
• !ersatuan Melayu !erak
• !ersatuan Melayu !ahang
• !ersatuan Melayu 'elantan
Apakah tujuan persatuan-persatuan di atas di tubuhkan#
I Meningkatkan kedudukan ekonomi
II Meningkatkan kedudukan sosial
III Menuntut hak politik
IV Menuntut kemerdekaan
A I dan II
B I dan III
C II dan III
++-
D III dan IV
( L=2 )
456
.
Tah/n Per$s($&a Tem2a(
+-*- 'ongres Melayu
Se-&anah Melayu
pertama
'uala 5umpur
Apakah tujuan 'ongres tersebut #
A Mewujudkan perpaduan antara kaum
B Menuntut kemerdekaan &anah Melayu
C Menuntut hak menubuhkan parti politik
D Mewujudkan perpaduan kebangsaan di kalangan ,rang Melayu
( L=3 )
457
.
'ongres Melayu 'edua diadakan di Singapura pada tahun +-7<( Apakah yang di
sarankan dalam kongres ini#
A Menperjuangkan hak orang Melayu
B Menyarankan supaya persatuan Melayu digabungkan
C Menubuhkan lebih banyak pertubuhan orang Melayu
D Menyarankan kemajuan orang Melayu di negeri masing-masing
( L=1 )
458
.
!ertubuhan X
• Mendesak lebih ramai pegawai Melayu di
tempatkan dalam kerajaan
• Mendesak keanggotaan askar Melayu ditambah
• Mendesak penubuhan angkatan tentera laut dan
udara
!ertubuhan X ialah
A !ersatuan Melayu !erak
B !ersatuan Melayu !ahang
C !ersatuan Melayu Selangor
D !ersatuan Melayu 'elantan
( L=1 )
459
.
!ersatuan India !usat &anah Melayu ditubuhkan pada tahun +-*;( Siapakah
pemimpin yang bertanggungjawab menubuhkannya#
A 8ohn &hi?y
B A(M( Soosay
C &un Sambathan
+4<
D &an Sri Manika?asagam
( L=1 )
460
.
Salah satu matlamat 'esatuan Melayu Muda F'MMG ialah membebaskan &anah
Melayu daripada penjajahan British( Bagaimanakah 'MM )uba men)apai matlamat
ini#
I Mengamalkan dasar radikal
II Mengadakan pakatan sulit dengan 8epun
III Membangkitkan perasaan anti-British melalui akhbar
IV Mengadakan teknik serangan gerila
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
Q BANK PMR SEJARAH TINGKATAN 3
461
.
Maharaja Mikado Meiji telah melaksanakan dasar pembaharuan di 8epun( Apakah
pembaharuan yang dilaksanakan#
I !emodenan dalam perindustrian
II Mengutamakan pendidikan barat
III 6egara barat dijadikan model
IV Bahasa Inggeris diajar di sekolah
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=2 )
462
.
Apakah kesan terpenting dasar pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh
Maharaja Mikado Meiji di 8epun#
+4+
A 'egiatan peluasan kuasa dimulakan
B !endidikan barat diutamakan di sekolah
C Mengasaskan hubungan luar yang lebih terbuka
D Dasar hubungan luar berbentuk pro barat diamalkan
( L=2 )
463
.
'emenangan 8epun terhadap sebuah kuasa barat kedudukan 8epun menjadi setaraf
dengan kuasa-kuasa besar yang lain( 'uasa barat yang dimaksudkan ialah
A $usia
B British
C 8erman
D Amerika Syarikat
( L=1 )
464
.
TAHUN +-37 !erang %hina-8epun
!ertama
TAHUN +30, !erang %hina-8epun
'edua
8epun telah berperang dengan %hina sebanyak dua kali iaitu pada tahun +>-; dan
+-*/( Mengapakah 8epun menyerang %hina#
A %hina telah men9alimi orang 8epun
B 8epun bermusuhan dengan orang %hina
C Berpotensi sebagai pasaran untuk barangan 8epun
D %hina mengamalkan dasar berbaik-baik dengan Amarika Syarikat
( L=3 )
465
.
8epun telah menyerang pengkalan tentera laut Amerika Syarikat di !earl 2arbour(
'enapakah 8epun mengambil tindakan ini#
A 'esan perang $usia-8epun
B Amerika menyokong %hina
C 8epun menyertai pakatan AJis
D Amerika mengenakan sekatan ekonomi
( L=2 )
+44
466
.
!ertambahan penduduk
&anah pertanian semakin berkurangan
Memerlukan pasaran baru
Senarai di atas merujuk kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh 8epun( Apakah
langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini#
A Menyertai pakatan AJis
B Menjalankan perluasan kuasa
C Memodenkan sektor ekonomi
D Melaksanakan pertanian komesial
( L=3 )
467
.
ASIA A6&A' ,$A63 ASIA
S@MA63A& ASIA
Slogan di atas digunakan oleh 8epun untuk membantunya dalam dasar perluasan
kuasa( Bagaimanakah langkah ini membantu 8epun#
A Membantu dalam usahanya menguasai negara %hina
B Membolehkan dasar pemerintahan ketenteraan dijalankan
C Menonjolkan dirinya sebagai pembela negara-negara timur
D Membantu dalam usahanya melaksanakan ekonomi kawalan
( L=3 )
468
.
ASIA A6&A' ,$A63 ASIA
S@MA63A& ASIA
Apakah iktibar yang boleh kita peroleh daripada tindakan 8epun menyebarkan
slogan di atas#
I &anpa adanya slogan kejayaan tidak boleh di)apai
II 2arus berhati-hati terhadap propaganda dari luar
III Slogan yang baik diperlukan dalam melaksanakan sesuatu misi
IV Slogan ini merupakan faktor utama kejayaan 8epun
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
+4*
469
.
• 'elemahan tentera British
• Semangat tentera
• !eran)angan awal
• &aktik serangan
X
Senarai di atas merujuk kepada faktor kejayaan 8epun mengalahkan British di
&anah Melayu( Faktor X ialah
A Bantuan 8erman
B Bantuan !akatan AJis
C 'erjasama antara kaum
D !akatan dengan &hailand
( L=2 )
470
.
Apakah bukti yang menunjukkan 8epun mengamalkan prinsip KAsia untuk orang
AsiaL semasa menyerang Asia &enggara#
A Mengamalkan jati diri Asia
B &idak menyerang &hailand
C Mengamalkan dasar anti-barat
D Menghapuskan Bahasa Inggeris
( L=3 )
471
.
Serangan 8epun ke atas &anah Melayu telah berlaku dari arah utara ke selatan(
&empat pendaratan tentera 8epun yang paling awal di &anah Melayu ialah
A 8itra
B !erlis
C Alor Star
D 'ota Bharu
( L=1 )
472
.
Tar$h +; Disember +-7+
Pen#a"an
(en(era
%am $anh- Vietnam
Sasaran Miri- Sarawak
Berdasarkan jadual di atas kenapakah Miri menjadi sasaran 8epun#
A !usat pentadbiran British
B &umpuan pertahanan British
C !usat perlombongan minyak
D !angkalan tentera laut British
( L=2 )
+47
473
.
Semasa berundur dari &anah Melayu tentera British telah memusnahkan jambatan
jalan keretapi jalan raya serta ladang-ladang dan kawasan perlombongan( Apakah
tujuan utama British bertindak demikian#
A Melumpuhkan ekonomi
B Mewujudkan pemberontakan
C Membantu penduduk tempatan
D Mehapuskan sistem perhubungan
( L=1 )
474
.
'ejayaan 8epun menakluki negara kita dalam masa yang singkat telah
memeranjatkan banyak pihak termasuk Amerika Syarikat( Apakah kun)i kejayaan
tentera 8epun menakluki &anah Melayu dalam masa yang singkat#
A Strategi peperangan
B Sistem pemerintahan
C !eranan kerajaan 8epun
D 'elengkapan tentera 8epun
( L=3 )
475
.
Serangan 8epun ke atas Singapura telah ditentang hebat oleh $ejimen Askar Melayu(
Siapakah pemimpin pasukan ini#
A 5eftenan Adnan
B DatoD ,nn 8aafar
C Ibrahim 2aji "aa)ob
D 5eftenan "eop Mahidin
( L=2 )
476
.
'ejatuhan &anah Melayu ke tangan tentera 8epun memberikan kesan penting
kepada penduduk &anah Melayu( Apakah iktibar terpenting peristiwa ini#
A !erlu mempunyai bilangan tentera yang ramai dan bersemangat
B &idak berharap kepada kuasa asing untuk mempertahankan tanah air
C 'ukuhkan pertahanan negara pada setiap masa dan sentiasa bersedia
D Mempunyai kelengkapan perang yang )ukup untuk menghadapi musuh
( L=2 )
477
.
8epun telah menyerahkan 6egeri-negeri Melayu Atara kepada Siam pada tahun
+-7*( 'enapa 8epun mengambil tindakan ini#
A Membalas jasa kerajaan Siam
B Antuk mendapat sokongan raja Siam
C Mematuhi salah satu syarat !erjanjian Burney
D Siam membekalkan beras kepada tentera 8epun
( L=2 )
+4.
478
.
Mengapa 8epun mula memperkenalkan dasar yang lebih bermanfaat kepada
penduduk &anah Melayu apabila mendapati bahawa mereka akan kalah#
A Ingin berbuat baik kepada penduduk tempatan
B Ingin membalas jasa orang Melayu yang menyokongnya
C Supaya penduduk tempatan mampu berkerajaan sendiri
D Supaya tidak menyokong British apabila British kembali
( L=1 )
479
.
'enapa tentera British tidak bersungguh-sungguh serta tidak bersedia menghadapi
serangan 8epun ke atas &anah Melayu#
A &entera British tidak terlatih
B Bilangan tentera British yang kurang
C 5ebih menumpukan peperangan di @ropah
D &umpuan pertahanan British di Singapura
( L=1 )
480
.
8epun telah mengeluarkan kad )atuan bagi setiap keluarga yang bertujuan
merekodkan tarikh jenis dan kuantiti barang keperluan yang diperoleh( 5angkah ini
adalah sebahagian daripada bentuk ekonomi
A 'awalan
B &eran)ang
C 'apitalisme
D !asaran bebas
( L=1 )
481
.
8eneral Seishiro Itagaki telah menyerah diri kepada &entera Bersekutu di Singapura
pada +. ,gos +-7.
Apakah kesan terpenting peristiwa di atas kepada &anah Melayu#
A Semangat kebangsaan menyemarak
B !arti politik yang radikal ditubuhkan
C !enduduk &anah Melayu bersatu padu
D !enduduk &anah Melayu menghargai 8epun
( L=2 )
482
.
8epun telah melaksanakan dasar penjepunan semasa menjajah &anah Melayu(
Apakah tujuan utama dasar ini#
A Meningkatkan taraf hidup penduduk
B Mewujudkan perpaduan di kalangan masyarakat
C Menjamin sokongan penduduk &anah Melayu
D Mewujudkan kesetiaan kepada Maharaja 8epun
( L=3 )
+4;
483
.
!asukan polis rahsia yang bertindak ganas dan kejam
terhadap mereka yang disyaki memben)i 8epun
Maklumat di atas berkaitan dengan
A 'aisha
B 'unrenjo
C 'imigayo
D 'ampetai
( L=2 )
484
.
'enapa 'esatuan Melayu Muda telah mengadakan pakatan sulit dengan 8epun dan
menyebarkan propaganda kepada orang Melayu#
A Supaya diberikan kemerdekaan
B Supaya orang Melayu tidak di9alimi
C Supaya diberi layanan istimewa oleh 8epun
D Supaya diberikan jawatan-jawatan penting dalam kerajaan
( L=1 )
485
.
'edudukan Sultan diiktiraf oleh kerajaan 8epun dan menjadi ketua agama dan
adat istiadat Melayu( 'enapakah 8epun bertindak demikian#
A Menghormati institusi beraja
B Diarahkan oleh Maharaja 8epun
C Mematuhi syarat perjanjian Melayu
D Antuk mendapat sokongan orang Melayu
( L=3 )
486
.
&entera 8epun bertindak 9alim serta membunuh orang %ina di &anah Melayu
Berdasarkan maklumat di atas mengapakah 8epun bertindak sedemikian terhadap
orang %ina#
A Membantu !arti 'omunis Malaya
B @nggan berkerjasama dengan 8epun
C Membantu %hina semasa perang %ina-8epun
D Memberikan bantuan kepada tentera British
( L=1 )
487
.
Apakah tindakan askar India dalam tentera British semasa 8epun menyerang &anah
Melayu#
+4/
A Berpaling tadah kepada 8epun
B Menyertai 3erakan anti 8epun
C Bekerjasama dengan orang %ina
D Menentang 8epun se)ara bermati-matian
( L=1 )
488
.
Ah%ar X Berperanan sebagai alat propaganda 8epun
Maklumat di atas berkaitan dengan sebuah akhbar pada masa pendudukan 8epun(
Akhbar 0 ialah
A Majlis
B Fajar Asia
C 1arta 6egara
D Atusan Melayu
( L=2 )
489
.
8epun telah memperkenalkan mata wang 8epun yang dikenali sebagai Kwang
pisangL( Apakah kesan terpenting mata wang tersebut#
A Inflasi berlaku
B 'ekurangan makanan
C 'emelesetan ekonomi
D @konomi berkembang
( L=1 )
490
.
Di antara berikut yang manakah merupakan pertubuhan anti-8epun di &anah
Melayu#
I M!A8A
II For)e +*;
III Askar Melayu Setia
IV 'MM
A I II dan III
B I IIdan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
491
.
'ao 'unrenjo adalah Sekolah 5atihan 'epimpinan yang
ditubuhkan semasa pendudukan 8epun
Apakah tujuan 8epun menubuhkan sekolah tersebut #
+4>
A Menanamkan semangat kesetiaan
B Menanamkan sentimen anti-barat
C Menyediakan latihan ketenteraan
D Memberi latihan pentadbiran awam
( L=2 )
492
.
'awasan 'esemakmuran Bersama Asia &imur
$aya
Slogan di atas telah digunakan sebagai propaganda oleh 8epun( 6amun ran)angan
8epun untuk mewujudkannya tidak berjaya kerana
A &ekanan daripada kerajaan British
B &idak disetujui oleh raja-raja Melayu
C &idak mendapat sokongan negara Asia
D Memberikan tumpuan kepada peperangan
( L=3 )
493
.
!ada +. ,gos +-7. 8epun telah menyerah kalah( Apakah faktor utama 8epun
mengambil tindakan ini#
A Arahan Maharaja 8epun
B 'ekalahan 8erman dan Itali
C Desakan oleh kerajaan 8erman
D Amerika mengugurkan bom atom
( L=1 )
494
.
Apakah kesan terpenting pendudukan 8epun ke atas &anah Melayu#
A Berjaya menyatukan orang Melayu
B Semangat nasionalisme menyemarak
C @konomi &anah Melayu berkembang
D Berjaya mewujudkan perpaduan kaum
( L=1 )
495
.
Semasa pendudukan 8epun di atas &anah Melayu banyak )iptaan baru berasaskan
bahan tempatan telah mun)ul( Apakah iktibar yang boleh kita peroleh daripada
keadaan ini#
+4-
A 8epun menggalakkan )iptaan baru
B 'ekayaan bahan mentah di &anah Melayu
C !enduduk &anah Melayu mampu men)ipta
D 'eperitan hidup menjadikan penduduk kreatif
( L=3 )
496
.
Apakah peristiwa yang telah mendorong peningkatan semangat nasionalisme orang
Melayu pada tahun +-7;#
A 'ekalahan British
B !endudukan 8epun
C !entadbiran tentera British
D !engenalan Malayan Anion
( L=1 )
497
.
,rang Melayu menentang hebat Malayan Anion kerana dianggap sebagai usaha
British menjajah &anah Melayu(
!elaksanaan Malayan Anion disifatkan oleh orang Melayu sebagai usaha British
untuk
A Menghapuskan ketuanan Melayu
B Mengetatkan syarat pemberian kerakyatan
C Mewujudkan perpaduan di kalangan penduduk
D Mewujudkan persamaan taraf antara penduduk
( L=2 )

498.
Selepas kekalahan 8epun pada tahun +-7. !'M telah
memerintah selama +7 hari(
Apakah kesan terpenting peristiwa di atas#
A Menimbulkan masalah ekonomi
B Menimbulkan ketegangan kaum
C Menamatkan pemerintahan tentera
D Menyemarakkan semangat nasionalisme
( L=2 )
499
.
Apakah bentuk pemerintahan yang dilaksanakan oleh British untuk menyelamatkan
keadaan selepas +7 hari !'M berkuasa#
A !entadbiran &entera British
B !entadbiran Malayan Anion
+*<
C !entadbiran &entera Bintang &iga
D !enguasaan !arti 'omunis Malaya
( L=1 )
500
.
'erajaan British telah memperkenalkan pentadbiran awam selepas memulihkan
keamanan di &anah Melayu( !entadbiran awam yang diperkenalkan ialah
A 6egeri-negeri Selat
B !ersekutuan &anah Melayu
C !entadbiran Malayan Anion
D !emerintahan awam sementara
( L=1 )
501
.
Antara berikut yang manakah merupakan tujuan penubuhan Malayan Anion#
I Membentuk Bangsa Malayan Anion
II Mengukuhkan pertahanan
III Mewujudkan perpaduan kaum
IV 'e arah berkerajaan sendiri
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
502
.
Di bawah pentadbiran Malayan Anion &anah Melayu berubah taraf menjadi
A 6egeri bebas
B &anah jajahan
C 6egeri naungan
D 6egeri lindungan
( L=1 )
503
.
Apakah bidang kuasa raja-raja Melayu di bawah pentadbiran Malayan Anion#
I %ukai
II Islam
III Adat istiadat
+*+
IV &anah
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=2 )
504
.
'erakyatan diberikan berasaskan tempat kelahiran
seseorang
Maklumat di atas berkaitan dengan syarat kerakyatan dalam Malayan Anion(
!emberian syarat kerakyatan dalam Malayan Anion berasakan prinsip
A 8us Soli
B 6aturalisasi
C !ermohonan
D 'uatkuasa undang-undang
( L=3 )
505
.
'erakyatan diberikan berasaskan tempat kelahiran
seseorang
'enapakah orang Melayu menentang syarat kerakyatan berasaskan prinsip di atas#
A 2ilang penguasaan politik
B Menghadapi masalah sosial
C 2ilang status Cuo sebagai pribumi
D 2ilang penguasaan ekonomi &anah Melayu
( L=3 )
506
.
Pe#a&a$
Br$($sh +
,rang Melayu diper)ayai telah memberikan
kerjasama kepada 8epun
Pe#a&a$
Br$($sh 1
'ita harus menghukum mereka
+*4
Berdasarkan perbualan di atas apakah tindakan yang telah diambil oleh British
terhadap orang Melayu#
A Mengharamkan akhbar-akhbar Melayu
B Memenjarakan mereka yang bersubahat dengan 8epun
C Mengurangkan dan mengawal kuasa politik orang Melayu
D Mahu memberikan kewarganegaraan berasaskan prinsip jus soli
( L=3 )
507
.
Apakah langkah yang diambil oleh British dalam usahanya untuk memastikan
gologan imigran memberikan kesetiaan kepada Malayan Anion#
A Membentuk sistem ahli
B Melonggarkan syarat kerakyatan
C Menubuhan parti politik mengikut kaum
D Melantik lebih ramai pegawai kerajaan di kalangan mereka
( L=2 )
508
.
!entadbiran Malayan Anion terdiri daripada
I 6egeri-negeri Melayu Bersekutu
II 6egeri-negeri Melayu &idak Bersekutu
III 6egeri-negeri Selat
IV !ulau !inang
A I II dan III
B I IIdan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
509
.
Apakah muslihat sebenar British menubuhan Malayan Anion#
A Memantapkan lagi ekonomi
B Menjamin pertahanan yang kukuh
C Membentuk panjajahan se)ara mutlak
D Mewujudkan perpaduan antara kaum
( L=3 )
510
.
Apakah yang dapat dirumuskan tentang penglibatan kaum wanita dalam usaha
menentang Malayan Anion#
A Memperjuangkan hak mereka
B Menunjukkan keberanian yang tinggi
C Bergabung tenaga menentang Malayan Anion
D Mengadakan demonstrasi se)ara besar-besaran
+**
( L=3 )
511
.
&indakan 2arold Ma)Mi)hael mengan)am raja-raja Melayu merupakan antara
faktor yang menyebabkan penentangan orang Melayu( Bagaimanakah 2arold
Ma)Mi)hael mengan)am raja-raja Melayu#
A Menghapuskan hak istimewa orang Melayu
B Memaksa raja-raja Melayu menerima $esiden British
C Menghapuskan hak memungut )ukai di negeri masing-masing
D Mengan)am akan menurunkan raja-raja Melayu daripada takhta
( L=2 )
512
.
Apakah )ara-)ara yang digunakan oleh orang Melayu untuk menunjukkan
penentangan terhadap Malayan Anion#
I Se)ara indi?idu
II Se)ara kolektif
III Melalui akhbar
IV !erang gerila
A I II dan III
B I IIdan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
513
.
Akhbar manakah yang digunakan oleh orang Melayu untuk membantah Malayan
Anion#
I Majlis
II 1arta 6egara
III Atusan Melayu
IV Fajar Malaya
A I II dan III
B I IIdan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
514
.
Siapakah yang menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu dalam
pentadbiran Malayan Anion#
A $aja Melayu
B $esiden 8eneral
C 3abenor British
+*7
D !esuruhjaya &inggi
( L=1 )
515
.
Mengapakah orang Melayu membantah penubuhan Malayan Anion#
I 'erakyatan jus soli
II &indakan 2arold Ma)Mi)hael
III 'edaulatan raja-raja terhapus
IV !enyatuan politik
A I II dan III
B I IIdan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
516
.
Apakah faktor-faktor yang mendorong segelintir orang Melayu menyokong Malayan
Anion#
I !enyatuan pentadbiran
II &idak berasakan kuasa raja
III 2ak istimewa terjamin
IV Menyokong kerakyatan terbuka
A I II dan III
B I IIdan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
517
.
'enapakah orang bukan Melayu menyokong Malayan Anion#
A !enyatuan politik
B Singapura diasingkan
C 'erakyatan yang terbuka
D !eluang ekonomi yang luas
( L=1 )
518
.
• !ertubuhan 'ebangsaan Melayu Malaya
• Angkatan !emuda Insaf
• Angkatan 1anita Sedar
• Barisan &ani Malaya
Apakah persamaan pertubuhan-pertubuhan yang tersenarai di atas#
A Menentang prinsip kerakyatan jus soli
+*.
B Menyokong penubuhan Malayan Anion
C Membantah penubuhan Malayan Anion
D Mendesak kuasa raja-raja Melayu dikembalikan
( L=2 )
519
.
!arti 'omunis
Malaya
Malayan
Demo)rati) Anion
Apakah persamaan kedua-dua parti di atas#
A Menentang jus soli
B Bergabung dengan AM6,
C Menentang Malayan Anion
D Menyokong Malayan Anion
( L=2 )
520
.
• Berpusat di Singapura
• 'eahliannya terdiri daripada golongan berpendidikan
Inggeris
• Men)adangkan supaya Singapura dimasukkan dalam
Malayan Anion
Maklumat di atas berkaitan dengan parti
A Malayan Asso)iation
B Malayan 8oint A)tion
C !arti komunis Malaya
D Malayan Demo)rati) Anion
( L=3 )
521
.
'ongres Melayu yang pertama telah diadakan dari +-7
Ma) +-7; di 'elab Sultan Sulaiman 'uala 5umpur(
Apakah pen)apaian terpenting kongres ini#
A AM6, ditubuhkan
B !elaksanaan Malayan Anion
C !ersekutuan &anah Melayu dibentuk
D 'edaulatan raja-raja Melayu dipulihkan
( L=2 )
522
.
Apakah tujuan utama 'ongres Melayu kedua yang diadakan pada *< hingga *+
Ma) +-7; di 'uala 5umpur#
A Membantah perisytiharaan Malayan Anion
B Menggabungkan persatuan-persatuan Melayu
C Menunjukkan sokongan terhadap raja-raja Melayu
+*;
D Mewujudkan perpaduan di kalangan orang Melayu
( L=3 )
523
.
Apakah tujuan utama penubuhan AM6, pada tahun +-7;#
I Menentang Malayan Anion
II Menyatupadukan orang Melayu
III Menjamin ketuanan orang Melayu
IV Menuntut kemerdekaan
A I II dan III
B I IIdan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
524
.
Apakah )ogan kata AM6, yang di)ipta oleh DatoD ,nn 8aDafar pada tahun +-.<#
A Merdeka
B 2idup AM6,
C 2idup Melayu
D 2apuskan Malayan Anion
( L=1 )
525
.
British telah mengadakan rundingan rasmi dengan raja-raja Melayu dan AM6,(
Apakah tujuan rundingan tersebut #
A Membantah penubuhan AM6,
B Mewujudkan raja berperlembagaan
C !enentangan terhadap Malayan Anion
D !engubalan !erlembagaan !ersekutuan &anah Melayu
( L=2 )
526
.
8awatankuasa @ksekutif telah ditubuhkan pada 4. 8ulai
+-7;
Apakah tujuan utama penubuhan jawatankuasa ini#
A Menjamin hak orang Melayu
B Menggantikan Malayan Anion
C Mengatasi masalah perkauman
D Menerangkan tentang Malayan Anion
+*/
( L=2 )
527
.
8awatankuasa @ksekutif telah ditubuhkan
pada 4. 8ulai +-7;
Siapakah yang menganggotai 8awatankuasa ini#
I !egawai kanan British
II 1akil raja-raja Melayu
III 1akil AM6,
IV 1akil bukan Melayu
A I II dan III
B I IIdan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
528
.
'enapakah British bersetuju membentuk !ersekutuan &anah Melayu#
A Mahu mewujudkan perpaduan kaum
B Ingin mendapat sokongan orang %ina
C Menghormati perjuangan orang Melayu
D Mengelakkan penentangan se)ara kekerasan
( L=3 )
529
.
Apakah )iri-)iri utama !ersekutuan &anah Melayu +-7>#
I 'onsep raja berperlembagaan
II Majlis raja-raja Melayu dibentuk
III Syarat kerakyatan diperketatkan
IV Sebuah persekutuan dibentuk
A I II dan III
B I IIdan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
530
.
Siapakah yang mengetuai pentadbiran dalam !ersekutuan &anah Melayu +-7>#
A $esiden
B 3abenor
C $aja Melayu
D !esuruhjaya &inggi British
+*>
( L=1 )
531
.
'arl MarJ telah mengasaskan fahaman komunisme pada pertengahan abad ke-+-(
Bagaimanakah beliau menyebarkan ideologinya#
I &he %omunist Manisfesto
II &he %ommunist Ideology
III Das %apital
IV &he 3erman Ideologis
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
532
.
Apakah prinsip-prinsip asas fahaman komunisme#
I Menentang sistem feudal dan imperialis
II Melakukan penentangan se)ara kekerasan
III Memiliknegarakan perindustrian
IV Bepegang kepada sistem kelas
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
533
.
Fahaman komunis disebarkan di &anah Melayu oleh
I !arti 'uomintang F'M&G
II !arti 'omunis 6anyang
III !arti 'omunis Indonesia
IV !arti 'omunis Malaya
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=2 )
534
.
Fahaman komunis tidak mendapat sokongan orang Melayu kerana
A Dilarang oleh Majlis $aja-raja
B Menentang amalan demokrasi
C Bertentangan dengan ajaran Islam
+*-
D Fahaman ini disokong oleh orang %ina
( L=1 )
535
.
Apakah prinsip-prinsip fahaman komunis yang tidak diterima oleh masyarakat
Melayu#
I Bertentangan dengan adat resam orang Melayu
II &idak mengakui kewujudan tuhan
III Matlamat di)apai se)ara kekerasan
IV Dasar sama rata
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
536
.
Apakah tujuan utama penubuhan !arti 'omunis Malaya pada tahun +-*<#
A Men)apai kemerdekaan
B Membentuk ekonomi kapitalis
C Mewujudkan perpaduan kaum
D Menubuhkan $epublik 'omunis Malaya
( L=2 )
537
.
Apakah arahan !ertubuhan 'omunis Antarabangsa kepada parti-parti komunis di
@ropah pada bulan 8ulai +-+-#
A Menghapuskan amalan demokrasi
B Mengasaskan pemerintahan komunis
C Mengesyorkan pemberontakan bersenjata
D Menyebarkan ideologi komunis ke seluruh dunia
( L=2 )
538
.
Siapakah yang menjadi sasaran ejen komunis untuk menyebarkan dakyah komunis#
I !ertubuhan politik
II 'esatuan sekerja
III 'elas-kelas malam
IV !enerbitan %ina
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
+7<
539
.
Siapakah yang bertanggungjawab menyebarkan fahaman komunis di kalangan orang
Melayu#
A !arti 'omunis Malaya
B !arti 'omunis 6anyang
C !arti 'omunis Indonesia
D 'esatuan Melayu Muda
( L=1 )
540
.
Bagaimanakah !arti 'omunis Malaya menyebarkan fahamannya di &anah Melayu#
A Melatih ramai kader
B Mengasaskan parti politik
C Menubuhkan sekolah malam
D Mengajar fahaman komunis di sekolah
( L=1 )
541
.
Menjelang tahun +-*. !arti 'omunis Malaya telah menjadi semakin agresif(
Apakah antara tindakan yang telah dilakukan#
I Melan)arkan mogok
II Mensabotaj ekonomi &anah Melayu
III Menentang pemimpin tempatan
IV Menubuhkan parti politik
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
542
.
Apakah tujuan utama disebalik tindakan agresif yang mula dilakukan oleh !arti
'omunis Malaya menjelang tahun +-*.#
A Melumpuhkan ekonomi
B Mewujudkan rusuhan kaum
C Menghapuskan penentangan
D Mendapatkan sokongan rakyat
( L=3 )
+7+
543
.
8awatankuasa !emuda 'omunis
Antarabangsa telah bersidang di %al)uta
India pada tahun +-7>
Apakah keputusan penting yang telah di)apai semasa persidangan ini#
A Menyusup ke dalam kesatuan sekerja
B Menyeru golongan muda menerima ideologi komunis
C Menggalakkan pemberontakan bagi men)apai matlamat
D Mempengaruhi generasi muda untuk menerima fahaman komunis
( L=3 )
544
.
8awatankuasa !emuda 'omunis
Antarabangsa telah bersidang di %al)uta
India pada tahun +-7>
Apakah tindakan yang dilakukan oleh !'M sebagai hasil daripada persidangan
tersebut#
A Menubuhkan unit gerila
B Mempengaruhi generasi muda
C Menubukan lebih banyak )awangan
D Mengadakan persidangan di &anah Melayu
( L=2 )
545
.
'enapa British berkerjasama dengan !'M semasa !erang Dunia 'edua#
A !'M bersifat sederhana
B !'M didsokong oleh orang %ina
C !'M telah melatih tentera British
D !'M menentang pendudukan 8epun
( L=1 )
546
.
!'M telah melan)arkan mogok yang paling besar di
Batu Arang Selangor yang melibatkan ;<<< orang
buruh(
Apakah pun)a utama mogok tersebut#
A Melumpuhkan ekonomi
B Menuntut gaji yang lebih
C Menuntut kebajikan dijaga
D Masalah penindasan pemilik
+74
( L=2 )
547
.
!'M telah melan)arkan mogok yang
paling besar di Batu Arang Selangor yang
melibatkan ;<<< orang buruh(
Apakah kesan mogok tersebut#
A !'M diharamkan oleh British
B !emimpin !'M diberi amaran
C British mengharamkan kesatuan sekerja
D Mereka yang terlibat dihantar pulang ke %hina
( L=1 )
548
.
Apakah yang dituntut oleh !entadbiran &entera British kepada !'M sebaik sahaja
tamatnya !erang Dunia 'edua#
I Menyertai pasukan keselamatan
II Membubarkan M!A8A
III Menyerahkan senjata
IV Menubuhkan parti politik
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=2 )
549
.
Apakah langkah yang diambil oleh British untuk menggalakkan anggota M!A8A
menyerahkan senjata#
I Memberikan jawatan kerajaan
II Menjanjikan kerakyatan mudah
III Diberikan wang sebagai insentif
IV Dibekalkan dengan beras
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
550
.
Apakah peritiwa yang menyebabkan kerajaan !ersekutuan mengisytiharkan darurat
di &anah Melayu pada tahun +-7>#
A &indakan Min "uen
B !embunuhan Sir 2enry 3urney
C Mogok pekerja lombong di Batu Arang
D !embunuhan tiga orang pengurus ladang
+7*
( L=1 )
551
.
Setiap penduduk &anah Melayu yang berumur +4 tahun atau lebih mesti didaftarkan
dan diberi kad pengenalan( 'enapa langkah ini diperkenalkan#
A Menjayakan )atuan makanan
B Mengawal kebebasan penduduk
C Mengawal pergerakan penduduk
D Mengawal pertambahan penduduk
( L=1 )
552
.
!enubuhan pasukan 2ome 3uard di &anah Melayu oleh kerajaan British bertujuan
untuk
A Menyatupadukan masyarakat berbilang kaum
B Menghapuskan sepenuhnya an)aman komunis
C Mengawasi pergerakan penduduk &anah Melayu
D Men)etuskan semangat mempertahankan negara
( L=1 )
553
.
$an)angan Briggs dilan)arkan oleh Sir 2enry 3urney pada tahun
+-.<(
Apakah matlamat utama ran)angan ini#
A Melumpuhkan gerakan Min "uen
B Mendapat kerjasama semua kaum
C Menghapuskan an)aman komunis
D Membantu polis dan tentera menjaga keselamatan
( L=3 )
554
.
• Dilan)arkan oleh Sir 2enry 3urney
• Melibatkan penempatan semula penduduk pinggir hutan
Maklumat di atas berkaitan dengan salah satu langkah membanteras an)aman
komunis( Apakah ran)angan tersebut#
A 2ome 3uard
B !erang Saraf
C $an)angan Briggs
D !erisytiharan darurat
( L=3 )
+77
555
.
Min "uen ditubuhkan oleh !'M untuk#
I Menjadi kader
II Memberi maklumat
III Membekalkan makanan
IV Mendapatkan ubat-ubatan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
556
.
3erakan 'elaparan
Apakah tujuan utama kerajaan British melaksanakan program di atas#
A Mendapatkan bantuan makanan daripada kerajaan British
B Menjamim bekalan makanan yang men)ukupi semasa darurat
C Memastikan pihak komunis tidak mendapat bekalan makanan
D Memastikan keselamatan bekalan makanan daripada serangan
( L=3 )
557
.
British memperkenalkan !erang Saraf sebagai langkah membanteras an)aman
komunis( Apakah kejayaan langkah ini#
A Min "uen dapat dilumpuhkan sepenunya
B Anggota menghadapi masalah bekalan makanan
C An)aman komunis berjaya dihapuskan sepenuhnya
D Memujuk rakyat menghapuskan perasaan perkauman
( L=3 )
558
.
'awasan 2itam 'awasan !utih
3erald &empler telah memperkenalkan konsep di atas( 'awasan hitam ialah
A 'awasan yang bebas daripada gerakan Min "uen
B 'awasan yang tidak dikenakan perintah berkurung
C 'awasan yang terdapat kegiatan komunis yang aktif
D 'awasan yang bebas sepenuhnya daripada an)aman komunis
( L=2 )
+7.
559
.
3erald &empler telah berusaha untuk mendapatkan sokongan orang %ina dan India
di bawah dibawah $an)angan !erang Saraf( Apakah langkah yang beliau jalankan
untuk men)apai matlamat tersebut#
A Memberikan bantuan kewangan
B Andang-undang darurat dihapuskan
C Melonggarkan syarat kewarganegaraan
D Mewujudkan parti politik berasaskan kaum
( L=2 )
560
.
• Sebanyak 7< juta risalah dan +4 juta pas diedarkan
dalam bahasa %ina Melayu dan &amil
• !oster ditampal di merata tempat
• Iklan dan wayang gambar digunakan
Maklumat di atas berkaitan dengan langkah yang dijalankan oleh kerajaan untuk
A Menawarkan pengampunan
B Melaksanakan !erang Saraf
C Melonggarkan syarat kerakyatan
D Menghapuskan pengaruh komunis
( L=2 )
561
.
Apakah tujuan %hin !eng Setiausaha Agung !'M mengutus surat kepada &unku
Abdul $ahman pada tahun +-..#
A Antuk memohon kerakyatan
B Antuk mengadakan rundingan
C Antuk membuat perjanjian damai
D Antuk menamatkan pemberontakan senjata
( L=1 )
562
.
Siapakah yang terlibat dalam pertemuan yang telah diadakan pada 4>-4- Disember
+-.. di Baling 'edah#
I &unku Abdul $ahman
II DatoD ,nn 8aDafar
III &un &an %heng 5o)k
IV %hin !eng
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
+7;
( L=1 )
563
.
Apakah perkara-perkara yang dirundingkan dalam pertemuan yang diadakan di
Baling 'edah pada bulan Disember +-..#
I !embubaran !'M
II Syarat !'M meletak senjata
III Syarat !'M menyerah diri
IV Syarat kerakyatan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
564
.
Apakah sebab utama kegagalan rundingan Baling#
A ,rang %ina sukar mendapat kewarganegaraan
B !'M tidak diiktiraf sebagai parti politik yang sah
C 'erajaan enggan mengampunkan anggota komunis
D %hin !eng enggan menamatkan pemberontakan bersenjata
( L=2 )
565
.
'erajaan telah melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan yang berteraskan &anah
Melayu( Apakah harapan kerajaan dalam mengambil langkah ini#
A Memupuk semangat berdikari dalam diri setiap indi?idu
B Membentuk masyarakat yang bersatu padu di &anah Melayu
C Menerapkan sifat memben)i komunis di kalangan masyarakat
D Memupuk perasaan )inta akan tanah air di kalangan generasi muda
( L=3 )
566
.
Apakah langkah pertama yang diambil dalam usaha ke arah men)apai perpaduan
kaum di &anah Melayu#
A !enubuhan 8awatankuasa !erpaduan 'aum
B !enubuhan 8awatankuasa !erundingan !erpaduan
C !enubuhan 8awatankuasa 2ubungan Antara 'aum
D Menghapuskan pengenalan kaum berasaskan tempat tinggal
( L=1 )
567
.
Sekiranya &anah Melayu ingin merdeka syarat ini
mesti dipenuhi(
Apakah syarat yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas#
+7/
A !arti !olitik
B 'erjasama kaum
C 'estabilan politik
D 'emajuan ekonomi
( L=1 )
568
.
Apakah tujuan British mengenakan syarat kerjasama kaum jika &anah Melayu ingin
men)apai kemerdekaan#
I Menjamin perkembangan ekonomi
II Menjamin kestabilan politik
III Menjamin keharmonian masyarakat
IV Menjamin taraf hidup yang tinggi
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=2 )
569
.
Siapakah yang menganggotai 8awatankuasa 2ubungan Antara 'aum#
I Sir Mal)olm Ma)Donald
II DatoD @(@(%( &huraisingam
III DatoD ,nn 8aDafar
IV &un &an %heng 5o)k
A I II dan III
B I IIdan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
570
.
!arti-parti politik yang menganggotai 8awatankuasa 2ubungan Antara 'aum pada
peringkat awal ialah#
I AM6,
II M%A
III MI%
IV !AS
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
+7>
( L=1 )
571
.
• &un &an %heng 5o)k
• Dato @(@(%( &huraisingam
Apakah persamaan tokoh-tokoh yang disenaraikan di atas#
A Menteri 'abinet !ertama
B Menubuhkan !arti !olitik
C Ahli 8awatankuasa 2ubungan Antara 'aum
D !enasihat 8awatankuasa !erundingan !erpaduan
( L=2 )
572
.
!erbin)angan antara AM6, dan 8awatankuasa 2ubungan Antara 'aum telah
membawa kepada persetujuan dalam beberapa perkara( Antara perkara-perkara yang
dipersetujui ialah
I Syarat kerakyatan !ersekutuan di longgarkan
II 'emerdekaan serta merta
III Bantuan ekonomi kepada orang Melayu
IV Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
573
.
• IM! FIndependen)e of Malaya !artyG
• !arti 6egara
Senarai di atas merujuk kepada dua parti politik yang diasaskan oleh DatoD ,nn
8aDafar( Apakah tujuan beliau menubuhan parti-parti tersebut#
A Menjamin keharmonian
B 'emerdekaan serta merta
C Melahirkan perpaduan kaum
D Melahirkan semangat kebangsaan
( L=3 )
574
.
Apakah usaha yang telah dilakukan oleh DatoD ,nn 8aafar untuk mewujudkan
perpaduan kaum di kalangan penduduk &anah Melayu#
+7-
A Menubuhkan IM!
B Menubuhkan AM6,
C Menubuhkan !arti !erikatan
D Menganjurkan 'on?ensi 6asional
( L=2 )
575
.
+378 'onferensi 6asional
+378 'on?ensi 6asional
Apakah matlamat yang ingin di)apai oleh kedua-dua persidangan di atas#
A Men)apai kemerdekaan
B Menarik pelaburan asing
C Merealisasikan perpaduan kaum
D Melaksanakan pilihan raya umum
( L=2 )
576
.
Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam 'onferensi 6asional#
I IM!
II British
III AM6,
IV !arti 6egara
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV
( L=1 )
577
.
Apakah sumbangan &unku Abdul $ahman ke arah merealisasikan perpaduan kaum
di kalangan penduduk di &anah Melayu#
A Menubuhkan AM6,
B Menubuhkan !arti 6egara
C Menubuhkan !arti !erikatan
D Menganjurkan 'onferensi 6asional
( L=2 )
578
.
!arti 0
Membuka keahlian kepada semua kaum
Menerima kerakyatan jus soli dengan syarat ibu bapa
telah menjadi warganegara
+.<
!arti X ialah
A !AS
B AM6,
C !arti 6egara
D Independen)e of Malaya !arty
( L=2 )
579
.
!arti 0
Membuka keahlian kepada semua kaum
Menerima kerakyatan jus soli dengan syarat ibu bapa
telah menjadi warganegara
Siapakah tokoh yang telah mengasaskan parti tersebut#
A &un &an %heng 5o)k
B 2aji Ahmad Fuad
C DatoD ,nn 8aDafar
D &unku Abdul $ahman
( L=3 )
580
.
Sekolah 0
Ditubuhkan sejak abad ke +-
Didirikan di bandar-bandar sahaja
Berpeluang menjawat jawatan tinggi
Dipandang tinggi oleh masyarakat
Sekolah 0 ialah
A Sekolah %ina
B Sekolah &amil
C Sekolah Melayu
D Sekolah Inggeris
( L=1 )
581
.
%iri-)iri utama Sekolah Agama ialah
I Menggunakan bahasa Arab atau bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
II Mempunyai pengajian di peringkat rendah dan menengah
III Dikawal oleh kerajaan British
IV Dibiayai sendiri
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
+.+
( L=1 )
582
.
Sekolah agama adalah satu jenis sekolah yang wujud sebelum merdeka( !elajar-
pelajar yang menuntut di sekolah agama berpeluang melanjutkan pelajaran ke#
I Indonesia
II !akistan
III India
IV Mesir
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
583
.
• Sekolah Agama Islam
• Sekolah Vernakular Melayu
• Sekolah Vernakular %ina
• Sekolah Vernakular India
Senarai di atas merujuk kepada sistem pendidikan yang wujudkan di &anah Melayu
sebelum merdeka( Apakah kesan terpenting sistem pendidikan tersebut#
A Masalah bahasa pengantar
B Menghalang perpaduan kaum
C &idak dilaksanakan dengan baik
D 3agal mewujudkan masyarakat terpelajar
( L=2 )
584
.
Sistem pendidikan yang sama boleh dianggap sebagai alat untuk men)apai
perpaduan masyarakat berbilang kaum kerana
A Dapat mempelajari serta menghayati sejarah negara
B $akyat dapat disatukan dengan perasaan taat setia
C Dapat mewujudkan pelajar yang berilmu pengetahuan
D Dapat mengetahui tentang pengorbanan tokoh-tokon negara
( L=3 )
585
.
Apakah tujuan utama kerajaan mengeluarkan laporan pelajaran#
I Memperkenalkan mata pelajaran yang sesuai
II Merapatkan jurang perbe9aan pendidikan
III Mewujudkan perpaduan antara kaum
IV Mewujudkan masyarakat berilmu
+.4
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV
( L=1 )
586
.
Apakah laporan pelajaran terawal yang dibentuk oleh kerajaan British di &anah
Melayu#
A 5aporan $a9ak
B 5aporan Barnes
C ,rdinan !elajaran
D 5aporan Fenn-1u
( L=1 )
587
.
5aporan Barnes +-.+
Di antara berikut yang manakah )adangan yang terkandung dalam Barnes#
I !endidikan sekolah rendah diwajibkan
II Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar sekolah rendah
III Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar sekolah menengah
IV Sekolah Vernakular %ina dan &amil diteruskan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
588
.
5aporan $a9ak +-.;
Apakah matlamat yang ingin di )apai dengan perlaksanaanya#
A Memastikan tenaga kerja yang terlatih
B Melahirkan masyarakat yang bersatu padu
C Mewujudkan sistem pendidikan yang moden
D Membantu sistem pendidikan yang seimbang
( L=3 )
589
.
Badan X
Sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa
pegawai dan tokoh masyarakat
!ernyataan di atas merujuk kepada
+.*
A Sistem Ahli
B Suruhanjaya $eid
C 8awatankuasa 'abinet
D 8awatan 2ubungan Antara 'aum
( L=3 )
590
.
Badan X
Sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa
pegawai dan tokoh masyarakat
Idea penubuhan badan 0 di)etuskan oleh
A &un Dr( Ismail
B DatoD ,nn 8aDafar
C DatoD Mahmud Mat
D DatoD Mahmud Mad
( L=3 )
591
.
Antara tokoh-tokoh yang menjadi anggota Sistem Ahli ialah#
I Dr( 5ee &iang 'eeng
II DatoD ,nn 8aafar
III DatoD @(@(% &huraisingam
IV &un Abdul $a9ak
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
592
.
'elonggaran Syarat
'erakyatan di peringkat
!ersekutuan
'elonggaran Syarat
'erakyatan di peringkat
6egeri
Bagaimanakah syarat kerakyatan dilonggarkan di peringkat !ersekutuan#
I Se)ara kuatkuasa undang-undang
II Se)ara permohonan
III Se)ara naturalisasi
IV Se)ara peperiksaan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
+.7
D II III dan IV
( L=2 )
593
.
!emohon adalah orang yang dianggap telah berjasa
kepada &anah Melyu
!emohon di atas layak mendapat kerakyatan se)ara
A Se)ara naturalisasi
B Se)ara permohonan
C Antara koloni British
D Se)ara kuatkuasa undang-undang
( L=3 )
594
.
• Ditubuhkan pada tahun +-.+
• Diwujudkan sebagai sebagai tukar ganti kepada
kelonggaran kerakyatan
Maklumat di atas merujuk kepada
A $IDA
B Sistem Ahli
C !arti !erikatan
D 5aporan !elajaran
( L=3 )
595
.
Apakah peranan penting 5embaga !embangunan Desa F$IDAG#
A Menyusun semula masyarakat
B Melaksanakan peran)angan bandar
C Membuka tanah se)ara besar-besaran
D Meningkatkan taraf sosioekonomi orang Melayu
( L=2 )
596
.
!ilihanraya negeri yang mula diadakan mulai tahun +-.7
Apakah tujuan pilihan raya negeri#
A Antuk menghapuskan masalah rusuhan antara kaum
B Mendapat sokongan masyarakat berbilang kaum di negeri-negeri
C $akyat berpeluang untuk pilih kerajaan yang bakal memerintah
D Mempraktikkan sistem demokrasi di kalangan penduduk &anah Melayu
+..
( L=2 )
597
.
!ilihan raya negeri yang mula diadakan mulai tahun +-.7
Apakah kesan terpenting keputusan pilihan raya tersebut#
A $akyat berpeluang memilih wakil masing-masing
B !erpaduan kaum telah di)apai di negeri-negeri tersebut
C Mengukuhkan keyakinan rakyat kepada perjuangan !arti !erikatan
D Membolehkan pemimpin-pemimpin tempatan menuntut kemerdekaan
( L=3 )
598
.
Apakah faktor yang menyebabkan kejayaan !arti !erikatan dalam pilihanraya Majlis
!erundangan !ersekutuan +-..#
I Sikap tolak ansur antara parti politik
II Bersepakat menolak pengaruh !'M
III 'esanggupan untuk berkongsi kuasa
IV &iada tandingan daripada parti-parti lain
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
599
.
PI5IHAN RA9A MAJ5IS
PERUNDANGAN PERSEKUTUAN
+377
!arti !erikatan
.. kerusi
!arti 0
+ kerusi
!arti 0 ialah
A Bebas
B !arti Buruh
C !arti 6egara
D !arti Islam Se-&anah Melayu
( L=1 )
600
.
• Men)apai kemerdekaan dalam tempoh empat tahun
• Mewajibkan pendidikan rendah
• Menamatkan darurat
• Bantuan ekonomi kepada orang Melayu
+.;
!erkara-perkara yang disenaraikan di atas adalah berkaitan dengan
A &untutan-tuntutan !'M
B &untutan-tuntutan AM6,
C Matlamat 8awatankuasa 2ubungan Antara 'aum
D Manifesto !arti !erikatan dalam pilihanraya umum +-..
( L=2 )
601
.
Apakah takrif kemerdekaan#
A !entadbiran yang bebas
B $akyat yang hidup bebas
C $aja menjalankan pentadbiran
D Bebas daripada penjajahan asing
( L=1 )
602
.
Asaha untuk mendapat kemerdekaan &anah Melayu telah mula dilaksanakan sejak
awal tahun +-.; oleh
A MI%
B M%A
C AM6,
D !arti !erikatan
( L=1 )
603
.
!arti !erikatan telah membantu kerajaan selapas memenangi pilihan
raya pada tahun +-..
Apakah tindakan yang diambil oleh pemimpinIpemimpin !arti !erikatan selapas
kejayaan tersebut#
A Merundingan kuasa raja-raja Melayu
B Mengubal perlembagaan &anah Melayu
C Mengistiharkan kemerdekaan &anah Melayu
D Merundingkan kemerdekaan &anah Melayu
( L=2 )
604
.
Mengapakah kerajaan !erikatan meminta kemerdekaan daripada pihak British#
A Dapat membentuk negara yang makmur
B Dapat hidup bebas tanpa masalah perkauman
C Dapat memerintah se)ara demokrasi berparlimen
D Bebas memerintah mengikut hala tuju yang ditentukan sendiri
( L=3 )
605
.
:a$" Raja)Raja Me"a'/ 7
+./
:a$" Par($ Per$a(an 7
8adual di atas merujuk kepada
A Sistem Ahli
B $ombongan Merdeka
C Suruhanjaya %obbold
D 8awatankuasa perpaduan
( L=1 )
606
.
Siapakah yang mewakili !arti !erikatan dalam $ombongan Medeka#
I &unku Abdul $ahman
II &un Dr Ismail
III &un Abdul $a9ak
IV DatoD 6ik Ahmed 'amil
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
607
.
• DatoD !anglima Bukit 3antang
• DatoD Mohd Seth
• Abdul A9i9 ,thman
Apakah persamaan tokoh-tokoh yang tersenarai di atas
A Anggota Sistem ahli
B Ahli 'abinet !ertama
C Anggota Suruhanjaya $eid
D 1akil raja-raja Melayu ke 5ondon
( L=1 )
608
.
Apakah tujuan utama $ombongan 5ondon +-.;#
A Merundingkan masalah perpaduan kaum
B Membin)angkan tarikh pilihan raya umum
C Membin)angkan hak politik orang Melayu
D Merundingkan kemerdekaan &anah Melayu
( L=1 )
609
.
R/n*$n#an 5!n*!n +37.
+.>
1akil $aja-$aja Melayu 7
1akil !arti !erikatan 7
Siapakah yang mempengerusikan rundingan tersebut#
A Sir I?or 8ennings
B 5ord 1illiam $eid
C 5ord 5ennoJ Boyd
D Sir 2arold Ma)Mi)hael
( L=1 )
610
.
'ewibawaan pemimpin-pemimpin negara harus disanjung( Bagaimanakah
pemimpin-pemimpin negara kita menuntut kemerdekaan
A $undingan
B !eperangan
C 'etenteraan
D Andang-undang
( L=1 )
611
.
Apakah perkara penting yang dipersetujui dalam !erjanjian 5ondon#
I &arikh kemerdekaan ditetapkan
II Suruhanjaya bebas dibentuk untuk mengubal !erlembagaan
III !erniagaan British diserahkan kepada kerajaan !ersekutuan
IV !erjanjian pertahanan dengan British ditandatangani
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
612
.
$ombongan Merdeka telah kembali ke &anah Melayu pada 4< Februari +-.;( Di
manakah &unku Abdul $ahman mengistiharkan tarikh kemerdekaan#
A Bandar 2ilir
B Dataran Merdeka
C Stadium Merdeka
D !erkarangan !arlimen
( L=2 )
613
.
Apakah tujuan perhimpunan yang diadakan se)ara besar-besaran di !adang 2ilir
Melaka pada 4< Februari +-.;#
A Menunjukkan bantahan
B !emasyuran 'emerdekaan
+.-
C !eristiharan tarikh kemerdekaan
D Sambutan ulang tahun kemerdekaan
( L=1 )
614
.
Suruhanjaya $eid telah mempertimbangkan sebanyak +*+ memorandum yang
diterima daripada pelbagai pihak kerana
A Mahu membentuk perlembagaan yang efektif
B Mahu memastikan perlembagaan yang moden
C Mahu membentuk perlembagaan yang adil untuk semua pihak
D Mahu membentuk perlembagaan yang diterima oleh orang Melayu
( L=2 )
615
.
Ba*an X
&arikh Anggota-Anggota
Ma) +-.; Sir 1illiam M)kell
&uan B( Malik
Badan 0 ialah
A Suruhanjaya $eid
B Suruhanjaya %obbold
C Suruhanjaya 'emerdekaan
D Suruhanjaya 5awren)e Mi)haelmore
( L=2 )
616
.
Ba*an X
&arikh Anggota-Anggota
Ma) +-.; Sir 1illiam M)kell
&uan B( Malik
Apakah peranan badan 0#
A Mengkaji hak dan kuasa raja-raja Melayu
B Merangka sistem pendidikan &anah Melayu
C Merangka sistem pendidikan &anah Melayu
D Menyusun perlembagaan !ersekutuan &anah Melayu
( L=3 )
617
.
• 5ord 1illiam $eid
• Sir I?or 8ennings
• &uan Abdul 2amid
Apakah sumbangan tokoh-tokoh di atas terhadap sejarah &anah Melayu#
A Mengubal !erlembagaan
+;<
B Menasihati !arti !erikatan
C Berkhidmat sebagai $esiden
D &erlibat dalam $undingan london
( L=3 )
618
.
%adangan Suruhanjaya $eid diterima oleh !arlimen British pada bulan 8un +-./(
Siapakah yang meluluskan Draf !erlembagaan Merdeka #
A Ahli !arlimen British
B 1akil $aja-raja Melayu
C Anggota !erti !erikatan
D Majlis !erundangan !ersekutuan
( L=2 )
619
.
Mengapakah !erlembagaan Merdeka diterima oleh semua kaum#
A Dibentuk hasil muafakat
B Diterima oleh kerajaan British
C Diterima oleh raja-raja Melayu
D Digubal oleh Suruhanjaya $eid
( L=1 )
620
.
• 'edudukan istimewa orang Melayu
• 'erakyatan se)ara jos soli
• Bahasa Melayu bahasa kebangsaan bahasa %ina dan &amil
boleh dikembangkan
• Agama Islam agama rasmi !ersekutuan agama lain boleh
terus diamalkan
Senarai di atas merujuk kapada perkara-perkara yang terkandung dalam
!erlembagaan Merdeka( !erlembagaan ini jelas membuktikan
I 6asionalisme di kalangan penduduk
II Semangat kebangsaan antara kaum
III Sifat tolak ansur antara kaum
IV Amalan muafakat antara kaum
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
621
.
Apakah kepentingan !erlembagaan Merdeka +-./ kepada kita#
+;+
I Memberikan hak mutlak menerajui pentadbiran &anah Melayu
II Mewujudkan perpaduan antara masyarakat berbilang kaum
III Menjamim perkembagaan ekonomi yang pesat dan maju
IV Menjamin keutuhan dan keamanan negara
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
622
.
• &unku Abdul $ahman
• &un V(&( Sambathan
• &un Abdul $a9ak
• &un 2(S( 5ee
&okoh-tokoh yang disenaraikan di atas telah memberikan sumbangan yang besar
kepada negara kita( Apakah sumbangan mereka
A Menganggotai rombongan merdeka
B Mengasaskan pemerintahan demokrasi
C Merangka !erlembagaan Merdeka +-./
D Berusaha men)apai kemerdekaan negara
( L=3 )
623
.
Apakah kepentingan peristiwa ini pemasyhuran kemerdekaan pada *+ ,gos +-./#
A !enduduk &anah Melayu telah bersatu padu
B !enduduk &anah Melayu dapat hidup dengan aman
C &anah Melayu telah bebas daripada penjajahan British
D British tidak lagi mengharapkan bantuan pertahanan
( L=1 )
624
.
+;4
X dalam )arta di atas ialah
A $undingan 5ondon
B !erlembagaan Merdeka
C $undingan 'emerdekaan
D 'emerdekaan &anah Melayu
( L=3 )
625
.
Apakah isu Iisu yang rumit dan sensitif yang terpaksa diselesaikan demi men)apai
kemerdekaan &anah Melayu#
I 'erakyatan
II @konomi
III Bahasa
IV Agama
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
626
.
Tar$h Masa Tem2a(
*< ,gos
+-./
+4(<< tengah
malam
!adang 'elab
Selangor
8adual di atas merujuk kepada peristiwa
A !enetapan 'emerdekaan
B !eristiharan 'emerdekaan
C !emasyhuran 'emerdekaan
D !enurunan Bendera Anion 8a)k
( L=3 )
627
.
Tar$h Masa Tem2a(
*< ,gos
+-./
+4(<< tengah
malam
!adang 'elab
Selangor
Apakah kepentingan peristiwa tersebut#
A Menandakan tamatnya darurat
B Menandakan tamatnya penjajahan
+;*
C Menandakan kejayaan !arti !erikatan
D Menandakan kewujudan &anah Melayu
( L=1 )
628
.
Apakah tujuan pembinaan stadium Merdeka#
A Sebagai lambang negara
B !emasyuran 'emerdekaan
C !eristiharan 'emerdekaan
D !enurunan Bendera Anion 8a)k
( L=2 )
629
.
Siapakah yang menyerahkan dokumen peristiharan kemerdekaan kepada "ang di-
!ertuan Agong #
A $atu @li9ebeth II
B 5ord 1illiam $eid
C Duke of 1ellington
D &unku Abdul $ahman
( L=2 )
630
.
Siapakah yang memba)a !eristiharan kemerdekaan#
A DatoD ,nn 8aafar
B &un Abdul $a9ak
C &unku Abdul $ahman
D "ang di-!ertuan Agong
( L=1 )
631
.
&anah Melayu yang merdeka diperintah berasaskan sistem
A $epublik
B Demokrasi
C 'esatuan 6egeri
D $aja berkuasa mutlak
( L=1 )
632
.
Apakah yang berlaku sebaik sahaja &unku Abdul $ahman selesai memba)a
peristiharan kemerdekaan #
A 6yanyian 6egaraku
B 5aungan Seruan Merdeka
C !enurunan Bendera Anion 8a)k
+;7
D !enyerahan dokumen kemerdekaan
( L=2 )
633
.
Apakah perkara-perkara penting yang terkandung dalam !emasyhuran
'emerdekaan#
I !ersekutuan &anah Melayu berdaulat setaraf dengan negara lain di dunia
II &arikh kemerdekaan &anah Melayu pada *+ ,gos +-./
III !ersekutuan &anah Melayu merupakan negara demokrasi
IV !ersekutuan &anah Melayu menjadi anggota 'omanwel
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
634
.
Apakah kesan terpenting !emasyhuran kepada negara Britain#
A !arlimen Britain mengawasi 6eger-negeri Selat
B 2ilang hak menjaga keselamatan &anah Melayu
C !enguasaan $atu @ngland ke atas &anah Melayu terbatal
D !arlimen Britain bertanggugjawab mengawasi !ersekutuan &anah Melayu
( L=3 )
635
.
Siapakah yang menandatangani !erjanjian !ersekutuan &anah Melayu +-./ bagi
membentuk !ersekutuan &anah Melayu#
I $atu @ngland
II $aja-raja Melayu
III !erdana Menteri
IV !esuruhjaya &inggi
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=2 )
636
.
R!m%!n#an Kemer*eaan
1akil !arti
!erikatan
0
$ajah di atas berkaitan dengan rombongan merdeka( 0 mewakili
A AM6,
+;.
B 1akil British
C ,rang melayu
D 1akil raja-raja Melayu
( L=1 )
637
.
!arti !erikatan telah membuat pindaan dalam 5aporan Suruhanjaya $eid( !indaan
tersebut berkaitan dengan
A !embentukan 'abinet
B 'edudukan Agama Islam
C !entadbiran &anah Melayu
D Sempadan 6egeri-negeri Melayu
( L=2 )
638
.
'ejayaan tokoh-tokoh negara mendapat kemerdekaan daripada British membuktikan
kepada kita bahawa
A 'uasa British telah di)abar
B !elaksanaan pentadbiran yang utuh
C &olak ansur penduduk berbilang bangsa
D 1ujud kerjasama di kalangan semua parti
( L=3 )
639
.
Sesiapa yang lahir di &anah Melayu layak
mendapat kerakyatan
!ernyataan di atas terkandung dalam
A $ukun 6egara
B !erjanjian 5ondon
C Manifesto pilihan raya
D !erlembagaan Merdeka
( L=2 )
640
.
Diperkenalkan pada bulan 8anuari +-7+ oleh %harles Vyner Brooke
sempena !erayaan +<< &ahun
!ernayataan di atas merujuk kepada #
A !erlembagaan Sarawak +-7+
B !eraturan !entadbiran Sarawak
C Andang-undang &ubuh Sarawak
D !erlembagaan Merdeka Sarawak
( L=2 )
641
.
Apakah faktor utama yang menyebabkan !erlembagaan +-7+ tidak
dapat dilaksanakan(#
+;;
A Dihalang oleh kerajaan British
B 8epun telah menyerang Sarawak
C Ditentang oleh !egawai anak 6egeri
D &idak disokong oleh pembesar tempatan
( L=1 )
642
.
• !entadbiran 0
• Diperkenalkan oleh British setelah tamatnya !erang Dunia
'edua
• Dilaksanakan dari +< September+-7. sehingga + 8ulai +-7;
!entadbiran 0 ialah
A !entadbiran Awam
B !entadbiran Sementara
C !entadbiran &entera British
D !entadiran $aja-raja Brooke
( L=1 )
643
.
• !entadbiran 0
• Diperkenalkan oleh British setelah tamatnya !erang
Dunia 'edua
• Dilaksanakan dari +< September+-7. sehingga +
8ulai +-7;
Apakah tujuan utama !entadbiran 0#
I Menamatkan pentadbiran tentera
II Mengembalikan ketenteraman
III Mengemaskini pentadbiran
IV Memulihkan ekonomi
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
644
.
Tar$h P$ha 9an# Ter"$%a(
Disember +-7. %harles Vyner Brooke
'erajaan British
Berpandukan jadual di atas Apakah keputusan yang di)apai daipada rundingan di
atas#
+;/
A Sarawak menyertai Malaysia
B !enyerahan Sarawak kepada British
C &arikh kemerdekaan Sarawak ditetapkan
D !enyerahan Sarawak kepada penduduk tempatan
( L=1 )
645
.
'enapakah %harles Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British#
I Disetujui oleh penduduk tempatan
II Desakan kerajaan British
III !ertikaian keluarga
IV Masalah kewangan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=1 )
646
.
Mengapakah kerajaan British mendesak %harles Vyner Brooke menyerahkan
Sarawak kepada British#
A Menjamin pelaburan
B Mendapat bahan mentah
C Mengatasi masalah kewangan
D Mengurangkan an)aman komunis
( L=2 )
647
.
T!!h X
Dihantar oleh %harles Vyner Brooke untuk
mendapatkan tandatangan daripada ketua-ketua
bumiputera dan pemimpin tempatan dalam Majlis
&ertinggi
Siapakah tokoh 0#
A I?or 8ennings
B 2arold Ma)Mi)hael
C 3erald &( Ma)Bryan
D %harles Arden %larke
( L=2 )
648
.
T!!h X
Dihantar oleh %harles Vyner Brooke untuk
+;>
mendapatkan tandatangan daripada ketua-ketua
bumiputera dan pemimpin tempatan dalam Majlis
&ertinggi
Bagaimanakah tokoh 0 mendapatkan tandatangan tersebut#
A !aksaan
B $undingan
C !enerangan
D &ipu Muslihat
( L=1 )
649
.
3erard &( Ma)Bryan
2arold Ma)Mi)hael
Apakah persaman kedua-dua tokoh yang dinyatakan di atas#
A Menentang !entadbiran &entera British
B Menentang penyerahan Sarawak kepada British
C Menggunakan tipu muslihat dalam man)apai matlamat
D !ernah berkhidmat sebagai $esiden British di Sarawak
( L=3 )
650
.
,rang Melayu dan Dayak membantah peristiharan keputusan
persetujuan Majlis &ertinggi Sarawak untuk menyerahkan Sarawak
kepada British(
Apakah tindakan yang diambil oleh %harles Vyner Brooke bagi mengatasi masalah
di atas#
A Membatalkan hasratnya untuk menyerahkan Sarawak
B Mengadakan rundingan dengan pemimpin-pemimpin terlibat
C Mendapatkan persetujuan se)ara perundangan dan demokrasi
D Meme)at semua orang Melayu dan Dayak dalam Majlis &ertinggi
( L=3 )
651
.
Apakah yang berlaku setelah Majlis 6egeri meluluskan $ang Andang-undang
!enyerahan Sarawak atau %ession Bill#
+;-
A Sarawak menyertai Malaysia
B Sarawak men)apai kemerdekaan
C Sarawak bergabung dengan Sabah
D Sarawak menjadi 8ajahan Mahkota British
( L=2 )
652
.
'elulusan $ang undang-undang !enyerahan Sarawak telah mengubah status
Sarawak menjadi
A 6aungan British
B 6egeri yang merdeka
C 8ajahan Mahkota British
D Sebahagian Borneo Atara
( L=1 )
653
.
Asul penyerahan Sarawak telah mendapat +> undi menyokong dan +; undi
menentang dalam Majlis 6egeri( Siapakah yang menyokong usul tersebut#
A Ahli !enasihat
B !egawai British
C Ahli bumiputera
D Ahli bukan bumiputera
( L=1 )
654
.
Siapakah yang dilantik sebagai 3abenor British yang pertama di Sarawak#
A Sir 1illiam M)'ell
B Sir Dun)an Steward
C Sir Mal)olm Ma)Donald
D Sir %harles Arden %larke
( L=1 )
655
.
Antara pihak-pihak yang yang membantah penyerahan Sarawak kepada British ialah
I ,rang Melayu
II ,rang Iban
III ,rang Dayak
IV Sultan Brunei
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=2 )
+/<
656
.
Apakah faktor-faktor yang men)etuskan penentangan terhadap penyerahan
Sarawak#
I !erlantikan Anthony Brooke sebagai raja Sarawak
II &ipu muslihat %harles Vyner Brooke
III 2ilang hak memungut )ukai
IV !erlembagaan +-7+
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
657
.
&okoh X
• Dianugerahi gelaran Datu Bandar pada tahun +-4+
• Dianugerahi gelaran Datu !atinggi pada tahun +-*/
• Bekas 3uru
&okoh 0 ialah
A Datu !atinggi Abdul 3apur
B Datu !atinggi Abang 2aji Abdillah
C Datu !atinggi Abang 2aji Mustapha
D Datu !atinggi 2aji Mohamad 'assim
( L=2 )
658
.
!ersatuan 'ebangsaan Melayu Sarawak
Barisan !emuda Sibu
Barisan !emuda Sarawak
!ersatuan Dayak Sarawak
Apakah persamaan pertubuhan-pertubuhan yang disenaraikan di atas#
A Menentang pemerintahan keluarga Brooke
B Membantah penyertaan Sarawak dalam Malaysia
C Menentang penyerahan Sarawak kepada British
D Menentang pelaksanaan !erlembagaan Sarawak +-7+
( L=3 )
+/+
659
.
Barisan !emuda Melayu meminta Anthony Brooke ditabalkan sebagai $aja Sarawak
yang baru kerana
A Beliau pengganti yang sah
B Beliau pemerintah yang )ekap
C Mudah mendapat kemerdekaan
D Beliau menghormati kehendak rakyat Sarawak
( L=2 )
660
.
Antara berikut yang manakah merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh
golongan antipenyerahan untuk menunjukkan bantahan terhadap penyerahan
Sarawak kepada British#
I Menggerakkan persatuan kaum ibu mengadakan demonstrasi
II Menghantar surat bantahan dan telegram
III 'akitangan kerajaan meletakkan jawatan
IV Bergabung dengan !'M
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
661
.
Apakah tujuan British mengeluarkan notis !ekeliling 6o( - #
A Mengharamkan parti-parti radikal di Sarawak
B Menamatkan rusuhan kaum yang semakin berleluasa
C Menyerahkan semula Sarawak kepada keluarga Brooke
D Melarang kakitangan awam melibatkan diri dalam 3erakan Anti !enyerahan
( L=3 )
662
.
Apakah kesan terpenting notis !ekeliling 6o(-#
A 3erakan antipenyerahan dimulakan
B 3erakan antipenyerahan diharamkan
C 'akitangan kerajaan meletak jawatan
D British terpaksa akur dengan kehendah penduduk
( L=1 )
663
.
Apakah tindakan yang diambil oleh British untuk melemahkan gerakan
antipenyerahan#
I Anak-anak golongan anti penyerahan tidak dapat belajar di sekolah kerajaan
II Melaga-lagakan orang Melayu dan orang Dayak
III Menghina dan men)emuh golongan antipenyerahan
+/4
IV 3olongan anti-penyerahan dibuang negeri ke Sabah
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
664
.
Apakah kesan terpenting peristiwa pembunuhan Sir Dun)an Stewart 3abenor
Sarawak yang kedua #
A 3erakan antipenyerahan berakhir
B !emerintahan tentera dilaksanakan
C British menggunakan )ara kekerasan
D 3erakan anti penyerahan diharamkan
( L=1 )
665
.
Apakah kesan terpenting perjanjian di antara 'erajaan British dengan Syarikat
Borneo Atara British FSBABG yang ditandatangani pada bulan 8un +-7;#
A Sabah dan Sarawak digabungkan
B SBAB dibubarkan se)ara rasminya
C SBAB mentadbir Sabah se)ara rasmi
D Borneo Atara menjadi tanah jajahan British
( L=2 )
666
.
Apakah peranan utama !entadbiran &entera British yang memerintah Sabah selepas
!erang Dunia 'edua#
A Memulihkan ekonomi yang semakin meleset
B Membentuk kerajaan yang adil dan saksama
C Mewujudkan pemerintahan yang demokratik
D Mengembalikan keamaman dan ketenteraman
( L=2 )
667
.
Apakah antara faktor-faktor utama yang menyebabkan penyerahan Sabah kepada
British#
I Desakan pelabur-pelabur @ropah
II Mengeksploitasi Sumber Bahan Mentah
III Menjamin kedudukan dan keselamatan
IV Masalah kewangan yang merun)ing
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
+/*
( L=3 )
668
.
!enduduk Sabah tidak menunjukkan penentangan terhadap penyerahan Sabah
kepada British( Siapakah yang menentang penyerahan ini#
A Sultan Brunei
B 1aris Sultan Sulu
C !emimpin 'ada9an
D Ahli Majlis Andangan
( L=3 )
669
.
'enapakah waris kesultanan Sulu menentang tindakan SBAB menyerahkan Sabah #
A $aja Sulu tidak berkuasa
B &iada hak memungut )ukai
C Didesak oleh penduduk tempatan
D Menuntut Sabah sebagai miliknya
( L=3 )
670
.
!arti X
Diasaskan oleh Donald Stephens
Ditubuhkan pada ,gos +-;+
Menjaga kepentingan dan memelihara hak
!arti 0 ialah
A !asok Momogun
B !arti Demokratik
C !ersatuan 'ebangsaan Sabah Bersatu FAS6,G
D !ersatuan 'ebangsaan 'ada9an Bersatu FA6',G
( L=3 )
671
.
!erlembagaan Baru +-.<
Apakah pembaharuan yang dilaksanakan oleh pihak British di Sabah setelah
memperkenalkan !erlembagaan Baru di atas#
I 1akil anak negeri dilantik se)ara tidak rasmi dalam Majlis Andangan
II !enubuhan parti-parti politik digalakkan
III Majlis Andangan ditubuhkan
IV Majlis 'erja dibentuk
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
+/7
672
.
!erlembagaan Sabah telah dipinda pada tahun +-;<(Apakah tujuan pindaan ini#
A Menghapuskan penentangan penduduk
B Mengasaskan pemerintahan demokrasi
C Mendapatkan sokongan penduduk tempatan
D Menambahkan bilangan pemimpin bumiputera
( L=2 )
673
.
Apakah peristiwa yang menjadi menjadi pendorong utama penubuhan parti politik
di Sabah#
A %ukai yang tinggi
B 'ehilangan hak pemerintahan
C 3agasan !ersekutuan Malaysia
D !enyerahan Sabah kepada British
( L=1 )
674
.
Apakah tujuan utama penubuhan !arti !erikatan Sabah #
A Menghadapi pilihan raya +-;4
B Mewujudkan perpaduan kaum
C Mendapatkan sokongan rakyat
D Mewujudkan integrasi dengan Semenanjung &anah Melayu
( L=2 )
675
.
Apakah pengumuman penting yang telah dibuat oleh &unku Abdul $ahman pada 4/
Mei +-;+ di Singapura#
A !enubuhan AS@A6
B !emisahan Singapura
C Idea pembentukan Malaysia
D 'emerdekaan &anah Melayu
( L=1 )
676
.
%adangan 3agasan !ersekutuan Malaysia terdiri daripada
I &anah Melayu
II Singapura
III Brunei
IV Indonesia
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
+/.
( L=1 )
677
.
Apakah peranan utama 8awatankuasa !erundingan !erpaduan Malaysia#
A Mengubal perlembagaan Malaysia
B Mengkaji keadaan sosioekonomi wilayah terbabit
C Merundingkan kemerdekaan gagasan Malaysia
D Mengadakan rundingan ke arah membentuk Malaysia
( L=2 )
678
.
Badan X
• Ditubuhkan pada bulan 8ulai +-;+
• 5angkah awal merealisasikan gagasan !ersekutuan
Malaysia
Badan 0 ialah
A 8awatankuasa Integrasi Malaysia
B 8awatankuasa !erpaduan Malaysia
C 8awatankuasa 2ubungan Antara 'aum
D 8awatankuasa !erundingan !erpaduan Malaysia
( L=2 )
679
.
8awatankuasa !erundingan
!erpaduan Malaysia
X
$ajah di atas berkaitan dengan tindakan &unku Abdul $ahman selepas penubuhan
8!!M( 0 ialah
A Mengemukakan usul di Dewan $akyat
B Berunding dengan pemimpin terbabait
C Meninjau pendapat rakyat &anah Melayu
D Mengadakan referendum di Borneo Atara
( L=3 )
680
.
!ada awalnya gagasan !ersekutun Malaysia ini dikenali sebagai
A Malaysia
B Melayu $aya
C &anah Melayu
D !ersekutuan Malaysia
+/;
( L=3 )
681
.
Apakah tujuan !embentukan !ersekutuan Malaysia
I Memper)epatkan kemerdekaan
II 'eseimbangan 'aum
III 'emakmuran ekonomi
IV !endidikan Seragam
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
682
.
Apakah kelebihan pembentukan Malaysia dari segi keselamatan dan kestabilan
negara#
A Mengatasai an)aman komunis
B Mewujudkan pertahanan kukuh
C Bebas daripada pemberontakan
D Selamat daripada serangan 8epun
( L=2 )
683
.
Apakah faedah pembentukan Malaysia kepada negara-negara yang terbabit dari segi
ekonomi#
I Mewujudkan pasaran ekonomi luas
II Menyatukan sumber tenaga manusia
III Mengurangkan sekatan )ukai
IV Mudah menarik pemodal asing
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
684
.
Bagaimanakah reaksi terhadap 3agasan !ersekutuan Malaysia di negeri-negeri
Melayu#
A Disokong oleh dengan syarat
B !enyertaan Singapura ditentang
C Masyarakat bukan Melayu menentang
D Mendapat sambutan yang menggalakkan
( L=2 )
+//
685
.
Sai9 ke)il
8umlah penduduk kurang
Senarai di atas berkaitan dengan
A Sebab-sebab Brunei tidak menyertai gagasan Malaysia
B Faktor-faktor penentangan penduduk Singapura dan Sarawak
C Masalah-masalah yang dibangkitkan oleh !enduduk di &anah Melayu
D !erkara-perkara yang menyukarakan kemerdekaan se)ara bersendirian
( L=2 )
686
.
Apakah syarat yang di)adangkan oleh !arti !AS terhadap gagasan !ersekutuan
Malaysia#
A Bahasa Arab diwajibkan
B Islam sebagai agama rasmi
C Andang-undang Islam diamalkan
D Melayu $aya merangkumi Indonesia
( L=1 )
687
.
Mengalu-alukan 3agasan !ersekutuan Malaysia
!ernyataan di atas merujuk kepada salah satu parti politik di Singapura( !arti
tersebut ialah
A Barisan Sosialis
B !arti Demokratik
C !arti &indakan $akyat
D !arti $akyat Singapura
( L=2 )
688
.
'enapakah parti tersebut mengalu-alukan 3agasan !ersekutuan Malaysia#
A Mewujudkan perpaduan antara kaum
B Mewujudkan keseimbngan antara kaum
C Menjamin kemajuan ekonomi yang pesat
D Mengelakkan penguasaan parti-parti berhaluan kiri
( L=1 )
689
.
Antara berikut parti manakah yang menentang 3agasan !ersekutuan Malaysia di
Singapura#
I !@&I$
+/>
II Barisan Sosialis
III !arti $akyat Singapura
IV !arti 6asional Singapura
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=2 )
690
.
Barisan Sosialis !arti $akyat Singapura
Apakah persamaan kedua-dua parti di atas#
A Menuntut kemerdekaan terlebih dahulu
B Menyokong 3agasan !ersekutuan Malaysia
C Menentang 3agasan !ersekutuan Malaysia
D Menyokong bersyarat 3agasan !ersekutuan Malaysia
( L=1 )
691
.
Bagaimanakah kerajaan Singapura meninjau pendapat rakyatnya tentang 3agasan
!ersekutuan Malaysia#
A Mengadakan dialog
B Mengadakan pilihan
C Mengadakan referendum
D Menubuhkan suruhanjaya bebas
( L=1 )
692
.
'esemua parti politik di Sabah telah bergabung di bawah pimpinan Donald
Stephens dan &un Datu Mustapha dan menubuhkan
A !arti Sabah Bersatu
B !arti !erikatan Sabah
C !arti 'ebangsaan Sabah
D !arti !ersekutuan Sabah
( L=1 )
693
.
Apakah tujuan utama penubuhan !arti !erikatan Sabah#
A Menyokong !ersekutuan Malaysia
B Memperjuangkan hak pribumi Sabah
+/-
C Menentang penguasaan ekonomi British
D Menghadapi pilihan raya majlis daerah +-;4
( L=1 )
694
.
!arti !erikatan Sabah memenagi pilihan raya Majlis Daerah yang
pertama pada tahun +-;4(
Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada kemenangan tersebut#
A 'ekurangan parti politik di Sabah
B 'ekurangan kesedaran politik di Sabah
C 'esepakatan rakyat menyertai Malaysia
D !enduduk Sabah mengamalkan demokrasi
( L=2 )
695
.
• !ertubuhan 'ebangsaan 'ada9an
Bersatu FA6',G
• !ertubuhan 'ebangsaan Sabah Bersatu
FAS6,G
• !arti Demokratik
Apakah persamaan parti-parti yang disenaraikan di atas#
A Menentang penubuhan Malaysia
B Menyokong penubuhan Malaysia
C @nggan menerima penyertaan Brunei
D Menuntut kemerdekaan terlebih dahulu
( L=1 )
696
.
• !arti Bersatu
• !arti Demokratik
'adua-dua parti di atas telah mengemukakan syarat sebelum menyertai gagasan
!ersekutuan Malaysia( Apakah syarat tersebut#
A Sabah merdeka terlebih dahulu
B 8aminan kebebasan beragama
C Sultan Sulu mengetuai !ersekut
D !ersekutuan dikenali sebagai Borneo Atara
( L=3 )
697
.
Antara berikut parti-parti manakah yang menyokong gagasan !ersekutuan Malaysia
sejak awal lagi#
I BA$8ASA
II !@SA'A
III S6A!
+><
IV S%A
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
698
.
Satu-satunya parti politik di Sarawak yang menentang gagasan !ersekutuan
Malaysia se)ara berterusan ialah
A !ersatuan %ina Sarawak FS%AG
B !arti Bersatu $akyat Sarawak FSA!!G
C !arti !esaka Anak Sarawak F!@SA'AG
D Barisan $akyat 8ati Sarawak FBA$8ASAG
( L=1 )
699
.
!arti $akyat Brunei telah menentang 3agasan !embentukan
Malaysia sejak awal lagi
Siapakah pemimpin !arti $akyat Brunei#
A A(M(A9ahari
B Donald Stephens
C &emenggung 8ugah
D &un Datu Mustapha
( L=1 )
700
.
Apakah faktor utama yang penentangan !arti $akyat Brunei#
I Masalah keseimbangan penduduk Melayu
II Menganggap Brunei akan menjadi tanah jajahan
III Ingin membentuk 'erajaan 'alimantan Atara
IV Akur dengan keputusan Sultan
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=2 )
+>+
701
.
'enapakah Brunei menarik diri daripada menyertai gagasan !ersekutuan
Malaysia #
I 'ekananan Sultan Brunei sebagai "ang Di !ertuan Agong
II Sultan Brunei ingin bergabung dengan Indonesia
III !emberontakan !arti $akyat Brunei
IV Masalah berkaitan hasil minyak
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=2 )
702
.
Mengapa Filipina turut menentang gagasan !ersekutuan Malaysia#
A !engaruh golongan berhaluan kiri
B Menyokong tindakan Indonesia dan Brunei
C Menjaga keselamatan dan kedaulatan Filipina
D Mendakwa Sabah adalah wilayah 'esultanan Sulu
( L=3 )
703
.
'enapakah Indonesia menentang 3agasan !ersekutuan Malaysia#
A Bimbang kedaulatan Indonesia akan teran)am
B Mendakwa Borneo Atara sebahagian wilayahnya
C Sebagai tanda sokongan kepada !arti $akyat Brunei
D &erpengaruh dengan dakyah !arti 'omunis Indonesia
( L=3 )
704
.
Amerika Syarikat Britain
'enapakah kedua-dua negara di atas menyokong gagasan !ersekutuan Malaysia#
I Memper)epat kemerdekaan Singapura Sabah Sarawak dan Brunei
II Memajukan ekonomi negara-negara tersebut
III Dapat menyekat pengaruh komunis
IV Dapat meningktkan pelaburan asing
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
( L=3 )
+>4
705
.
Suruhanjaya %obbold
Apakah matlamat Suruhanjaya ini#
A Meninjau pandangan penduduk di Sarawak dan Sabah
B Mengwujudkan perpaduan kaum di Sarawak dan Sabah
C Mengkaji keadaan sosioekonomi penduduk Sarawak dan Sabah
D Mewujudkan integrasi antara Semenanjung dengan Sarawak dan Sabah
( L=2 )
706
.
Apakah rumusan yang telah dibuat oleh Suruhanjaya %obbold#
A 3agasan Malaysia diterima oleh semua penduduk Sarawak dan Sabah
B Majoriti penduduk Sarawak dan Sabah bersetuju dengan 3agasan Malaysia
C Majoriti penduduk Sarawak dan Sabah menentang dengan 3agasan Malaysia
D 3agasan Malaysia diterima oleh semua penduduk Sarawak dan Sabah tanpa
syarat
( L=3 )
707
.
Antara perkara-perkara yang terkandung dalam tuntutan 4< perkara ialah
I &iada agama rasmi
II 'ebebasan beragama
III Bahasa Inggeris
IV !enentuan sempadan
A I II dan III
B I II dan IV
C I III dan IV
D II III dan IV
( L=3 )
708
.
Apakah kesan terpenting peristiwa 3estapo *< September terhadap &anah Melayu#
A AS@A6 dibubarkan
B Malaysia tidak dapat ditubuhkan
C Menamatkan konfrantasi Indonesia
D 2ubungan Malaysia-&anah Melayu terputus
( L=3 )
709
.
Apakah faktor terpenting yang menyebabkan tindakan &unku Abdul $ahman
menyingkirkan Singapura daripada !ersekutuan Malaysia#
+>*
A !ermintaan Brunai
B !ermintaan Singapura
C Mengelakkan rusuhan kaum
D Menjamin kemajuan ekonomi
( L=3 )
SKIMA JA:APAN PMR SEJARAH
+ A
4 %
* A
7 %
. D
; A
/ %
> B
- %
+< B
++ B
+4 B
+* A
+7 A
+. D
+; B
+/ A
+> D
+- A
4< A
4+ %
44 A
4* %
47 B
4. D
4; B
4/ D
4> B
4- B
*< B
*+ D
*4 %
** A
*7 A
*. D
*; A
*/ B
*> D
*- B
7< A
7+ A
74 A
7* B
77 D
7. B
7; A
7/ A
7> A
7- %
.< D
.+ B
.4 A
.* %
.7 %
.. A
.; B
./ B
.> B
.- D
;< %
;+ D
;4 D
;* D
;7 A
;. A
;; %
;/ D
;> A
;- A
/< A
/+ A
/4 A
/* D
/7 A
/. %
/; A
// A
/> %
/- D
>< A
>+ D
>4 B
>* %
>7 A
>. D
>; %
>/ B
>> D
>- B
-< D
-+ D
-4 A
-* D
-7 %
-. D
-; B
-/ %
-> A
-- %
+<< A
+<+ D
+<4 B
+<* B
+<7 D
+<. A
+<; %
+</ D
+<> %
+<- A
++< A
+++ B
++4 A
++* %
++7 D
++. A
++; A
++/ A
++> D
++- B
+4< B
+4+ B
+44 D
+4* B
+>7
+47 B
+4. D
+4; %
+4/ B
+4> %
+4- %
+*< %
+*+ %
+*4 B
+** B
+*7 %
+*. D
+*; D
+*/ D
+*> B
+*- D
+7< A
+7+ A
+74 B
+7* D
+77 %
+7. B
+7; D
+7/ D
+7> B
+7- A
+.< A
+.+ D
+.4 B
+.* %
+.7 %
+.. B
+.; A
+./ B
+.> D
+.- B
+;< %
+;+ A
+;4 D
+;* D
+;7 A
+;. B
+;; B
+;/ D
+;> B
+;- B
+/< D
+/+ D
+/4 %
+/* A
+/7 %
+/. A
+/; B
+// D
+/> A
+/- B
+>< B
+>+ D
+>4 %
+>* %
+>7 A
+>. A
+>; %
+>/ D
+>> D
+>- A
+-< B
+-+ A
+-4 A
+-* A
+-7 A
+-. D
+-; %
+-/ D
+-> D
+-- D
4<< D
4<+ %
4<4 A
4<* B
4<7 A
4<. A
4<; B
4</ B
4<> D
4<- D
4+< D
4++ B
4+4 D
4+* D
4+7 A
4+. %
4+; B
4+/ D
4+> D
4+- B
44< %
44+ D
444 D
44* %
447 A
44. D
44; B
44/ D
44> A
44- D
4*< D
4*+ A
4*4 B
4** %
4*7 D
4*. D
4*; A
4*/ D
4*> B
4*- D
47< A
47+ B
474 %
47* A
477 %
47. %
47; %
47/ B
47> B
47- B
4.< B
4.+ A
4.4 %
4.* B
4.7 D
4.. D
4.; D
4./ B
4.> A
4.- %
4;< D
4;+ %
4;4 D
4;* B
4;7 B
4;. A
4;; %
4;/ %
4;> D
4;- D
4/< A
4/+ D
4/4 %
4/* A
4/7 A
4/. A
4/; D
4// %
4/> A
4/- A
4>< D
4>+ %
4>4 D
4>* D
4>7 %
4>. %
4>; D
4>/ A
4>> %
4>- D
4-< B
4-+ A
4-4 A
4-* D
4-7 %
4-. D
4-; D
4-/ A
4-> B
4-- A
*<< D
*<+ %
*<4 D
*<* %
*<7 B
*<. B
+>.
*<; D
*</ A
*<> %
*<- %
*+< %
*++ A
*+4 A
*+* %
*+7 D
*+. B
*+; B
*+/ %
*+> B
*+- D
*4< %
*4+ %
*44 D
*4* D
*47 B
*4. %
*4; B
*4/ D
*4> D
*4- D
**< B
**+ %
**4 D
*** B
**7 D
**. A
**; %
**/ D
**> D
**- D
*7< D
*7+ B
*74 A
*7* B
*77 D
*7. B
*7; D
*7/ A
*7> B
*7- %
*.< D
*.+ D
*.4 B
*.* B
*.7 %
*.. B
*.; B
*./ D
*.> A
*.- D
*;< A
*;+ %
*;4 A
*;* %
*;7 D
*;. B
*;; %
*;/ B
*;> A
*;- B
*/< %
*/+ %
*/4 A
*/* A
*/7 A
*/. %
*/; A
*// D
*/> A
*/- D
*>< A
*>+ D
*>4 D
*>* A
*>7 %
*>. B
*>; A
*>/ %
*>> %
*>- A
*-< A
*-+ %
*-4 B
*-* D
*-7 D
*-. A
*-; D
*-/ A
*-> D
*-- D
7<< B
7<+ A
7<4 %
7<* B
7<7 %
7<. %
7<; A
7</ D
7<> B
7<- B
7+< B
7++ A
7+4 D
7+* B
7+7 %
7+. B
7+; D
7+/ B
7+> %
7+- A
74< D
74+ A
744 A
74* A
747 D
74. D
74; D
74/ A
74> %
74- A
7*< D
7*+ A
7*4 D
7** %
7*7 B
7*. %
7*; A
7*/ B
7*> B
7*- A
77< A
77+ B
774 %
77* B
777 D
77. B
77; B
77/ %
77> A
77- %
7.< B
7.+ B
7.4 D
7.* D
7.7 %
7.. A
7.; D
7./ D
7.> %
7.- B
7;< A
7;+ B
7;4 A
7;* A
7;7 %
7;. D
7;; B
7;/ %
7;> %
7;- D
7/< B
7/+ D
7/4 %
7/* A
7/7 A
7/. A
7/; B
7// A
7/> D
7/- %
7>< A
7>+ A
7>4 D
7>* D
7>7 A
7>. D
7>; %
7>/ A
7>> B
7>- A
+>;
7-< A
7-+ D
7-4 D
7-* D
7-7 B
7-. D
7-; D
7-/ A
7-> B
7-- A
.<< %
.<+ B
.<4 B
.<* %
.<7 A
.<. %
.<; %
.</ B
.<> B
.<- %
.+< %
.++ D
.+4 A
.+* A
.+7 %
.+. A
.+; B
.+/ %
.+> B
.+- D
.4< D
.4+ A
.44 A
.4* A
.47 %
.4. D
.4; B
.4/ A
.4> D
.4- %
.*< D
.*+ %
.*4 A
.** A
.*7 %
.*. A
.*; D
.*/ D
.*> D
.*- %
.7< A
.7+ A
.74 A
.7* %
.77 A
.7. D
.7; A
.7/ D
.7> %
.7- D
..< D
..+ %
..4 D
..* A
..7 %
... D
..; %
../ D
..> %
..- %
.;< A
.;+ B
.;4 %
.;* A
.;7 B
.;. D
.;; %
.;/ B
.;> %
.;- D
./< A
./+ %
./4 %
./* %
./7 A
./. %
./; D
.// %
./> %
./- %
.>< D
.>+ B
.>4 %
.>* B
.>7 B
.>. %
.>; B
.>/ A
.>> B
.>- A
.-< B
.-+ A
.-4 A
.-* A
.-7 A
.-. D
.-; %
.-/ %
.-> A
.-- D
;<< D
;<+ D
;<4 D
;<* D
;<7 D
;<. B
;<; A
;</ D
;<> D
;<- %
;+< A
;++ B
;+4 A
;+* %
;+7 %
;+. A
;+; D
;+/ A
;+> D
;+- A
;4< D
;4+ A
;44 D
;4* %
;47 B
;4. %
;4; D
;4/ B
;4> B
;4- %
;*< %
;*+ B
;*4 B
;** B
;*7 %
;*. A
;*; D
;*/ B
;*> %
;*- D
;7< A
;7+ B
;74 %
;7* D
;77 B
;7. D
;7; A
;7/ %
;7> D
;7- %
;.< %
;.+ D
;.4 %
;.* D
;.7 D
;.. A
;.; B
;./ B
;.> %
;.- %
;;< A
;;+ D
;;4 %
;;* A
;;7 %
;;. D
;;; D
;;/ A
;;> B
;;- D
;/< D
;/+ %
;/4 D
;/* %
+>/
;/7 D
;/. %
;/; A
;// D
;/> D
;/- A
;>< B
;>+ A
;>4 A
;>* B
;>7 D
;>. D
;>; D
;>/ %
;>> D
;>- %
;-< %
;-+ %
;-4 B
;-* D
;-7 %
;-. B
;-; A
;-/ B
;-> B
;-- A
/<< %
/<+ %
/<4 D
/<* D
/<7 B
/<. A
/<; B
/</ A
/<> %
/<- D
+>>